Serhat ÇEÇEN
IC Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
I. Birincil Enerji
II. Elektrik Enerjisi
III. Projeksiyonlar
b
i
n
T
E
P
Net Elektrik İthalatı
140.000
Hidrolik + Jeotermal
120.000
Jeotermal Isı
Biyoyakıt
100.000
Hayvan ve Bitki Art.
80.000
Odun
Güneş
60.000
Rüzgar
40.000
Doğalgaz
Petrol
20.000
Asfaltit
0
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
4% 0%
5%
2012
120 milyon TEP
Linyit
Taş Kömürü+ Kok Kömürü
4%
4%
33%
37%
2023
26%
218 milyon TEP
26%
31%
Kömür
6%
23%
Doğal Gaz
Petrol
Hidrolik
Nükleer
Diğer
Kaynak: ETKB, Genel Enerji Denge Tabloları, ETKB, 2014 Yılı Bütçe Sunumu
Birincil Enerji Üretimi
2012
Birincil Enerji Arzı
2012
4%
5%
22%
33%
26%
53%
16%
8%
31%
2%
Kömür
Doğal Gaz
Petrol
Hidrolik
Diğer
Kaynak: ETKB, 2012 Yılı Genel Enerji Denge Tablosu
Petrol
7,8%
Taş Kömürü
5,4%
1,4%
Doğal Gaz
Linyit
100,0%
26,6%
Toplam
Kaynak: ETKB, 2012 Yılı Genel Enerji Denge Tablosu
Toplam Yerli Üretimin Tüketimi Karşılama Oranı
50,0%
47,30%
40,0%
31,00%
30,0%
26,60%
20,0%
10,0%
0,0%
1992
25,0%
2002
2012
Yerli Kömür Üretiminin Tüketimi Karşılama Oranı
21,40%
20,0%
15,0%
14,50%
14,20%
2002
2012
10,0%
5,0%
0,0%
1992
Kaynak: TKİ, 2013 Yılı Sektör Raporu
70,00
60,00
48,3
50,00
12,4
15,6
12,2
33,9
40,00
28,9
21,3
30,00
20,00
29,9
14,4
38,5
41,7
44,5
43,7
2010
2011
2012
2013
10,00
0,00
2004
2005
2006
2007
Reel Enerji İthalatı
2008
2009
Fiyat Etkisi (Baz = 2010)
4,0%
Nominal Enerji İthalatı
2,2%
‐0,3%
0,0%
2004
‐0,6%
2005
‐1,2%
2006
‐1,4%
2007
0,1%
2008
0,5%
‐1,6%
2009
2010
‐3,6%
2011
‐1,9%
2012
2013
‐4,0%
‐8,0%
‐12,0%
Cari Denge/ GSYH
Cari Denge/ GSYH (Enerji Hariç)
Kaynak: TÜİK, TCMB, Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı
I. Birincil Enerji
II. Elektrik Enerjisi
III. Projeksiyonlar
70.000
64.008 MW
Rüzgar
60.000
Hidrolik
50.000
Biogaz + Atık
Diğer
40.000
Motorin
30.000
Fuel Oil
20.000
Jeotermal
Doğal Gaz
10.000
İthal Kömür
0
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
T. Kömür + Asfaltit
Linyit
Yeni Kapasite
7.000
6.000
5.000
Çan (320 MW) + Afşin Elbistan B (360 MW)
Afşin Elbistan B (1.080 MW)
Diğer
4.000
RES
3.000
HES
Doğal Gaz
2.000
İthal Kömür
1.000
Linyit + Asfaltit
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0
Kaynak: ETKB, TEİAŞ
%
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1984
2013
Δ
Linyit
%27,9
%12,8
‐%15,1
Taşkömürü + Asfaltit
%2,6
%0,,7
‐%1,9
0
%6,1
%6,1
%30,5
%19,6
‐%10,9
İthal Kömür
Toplam
Kaynak: TEİAŞ
GWh
300.000
Jeotermal + Rüzgar
250.000
Hidrolik
200.000
Yenilenebilir + Atık
Doğal Gaz
150.000
Nafta
100.000
Motorin
Fuel Oil
50.000
Linyit
0
2006
2007
2008
2009
0,8%
2013
240 milyar kWh
2010
0,2%
2011
2012
Taşkömürü+ İthal Kömür
