MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL FAALİYET TEŞVİK SİSTEMİ
UYGULAMA ESASLARI
OCAK 2014
0
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL FAALİYETTEŞVİK SİSTEMİ
UYGULAMA ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar, Görev ve Sorumluluklar
Amaç
MADDE 1- Bu Uygulama Esaslarının amacı, Mustafa Kemal Üniversitesinde görev yapan
öğretim elemanı ve araştırmacıların ulusal ve uluslararası düzeyde yayın/proje yapmaya
teşvik edilmesine ilişkin usul ve esaslarla, bu amaca yönelik olarak yapılacak uygulamaları
koordine etmek ve yürütmektir.
Kapsam
MADDE 2-Bilimsel Faaliyet Teşvik Sistemi Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim
elemanlarınca yapılan bilimsel araştırmalar sonucu yayımlanan makale, bildiri, kitap, alınan
patent, faydalı model vb. bilimsel çıktılar ile araştırma projelerinin objektif ilkelerle
değerlendirilmesi ve çeşitli şekillerde teşvik edilmesini kapsar.
Görev ve Sorumluluklar
MADDE 3-Teşvik sistemi kapsamına giren yayınlar ile projeleri değerlendirmek üzere,
Rektör tarafından Enstitü Müdürlerinden teşkil edilecek şekilde üç üyeden oluşan bir
“Bilimsel Faaliyet Teşvikleri Değerlendirme Komisyonu” oluşturulur. Komisyon kendi içinde
bir başkan seçer. Komisyonun görev süresi 3 yıldır. Bu süre içerisinde eksilen üyeliklere
yenisi seçilir.
MADDE 4-Bilimsel Faaliyet Teşvikleri Değerlendirme Komisyonu Başkanın çağrısı üzerine
toplanır. Ödül için yapılan başvuruları bu esaslara uygunluk açısından inceler ve kararını
Uluslararası Bilimsel Yayın Teşviği (UBYT) ve Kategorik Bireysel Yayın Teşviği (KBYT-A)
ödülleri için Mustafa Kemal Üniversitesi Kurma ve Yaşatma Vakfı Başkanlığına; Kategorik
Birim Yayın Teşviği (KBYT-B), Dış Kaynaklı Proje Başvuru Teşviği (DKP-BT) ve Dış
Kaynaklı Proje Destek Teşviği (DKP-DT) programları için ise Mustafa Kemal Üniversitesi
BAP Komisyonuna sunar. Komisyon kararlarını çoğunluk esasına göre alır.
MADDE 5-Değerlendirme Komisyonu, teşviklerin parasal miktarı, yıllık ödül bütçesi ve
gerektiğinde ödül esaslarında değişiklik yapılması konularındaki önerilerini Rektörlüğe iletir.
Tanımlar
MADDE 6-Bu mevzuatta geçen tanımlar:
SCI: Science Citiation Index
SCI-E: Science Citation Index Expanded
SSCI: Social Science Citation Index
AHCI: Arts and Humanities Citation Index
1
İKİNCİ BÖLÜM
Teşvik Sisteminin Tanımı ve Sınıflandırılması
Teşvik Sisteminin Tanımı
MADDE 7-Üniversitemiz akademisyenlerince gerçekleştirilen bilimsel yayınlar,
bölüm/anabilim dalı düzeyindeki başarılar ve başvurulan/desteklenen projeler teşvik sistemi
kapsamında aşağıdaki beş kategoride değerlendirilirler:
a) Uluslararası Bilimsel Yayın Teşviği (UBYT)
b) Kategorik Bireysel Yayın Teşviği (KBYT-A)
c) Kategorik Birim Yayın Teşviği (KBYT-B)
d) Dış Kaynaklı Proje Başvuru Teşviği (DKP-BT)
e) Dış Kaynaklı Proje Destek Teşviği (DKP-DT).
Teşvik Sisteminin Sınıflandırılması
MADDE 8-Teşvik Sisteminde tanımlanan kategorilere ilişkin açıklamalar:
a) Uluslararası Bilimsel Yayın Teşviği (UBYT):
Üniversitemiz akademisyenlerince Uluslararası Bilimsel Atıf İndeksleri (SCI,
SCI-E, SSCI ve AHCI) ile TÜBİTAK tarafından kabul edilen indekslerce taranan
hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış tam metin araştırma makalelerine teşvik
verilir.
Vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu,
editöre mektup, kısa tebliğ vb. türünden yayınlar yukarıdaki indeksler yada TÜBİTAK
tarafından kabul edilen indekslerin herhangi birinde yayınlanmış ise, yayının teşviği
%50 olacak şekilde verilir.
