TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ
MADDE 1- TARAFLAR
1.1. . Tasarım Proje İnşaat Ticaret Ltd. Şti.
……………………………………………………….Ümraniye İstanbul
1.2. …………………………………….
……………………………………..
MADDE 2- TANIMLAMALAR
2.1. “İŞ SAHİBİ” madde 1.2. adı geçen ………………….’yı
2.2. “YÜKLENİCİ”madde 1.1. de adı geçen . Tasarım Proje İnşaat Ticaret Ltd. Şti.’yi
2.3. “TARAFLAR” , İŞ SAHİBİ VE YÜKLENİCİ’yi birlikte,
2.4. “TAŞERON” , YÜKLENİCİ’nin kullandığı üçüncü şahıslar ve kuruluşları,
2.5. “ŞÖZLEŞME” , işbu sözleşmeyi,
2.6.
“ESER”
,……………………………………………………………………………
adresinde kurulacak, tamir edilecek ve/veya tasarlanacak emtiayı.
2.7. “PROJE” , YÜKLENİCİ TARAFINDAN TASARLANAN/PROJELENEN, Ek-1
‘deki teklifte belirtilen, (STÜDYO ses izolasyon ve hacim akustiğinin iyileştirilmesini)(Bina
salonlarını….. ile kaplanarak, alçılanmasını, boyanmasını, Banyosunu komple değiştirilerek,
….haline sokulmasını…gibi) ifade eder.
MADDE 3- SÖZLEŞİNİN KONUSU
İşbu SÖZLEŞME’nin konusu
İŞ SAHİBİ’nin kullanımı için tasarlanan işyeri/ev/gibi….. mekanın Ek-1’deki
tanımlanan işlerin, İŞ SAHİBİ tarafından onaylanan projeye göre ve belirlenen nitelik, teknik
şartlar, birim fiyat ve süre kapsamında yüklenici firma tarafından yapılmasıdır.
MADDE 4- HİZMET TANIMI VE KAPSAMI
4.1. Bu SÖZLEŞME ile YÜKLENİCİ Madde.11’de belirtilen koşullarda hesaplanacak
bedel karşılığında ve bu SÖZLEŞME’deki koşullarla Ek-1’deki teklifte belirtilenleri yapmakla
yükümlüdür.
MADDE 5- TAŞERON’A İŞİN DEVRİ
YÜKLENİCİ, SÖZŞLEŞME konusu olan PROJE’nin tamamını ya da bir bölümünü,
kendisinin de taahhüt ettiği işten sorumluluğu baki kalmak üzere Taşeron’a devrini
yapabilir.
MADDE 6- İŞ SAHİBİN’NİN YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI
6.1. İŞ SAHİBİ, YÜKLENİCİ’yi PROJE’de yapılacak her türlü değişiklik hakkında
bilgilendirmeyi kabul ve taahhüt eder.
6.2. İŞ SAHİBİ, PROJE kapsamında çalıştığı diğer firmalar ile YÜKLENİCİ’nin
koordinasyonunu sağlamayı kabul ve taahhüt eder, işbu yükümlülüğe aykırı hareket,
Yüklenici tarafından her türlü delille ispatlanır.
MADDE 7-İŞ TARİFİ VE ÖDEME KOŞULLARI
7.1. İzolasyon İşleri:
Yüzer Zemin Oluşturularak Darbe ve Akustik Gürültü Kontrolü [~…m2]………..TL/m2
Asma Tavan Oluşturulacak Gürültü Kontrolü [~….m2]………….TL/m2
Yüzer Giydirme Duvar Oluşturulacak Darbe ve Akustik Gürültü Kontrolü;
Sokak Tarafı Pencere Önü [~….m2]………TL/m2
Kafeterya Tarafı Radiuslu Duvar [….m2]…..TL/m2
Videowall’un Kalktığı Duvar İzolasyonu[….m2]…….TL/m2
Kolonların Kaplaması [….m2]……..TL/m2
Stüdyo Asma Tavan Altına Grid Yapılması ……………………….TL/maktuen
Geçirimsiz Kapılar Tek Kanat………………….TL/adet
Geçirimsiz Kapılar Çift Kanat……………....TL/adet
YÜKLENİCİ belirtilen birim / m2 fiyatları üzerinden %...[yüzde….] indirim yapmayı
kabul ve taahhüt eder.
