2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ………………………………….. LİSESİ
TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU
Öğrencinin Adı-Soyadı:
BEP Hazırlama Tarihi :
Sınıfı:
Ders: TARİH I
YÖNTEM VE
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ
KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR
EYLÜL - EKİM
I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ
Değerlendirme
MATERYALLER
Kaynaştırma
eğitimine tabi olan
*İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı
soru-cevap, öğrencilerimizin
* Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar.
hakkında bilgi sahibi olur.
* Tarih öğrenmenin yararlarını kavrar.
* Tarihin yenilenen ve sürekli araştırma gerektiren bir bilim anlatım, not tutturma
değerlendirilmesi
*Yeni bulgu ve belgelerle tarihi bilgilerin değişeceğini
olduğunu kavrar.
için soru – cevap ve
kavrar.
*Türklerin kullandığı takvimlerin isimleri kavratılır.
* Geçmişte olanlarla, geleceğin bağlantısını kavrar.
* Okul içerisinde öğrendiği derslerin birbirleriyle bağlantısını kâğıtları, Ders notları, uygulanacak…
*Tarihî olayların incelenmesinde yararlanılan zaman kavrar.
kavramlarını doğru ve yerinde kullanır.
* Tarihe yardım eden bilimleri tanır.
* Tarihin diğer bilimlere nasıl yardımcı olduğunu kavrar.
* Olaylardan sonuç çıkartması gerektiğini kazanım olarak alır.
Okuma,
* Ders kitabı, Çalışma test tekniği
harita ve fotoğraflar.
Görselleri
değerlendirmesi için
fırsat tanınacak.
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ………………………………….. LİSESİ
TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU
Öğrencinin Adı-Soyadı:
BEP Hazırlama Tarihi :
Sınıfı:
Ders: TARİH I
YÖNTEM VE
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ
KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR
KASIM
II.ÜNİTE: UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK
Değerlendirme
MATERYALLER
UYGARLIKLAR
Test tekniği ile
Okuma, soru-cevap, hazırlanan
* Tarih öncesi çağları ve Tarih Çağlarını Kavrar
*Anadolu, Mezopotamya gibi bölgelerde kurulan
*Tarih çağlarının yazı ile başladığını kavrar
anlatım,
*Tarih öncesi çağların taş çağı ve maden çağı olduğunu bilir.
tutturma
devletlerin özelliklerini ana ilkeleriyle kavrar.
*Tarihi çağların ilk çağ, orta çağ, yeniçağ, yakın çağ olduğu bilir.
*Anadolu’da yaşayan medeniyetlerin kültür miraslarını
* Anadolu’da bir çok medeniyetin yaşadığını kavrar.
kavrar.
*Anadolu’nun her tarafındaki eserler fotoğraflar yoluyla öğrenciye Çalışma kâğıtları,
kavratılır.
Ders notları, harita
* Ege, Eski Yunan ve Roma medeniyetlerinin
Anadolu’da ki mirasları tanıtılır.
* İlk Çağ medeniyetlerinin günümüze katkılarını kavrar.
not değerlendirmeler,
soru – cevap ve
yorum içeren
* Ders kitabı,
ve fotoğraflar.
açıklamaların
devamını getirterek
konu için
değerlendirmeyi
gerçekleştirmek.
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ………………………………….. LİSESİ
TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU
Öğrencinin Adı-Soyadı:
BEP Hazırlama Tarihi :
Sınıfı:
Ders: TARİH I
YÖNTEM VE
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ
KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR
ARALIK
III.ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ
*Anadolu’da yaşayan medeniyetlerin kültür miraslarını
*Anadolu’nun her tarafındaki eserler fotoğraflar yoluyla öğrenciye
kavrar.
kavratılır.
MATERYALLER
Test tekniği ile
Okuma, soru-cevap, hazırlanan
anlatım,
* Ege, Eski Yunan ve Roma medeniyetlerinin
Değerlendirme
not değerlendirmeler,
Anadolu’da ki mirasları tanıtılır.
III. ÜNİTE: İlk Türk Devletleri, ilk Türk yerleşim yerleri görsel tutturma
soru – cevap ve
İLK TÜRK DEVLETLERİ.
zenginlikle öğrenciye kavratılır.
yorum içeren
* Ders kitabı,
* Milliyet tanımı kavratılır.