UBYT programına başvurular yıl boyunca yapılabilir. Teşvikler makale başına
ödenir ve her bir yayın teşvik sisteminden bir kez yararlanır.
Birden çok yazarlı yayınlarda bütün yazarlar adına Mustafa Kemal Üniversitesi
personeli olan ilk yazar başvuruda bulunur.
Teşvikler Mustafa Kemal Üniversitesi personeli olan ilk yazara ödenir, yazarlar
teşviği kendi aralarında paylaşırlar.
b) Kategorik Bireysel Yayın Teşviği (KBYT-A):
Fen, Sağlık ve Sosyal bilimler alanlarında, Uluslararası Bilimsel Atıf İndeksleri
(SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI) ile TÜBİTAK tarafından kabul edilen indekslerce
taranan hakemli ve sürekli dergilerde uluslararası ve ulusal düzeyde yayımlanmış
makaleler, kitaplar, sanat eserleri ile patentler dikkate alınarak, öğretim üyeleri ve
öğretim üye yardımcıları kategorilerinde Madde 10’da verilen “Teşvik Katsayıları” ve
“Ortak Çalışmalardaki Puan Dağılımı” tablolarına göre ilk 3 (üç) sırayı paylaşan
akademisyenlere yılda bir kere teşvik verilir.
Vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu,
editöre mektup, kısa tebliğ vb. türünden yayınlar yukarıdaki indeksler ya da
TÜBİTAK tarafından kabul edilen indekslerin herhangi birinde yayınlanmış ise,
yayının katsayısı ilgili grubun katsayısının %50’si olacak şekilde hesaplanır.
KBYT-A programına başvurular müteakip yılın Ocak ayı boyunca yapılabilir.
Başvurular bireysel olarak yapılır. Teşvikler, başvuruda bulunanlar arasından
Komisyon tarafından ödüle layık bulunan akademisyenlere bütçe imkânları
doğrultusunda Şubat ayı içerisinde ödenir ve her bir yayın/kitap/patent vb. teşvik
sisteminden bir kez yararlanır.
2
c) Kategorik Birim Yayın Teşviği (KBYT-B):
Fen, Sağlık ve Sosyal bilimler alanlarında, Uluslararası Bilimsel Atıf İndeksleri
(SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI) ile TÜBİTAK tarafından kabul edilen indekslerce (A, B
ve C grubu) taranan hakemli ve sürekli dergilerde uluslararası ve ulusal düzeyde
yayımlanmış makaleler, kitaplar, sanat eserleri ile patentler dikkate alınarak, Madde
9’da tanımlanan Akademik Faaliyetler ve buna ilişkin Teşvik Katsayılarına göre
toplamda öğretim elemanı başına ilk sırada yer alan bölümlere (Sağlık bilimlerinde
anabilim dalına) yılda bir kere teşvik verilir.
Vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu,
editöre mektup, kısa tebliğ vb. türünden yayınlar yukarıdaki indeksler ya da
TÜBİTAK tarafından kabul edilen indekslerin herhangi birinde yayınlanmış ise,
yayının katsayısı ilgili grubun katsayısının %50’si olacak şekilde hesaplanır.
KBYT-B programına başvurular müteakip yılın Ocak ayı boyunca yapılabilir.
Başvurular bölüm/anabilim dalı başkanı tarafından yapılır. Teşvikler başvuruda
bulunanlar arasından BAP Komisyonu tarafından ödüle layık bulunan birimlere bütçe
imkanları doğrultusunda Şubat ayı içerisinde verilir ve her bir yayın/kitap/patent vb.
teşvik sisteminden bir kez yararlanır.
d) Dış Kaynaklı Proje Başvuru Teşviği (DKP-BT):
Üniversitemiz akademisyenlerinden TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri
1001, 1003, 1007, 1505 ve 3501 destek programları, DPT Araştırma Projeleri,
Bakanlık Araştırma Projeleri, AB Çerçeve Araştırma Projeleri, AB Hibe Projeleri,
UNESCO Araştırma/Hibe Projeleri, Savunma Sanayi Müsteşarlığı Araştırma Projeleri,
Atom Enerji Kurumu, BOREN vb. enstitülerin proje desteklerine başvuruda bulunup,
hakemli ilk değerlendirme aşamasını geçerek panel değerlendirme sürecine erişen
projelerin başvuru sahiplerine ulusal/uluslararası bilimsel etkinliklere (kongre,
konferans, panel vb.) katılım desteği verilir.
