2014 YILI İL GENEL MECLİsİ
KARAR TARİHİ i NO'SU
MART Ayı
KARAR ÖZETLERİ
ÖZÜ
03/03/2014
54
15302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.maddesi (L) bendi ve 10/06/2007 tarih ve 26548 Sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin 13. maddesi ve
geçici 2. maddesi gereğince, İl Özel İdaresi emrinde sürekli işçi kadrosunda, "Şoför" olarak görev yapan Ziya TEKİN'in
14/02/20 14 (mesai bitimi) tarihinden itibaren emekliye ayrılmasından dolayı, kadrosunun iptal edilmesine, "oybirliğiyle"
karar verildi.
04/03/2014
55
i Pınarhisar İlçesi Ataköy Muhtarlığına alınacak kantar bedeli olan 15.000,00- TL nin İlçeye gönderilecek toplu ödenekten
ayrı değerlendirilerek, 2014 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinin 44.39.00/01.6.0.00/5/05.3.1.01
Demek, Birlik, Kurum ve
Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara Yapılacak Yardımlar tertibinden Ataköy Muhtarlığının hesabına aktanlmasına,
"oybirliğiyle" karar verildi.
04/03/2014
56
i İl Genel Meclisi'nin 07/08/2013 tarih ve 202 sayılı kararında belirlenen 2014 Yılı Yatırım Programında yer alan Merkez
TOBB Lisesi 300 Öğrencilik Pansiyon Binası Yapım İşinin, 200 Öğrencilik
düzeltilmesine, "oybirliğiyle" karar verildi.
Pansiyon
Binası Yapım işi olarak
04/0312014
57
12014 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinde Kültür ve Turizm Müdürlüğünün altında yer alan Demirköy Halk Eğitim Müdürlüğü
Cari Harcamaları için ayrılan ödeneğin Birliklere Yardım tertibine aktarılması ve Demirköy İlçesi Köylerine Hizmet
Götürme Birliği hesabına yardım olarak gönderilmesi hususunda verilen yazılı önergenin görüşülmek üzere Mart ayı
gündemine alınmasına, "oybirliğiyle" karar verildi.
04/03/2014
58
15302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10'ncu maddesinin (b) bendi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 36'ncı maddeleri gereğince;
1-44.39.39.00/01.3.9/5/03.7 Sivil Savunma Amirliğinin kurumsal kodda açılmasına,
2-Destek Hizmetleri Müdürlüğü altında 44.39.43.00/01.3.9/5/03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri tertibinde
bulunan ödeneğin alınarak, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü altında bulunan 44.39.32.00/01.3.9/5/03.8
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri tertibine aktarılmasına, "oybirliğiyle" karar verildi.
05/03/2014
59
i İlimiz Merkez İlçe Bayramdere Köyü Muhtarlığı 'nın köy yerleşik alanının yeniden tespit edilmesi talebinin incelenniekı]
»;.,
üzere "İmar ve Bayındırlık Komisyonuna" havale edilmesine, hazırlanacak olan raporun İl Genel Meclisi'nin Maittyi
toplantısında değerlendirilmesine, "oybirliğiyle" karar verildi.':,
',: .': .<:~;::->. ';'
,
-'\
~;
05/0312014
60
3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6ncı ve 10ncu maddelerine istinaden,
İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun kabulüne, İl Genel Meclisimizin 05.01.2012 tarih ve 11
sayılı kararı ile onaylanan İlimiz Merkez İlçe sınırlarında bulunan Namık Kemal ERSUN Kışlası'na ait 1/5000 ölçekli
Nazım imar Planı ve 111000 ölçekli Uygulama İmar Planları üzerinde park alanı olarak ayrılan yerlerin bir kısmının tadilat
plan ile askeri alan fonksiyonuna dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan 111000 ölçekli Tadilat Uygulama İmar Planı ve
115000 ölçekli Tadilat Nazım İmar Planı Paftaları ile Plan İzah Raporlarının onaylanmasına, "oybirliğiyle" karar verildi.
