T.C.
AiKALEKAYMAKAMLmcI
IIceMilliEgitimM組ddr1時駈
Sayl:29254301/100/2464505
05/03/2015
Konu:TiyatroOyunlarlG6sterimi
……MUDURLUKLERINE
ASKALE
lIgl:lIMilliEgitimMudurlngunnnO4/03/2015tarlhiive2415250saylllyaZISI.
Ilgi yazl ekinde g6nderilen’●?irinler Omanli当simli COCuk oyununun metni ekte
gOnderilmistir・S6zkonusu etkinligin eg証mOgretiminaksatilmamaslkosuile g6ntill批k
esaslnag6reyapllmaslhususunda;
Bilgilerinizivegereginiricaederlm.
KeZZibanBITLTSLI
Mtidtira.
iubeMudurii
EK:
1−YazIVeekleri
DAclTIM:
ilkokulMiid血同klerine
YemMahriukumctKonaglKa13Askale
EIcknOnikAg wwwmcbgovlr
e−pOSta adsoyad@mebgovtr
∧yrlnlliIbll日時ln MusaD1㌦IBA$lvllKl
lcl(0312)XXXXX XX
raks(0312)XXXXXXX
BueVraL.guvenl,eiektroniklmZalielmZalanmLStirh噂//eVraksorgumeb ov工radrc・掴denabba−Ic93−3C5fiaOO0−50f6koduiIetcy−tCdiieb両「
T.C.
ERZURUMVALILIGI
IlMi皿EgitimMiid臨1時ii
Sayl:67269960/310/2415230
04/03/2015
Konu:TiyatroOyunlarlG6sterimi
…..KAYMAKAMLlciNA
(IIceMilliEgitimM的uri噂tJ)
Yakup CAGLAYANiln17/02/2015tarihli dilekeesive ekinde allnani・Sirinler
Omanl’’isimli90Cukoyunununmetniekte g6nderiimlStir.
S6zkonusuetkinligin;TurkiyeCumhuriyetiAnayasasl,MilliEgitimTemelKanunu
ile T撮k MilIi Egitiminin genel amaelarlna uygun OIarak,ilgiIi yasal dnzeniemelerde
belirtilenilke,eSaSVeamaelaraayk−rlllkteSkiletmeyeceksekilde,denetimleriilgiliokul,Ve
ilce milli egitim mudtirlukleri taranndan gereekie担rilmek uzere,egitim −6gretimin
aksatllmamasikoSuluiIe g6m心血lukesaslnag6reyapllmaslhususunda;
Bilgilerinizivegereglniricaederim
HalilKARAPINAR
Valia.
ilM冊Eg両mM的nrYardlmCiSl
EK∴
1−Yazleklerl(1sayfa)
DAGlTlM
20ilCeKaymakamllglna
(ilceMilliEgitimMudurl堕ti)
YOnetlmCad ValllIkBInaSIKa14YakullyC/ERZURUM
Ei−MaiL temciegltlm25@mebgovtr
ElektronlkAg http//erzuTummebgovtr
Ayrln両bll日時Inlltihat VIIKleKAPLAN
lclcfon(0442)2344800−113
raks(0442)2351032
BuevrakguYCnilClcktronlkimZalie刑aianml叫h巾′′evTaksorgumebgovtradresinden6d82−Oble−39ea−9e38−b870kod…Ictcy−tediLebli一「
岡田開国
VALILiKMAKAMINA
くM珊耽沌mllM的乱心anneJ
EItLURUM
Mcdyaや書出dya的Suol細面・Ke同一C踊Cl’nio)純d蘭,Y水やCAdLAYAⅣln
y伽顔噂SiRjNLERORMANla{nlC{mkく}yLm皿011hiz帥lrIanvc縛YtCIlGeIerdekiHaJk
極tim MerkcZiSahml糾Vc ny戚m Saio証劃膿めii的重しi一m鴎鳩鴨ilcrine∴SaImelc章耽k
i蒲yon成一
Geで暗niny埠llm鮪lmSa沌−tanはnlZ血脈由訪え17m・2015
BATi霊
Tiya−mY6ndmeni
S−B憤れ$Cd・担如i軍merke標
Zemink如
Y叡uljyeIBRZURUM
EKl:0▼unMetni
圃塾些一一一一一_−
TIYATROAIJlNA的欝RtJABA
Medyaをatmll的巾mdt SO如It bir昨ht9k組nnJlIdt調書klemetIniLer Ye
inn椎Iemenyd℡fkli録mhsmaf〇着y●hnaE意義umm●血書p●血ele血i葵町噌nr.
