RESMİ GAZETE SAYISI: 28898
RESMİ GAZETE TARİHİ: 30.01.2014
KAMU İHALE TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2014/1)
Ka mu Ġ ha le Kur u mu nda n:
MADDE 1 – (1) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 67 nci
maddesine göre, 1/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eĢik değerler ve parasal
limitler Türkiye Ġstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2013 yılı Aralık ayı Toptan EĢya Fiyat
Endeksi (Toptan EĢya Fiyatları Genel Endeksi Tablosunda 2013 Aralık ayının bir önceki yılın
Aralık ayına göre değiĢim oranı % 6,97) esas alınarak güncellenmiĢ olup Kanunun ilgili
maddeleri bazında aĢağıda belirtilmiĢtir:
a) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 6.791.568,- TL (Altımilyon
yediyüzdoksanbirbin beĢyüzaltmıĢsekiz Türk Lirası), 7.264.940,- TL (Yedimilyon
ikiyüzaltmıĢdörtbin dokuzyüzkırk Türk Lirası).
b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının;
1) (a) bendinde belirtilen 811.897,- TL (Sekizyüzonbirbin sekizyüzdoksanyedi Türk
Lirası), 868.486,- TL (SekizyüzaltmıĢsekizbindörtyüzseksenaltı Türk Lirası).
2) (b) bendinde belirtilen 1.353.164,- TL (Birmilyon üçyüzelliüçbin yüzaltmıĢdört Türk
Lirası), 1.447.479,- TL (Birmilyon dörtyüzkırkyedibin dörtyüzyetmiĢdokuz Türk Lirası).
3)
(c)
bendinde
belirtilen
29.769.751,-TL
(Yirmidokuzmilyon
yediyüzaltmıĢdokuzbinyediyüzellibir Türk Lirası), 31.844.702,-TL (Otuzbirmilyon
sekizyüzkırkdörtbin yediyüziki Türk Lirası).
c) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin;
1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 88.578,- TL (Seksensekizbin beĢyüzyetmiĢsekiz
Türk Lirası), 94.751,- TL (Doksandörtbin yediyüzellibir Türk Lirası), 177.163,- TL
(YüzyetmiĢyedibin yüzaltmıĢüç Türk Lirası), 189.511,- TL (Yüzseksendokuzbin beĢyüzonbir
Türk Lirası).
2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 88.578,- TL (SeksensekizbinbeĢyüzyetmiĢsekiz
Türk Lirası), 94.751,- TL (Doksandörtbin yediyüzellibir Türk Lirası), 177.163,- TL
(YüzyetmiĢyedibin yüzaltmıĢüç Türk Lirası), 189.511,- TL (Yüzseksendokuzbin beĢyüzonbir
Türk Lirası), 1.476.421,- TL (Birmilyon dörtyüzyetmiĢaltıbin dörtyüzyirmibir Türk Lirası),
1.579.327,- TL (Birmilyon beĢyüzyetmiĢdokuzbin üçyüzyirmiyedi Türk Lirası).
3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 177.163,- TL (YüzyetmiĢyedibin yüzaltmıĢüç
Türk Lirası), 189.511,- TL (Yüzseksendokuzbin beĢyüzonbir Türk Lirası), 1.476.421,- TL
(Birmilyon dörtyüzyetmiĢaltıbindörtyüzyirmibir Türk Lirası), 1.579.327,- TL (Birmilyon
beĢyüzyetmiĢdokuzbinüçyüzyirmiyedi Türk Lirası).
ç) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen 147.633,- TL
(Yüzkırkyedibin altıyüzotuzüç Türk Lirası), 157.923,- TL (Yüzelliyedibin dokuzyüzyirmiüç
Türk Lirası).
d) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 44.287,- TL
(Kırkdörtbinikiyüzseksenyedi Türk Lirası), 47.373,- TL (Kırkyedibin üçyüzyetmiĢüç Türk
Lirası), 14.755,- TL (Ondörtbin yediyüzellibeş Türk Lirası), 15.783,- TL (Onbeşbin
yediyüzseksenüç Türk Lirası).
e) 53 üncü maddenin birinci fıkrasının (j) bendinin;
1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 295.276,- TL (ĠkiyüzdoksanbeĢbin
ikiyüzyetmiĢaltıTürk Lirası), 315.856,- TL (ÜçyüzonbeĢbin sekizyüzellialtı Türk Lirası).
