1-31 Temmuz 2014 / Sayı 56
Bilginin
Has Merkezi
16
yıl önce 14
kitapla, 15
m2’lik bir odada
kuruluş çalışmalarına
başlanan Kadir Has
Üniversitesi Kütüphanesi
bugünkü adıyla Bilgi
Merkezi, aradan geçen
süre içinde iki ayrı
kampüste (Cibali ve
Selimpaşa) yaklaşık
1600 m2 alanda hizmet
veren, çeşitli formatlarda
ve çok çeşitli konularda
65.000 basılı kaynağa
sahip, 250.000 e-kitaba,
35 veritabanı üzerinden
30.000’den fazla
elektronik dergiye 7/24
erişim olanağı sağlayan,
günde yaklaşık 800
kullanıcı tarafından
ziyaret edilen, eğitim
dönemi boyunca haftada
ortalama 85 saat hizmet
veren, Türk akademik
kütüphaneleri arasında
ölçeğinin ötesinde
bilinirliği olan bir yapıya
sahiptir.
Kadir Has Üniversitesi -Coventry Üniversitesi
Ortak Yüksek Lisans Program Bursları Veriyor
2014-2015 eğitimöğretim yılından itibaren
Kadir Has Üniversitesi
ile Coventry Üniversitesi
tarafından yürütülecek
çift diploma yüksek
lisans programlarında
Kadir Has Üniversitesi
mezunları için bu yazıda
belirtilen kriterlerin
yerine getirilmesi
şartıyla burs verilecek.
İlgili burslar sınırlı
sayıda olup, başvuru
kriterlerini sağlamak
burs almayı garanti
etmiyor. Başvurular,
Burs Komisyonu
tarafından adayların
başarı sıralamaları
çerçevesinde
değerlendirilecek.
Kadir Has Üniversitesi
Lisansüstü Burs
Yönergesi kapsamında
verilen burslar KhasCU ortak yüksek
lisans programları
için kullanılamaz ve
hiçbir şekilde aşağıda
listelenen burslarla
birleştirilemez.
Khas-CU Çift Diploma Yüksek Lisans Programları Burs Kriterleri
MBA in Global Business, MBA in Oil and Gas Management ve
MA in International Relations için;
Üstün Başarı Bursu (eğitim
onayıyla, tezlerini bitirebilmeleri
ücretinden %100 muafiyet)
için bir yarıyıl ek süre verilebilir.
1. Mezuniyet not ortalamasının
Bu sürenin aşılması durumunda
en az 3.50/4.00 olması veya
öğrencilerin burslulukları
Üniversite’de ilk üç dereceye
sona erdirilir ve güncel bedel
girmiş olmak;
üzerinden ilgili dönem eğitim
2. IELTS sınavından en az 6.5 veya
ücretini ödemeleri istenir.
TOEFL sınavından eşdeğeri puan
Başarı
Bursu (eğitim ücretinden
almış olmak;
%50
oranında
muafiyet)
3. Üstün Başarı Bursu alan
1.
Mezuniyet
not
ortalamasının
öğrenciler herhangi bir işte tam
en az 3.00/4.00 olması veya
zamanlı olarak çalışamazlar;
Fakültesini birincilikle bitirmiş
kendilerinden haftada 10
olmak;
saat ilgili oldukları anabilim
2.IELTS
sınavından en az 6.0 veya
dalı ve fakültenin eğitim ve
TOEFL
sınavından eşdeğeri puan
öğretim faaliyetlerine destek
almış olmak.
sağlamaları beklenir.
Mezun Bursu (eğitim ücretinden
4. Üstün Başarı Bursu alan
%30 oranında muafiyet)
öğrencilerden eğitimlerini
1. Kadir Has Üniversitesi lisans
normal eğitim süreleri (1 yıl)
programlarından mezun olmak;
içerisinde bitiremeyenlere,
geçerli ve haklı sebepleri olması, 2.IELTS sınavından en az 5.5 veya
TOEFL sınavından eşdeğeri
ilgili Anabilim Dalı önerisi, ilgili
puan almış olmak.
Enstitü kararı ve Rektörlük
Başvuru ve Gereken Evraklar
Aşağıdaki linkte bulunan program başvuru formu doldurularak tarandıktan sonra
formda belirtilen belgeler ve burs başvuru dilekçesi ile [email protected]
tr adresine iletilmeli: http://khas.coventry.ac.uk/wp-content/uploads/2014/05/
KHAS-Coventry-University-App-Form.pdf
Burslar için Son Başvuru Tarihi: 25 Temmuz 2014
Bursların Açıklanma Tarihi: 11 Ağustos 2014
01 - 31 TEMMUZ 2014 | NEWSLETTER KHAS | 1
d
a
Haberler / Etkinlikler
Bologna Sürecindeyiz
A
vrupa Kredi Transfer Sistemi
(AKTS), öğrenci merkezli,
öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi
sistemi. Öğrencinin bir dersi başarıyla
tamamlayabilmesi için yapması gereken
çalışmaların tümünü (teorik ders,
uygulama, seminer, bireysel çalışma,
sınavlar, ödevler vb.) ifade eden bir değer.
