Sütunlara bölünmemiş, düz sayfa yapısı, Etkinlikler için kullanılacak.
9.SINIF TARİH
YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
1
I.ÜNİTE: TARİH BİLİMİ
e.TERKİP
(Sentez)
1.KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ
ETKİNLİK 1:
d.TENKİT
(Eleştiri)
c.TAHLİL
(Çözümleme)
b.TASNİF
(Sınıflandırma)
a.TARAMA
(KaynakTarama)
Tarih biliminin araştırma yöntemlerini yukarıda verilen kutuların içine yazınız.
ETKİNLİK 2:
12 Hayvanlı Türk Takvimi
Rumi Takvim
……………………
…………………….
……………………..
Miladi Takvim
Türklerin kullandığı takvimleri yukarıda verilen boşluklara kronolojik sıraya uygun bir
şekilde yazınız.
ETKİNLİK 3:
Aşağıda verilen kaynaklardan hangilerinden “Tarih Öncesi Dönemlerin”
aydınlatılmasında yararlanabilir? İşaretleyiniz.
a)
e)
b)
f)
c)
g)
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
d)
h)
2
SORU1:
 Malazgirt Savaşı
 Haçlı Seferleri
 Feodalite Rejiminin yıkılması

Milliyetçilik akımının yayılması
 Talas Savaşı
 Anadolu’nun Türkleşmesi
Yukarıda verilen gelişmeleri OLAY-OLGU şeklinde gruplandırınız.
OLAY
OLGU
SORU 2: Aşağıdaki tabloda bazı tarihler ve yüzyılları verilmiştir. Bunlardan hangisi
yanlıştır?
Tarih
Yüzyıl
A)
1176
XII.
B)
395
IV.
C)
82
I.
D)
1789
XVIII.
E)
1040
X.
SORU 3:Üç tane yazılı, üç tane yazısız kaynak ismi yazınız.
YAZILI
YAZISIZ
1-
1-
2-
2-
3-
3-
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
3
3.KONU: TARİHİN FAYDALANDIĞI BİLİM DALLARI
Etnografya
……………………
Antropoloji
…
Diplomasi
…………………….
Coğrafya
Kronoloji
Nümizmatik
Antropoloji
………………………
…………………….
………………………
…………………
…………………..
Paleografya
…………………..
Epigrafya
…………………
Heraldik
………
…………………….
Yukarıda Tarih biliminin faydalandığı bilim dallarının inceleme alanlarını boş bırakılan
yerlere yazınız.
SORU 4: Aşağıdaki bilimlerden hangisinden “Tarihi Devirlerin” araştırılmasında
yararlanılamaz?
A) Paleografya
B) Nümizmatik
C)Epigrafya
D) Arkeoloji
E) Diplomatik
II. ÜNİTE: UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR
1.KONU: TARİHİ ÇAĞLARA GİRİŞ
SORU 1:
I-Şehir devletlerinin kurulması
II-Seramik sanatının ortaya çıkışı
III-Yazının bulunması
IV-Göçebe yaşam tarzının görülmesi
Yukarıda verilen gelişmeleri kronolojik sıraya uygun bir şekilde sıralayınız.
IIIIIIIV-
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
4
2.KONU: İLKÇAĞ UYGARLIKLARI
ETKİNLİK 1:
Aşağıda soldaki sütundaki kavramları sağdaki sütundaki uygun uygarlıklarla
eşleştiriniz.
1-Kâğıt ve Matbaa
A-Pers uygarlığı
2-Pankuş
B-Fenike uygarlığı
3-Olimpiyatlar
C-Akad uygarlığı
4-Kibele
D-Mısır uygarlığı
5-Hammurabi Kanunları
E-İyon uygarlığı
6-Hellenizm kültür
F-Hint uygarlığı
7-Satrap
G-Çin uygarlığı
8-Kast Sistemi
H-Frig uygarlığı
9-İlk alfabe
I-Hitit uygarlığı
10-İlk düzenli ordu
İ-Babil uygarlığı
11-Firavun
J-Yunan uygarlığı
12-Kolonicilik
K-İskender uyg.
SORU 2:Roma uygarlığının günümüz uygarlığına katkılarını yazınız.