7.2. Toplam Ölçümleme
Kesin metraj iş bitiminde yapılacaktır. Metraj ENxBOY olarak hesaplanacaktır, kapı,
pencere ve benzeri kullanım dışı kalan mekanlar metrajdan düşülecektir.
7.3. Avans ve Ödemeler
İşin başlaması akabinde YÜKLENİCİ’ye 1(bir) hafta içerisinde…………….TL. (…………..)
avans,
İşin
başlamasından
itibaren
…….....gün
sonra
YÜKLENİCİ’ye…………….TL.(…………..)ikinci avans,
İşin tamamlanması akabinde İŞ SAHİBİ’nin kabulü doğrultusunda net metrajlar
hesaplanacak ve hakedişin belirlenmesi ardından kalan bakiye ödenecektir.
7.4. Toplam bedele KDV dahil değildir.
.5. SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME’nin uygulanması ile ilgili her türlü vergi, resim harç,
fon gibi mükellefiyetler İş Sahibi’ne tarafından karşılanacaktır.
MADDE 8-MÜCBİR SEBEP
8.1. Bir mücbir sebep halinin vuku bulması durumunda, işbu SÖZLEŞME’nin
yükümlülükleri askıya alınır.
8.2. İŞ SAHİBİ ve YÜKLENİCİ, mücbir sebep halinin vuku bulması üzerine, yeni
teknik ve mali şartlar üzerine mutabakata varabilirler veya SÖZLEŞME’nin tazminatsız
olarak feshine karar verebilirler.
8.3. Aşağıda belirtilen durumlar, mücbir sebep hali olarak kabul edilir.
TARAFLARIN dışında oluşan tam ve kısmi grevler, lokavt, hava değişiklikleri, salgın
hastalıklar, nedeni ne olursa olsun ulaşım araçlarının müsait olmaması, deprem, yangın,
fırtına, sel ve diğer doğal felaketler, hükümetlerin, yargı organlarının kısıtlamaları ve iş bu
SÖZLEŞME’nin normal bir biçimde ifasını engelleyen, TARAFLAR’ın dışında oluşan her
türlü vakıa.
MADDE 9-SÖZLEŞMENİN YÜRÜLÜĞE GERMESİ VE SÜRESİ
9.1. SÖZLEŞME, SÖZLEŞME’nin TARAFLAR’ın yetkili temsilcileri tarafından
imzalanması ile yürürlüğe girer ve …/…/…. Tarihi itibarı ile PROJE çalışmaları başlar.
9.2. Bu SÖZLEŞME’nin süresi, TARAFLAR’ca aksi karşılaştırılmadıkça veya daha geç
son bulmadıkça SÖZLEŞME’nin imzalandığı tarihten itibaren ……….. gündür/aydır/yıldır.
Bu sürenin sonunda işlerin tamamlanmaması durumunda SÖZLEŞME kendiliğinden aynı
şartlarda birer haftalık sürelerle uzayacaktır.
MADDE 10-FESİH
10.1.TARAFLAR’ın her biri, işbu SÖZLEŞME’yi Madde 10’da öngörülen şartlar içinde
tazminatsız ve tebliğ ettikten sonra feshedilebilir.
10.2 İş Sahibi’nin, PROJE’yi her ne sebep olursa olsun, tek taraflı olarak fesih etmesi
söz konusu değildir.