2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 669.503,- TL (AltıyüzaltmıĢdokuzbin beĢyüzüç
Türk Lirası), 716.167,- TL (Yediyüzonaltıbin yüzaltmıĢyedi Türk Lirası), 1.336,- TL (Bin
üçyüzotuzaltı Türk Lirası), 1.429,- TL (Bin dörtyüzyirmidokuz Türk Lirası), 1.339.009,- TL
(Birmilyon üçyüzotuzdokuzbin dokuz Türk Lirası), 1.432.337,- TL (Birmilyon
dörtyüzotuzikibin üçyüzotuzyedi Türk Lirası), 2.675,- TL (Ġkibin altıyüzyetmiĢbeĢ Türk
Lirası), 2.861,- TL (Ġkibin sekizyüzaltmıĢbir Türk Lirası), 4.013,- TL (Dörtbin onüç Türk
Lirası), 4.292,- TL (Dörtbin ikiyüzdoksaniki Türk Lirası), 13.390.106,- TL (Onüçmilyon
üçyüzdoksanbin yüzaltı Türk Lirası), 14.323.396,- TL (Ondörtmilyon üçyüzyirmiüçbin
üçyüzdoksanaltı Türk Lirası), 26.780.212,- TL (Yirmialtımilyon yediyüzseksenbinikiyüzoniki
Türk Lirası), 28.646.792,- TL (Yirmisekizmilyon altıyüzkırkaltıbinyediyüzdoksaniki Türk
Lirası), 5.354,- TL (BeĢbinüçyüzellidört Türk Lirası), 5.727,- TL (BeĢbin yediyüzyirmiyedi
Türk Lirası).
f) 62 nci maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 163.875,- TL
(YüzaltmıĢüçbin sekizyüzyetmiĢbeĢTürk Lirası), 175.297,- TL (YüzyetmiĢbeĢbin
ikiyüzdoksanyedi Türk Lirası).
(2) 1/2/2014 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen EĢik Değerler ve
Parasal Limitlere iliĢkin, bir önceki dönem ile karĢılaĢtırmalı değerler, ayrıca tablo halinde
ekte yer almaktadır.
MADDE 2 – (1) Ġdarelerin tabi oldukları eĢik değer ve parasal limitlerin
belirlenmesinde; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statüleri göz önünde bulundurulur.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Ġhale Kurumu BaĢkanı yürütür.
EK-1
4734 SAYILI KANUN’DA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL
LİMİTLERİN BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLERİNE
İLİŞKİN TABLO
EġĠK DEĞERLER
1/2/2014 – 31/1/2015 DÖNEMİNDE
UYGULANACAK EŞİK DEĞERLER
İLE
PARASAL LİMİTLER VE
TUTARLAR
EġĠK DEĞERLER
TL
TL
31/1/2014 TARİHİNE KADAR
UYGULANAN
EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL
LİMİTLER VE TUTARLAR
MADDE 8
811.897
1.353.164
29.769.751
PARASAL LĠMĠTLER VE TUTARLAR
868.486
1.447.479
31.844.702
PARASAL LİMİTLER VE
TUTARLAR
MADDE 3 (g)
TL
TL
6.791.568
7.264.940
88.578
177.163
1.476.421
94.751
189.511
1.579.327
147.633
157.923
44.287
14.755
47.373
15.783
295.276
315.856
669.503
1.336
1.339.009
2.675
4.013
13.390.106
26.780.212
5.354
716.167
1.429
1.432.337
2.861
4.292
14.323.396
28.646.792
5.727
163.875
175.297
MADDE 13 (b)
MADDE 21 (f)
MADDE 22 (d)
MADDE 53 (j)/1
MADDE 53 (j)/2
MADDE 62 (h)
