PROLOTERAPİ EĞİTİMİ
EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ MESAJI
Dünya Sağlık Örgütü`ne göre “geleneksel tıp” sağlığın korunmasında ve fiziksel/ruhsal hastalıkların
iyileştirilmesi veya tedavisinde kullanılan farklı kültürlere özgü teori, inanış ve deneyimlere dayalı
bilgi, beceri ve uygulamaları ifade eder. Geleneksel tıp, ülkeden ülkeye ve bölgeden bölgeye değişen
geniş bir tedavi ve uygulama yelpazesini kapsar. Bazı ülkelerde bu uygulamalar “alternatif” ya da
“tamamlayıcı” tıp olarak adlandırılır. Geleneksel, alternatif ve tamamlayıcı tıp uygulamaları sağlık ile
ilgili çalışmalar yürüten hekimlerin büyük katkıları ile binlerce yıldır kullanılmaktadır. Ülkemizde de bu
yöntemlerin yaygın olarak kullanılmaktadır. Konu ile ilgili, Sağlık Bakanlığı da yoğun çalışmalar
yürütmektedir.
Bu çalışmalar ile, kanıta dayalı geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını modern tıp uygulamaları
ile bir bütün olarak kullanan integratif tıp (bütüncül, bütünleştirici tıp) yaklaşımı ülkemizde
yerleşecek; bireyi zihin, beden ve ruh açısından bir bütün olarak ele alan sağlık yaklaşımının temelleri
atılmış olacaktır. Bu yenilikçi anlayışın bir ürünü olarak Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Eğitim
Koordinatörlüğü kurulmuştur. Bu birim vesilesiyle, ülkemizde geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında
faaliyet gösteren dernek ve kurumlar ile işbirliği geliştirerek ilgili alanda araştırmaların
yönlendirileceği, ulusal ve uluslararası literatüre katkı sunulacağı bir bilim ortamı sağlanacaktır.
Uzm.Dr.Sedat Yıldız
- Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Eğitim Koordinatörlüğü
PROLOTERAPİ UYGULAMALARI EĞİTİM SORUMLUSUNUN MESAJI
Değerli Meslektaşlarım,
Proloterapi uygulamaları ülkemizde günden güne yaygınlaşarak daha fazla hastaya ulaşmaktadır.
Daha iyi klinik uygulamalar için proloterapi klinik pratiği son derece önem taşımaktadır.
Proloterapinin ülkemizdeki kısa tarihi içinde, yöntem konusunda bilgisi sınırlı olan hekimler için daha
yoğun eğitimlere ve eğitimi almış olan hekimler için daha yoğun gözetimli klinik uygulamalara ihtiyaç
hissedilmektedir.
Bu vesileyle planlanan "Klinik Proloterapi Eğitim Programı" ile ilgili bilgiler sizlere aktarılmıştır.
Bu program kapsamında teorik ve pratik modülleri içeren toplam 120 saatlik eğitim programı ve klinik
uygulama planlanmaktadır. Eğitim için öngörülen süre her gruptaki katılımcı sayısı dikkate alarak 1-12
ay olup pratik ve teorik program koordineli olarak yürütülecektir. Uygulamalar sırasında üst düzeyde
klinik paylaşım imkanı sağlanacaktır.
Katılımınızı bekler saygılar sunarım.
Uzm.Dr.İlker Solmaz
-Türkiye Proloterapi ve Ağrı Kliniği
-İntegratif Tıp Derneği, Proloterapi Çalışma Grubu Başkanı
-Proloterapi Derneği Başkanı
-Proloterapi Eğitim Sorumlusu
PROLOTERAPİ TEORİK VE PRATİK MODÜL EĞİTMENLERİ
1- Uzm.Dr.İlker Solmaz
-Anesteziyoloji ve Reanimasyon
-Türkiye Proloterapi ve Ağrı Kliniği
-İntegratif Tıp Derneği, Proloterapi Çalışma
Grubu Başkanı
2- Uzm.Dr.Önder Taylan Çifçi
-Anesteziyoloji ve Reanimasyon
-Türkiye Proloterapi ve Ağrı Kliniği
3- Uzm.Dr.Gülşah Yaşa Öztürk
-Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
-Lüleburgaz Medikent Hastanesi
4- Uzm.Dr.Bülent Atik
-Anesteziyoloji ve Reanimasyon
-GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
6- Uzm.Dr.Şükrü Tekindur
-Anesteziyoloji ve Reanimasyon
-Isparta Asker Hastanesi
6- Uzm.Dr.Gülsemin Ertürk Çelik
-Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
-Yeni Ortadoğu Cerrahi Tıp Merkezi
7- Uzm.Dr.Sedat Yıldız
-Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
-İntegratif Tıp Derneği
TEORİK MODÜL EĞİTMENLERİ
Temel ve klinik bilimler alanında teorik modül eğitimleri ve uzaktan eğitimler program kapsamında
belirlenen hekimler ve akademisyenler tarafından verilecektir.