* Orta Asyanın Türklerle bağlantısını kavrar ve geçmişi *Millet olmanın temel şartları güncel örneklerle öğrenciye Çalışma kâğıtları,
hakkında bilgi sahibi olur.
kavratılır.
Ders notları, harita
açıklamaların
devamını getirterek
konu için
* Asya Hun devleti ve diğer Türk devletleri hakkında *Asya’da kurulan Türk Devletleri hakkında genel bilgiler kavratılır. ve fotoğraflar.
değerlendirmeyi
genel bilgiler kavratılır.
gerçekleştirmek.
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ………………………………….. LİSESİ
TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU
Öğrencinin Adı-Soyadı:
BEP Hazırlama Tarihi :
Sınıfı:
Ders: TARİH I
YÖNTEM VE
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ
KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR
Değerlendirme
MATERYALLER
OCAK
Soru – cevap tekniği
Okuma, soru-cevap, ile anlaşılanların
* Türk Devletlerinin tanıtımını kavratmak..
* Öğrenciye mensubu olduğu millet somut örnekler verilerek,
anlatım,
not ortaya konulması,
* Göç eden Türklerin neden bu yola başvurdukları
kavratılır.
tutturma
kavratılır.
* Çevresinde gördüğü gelenek ve göreneklerin kaynağı kavratılıp,
* Tüm bunlar sayesinde toplum içerisindeki yeri ve
manalandırması sağlanacak.
* Ders kitabı,
konulması ve açık
toplumun kendisinden beklentileri hakkında fikir sahibi
* İslam öncesi değerler kavratılır.
Çalışma kâğıtları,
uçlu cümleleri
olması sağlanacak.
*Türklerin Orta Asya’da bıraktığı izler, görsel öğelerle kavratılır..
Ders notları, harita
tamamlaması
ve fotoğraflar.
istenilerek
testler ile bilgilenme
düzeyinin ortaya
yorumlama
kabiliyetinin
ölçülmesi.
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ………………………………….. LİSESİ
TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU
Öğrencinin Adı-Soyadı:
BEP Hazırlama Tarihi :
Sınıfı:
Ders: TARİH I
YÖNTEM VE
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ
ŞUBAT
KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR
Değerlendirme
MATERYALLER
IV.ÜNİTE: İSLAMİYETİN DOĞUŞU ve İLK İSLAM
DEVLETLERİ ve KÜLTÜR MEDENİYETİ
Okuma, soru-cevap,
*İslam dininin doğuşu kavratılacak.
anlatım,
* Hz.Muhammed tanıtılıp hayatı öğretilir.
tutturma
not Soru ve cevap
yöntemi, test
hazırlama, açık uçlu
*Hz. Muhammed’in peygamber oluşu ve Ona inananlar
* Yaşantısı içerisinde karşılaştığı dini inançların kaynağını kavrar.
kavratılarak ilk dönem sıkıntılar, hicret gibi konularda
* Hz. Muhammed ve diğer dini büyükleri tanıtılır.
* Ders kitabı,
cümleler ile
bilgileri kavrar.
* Din ve insanlık hakkındaki bağlantı kavratılır.
Çalışma kâğıtları,
değerlendirmeye tabi
* Medine şehir devleti ve Veda Hutbesi ile İslam’ın
* İslami kavramları kavrar. (Peygamber, müşrik, sahabe vs.)
Ders notları, harita
tutulacak.
insana verdiği değeri kavrar.
* Dinin güzel ahlak olduğunu kavrar.
ve fotoğraflar.
* İlk savaşların isimleri ve nedenlerini kavrar.
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ………………………………….. LİSESİ
TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU
Öğrencinin Adı-Soyadı:
BEP Hazırlama Tarihi :
Sınıfı:
Ders: TARİH I
YÖNTEM VE
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ
KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR
MART
V.ÜNİTE:TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ(10-13. YÜZYILLAR)
MATERYALLER
* Dört Halife devrini somut örneklerle kavrar.
* İslam kültürünün insanlığa katkıları kavratılacak.
*Dört Halife dönemindeki kültürel ve sosyal olaylar
* Dört Halifenin kimler olduğu ve şahsi özellikleri anlatılacak.
günümüze yansımalarıyla öğrenciye kavratılır.
