ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) VAKFI
BİLİMSEL ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI
2014 YILI UYGULAMA YÖNERGESİ
Amaç ve Kapsam
Madde 1. Bu yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi (ERÜ) mensubu araştırmacıların almış
oldukları yurt içi ve yurtdışı patentlerin, yaptıkları yayınların ve üniversite dışındaki
kurumlarca desteklenen projelerin teşvik edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Bilimsel Yayınların Tanımı ve Sınıflandırılması
Madde 2. Bu yönergede dikkate alınan uluslararası düzeyde yayın; TÜBİTAK-UBYT dergi
listesinde yer alan ve “Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCIExpanded), Social Sciences Citation Index (SSCI) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI)
tarafından taranan yayınları” ifade eder. Ayrıca sosyal bilimler için uluslararası bir alan
indeksi tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanan veya ULAKBİM Sosyal ve Beşeri
Bilimler Veri Tabanı (SBVT) listesinde yer alan ulusal hakemli dergilerde yayımlanan yayınlar
da teşvik kapsamındadır.
Madde 3. Uluslararası yayınlar için dergi grupları, TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından uygulanan
puanlama sistemi temel alınarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.
TÜBİTAK Puan Aralığı
Dergi Grubu
75  puan  100
A
50  puan < 75
B
10  puan < 50
C
0  puan < 10
D
Madde 4. Madde 2'de tanımlanan dergiler kapsamında teşvik programından
yararlanabilecek ulusal veya uluslararası yayın türleri şu şekilde tanımlanmıştır:
a) A türü yayın: A
sonuçlarının ön
makalelerdir.
b) B türü yayın: B
sonuçlarının ön
makalelerdir.
c) C türü yayın: C
sonuçlarının ön
makalelerdir.
13 Haziran 2014
grubu dergilerde yayımlanmış, teknik not, tartışma ve araştırma
duyurusu, editöre mektup, v.b., türü yayınlar dışındaki tam
grubu dergilerde yayımlanmış, teknik not, tartışma ve araştırma
duyurusu, editöre mektup, v.b., türü yayınlar dışındaki tam
grubu dergilerde yayımlanmış, teknik not, tartışma ve araştırma
duyurusu, editöre mektup, v.b., türü yayınlar dışındaki tam
Sayfa 1
d) D türü yayın: D grubu dergilerde yayımlanmış, teknik not, tartışma ve araştırma
sonuçlarının ön duyurusu, editöre mektup, v.b., türü yayınlar dışındaki tam
makalelerdir.
e) E türü yayın: E türü yayınlar iki kategoriden oluşmaktadır. E1 ve E2 türü yayınlar için
yalnızca sosyal bilimler alanında teşvik verilir.
E1 türü yayın: Uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanmış,
teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu, editöre mektup, v.b., türü
yayınlar dışındaki tam makalelerdir.
E2 türü yayın: Yukarıda belirtilen A, B, C, D ve E1 gruplarında olmayan ve ULAKBİM
Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) listesinde taranan dergilerde yayınlanmış,
teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu, editöre mektup, v.b., türü
yayınlar dışındaki tam makalelerdir.
f) Kitap: Ulusal veya Uluslararası tanınırlığı olan yayın evlerince basılmış ve bağımsız bir
bilim heyeti tarafından değerlendirilmiş kitaplardır. Kitaplara verilecek teşvik, kurulan
ayrı bir alt komisyon kararına göre teşvik komisyonu tarafından ayrıca değerlendirilir.