MİSAFİR KONUŞMACILAR

Proloterapide Ultrasonografinin Yeri - Doç. Dr. Levent Tekin, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Nöralterapi-Osteopati - Yrd. Doç. Dr. Turgay Altınbilek, Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Yüksekokulu, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Ozon Terapi - Uzm.Dr.Lale Yeprem, Ozon Sağlık Hizmetleri

Nöroproloterapi - Dr.Stephen Cavallino, İtalya Proloterapi Cemiyeti Başkanı
DESTEKLEYEN KURULUŞLAR
İntegratif Tıp Derneği
Yaşam Boyu Eğitim
Merkezi Geleneksel ve
Tamamlayıcı Tıp Eğitim
Koordinatörlüğü
Türkiye Proloterapi ve
Ağrı Kliniği
İntegratif Sağlık Eğitim
Danışmanlık
Katkıları içi teşekkür ederiz…
PROLOTERAPİ EĞİTİM PROGRAMI
PROGRAMIN İÇERİĞİ *
Proloterapi eğitimi (özel gruplar) programı 4 ana basamak ve 8 alt modül olarak uygulanır.
Altı modül içinde 1. ve 2. Modül “Giriş ve Temel Eğitim”, 3. ve 4. Modül “Orta Düzey Eğitim”, 5. ve
6. Modül “İleri Düzey Eğitim”, 7. ve 8. Modül “İleri Düzey Eğitim ve Sınav” olarak gruplandırılır. Ek
Modül olan kadavra modülüne katılım isteğe bağlıdır.
ANA MODÜLLER
TEORİK MODÜL
KONULAR: Proloterapiye giriş (Rejenerasyon kavramı, proloterapinin tarihçesi, proliferatif solüsyonların
hazırlanması, uygulama teknikleri, endikasyon, kontrendikasyon ve komplikasyonlar), kanıta dayalı tıpta
proloterapi, proloterapi solüsyonları, eklem biyomekaniği, kinezyoloji, ayak ve ayak bileği anatomisi, ayak ve
ayak bileği hastalıkları, diz eklemi anatomisi, diz eklemi hastalıkları, kalça eklemi anatomisi, kalça eklemi
hastalıkları, el ve el bileği anatomisi, el ve el bileği hastalıkları, dirsek eklemi anatomisi, dirsek eklemi
hastalıkları, omuz eklemi anatomisi, omuz eklemi hastalıkları, servikal omurga anatomisi, servikal bölge
hastalıkları, torakal omurga anatomisi, torakal bölge hastalıkları, lumbosakral omurga anatomisi, lumbosakral
bölge hastalıkları, bilimsel çalışma yöntemleri, etik ve mediko-legal konular, akılcı ilaç kullanımı, ulusal
proloterapi ağı, proloterapi veri tabanı kullanımı, temel yaşam desteği
PRATİK MODÜL: Uygulamalı eğitim
KADAVRA MODÜLÜ (İsteğe bağlı): Kadavra üzerinde eğitim programı
TEORİK VE PRATİK EĞİTİM BASAMAKLARI (ALT EĞİTİM MODÜLLERİ DETAYLARIYLA) - 1
1. Basamak (Giriş ve Temel Eğitim)
Modül 1
Proloterapiye Giriş 08:00-12:30
Teorik
08:00-08:30 a)Proloterapinin bilimsel dayanakları
08:30-09:00 b)Proloterapinin mekanizması
09:00-10:00 c)Eklem anatomisi ve ligamentler
