KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
HİZMETİN ADI
İSTENİLEN BELGELER
1
Ders Kayıtları
ÖBİSİS Programından
Giriş yapılarak internet üzerinden
derslerin seçimi
2
3
Mazeret Kayıtları
Ders muafiyeti
S.N.
4
5
6
7
8
9
Dilekçe
Dilekçe
Not Durum Belgesi
Ders Ataması
Yönetim Kurulu Kararı Okutulacak
derslerin Akademik personel üzerine
atanması
Kayıt Dondurma
İlgili yönetmelikte belirtilen süre
içerisinde ve mazeretini belirtir belge
ile dilekçe
Burs İşlemleri
Kurumlardan
gelen
burs
kontenjanlarını belirtir yazının ilanı
üzereni
öğrencilerin
form
ile
müracaatları
KYK Bursları ve Kredi İşlemleri İlgili
Kurumdan
gelen
yazı
doğrultusunda işlem yapılır.
Mazeret Sınavları
Dilekçe
Sınava İtiraz
Dilekçe
HİZMET TAMAMLANMA
SÜRESİ
1 hafta
1 hafta
3 hafta
15 Gün
15 Gün
Kurumların önerileri
doğrultusunda değişmektedir
15 Gün
5 Gün
7 Gün
10
Öğrencilerin disiplin İşlemleri
Disiplin Yönetmeliği gereğince
Konusuna göre değişmektedir.
11
Öğrenci belgesi verme
ÖBİSİS Programından
istek yapılması
1 Gün
12
Transkript (Not Durum Belgesi)
ÖBİSİS Programından
istek yapılması
1 Gün
13
Danışmanlık Hizmetleri
14
10
15
16
Öğrencilerin gün boyu çeşitli Sürekli
konularda
bilgi
almak
üzere
müracaatları
Başarı Oranlarının belirlenmesi Erciyes Üniversitesi Önlisans ve 15 Gün
ve Üstün Onur Belgesi, Onur Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
Belgesi almaya hak kazanan ilgili hükümleri gereği
öğrencilerin
belgelerinin
hazırlanması
Yatay Geçişler
Dilekçe
Senatonun belirlediği takvime
Ösym Sonuç Belgesi
göre
Transkript
Eğitim öğretim planı
Ders içerikleri
Öğrenci belgesi
Sayısal Bilgiler
Fakültede Öğrenim gören
15 Gün
öğrencilerin yaş, cinsiyet ve sınıf
durumlarının değerlendirilmesi
Kayıt Silme
Dilekçe
1 hafta
Kayıt silmeyi gerektiren durumun
17
Not Dökümlerinin alınması
18
Mezuniyet Belgesi verilmesi
Yatay Geçişler
19
20
Kadro İşlemleri
21
Öğretim Elemanı görevlendirme
işlemi
22
Yurtiçi
ve
görevlendirme talebi
tespiti
Arşivde saklanmak üzere yapılan
işlem
Yönetim Kurulu Kararı sonrasında
şahsen müracaat yada vekaletname ile
ilişik kesme belgesi
Diploma verme esnasında daha önce
verilen mezuniyet (çıkış) belgesi
istenir.
Dilekçe
Ösym Sonuç Belgesi
Transkript
Eğitim öğretim planı
Ders içerikleri
Öğrenci belgesi
Bölümlerden gelen kadro ihtiyacı
veya duyulan lüzum üzerine uygun
formatta Rektörlüğe arz edilir
10 Gün
1-2 Gün
Senatonun belirlediği takvime
göre
3 Ay
Bölümlerden gelen talep üzerine 1-2 ay
fakültemizden, üniversitemizden veya
diğer kurumlardan öğretim elemanı
görevlendirme işlemi
yurtdışı Bölüm Başkanlığından gelen uygun 1-15 Gün
görüşle arz yazısı ekinde dilekçe,
davet mektubu ya da program çıktısı,
varsa yazılı veya sözlü sunum bilgisi
23
Görev Süreleri Uzatma
24
25
Kurum Personelinin Kurumda
çalıştığını gösterir belge
İzin belgesi düzenlenmesi
26
Bölüm Başkanlığından gelen uygun 1 hafta
görüşle
Yazılı veya sözlü müracaat üzerine
1 Gün
Yazılı veya sözlü müracaat üzerine
1 Gün
Askerlik İşlemleri
Sevk belgesi
1 Gün
27
Disiplin işleri
2 Ay
28
Bilgi Edinme Yasası gereği
Fakülteye yönlendirilen
müracaatlara bilgi verilmesi
Dilekçe ve ekleri üzerine ya da
Dekanlıkça gerekli görülen hallerde
1 hafta
29
30
Dilekçelere cevap verilmesi
Faaliyet raporu
31
32
Emeklilik Talebi
Personel Maaşları
33
Personel Yollukları
Üniversitemiz Bilgi Edinme Birimine
yapılan müracaatın Fakültemize
yönlendirilmesi üzerine
Dilekçe
Rektörlük Makamından gelen talep
üzerine
Dilekçe
Rektörlük Makamınca
gerçekleştirilen atama kararnamesi
üzerine birimden gelen göreve
başlama esas alınır.
Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlük
Onayı ile Yolluk Beyanı
doğrultusunda
34
Ek Ders Ücreti Ödemeleri
Yönetim Kurulu Kararı Ders
Bölünmeleri ve Kişilere ait Ders Yükü
Formları ile Ders Görevlendirmeleri
1-3 Gün
1 Ay
2 Gün
Her ay düzenli olarak
Sürekli
Dönemde 4 ay
Yılda 8 ay
35
Yarıyıl Sonu Sınavı Ödemeleri
36
Milli Eğitim Kurumlarında
çalışmakta olup Eğitim
Fakültesi’nin uygulamalarında
görevli olan öğretmenlere ek
ders ödemeleri
37
SGK Personel beyan- nameleri
38
Mesai Ödemeleri (İkinci
Öğretim)
39
Normal ve İkinci Öğretim
Bütçesinin Hazırlanması
40
Döner Sermaye Bütçesinin
hazırlanması
esas alınır.
Ek ders ücreti ödeme evraklarına
ilave olarak Öğrenci Sayılarını
gösteren çizelge üzerine işlem
gerçekleştirilir.
Her Eğitim Öğretim dönemi başında
Milli Eğitim Müdürlüğünce tespit
edilen okullardaki Okul Müdürleri
Koordinatör ve öğretmenler için
Yönetim kurulu kararı ile Rektörlük
onayı doğrultusunda
Maaş ödemelerinden sonra elektronik
ortamda beyanname gönderilir.
Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük
Onayı ile Aylık olarak Bölümlerden
ve Rektörlüğe bağlı birimlerden gelen
yazılar Güvenlik Amirliği ve Şoförler
Odasından gelen puantajlar
doğrultusunda ödenir
Bütçe Çağrısı ve
Rektörlük Strateji Daire
Başkanlığı’nın yazısı üzerine her yıl
Temmuz ayında bir sonraki yılın
normal ve ikinci öğretim bütçe taslağı
hazırlanır.
Döner Sermaye İşletme
Müdürlüğünün talebi üzerine bütçe
taslağı ve gelir gider faaliyet raporu
Güz ve Bahar Dönemi olmak
üzere yılda 2 kez 3 hafta süreyle
Eğitim- öğretimin devam ettiği
8 ay
2 hafta süreyle
Her ayın 15’i ile 20 si arasında
Eğitim öğretimin devam ettiği
aylarda
Her mali yıl için 1 ay
Her mali yıl için 1 hafta
düzenlenir.
41
Döner Sermaye Beyannamesi
42
Mal veya hizmet alımı
43
Satın alma giriş
44
Bağış giriş
45
Devir girişi
46
Devir çıkışı
47
Tüketim çıkış
48
BAP Devir girişi
49
51
Zimmet Fişi Verme
(Kişi)
Zimmet Fişi Düşme
((Kişi)
Barkot yazdırma
52
Taşınır İstek Belgesi
53
Muayene Kabul Komisyon
50
KDV, Damga ve muhtasar vergi
beyannamelerinin elektronik ortamda
verilmesi ve ödemelerin takibi
4734 sayılı kamu ihale kanunu
çerçevesinde yapılır
Fatura ve fatura yerine geçecek
belgeler
Bağışı yapan kişi, kuruma ait fatura
veya yapılan protokol, bağış yazısı
İlgili birimden gelen TİF belgesi
(Taşınır İşlem Fişi)
İlgili birimden gelen istek belgesi ve
üst yazısı
İstek belgesi
Her ayın 20 sinden önce
1 Gün
İlgili birimden gelen TİF belgesi
(Taşınır İşlem Fişi)
Taşınır İstek Belgesi
1 Gün
Talep ve ihtiyaç üzerine bilgilendirme
, beyan etmek
Satın alınan ve devir alınan
taşınırların depoya ilk girişinde
İhtiyaç duyulan taşınırlara talep ve
üzerine beyan etme
Satın alman mal/malzeme
1 Gün
3 gün ile ihalenin bitimine kadar
1 Gün
1 Gün
1 Gün
1 Gün
1 Gün
1 Gün
15 Gün
1 Gün
1 Gün
Tutanağı
Kontrolünde
54
Kayıttan Düşme Teklif
Onay Tutanağı
1-15 Gün
55
3.Aylık Tüketim Cetveli
56
Sayım Tutanağı
57
Değer Tespit
Komisyon Tutanağı
Yıl Sonu Sayım Tutanağı
Ekonomik ömrünü
tamamlamış,bozulmuş malların çıkışı
aşamasında
Periyodik olarak 3”er aylık dönem
sonunda
İdarenin talebi halinde ve yıl
sonlarında
Değeri belli olmayan ve
Bağış yolu ile girişlerde
Yıl sonlarında Sayıştay a
gönderilmek üzere alınır
58
1 Gün
1 Gün
1 gün
Cari yıl başından 15
Şubat a kadar
59
Taşınır Sayım ve
Döküm Cetveli
Yıl sonlarında Sayıştay a
gönderilmek üzer alınır
Cari Yıl başından 15
Şubat a kadar
60
Harcama Birimi Taşınır Yönetim Yıl sonlarında Sayıştay a
Hesabı Cetveli
gönderilmek üzere alınır
En Son Düzenlenen TİF Belgesi Yıl sonlarında Sayıştay a
Gönderilmek üzere alınır
Cari yıl başından 15
Şubat a kadar
Cari yıl başından 15
Şubat a kadar
61
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına
rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel.
Faks
e-Posta
: Eğitim Fakültesi Dekanlığı
: İlhami TÜRKYILMAZ
: Fakülte Sekreteri
: Amasya Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
: (0358)2526230
: (0358)2526222
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel.
Faks
e-Posta
: Eğitim Fakültesi Dekanlığı
: Prof. Dr. Murat GÖKDERE
: Dekan
: Amasya Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
: (0358)2526220
: (0358)2525145
: [email protected]
Download

kamu hizmet standartları tablosu