Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı
2014
Giresun
Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı
2014
Çağrı Mektubu
Yirmi birinci yüzyılda eğitim programlarının öğrencilere çok yönlü, soyut, eleştirel,
yaratıcı, bağımsız düşünme, problem çözme, etkili iletişim becerileri kazanma, bilgi
üretme, öğrenmeyi öğrenme, kendilerini değerli hissetme, kapasitelerine güvenme ve
farklılıklara değer verme gibi konularda rehberlik etmesi gerekmektedir (Y. ÖZDEN).
Eğitimin niteliğini geliştirmek için gerekli olan en temel öğelerden biri, eğitimcilerin
yeterliliklerinin artırılması ve mesleki gelişimin sağlanmasıdır. 21. yüzyılda hızla çoğalan
bilgi karşısında her şeyi bilmek yerine; hangi bilgiyi nereden ve nasıl sağlayacağını bilen
yani “öğrenmeyi öğrenme” yeterliliğine sahip eğitimcilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
bağlamda; eğitimciler arası bilgi ve tecrübe paylaşımı önemli bir öğrenme yöntemi olarak
karşımıza çıkmaktadır. Eğitimcilerin eğitim ortamlarında uyguladıkları yenilikçi-yaratıcı
yöntemler, teknikler ve içeriklerden haberdar olmak, özgün çalışmaları belirleyerek ön
plana çıkarmak ve böylece bu çalışmaların model alınmasını sağlamak amacıyla “Giresun
Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı” nın bu yıl ikincisi gerçekleştirilecektir.
www.giresuniyiornekler.com
[email protected]
Sayfa 1
Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı
2014
Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı, 2014 için aşağıdaki alanlarda yapılan
başvurular değerlendirilecektir.

Öğrenen Lider, Öğrenen Kurum

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Özel Eğitim ve Engellilere Destek Uygulamaları

Girişimcilik ve Mesleki Eğitim

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Sosyal Kulüp Çalışmaları ve Toplum Hizmeti Uygulamaları

Eğitim ve Sanat

Sınıf içi Öğretmen/Müfredat Uygulamaları

Demokratik Yurttaşlık ve Eleştirel Düşünme

Erken Çocukluk Eğitimi
Uygulamalarını/materyallerini sözlü sunum ya da poster olarak sunmak isteyenler
başvurularını “Hangi Alanlarda Başvuru Yapılabilir” başlığı altındaki bilgiler/açıklamalar
ışığında 07 Mart 2014 Cuma gününe kadar www. giresuniyiornekler.com internet
adresinden yapabilirler.
Başvurular sadece
www. giresuniyiornekler.com
internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.
www.giresuniyiornekler.com
[email protected]
Sayfa 2
2014
Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı
Hangi alanlarda başvuru yapılabilir?

Öğrenen Lider, Öğrenen Kurum
Kurum/okul yöneticilerinin kurumsal kapasitelerini geliştirme, akademik başarıyı
artırma, kurum/okul çalışanlarını motive etme, demokratik ve katılımcı bir
kurumsal kültür oluşturmaya yönelik geliştirdikleri uygulama/materyal örneklerini
kapsar. Bununla birlikte kurum içi/dışı kaynakların harekete geçirilmesi, kurumun
fiziki yapısının güçlendirilmesi ve etkin bir öğrenme ortamının oluşturulması,
kurumun bölgedeki diğer kurumlarla geliştirdiği iletişim ve işbirliği örnekleri de bu
kategoride değerlendirilecektir.

Eğitimde Teknoloji Kullanımı
Bu alan, sınıf içi etkinliklerde ya da ders dışı faaliyetlerde daha etkili bir öğrenme
ortamı oluşturmak için teknoloji kullanımına başvurulan uygulamaları içerir. “Fatih
Projesi” uygulamaları, teknoloji sınıflarının kullanımı, eğitimcilerin geliştirdikleri
teknoloji
tabanlı
öğrenme
etkinlikleri
ve
içerikler
bu
kategoride
değerlendirilecektir.