10:00-10:30 ç)Anamnez ve fizik muayene
10:30-11:30 d)Proloterapide kullanılan proliferatif solüsyonlar
11:30-12:30 e)Asepsi-antisepsi kuralları
Pratik 13:30-18:30
13:30-16:00 Anamnez, fizik muayene, değerlendirme, temel tanı ve tedavi yöntemleri
16:00-17:00 Solüsyonun hazırlanması
17:00-18:30 Klasik uygulama teknikleri
Modül 2
Diz bölgesinde proloterapi uygulamaları 08:30-12:30
Teorik
08:30-09:30 a)Anatomi
09:30-10:30 b)Proloterapi Haritalaması
10:30-11:30 c)Proloterapi enjeksiyon teknikleri
11:30-12:30 ç)Diz bölgesinde proloterapi uygulamalarında prolo-fizyoterapi
13:00-13:30 d)Akılcı ilaç kullanımı sunumu
Pratik 13:30-18:30
13:30-15:30 Anatomi ve haritalama pratik eğitimi
15:30-17:30 Enjeksiyon pratiği
17:30-18:30 Vaka tartışması ve seans bilgileri
TEORİK VE PRATİK EĞİTİM BASAMAKLARI (ALT EĞİTİM MODÜLLERİ DETAYLARIYLA) - 2
2. Basamak (Orta Düzey Eğitim)
Modül 3
Omuz bölgesinde proloterapi uygulamaları 08:00-12:30
Teorik
08:00-09:30 a)Omuz ve diz anatomisi
09:30-10:30 b)Omuz bölgesinde proloterapi haritalaması
10:30-11:30 c)Proloterapi enjeksiyon teknikleri
11:30-12:30 ç)Omuz bölgesinde proloterapi uygulamalarında prolo-fizyoterapi
Pratik 13:30-18:30
13:30-15:30 Omuz bölgesinde proloterapi uygulamaları pratik eğitimi;
15:30-16:30 Anatomi ve haritalama
16:30-17:30 Enjeksiyon pratiği
17:30-18:30 Vaka tartışması ve seans bilgileri
Modül 4
Dirsek, el-el-bileği bölgelerinde proloterapi uygulamaları 08:30-12:30
Teorik
08:30-09:30 a)Anatomi
09:30-10:00 b)Proloterapi haritalaması
10:00-11:00 c)Proloterapi enjeksiyon teknikleri
11:00-12:30 ç) Dirsek, el-el-bileği bölgelerinde proloterapi uygulamalarında prolo-fizyoterapi
12:30-13:00 d)Akılcı ilaç kullanımı sunumu
Pratik 13:30-18:30
13:30-15:30 Dirsek, el-elbileği hastalıklarında proloterapi uygulamaları pratik eğitimi;
15:30-16:30 Anatomi ve haritalama
16:30-18:00 Enjeksiyon pratiği
18:00-18:30 Vaka tartışması ve seans bilgileri
TEORİK VE PRATİK EĞİTİM BASAMAKLARI (ALT EĞİTİM MODÜLLERİ DETAYLARIYLA) - 3
3. Basamak (İleri Düzey Eğitim)
Modül 5
Lomber ve sakroiliak bölge proloterapi uygulamaları 08:00-12:30
Teorik
08:00-09:30 a)Lomber ve sakroiliak bölge anatomisi
09:30-11:00 b)Lomber ve sakroiliak bölge bölge proloterapi haritalamaları
11:00-12:30 c)Proloterapi enjeksiyon teknikleri
Pratik 13:30-18:30
13:30-16:00 Lomber ve sakroiliak bölge proloterapi uygulamaları pratik eğitimi;
16:00-17:00 Anatomi ve Haritalama
17:00-18:00 Enjeksiyon pratiği