DKP-BT programına başvurular yıl boyunca yapılabilir. Başvurular proje
sahibi tarafından yapılır. Teşvikler proje başına verilir ve her bir proje teşvik
sisteminden bir kez yararlanır.
Başvuruların değerlendirilebilmesi için, proje sahipleri tarafından projenin
hakemli ilk değerlendirme aşamasını geçerek panel değerlendirme sürecine eriştiğine
ilişkin projenin sunulduğu kurumca verilecek başlıklı resmi belgeyi ibraz etmeleri
gerekmektedir.
Teşvikler proje sahibinin bilimsel etkinliğe Başvuru Kabul Belgesini ibrazı
üzerine, BAP Komisyonu tarafından bütçe imkânları doğrultusunda en kısa sürede
fatura karşılığı olarak ödenir.
e) Dış Kaynaklı Proje Destek Teşviği (DKP-DT):
Üniversitemiz akademisyenlerinden TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projeleri
1001, 1003, 1007, 1505 ve 3501 destek programları, DPT Araştırma Projeleri,
Bakanlık Araştırma Projeleri, AB Çerçeve Araştırma Projeleri, AB Hibe Projeleri,
UNESCO Araştırma/Hibe Projeleri, Savunma Sanayi Müsteşarlığı Araştırma Projeleri,
Atom Enerji Kurumu, BOREN vb. enstitülerin proje desteklerine başvuruda bulunup,
değerlendirme süreci sonunda desteklenen projelerin başvuru sahipleri arasında
100.000 TL’nin üzerinde dış kaynak sağlayan ilk 3 (üç) sırayı paylaşan
akademisyenlere yılda bir kere Araştırma Projesi Bütçe desteği (eş finansman ve/veya
ulusal/uluslararası bilimsel etkinliklere -kongre, konferans, panel vb.- katılım için)
verilir.
3
DKP-DT programına başvurular müteakip yılın Ocak ayı boyunca yapılabilir.
Başvurular proje sahibi tarafından yapılır. Teşvikler proje başına ödenir ve her bir
proje teşvik sisteminden bir kez yararlanır.
Başvuruların değerlendirilebilmesi için, proje sahipleri tarafından projenin
değerlendirme aşamasını geçerek desteklendiğine ilişkin projenin sunulduğu kurumca
verilecek başlıklı resmi belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.
Teşvikler proje sahibinin ibrazı üzerine, BAP Komisyonu tarafından bütçe
imkânları doğrultusunda en kısa sürede fatura karşılığı olarak ödenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yayınların Tanımı ve Sınıflandırılması, Teşvik Katsayıları
Yayınların Tanımı ve Sınıflandırılması
MADDE 9-Yayınlar ve çalışmaların tanımı ve sınıflandırılması aşağıdaki gibidir:
M1 türü yayın
: SCI/SSCI/SCI-Expanded/AHCI tarafından taranan ve TÜBİTAK tarafından
puanlandırılan dergilerde yayımlanmış tam metin makalelerdir.
M2 türü yayın
: “M1 türü yayın” kapsamında olmayan, hakemli ve süreli dergilerde yayımlanmış
tam metin makalelerdir.
M3 türü yayın
: M1 veya M2 türü yayınlar dışında olan ve ulusal veya uluslararası kongre
kitaplarında tam metin olarak yayımlanmış tebliğlerdir.
P türü yayın
: Mustafa Kemal Üniversitesi’nde yapılan çalışmalardan dolayı alınan patentler ve
faydalı modellerdir.
K1 türü yayın
: Uluslararası bir yayınevi tarafından yayımlanmış yabancı dilde kitaptır.
K2 türü yayın
: Uluslararası bir yayınevi tarafından yayımlanmış yabancı dildeki kitapta
bölümdür.
K3 türü yayın
: Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından yayımlanmış kitaptır.
K4 türü yayın
: Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından yayımlanmış kitapta bölümdür.
K5 türü yayın
: Ulusal yayınevi tarafından yayımlanmış kitaptır.
K6 türü yayın
: Ulusal yayınevi tarafından yayımlanmış kitapta bölümdür.
K7 türü yayın
: Ulusal yayınevi tarafından yayımlanmış tercüme kitaptır.
K8 türü yayın
: Ulusal yayınevi tarafından yayımlanmış tercüme kitapta bölümdür.
K9 türü yayın
: Uluslararası bir yayınevi tarafından yayımlanmış yabancı dilde kitap
editörlüğüdür.