Türkiye’deki birçok üniversite kendi
kredi ve notlandırma sistemlerini AKTS
prensiplerine uyumlaştırma çalışmalarını
yoğunlaştırmış durumda. Khas, Bologna
Süreci’ne uyumlu olarak oluşturulan
akademik programları ve üniversitenin
eğitim anlayışı ile hedefleri hakkında
ayrıntılı bilgi vermek amacıyla AKTS ve
TYYÇ Kataloğu’nu özel olarak hazırladı.
AKTS ve TYYÇ Kataloğu, YÖK tarafından
SAP Tabanlı Öğrenci
İşleri Yönetimi
B
ir süredir
hazırlıkları
süren SAP
tabanlı yeni Öğrenci
İşleri Yönetim Sistemi, Sparks’ın
(Student Portal: Academic Registration
and Knowledge System) kullanımı ile
ilgili olarak danışmanlık işlemleri, harf
ve sınav notları ve öğrenci ders devam
durumlarının girilmesi gibi konuları
içeren eğitimler 11, 15 ve 16 Temmuz’da
yapıldı. 2014-2015 Eğitim-Öğretim
dönemi ile beraber öğrencilerle ilgili
tüm akademik ve diğer işlemler artık
yeni portal üzerinden yürütülecek.
Khas Mobil Uygulamaları
Güncellendi
Khas iPhone uygulaması
için: http://bit.ly/1oVydgr
Khas Android uygulaması
için: http://bit.ly/1zBsbHr
2 | 01 - 31 TEMMUZ 2014 | NEWSLETTER KHAS
Bologna Uyum Süreci kapsamında Kadir Has
Üniversitesi’nde yapılan çalışmalar tamamlandı.
Bologna Süreci Web sayfası 21 Temmuz’dan itibaren
görünür hale getirildi.
belirlenen Ulusal Yeterlilikler ile Bologna Süreci
uygulamalarını birleştiren bir bilgi paketi.
Bu bilgi paketinin yararlanıcıları, öğretimi
yapılan akademik programlarla ilgili bilgilere
ulaşabilmenin yanı sıra, hem İstanbul’da hem
de Khas’da eğitim-öğretimin dışındaki öğrenci
yaşamıyla ilgili pratik bilgiler de edinebilecekler.
Öğretimde Ezberler
Bozuldu
Ö
ğretmeni anlattığı
öğrencinin dinlediği ders
günleri tarihe karıştı. Khas
Eğitim Teknolojileri Destek Birimi
Khas İşletme Bölümü öğretim üyesi Prof.
Dr. Halil Kıymaz ile birlikte öğretimde
teknoloji kullanımı üzerine workshop
serileri başlattı. Serinin ilki “Ders Tasarımı
ve Yönetiminde Blackboard Kullanımı”,
ikincisi “Harmanlanmış Eğitime Nasıl Geçiş
Yapılır?”, üçüncüsü “Flipping Sınıf Kavramı
ve Kullanımı”, dördüncüsü “Öğretimde
Animasyonlu Video Kullanımı” üzerindeydi.
Öğretim üyelerinin deneyimlerini
meslektaşlarıyla paylaşttığı bu workshop
serileri yeni eğitim-öğretim döneminde de
devam edecek.
İşitme Engelliler için Sınıf
Akustuğini İyileştirecek
Khas Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve
Çevre Tasarımı Bölümü öğretim üyelerinden Yrd.
Doç. Dr. Konca Şaher, TÜBİTAK tarafından verilen
2232 Yurda Dönüş Araştırma Burs kapsamında
proje desteğine hak kazandı. Yrd. Doç. Şaher’in
proje yöneticisi olduğu projenin adı ise “İşitme
Engelliler için Sınıf Akustiğinin İyileştirilmesi.”
İ
ktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler
Fakültesi
Psikoloji
Bölümü öğretim
üyelerinden
Yrd. Doç. Dr.
Aslı Çarkoğlu,
“Global Bridges:
Health Alliance for Tobacco Dependence
Treatment” (Küresel Köprüler:
Tütün Bağımlılığı Tedavisi için Sağlık
Anlaşması) kapsamında araştırma ve
eğitim projesi desteğine hak kazandı.
Yrd. Doç. Çarkoğlu’nun ortak yürütücü
ve ülke koordinatörü olduğu projenin adı
ise “Türkiye’de Hastalık Özelinde Tütün
Bırakmada Çalışacak Hemşire ve Klinik
Psikolog Kapasitesini Geliştirme.”
Kadın Haberleşme
Mühendisleri Buluştu
K
has
Mühendislik
ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
Dekanı Prof. Dr.
Şirin Tekinay, 1618 Temmuz’da
davetli olarak
katıldığı Princeton
Üniversitesi’nde
yapılan Haberleşme ve İşaret İşleme
Mühendisi Kadınlar” çalıştayında
‘Uluslararası Perspektif ve IEEE’nin Rolü’
konularındaki konuşmasını verdi. Prof.