18:00-18:30 Vaka tartışması ve seans bilgileri
Modül 6
Kalça eklemi, ayak-ayak bileği bölgelerinde hastalıklarında proloterapi uygulamaları 08:30-12:30
Teorik
08:30-09:30 a)Kalça, ayak-ayak bileği anatomisi
09:30-10:30 b)Kalça eklemi, ayak-ayak bileği bölgelerinde proloterapi haritalaması
10:30-11:30 c)Proloterapi enjeksiyon teknikleri
11:30-12:30 ç)Kalça eklemi, ayak-ayak bileği bölgelerinde proloterapi uygulamalarında prolofizyoterapi
12:30-13:00 d)Akılcı ilaç kullanımı sunumu
Pratik 13:30-18:30
13:30-15:30 Kalça eklemi, ayak-ayak bileği bölgelerinde proloterapi uygulamaları pratik
eğitimi;
15:30-16:30 Anatomi ve Haritalama
16:30-18:00 Enjeksiyon pratiği
18:00-18:30 Vaka tartışması ve seans bilgileri
TEORİK VE PRATİK EĞİTİM BASAMAKLARI (ALT EĞİTİM MODÜLLERİ DETAYLARIYLA) - 4
4. Basamak (İleri Düzey Eğitim - Sınav)
Modül 7
Baş-Boyun bölgesi ve torakal bölgede proloterapi uygulamaları 08:30-12:30
Teorik
08:30-09:30 a)Baş, boyun bölgesi ve torakal bölge anatomisi
09:30-10:00 b)Baş, boyun bölgesi ve torakal bölgede proloterapi haritalaması
10:00-11:00 c)Proloterapi enjeksiyon teknikleri
11:00-12:30 ç)Baş, boyun bölgesi ve torakal bölgede proloterapi uygulamalarında
prolofizyoterapi
12:30-13:00 d)Akılcı ilaç kullanımı sunumu
Pratik 13:30-18:30
13.30-15.30 Baş,boyun bölgesi ve torakal bölgede proloterapi uygulamaları pratik eğitimi;
15.30-16.30 Anatomi ve haritalama
16.30-18.00 Enjeksiyon pratiği
18.00-18.30 Vaka tartışması ve seans bilgileri
Temel teorik bilgilerin gözden geçirilmesi
Akılcı ilaç kullanımı sunumu
Vaka uygulamalarının derlenmesi ve tartışılması
Modül 8
Pratik uygulamaların tekrarı 08:00-12:30
Kardiyopulmoner resüsitasyon eğitimi 12:30-14:30
Sınav 14:30-18:30
Akılcı ilaç kullanımı sunumları
Akılcı ilaç kullanımı sunumlarını indirmek için www.proloterapikursu.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Ölçme ve değerlendirme:
Kardiyopulmoner resüsitasyon ile ilgili değerlendirme yapılır. (Anestezi ve reanimasyon ve acil tıp
uzmanları kardiyopulmoner resüsitasyon ile ilgili değerlendirmeden muafdır).
Teorik sınav (Tüm hekimler pratik sınava girmeden önce teorik sınavı tamamlamak zorundadır. Sınav
test ve yazılı sınav olarak uygulanır. Geçme notu 60`dır.)
Pratik sınav (Tüm hekimler sertifikasyon öncesi pratik sınavı tamamlamak zorundadır. Pratik sınavda
katılımcıdan verilen enjeksiyon hazırlığı ve enjeksiyon uygulamalarını yerine getirmesi beklenir.
Geçme notu 60`dır.)