10.3. İş Sahibi’nin bu SÖZLEŞME’nin esaslı hükümlerinden bir ya da bir kaçını ihlal
etmesi ve durumun düzeltilmesinin yazılı olarak kendisine bildirdiği tarihten itibaren 3(üç)
gün içinde, kusuru gidermemesi durumunda Yüklenicinin ikinci bir ihtarla ve bu ikinci ihtar
tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde YÜKLENİCİ’nin yapması gereken inşaat çalışmalarını
durdurulabilir.
10.4. YÜKLENİCİ’nin ticaret unvanının değişmesi, ortaklık yapısının ve/veya
ortakların değişmesi, başka bir şirket veya şirketlerle birleşmesi veya bölünmesi, fesih nedeni
değildir. Bu durumlarda SÖZLEŞME YÜKLENİCİ’nin haleflerine devredilmiş olacak,
YÜKLENİCİ’ye ait taahhütler sağlanacaktır.
10.5. İŞ SAHİBİ’nin ticaret unvanının değişmesi, otaklık yapısının ve/veya ortakların
değişmesi, başka bir şirket veya şirketlerle birleşmesi veya bölünmesi, fesih nedeni değildir.
Bu durumlarda SÖZLEŞME İŞ SAHİBİ’nin haleflerine devredilmiş olacaktır.
10.6. İŞ SAHİBİ’nin başka borçlarından dolayı kendisi aleyhine başlatılmış bir icra
takibi veya herhangi bir Hukuk/ceza davası olması ihtimalinde derhal, işbu hukuki ihtilaf
Yüklenici bildirilecek, bu bildirimin yapılmaması hali Yüklenici tarafından mutlak fesih
sebebi olarak değerlendirilecektir.
MADDE 11-DEVİR
YÜKLENİCİ’nin iş bu SÖZLEŞME’yi başka bir şirkete devretmek istemesi halinde, İŞ
SAHİBİ’nin yazılı onayı gerekmektedir.
MADDE 12-BÜTÜNLÜK
12.1. İş bu SÖZLEŞME, ayrılmaz parçası olan ek(ler)iyle birlikte TARAFLAR’ın
yükümlülüklerinin tamamını oluşturur.
12.2. TARAFLAR’dan birinin maddelerden herhangi birindeki haklarını
kullanmaması, aynı hakkı ileride de kullanmaktan feragat ettiği anlamına gelmez.
MADDE 13- İHTİLAFLARIN HALLİ
İŞ SAHİBİ ve YÜKLENİCİ arasında ortaya çıkacak ihtilaflarda binası Kartal Cevizli’de
bulunan İstanbul Anadolu mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.
MADDE 14-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
14.1. DEĞİŞKLİKLER: İşbu SÖZLEŞME’nin ekleri ile SÖZLEŞME ve PROJE’de yapılacak
düzeltme ve değişiklikler TARAFLAR’ın yetkili temsilcileri tarafından imzalanmış olmaları
kaydıyla, bu SÖZLEŞME’nin ayrılmaz parçalarını oluşturulur.
14.2. TEBLİGAT v.b.
14.2.1. Bu SÖZLEŞMENİN uygulanması süresince TARAFLAR’ın bildirim, tebligat ve
diğer haberleşmelerinde Madde 1’deki adresler geçerli olacaktır.
14.2.2. Adres ve telefon değişlikleri en kısa zamanda karşı tarafa yazıyla bildirilir.
14.3. FERAGAT: SÖZLEŞME’nin herhangi bir hükmünün yerine getirilmemesi karşısında
ilgili Tarafın suskunluğu veya durumu kabulü, o hükmün değişmesi veya o Taraf’ın bunu
sürekli olarak kabulu anlamına gelmez.
14.4. Taraflar tüm talep ve maruzatlarını, yazılı olarak yapmak zorundadırlar.
Bu sözleşme …/…/…. Tarihinde 2 nüsha olarak düzenlenmiş, her iki nüshası da taraflara
verilmiş ve TARAFLAR’ca imzalanmıştır.
YÜKLENİCİ
İŞ SAHİBİ
Download

TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1. . Tasarım Proje