Hadis Fihristi
﴾‫﴿ﻤﻟﻌﺠﻢ ﻤﻟﻔﻬﺮ ﻷﻟﻔﺎ ﺤﻟﺪﻳﺚ‬
[Türkçe-Turkish--‫]ﺗﺮﻲﻛ‬
Hüseyin Alıcı
Yayınlarından : Kitap ve Sünneti İhya Yayınları
2009 - 1430
1
‫﴿ﻤﻟﻌﺠﻢ ﻤﻟﻔﻬﺮ ﻷﻟﻔﺎ ﺤﻟﺪﻳﺚ﴾‬
‫» ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻟﺮﺘﻴﺔ «‬
‫ﺣﺴﻦﻴ ‪$‬ﻟ‪#‬‬
‫ﺠﺎﺮﺷ ‪ :‬ﻣﻜﺘﺒﺔ ‪5‬ﺣﻴﺎ‪ 4‬ﻟﻜﺘﺎ‪0 1‬ﻟﺴﻨﺔ ﺑﺄﻧﻘﺮ‪+‬‬
‫‪2009 - 1430‬‬
‫‪2‬‬
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Giriş
Hamd, ancak Allah içindir. O’ na hamd eder, O’ndan yardım ve
mağfiret dileriz.Nefislerimizin şerrinden,amellerimizin kötülüğünden
O’ na sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur.
Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allah’tan başka ilah
olmadığına şehadet ederim. O tektir ve ortağı yoktur ve şehadet
ederim ki Muhammed, O’ nun kulu ve Rasulüdür.
“Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde
sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” (Ali-İmran/102)
“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini
yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan
Rabbi-nizden
sakının.Adını
kullanarak
birbirinizden
dilekte
bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de
sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.” (Nisa/1)
3
“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin ki
Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah ve
Rasûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.” (Ahzab/70-71)
Bundan Sonra: “Muhakkak ki, sözlerin en doğrusu Allah’ın
kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed (s.a.v)’in yoludur. İşlerin
en kötüsü ise sonradan uydurulandır. Sonradan uydurulup dine
sokulan her amel bidat, her bidat sapıklık ve her sapıklık da
ateştedir.” (Müslim/867)
4
M
MU
UK
KA
AD
DD
DİİM
MEE
İslamın temelini özünü teşkil eden külli esaslarını beyan eden
bir kaideyi külliye vardır. Azim özlü temel kaidelerdir. Bu temel
kaideler, esaslar; insanlar tarafından konulması mümkün olmayan
izah edilmesi de mümkün olmayan ilahi ve temel esaslardır. Aslını
vaaz etmek ilahi, onu tafsil ettirmek anlatmak izah ettirmekte ilahidir.
Bunun içindir ki her müslümanın ebedi hayatını bina ettiği bu külli
kaideler, teklif çağından itibaren velilerin vazifesi olarak, bir topluluğun cemaatin vazifesi olarak, ilim ehlinin vazifesi olarak veyahut ta
en üstün mertebede bir devletin vazifesi olarak halka öğretilir, tarif
edilmesi gerekir.Zamanımızdaki sistemleşen topluluklar, cemaatler
bir yerde devletler kendi varlıklarını koruyabilmek için kendi mevcudiyetini muhafaza edebilmeleri için belli başlı kaideler, nizamlar
koymuşlardır.Kendilerine tabii olan veyahut kendilerinin kuvvetle
hakim oldukları topluluklarda o nizama tertibe uyulmasını hassasiyetle talep ederler. Eğer talep edilen bu arzuya isteğe kendilerine tabi
olunan toplulukta muvafakat göremezlerse icbarı olarak tabi ettirirler
kendilerine, mecburen tabi ettirirler, bunun korunmasını sağlarlar.
Bizim menfaatimize, faydamıza dönük olarak biz şu yeryüzü
küresine bir cemaat ve topluluk oluşturan insanoğluyuz. Allah (c.c)
bizim dünyevi ve uhrevi ebedi saadetimizi tanzim eden kendimizi
koruyabilmemiz için temel esaslar kanunlar ve nizamlar tanzim
etmiştir. Bunların korunmasını istemiştir. Yalnız insanoğlunu bunda
serbest bırakmıştır. Bu sözü söylerken; insanın iradeyi cüziyesini
kullanmakta kendisinin mükellef olduğunu ispat edebilmek için, yani
5
Allah (c.c)’nin insana verdiği akıl nimeti iradeyi cüziyeyi kullanma
kabiliyetine sahip olduğu için Allah (c.c) ona hesap soracaktır.
İyi ve kötüyü seçmekte, tercih etmekte serbesttir derken bunu
diyoruz. Ama katiyetle biz kuvvet bulduktan sonra Allah (c.c)’nin
kelimesi hakim olana kadar, hakim bulduktan sonra mücadeleye
emredildik. Ta ki fitne yeryüzünden kalkana kadar (Nur/55) yani biz
şerrin kötülüğün, fesadın yeryüzünde hakim olmaması için mücadele
etmekle başkalarına mecburen islamı tatbik ettirmek zorundayız. Yani
hiçbir kimsenin Allah’a küfretmesine, Allah’ı inkar etmesine, Allah’a
ortak koşmasına müsaade edemeyiz. Ama bu sözü söylerken, aşağıdan en üstün mertebeye kadar bir seviyeyi düşünerek söylüyoruz.
Bunu derken istemediğimizi, arzu etmediğimizi kalbimizle tahakkuk
ettiririz.Lisanımızla
tahakkuk
etttiririz.Ve
elimizle
azalarımızla
mücadele ederek bunu tahakkuk ettiririz gerçekleştiririz.
Onun için sık sık tekrarladığımız söyleme mecburiyetinde
kaldığımız mevzumuzu izah edebilmek için, Allah insanoğlunu
serbest ve hür bırakmıştır. İstediğini seçebilir, iyiyi ve kötüyü. Ama
beyan etmiştir. Hürdür serbesttir derken, kötüyü seçsin ona hiçbir şey
yok değil. Kötüyü, iyiyi seçmekle ona bir irade vermiştir. O idareyi
kullanma salahiyeti ve kabiliyeti onda vardır. Yani kendi arzusuyla
iyiyi seçsin ve mükafatını alsın. Kendi arzusuyla kötüyü seçsin ve
böylelikle cezasını çeksin, meselesini izah edebilmek için söylüyoruz.
Ama Allah (c.c) hiçbir zaman küfrün fitnenin fesadın yeryüzünde
hakim olmasını ve insanların bu işe suluk etmesini istememiştir.
6
Allah (c.c), küfürden, isyandan ve fısk’tan nefy ediyor. Ve
inananların kendisine teslim olanların kalplerine de bunu çirkin
göstermiştir, bunların buğzunu yerleştirmiştir ve kendisine bağlananların kalplerinde Allah’a imanı, itaati ve bunların tahakkukunu,
hakimiyeti yolunda mücadeleyi sevmeyi yerleştirmiştir. Onun içindir
ki bu temel nizam esaslar ve kanunlar muhakkak ki fertlerin kendi
mesuliyet çerçevesini ihata ederek en büyüğüne doğru ben bir mesul,
mükellef olarak Allah’ın emirlerine muhatap olmam hasebiyle
nefsimin fısk ve isyana suluk etmesine müsaade edemem. Ben bu
hakimiyeti nefsimde sağlamalıyım. Ailemde bunu hiç istemem.
