• Harcama Yetkilileri
Harcama Yetkilisi (Md.31)
Bütçeyle ödenek tahsis
edilen her bir harcama
biriminin en üst yöneticisi
Ödenek gönderme
belgesiyle ödenek verilen
merkez dışı birimlerin en
üst yöneticisi
Harcama Birimi
Kamu idare bütçesinde kurumsal
düzeyde
 ödenek tahsis edilen
 ve harcama yetkisi bulunan
birimler harcama birimleridir.
ABS kurumsal
KURUM ADI :
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
I
II
10
01
III
AÇIKLAMA
IV
02
01
Harcama Yetkilisi Kimdir?
 Analitik bütçe sınıflandırmasının
üçüncü ve dördüncü
düzeyinde yer alan birimler
bütçeyle ödenek tahsis edilen
harcama birimlerini, bu
birimlerin en üst yöneticileri ise
harcama yetkililerini ifade
etmektedir.
Harcama Yetkisinin Sınırı
HARCAMA YETKİLİLERİ
 Bütçede öngörülen ödenekleri kadar,
 Üst yöneticinin önceden izin veya
onayına tabi tutulmuş hallerde, bu
izin ya da onayın alınmasını müteakip
Harcama yapabilirler.
Harcama Yetkisinin Devri
 Harcama yetkilileri, bu yetkilerini
yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar
hiyerarşik olarak bir alt kademedeki
yöneticilere,
kısmen veya tamamen devredebilirler.
Yetki devri, devredenin idari
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz!
Harcama Yetkisinin Devrinde Sınır
 Her bir harcama işlemi itibarıyla, mal
ve hizmet alımlarında ikiyüzellibin
Yeni Türk Lirasını, yapım işlerinde
ise birmilyon Yeni Türk Lirasını
aşan harcamalara ilişkin harcama
yetkisi hiçbir şekilde devredilemez.
Harcama Yetkisinin Birleştirlmesi
 Harcama yetkileri, harcama türleri itibariyle
kısmen veya tamamen
 Maliye Bakanlığının uygun görüşü
 Üst yöneticinin onayı ile
bir üst yönetim kademesinde birleştirilebilir.
Üst yönetici ve yardımcılarına bu yetki
verilemez!
Destek Hizmetleri(1)
 Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme,
bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerden;
idarenin tamamını ilgilendirenler destek
hizmetlerini yürüten birim, sadece harcama
birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri
tarafından gerçekleştirilir. Ancak, harcama
yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla,
harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin
onayıyla bu işlemler destek hizmetlerini
yürüten birim tarafından yapılabilir. (Md. 60/2)
Destek Hizmetleri(2)
 Harcama yetkilileri, ilgili mevzuatı uyarınca
ihale usulleriyle yapılacak mal ve hizmet
alımları ile yapım işlerinin ihale işlemlerine
ilişkin olarak, ihale yetkisiyle sınırlı olmak
üzere harcama yetkilerini, üst yöneticiden
onay almak suretiyle, idarenin destek
hizmetlerini yürüten birim yöneticilerine
devredebilirler. Bu durumda, ihale onay
belgesinin düzenlenmesinden sözleşmenin
imzalanmasına kadar geçen süreçteki tüm
ihale işlemlerine ilişkin ihale yetkisi destek
hizmetleri birim yöneticisi tarafından
kullanılacaktır. (GT.2)
Harcama Yetkisinin
Kullanımı
 Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama
yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle
mümkündür.
 Harcama talimatlarında:
- Hizmet gerekçesi,
- Yapılacak işin konusu, tutarı, süresi,
- Hukuki dayanakları,
- Kullanılabilir ödeneği,
- Gerçekleştirme usulü,
- Gerçekleştirmeyle görevli olanlar
yer alır.
Harcama Süreci
Ödeme Emri
Muhasebe
Yetkilisi
Harcama
Talimatı
Harcama
Yetkilisi
Muhasebe
Yetkilisi
Gerçekleştirme
Görevlileri
Ödenek Gönderme
Belgesi
Mali
Hizmetler
Birimi
Görevler
MERKEZ
Stratejik plan
Performans programı
Bütçe
Kesin hesap
Muhasebe
Ön mali kontrol
Faaliyet raporu
Mali istatistikler
Diğer Raporlar
Harcama
Yetkilisi
TAŞRA
Harcama
Talimatı
Gerçekleştirme
Görevlileri
Muhasebe
Yetkilisi
İhale Yetkilisi
 İhale yetkilisinin ilgili
mevzuatında özel olarak
belirlendiği haller dışında, 5018
sayılı Kanunun 31 inci maddesi
uyarınca belirlenmiş bulunan
harcama yetkilileri aynı zamanda
ihale yetkilisidir.
Birleşemeyecek Görevler
 Harcama yetkilisi ve muhasebe
yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez.
 Mali hizmetler biriminde ön mali
kontrol görevini yürütenler mali işlem
sürecinde görev alamazlar.
Faaliyet Raporu
 Harcama yetkilileri, hesap verme
sorumluluğu çerçevesinde, her mali
yılın sonunda “Birim Faaliyet Raporu”
düzenleyerek, en geç Mart ayı sonuna
kadar üst yöneticiye sunarlar.
 Raporun içeriğinden ve raporda yer
alan bilgilerin doğruluğundan, üst
yöneticiye karşı sorumludurlar.
İç Kontrol Güvence Beyanı
 Harcama yetkilileri, “İç Kontrol
Güvence Beyanı”nı imzalar ve Birim
Faaliyet Raporuna eklerler.
Hesap Verme Sorumluluğu
(Genel)(1)
Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi
ve kullanılmasında
görevli ve yetkili olanlar,
kaynakların;




ETKİLİ
EKONOMİK
VERİMLİ ve
HUKUKA UYGUN OLARAK
Hesap Verme Sorumluluğu
(Genel)(2)
Elde edilmesinden
Kullanılmasından
Muhasebeleştirilmesinden
Raporlanmasından
Kötüye kullanılmaması için gerekli
önlemlerin alınmasından
SORUMLUDUR ve
HESAP VERMEK ZORUNDADIR.





Harcama Yetkilisinin
Sorumluluğu
HARCAMA YETKİLİLERİ
 Harcama talimatlarının bütçe ilke ve
esaslarına
 Kanun, tüzük ve yönetmelikler ile
diğer mevzuata uygun olmasından
 Ödeneklerin etkili, ekonomik ve
verimli kullanılmasından ve Kanun
çerçevesinde yapılması gereken diğer
işlemlerden
 SORUMLUDUR
Sorumluluk Halleri
Kamu zararı oluşturmamakla birlikte
 Bütçelere,
 Ayrıntılı finansman programlarına,
 Serbest bırakma oranlarına,
aykırı harcama talimatı verenlere
aylık net ödemenin 2 katına kadar
para cezası verilir!
Kamu Zararı
Mevzuata aykırı karar,işlem,eylem
veya ihmal sonucunda kamu
kaynağında artışa engel veya
eksilmeye neden olunmasıdır.
Düzenlemeler
 Harcama Yetkilileri Hakkında Genel
Tebliğ (Seri No: 1)
(31/12/2005 tarih ve 26040/4.M. sayılı RG)
 Harcama Yetkilileri Hakkında Genel
Tebliğ (Seri No: 2)
(28 Nisan 2006 tarih ve 26152 sayılı RG)
 Genel Yazı
( 3/1/2006 tarih ve B.07.0.BMK.0.26-99 sayılı)
Teşekkür Ederim
Download

Harcama Birimi