ÖĞRENME AMAÇLARI
- Proloterapinin etki mekanizmasını tanımlamak
- Kanıta dayalı tıpta proloterapi uygulamalarının yerini tartışmak
- Temel endikasyon, kontrendikasyon ve komplikasyonları tanımlamak
- Kas-iskelet-sinir sistemi genel ve fonksiyonel anatomisini gözden geçirmek
- Kas-iskelet-sinir sistemi ile ilgili temel klinik tecrübeleri paylaşmak
- Kas-iskelet-sinir sistemi ile ilgili uygun endikasyonlarda, proloterapi uygulamalarını etkili ve güvenli
bir şekilde uygulama deneyimi kazanmak
- Uygulama ile ilgili etik ve mesleki sınırları tanımlamak
- CPR bilgilerini tazelemek
ANAHTAR NOKTALAR
- Üniversite ile akademik eğitim programı
- Yoğun ve katılımcıya özel eğitim programı
- El becerilerini geliştirmeyi amaçlayan pratik uygulamalar
- Model üzerinde ve klinik uygulamalar
- İntegratif Tıp Derneği, Proloterapi Çalışma Kolu desteği
- Öğrenme ve katılımcı memnuniyeti garantisi*
- Tekrar kurslarına %50 indirimli katılma imkanı**
- Eğitim sonrası sınırlı danışmanlık hizmeti***
İLERİ TARİHLER İÇİN KATILIMCILARA ÖNERİLER
- Kadavra eğitim programı için planlamanızı yapın
- Proloterapi çalışma ağına katılın
- Kardiyopulmoner resüsitasyon deneyimlerinizi gözden geçirin
- Hasta deneyimlerinizi Proloterapi Çalışma Kolu ile paylaşın
- Yeniden sertifikasyon gerekliliklerini gözden geçirin
YENİDEN SERTİFİKASYON ŞARTLARI****
- Proloterapi Çalışma Grubuna devam eden üyelik
- Sertifikasyon sonrası 3 yıl içinde proloterapi ile ilişkili en az 20 saat mezuniyet sonrası eğitime
(Sempozyum, kongre, İntegratif Tıp Derneği tarafından tanınan uzaktan eğitimler dahil) katılmış
olmak
- Sertifikasyon sonrası 3 yıl içinde en az 1 kez Proloterapi ile ilgili bir bilimsel çalışmada (derleme, vaka
sunumu, klinik çalışma vb) görev almış ve sonucunda isim sıralamasına (yayın, sözel sunum, poster
sunumu vb. için) girebilmiş olmak
- Belirlenen yeniden sertifikasyon eğitim bedelini ödemek
UYARI: T.C.Sağlık Bakanlığı`nın geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları ile ilgili
mevzuat çalışması nedeniyle eğitim programı, katılım şartları, program, ölçme ve değerlendirme
kriteleri ve yeniden sertifikasyon şartları değişiklik gösterebilir.
* %100 ücret geri iade sözleşmesi ile eğitimin sonunda eğitim programı ve içeriğinden memnun kalmadığını
belirten katılımcılara temel masraflar (salon kullanım bedeli, eğitmen vb) ile vergisel yükümlülükler dışında
kalan eğitim bedeli geri iade edilecektir.Eğitimin tamamına bir başlangıçta kayıt yaptıran katılımcılar için
geçerlidir.
** Katılımcılar daha önce katılmış oldukları bir eğitimi tekrar etmek istemeleri durumunda kontejyan uygunluğu
ile sınırlı olmak üzere ilgili eğitime ilan bedeli üzerinden %50 indirim ile faydalanabilecektir.
*** Eğitimler sonrası katılımcılara verilecek e-posta adreslerine gönderecekleri tecrübeler veya vaka örnekleri ile
ilgili danışmanlık hizmeti verilecektir.
****Yeniden sertifikasyon şartları ve yukarıda belirtilen diğer şartlar yasal düzenleme ve eğitmenlerin önerisi ile
değiştirilebilir.
Organizasyon Sekreteryası
(Selver Ünlü) Pirimehmet Mahallesi, 1721 Sokak, no:15
Telefon: +90 (246) 2202888
Web: www.integratiftip.org
e-posta: [email protected]
İletişim
[email protected]
Dr.Sedat Yıldız
+90 5077677322
www.drsedatyildiz.com
Eğitim yerleri
1- Eğitim Salonu, Büyükçekmece / İstanbul
2- Eğitim Salonu, Kızılay / Ankara
Kayıt
Kayıt için tıp doktoru veya kendi alanında uygulamak üzere diş hekimi olmak ve eğitim
sözleşmesindeki şartları kabul etmek gerekmektedir. Kontenjan her pratik eğitim modülü için bir
eğitmen başına en fazla 20 katılımcı ile sınırlıdır ve başvuru önceliğine göredir.
Basamaklar-Modüller
Eğitim 4 Basamak ve 8 modül olarak düzenlenir. Belirtilen tarihlerdeki sayı basamak sayısını, şehir ise
eğitimin yapılacağı yeri belirtir. Her bir basamak 1 hafta sonu olarak düzenlenir ve birer günden
oluşan 2 modül içerir. Gerekli durumlarda ek dersler, telafi dersleri ve tekrar dersleri düzenlenir.