Etrafımdaki toplulukta da istemem. Böyle bir mesuliyet hissimi
kavraya kavraya en üstün zirvedeki sözü de sarf ederek bir topluluk,
Resulune iman eden ona teslim olan bir topluluk katiyetle küfrün
şirkin isyanın yapılıp insanlar arasında yayılıp hakimiyet sağlamasını
istemez, ve yaptırtmaz ve buna mani olur.İstemez, başkasına yaptırtmaz ve eliyle de buna mani olur. Bunu sağlamanın gerçekleştirmenin
bütün yollarını dener.Ferden ve cemaaten. Ferden deneme onu nereye
kadar götürürse o sülukunda istikametinin tayininde mesuldür. Ve bu
mesuliyeti hissetmelidir. Eğer ferdi gayreti onu daha büyüklerine
götüremiyorsa acizliğinden değil, kendi iradei cüziyesi buna karışarak
böyle yapıyorsa o yarın Allah indinde katletmiş olduğu bir zerrenin
bir kürre olarak karşısına çıkacağını düşünmelidir.
Yani kendi ferdi gayretlerinin çalışmalarının acizliği değil de
iktidarsızlığı değil de iradeyi cüziyenin karışarak yapmadığı yarın
katletmiş olduğu bir zerre olarak dünyada yarın Allah (c.c)’nin
huzurunda bir kürre olarak karşısına çıkacağını düşünmelidir.
7
Bununla biz neyi kastediyoruz, neyi misal vermek istiyoruz?
Şöyle izah edebiliriz ki; bir çekirdeğin ekildiğini düşünün, o bir
çekirdek insanlar nazarında çok cüzidir. Akıllı ve olgun bir insanın
nazarında o çekirdeğin değeri çok büyüktür. Hele çiftçiyse o daha da
değerlidir. Bir çekirdeği ekseniz de hafif şöyle bir yeşerse, biriside
gelip onu kökünden koparıp almaya çalışsa onun hayatına son
vermeye çalışsa, sizin nazarınızda, iyi düşünenlerin nazarında o
dehşetli bir cinayettir. O birkaç sene sonra kocaman bir ağaç olacak
binlerce meyvesiyle insanlara faydalı olacak bir ağacı katletmiş
nazarıyla bakar. Ona koskocaman bir ağacı binlerce insanın istifade
edeceği bir meyve ağacını katletmiş gözüyle bakılır. Hakiki nazarla
buna böyle bakılır ve bu böyle görülür.
İşte sizin Allah (c.c)’nin koymuş olduğu kanunların nizamının
hakimiyeti yolunda yapmış olduğuna bütün hareketler birer çekirdek
mesabesindedir. Belki siz bahçıvan olarak değil bahçıvan elindeki
çekirdeğin değerinin ondan sonradan, seneler sonra neler alınacağını
düşündüğünde hesap ettiğinden o onun değerinin kıymetini bilir.
Rastgele bir insan o çekirdeğin değerini bilmediğinden böylece atar.
Ama sizin şu an gayret, teşvik ve fedakarlığınızla Allah Teâlâ'nın
kanunlarının, hakimiyeti yolunda yapmış olduğunuz mücadele belki
bir çekirdek mesabesindedir, belki sizin nazarınızda hiçbir değeri
olmayan çekirdek mesabesindedir.Ama bir bahçıvan olarak düşünseniz o çekirdeğin seneler sonra vereceği meyveyi düşünürsünüz.Ve
hemen ona bakmaya onu himaye etmeye kastedersiniz.
8
Öyleyse aynen bu çekirdeği ekmemekle, ah bana ne bununla
uğraşmakla bir ben mi varım bu çekirdeği ekecek ve yahut benim cüzi
çabamla mı bu ağaç yeşerecek sözleri sarf ederseniz bu hemen sizin
hiçbir meseleden anlamayan şuuruna varmayan hakiki bir telakki
ölçüsüne sahip olmayan kişi olarak bakışınızdır. Ve görüşünüzdür.
Aynen de o çekirdeği öldürmek o çekirdeği mahvetmek , o çekirdeği
koparmak aynen ilerideki bir ağacı katletmek gibi düşünülürse aynen
de öylece bu cüzi hareketlerden geri durma onları geri durdurma
irâdeyi cüziye karışmak onlara mani olma gibi hareketlerin hangisi,
hangi çeşidi bizden zuhur ederse etsin Allah’ın kanunlarının
hakimiyetinde atılan tekmelerdir.
Onun için yaptığınız hareketi hayır yönünden küçük görmeyin.
Yaptığınız hareketi şer yönünden de küçük görmeyin.Söylediğiniz bir
kelime,mübarek bir ağacın çekirdeği olur.Binlerce insan ondan istifâde ederler.Söylediğiniz bir söz bir zakkum ağacının çekirdeği olur.
Binlerce meyve verir, binlerce insanında ebedi hayatını helak eder.
Siz şu an hal ve tabiyetinizle bir yerde ümmi telakki edilecek
dini bilgilerden mahrum bir topluluk olarak kendinize bakarsanız çok
küçük görülürsünüz. Ama yaptığınız iş, tuttuğunuz dâva, gayretini
gütmek istediğiniz meselelerin üzerinde durur da bir bakarsanız çok
aciz
muhterem
insanlığa
önder
olmuş
insanların
davasını
kucakladığınızı anlarsınız.
Biz Kitap ve Sünnet davasını yüklenmek isteyen insanlar olarak
bir bardak suda fırtına koparmak isteyen insanlar değiliz. İyi biliyoruz
ki bir bardak suda fırtına estirilmez. Bu hava böylece gösterilmez.
9
Yapmadan tatbik etmeden hakikat sahasında sergilemeden yapıyormuş görünmekte istemiyoruz. Biz tatmış olduğumuz davanın, Tevhid
davasının Allah'tan başkasının küfür ve inkarını sergilerken bir
peygamberlik silsilesinin Allah Rasûlü(s.a.v)’e kadar takip ettikleri bir
yolun takipçileri, arkalarından gidenleri, bıraktıkları bu aziz ve
mukaddes mirasın varisçileri olarak kendimizi aziz ve mübarek
görürüz.
Çünkü Tevhid davası peygamberlerin davası olması hasebiyle
Allah’ın insanlara ilk istediği bir emir olarak neyi iktiza ettiyse onlara
bela olarak musibet olarak neyi isabet ettirmiş ise aynen de bize
gelebileceğini bile bile kabul ediyoruz. Bununla şunu izah etmek
istiyoruz, Tevhidi bilen kişi ebedi hayatını kurtaran kişidir. Allah’ı tek
ilah kabul etmeyi gerçekleştirebilen kişi “Muvahhid” dir.
Hemen Tevhid’i anlarken,Tevhid’i öğrenirken şunu da yanında
öğreniyor ki, küfrün zirveye ulaşmış olduğu bir noktada hem de
Allah’a inandıklarını söyleyen Allah’ın Resulüne tabi olduklarını
söyleyen toplumun küfre ve şirke boğulmuş olduğu bir esnada saf,
pak olan halis Tevhide yapışmanın onu yaşamanın onu başkasına
anlatmanın da ne gibi bir belalar ve musibetler getireceğini de
öğreniyoruz.
Ben “Muvahhid” im demek; ona bir çok belaları üzerine celb
ettiriyor. Kendisi adeta küfrün ve Tağut nizamının yıldırımlarını
üzerine çeken bir paratoner oluyor. Adeta yıldırımları şimşekleri
üzerine çeken bir siperisaika oluyor.
10
Onun için Tevhid ehli, Allah’ı tekleyen muvahhidler devamlı
küfrün, Tağut nizamının şirk ehlinin karşısında bütün şiddeti
kendisine çeken celbeden bir topluluktur.