GdtnckBel TirL tb91JO,tlBu富 く糊拉 mo−iAeriBi nodem 吋●mnun ae地∴ik
h●ID暮nJar一p,g議運bmeJigertk鑓drlmOytl血nHcIl9mg3陣!串iB‖曲調nn埠do如
A膜doiq.ft A職Ololu・AkdcBiz Y.MarD℡tt蘭画Lc血e刑)nIS t融iqBtll hlrle
pmがgnlmilenmIu団孤軍ぐ鵬筒血で加的●’yey℡ymakiein番頭▼itderd慣礁niem垂h
Ayr“鑓i虫Id専露か山田dc各軸か概輯ba坤nhr鵬1山田00間置聯yak hc誹℡缶hi
k重機nn噌hr,
Tiynlro両脚〃qhiaDb鵡yt・llIahelJd轟・JiyiyeYCl)CPd心葵ikriycmOdcfnIe
細as謡re直りe重e.屯b司餌n巾GrereklS・SantD山部gC曲ebim同書.
Ru帥ne意地dar抑j¢muko叩OuO血書k山鳩rt50dephdhtiy章細●厄劃軸心顔章hnelcm郎轟
TiYATROINSAJq,tNSANA,lNSAJILA,lNSANCAANLATMASANATltJIR。
MEDYATIYAmYdNETMBNi
YakupCAdLAYAN
紅RjNLERORMANI
(COCUKOYUNU)
OYl掴 ADI
同曲NLERORMANI
YAZAN
:KENA=小山1
YONETMEN
:YAKUPCAcLAYAN
:AHM旧す龍)ZAVLI
iABDULLAHDARl
S.AMlm
PEKOR
KくISllUM
iSIK・SES
S17FI.fi収
:AHMETAYIK
:ERでANOKUMUS
:NAGIHANMAzLUM
節RiNLERRiRSABAHUYAmlCTNTIAORMANt.AtuNTCOKtdRLIBIR軸ALDE
CORURT.田虫VEBtJNUKENDIARKADASLARgNINYAPTIdNIANLARLARVF:
ONUTEJtRARESKIGOzi越LCONLEREDdNDOnMEKldNFARXL.10YUNI.AR
HAZIRLARLARV臆SONUNDAOttMANLARtNIESttiGもzELGONLImINE
DeNnO櫨匝活ml.頭.
OYUNCULAR
Ki旧RASA血N
SEMAD聯MiRd
POeANCANYURDiGOL
YAKUPABDlrLl,▲HOGl.1〕
AHMETHOZAVLl
$iRiNLERORMANI
YAZAR:KENANt臨Cl
K雨L駅
BlLGEiiRiN
i涌iNE
UYKUCU師iN
SAXAR‡蘭N
DEKOR ArkaFondaOrmanmanZaraSISahbe波erindeaea的T,
(帝ekIerve咋he的ecdpIervardIr・
(uvkuou5日hneyegirerr雨nder涌YereatIptlYumayebaSlar,8時esirinve
高誼GieeriYegiripiarkle到曽恒dedanseder・Dansbiter)
8鴫eiirin:CokYOrUIdum・・・
iirine:BendeeokYOruldtJm・
Bilgeiir証筆IktmlZdabittineYapahm?
$rine:NeYa関iIm?OYUnO叩aYaiimmi?
8時合邦rin:Aa!lekiYifikir.
1
紡rine;Ama,amaneolmaYai川れ?
捌ge5南…mm・・・軸CeeIimsendeoynaYaltm刑kucuiirinSiRiNinyanIna
giderekvururvekaear)UYkucqSirinIBurada揮Uykucu5両r・川e両tege時or.
?緬ne:000的SLJranIrlha蛤ebaksanlZa,oYunoYnamaYIblrak,河rumekbile
tOkzor.