* Güzel örneklerden yola çıkılarak, Ahlaki değerler benimsetilecek. anlatım,
*Abbasiler ile Türkler arasındaki yakınlaşma kavratılır.
* İslam bilim ve kültürünün aşamaları ve geçirdiği zorluklar
* Türk İslam büyükleri tanıtılıp, kültüre katkıları
kavratılır.
kavratılacak.
Değerlendirme
Okuma, soru-cevap,
not Soru ve cevap
tutturma
yöntemi, test
hazırlama, açık uçlu
* Ders kitabı,
cümleler ile
Çalışma kâğıtları,
değerlendirmeye tabi
Ders notları, harita
tutulacak.
ve fotoğraflar.
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ………………………………….. LİSESİ
TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU
Öğrencinin Adı-Soyadı:
BEP Hazırlama Tarihi :
Sınıfı:
Ders: TARİH I
YÖNTEM VE
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ
KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR
Değerlendirme
MATERYALLER
NİSAN
Okuma, soru-cevap,
* İlk Türk İslam devletlerini kavratmak.
* Öğrenci Türk Devletleri hakkında ön fikir sahibi olup, kurulan
anlatım,
* Oğuz boyları ve Gazne, Karahanlı, Selçuklu gibi
devletler hakkında fikir yürütür.
tutturma
devletler kavratılacak.
* Öğrenci tarihi kişiliklerden örnek oluşturmaya çalışır.
* Anadolu’ya ilk akınlar ve Malazgirt zaferi kavratılacak. * Malazgirt Savaşının Türk İslam varlığında ki önemini kavrar.
not Soru – cevap,
hazırlanan testler,
açık uçlu cümleler
* Ders kitabı,
ile tamamlamalar
* Malazgirt Savaşı ve Cumhuriyet tarihimizde
* Türk İslam eserleri tanıtılarak, Türk medeniyetinin görkemi
Çalışma kâğıtları,
yaptırılıp, izlenen
gerçekleşen savaşlar arasındaki bağlantı örneklemeler ile
kavratılır.
Ders notları, harita
film ve belgesellerin
ve fotoğraflar.
yorumları ile
kavratılacak.
değerlendirme
yapılacak.
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ………………………………….. LİSESİ
TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU
Öğrencinin Adı-Soyadı:
BEP Hazırlama Tarihi :
Sınıfı:
Ders: TARİH I
YÖNTEM VE
UZUN DÖNEMLİ AMAÇ
KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR
MAYIS - HAZİRAN
VI.ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ(11-13.YÜZYIL)
Değerlendirme
MATERYALLER
Okuma, soru-cevap, Soru – cevap,
* Malazgirt’in ardından Anadolu’da kurulan beylikler
kavratılacak.
* Yaşadığı şehir üzerindeki eserler ve bu eserleri yapanlar hakkında anlatım,
* Türkiye Selçukluları tanıtılacak ve günümüzdeki
bilgi sahibi olur.
eserleri kavratılacak.
* Haçlı seferleri ve günümüzdeki gelişmelerle bağlantı kurması
* Anadolu’ya yönelik Haçlı saldırıları ve sebepleri
sağlanır.
* Ders kitabı,
metinlerin
kavratılır.
* Hz. Mevlana ve diğer büyüklerin hayatımıza katkıları kavratılır.
Çalışma kâğıtları,
yorumlanması, açık
* Anadolu Selçuklularının, Anadolunun Türk ve
* Kurtuluş Savaşı ve Anadolu Selçuklu devletinin arasındaki bağı
Ders notları, harita
uçlu cümlelerin
İslamlaşmasına katkıları kavratılır.
kurarak, kültür ve tarihin bir süreç olduğunu kavrar.
ve fotoğraflar.
yorumlanarak
* Hz. Mevlana gibi önemli bir Türk büyüğü tanıtılıp,
* Anadolu’da ki üretim ve ticari kaynakları kavrar.
tutturma
izlenen film ve
cdlerin, okunan
değerlendirilmesinin
yapılması.
kültürümüze katkıları kavratılır.
Tarih Öğretmeni
not hazırlanan testler,
.../…/201..
UYGUNDUR
Okul Müdürü
Download

2014-2015 eğitim-öğretim yılı