Tevhidi kazanmak kolay değil, Tevhid ehliyim dedin mi de
bütün bu bela ve musibetlere katlanacaksınız. Peygamberler nasıl bir
muameleye mazur kalmışlarsa onların mirasçıları olmaya yeltenen
kişilerde muhakkak buna maruz kalacaklardır. Bunu da izah ederken
birçok vesilelerle tarif ettiğimiz bir kısım vardır. Hani sahabelerden
biri gelip diyor ki: “Ya Resulullah, ben seni çok seviyorum. Seviyor
musun diyor. Evet. Ya Rasulüllah diyor. Anam babam sana feda olsun
diyor. Öyleyse fakirliğe hazırlan diyor. Eğer beni seviyorsan, fakirliğe
hazırlan.” diyor. (Tirmizi ,Ebu Davud)
Birçok şeyleri üzerine çekeceğinin alametleri olarak delil olarak
verilen hadisi şerif budur. Eğer biz Tevhid ehliysek tabi demeyle değil
gerçekleştirebildiysek hepimiz Tevhid ehlinin çekmiş olduğu eziyete
ve işkenceye maruz kalmış oldukları musibete hazır olalım.
Eğer Tevhid ehli olduğunu söylediği halde böyle şeyler ona
isabet etmiyorsa, maruz kalmamış ise o kendini bir yoklasın. Onun
gerçekleştirmesinde bir sakatlık var demektir.
Çünkü, bizde ehli sünnetiz diyoruz. Ama ehli sünnet olmanın
alametini gördüğümüz kişinin biz hakikaten ehli sünnet olduğuna
inanıyoruz. Ve bunun içindir ki biz diyoruz ki, Ehli sünnet olmak, ehli
sünnet olduğunu söylemek değildir. Onu hakikaten gerçekleştirmekle
bu mümkündür.Velev ki sen ehli sünnet olduğunu dille söylemesen
11
de amellerin senin ehli sünnet olduğuna delalet ediyor mu, işte sen
osun.
Aynen de ben Muvahhid’im diyen kişi eğer hakikaten gerçekleştiremediyse hayatında tatbikatında ona belalar ve musibetler
gelmez. Zira Tevhid ehli olsa yaşaması gerekir. Allah’a inandığı gibi
Allah’tan gayrını inkar etmesi gerekiyor. Tevhidi ispat yönüyle, nefy
yönüyle tahakkuk ettiren kişi demektir.
Peygamberler ve onlara tabi olanlar zamanında bunu kabul
ederlerken yaşarlarken insanlara anlatırlarken aynı musibetlere ve
belalara maruz kalmışlardır. Muhakkak zamanımızda da bizden önce
veyahut bizden sonra muvahhid olduğunu söyleyen kişi hakikaten
gerçekleştirmiş ise bu gibi musibetlere maruz kalacaktır. Ve buna
hazırlansın. Bütün peygamberlerin hayatı, peygamberlere tabi olan
insanların hayatı bunların açık ve bariz birer delilleridir. Öyleyse biz
bundan müstağni kalamayız bu mümkün değil.
Biz bu vasıfları anlatırken temel kaideleri anlatırken, hastalıkların nereden gelip, yıkılmalarına sebep olan belaları zikretmeliyiz.
Temel kaide temel esaslar Allah’ın varlığını kabul ettikten sonra,
O’nun Resulünün risaletini tasdik ettikten sonra milyarlarca insanın
kabul edeceği kaidedir. Hatta bütün insanlık fıtraten bunu inkara
mecali yoktur. O’nun için en büyük müşkülât temel kaideyi kabul
etmek değil, temel kaideyi muhafaza etmektedir.
Temel kaideyi üstün esas olarak devamlı zikrettiğimiz gibi
Allah’ın kitabı, peygamberlerin sünneti olarak zikrediyoruz. Hiç bunu
kabul etmeyen gördünüz mü? Herkes temel ve asıl kaide olarak Kitap
12
ve Sünneti kabul ettiğini söylüyor. Müşkülât buradan gelmiyor.
Müşkülât bu temel kaideleri sağından solundan yıpratan kendi
rengini vererek gösteren bir cam mesabesindeki fitnelerin beyanıdır.
Musibetlerin beyanıdır. Zira yıkılış tatbikat sahasındaki noksanlık
buradan kaynaklanıyor. Onun için müellif esas olarak asıl olarak
bunları izah etmek istiyor. Bunları beyan etmek istiyor. Meseleyi açık
bir şekilde sarf edebilmek için.
Bunun içindir ki İslamın evvelinde bizden çok gerilerde olduğu
için bu tabiri kullanıyoruz. Asrı saadetten sonra sahabelerin hemen
akabinde İslam ümmeti dahili diyelim, birçok fırkalara cemaatlere
bölündüler, parçalandılar. İslamın vahdetini içten özden zedeleyecek
fırkalar çoğaldı. Bu Allah (c.c)’nin insanları müptela kılmış olduğu
belalardan bir tanesidir. Allah (c.c) bunu bizden sakındırmıştır.
Kaçınmamızı istemiştir.Ama demiştir ki insanlar buna düşmeyecekler. Yine insanlığın, kısmı azami hemen hemen hepsi denilecek 73’ün
72 fırkası buna müptela olmuştur. Onun içindir ki devamlı söylediğimiz sözleri tekrar tekrar ibareli olarak zikretmemizdeki kasıt budur.
En büyük müşkülât imanı kazanma değil. İmanı muhafaza etmedir.
İman bir asıldır ki bir temeldir ki fıtratı selime bozulmasa hiçbir
insanda imanı yani Allah’ın mevcudiyetini inkar etmeye mecal
yoktur.Ve bu ihtilaflar bu gruplaşmalar bu cemaatleşmeler hafifleyeceği yerde, hafif hafif başlamıştır, şiddetini arttırarak seyrinde yolu
uzayarak devamlı hızlanmıştır. Yani asırlardır hız alıyor, süratleşiyor.
Dehşetli cinayetler işlenebilecek meseleler halini alıyor.
13
Bunun içindir ki bir ihtilafın başlaması basittir. Basit bir
meseledendir. Ama ihtilaf, ihtilaf mıdır? Umumi tabiriyle eğer onun
tedavisini hal çaresini Allah’ın kitabına ve Peygamberin sünnetine
göre müdahale etmese hemen telafi etmeye çalışmazsa bu ileride
insanı dinden islamdan çıkaracak meseleler halini alır.
Bunu da size izah edebilmek için daha önceki devrelerde bazen
hoş tabirler var.Güzel vakalar var. Zamanımızdaki kullanmış tabirlere
malzeme tezgah olabilecek mevzular var. Hak söylenildiği zaman.
Onu en güzel şekilde söylemek bizim vazifemizdir. Ama Allah Rasulü
(s.a.v) o meselesini ebedi hayatın kurtulmasına vesile olacak meseleleri anlatırken gözleri kıpkırmızı kesilip çehresi kızarıp hiddetinden
bütün vücudunun titrediği ve sesinin bütün mescidin içini doldurduğu sohbetleri ve vaazları vardır. Bu vakalar Allah Resulü (s.a.v) de
çoktur.Ondan
sonraki
sahabelerde
de.Böyle
bir
talimden
ve
terbiyeden tesviyeden geçen sahabeler meselelere bazit insan nazarında bakmıyorlardı. Aynen az önce bizim misal verdiğimiz gibi, eğer
Allah’ın dininin hakimiyeti yolunda zerre kadar da olsun yapabileceğiniz birşey varsa bunu yapmaktan geri durmayın. Sözümden kasıt
bunu küçük görmeyin. Bu çok büyüktür. İleride binlerce meyve
verebilecek bir ağaç olacak o, Allah yolunda bir mesele izah edilirken,
Sahabelerin bakışına bir bakın. Sahabelerin zamanında şu boncukla
zikir meselesinde misal verdiğimiz bir mesele vardır.Ama belki
onların bidatını izah etmek için bunu size misal verirken esas mevzu
ile alakalı kısmını anlatmadığımızdan orası belki sizin dikkatinizi
çekmedi. (Darimi / 210 no)
14
Basit bir misal Allah Rasulü’nün yapmadığı bir iş başlangıcı çok
basit bir yerde iyi olabilir. Ama ondan hemen uzaklaşılmayınca ona
mani olmayınca kalplerde öyle bir şeye meyilli oldu mu haricilerle
beraber edecek, Ali (ra)’ ın karşısında kıtal edecek insanlarla beraber
olmaya kadar götürür.