Erciyes Üniversitesi Dışındaki Kurumlarca Desteklenen Projeler
Madde 5. ERÜ dışındaki ulusal veya uluslararası kurumlarca fon desteği sağlanan ve ERÜ
mensubu araştırmacıların yürütücü olarak görev aldığı bilimsel araştırma projeleridir. Bu
kapsamda; Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Projeleri, TÜBİTAK 1001, 1002, 1003, 3001,
3501, COST ve 1011 projeleri, Kalkınma Bakanlığı (DPT) Projeleri, Sanayi Bakanlığının San-Tez
Projeleri, Tarım Bakanlığının TAGEM ve diğer kamu kurumlarınca destek sağlanan ve
TÜBİTAK 1001 programında olduğu gibi yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması
veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yürütülen
araştırma projeleri değerlendirmeye alınır. Bilimsel araştırma kapsamı dışındaki sosyal
sorumluluk veya topluma hizmet gibi diğer tüm proje türleri destek kapsamı dışındadır.
Ulusal ve Uluslararası Patentler
Madde 6. Patent kavramı, ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından tescillenmiş
patentleri ifade eder. Patent teşviki, Türkiye ve Patent İşbirliği Anlaşması (Patent
Cooperation Treaty-PCT) veya Avrupa Patent Sözleşmesi (European Patent Convention-EPC)
kapsamına üye ülkelerde tescillenmiş uluslararası patentler için verilir. Aynı patent için farklı
ülkelerden alınacak patent tescilleri için bir kez destek sağlanır.
Yayın Teşvikleri İle İlgili Temel İlkeler
Madde 7. Yayınlara teşvik verilmesi ile ilgili ilkeler aşağıda tanımlanmıştır:
1. Bilimsel yayın teşvikleri yalnızca ERÜ mensubu araştırmacıların (öğrenci ve yabancı
uyruklular dahil) ERÜ adresli yayınları için verilir.
2. Doğa bilimleri için yalnızca Science Citation Index (SCI), Science Citation IndexExpanded (SCI-Expanded), Social Sciences Citation Index (SSCI) ve Arts and
Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranan ve TÜBİTAK-UBYT listesinde yer
alan dergilerdeki yayınlar teşvik kapsamındadır.
3. TÜBİTAK-UBYT dergi listesinde yer alan dergilerde yayınlanmış bile olsalar editöre
mektup, özetler, tebliğ, hata ve düzeltmeler, kitap kritiği, kitap tanıtımı, görüşme13 Haziran 2014
Sayfa 2
4.
5.
6.
7.
mülakat, portreler, poster, önsöz, haberler ve yenilikler vb. türü yayınlar bu teşvik
programının kapsamı dışındadır.
Yalnızca basılmış veya yayımlanmış makaleler ile başvuru yapılabilir. DOI numarası
verilmiş olsa dahi henüz yayınlanmamış makaleler değerlendirmeye alınmaz.
Birden çok yazarlı yayınlarda teşvik tutarı araştırmacılar arasında eşit olarak
bölüştürülür ve her bir yazarın ayrı başvuru yapması gerekir. Yazar sayısının
belirlenmesinde yurt dışından araştırmacılar dikkate alınmaz. Her başvuru için
yalnızca başvuru yapan araştırmacının payına düşen tutar ilgilinin banka hesabına
aktarılır. ERÜ mensubu olmayan yazarlar için ödeme yapılmaz.
Dergi gruplarının (A, B, C, D) belirlenmesinde yayının basıldığı/yayınlandığı yıldaki
TÜBİTAK-UBYT listesindeki dergi puanları esas alınır.
Yıllık teşvik sayısı sınırlamaları: Bir yıl içerisinde sağlanabilecek teşvik sayıları aşağıda
verilmiştir.
Fen - Mühendislik, Tıp ve Sağlık Bilimleri
A
Sınırlama Yok
B
6
C
2
D
1
Sosyal Bilimler
A
Sınırlama Yok
B
Sınırlama Yok
C
Sınırlama Yok
D
2
E1
1
E2
1
Kitap
1
8. Birden çok baskısı bulunan kitaplar için yalnızca bir kez teşvik verilir.
9. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimi destekli çalışmalar kapsamında
üretilen yayınlarda, çalışmanın ERÜ BAP birimi tarafından desteklendiğine dair bir
ibareye yer verilmesi gerekir.