SORU 3:İlkçağ’da Anadolu’da yaşayan Frigler tabiat tanrıçası Kibele’ye tapınmış, saban
kıranlara ölüm cezası uygulamıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A)Sınıf farklılıklarının bulunduğunun
B) Tarım ve hayvancılığa önem verdiklerinin
C) Savaşçı bir topluluk olduklarının
D)Ölümden sonraki hayata inandıklarının
E) Özgür düşünce ortamına sahip olduklarının
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
5
SORU 4:Aşağıda verilen kelimelerin anlamlarını karşılarına yazınız.
Ziggurat:
Tavananna:
Kast Sistemi:
12 Levha Kanunları:
Koloni:
SORU 5:Aşağıdakilerden hangisi İlkçağ uygarlıklarının genelinde görülen özelliklerden
biri değildir?
A) Mutlak merkezi yönetim
B) Tarım ve hayvancılıkla ilgilenmeleri
C)Tek tanrı inancı
D)Ahiret inancı
E) Toplumsal sınıflar
SORU 6 :
&Takvimi ilk kullanan uygarlık……………………………
&Alfabeyi ilk kullanan uygarlık……………………………
&Yazıyı ilk kullanan uygarlık ………………………………
&Parayı ilk kullanan uygarlık………………………………
Yukarıdaki boş yerlere ilgili olan, İlkçağ Uygarlıklarının adını yazınız.
III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ
1.KONU: TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI
ETKİNLİK 1 :
Nüfus artışı
Çin baskısı
Kuraklık
1
2
3
Bağımsız yaşama
isteği
5
Otlak yetersizliği
6
Boylar arası
mücadeleler
7
Hayvan hastalıkları 4
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
6
Yukarıdaki tabloda Orta Asya Göçlerinin nedenleri verilmiştir. Bu nedenleri siyasal,
sosyal ve ekonomik olarak sınıflandırınız.
SİYASAL
SOSYAL
EKONOMİK
2.KONU: İSLAMİYET ÖNCESİ KURULAN TÜRK DEVLETLERİ
SORU 1: Asya Hun Devleti, Orta Asya, Çin, Göçebe yaşam, Mete han, Çin politikası
kavramlarını kullanarak tarihsel gerçekliğe uygun bir paragraf yazınız.
SORU 2: Aşağıda verilen kelimelerin anlamlarını karşılarına yazınız.
Kut:
Kurultay:
Töre:
Kurgan:
Balbal:
SORU 3: Asya Hun Devleti’nin göçebe yaşam tarzından kaynaklanan özelliklerinden
beş tanesini yazınız.
12345SORU 4:İlk Türk Devletleri’nin yıkılmasında etkili olan Çin politikasının etkili olmasını
Türk devletlerinin hangi özelliklerine bağlayabiliriz? Yazınız.
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
7
IV. ÜNİTE: İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI
1.KONU: İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE İLK İSLAM DEVLETLERİ
ETKİNLİK 1:
(a)
(b)
Hz.Muhammed
(c)
(d)
Hz.Ömer
Hz.Ebubekir
(e)
Hz.Osman
Hz.Ali
(f)
Muaviye
1-İlk İslam donanmasını kuran halife
2-Kuran-ı Kerim’ i kitap haline getiren halife
3- Halifeliği saltanat haline getiren yönetici
4-Müslümanların ilk zaferinin gerçekleştiren yönetici
5- Kurumsallaşmayı gerçekleştirdiği halife
6-Döneminde Sıffin Savaşı’nın yapıldığı halife
SORU1:
I-Arap olmayan Müslümanlara Mevali (köle) denilmesi
II-Arapçanın resmi dil olması
III-Kerbela Olayı’nın yaşanması
Emeviler dönemine ait yukarıdaki gelişmelerden hangileri, Emevilerin Arap
milliyetçiliği yaptığının göstergesidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C)Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
SORU 2: Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Dört Halife Dönemi’nde meydana
gelmemiştir?
A) İslamiyette ayrılıkların meydana gelmesi
B) Halifelerin seçimle işbaşına gelmeleri
C)Kuran-ı Kerim’in çoğaltılması
D)Hudeybiye Antlaşması’nın yapılması
E)Düzenli ordunun kurulması
SORU 3: Emevi Devleti ile Abbasi Devleti arasındaki farkları yazınız.
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
8
V.ÜNİTE: TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ
(10-13.YÜZYILLAR)
1.KONU: TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ
SORU 1: Türlerin İslamiyeti kabul nedenlerini yazınız.