UYkucuiir高言OooooffiHepoGargamelIin函dirzat馴bunはr.Hepokirietir
buraYIbeYIe.
i涌ne:嶋YIrGarga鵬IolmaSa的epiknieeBeleninsa高嶋b血IetiYOr
UYkucuSirinijRiN‥AaiAmaeYlei涌ne.a融insanlarcokdく噂Sti.〔ocuklar
biIearlneIerin‖babaiamluyar叩州arartlkkimseortahBlkirtetm時°「.
卸rine:[vetamaYin…
BilgeSirin:HeeYy!DinIeSenizearkad8両「.ormanimlZlb6両ekirIetenSakar
Sir高.
Sirme:Hah−hahhah・・・Sakariirinmi?DuYduhmu.ormartImiZtbeyleklrIeten
SakarSirinmishehahaheha・・
UYkucuiirin沖iN:H臨hihihih・・・DuYdumduYdum(G胡er)
8厘e卸rIn:DinkYinarkadB的T,hatlrtaSanI鵜GaTgamelSakar‡ir証ika〔ImMStl
Ya・
UY血CuSirjn‡輝iN:iYIdeGaTgameはakariir硝ka揮m喧しbendeGarg帥ellin
arkaslnageCipbdYledurdumdurdumGargamei−ebirVurdum.rTeklTleatmaYa
抽時IrVe
Yergd峰er)
朗IgeSir証∪匝uiirin bai直maYine・
Sirine:ArkadailarSakarSirinb6YiebirseYYapmaZiOrmarumlZlhepimizdeh
dahacokSeVer〇・
8時eSirin:Amaarkad3両ri圃=…do宮ruYU与る中心YOrum・(SeyirCiYe)Arkada担r
sizb舶na活amYo鴫unu∼de却mi?
Sakari両面創Iere SSahneyegirer)HahahahhbukadareBpboIrnamnbir
乙訓nanIVarm吟.BunかYakti鵬niOnTa母e重eY郎oねC…蘭m,珂ezev畑
Oiaca副mki.
エ
Sirine:SakariirirlSenneYapIYOrSunbdYIe?
SakarS両種:GeTtjYOrumkibura由buruimamlibirkagltparfa繍kaImli.Onuda
bumStqrupYakaYlmda.daha90kzevkIeneYim.GelburaYa!〈Sirinehinuzerine
do卸ukDSar甑rmaYaf拙さ誰Yed華er.)Gelbu語Ya!
Sirine;TamamSakariirin,bukadariakaVeter・iimdihepberaberburaYI
temjZぬYく邦鵬.
UykucuiirinSiRiN:EVet,hemCoCUkiartkorkutmaYanehakklnVarSenin?
SakarSirin:〔oeLIkIarlk°rkutmaYaYlmdiYemi?
eiige釦r面Evet,korkutm己
繍karSirin:YeHe能Cepd撮mqeYimdiYemi?
UYkucu印南・Sj面e:Evet,dekme・
SakarSirin:Sizbe面mcanlmlSlkmayabaiLadIrmama!GeIbti競Ya!(SeYirciYe)
NereYegitti?BuraYamIkacti?GeljnburaYa!
UYkucu南面 枢湖上(SakarSiTi捕YakaIar)YakaladIm,γakaiadimはorkmaYm
yakaIadlm.
SakarS涌n;Hahahahahah(UYktICu:緬∩一YLIiter)5enbeniYa憾ad向mrnl
SanIYorSunha?
叫kuc再怖い印面川aYi両神−rY細れ!
Sakar手前n:HahahahaYYY.aYbengidiYorum膏ahnedened楓r)
uYkucuS面niiRiN‥Arkada的「,eerd師dzmBnekedardag的乱
;irine:DeSe暁earkada如rartlkormanIrnIik∝8manbireepl噂ed帥ecek・
Topra宮ImIZ.haYalTW,SuYumLJZkirienecek−BendeiCmeYeb紬iu
bu由maYdCag握れ−
B畦師直‥鋤きdemeS面舵,bir河山nubuIupbuii碕相調匝・eYlede剖mi
UYkucu事前nT
BilgeS個∩一S摘記OYiede削miUYkucuSirin!
響rine:UYkucuSirin!