K10 türü yayın : Ulusal yayınevi tarafından yayımlanmış kitap editörlüğüdür.
4
Teşvik Katsayıları
MADDE 10- Bu sistem çerçevesinde uygulanacak Teşvik Katsayıları ve Ortak
Çalışmalardaki Puan Dağılımı aşağıdaki tablolarda verilmektedir:
Tablo 1. Teşvik Katsayıları Tablosu
Yayın/Eser
Türü
M1 türü yayın
M2 türü yayın
M3 türü yayın
P türü yayın
K1 türü yayın
K2 türü yayın
K3 türü yayın
K4 türü yayın
K5 türü yayın
K6 türü yayın
K7 türü yayın
K8 türü yayın
K9 türü yayın
K10 türü yayın
Teşvik Katsayısı
TÜBİTAK tarafından belirlenen dergi puanı (Puanı 10’un altındaki dergiler
10 puan üzerinden değerlendirilecektir)
10
5
200
300
150
200
100
180
90
170
85
100
60
Tablo 2. Ortak Çalışmalardaki Puan Dağılımı Tablosu
1. Yazar*
1.0
2. Yazar
0.9
3. Yazar
0.8
4 Yazar ve üstü
0.7
* Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinde, tez danışmanı başlıca yazar olarak 1. Yazarla eşit puan alır.
DÖRDÜNCÜBÖLÜM
Başvuru, Genel Esaslar, Değerlendirme, Yürütme ve Yürürlük, İstisnalar
Başvuru
MADDE
11-Bilimsel
yayınlar,
bireysel/birim
düzeyindeki
başarılar
veya
başvurulan/desteklenen projeler için teşvik sistemi kapsamındaki desteklerden yararlanmak
isteyen araştırmacı veya birimler, Üniversitemiz BAP birimi ve Enstitü web sitelerinde
yayınlanan başvuru formlarını doldurarak ekindeki belgelerle birlikte ilgili birime başvuruda
bulunurlar.
Her bir kategori için ayrı başvuru yapılır. Süresi içinde yapılmayan başvurular
değerlendirme kapsamına alınmazlar.
Genel Esaslar
MADDE 12- Uluslararası Bilimsel Yayın Teşviği (UBYT) ve Kategorik Bireysel Yayın
Teşviği (KBYT-A) ödülleri için teşviğin parasal miktarları her yıl Mustafa Kemal
Üniversitesi Kurma ve Yaşatma Vakfı tarafından belirlenir.
Kategorik Birim Yayın Teşviği (KBYT-B), Dış Kaynaklı Proje Başvuru Teşviği
(DKP-BT) ve Dış Kaynaklı Proje Destek Teşviği (DKP-DT) programları için teşviğin parasal
miktarları her yıl Mustafa Kemal Üniversitesi BAP Komisyonu tarafından belirlenir.
Teşvik sisteminden sadece Mustafa Kemal Üniversitesi personeli olan ve
yayında/kitapta/sanat eserinde/patentte/projede adres olarak Mustafa Kemal Üniversitesini
5
göstermiş olan akademisyenler faydalanabilir. Çok merkezli çalışmalarda sadece Mustafa
Kemal Üniversitesinden katılan yazarlara ödeme yapılır.
Başvurularda yayının basım yılı esas alınır ve önceki yıllarda yayımlanmış olan
makale/kitap/patent vb. eser ve çalışmalar dikkate alınmaz.
İlk baskısı teşvikten yararlanmış olan kitapların müteakip baskıları (genişletilmiş,
ilaveli, güncellenmiş, sadeleştirilmiş vs. gibi düzeltmeler de dâhil) teşvik kapsamı dışında
tutulur.
Değerlendirme
MADDE 13- Usulüne uygun olarak yapılmış başvurular, Bilimsel Yayın Teşvikleri
Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları Komisyonun
teklifi üzerine, UBYT ve KBYT-A programları için destek sağlayacak Vakfın Yönetim
Kurulunun; KBYT-B, DKP-BT ve DKP-DT programları için de BAP Komisyonunun
onayından sonra kesinleşir.
Değerlendirme için Yayınların Tanımı ve Sınıflandırılması Madde 9’de, Teşvik
Katsayıları Madde 10’dabelirlenmiştir.
Yürütme ve Yürürlük
MADDE 14-Bu uygulama esasları Mustafa Kemal Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği
tarihte yürürlüğe girer ve Rektör tarafından yürütülür.
