T,C.
ASKALEKAYMAKAMLJeI
IIccMilliEgitimMiidHrl噂ii
Sayi:29254301/841.01.01/1882777
19/02/2015
Konu:2015YliiPanslyOnBtitceleri
ASKALEATATURKIMKBYATILIBOLGEORTAOKULUMUDURLUGtjNE
ASKALE
Ilgl:IIMilliEg証mM的iirlugunun16/02/2015tarihlive1700929saylllyaZISl
Ilgl yaZl ekinde g6nderllen,MilIi Egitim BakanJrgl Temel Egitim Genel
Mud田嶋nnnni−2015YIll Pansiyon B的eleri“iileilglliyazliarl ekte gOnderilmiS01up,
BakanIIglmlZinyaZllarldogrultusundagereIⅢiSVe雨emlerinyapllmasihususunda;
BilgilerinizivegeregIniricaederim.
KezzibanBITLISLI
MiidurV.
EKLER:Yazl(1Sayfa)
PansiyonGelir−Gidercetveli(1Sayfa)
YenIMah HuktimetKonagIKa13ASkale
EIeklronikAg wwwmebgovtr
C−POSta adsoyad@mcbgovn
AyrlntllibllglIVn MusaDELIBASivHKl
ici(0312)XXXXX XX
raks(0312)XXXXXXX
BuevrakguveniieiektroniklmmileimZaianmiStirhllpllevrak幻rgumebgoVtradreslhden7dO6−90d0−3b94−854f−828ekodulieteyitedilebiiir
T.C.
ERZURUMVALiLiei
ilMiitiEgitimMiid鉦1時ii
Sayl:67269960/8410101/1700929
16/02/2015
Konu:2015YlllPanslyOnButeeleri
AiKALEKAYMAKAMLIGINA
(IIceMilliEgitimMudurl堕n)
Milli Egitlm BakanlIgl Temel Egitim Genel Mudtirl堕tiIntln一一2015 Ylll Pansiyon
Butceleriiiileilgilill/02/2015 tarihli Ve1502422saylll yaZ−larl ekte gOnderilmlS Olup,
herhangibiraksakllgameydanVerilmeden BakanllglmlZm yaZIlarldogrultusundagerekliis
veisIemlerin yapllmaslhususunda;
BilgilerinizivegereglnirlCaederlm・
SamihKIR
Valia.
IIMilliEgitimMtidurYardlmCISI
EKLER:
1−Yazl(1sayfa)
2−Pansiyonb咋esigelir−gidercetveli(lsayfを)
YttnetimCad ValiIlkBlnaSIKa14YakutIyC/ERZURUM
がMall temcleglt一m25@如ebgovtr
EIckmOnIkAg htや//cIZmmmCbgoVu
AynntllIbIlg−19…lrtIbat VrIKICKAPLAN
Iciclon(0442)2344800−113
I一秋S(0442)2351032
BuevrakguvenilClektro…kimZaileImZaianmiStirh叫/lcvraALSO・gumeb80Vlradreslhd”4213璃aL3d21−bf3fL30e6kodu−1etcyltediiebiilr
I;
T.C.
MiI.LiEciTjMB^KANLlcI
TemelEi担imCencIMiid面Ii鴫静
Sayl:23508695/84上0上Ol/】502422
11/02/2015
Konu:2015YlllPanslyOnButceleri
ERZURUMVALILIGiNE
(llM−lIiEかtimM的鉦I噂u)
11−mZdebuIunan ya血b61geortaokuiiarl…2015MallYlllPanS−yOnbutceslgelir−
gldercetvellert tasdikedllerekcktCg()tlderllmlStlr.
Pansiyonbutccierininbiromeginin−lgIl10kulm蹄rI蝉ne、birbmeginlnde−1gili
SaymanIrga/malmudurIugtineenklSaSuredeg6nderilerek.OdeneklerintaklblVeharcamalann
gelir一gidercetvelincuygunolarakk00rdineLiblrSeklldeyap−1maslnl、panSIyOnb時esilCln
gendcnlen Odenekierden kcsilen%12’Ierinde Mllli掲tim BakanllglMerkez SaymanIIgl
hesabmaaktariImasIgerekmektedir.
BirgiIeriniziVegereglnlricaedehm・
YasinVIJRAL
Bakana.
DaireBaSkanI
Ek:
PanslyOnBBtcesiGdlr−GiderCetVell(18Adet)
Al小urk BiV (聞8Kwllaヽ/∧NK^RA
EicknOnikAg W、…∴m証gMtr
e−p)討aIegmJumar_PmSI)(、∩周〇一のmcbgoヽlIr
AyrIn画tItLgli‘周OzkanOZDURANVHKI
Tcl(0312)413i575
Faks(0〕12)4177105
ttueVrakguVlnll‘lekuonn.言一間一kim′alanmiSlirIll申/L・、調korgu,nebgoVl,adreslnJenb88a・e81d−3dOd−b3d手7bc圧odL.iioley一日NJllebitt,
T.C.
MILLIEdiTiMBAKへNLIeI
TemelEi担imGeneIMⅢd前l堕il
2015MALIYILIPANSiYONGELIRGIDERCETVELi
Li
勃%・VUTメ
iLCESi
OKUL∪
D
4エ
ナU$エ番イ
8ihmKodu
0…W_eF●教●
V
ニr
*坊襭
テ
ト利
剳
6W抹8
ツ
譁R
*
Y●mtHItm●0
侭&
棉V
幡6ニR
薄
ト
2
T
凵q500〉327−9895
尾ケ
リカ
U
X
幡7&R
ィ鳧
彪7&R
劔15
劔
ノe8ル
躍T腟ヌ&
トI●i 僞nFtか●
゚ツ
Hi暮れ●I●il
3●, 冦iyoIWI● tp●nOn●i
サ8
h
ノ>ト
ネ
ネ
「
949.400、00
h
C
楓
カ
ら
6
4ニFV曝*」
7
e
e
,h*ウ
5,棚.00
7
21000.00
8
1.000、00
湯
ネ
1211128.00
輩E
ゥ
T46蝟薄H
貳
ニ蔕ネ
V
C
'&ヤ$
2工593、10
oeNgLToPUl刷
(
H
0、00
8
4ヨ
H
"
ネ蒄GWI,
efヤ、6踵
30.000.00
20、000〟00
10
e
C
B
6
60.000.Oo
坊tト木
冦H
C
4
S
帽
#
0,00
●
劔●19
ト ァVⅢ
leKili
0,00
3
1
劔
恥・億00Nh・yu□
1
「
剪
凵i505)393−5869
P●nes(質umLII簾IYrtlT葛
80
03
IYe柄°eI●1°
ニ覲
0mJe一〇〇葛〇〇〇dre●j
°kJ関心lqT農
ネ
iY●用on噌i場
ツ
剩ルlヲ
冩l●2−=51015
カ觚"
ヌ(
C迭
888.272−00
GW
&
2_623、06
R
ヨ
3
2
B
嶋
Cツ
C
CS
b
杯T
h+X
T
ト
メ
oMuI輸oeOlQ
21.01.−016
豊国霊園
02.02.2015
AhmetSOkrtJCOMERT
SahsaBaglI各部tlmUzmani
30mm●nlAKARSU
912,畑.18
Download

2015 yılı pansiyon bütçesi - erzurum