05/03/2014
61
İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu ile Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu tarafından ortak hazırlanan raporun kabulüne,
İlimiz Demirköy İlçesi Avcılar Köyü Kara yokuş tepe mevkiinde, Avcılar köyünün güney batısında ve köye yaklaşık 5000
metre uzaklıkta, Avcılar köyü mülki sınırları içerisinde ormanlık alanda bulunan ı,50 lt/sn debiye sahip kapalı tarla
kaynağının, askeri birliğe ve Avcılar köyüne içmesuyu ihtiyaçlarını, müşterek olarak karşılamak maksadıyla kaynak
tahsisinin yapılmasına, "oybirliğiyle" karar verildi.
05/0312014
62
2014 Yılı İl Özel İdaresi Bütçesinde Kültür ve Turizm Müdürlüğünün altında yer alan Demirköy Halk Eğitim Müdürlüğü
Cari Harcamaları için ayrılan 7,000,00 TL ödeneğin Birliklere Yardım tertibine aktarılmasına ve Demirköy İlçesi Köylerine
Hizmet Götürme Birliği hesabına yardım olarak gönderilmesine, "oybirliğiyle" karar verildi,
06/03/2014
63
201312014 yılı "Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı" kapsamında; Trakya Kalkınma Ajansı'na sunulacak
olan "Obezite Kaderimiz Değil" projesi kazandığı takdirde, yaklaşık maliyeti 300.000,00- TL (üçyüzbinlira) olan projenin
%5'lik eş finansmanının İl Özel İdaresinin 2014 Yılı Bütçesinden karşılanmasına, "oybirliğiyle" karar verildi.
06/03/2014
64
201312014 yılı "Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı" kapsamında, Trakya Kalkınma Ajansı'na sunulacak olan
"Balkaya Köyü Köy Güzelleştirme ve Turizme Kazandırma Projesi" kazandığı takdirde, yaklaşık maliyeti 460.000,00- TL
(dörtyüzaltmışbinlira) olan projenin %15'lik eş finansmanının, İl Özel İdaresinin 2014 Yılı Bütçesinden karşılanmasına,
"oybirliğiyle" karar verildi.
06/03/2014
65
2013/2014 yılı "Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı" kapsamında, Trakya Kalkınma Ajansı'na sunulacak olan "
Sihirli Ellerin Sanatı Projesi" kazandığı takdirde, yaklaşık maliyeti 206.300,00- TL (ikiyüzaltıbinüçyüzlira) olan projenin
%10'lik eş finansmanının İl Özel İdaresinin 2014 Yılı Bütçesinden karşılanmasına, "oybirliğiyle" karar verildi.
, ",,,,,:..e;--_
ı<,,~~~~
,\;::;Q\ '~.
......~
'.:
~.,,-"""'"
~i
. ,,:~
~~.'\Jp~:;:'
~~r=.·'
:1
06/0312014
66
201312014 yılı "Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek Programı" kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı'na sunulacak olan
Montessori Eğitimi ile ilgili "Küçük Eller Büyük Yetenekler Projesi" kazandığı takdirde, yaklaşık maliyeti 440.000,00- TL
(dörtyüzkırkbinlira) olan projenin % 1O'lik eş finansmanının İl Özel İdaresinin 2014 Yılı Bütçesinden karşılanınasına,
"oybirliğiyle" karar verildi.
07/03/2014
67
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10. 18. ve 39. maddeleri ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol
Kanunu'nun 41. maddesine istinaden hazırlanan, Kırklareli İl Özel İdaresi'nin 2013 Yılı Faaliyet Raporunun kabulüne,
"oybirliğiyle" karar verildi.
07/0312014
68
İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun kabulüne, hazırlanan rapor doğrultusunda; İlimiz Merkez
İlçesi Bayramdere Köyünün köy yerleşik alanımn yeniden tespit edilmesine, "oybirliğiyle" karar verildi.
Download

Mart Ayı Kararlar - Kırklareli İl Özel İdaresi