İstisnalar
MADDE 15-Yeterli mali kaynak bulunması halinde, Uluslararası Bilimsel Yayın Teşviği
(UBYT) ve Kategorik Bireysel Yayın Teşviği (KBYT-A) ödülleri için 2012 yılı yayın ve
eserleri bir defaya mahsus olmak üzere, başvuru süresi kısıtlaması dikkate alınmaksızın,
teşvik kapsamına alınabilir ve 2013 yılı Teşvik Miktarları üzerinden desteklenebilir.
Geçici Madde
MADDE 16- 2013 yılı için kategorilere göre önerilen teşvik miktarları aşağıdaki tabloda
verilmiştir:
a)Uluslararası Bilimsel Yayın Teşviği (UBYT)
TÜBİTAK UBYT 2013 yılı dergi listesinde olan A grubu yayın başına
TÜBİTAK UBYT 2013 yılı dergi listesinde olan B grubu yayın başına
TÜBİTAK UBYT 2013 yılı dergi listesinde olan C grubu yayın başına veya
TÜBİTAK UBYT 2013 yılı dergi listesinde olmayıp SCI, SCI-E, SSCI ve
AHCI indekslerince taranan yayın başına
TÜBİTAK UBYT 2013 yılı dergi listesinde olan A2 grubu yayın başına
TÜBİTAK UBYT 2013 yılı dergi listesinde olan B2 grubu yayın başına
TÜBİTAK UBYT 2013 yılı dergi listesinde olan C2 grubu yayın başınaveya
TÜBİTAK UBYT 2013 yılı dergi listesinde olmayıp SCI, SCI-E, SSCI ve
AHCI indekslerince taranan yayın başına
b) Kategorik Bireysel Yayın Teşviği (KBYT-A)
Birincilik ödülü
İkincilik ödülü
Üçüncülük ödülü
c) Kategorik Birim Yayın Teşviği (KBYT-B)
Birincilik ödülü
6
700 TL
500 TL
300 TL
350 TL
250 TL
150 TL
1.500 TL
1.250 TL
1.000 TL
25.000 TL
d) Dış Kaynaklı Proje Başvuru Teşviği (DKP-BT)
Proje başına ödül
e) Dış Kaynaklı Proje Destek Teşviği (DKP-DT)
Birincilik ödülü
İkincilik ödülü
Üçüncülük ödülü
1.500 TL
15.000 TL
10.000 TL
5.000 TL
Geçici Madde
MADDE 17- 2014 yılı için kategorilere göre önerilen teşvik miktarları aşağıdaki tabloda
verilmiştir:
a)Uluslararası Bilimsel Yayın Teşviği (UBYT)
TÜBİTAK UBYT 2014 yılı dergi puanı 60,01-100 arası olan yayın başına
TÜBİTAK UBYT 2014 yılı dergi puanı 30,01-60 arası olan yayın başına
TÜBİTAK UBYT 2014 yılı dergi puanı 0-30 arası olan veya TÜBİTAK
UBYT 2014 yılı dergi listesinde olmayıp SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI
indekslerince taranan yayın başına
TÜBİTAK UBYT 2014 yılı dergi puanı 60,01-100 arası olan yayın başına
(Vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu,
editöre mektup, kısa tebliğ vb.)
TÜBİTAK UBYT 2014 yılı dergi puanı 30,01-60 arası olan yayın başına
(Vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu,
editöre mektup, kısa tebliğ vb.)
TÜBİTAK UBYT 2014 yılı dergi puanı 0-30 arası olan veya TÜBİTAK
UBYT 2014 yılı dergi listesinde olmayıp SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI
indekslerince taranan yayın başına(Vaka takdimi, teknik not, tartışma ve
araştırma sonuçlarının ön duyurusu, editöre mektup, kısa tebliğ vb.)
b) Kategorik Bireysel Yayın Teşviği (KBYT-A)
Birincilik ödülü
İkincilik ödülü
Üçüncülük ödülü
c) Kategorik Birim Yayın Teşviği (KBYT-B)
Birincilik ödülü
d) Dış Kaynaklı Proje Başvuru Teşviği (DKP-BT)
Proje başına ödül
e) Dış Kaynaklı Proje Destek Teşviği (DKP-DT)
Birincilik ödülü
İkincilik ödülü
Üçüncülük ödülü
7
840 TL
600 TL
360 TL
420 TL
300 TL
180 TL
1.800 TL
1.500 TL
1.200 TL
30.000 TL
1.800 TL
18.000 TL
12.000 TL
6.000 TL
Download

Bilimsel Faaliyet Teşvik Sistemi Uygulama Esasları