2.KONU: İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ
ETKİNLİK 1:
Büyük
Selçuklu
Devleti
Katvan
Savaşı
1
6
Karahanl
Devleti
2
Gazneli
Devleti
7
Talas
Savaşı
3
Dandana
Savaşı
Pasinler
Savaşı
Malazgir 4
Savaşı
8
Yassıçime
Savaşı
5
9
Yukarıdaki yapılandırılmış gridde verilen uygarlıkların ilgili olduğu bilgileri aşağıdaki
kavramlarla eşleştiriniz.
İ
Harzemşah
Devleti
yıkılmıştır.
Hindistan’da
İslamiyet
yayılmıştır.
Oğuzların
kurduğu ilk Türkİslam Devletidir.
Bizans’la yapılan
ilk savaştır.
Büyük Selçuklu
Devleti resmen
kurulmuştur.
Kağıt üretimi Çin
dışına çıkmıştır.
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
Tarihte bilinen
İlk Türk –İslam
Devletidir.
Anadolu’da Türk
nüfusu artmıştır.
Büyük Selçuklu
Devleti
yıkılmıştır.
9
SORU 2: Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılma
nedenlerinden değildir?
A) Taht kavgaları
B) Oğuz isyanı
C) Moğol istilası
D) Haçlı saldırıları
E) Bâtıni tarikatının çalışmaları
SORU 3:
Gulaman-ı Saray:
Atabey:
Has toprak:
Melik:
Yukarıda verilen kelimelerin anlamlarını yazınız.
SORU 4:Büyük Selçuklu Devleti ordusunun bölümlerini yazınız.
SORU 5: Oğuzlar, Dandanakan Savaşı, akınlar, Tuğrul -Çağrı beyler ve Pasinler Savaşı
kavramlarını kullanarak tarihsel gerçekliğe uygun bir paragraf yazınız.
SORU 6:Malazgirt Savaşı, Dandanakan Savaşı, Katvan Savaşı, Pasinler Savaşı, Talas
Savaşı
Yukarıdaki savaşları kronolojik olarak sıralayınız.
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
10
VI. ÜNİTE: TÜRKİYE TARİHİ (11.13.YÜZYILLAR )
1.KONU: MALAZGİRT SAVAŞI’NDAN SONRA ANADOLU’DA KURULAN İLK
TÜRK DEVLET VE BEYLİKLERİ
SORU 1:Aşağıdaki beyliklerden hangisi Malazgirt Savaşı’ndan sonra kurulmamıştır?
A)Danişmentli Beyliği
B)Saltuklu Beyliği
C)Artuklu Beyliği
D)Çaka Beyliği
E)Mengücekli Beyliği
2.KONU: TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ
SORU 1: Aşağıda verilen savaşlardan hangi ikisi Anadolu’nun Türk yurdu olması
açısından birbirini tamamlar niteliktedir?
A) Dandanakan-Malazgirt
B)Malazgirt-Miryokefalon
C)Katvan-Pasinler
D)Yassıçimen-Katvan
E)Miryokefalon-Dandanakan
SORU 2: Haçlı Seferleri’nin nedenlerini siyasi-dini-ekonomik nedenler olarak
gruplandırınız.
SİYASİ:
DİNİ:
EKONOMİK:
SORU 3:
I.HAÇLI SEFERİ
II. HAÇLI SEFERİ
III. HAÇLI SEFERİ
IV. HAÇLI SEFERİ
Yukarıda okların karşılarına seferin sonucunu yazınız.
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
11
SORU 4:
?
Türkler Anadolu’ya
kesin olarak
yerleşmiştir.
Bizans ile Anadolu
Selçuklu Devleti
arasında yapılmıştır.
Yukarıdaki diyagramda “?” ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)Pasinler savaşı
B)Malazgirt savaşı
C)Miryokefalon savaşı
D)Dandanakan savaşı
E)Katvan savaşı
SORU 5:
Kösedağ
Savaşı
+
Anadolu
Selçuklu
Devleti’nin
yıkılması
+
Merkezi
otoritenin
zayıflaması
yyyıkılması
+
Anadolu’da
Türk
Beyliklerinin
kurulması
?
Kösedağ Savaşı ile ilgili bu diyagramda “?” işaretli yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Moğol istilasının yaşanmıştır
Anadolu Selçuklu Devleti bağımsızlığını kaybetmiştir.
Haçlı Seferleri başlamıştır.
Anadolu’da bilim ve kültür mekânları tahrip edilmiştir.
Anadolu Türk birliği dağılmıştır.
MEV Koleji Özel Ankara Okulları
12
Download

9 TARİH - Mev Koleji