10. Yayınlar basıldıktan/yayımlandıktan sonra en geç 12 ay içerisinde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınır.
11. Uluslararası bir dergi aynı anda SCI-Expanded, SSCI veya AHCI indeksleri kapsamına
giriyor ise SCI-Expanded indeksi için belirlenen teşvik tutarları esas alınır.
Bilimsel Proje Teşvikleri İle İlgili Temel İlkeler
Madde 8. Projelere teşvik verilmesi ile ilgili ilkeler aşağıda tanımlanmıştır:
1. Bilimsel proje teşvikleri yalnızca ERÜ personeli araştırmacıların (yabancı uyruklular
dahil) yürütücülüğünü yaptığı ERÜ’de yürütülecek projelere verilir. Teşvik tutarının
yarısı (%50) yürütücüye, kalanı da (%50) varsa araştırmacı/araştırmacılar arasında eşit
olarak paylaştırılır. ERÜ mensubu olmayan araştırıcılar için ödeme yapılmaz.
2. Projeler kabul edildikten sonra en geç 24 ay içerisinde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınır.
3. Projeler için sağlanabilecek teşvik ödülü sayısı aynı araştırmacı için yılda 2 teşvik ile
sınırlıdır.
13 Haziran 2014
Sayfa 3
Patent Teşvikleri İle İlgili Temel İlkeler
Madde 9. Patentlere teşvik verilmesi ile ilgili ilkeler aşağıda tanımlanmıştır:
1. Birden çok hak sahibi bulunan patentlerde teşvik tutarı araştırmacılar arasında eşit
olarak bölüştürülür ve her bir araştırmacının ayrı başvuru yapması gerekir. Her
başvuru için yalnızca başvuru yapan araştırmacının payına düşen tutar ilgilinin banka
hesabına aktarılır. ERÜ mensubu olmayan hak sahipleri için ödeme yapılmaz.
2. Patentler tescil edildikten sonra en geç 24 ay içerisinde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınır.
Bilimsel Çalışmaları Teşvik Komisyonu (BÇTK) ve Çalışma Esasları
Madde 10. Komisyon, Vakıf Başkanı veya görevlendireceği bir öğretim üyesi başkanlığında
üniversitemizde var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle yine Vakıf Başkanı
tarafından görevlendirilen sekiz öğretim üyesinden oluşur. Komisyon üyelerinin görev süresi
2 yıldır. Vakıf Başkanı gerekli gördüğü hallerde görev sürelerinin dolmasını beklemeden
komisyon üyelerinde değişiklik yapabilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan veya süresi
biten komisyon üyesinin yerine aynı usul ile yeni bir üye görevlendirilir. Komisyon, Bilimsel
Çalışmaları Teşvik Komisyonu (BÇTK) Başkanının çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve
kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, BÇTK başkanının
kullandığı oy belirleyicidir. Komisyon, başvuruları değerlendirmek üzere en az 2 ayda bir kez
toplanır. Komisyon, teşvik başvurularının değerlendirilmesi için gerekli gördüğü hallerde
konu ile ilgili uzmanların görüşüne de başvurabilir.
Değerlendirme ve Ödeme Esasları
Madde 11.
1. Başvurular, BÇTK tarafından değerlendirilir. Bu komisyon, başvurusu yapılan patent,
yayın veya proje için teşvik verilip verilmemesi konusunda nihai karar verme yetkisine
sahiptir. Komisyonun teşvik verilmesine karar verdiği çalışmalar için ödemeler, ilgili
araştırmacıların banka hesabına aktarılmak suretiyle yapılır. Patent, yayın ve proje
türleri için ödenecek teşvik tutarları, her yıl ERÜ Vakfı Yönetim Kurulunca belirlenerek
duyurulur.
2. Yetkili makamlarca yayında, patentte veya projede etik ilkelere aykırılık tespit
edilmesi durumunda ilgili çalışmada yer alan araştırmacılara 5 yıl süreyle yeni bir
destek sağlanmaz.