Şimdi, İbn Mesud (r.a)’ ın böyle birşeye bidat derken, delaletle
itham ederken neleri görerek dediğini anlıyorsunuz değil mi? İbn
Mesud (r.a) hemen oradaki vakıayı görerek değil böyle bir bidate
müptela olmanın ileride neye sürükleneceğini düşündüğündendir.
Onun için yaptığınız bir amelin basit olduğuna bakmayın. Hayır
yönüyle de şer yönüylede. “Allah’ın dini hakim olmadan bunlara
mani olmamız mümkün değil” gibi söylediğimiz bazı sözler var. Ama
diyor ve belki bizimde bunların belasından kurtulmadığımızdan
oluyor.
Eğer Allah’ın dinini hakim kılma yolundaki mücadelemizde
zerre kadarda iradeyi cüziyemizin arzularına uyarak yaptığımız bir
şeyler varsa geri durduğumuz bir şeyler varsa unutmayın birkaç sene
sonra meyve verecek koskoca bir ağacın cinayeti işlenmiştir. Öyleyse
Allah’ın dinini hakim kılan bir topluluğun bir cemaatin cinayeti
işleniyor demektir.Meselelerimize bakarken, meselelerimizi muhakeme ederken bakış nazarımızla ölçümüzle değerlendiremeyiz. Küçük
bir meseledir dediğimiz binlerce insansa meyve olabilir. Küçük bir
meseledir deyip binlerce insanın hayatını zehirleyen bir zakkum
olabilirsiniz. Onun için bu nazardan bakarsanız en hoş olan tarafıdır.
İşte bu ihtilaflar bidatler başlarken kolay başlıyor. Basit başlıyor. Çok
15
rahat başlıyor. Ama öyle şiddetleniyor ki insanı dinden çıkaracak
meseleler,bir halifenin karşısına dikilebilecek meseleler, müslümanları
katledebilecek meseleler haline geliyor. Öyle oldu ki müslümanları
parça parça etti, müslümanları perişan etti. Zillet ve zelillik dilinizde
müslümanların adedi 1.000.000’ dır deyip de Allah’ın dininin hakim
olmayışı, Tevhidin hakimiyetini sağlamayışı perişanlığın, alçaklığın
ve rezilliğin ta kendisidir.
Onun için böyle bir adedi Tevhid ehli zikretmez. 1.000.000’a
yakın bir müslüman olması mümkün değil. Bu adedin belki %1’i
olsaydı muhakkak ki Allah’ın dini yeryüzünde hakimiyeti sağlardı.
Onun için biz kendimizi perişan edecek sözler söyleyemeyiz. Müslümanların şevki gitmiş gayreti gitmiş,fedakarlıklar yok olmaya başladı.
Şimdi bizim parçalanmamız parça parça olmamız zayıflamamız şevki
kaybetmemizle ne oluyor bunun zıddı kayboluyor.
Tevhid zayıfladıkça ne oluyor, şirk ehli kuvvetleniyor. Biz
parçalandıkça onlar bütünleşiyor. Biz gayretimizi kaybettikçe onlar
gayretlerini arttırıyorlar. Yani bunun zıddı hakim olmaya başlıyor. Ve
böylelikle Allah düşmanları Tevhid düşmanları, temekkün edip
yerleşip sağlamlaşmaya başlıyor. İşte Allah Resulü (s.a.v) efendimizin
sözü ne güzel tecelli ediyor. Hemde 14 asır sonra. Ne diyor?
“Yahudiler 71 fırkaya ayrıldılar, 70’i cehennemde biri müstesna.
Hıristiyanlar 72 fırkaya ayrıldılar. 71’i cehennemlik oldu bunlardan
biri kurtuldu.Benim ümmetimde 73 fırkaya ayrılacak. 72’si cehennemlik ve kurtulanda bunlardan bir tanedir, derken. Ya Resulullah bunlar
kimlerdir?” Bil ki bizde de böyle bir tebliğ ve irşad üslubu olsaydı şu
16
an birimiz diyemezdik belki bu kurtulanlar nasıl. Böyle bir soru sorma
kabiliyeti bile bizden sökülüp gitmiş. Onlar dikkatli iyi bir talebe
oldukları için hemen onlar kimler ya Rasulüllah demişlerdir. Bunda
çok muazzam bir irşad üslubu vardır. Bu 72 fırka kimlerdir
demiyorlar. Dikkat edin! Kurtulanlar kimlerdir? Diyorlar.
Yani evveliyatta canım önce öğren de sonra sakınırsın,
komünistlerin davasını iyi bilmen gerekir ki onlardan korunursun
gibi lafların çürüklüğüne bakın. Tevhidi öğren Tevhidden gayrının
bâtıl olduğunu anlarsın. Hakkı öğren Haktan gayrısının bâtıl olduğu
ortaya kendiliğinden çıkar. Çünkü haktan sonra delâlet vardır.
Peygamberin sünneti haktır, bunlara uyan haktır. Bunlara uymayan
nedir? Kimin sözü olursa olsun bâtıldır. Ve böylelikle müslümanlar
parçalandı saflar dağıldı.Bütün bu parçalanmaları asırların katmerleştirdiği taassubu yok edip birdenbire vahdeti sağlamak zamana
gayrete fedakarlığa imkanlara bakarak mukayese ederek ancak ve
ancak Kitap ve Sünnet’ten nasibini almayan kişilerin, ben mi
kurtaracağım ya deyip bu mümkün değil deyip alaşağı etmeleridir.
Başka bir şey değil.Bundan kastımız şudur ki; 12 asırdır müslümanların içine sokulan ihtilaf, kökleşen hatta bırak ihtilafı da itikattan
olduğu teskin edilmiş ve parçalanma ihtilaf rahmet kabul edilmiştir.
Bu dinden gösterilmiştir. Düşünün bir kez. Hadi bâtıl olsa sökülmesi
neyse sana dinden gösterilen bir şeyin sökülmesi o nispetle zordur.
Bâtıl olan bir şeyin sökülmesi Hak ispat edildikten sonra gider. Ama
onların nazarında hak olarak gösterilen bir şeyin batıl olduğunu ispat
etmek en müşkülatlı olanlardandır.İmkansızlığı düşünün, gayretsizliği düşünün, fedakarlığı düşünün telafisi ne kadar zor değil mi?
17
Şerrin yayılışı hayra nispetle daha fazladır. Mesela, bir
mahalleyi bir saatte cayır cayır yakarsın ama orayı tekrar yapmak çok
zaman alır. Ama bırak bir mahalleyi bir evi ne kadar da yaparsınız?