+ Asfaltit
Fuel Oil + Nafta + Asfaltit
Motorin
14,0%
Taş Kömürü + Linyit
24,7%
12,3%
3,1%
0,6%
İthal Kömür
Doğal Gaz
Diğer + Atık
0,5%
Jeotermal
43,8%
Rüzgar
Hidrolik
Kaynak: TEİAŞ
Ön Lisans
Kaynak
Üretim Lisansı
İnşa Halinde
İşletmede
Adet
MW
Adet
MW
Adet
MW
Adet
MW
Linyit
11
4.322
53
10.041
20
2.840
36
8.180
Taşkömürü
0
0
3
1.435
1
1.100
2
335
İthal Kömür
33
28.800
12
11.610
11
7.920
6
3.915
Asfaltit
0
0
3
810
3
810
1
135
13%
3%
6%
22%
1%
31%
49%
9%
65%
3%
63%
87%
Linyit
İthal Kömür
42%
6%
Taşkömürü
Asfaltit
Linyit
İthal Kömür
Taşkömürü
Asfaltit
Linyit
İthal Kömür
Taşkömürü
Asfaltit
Linyit
İthal Kömür
Taşkömürü
Asfaltit
Kaynak: TEİAŞ, EPDK
» 10. Kalkınma Planı: 2012 yılında yaklaşık 39 milyar kWh
olarak gerçekleşen linyit kaynaklı elektrik enerjisi
üretiminin 2018 yılında 60 milyar kWh seviyesine
çıkarılması hedeflenmektedir.
» Elektrik Piyasası Stratejisi (2009): Bilinen linyit
kaynakları ve taşkömürü kaynakları 2023 yılına kadar
elektrik enerjisi üretimi amacıyla değerlendirilmiş
olacaktır.
I. Birincil Enerji
II. Elektrik Enerjisi
III. Projeksiyonlar
Yıllık Proje Üretim Kapasitesi (GWh)
Net Kurulu Güç Artışı (MW)
8.000
700
7.000
600
6.000
500
5.000
400
4.000
300
3.000
200
2.000
100
1.000
Doğal Gaz
Hidro
Elektrik Üretimi (kWh)
Rüzgar
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
‐
0
2013
İthal Kömür
2015
2016
Yerli Kömür
2017
2018
2019
Nükleer
2020
2021
Diğer
24%
2023
40%
0%
271,45 milyar kWh
28%
1%
415,68 milyar kWh
3%
16%
4%
19%
21%
15%
Hidro
Nükleer
Rüzgar
Yerli Kömür
İthal Kömür
Doğal Gaz
2022
2023
Net İthalat
3%
0%
26%
2015
2014
Diğer
Yıllık Proje Üretim Kapasitesi (GWh)
Net Kurulu Güç Artışı (MW)
8.000
600
7.000
500
6.000
400
5.000
4.000
300
3.000
200
2.000
100
1.000
0
2013
‐
Doğal Gaz
Hidro
Elektrik Üretimi (kWh)
Rüzgar
İthal Kömür
2015
2016
Yerli Kömür
2017
2018
2021
Diğer
2023
271,45 milyar kWh
40%
1%
415,68 milyar kWh
3%
4%
16%
18%
11%
15%
Rüzgar
Yerli Kömür
İthal Kömür
Doğal Gaz
2022
2023
Net İthalat
24%
0%
Nükleer
2020
2%
40%
Hidro
2019
Nükleer
0%
26%
2015
2014
Diğer
Yıllık Proje Üretim Kapasitesi (GWh)
Net Kurulu Güç Artışı (MW)
8.000
700
7.000
600
6.000
500
5.000
400
4.000
300
3.000
200
2.000
100
1.000
‐
0
2013
Doğal Gaz
Hidro
Elektrik Üretimi (kWh)
Rüzgar
İthal Kömür
2014
2015
2016
Yerli Kömür
2017
2019
Nükleer
2020
2021
Diğer
16%
0%
271,45 milyar kWh
24%
2023
40%
415,68 milyar kWh
3%
1%
24%
4%
16%
30%
15%
Hidro
Nükleer
Rüzgar
Yerli Kömür
İthal Kömür
Doğal Gaz
2022
2023
Net İthalat
1%
0%
26%
2015
2018
Diğer
Toptan/ Perakende
Dağıtım
Üretim
Maden
2015
2020
Kurulu Güç: 1.500 MW
Kurulu Güç: 2.200 MW
25%
27%
30%
70%
48%
Yenilenebilir
Yerli Kömür
İthal Kömür
Download

Serhat ÇEÇEN