Başvuru
Madde 12. Bu esaslardaki koşulları sağlayan patent, yayın ve projeler için teşvik başvuruları,
BÇTK tarafından belirlenerek duyurulan ilkelere uygun olarak ERÜ Bilimsel Teşvik Sistemi
(http://bts.erciyes.edu.tr) üzerinden çevrimiçi olarak veya komisyonun uygun gördüğü
hallerde vakfa yazılı olarak yapılır. Başvuru ile ilgili bir işlem yapılabilmesi için ERÜ mensubu
araştırmacıların ilgili patent, yayın veya projeyi üniversitemiz Akademik Veri Yönetim Sistemi
(AVES)’ndeki kişisel sayfalarına işlemiş olması zorunludur.
13 Haziran 2014
Sayfa 4
Yürürlük ve Yürütme
Madde 13. ERÜ Vakfı Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde uygulama esaslarında
değişiklik yapabilir, yeni teşvikler uygulamaya koyabilir veya teşvik uygulamalarına son
verelebilir.
Madde 14. Bu Esaslar 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Madde 15. Bu Esaslar ERÜ Vakfı Başkanı tarafından yürütülür.
13 Haziran 2014
Sayfa 5
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) VAKFI
BİLİMSEL ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI
2014 YILI UYGULAMA ESASLARI
Teşvik Uygulamasına Başvurabilecek Araştırmacılar: Erciyes Üniversitesi (ERÜ) mensubu
olan araştırmacılar ile lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik
eğitimine devam etmekte olan öğrenci statüsündeki araştırmacılardır.
Başvuru Tarihleri: Teşvik başvuruları için başvuru süresi yayının basıldığı tarihten itibaren 12
ay, projenin onaylandığı veya patentin tescil edildiği tarihten itibaren 24 aydır.
Başvuru Süreci: Teşvik başvurusu yapmak için, üniversitemiz mensubu olan akademik
personelin ERÜ Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVES)’ndeki bilgilerini güncellemiş olmaları
şarttır.
Teşvik başvurusu, bts.erciyes.edu.tr internet bağlantısı üzerinde bulunan ERÜ Bilimsel Teşvik
Sistemi (BTS)’ne “kullanıcı adı” ve “şifre” ile giriş yapılarak gerçekleştirilir. ERÜ mensuplarının
AVES için kullandıkları “kullanıcı adı” ve “şifre” bilgileri BTS sistemi için de geçerlidir.
Personel olmayan lisans ve lisansüstü öğrencileri, http://bts.erciyes.edu.tr/ adresinde
bulunan “Üye Ol” alanından sisteme üyelik talebinde bulunmaları gereklidir. Üyelik talebi
değerlendirilecek ve uygun görülen öğrencilerin kullanıcı bilgileri e-posta adreslerine
iletilecektir.
Teşvik Uygulamasının Geçerli Olacağı Bilimsel Çalışma Tarihi: : Teşvikler yalnızca 01.01.2014
tarihinden sonra basılan yayınlar ile 01.01.2013 tarihinden sonra kabul edilen proje ve alınan
patentler için geçerlidir.
Teşvik Başvurusu İçin Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler: Teşvik başvurusu yapan
araştırmacıların aşağıdaki belgeleri pdf formatında BTS sistemine yüklemeleri zorunludur:
a) Makale türü yayın teşvikleri için başvurulan yayının bir nüshası.
i. İlgili yayın öğretim üyesinin asıl (birinci) danışmanlığını yaptığı ve ilgili enstitü
tarafından onaylanarak tamamlanmış bir tez çalışması kapsamında
gerçekleştirilmiş ise tezin bir nüshasının sisteme yüklemesi gerekmektedir.
b) Sosyal bilimler alanında kitap teşviki için kitabın kapak, basım bilgileri ve içindekiler
sayfalarının yer aldığı tek bir dosya.
c) Proje teşvikleri için projenin kabul ve bütçe tutarını gösteren belge.
d) Patent teşvikleri için patent tescil belgesi.