8時eSirjn:eo惰SirineuYahmYer・
?irine:馴「非yS6回ed蘭negereseninbirpiamnYarde削mi?
ヨ
Bilge5両n:tveti涌nebirplanImVar・AmさるnoeUykucuiiriny…γ州dlrallm.
陸nlnaYakiaSarak)UYkucuSirinはaIkhadiplan‖TllIanIataYIm.
Sirme:Had日輪lk.
B嶋eii「証A舶daila,Sdkarijrin’eencelikIebiri涌n°ldu軌rmhatIriatacaglZ.
GeemiiteYaやd晦凋IZBtlzelolannevarsahatltlatalm.OyuhoYnayalim,OmJda
bL,OyUhadahiledelim・EskiYihatlriaYIp膏iringibidavranacek,
UYkucu‡両n:*Y・・8ir e sOrabilirrnivim?Pekibu”Onakim節Yleyecek.
Bilgei油∩:Ta聯kはe乱
UYkucuSirirl‥NeeejBenm胡Banane†abenniYeSGybYorulTlSirines両esiIl.
部rine:OimaihnsBYIeYeme回るenSjiYIe・
UYkucuiirin:tYetSenniYe粥画emiY°r”∩?
H鳴e釦r而Benmi?
UYkucuSir高:fvet
BiigeSirin:te..BensaYleYemem.
;irine:Neden和事07
BiLBe部rin:BensaYleYemem郎nkdpね0,benbuldum,8enbuid嶋umagere
benimseYIememdogrudegilbence.
新rine;Sens帥C.
UYkucuSirin:YabananeYahemzatenoSanaailmienS帥e,
iirme:HaYIr縫nSdYie.
BiBei涌n:Dumn!〔niyiSiSaydlimaCaCYnaYalIJTlkim担arsaogitsin.
手前ne・UYku的争irIn:Tamam
UYiucu純rjn:AmakimseTnlZ車両kYapmaYaCa cnagare.Anlaitlkdimi?
BiIge卸rin−Sirine:Anieitik・
BilgeSirin:pOTtakailSoydumbasucuma・▲−(UYkucuSirinYug∂sterir)
UYkucuSiri:YaabananeYa.BenSeYIemem・
BileeSirin:HanimlZlkc帖YapmakYoktu?
4
軍rine:[vetyoktu
珊geiirin:Sensi河eyeceksin.
UYku⊂uSirin‥000fff!SakarSirin..YekgitmiSi
BiIgeiirimAlmoれaz、(UYkucuiirin sahnedentlkar,)
Sjr活e:Dehmedi.
9晴eSirih:BaねIimmI?
;irIne:岬Igei種nYlgBster時
郎geSirin:BeRr雨?Birkere6p.Gidiyimmi?
UYkuCu部rin:(KosaraksahneYegirerIgeliYoOrrgeIiyoor..
気kar:(G的ereksahneYegirer)hahahaaha..
U巾ucu卸rin:Sq..SakarSi「油SirineSanabirieYS恥eYeeek,
謡rine:Bende軌8時eSirinseYkYeCek“
Sakar:SeyIegenebe!
Si血e:UYkucu準rih。l
UYkucuSirin:Ooof請Sakar‡嗣n
Sa如r:Nevar?
UYkucu‡irin:Bi∼SgninねbirolmnOynamakiStiYOruZ,
Sakar:N組Ib舟oYun7
8蒔eSirin−Sirine:NasIIbir°Yun?Sa舶mbaを・
UYkucuSirin:婁WY‥SakIamba!・・
Sakar:SaklambaCmi?Pekiebekimoiacak?
UYkucuSirinづirine:Ebek涌?
Bilge引rin:Tabiikio.
UYkucuSj面:Ooff!Tabiikisl的・
Sakar:Benn巾eebeo氾YOrum?
UYkutu部riTI−Si ne:On事ebeoltJYor7
5
B昭e罰†in:thk臨eder〉On昨ebeoiuYOr?[桐畑iiSio,amaYaIa乱
UykucuSirin:押..Enak臨Sl兜隠れamaYa厄鴫.
揚kar:Evetenak溝−b創面m.暁benk3割ka的rsaYsCa到れ?
