Destek
No
İsim
Koşul
Başvuru
Koşulu/Süresi
Dış destek 6 ay önce
alınmış olmalı
Miktar
01
Bilimsel Araştırma Projeleri
%50 Dış destek
02
Teknik Destek Programı
Cihaz onarımı
Sürekli
Max 5000 TL
03
Proje Ek Kaynak Programı
Kaynak yetmezse 600 ve 400 nolu kalemler için
En fazla 1 yıl için
Max 1000 TL
04
Proje Oluşturma Geliştirme
Programı
Kaynak yetmezse 600 ve 400 nolu kalemler için. Firma
desteği gerekir
Proje süresi 1+ 1 yıl
Max 1000 TL
05
Bilimsel Toplantı Düzenleme
Programı
Organizasyon masrafları
Yıl boyunca
Uluslararası max 1000 TL,
ulusal max 500 TL
06
Bilim Adamı Davet Programı
Bilimsel etkinlik için araştırmacı davet
Yıl boyunca
Max 1500 TL /Amerika 2000
07
Bilimsel Eğitime Destek
Programı
Bildirili toplantı desteği
Etkinlikten 15 gün
önce
Üst sınırlar tablosuna bakınız
35. madde hariç
08
Ölçek Büyütme Desteği
Programı
Laboratuvarda geliştirilen yöntem, proses veya aygıtın
sanayiye aktarımı
Yıl boyunca
Belirsiz
AKTİF DEĞİL
09
Proje Ödülü Programı
Proje Sergisi Aktivitesi için Ödül
Dönemsel
Ayrıca ilan edilir
Ayrıca ilan edilir
Yıl boyunca
Proje raporu kongre kitabı:
500 TL
Tanıtım brosürü: 250 TL
Diğer: 100 TL
Basımlar EÜ
Matbaasinda
gerçekleştirilecektir
10
Bilimsel Yayın Destek Programı
Bilimsel rapor veya tanıtım broşürü basımı
11
Yayın Ödül Programı
TÜBİTAK desteği almış olmalı/ Ege Üniversitesi adı
altında basılmış olmalı
12
Üniversite-Sanayi İşbirliği
Programı
13
Hizmet Desteği Programı
14
Yurtdışı Bilimsel İlişkiler
Oluşturma Programı
Sanayi Kuruluşunun Üniversiteden, proje, danışmanlık,
laboratuvar, bilirkişilik,
teçhizat veya benzeri bir destek talebi
Üniversitenin farklı birimlerinin EBILTEM’den hizmet
desteği talebi
Uluslararası bir toplantıyı Türkiye’ye getirmek,
Belirsiz
Diğer
Yıl boyunca
Puan olarak
TÜBİTAK desteğinin %70’i
Yıl boyunca
hizmet
Yıl boyunca
hizmet
Yıl boyunca
Max 1500 TL
Hakem değerlendirmesi
Yılda bir kez cihaz tamir
edilmelidir.
Ek Kaynak gerekçesi
belgelendirilmelidir.
Harcamalar E.Ü. İdari ve
Mali İşler tarafından
yapılacaktır.
Yol, konaklama ve
yevmiye masrafları
karşılanmaktadır.
Puan harcamaları
Rektörlük Mali İşler
tarafından
Üniversite Öğretim
Elemanları tarafından
verilecektir.
EÜ EBİLTEM-TTO
tarafından verilecektir
Seyahat gerekçeleri
belgelendirilmelidir.
15
Buluş Bildirim Ödülü Programı
Buluş bildirimi yapan tüm öğretim üyelerine açık, diğer
koşullar belirlenecek
Yıl boyunca
250 puan
Yıl boyunca en fazla 3
kez başvuru yapılabilir.
16
Fikri Mülkiyet Hakları Ödül
Programı
Patent, faydalı model, tür tescili alan öğretim üyelerine
ödenir
Yıl boyunca
Puan olarak
Uluslararası patent: 5000 p.
Ulusal incelemesiz: 1000 p.
İncelemeli: 2000 puan
Faydalı model, tür tescili:
1500 puan
17
Sosyal Bilimler Projeleri Destek
Programı
%50 Dış destek, 600 ve 400 nolu kalemler için.
Proje süresi 2+1 yıl
Max 1000 TL
AKTİF DEĞİL
Yıl boyunca en fazla 3
kez başvuru yapılabilir.
18
Öğrenci Proje Destek Programı
EÜ Bilim-Teknoloji Topluluğu Üyesi olmak, bir
danışmanın en çok 2 öğrencisine sarf/kırtasiye olarak
Proje süresi 1 yıl
500 TL
Danışman
başvurmalıdır.
harcamaları Rektörlük
Mali İşler tarafından
gerçekleştirilir.
19
Proje Başvuru Ödülü Programı
Ulusal ve Uluslararası proje başvurusu yapanlara verilir
Yıl boyunca
Ulusal –Uluslararası
Üniversite dışı destek
200 puan
Destek sadece
yürütücüye verilir
20
Uydu Laboratuvarları Oluşturma
Programı
Özgün niteliklte laboratuvar kurulumu (teçhizat, sarf
vs.)
Yıl boyunca
1000 TL
AKTİF DEĞİL
21
Disiplinler arası Proje Başvuru
Programı
Üniversite içi disiplinler arası takım oluşturarak
Üniversite dışı kaynak getirecek projelere başvuru
ödülü
Yıl boyunca
Puan olarak
Ulusal –Uluslararası
Üniversite dışı destek 200
puan
Destek sadece
yürütücüye, en az 3
farklı birimin işbirliği ile
22
Dergi Editörlüğü Programı
SCI kapsamında taranan uluslar arası dergilerde
editorial board da yer alıp bu kapsamda hakemlik
yapan öğretim üyelerine verilen desteklerdir. -
Yıl boyunca
Puan olarak
Destek miktarı 200 puan
Yıl içerisinde en fazla 3
kez başvuru
Laboratuvarların akreditasyonu için verilir
Proje onayından
itibaren 1 yıl
Akreditasyon Hizmet Bedeli
AKTİF DEĞİL
Ortak proje oluşturmaya yönelik toplantılar için
Yıl boyunca
Bilet karşılığı yol gideri ve 2
günlük yevmiye max 1500 TL
Seyahat gerekçeleri
belgelendirilmeli
Yıl boyunca
Max 1000 TL
Yıl içinde bir kez
Yıl boyunca
TPE giderleri olarak
23
24
Akredite Uydu Laboratuvarı
Oluşturma Programı
AB Toplantı Katılım Desteği
Programı
25
Sanayi Ziyareti Desteği
26
Fikri Mülkiyet Hakları Desteği
Programı
Öğretim elemanlarının il dışındaki sanayi temasları için
yol ve yevmiye
Ticarileştirme Potansiyeli olan buluşların
desteklenmesi
Download

Destek No İsim Koşul Başvuru Koşulu/Süresi Miktar Diğer