Özel Eğitim ve Engellilere Destek Uygulamaları
Eğitimin tüm kademelerinde engelli ya da özel gereksinimi olan çocukların
kaynaştırma ortamları ile özel eğitim sınıflarında eğitim görerek akademik ve
bireysel gelişimleriyle toplumla bütünleşmelerini en üst düzeyde sağlamaya katkı
sunacak sınıf içi/dışı uygulamaları/materyalleri kapsar.
www.giresuniyiornekler.com
[email protected]
Sayfa 3
2014
Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı

Girişimcilik ve Mesleki Eğitim
Mesleki eğitimin kalitesinin geliştirilmesi, toplumsal statüsünün iyileştirilmesi,
mesleki eğitim kurumları/okulları ve iş gücü piyasası arasındaki iş birliğinin
geliştirilmesine
yönelik
örnekleri
kapsar.
Ayrıca
mesleki
eğitim
kurumları/okullarında geliştirilen atölye ve laboratuvar uygulamaları/materyalleri,
bu alanda hazırlana projeler (TUBİTAK, vs.) ve girişimcilik örnekleri de bu
kategoride değerlendirilecektir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Kurumlarda/okullarda yürütülen psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri
alanında geliştirilen uygulama/materyal örneklerini kapsar.

Sosyal Kulüp Çalışmaları ve Toplum Hizmeti Uygulamaları
Okullarda sosyal kulüp ve özellikle toplum hizmeti çalışmalarının etkili bir şekilde
yürütülmesine ve öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamasına yönelik
hazırlanan uygulama/materyal örneklerini kapsar.

Eğitim ve Sanat
Öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duyuşsal gelişimi için eğitimde sanatı ve
yaratıcılığı destekleyen uygulama/materyal örneklerini kapsar. Görsel Sanatlar,
müzik, beden eğitimi derslerinde geliştirilen örnekler ya da ders dışı hazırlanan
festival, sergi, konser, vb. etkinlikler bu alanda değerlendirilecektir.
www.giresuniyiornekler.com
[email protected]
Sayfa 4
2014
Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı

Sınıf içi Öğretmen/Müfredat Uygulamaları
Üniversite
eğitimi
öncesindeki
tüm
eğitim
kademelerinde
müfredatın
uygulanmasına yönelik geliştirilen tüm öğretmen uygulama/materyal örneklerini
kapsar. Öğretmenlerin sınıf içinde sorumlu olduğu müfredat programını etkin bir
şekilde
anlatabilmek
için
herhangi
bir
konuya
yönelik
tasarladıkları
uygulamalar/materyaller bu alanda değerlendirilecektir.

Demokratik Yurttaşlık ve Eleştirel Düşünme
Öğrencilerin toplumsal sorunlara duyarlı, toplumsal sorumluluk sahibi, kendi
düşüncelerini oluşturabilen, okuduğunu ve dinlediğini sorgulayan, tartışma ve
uzlaşma kültürüne sahip bireyler olarak yetiştirilmesini ve öğrencilerin her türlü
demokratik karar alma süreçlerine etkin ve aktif katılımını destekleyen okul/sınıf
içi uygulamaları/materyalleri içerir.

Erken Çocukluk Eğitimi
Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların bilişsel, sosyal, duyuşsal, psikomotor
ve dil alanlarında gelişimlerini desteklemek amacıyla geliştirilen yenilikçi
uygulamaları/materyalleri kapsar.
www.giresuniyiornekler.com
[email protected]
Sayfa 5
Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı
2014
Kimler başvurabilir?
A - İYİ ÖRNEK BAŞVURULARI:
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim kurumları, halk eğitim ve mesleki
eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezleri ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde
görev yapan yönetici ve/veya öğretmenler yukarıda belirtilen alanlarda iyi örnek
oluşturduğuna inandıkları uygulama ve materyallerini sunmak üzere başvuru yapabilirler.
B - KATILIMCI (İZLEYİCİ) BAŞVURULARI:
Çalıştaya katılımcı (izleyici) olarak iştirak etmek isteyenler için başvurular, Çalışma
Takviminde belirtilen tarihlerde, www.giresuniyiornekler.com internet sitesi üzerinden
yapılacaktır.
Katılımcı/izleyici olarak başvuruda bulunacak eğitimciler için gerekli şartlar ve
başvuru ayrıntıları, www.giresuniyiornekler.com internet sitesindeki başvuru ekranında yer
alacaktır.
www.giresuniyiornekler.com
[email protected]
Sayfa 6
Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı
2014
Başvuru koşulları
(Sunum/Poster Başvuruları İçin)

Başvurular sadece www.giresuniyiornekler.com adresinden elektronik olarak
yapılacaktır.
Posta
veya
elden
yapılan
başvurular
değerlendirmeye
alınmayacaktır.