写irjne:5°eka地上10−1さま0’YekadaTsay.Amabi∼翰kIan庇en競kInbaknnさ.
Sakar:YokYOkbakmamitlad涌i拍klaninbendeSaYmayab軸ayayIm.Ama
yaiandanhahahah‥(SaYmaYabe直す)
UYkucu乎rin:Arkadai函riimdib即Gar鯵me出席magiretegimsakInbenden
korkmBYin.
iirine:Gar毅me陣場marnlgireCeksinT
u函ucu 硝n:E母暫しBen 庇曲調daiakari臨調准kaねYa艦頭請b恥部kIee手職
h訓nedt症ecek.
Sakar:S福部紬弛れと涌umar由朋36be..Neredきた「?Buraぬlar剛?Yok翰
buradaml7Yok畑buraYaね的Iar・KesinYineburaYakaftdar.Ge甑buraYa!
∪巾ucuSirn:(SahneYegilでrJBirtane‡涌nbuldum,birtaFtei涌ltYakaIadlm
hahahah,,
Sakar:Hahahahh..SenGargame同du色URumuSa刷YOruunha?
Wkucu部rin:Y蛍雪酬mi岬博m・
Sakar:Benik〇五uta鯛蘭mm自損nn劃inha?
勘kutu部rin;静keYaptfm
Sakar:Hah∂hahh∴G聞ereksahnede叫ikari
u河山的U涌n:iSe守aramadI.
Bilgeiirin:66rd軸mdSirineiSeYaramad州一
筆崩れ曾:NeやpaC魂lZ?Arkada如r機軸eg眈elg改el由nuSa加n、Buka由rpiebir
yerdecokfaぬmikropvehas融koIaCa敏ndaBbahsedeiim」雨樋rmibizir
8鳴き5irin:EvetCOkiYif蘭r・
UYkucuSirin:AmabirieYSora軸rmiYim?PekibuseferkimseyleYetekona?
B範eiirin:櫛ri額e●yiiiaretede船具)UYkueuiirin b細目Sefermi?
UYkucuSirR:Evetgrine e帥niYeSGylem雨晴Sun?AZもrlCebenSGyiedim・
6
新rine:Amab帥_−
UYkucuSir活:EvetSIraSeh虎.
Sirine‥TamalnbenSeYleYeCeBim,SeYierjm,SbYIOYOrum.
8鴫e5ir証Tabi上
る巾ne:SakarSihn!SakarSir面AmaCOkaclYOr.
Bilge5両∩:B謝hes鋤eYelimozaman:
BjIgeSirin−iirine;Sakariir諭nl
!ねkarSirim(SahlJeYegirer〉Nevar!
UYkucu卸rin:Aa用everdenirmihiGSakariirin?Sa舶efendimdemezsen
anlatぅcaかmlZoeokgtlzeijeYiimtatmaYlZdimi?
Sirine:Evet.efehdimdemelisin.
SakaT:Hadiete,1dimdedimeabukkohu叩rI.
副群Sirirr:8akeger96pieribaYledGkmeYedevamedersen能oIurhit
dti的nd(jnm据
Sakar:DO如nmedi面
8時e5涌Il:Amag龍eIimfiegklerinbirdahaagTtayaCag”l.SeyerekYed顧mi∼
dnantariarIbirdahaYiYemeYe億郵mjziYeen
enem廟haYyanIannne訓rtinttikune。噌inidemid鴫uTlmneiTI?
Sakar:DOi血medim川emburl厄rden enane,benzatenhにbir面SeVmivorum
kiahahahh.,
5irine;AmasenbeYle的patmaYadevamedersenherkes帳場taelueak.
Sakar:HastaIanlrSahastaIan凱nhembanabirseY°lmaZ.
UYkucuSirin:NeoIuriu…ZbiriniZSakaYaptm耶561厄Yin.BtmiarInhepsi雪aka
deYin航fen、
Sakar;8unIarinhepsisaka,btmta…hiebirirByadegiLbunlarlnhifbirigercf火
de劉tamammITBakSimdibu敵船n
SorIraYeriene るpdBkmeyecegimtamammI?
UYkucuSjrih:Tamam.