Hayrın ve şerrin yayılışını karşılaştırırken. Şer her zaman dehşetli bir
şekilde yayılmış ama telafisi çok zor olmuş. Islah çok zordur. Bir de
bunun içine bizim gayretsizliğimizi koy bizim fedakarsızlığımızı koy,
bizim lakaytsızlığımızı göz önüne koyun nasıl ıslah edilir, nasıl
yaralar tamir edilir. İşte bu ortamda elinizden gelen bir zerreyi
yapabilmeye muktedir olduğunuz bir hareketi geri alırsanız Allah’ın
hakimiyetine vesile olacak bir hareketi yarın Allah indinde bir
cinayetin faili olarak hesap vereceğinizi düşünün. Ana rahmindeki bir
nutfeyi tahrif etmek nedir? 80 yaşındaki bir adamı öldürmek nedir?
Bunlar cinayetle isimlendirilir. Onun için çocuklarınızı öldürmeyin
ana rahminde tahrif etmeyin sözünden maksad budur. Siz ufacık bir
çocuğu katlederseniz bir insan katlinin hesabını vereceğinizi de
muhakkak düşünmeniz gerekiyor. Öyleyse bunların hiçbirisini bu
dehşetli ihtilafın ve parçalanmanın karşısında cem edebilmemiz ancak
ve ancak öyle bir meseleyle mümkündür ki bundan başka bir kurtuluş
buna karşı salih muarızın olmayacağı meselelerdir. Buda ancak Allah
(c.c)’nin Kitabı ve Peygamber (s.a.v)’in sünnetidir. Bu meyanda bu
parçalanmalar öyle bir hale geldi ki müstakil birer din oldu. Bunların
sahipleri adeta müstakil birer peygamber oldu. Akidede lider Allah’ın
Resulüyken
akidede
liderler
türemeye
başladı.Şeriatta
şariler
türemeye başladı. Şeriat Allah’ın ise onu hüküm koyucu kaç tanedir?
Bir tanedir. Şeriatta şariler çoğaldı falana göre filana göre denmeye
başlandı. Akidede imam lider Allah Rasulü (s.a.v) iken akidede
18
insanlar birçok liderler edinmeye başladı. Herkes Allah hakkında
onun kitabı hakkında yerli yerinde olur olmaz sözler söylemeye
başladılar. Ve bu sefer insanların sözleri birer müstakil din birer
müstakil yol birer müstakil mezhep haline gelmeye başladı. İşte
insanlar bu yolda parça parçadırlar. Bu yolda perişandırlar. Biz asılda
özde Tevhid de insanları taksim ediyoruz. İnsanları taksim ederken
tabir yönüyle, parçalanan bölümleri, fitneleri muhtelif meseleler
olduğu için o meselelerin kitaba sünnete muhalif olarak incelenmesi
gerektiğinden Allah Resulü (s.a.v) 73 fırka diyor. Ama asılda küfür
tek millettir. Tevhid İbrahim (a.s)’ın milleti asılda o da bir tek millettir.
Şimdi biz ihtilafların Kitap ve Sünnete sokulan fitnelerin muhtelif
mevzuların değil de, Küfür tek millettir ve iman ehlide bir tek
millettir. Bu sefer yeryüzünde iki millet olarak takdim ediliyoruz. İki
millet vardır. İbrahim (a.s)’ın milleti birde küfür milleti vardır. İşte
akidede insanlar buna ayrılırlar. Tevhid ehli ve şirk ehlidir.
Biz zamanımızdaki muhdes olan ismiyle diyelim. Selefiyye diye
tabir ettiğimiz bu tabiri koyarken şunun üzerinde durmak gerekir.
Asılda bir tezatlık yok dedik, aslı kabulde bir müşkülât yok dedik.
Onunla misal verirken asıl Kitap ve Sünnettir derken, Kitabı ve
Sünneti kabul etmeyen ve müslüman olduğunu söyleyen bir topluluk
gördünüz mü? Göremezsiniz. Ve görmenizde mümkün değil. Onun
için aslı kabulde bir müşkülat yoktur. Aslın muhafazasında bir
müşkülât vardır. Biz işte bu aslı muhafazaya gayret gösteren kişilere
geçmiştekileri takip eden kişiler, geçmiştekileri örnek alan kişiler,
Kitabı ve Sünneti onların anladığı gibi anlayan kişiler, Selefiyye adını
verdiğimiz bir topluluk vardır. Yani geçmişine sadık kalan bağlı kalan
19
bir topluluktur. Bunlar Kitabı ve Sünneti sahabeler nasıl anlamışlar ise
öylece anlamaya çalışıyorlar.İşte diğerlerinden bu toplumun, bu
cemaatın farklı olan tarafı budur.Biz Kitabı ve Sünneti zamanımızdaki
kısır ikimizin mahsulü, dar anlayışımızın mahsulü olarak anlamaya
çalışmıyoruz. Yeni bir anlayışın yeni bir idrakin ortaya konması
mümkün değildir. Zira oda bir grup oda bir cemaat olur.
Biz geriye dönüş yani şimdiki zamanımızdakilerin hakikaten
tabir ettikleri gibi öyle kullanmayalım da, hakikaten geriye dönmek
isteyen bir topluluklarız. Aslen membaa dönmek isteyen topluluklar
olarak muhakkak ki muhakkak bunu yapma en zaruri işlerdendir ki
Kitabı ve Sünneti selim bir anlayışla anlayalım.Değilse kendi
anlayışımızla kendi ilmimizle bunu yapmamız mümkün değildir.
İnsanlar bu yönden ikiye ayrılmışlardır. Bunun adına Küfür ehli, şirk
ehli ve islam milleti diyebilirsiniz ama Sünnî olarak tabir edildiği
zaman. Lafızlar Selefiyyun ve halefiyyun diye ikiye ayrılmışlardır.
Birisi geçmiştekileri takip edenler, özellikle itikatta ve birde
halefiyyun kendilerinin tesiri altında kaldıkları bazı felsefi kelam
ilmine ait olan izah ve tabirle islam itikadına yön veren taifelerdir. Ve
işte biz bu konuyu bu meseleleri anlatabilmek için hazırladık. Eğer biz
bu yolda bir şeyler anlatabildiysek izah edebildiysek insanların en
mesudu sayılırız.Ve yine Rabbimizden temenni ediyoruz. Hacmi
küçük olan bu sohbetimizle Allah (c.c) bir çok faideler halk etsin.
Amin. Önce tabir derken bu Selefiyye tabiri ne zaman zuhur etti, ne
zaman bu tabir kullanılmaya başladı.Ve yahut böyle bir ismi
kullanma zarureti var mıdır? Bizim ismimiz müslümandır. Böyle bir
ismi kullanmaya katiyetle bir zaruret ve ihtiyaç yoktur. Zira başka bir
20
isim velev ki ona denilmesi hak da olsa, bazı isimler vardır Kur’anda
geçmiştir. Hizbullah denir. Bu tabir Kur’anidir. İbrahim’in milleti
deniyor, bunlara “Hunefâ” deniliyor. Tevhid ehli gibi tabirler vardır.
Bu tabirler birer tesmiyeden ibaret değildir. Allah’ın kitabında
kullanmış olduğu tabirlerdir. Ama biz hizbullahız diye bir isim alıp
ortaya çıkmayız. Hizbullah topluluğu diyemeyiz.Ama Kitaba ve
Sünnete tabi olanlar hizbullah değil midir.Hizbullahtır. Ama biz
hizbullah adı altında bir topluluğuz diyemeyiz. Müslümanlar kardeş
midir? Allah diyor. Müslümanlar kardeştir. Bu Allah (c.c)’nin bir
tabiri midir? Tabiridir. Biz müslüman kardeşler adı altında bir
topluluğuz diyebilir miyiz? Bu denilmez. Böyle bir teşkilatta
kurulamaz ama bu Allah (c.c)’nin tabiridir.