Başvuru formunda istenen bilgilerden herhangi birinde eksiklik olması
durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvurular sözlü sunum veya poster sunumu olarak iki ayrı kategoride
yapılacaktır.

Başvurular, Başvuru Takviminde belirtildiği gibi 10.01.2014 – 07.03.2014
tarihleri arasında yapılacaktır.

Aynı kişi birden çok alanda ve/veya aynı alana birden çok sayıda başvuru
yapabilir.

Başvurusu yapılacak olan çalışmanın hazırlanışı/tasarımı/uygulanışı sırasında
birden çok eğitimci görev alabilir. Ancak İyi Örnek çalışması ile ilgili başvuru
sadece 1 (BİR) EĞİTİMCİ adına yapılmak zorundadır.

İyi Örnek olduğuna inandığınız uygulama/materyallerin, kurum/okul/sınıf
ortamında daha önceden uygulanmış olması zorunludur.
www.giresuniyiornekler.com
[email protected]
Sayfa 7
2014
Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı
Değerlendirme Süreci
Giresun
Eğitimde
İyi
Örnekler
Çalıştayı,
2014’te
sunulacak
iyi
uygulamalar/materyaller, son başvuru tarihine kadar yapılan başvurular arasından,
aşağıda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre, “İl Seçici Kurul” tarafından
belirlenecektir.
İl Seçici Kurul; İl Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Yöneticileri ve Giresun Üniversitesi
Eğitim Fakültesi akademisyenlerinden oluşturulacaktır.
Değerlendirme sonuçları 21.03.2014 günü http://giresun.meb.gov.tr internet
adresinde
açıklanarak
ilgililere
bilgi
verilecektir.
Sonuçlar
ayrıca
www. giresuniyiornekler.com sitesinde de yayınlanacaktır.
Değerlendirme Kriterleri
İl Seçici Kurul, aşağıda belirlenen değerlendirme ölçütlerine göre başvuruları
değerlendirecektir.
Değerlendirme Kriterleri

Uygulamanın/Materyalin amacının açık, anlaşılır ve belirlenen kategoriye uygun
olması

Uygulamanın/Materyalin yaratıcı ve yenilikçi olması

Uygulamanın/Materyalin pedagojik ve bilimsel temele dayandırılması

Uygulamanın/Materyalin belirli bir sistematiğinin olması (Hazırlık uygulamadeğerlendirme-sonuç)

Uygulamanın/Materyalin hedef kitle üzerindeki olumlu etkisi

Uygulamanın/Materyalin işbirliğini (paydaşlar arası) desteklemesi

Uygulamanın/Materyalin yaygınlaştırılabilir olması

Uygulamanın/Materyalin sürdürülebilir olması
www.giresuniyiornekler.com
[email protected]
Sayfa 8
2014
Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı
GİRESUN EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER ÇALIŞTAYI, 2014
UYGULAMA TAKVİMİ
31 Aralık 2013
ÇAĞRI MEKTUBUNUN YAYINLANMASI
10 Ocak 2014 ile 07 Mart 2014
İYİ ÖRNEK BAŞVURULARI
Tarihleri Arasında
İYİ ÖRNEK DEĞERLENDİRME
SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
KATILIMCI (İZLEYİCİ) BAŞVURULARI
(Güncellendi)
21 Mart 2014
22 Nisan 2014 ile 2 Mayıs 2014
Tarihleri Arasında
KATILIMCI (İZLEYİCİ) LİSTELERİNİN DUYURULMASI
(Güncellendi)
7 Mayıs 2014
GİRESUN İYİ ÖRNEKLER ÇALIŞTAYI
14 Mayıs 2014
ÇALIŞTAYIN YAPILACAĞI YER ve SAATLER ileri bir tarihte
www.giresuniyiornekler.com
internet adresinden duyurulacaktır.
www.giresuniyiornekler.com
[email protected]
Sayfa 9
Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı
2014
BİLGİ ve İLETİŞİM:
Giresun Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi 454 2157525 - 178
Kemal GÜRGENCİ – İl Milli Eğitim Strateji Geliştirme Şb. Md. 454 2157525 – Dahili: 124
Banu İLHAN – İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE - 506 4579307
Miraç NALÇACI – İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE - 505 5734555
www.giresuniyiornekler.com
[email protected]
2014
www.giresuniyiornekler.com
[email protected]
Sayfa 10
Download

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2014