7
Sakar:Ark拭ね担ぐldakork瞭maYaCa自mt的間隔叩け
Uyku亡u卸rin:Tamam
Sakきr:Ama端的Fbenimleknimeveg由pe問e緑的pIe諦め!舶ye縛峰冊
tamam巾17
UYkuCuSirin:Tamam
Sakar:Ge b扇由ImburaYage匡el蹄1.,(UYkucu乎rinYkIb面kt魁Sahned印
‘諒arIarI
U両uc再説n:料Yaradi!
聯Ig2割r面鵬程庫はnbural訓itOPI坤alim0両rm証
謡rne:T訓的m・γ叔YOkdnceonlaraYardImed郎M.
uvk tU卸r活:tAi的γaraksahneYeBnE「Ved軽罪rJ
豹rine:0冊的ntroldenGlktlamkbuieter雪洞nb靴burdaartIkdahafaZkl
kalmakiStem的rum.
UYkucui涌n:馴ethemengid胡調.ba的t帥灘YermiYOk語間m9日aikaYe庇T
b山urLはOradaoY露ariL
B漣e斬「向日関東ha姐鏡∩ほ.He紬dahafaね鳴I鵬akhaStlan鴫敬,YaimZkaIIr鴇k
a的ba劉nage肘be甑.
53鳥「:lSahnや停girerlGidinburadan!
UYkucuiirin士Had涌delimburadan,neb合間YOruZkiP
Bilge5両れ−irine Yehi†erier翻YoruZ.
‡arki
朗ig合邦rimSi血ecokYOruldum.
3滴競合:BendeeokYOruIdum.
uYkucuiirin:HeeeYYark秘由的rburadaYFm!
膝igeSirin−Sir活eUYkuCUSirinul(SahneYekoia鳴rl
UYkucu部rin NN s高be託ndini章mj?
8
8嶋eSirin:Cokbさきendik・
U河utu諦陣:BuraylbenbtJldum・Hadio amanburadauYLJYaIwn.
馴Ige引rin一手涌he:Evgt・
UykuCuirin:Ya周はbenburaYlararkencokYort油um・BenbiraZuYutarn,
8鴫ei油n:丸nabakS naYaa肌撤ri叩kuぬ軸tem厄h副個Yl軸露eteksene
OiurYeni・
iirine:Tamambo斗erOuyuSunbizoynaYallm・iOYnamaYab3両riarI)
Sak肌くG畦rek灘hneYegirer)BuraYageiemeYe臓菖面i拘れ峨iniZde郎m靖
BuraY南rIetemeyec鴫mizeme舶而
de削mj?Hhahahah.、B帥eaYnaYmbak.baYleoYnaYintemamm?iSahneYi
da郎lrVe顔kar)
§浦ne:Oo惰静め巧ir涌Ne雷amanVa堰eeeCekin?
B的ei高rt:8心的l厄sHriipgitmeyecekherhaIdgofl
UYk。⊂uiirin:PaSaktSirinehinYanInaotUrur)Bu輪Yaedpd叡㈹ekyasak,
8時eSir証HおUYkucuSirin兜nnededi証
uYまuCuiirin:Hi塵・“paS諒bu輪Ya的pd6kmekYaSakdedim・
日時e印面Ar曲想如rrbu池間宮瓢湖undasih洲sBzieribul血m・BuS細部
SaY鏡indepas批1−VeSakarol甜§伽eSki
船出ned6necekbunねrsihi諦§る劃er.
5irine:0掘m3億5珂eY郎mhadi・
UYkucuSirjn:Hadjhadih帥en的勘etim固ikoS・
B的eSir証Ama勧eoImaヱkYa・
UYkuCuS枢機一$irine:Pasa bq噌YaGdpd巌で惟kYaSakl
的geSirin;86γ!eba諒bjrie捌des叫ierse舵tabiikio雨靴・(秘n同buradaben
YOkum!
高誼ee UYku捌手前nuYumanmSlraSide郵Simdi・
8鴫eSir血統mdi膝nb勘合蚊u輪鋸南時5ende朕可egeL随所ebird合わさYni
a榔ねbir..iki.言時..
9
B場合事前n−i緬ne−Uykut再irn:PasakbursY8箪pdBkmekYa翰k!