Bize verilen bir tek isim vardır, Allah’ın emrine tabi olanlar. Biz
böyle bir isim altında bir teşkilat ve cemaat oluşturamayız. Ama
Allah’ın Kitabına Peygamberin Sünnetine tabi olanlara ne gibi isimler
verilmişse, müslüman kardeşler mi, hizbullah mıdır, biz hizbullahız.
İbrahim’in milleti miyiz, biz İbrahim’in milletindeniz. Hanifler miyiz,
biz hanifleriz. Bunların hepsini birden kullanırız, kullanıldığı yerlere
göredir.Yalnız geçmişte sahabelerin hemen akabinde Emeviler
devrinde o zamana kadar insanlar Tevhid meselelerinde ne gibi bir
ayet geldiyse, hadisi şerif geldiyse müslümanlar öylece inanırlar, o
ayetler hakkında hadisler hakkında Allah’ın Resulu bir şey söylemişse
sahabelerde söylemişlerdir. Onlar naklettilerse onlardan sonrakilerde
nakletmişlerdir. Kesinlikle ne bir ziyâdelik izafe ederler, nede bir
noksanlık atfederlerdi. Olduğu gibi kabul edilirdi. İşte bunlar,
Peygamber (s.a.v)’in en hayırlı asır benim asrım, ondan sonra, ondan
21
sonra gelen derken bu üç nesli kast ediyor en hayırlı nesli. Birbirinden
aktaran ve anlatan nesil. Tabi ki bu zamanlarda müslümanların
vahdetini bozan ve yahut şu tabire kadar izah ettiğimiz toplulukların
sıfatı lugat kitaplarında bazı meseleleri izah eden garip kelimeleri izah
eden kitaplarda geçerken Kitapta Sünnette ayette ve hadiste, Tevhid
hakkında ne zikredilmişse olduğu gibi kabul eden taifeye bir isim
veriyor.Açarsanız lugat kitaplarını bunlara Selefiyye denir. Geçmiştekileri takip edenler, geçmiş müslümanların peşinden gidenler, hemen
göreceğiniz tabir bu salakların kendi kitaplarında diyor Selefiyye
diyor: sahabe ve tabiin ayetlere ve hadislere, isim ve sıfatlar hakkında,
Tevhid meselelerinde nasıl inanmışlarsa öylece inanırlar. Katiyetle bu
ayetler üzerinde münakaşa etmezler. İleri geri hiçbir laf söylemezler.
Böylece kabul ederler diyor. Ve onlar bile bu yolun en doğru selametli
en ilmi bir yol olduğunu kendileri olduğunu ifade ediyorlar. Ama
tatbik etmiyorlar.Bizim doğru yolda olduğumuzu söylerlerken kendilerinin de yakın olduğunu söylerler. Bizim yanımızda kendilerinin de
hak olduğunu kabul ettirmeye çalışırlar.Onlar bizim hak ta
olduğumuzu söylerler. Ki söyleten Allah’tır. Ama biz bu yoldan başka
bir yolu da kabul etmiyoruz. Ondan sonra Yunan felsefesine ait bazı
kitaplar tercüme edilmeye başladı artık ne kasıtla yapıldığı kimin
tarafından yapıldığı belli bir isimle zikredilen ama o zamandan kalma
belli başlı Yunan felsefesine ait Aristo’ya, Sokrates’e, Eflatun’a
dayandırılan felsefi kitaplar tercüme edildi. Yani Allah (c.c) Kitap ve
Sünnetle kendi zatını vasfeden ne gibi bir sıfat zikretmiş ise insan
aklındandır ilmi çok kısırdır. O ayetleri anlamakla mükellef değildir.
O ayetleri kabul etmekle mükelleftir. O ayetleri aynen söyleyip kabul
22
etmek haktır. Kendi aklına göre muhakeme edipte benim aklım böyle
kabul etmiyor demek o ayetin üzerinde felsefi bir düşünceye sevk
eder insanı.
Yunan felsefesine mensup olan felsefenin babası sayılan kişilerinde ekmiş olduğu tohumlarda hep bu meyandadır.Sokrat denen
kafirin Allah’ın varlığına inanan biri olduğu kitaplarda zikreder.
Sadece onu küfre götüren felsefi sözler vardır.Allah yağmuru yağdırır
ama kaç gram kaç damla yağdırdığını bilmez. Deyip sapıtan
taifelerden bir tanesidir.
İşte bunların kitapları tercüme edildi. Müslümanlar arasında
yayıldı.Bu kitaplardan ilham almaya başladılar.Öz memba, asıl
bozuldu. “Allah arşa istivâ etmiştir” istiva edince bu sıfat bir beşere
verilir diye, bir cisme verilir ki Allah bir cevher bir isim değildir. Bir
cisim olunca bir cevher olunca mekan isnad etmek gerekir ki bu
Allah’a yaraşmaz,bu sefer Allah’ın ayetlerini aynen kabul edilip kabul
edilmesi gerekeceği yerde akıllarına göre Yunan felsefesine göre
süzgeçten geçirmeye teraziye vurmaya başladılar. Bu sefer Kelam ilmi
doğmaya başladı.
Herkes bu mevzuda ileri geri bir şeyler söylüyorlardı. Bu sefer
güya ve güya müslümanların bu zahiren kabul edilen ayet ve
hadislerin kabulüyle şirke küfre, Allah’a ortak koşmaya O’na noksan
sıfatlar izafe etmeye sevk eden bir hal görerek zahiri manasını aldılar.
Olduğu gibi başka manalar vererek müslümanları ona inandırdılar ve
öylece inanmak itikatlanmış gibi işlenmeye başlandı. İşte 12 asır bu
işte. Sadece Allah’ın rahmet etmiş olduğu Kitap ve Sünnetle amel
23
edenler müstesnadır. Onlar her asırda mücadelelerini veren bir
topluluktur. Allah (c.c) arşa istiva etmiş derken. Allah’ın hükmü
hakim olunur, olmuş demektir. Buna iman diye işlendi ve bunun
zıddı küfür işlendi. Onun içindir ki kitaplarında görüyorsunuz.
“Allah (c.c)’nin iki olduğunu kabul etmek nasıl şirk ise, Allah (c.c)’nin
semâda olduğunu söylemek de öyle şirktir.” Diyor M. Zahit Kotku
(akide kitabında).
Az önce zikrettik bâtılın bâtıl olduğunu hak ile ispat ettikten
sonra onun izâlesi kolaydır. Ama o mesele birde imanın temelinden
gösterilirse en köklü müşkülat işte oradan geliyor. Artık bu meseleler
zuhur ettiğinde söylediğimiz gibi. İman edebilmek için küfretmek
gerekiyor onlarda.Onlara iman edebilmek için önce küfretmek
gerekiyor.Yani iman etmen için Allah’ın o sıfatını inkar etmen gerekiyor önce. Bu sefer öylede diyen kafirdir böyle de diyen kafirdir teorisi
çıkıyor ortaya.İman etse de küfür, küfür etse de küfür oluyor.
Bunların arasını seçmek köklü kaidelere sarılan köklü bir malumat
istiyor. Ki bunun içindir ta geriye asla selefin mecburiyeti halk ediyor.
Allah (c.c) bizi gayretli geçmişe dönen zamanına dönme ve orada
yaşamını hayatına geçiren kullardan eylesin.
AMİN
24
HADİS FİHRİSTİ
1. Baskı
‘‘H
Heellaakk oollaann aappaaççııkk ddeelliillddeenn ssoonnrraa hheellaakk oollssuunn,, yyaaşşaayyaann ddaa
aappaaççııkk ddeelliillddeenn ssoonnrraa yyaaşşaassıınn..’’