İHALE İLAN SÜRELERİ VE KURALLARI
2014
Madde : 4734 / 13
İHALE USULLERİ
AÇIK İHALE
1- Yaklaşık maliyeti eşik
İhale tarihinden en az
değerlerin altında ve
94.751 TL. ye
kadar olan mal ve
hizmet alımları
ile
189.511 TL.
kadar olan yapım işleri
ihalesi
(13 b/1 kapsamında)
2- Yaklaşık maliyeti
3-
189.511 TL
üzerinde ve eşik değer
altında kalan mal ve
hizmet alımları
ile
1.579.327 TL
üzerinde ve eşik
değerin altında olan
yapım işleri ihalesi
(13 b/3 kapsamında)
4- Yaklaşık maliyeti
eşik değerlere eşit
( Mal ve Hizmet Alımları
Genel Büt: 868.486TL
Diğer Büt:1.447.479TL)
(Yapım İşleri 31.844.702)
veya bu değerleri
aşan ihaleler
(13/a kapsamında)
Ön yeterlilik ilanları son
başvuru tarihinden en az
7 gün önce
7 gün önce
PAZARLIK
21/ b-c-f de İlan Zorunlu Değil
Ön yeterlilik ilanları son
başvuru tarihinden en az
7 gün önce
ihalenin ve işin yapılacağı
yerde çıkan gazetelerin
en az ikisinde ve
ihalenin ve işin yapılacağı
yerde çıkan gazetelerin
en az ikisinde ve
ihalenin ve işin yapılacağı
yerde çıkan gazetelerin
en az ikisinde ve
EKAP (KİB)
EKAP (KİB)
EKAP (KİB)
İhale tarihinden en az
94.751 TL ile
189.511 TL
arasında kalan mal ve
hizmet alımları
ile
189.511 TL ile
1.579.327 TL
arasında kalan
yapım işleri ihalesi
(13 b/2 kapsamında)
BELLİ İSTEKLİLER
Ön yeterlilik ilanları son
başvuru tarihinden en az
7 gün önce
14 gün önce
işin yapılacağı yerde çıkan
gazetelerin birinde ve
işin yapılacağı yerde çıkan
gazetelerin birinde ve
KİB
KİB
İhale tarihinden en az
Ön yeterlilik ilanları son
başvuru tarihinden en az
21 gün önce
İhale tarihinden en az
14 gün önce
işin yapılacağı yerde çıkan
gazetelerin birinde ve
KİB
İhale tarihinden en az
7 gün önce
21 gün önce
işin yapılacağı yerde çıkan
gazetelerin birinde ve
işin yapılacağı yerde çıkan
gazetelerin birinde ve
işin yapılacağı yerde çıkan
gazetelerin birinde ve
KİB
KİB
KİB
İhale tarihinden en az
40 gün önce *
Ön yeterlilik ilanları son
başvuru tarihinden en az
14 gün önce
KİB
*
İhale tarihinden en az
25 gün önce
KİB
KİB
Uygulama da;
1- 28 gün veya 33 gün ¹
2- Ön İlanlı süreç; 24 gün ²
4734 -13/a kapsamında yapılan 40 günlük ilan süresi gerektiren ihalelerde;
1- İlanların elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesi halinde, ilan
süresi 7 (yedi) gün kısaltılabilir (40 - 7=33 güne
inmektedir).
Aynı zamanda – İlan ile ihale ve ön yeterlik dokümanına Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden doğrudan erişimin temin
edilmesi halinde 40 günlük ilan ve davet süresi 5(beş) gün kısaltılabilir. Kısacası ihale dokümanının tamamı Elektronik Kamu
Alımları Platformuna(EKAP) tam yüklenmiş olması durumunda ilan süresi 33 - 5=28 güne inmektedir.
2-Ön ilan yapılması halinde 40 günlük ilan ve davet süresi 24 (yirmi dört) güne kadar indirilebilir.
Madde : 4734 / 8
EŞİK DEĞERLER
MAL / HİZMET ALIMLARI
A) Genel bütçeye dahil daireler
B) Kanun kapsamındaki
Diğer idareler
YAPIM
İŞLERİ
868.486 TL.
31.844.702 TL.
1.447.479 TL.
31.844.702 TL.
NOT: 1- KİB’ nde 4734 - 13(b)/1 kapsamındaki ihale ilanları ücretsiz, diğer tüm ihale ilanları (4734 Kapsamında, Kapsam
dışı, İstisna vb.) ücretli yayımlanmaktadır. Tüm Düzeltme / İptal / Sonuç İlanları ise ücretsiz yayımlanmaktadır.
2- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67. Maddesinde belirtilen eşik değerler ve parasal limitler 01.02.2014 tarihinde
güncellenmiş ve 30.01.2014 / 28898 tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.
KİB : Kamu İhale Bülteni
EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu
Download

KİK Parasal Sınırlar ve İhale İlan Süreleri, Kuralları