遍Br:Nei8両Ak刷oIun.直面血面(G田e惟k錦hneden卿karl
UYkuCU 涌n:納れgittimi7
Sirine:G紅i.
B鴫eiiriR:UYkucuiirinuuu!
iir活e:G掴噂も側洲崎、
Bilge部rin:UYkuct.部rin.cam柵k汀mIS▼
Uvk嬉Cu郭rin:Tekgezieida肥et・
三品肌合:iimdi舶沖paC拍軍Si軸is釦ie再eYa榔問dL
日時eSir証HerSeYideb的denbe師YDrSLnuL
Sirine:Tamamb8yle的pieiBくねYBiayalm・
B鴫ei涌n:加わ由的ras臨da由れimbir函那同dれaVar
UYkucu油滴n Ne的irplanmdeham出ar?
朗IggSiTin:モ滴丸
5滴ne:G醜eI・ek。ntisunr惟dir函mn7
8鴫eSirjn:Ya鵬押.bendiYo寡聞nkih叩aletkIi画hagireiim涯OnlJkorkLJtBllm・
櫛rktt噌uzam抑keSind捉6番e鵜真一
手綱ne:YabiZimkorkutt嶋um脱qa両町pb骸ko湘南maYaba如rsaozamann合
印pac姫は?
UYkuc再臨上Eyethemcok8時tica…掴ま章BOkacltIr・
Bilggi涌R:Yaarkad8両rormanm一重budurumdasizhaiakorkuyQrmUS nuuZ?
HaditakllmpeSilrlebirpianImYardiYOrulTt
deneme咋重富m鏡面T
UYkucuS崩れ事rine:H88日Sahneden函arierl
UYkucu手痛n高輪合同oidum彊orkuneoidumde劉mi?
10
却rine:EVet.Buseねri手eYaraYaCak・
8鴫eSir証旗心血融nbak的kko庇acak・
UYkucu5両h:KorkuncoidumdeeiimirBenimoldu如ITma南関YaCakdt感I
mi?
部rine:Anはmazhadj.
UYkucu卸rin:SakaarrSiriinnburaYaCapdekme!
Sakar:(SahneyegirerVeOYnar)Cokkorktumdacotkorktumamanamaneok
k°r撫um.HahahahahdSiZbeni
k°rkutabiieceanizimizan問的nizha?SilVarYa的kkomiksihiz.(Sahneden
C撮arl
Sjr面e:GittiUYkucu$rin g舵,
UYkucuSjrin:i井yaremadI!
8嶋eSirin:Fartettim・Arkada手brbenimakilmabir咽rdahageidiamabir
町Obiemvarvebununie諭Va巾Im
bulmamlZBerekiYOr,
部rine:B面urmuYu∼?
UYkucuSirin:Bi面emb面urm叫Vu∼7
8鴫e部rin再uIurmusunuI?
Sirin〇一UYkuCB嗣n:Bu山ruzbulur収・
8時eSirin:8時Jursunuzde削mi7日adibakaIinlarkadailar(Sah edenelkarJ
uYkucuSirin:SiriRe鴨「edenbulacaglZYerdlml?
iirれe:訓調的田m
UYkucIJilrin:Herkesgitti
Sirine:Gi能i
UYkucuSirin:○鴫l−kfOkkirii
SirirIe:iirirIBabadagittikimYardimedecekkibize?
UYkucu5irin:Of川uiIarfaIangitmiimidirsICakkarde車alah?
11
新富涌き:GittiIer鳴bii▲
UyiuCuirin:Biragacmark謎mabakbence鎗k清明orurorada,
§irine:Yok.・
UYkuc再irinSiRiNE,benimgar融的md endegaruYOrrnuSLInbakbakkarilya
bak.
iirine:Arkad拘arlmlZbizeYardlmederiermidersin?
UY如CuSi諒:割membe臨ede雨手,
卸rine:Arka的rbizeYard−medermisiniz?
UYkuc雛iirin・Sirine:YaiaS1時ardImbulduk!