EĞİTİM TAKVİMİ (2015 2. İLAN)
28 Şubat – 1 Mart 2015 – Proloterapi 1 (Ankara)
24-25 Ocak 2015 – Proloterapi 1 (İstanbul)
4-5 Nisan 2015 – Proloterapi 2 (Ankara)
21-22 Şubat 2015 - Proloterapi 2 (İstanbul)
13-14 Haziran 2015 – Proloterapi 3 (Klinik
Çalışmaları)
18-19 Nisan 2015 - Proloterapi 3 (İstanbul)
17-18 Ekim 2015 – Proloterapi 4 (Klinik
Çalışmaları)
13-14 Haziran 2015 – Proloterapi 4 (İstanbul)
17-18 Ekim 2015 – Proloterapi 1 (İstanbul)
7-8 Kasım 2015 - 3. Klinik Proloterapi Sempozyumu (İstanbul)
***Eğitim takvimi taslaktır, değişiklikler olabilir.
Kayıt Ücretleri
Proloterapi Eğitim Basamakları
Her bir basamak (=2 modül) için: 1.250 TL
4 basamak (=8 modül) için: 5.000 TL
7-8 Kasım 2015 3. Klinik Proloterapi Sempozyumu
Erken kayıt (21 Eylül 2015`e kadar): 1.000TL
Kayıt (21 Eylül 2015`den sonra): 1.250TL
Yukarıda belirtilen ücrete; eğitim faaliyetlerine kayıt, eğitim sırasında kullanılacak basılı materyaller,
sınavlar, katılım belgesi, kahve molaları, ikramlar, İntegratif Tıp Derneği ve Proloterapi Çalışma
Kolu`na üyelik dahil %18 KDV hariçtir. İndirimler ve burslar için eğitim danışmanı ile iletişim
kurabilirsiniz.
*** Ön-kayıt işlemi için ön-kayıt bedeli olan 350 TL ücretin belirtilen hesaplara yatırılması
gerekmektedir. Kesin kayıt işlemi için ilgili basamak ücretinin veya eğitimin tamamının ücretinin
belirtilen hesaplara yatırılması veya ödeme tarihi ile ilgili bilgi verilmesi gereklidir. Dekontun veya
ödeme bilgilerinin [email protected] adresine gönderilmesine istinaden kayıt işlemi
tamamlanır.
Ödeme Bilgileri
Banka Adı: Garanti Bankası
Şube Adı: Isparta Çarşı Şubesi
Şube Kodu: 1356
Kurumsal Hesap Adı: Selver Ünlü, İntegratif Sağlık
TL Hesap no: 6299350
IBAN: TR15 0006 2001 3560 0006 2993 50
Eğitim ücretinin yukarıda belirtilen hesaba yatırılıp, dekontlarının organizasyon sekreteryası ve
iletişim bölümüne e-posta, faks veya posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir. Ödemelerde banka
transfer masrafları katılımcıya aittir.
Diğer bilgiler: Organizasyon tarihine 60 günden fazla kalan süre içerisinde yapılan her kayıt iptalinde, kayıt ücretinin %50`si
kesilerek kalan kayıt ücreti iade edilecektir. Organizasyon tarihine 60 gün ve daha az kalan süre içerisinde yapılan her kayıt
iptalinde, kayıt ücretinden hesaplanan KDV oranı ve kayıt ücretinin %50`si kesilerek kalan tutar iade edilecektir. Tüm geri
ödemeler planlanan eğitim tarihinden sonra yapılacaktır. Sekreterya organizasyon tarihlerinde, eğitim yerinde,
eğitmenlerde, bilimsel programda, maksimum katılımcı sayısında, eğitim yerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Sekreterya belirtilen hesaplar dışında yapılan ödemelerden sorumlu değildir.