Tekinay ayrıca canlı Verizon yayınında
verdiği röportajda mühendisliğin ve
teknolojinin yeni nesiller için doğadan
ayırt edilemez şekilde hayatın içine
dokunmuş olduğuna dikkat çekip
“Şehir Mühendisliği” örneğindeki gibi
çok disiplinli çalışmanın zorunlu hale
geldiğini kaydetti.
{{
Kuş ve Balıklar
İlham Kaynağı Oldu
Haberler / Etkinlikler
Tütün Bıraktıracak
Hemşire, Klinik Psikolog
Yetiştirecek
{
Khas Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Feza Kerestecioğlu, 7-11
Temmuz’da ziyaret ettiği Coventry Üniversitesi’nde “İletişim
Olmadan Uyumlu Hareket Eden Robotlar” başlıklı bir konuşma
verdi. Prof. Kerestecioğlu’nun araştırma konusuna ilham veren
ise doğadaki kuş ve balık sürüleri oldu.
80 Milyar Avro Bütçesi Var
Geleceğin teknolojilerine yön vermek, fikirlerimi
somutlaştırmak ve daha güçlü bir Türkiye’nin temellerinin
atılmasına katkı sağlamak isteyenlere AB Horizon 2020
Çerçeve Programı (www.h2020.org.tr) öneriliyor. 80 milyar
Avroluk bütçesiyle dünyanın en büyük sivil araştırma
programında yer alabilmek amacıyla Türkiye gerekli
hazırlıkları tamamladı ve programa üye oldu. Şimdi hedef,
başvuru aşamasından projelerin tamamlanmasına kadar
tüm süreci kapsayan destek ve teşviklerle Türkiye’yi Ar-Ge
ve yenilikte seyirci olmaktan çıkarıp ana oyuncu haline
getirmek.
01 - 31 TEMMUZ 2014 | NEWSLETTER KHAS | 3
Haberler / Etkinlikler
Khas Global Bir Köy
İngiltere’deki Coventry Üniversitesi ile 7-19 Temmuz’da
ortaklaşa yürütülen “Turkey and Its Environs” ve ikincisi
düzenlenen “Conflict Resolution and Peacebuilding Skills”
yaz okullarına 16 ülkeden toplam 38 öğrenci katıldı.
…Kısa…Kısa…Kısa…
11 Temmuz:
Akademik
Bilgilendirme
Toplantısı yapıldı.
30
Haziran-18
Temmuz:
2014-2015
tercih
döneminde Cibali Kampüsü’ne 2603
öğrenci ziyaret ederek, bilgi aldı. Bu sayı,
geçen yıllardan ortalama 400 kişi daha
fazla.
YBEM yeni programları
imza töreni
U23 Dünya Şampiyonası
Khas Milli Sporcu öğrencilerinden Onat Kazaklı ve
Besim Tolga Şahinoğlu 23-27 Temmuz tarihlerinde
İtalya’nın Varese şehrinde düzenlenecek olan U23 Dünya
Şampiyonasına katıldılar . Öğrenciler,
28 Temmuz-2-Ağustos tarihlerinde de Hollanda’nın
Rotterdam kentinde düzenlenecek olan 2. Avrupa
Üniversite Oyunlarına Khas adına katılacaklar.
Dünyaya gelenler
Bilgi İşlem Merkezi web sorumlusu Veysel Koru ve eşi
Yasemin Koru’nun kızları Ada 6 Temmuz; Eğitim Teknolojileri
Destek Birimi’de görevli Yunus Akarsu ve eşi Gülbin Akarsu’nun
oğulları Ateş 18 Temmuz, grafiker Aytekin Kar ile eşi Yasemin Kar’ın
kızları Duru 19 Temmuz’da dünyaya geldiler. Khas tüm bebeklere
sağlıklı, mutlu, başarılı ve uzun bir ömür diler.
Khas Yaşam
Boyu Eğitim
Merkezi iki yeni
programa daha
başlıyor. Bunlar
Turizm ve Otel
İşletmeciliği ile Reklamcılık. Her iki sertifika
programı da Ekim ayında başlayacak.
Futbolcu Menajerliğinden
Aracılık Sistemine
Khas Spor Çalışmaları
Merkezi’nin aylık olarak
yayınladığı ücretsiz
Haber Bülteni Sçm’nin
sekizinci sayısı 21
Temmuz’da yayına
girdi. Bu sayı HaziranTemmuz sayısı olarak
yayınlandı. Bir sonraki sayı (Sayı 9) 2014
Ağustos ayı içerisinde yayınlanacak.
Khas SÇM Müdürü Emir Güney “Futbolcu
Menajerliği Yerini Aracılık Sistemine
Bırakıyor” yorum yazısında konuyla ilgili
FIFA’nın aldığı önlemleri kaleme aldı.
Adres : Kadir Has Caddesi Cibali
Fotoğraf : Ulaş Tosun
34083 İstanbul
Tasarım : Birsen Duyar Akdemir
Tel
: 212 533 65 32
Yöneten : Ayten Görgün Smith
Faks : 212 531 38 53
E-mail : [email protected]
Web : http://www.khas.edu.tr
4 | 01 - 31 TEMMUZ 2014 | NEWSLETTER KHAS
Download

Kadir Has Üniversitesi -Coventry Üniversitesi