8時e引rin:A舶d創直川eYapt剛ZYar血mbu齢鵬inIzmけ
UYkucuSi血:Bu姻uktabii
8時eSirin:H訓膚
UYkucu部「細目塵取ka申Ya的k・
B鴫e部rin:Tamarn.Arkada書直rozamanSZE畑Sih油baionlarlarkada的ra
虎淘tinbenson正ad,miagerig由雄e割れ
B畦曾引ri両裳eesf面cad−mpaSakiksiri‥
iirine:Pasa疑惑H
Bilge…南洋E惟t.Arkadai申rbtJSefergereekten儲雨imalmi沌tlirp〇°blem
S涌ne:edir?
8時e王朝梢的舶OnanaSI1時rece緋?
Sirine:OkoiaY,PiSbirseY細rtiS由biyapailmOpisSeYleriseviYorhemeniGer−
8時eSir血Ya陶刷れdinni?
UYkuCuiiri機雷amam印k融uYormuigibやpa湿れ・
12
BiIge手柄∩;YalnIZarkadaslarbirieYdahaYarSakari涌nbunuicmeyebailat嶋I
Zaman−ipasakDureyaCepDBkmekYa事ak”
diYeb蒔IraCagl∼.田山nlarSihir龍OiIer.
UYkucuiirih:NediYeb拍raCa観∼?
(殖geSirin;paSa具2uraYa〔6p撤mekYesekdiyebaBlrataglZ.
UYku⊂USiri侶Sadecei涌ne蝿ikimi∼mib撞けaCagIZ?
Bilgei涌n:Arkada的rb”uarkaarkaYa的kereSaYleYeBITlanCaadは「.AnIaitIk
m!?
Sirine:Hadi申画r訪m‥
UYkucuS涌n:隷kar5両inn再的同地bi的raIim..
HepSi;Sakaaanr5ir鞘tnm!
Sakar:Mee!
UYkucuiirin‥i緬nbiZ的kpisbirieyb山duk ok的ttikork叫OrdubeIkiaen
bi鉦SindiYe.,
Sakar:Haninerede?
Bilge引rin−uYku的iirin:BuradabakbakbLJreda.
Biige紡r涌Amadokunmadanba農・
罰r油e;SakIhi勧mdeme.
Sakar:Benbunuicerimbanabii‡eYoImaz.
UYkucuSirin・剛geSirih:YokY章魚sak冊icme.
馴Ige部rin:Bir..ikLuf..
Hepsi:Pe掲kBu前岡的pD6kmekYa拍k!
Uykucu帥∩:NeYaptIn?Ok的.
紡rine:SakarS師乱,
馴IgeSir証縛めr部rin
Sakar:Efendim
UYkucu引rin:Sakar到rih
13
Sakar:EfEndim
B鳴き与irin:蘭的dimdedi
UYkucu;irin:Sakarii]in
Sakar:Efendim
Uykuc再iri臣的ndimdedi
Sak帥Onubendemedim,buれe7
8時eiir証Ga噌ameisenike輯rmlSt一己maa直話kumIduh,,
Sak rAmabi∼b帥epiSbirYerdeoYnaYamaYi諒l,bur台車temi∼lememiziazlm.
ArkadaSk)「血bizeYardimetSin
ohrmu?Ge臨buraYatemiz官印郎mbural仕
UYku。uiir証ABeSkih訓ned∂nm鴫buraIar・
8時8号庸in:Evetnekadardae奴eI°ldu
UYkucuiirin:[Ye書手imdibBnbur曲るnekadardag並e晶叩関請.
朗IgeSirin‥∪涼uc串irin hBYlr!8航aYItO関「ねd最胡erim恵呼をei臓
掲bunねYaCagは
UYkutuSirin:Ger搾kte調印8両YaPa置き如?
Biige釦r涌Tabii
UYkuCu新rin:樽くryirciYe)Sizb綱YormuYdunu要bunuliimdii臨ielierimizimi
y諒aYatagは“
Bi短軸∩:〔浬Ig滋如き塙Yles槍b回書胎p鍋船p撮Y高輸YaGa担,
t珂kucuSirin:9ekibenUYUm虐めnvaとge函調.舗rkIm捌Sj函坤郁mm汀
さ諦ne−Bi梗紡「証Evet
Sakar;Hadi掘れmi軸SBYieyt描m
U車ucu卸ri信OanSedeIim・
Download

tiyatro oyunları gösterimi 05.03.2015 15:08 - erzurum