Proje ve Patent Başvurularının Geçerli Sayılabilmesi İçin Vakıf Başkanlığına Teslim Edilecek
Belgeler: Teşvik başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacıların aşağıdaki
13 Haziran 2014
Sayfa 6
belgelerin aslını veya onaylı nüshasını ya da aslını ibraz etmek suretiyle fotokopisini Vakıf
Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur:
a) Proje teşvikleri için projenin kabul ve bütçe tutarını gösteren belge (1) ,
b) Patent teşvikleri için patent tescil belgesi.
Bilimsel Çalışmaların Uzman Değerlendirilmesine Sunulması: BÇTK gerekli gördüğü
durumlarda, başvurusu yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere üniversitemiz veya diğer
kurumların uzmanlarından görüş alabilir ve araştırmacılardan ek bilgiler talep edebilir.
Tanınmış Yayınevleri: Uluslararası tanınmış yayınevlerinin listesi BTS sistemi üzerinden
yayınlanmıştır. Ulusal düzeyde ise hangi yayınevlerinin tanınmış yayın evi kategorisinde
değerlendirileceği, çalışma alanı ile ilgili kurulacak değerlendirme komisyonu tarafından
karara bağlanır.
2014 Yılı Bilimsel Yayın Teşvik Miktarları
Fen - Mühendislik, Tıp ve Sağlık Bilimleri (2)
Yazar Sayısı
1
A
1.500TL
B
1.000TL
C
500TL
D
250TL
Yazar Sayısı
A
B
C
D
E1
E2
Ulusal Kitap
1
2.500TL
1.750TL
1.000TL
500TL
250TL
150TL
2.000TL ( )
Sosyal Bilimler
3
Uluslararası
Kitap
3
4.000TL ( )
1
( ) Süreçleri, üniversitemiz BAP Koordinasyon Birimi tarafından yürütülen TÜBİTAK, San-Tez ve diğer projeler
için belgenin aslının veya fotokopisinin Vakıf Başkanlığı’na teslim edilmesi zorunlu değildir.
2
( ) Danışmanlığını yaptığı tamamlanmış tezlerden üretilen A, B, C ve D gurubundaki dergilerde yapılan yayınlar
için, uygulama esaslarında belirtilen teşvik sayısı sınırlamaları geçerli olmak üzere asıl danışmana, tabloda
verilen tutarlara ilave olarak her bir yayın için 250TL ek destek verilir. Devam eden tez çalışmaları için ek destek
sağlanmaz. Danışmanlık yapılan tezlerden üretilen yayınların başvurularında, asıl danışman olan öğretim
üyesinin yukarıda belirtilen belgeleri sisteme yüklemesi ve teslim etmesi gereklidir.
3
( ) Verilebilecek teşvik tutarının üst sınırıdır. Teşvik verilip verilmeyeceği, teşvik verilecek ise teşvik tutarı
değerlendirme komisyonu görüşü de dikkate alınarak BÇTK tarafından karara bağlanacaktır.
13 Haziran 2014
Sayfa 7
2014 Yılı Bilimsel Proje Teşvik Miktarları
AB 7. Çerçeve
Projeleri
TÜBİTAK 1001,
1003, 3501
TÜBİTAK 1002,
1010, 1011, 3001
SAN-TEZ
Diğer Kamu Kurumlarınca
Desteklenen
10.000TL
4.000TL
2.000TL
1.500TL
1.000TL
2014 Yılı Patent Teşvik Miktarları
Uluslararası
(incelemeli)
10.000TL
13 Haziran 2014
Uluslararası
(incelemesiz)
6.000TL
TR Patent
(incelemeli)
5.000TL
TR Patent
(incelemesiz)
3.000TL
Sayfa 8
Download

Detaylı bilgi için tıklayınız (pdf)