EĞİTİM BİLGİLERİ (1/2) (ÖZET)
1.Eğitimin Adı:
-Klinik Proloterapi Eğitimi
2.Amacı:
-Proloterapinin etki mekanizmasını tanımlamak,
-Kanıta dayalı tıpta proloterapi uygulamalarının yerini tartışmak,
-Temel endikasyon, kontrendikasyon ve komplikasyonları tanımlamak
-Kas-iskelet-sinir sistemi genel ve fonksiyonel anatomisini gözden geçirmek
-Kas-iskelet-sinir sistemi ile ilgili temel klinik tecrübeleri paylaşmak
-Kas-iskelet-sinir sistemi ile ilgili uygun endikasyonlarda, proloterapi uygulamalarını etkili ve
güvenli bir şekilde uygulama deneyimi kazanmak
-Acil tıp ve resüsitasyon bilgilerini gözden geçirmek
-Uygulama ile ilgili etik ve mesleki sınırları tanımlamak
-Yetkili resmi kurumlar tarafından belirlenecek diğer amaçlar gerçekleştirmek
3.Kapsamı:
-120 saatli proloterapi eğitimi
4.Hukuki Dayanağı:
-1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
-17/8/2005 tarihli ve 25909 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi
Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
-22/12/2013 tarihli ve 28859 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel
Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
-09/09/2014 tarihli Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Eğitimi Hizmet Sözleşmesi
5.Tanımlar:
-Proloterapi: Proliferatif ve irritan solüsyonların zedelenmiş, aşınmış, güçleri azalmış tendon,
ligament ve eklemlere uygulanması esasına dayanan enjeksiyon temelli bir tedavi
metodudur.
-Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ)
-Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü
-Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
(YBEM)
-Müdür: YBEM Müdürü
-Koordinatörlük: Merkez bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Eğitim Koordinatörlüğü
-Koordinatör: Merkez bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Eğitim Koordinatörü
6.Eğitim İçeriğinde Yer Alan Konular:
-Proloterapiye giriş
-Anatomi
-Enjeksiyonlar
-Yan etki ve komplikasyonlar
-Acil tıp ve resüsitasyon
-Klinik durumların gözden geçirilmesi ve enjeksiyon pratiği
EĞİTİM BİLGİLERİ (2/2) (ÖZET)
7.Eğitimin Süresi:
-1-12 ay kısmi zamanlı (120 saat)
8.Eğitim Programı, Yürütülme Usul ve Esasları:
-Program koordinatörlük tarafından ve merkez tarafından yetkilendirilen kişi veya kurumlar
tarafından yürütülür.
9.Eğitim Sorumlusu ve Nitelikleri:
-Eğitim sorumlusu konuyla ilgili tecrübe ve bilimsel yayınlara sahip tıp doktorudur.
10.Eğiticiler ve Nitelikleri:
-Eğiticiler konuyla ilgili çalışmalara sahip tıp doktorlarıdır.
11.Eğitim Merkezi Özellikleri ve Donanımı:
-Eğitimler, üniversitenin derslik ve laboratuvarları ile farklı şehirlerde eğitim salonlarında
yeterli uygulama ve ilk yardım ekipmanı ile düzenlenir.
12.Eğitim Materyali:
-Temel uygulama solüsyonları, tek kullanımlık iğneler, asepsi-antisepsi gereklilikleri
-Eğitim notları
13.Katılımcılar ve Nitelikleri:
-Tıp doktoru ve kendi alanında uygulama yapmak üzere diş hekimi
14.Sınav Biçimi, Değerlendirilmesi ve Başarı Ölçütü:
-Her modül kapsamında pratik uygulamaların değerlendirilmesi
-Ayrıntıları tanımlanacak olan teorik ve pratik sınav
-Konuyla ilgili T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından yasal düzenleme yapılması durumunda, ilgili
yönetmeliğin hükümleri dikkate alınır.
15.Sertifikanın Geçerlilik Süresi:
-3 yıl
-Konuyla ilgili T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından yasal düzenleme yapılması durumunda, ilgili
yönetmeliğin hükümleri dikkate alınır.
16.Sertifikanın Yenileme Ölçütleri:
-20 saatlik yenileme eğitimi ve
-Konuyla ilgili bilimsel etkinlik katılımı ve/veya
-Bilimsel çalışma (sunum, poster, makale)
-Konuyla ilgili T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından yasal düzenleme yapılması durumunda, ilgili
yönetmeliğin hükümleri dikkate alınır.
17.Denetim Esasları, Denetçiler ve Nitelikleri:
-Eğitim, koordinatörlük tarafından denetlenir.
-Konuyla ilgili T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından yasal düzenleme yapılması durumunda, ilgili
yönetmeliğin hükümleri dikkate alınır.
Download

ilan dosyasını indirmek için tıklayınız