(Enfal; 42)
25
A
Aa, yoksa sen sen Yusuf’ musun dediler. Ben Yusufum...:
Yusuf; 90,
Abdest ancak sesten veya kokudan lazım gelir: Tirmizi;
1/74,75,
Abdest bozana selam verilmez: Tirmizi; 2862, Müslim; 370,
Abdest bozarken selam alınmaz: Tirmizi; 1/90,2862,
Abdest bozmak için yumuşak toprak aramak: Tirmizi; 12, İbn
Mace; 307,
Abdest namazı: Müslim; 227,228,232, Nesei; 151,85,
Abdest suyuyla günahların çıkması: Müslim; 244,
Abdest: Maide; 6, Nisa; 43, Müslim; 225-234,
Abdesti olan ve sonra bozulduğundan şüphe eden o abdestle
namaz kılabilir: Müslim ; 361-362,
Abdestsiz kuran okumak: Buhari; 1c. 324, Müslim; 373, Ebu
Davud; 18, Tirmizi; 3384,
Abdestsiz namazı Allah kabul etmez: Tirmizi; 1/76,
Abdestten artan suyu ayakta içti: Nesei; 95,
Abdullah bin Abbas 1660 hadis rivayet etti,
Abdullah bin Mesud 848 hadis rivayet etti,
26
Abdullah bin Ömer (ra) 2630 hadis rivayet etti,
Abraş, kel, körün kıssası: Buhari; enbiya 51, Müslim; zühd
10,2964, Riyazüs Salihin; 65,
Acbüz-zeneb, kuyruk sokumundaki kemiktir. Toprak bunun
dışındaki herşeyi yer: Tergib-Terhib; 7c. 89sy, Müsned, İbn Hibban,
‘Acemlerin birbirine tazim için ayağa kalktıkları gibi siz de
ayağa kalkmayın’ buyurdu: Ebu Davud; 5230, İbn Mace; 3836,
Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan Allaha sığınma: Ebu
Davud; 1540, Müslim; 2706, Nesei; 5450,
Açık artırma usulu satış caizdir: Nesei; 4485,
Açlık hikmettir UYDURMA: Acluni; 1/337,
Açlıktan Allaha sığınırım: İbn Mace; 3354,
Ad kavminin helakı: Buhari; 10c. 4904-4622, 7c. 3021,
Ad kavminin öldürüldüğü gibi öldürürdüm haricileri: Nesei;
4086,
Adak adamayın çünkü kaderi değiştirmez: Nesei; 3785,
Müslim; 1638, Buhari; 14c. 6498,
Adak hiçbirşeyi önlemez, ancak cimriden mal çıkarır: Nesei;
3784,
Adak konusu: İnsan; 7, Buhari; 14c. 6569, Müslim; 1639-1650,
Adaletli olmak: Maide; 8, Enam; 152, Zumer; 3,
27
Adama karısını neden dövdüğü sorulmaz: Ebu Davud; 2147,
İbn Mace; 1986,
Adamın başına bela gelince yapacağı dua: İbn Mace; 3892,
Adamın birinin zekatı bilmeyerek, bir zengine, bir zinakara
ve bir hırsıza vermesi ve hayıflanması. Daha sonra rüyasında
zenginin ibret alması, hırsızın onu terkesi: Nesei; 2513, Müslim;
Adamın biri intihar etti ve Resulüllah (SAV) ona cenaze
kılmadı. İlim ehli ‘Kıbleye karşı namaz kılan herkese ve intihar
edene de cenaze namazı kılınır.’ dediler. Süfyan Sevri ve İshak'ın
kavli budur. Ahmed diyor ki: ‘İmam intihar edene cenaze namazı
kıldırmaz, imamdan başkası kıldırabilir:Tirmizi,cenaze 68. bab 1074,
Adamın yanında oturana ikram etmesi: İbn Mace; 3716,
Adamın biri iki parmağıyla dua ediyordu. Allah Resulü (sav)
birle birle buyurdu: Tirmizi; 3790,
Adaşı yoktur: Meryem; 65,
Adem (as) ile Musa (as) münakaşa etmesi: Tirmizi; 2217,
Müslim; 3217, Buhari; 14c. 6504,
Adem (as) ve zurriyetinin ilk yaratılışı: Buhari; 7c. 3102-3111,
Adem ahdini unutması..: Tirmizi; 3589, Taha; 115,
Adem ile Musa birbirlerine hüccet getirip niza ediştiler.
Musa, ‘Ya Adem, Sen bizim babamızsın. Sen bizi cennetten
çıkartdığın için bizleri mahrumiyet ve zarara düşürdün dedi. Adem
de Ona ‘Sen Allah’ın kelamı ile seçip mümtaz kıldığı ve lehine
28
eliyle yazıp çizdiği Musa’sın. Öyle iken sen Allah’ın beni
yaratmasından kırk sene evvel üzerime taktiridir buyurduğu bir
işten dolayı dolay beni levm mi ediyorsun dedi. Bunu takiben
Rasulullah (SAV): Böylece Adem Musa’ya delil ve burhanla galib
oldu, buyurdu: Müslim; 2652,
Adem
topraktan,
cinler
ateşten,
melekler
nurdan
yaratılmıştır: Müslim; 2996,
Adem ve Havvanın örtünmesi: Buhari; 9c. 4364,
Ademoğlu kardeşinin gözündeki çöpü görür kendi gözünün
önündeki merteği görmez: K. Zühd ver-rekaik; 211,
Ademoğlunun hepsi günah işler günah işleyenlerin en
hayırlısı ise tevbe edenlerdir: Darimi; 2730, Tirmizi; 3760, İbn Mace;
zühd, 30,
Ademoğlunun iki vadi dolusu altını olsa üçüncüsünü ister,
ancak gözünü toprak doyurur: Tirmizi; 2440,
Ademoğlunun kuyruk kemiğinden başkasını toprak yer: Ebu
Davud; 4743, Müslim; 2955, İbn Mace; 4266, Nesei; 4079,
Ademoğlunun yanıbaşında 99 ölüm tehlikesi vardır: Tirmizi;
2241,
Ademoğlunun zinadan nasibi vardır: Müslim; 2657,
Ağaçlar kalem olsa denizler mürekkep olsa..: Kehf; 108,
Lokman; 27,
Ağızların tadını kesen ölümü çokca anın: Nesei; 1824,
29
Ahir zamanda imanın elden gideceği: Müslim; 148,
Ahkam ayetlerini anlamak zorundayız,müteşabihlere ise
iman etmek zorundayız: Ali imran; 7, Müslim; 2665, 262, Ebu Davud;
4598, İbn Mace; 47, Tirmizi; 3177, 3196,
Ahmaklara hikmetten bahsetmeyin: Darimi; mukaddime 34,
Ahmed (as): Saf; 6,
Ahzab gazvesi: Müslim; 1788,
Ailesini korurken ölen şehiddir: Nesei; 4079,
Aişe (ra) dokuz yaşında evlendi 18 yaşında Resulullah (sav)’i
kaybetti: Nesei; 3244,
Aişe (ra)’a zina iftirası: Buhari; 8c. 2770, Müslim;
Aişe (ra)’ın duvara resim asması: Müslim; 2107,
Aişe (ra)’ın fazileti: Müslim; 2438-2447, Buhari; 3c. 1312,
Aişe (ra)’nın Allah Rasulü (sav)’ in oda benim avret mahallini
görmedik: ZAYIF : İbn Mace; 662,
Aişe annemizin Allah Rasulü (sav) namazda iken kapıyı
açmasını istemesi: Nesei; 1206,
Aişe annemizin seferde namazı tam kılması: Nesai; 1456,
Aişe küçümsenen günahlardan sakın. Çünkü Allah katından
onların peşinde olan, kaydeden melek vardır: Darimi; 2729, İbn
Mace; zühd 29,
30
Ak saçları ve sakalı kınalamak: İbn Mace; 3626,
Akıl baliğ olan herkese cuma namazının farziyeti: Nesei;
1371,
Akıl dini olsaydı islam ben ayağımın altını mesh ederdim:
Ebu Davud;162,
Akika: Tirmizi; 1556,
Akika sünnettir ve her çocuk akika kurbanına rehin gelir:
Ebu Davud; 2837, Nesei; 4219, İbn Mace; 3164, Tirmizi; 1550,
Akil baliğ olan genç kızların,hayızlı kadınların bayrama
gitmeleri emredildi: Nesei; 1558,
Aklı şuuru örten herşey haramdır ve sarhoş eden herşey
haramdır: Ebu Davud; eşribe 5, Müslim; eşribe 75, Buhari; edeb 80,
ahkam 22, megazi 60, Tirmizi; 1923, Nesei; eşribe 53,
Akrabasını sıla etmeyen cennete giremez: Ebu Davud; 1696,
Tirmizi; 1974, Buhari, Müslim,
Aksırana teşmid: Tirmizi; 2884, Buhari; 3c. 1176, 5c. 2263, 13c.
6169, Müslim; 2991,
Aksırınca Allaha hamd edin: Buhari; edep 126, Tirmizi; 2884
edeb 3, İbn Mace; 3715, edeb 30,
Aksırmak Allahtan esnemek şeytandandır: Tirmizi; 2893,
Akşam namazının sünneti iki rekattır: Müslim; 729-730,
Buhari; 3c. 1122,
31
Akşam ile yatsı namazının birleştirilmesi, cem edilmesi:
Buhari; 2c. 622, 3c. 1069,
Akşamdan evvel iki rekat nafile namaz: Müslim; 836, Ebu
Davud; 1281,
Aldatan bizden değildir: Müslim; 164, Ebu Davud; buyu', 50,
Buhari; 5c. 2225,
Ali (ra)’un Rasulullah (sav) bana gizli bir şey söyledi demesi:
Müslim; 1978,
Ali bin ebu Talip (ra)ın fazileti: Müslim ; 2404-2409,
Alimin abide üstünlüğü benim en aşağı mertebede olanınıza
üstünlüğüm gibidir: Tirmizi; 2825,
Alimler Peygamberlerin varisidir: Ebu Davud; 3641, İbn
Mace; 1c .223, Tirmizi; 2822, Müslim;
Alimlerin
mürekkepleri
şehidlerin
kanından
efdaldir.
(Hasani Basri’ nin sözü): El-Kubra s. 321, Tahzirul-müslimun; s. 59,
Alkolle tedavi: Müslim; 1984,
Allah (cc) 99 ismi: İbn Mace; 3860,
Allah, Adem’ i kendi suretinde yaratmıştır: Müslim; Birr 115
no 2612,
Allah Adem (as)’ ı yarattı, sağ eliyle sırtını sıvazladı onun
zürriyetini çıkardı: Ebu Davud; sünne 16, Tirmizi; 3270,
Allah aklını Kullanmayanlara azab eder: Yunus; 100,
32
Allah ayağını indirir, koyar: Buhari; tefsir 50/1, eyman 12,
tevhid 7, 25, Müslim; cennet 35,37,38, Tirmizi; 2682, 3488,
Allah bir kişinin kalbine bir kadına dünürlüğe gitme isteği
koyduğunda ona bakmasında bir sakınca yoktur: İbn Mace; nikah 9,
Allah bir kula hayır murat ettiği zaman dinde anlayış kendi
ayıplarını görme hasleti verir: Kitabul zühd ve-rrekaik;282,
Allah bir kula nimet verdimi onu kulunun üzerinde görmek
ister: Tirmizi; 2972,
Allah biri diğerini öldüren ve her ikiside cennete girecek olan
iki adamdan dolayı güler: Buhari; cihad 28, Müslim ; imare 128,
Muvatta; Cihad 28, Nesei; cihad ,İbn Mace;13,
Allah herşeyin üzerine güzellik yazmıştır.Birşeyi öldürdüğünüz zaman güzel öldürün birşeyi boğazlayın eziyet vermemek için
bıçağı bileyin ve hayvanın kolay ölmesini sağlayın: Müslim; sayd
12, Ebu Davud; edahi 12, Tirmizi; diyat 14,
Allah cc hiç kimsede iki kalp yaratmamıştır: Ahzab; 4,
Tirmizi; 3413,
Allah cc kendi peygamberinin diliyle neyi helal kılmışsa o
helaldir: Darimi; mukaddime 39,
Allah cc’ ye verilen ilk misak, kalu bela: Tirmizi; 3271, Buhari;
enbiya 1, El-Bidaye ven-Nihaye; 1c. 116,
33
Allah cc yolcudan orucu ve namazın yarısını muaf tuttu.
Hamile kadınla süt emziren kadını da oruçtan muaf tuttu: Nesei;
2310,
Allah çok hayalı ve çok cömerttir. Kişi O'na ellerini kaldırdığı
zaman onları boş ve nasipsiz olarak çevirmekten haya eder: Tirmizi;
3789,
Allah her mahzun kalbi sever: UYDURMA: Acluni 1/246,
Allah için sevmek: Buhari; 13c. 6025, 1c. 163,
Allah kendine şirk koşulmasını asla bağışlamaz: Nisa; 116,
Allah kime hayır dilerse onu dinde bilgili kılar: Tirmizi; 2783,
Allah kimi severse kullarına sevdirir: Müslim; 2637,
Allah korkusundan ağlayan kişi süt memeye dönmedikçe
cehenneme girmeyecektir: Tirmizi; 2413,
Allah kuluna kafi değilmi?: Zümer; 36,
Allah nur vermedikten sonra onun nuru olmaz: Nur; 40,
Allah Rasulü (sav)’ e itaatın gerekliliği: Buhari 10c. 4775, 15c.
6986,
Allah Rasulü (sav) ile Aişe (ra) ın ayak koşusu yapmaları: İbn
Mace; nikah 50, 1979, Ebu Davud; 2578,
Allah Rasulü (sav) ile Aişe (ra) yarışı: İbn Mace; 1979, Müsned;
39-129,
Allah Rasulünü tehdid ediyor (şirk); Zumer; 65, İsra; 74,75,
34
Allah semadadır: Müslim; Mülk; 16,17, Müslim; 2/537, Ebu
Davud; 930, Buhari Cüzün’ de 64, Nesei; 3/15, Ahmed; 5/447,
Beyhaki; 7/387, İbn Huzeyme; Tevhidde 121, Ebu Said ed-Darimi firReddi alel-cehmiyeti; 271, İbnu Ebu Şeybe; İman 84, İbnu Ebi Asım;
Sünen 489, Beyhaki; Esma 422, Ebu Hanife Müsned; 3,
Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor: Bakara; 67,
Allah sizi kendinizden sakındırır: Ali imran; 28,
Allah tektir teki sever: Müslim; 2677,
Allah vadinden dönmez: Rum; 6,
Allah ve melekleri Peygambere salat etmekte: Ahzab; 56,
Allah verdiği her hastalığa şifa için ilaç vermiştir: İbn Mace;
3436,
Allah yumuşaklığı sever ve sertlik için vermediği şeyi onun
için verir: Darimi; 2796, Ebu Davud;edeb 10, Buhari; edeb 35, Müslim;
selam 10,
Allah zamanı gelen hiçbir canı ertelemez: Munafukun; 11,
Allah,Ademi yarattığı zaman onun belini sıvazladı ve
kıyamete kadar yaratacağı zürriyetin her canlı kişisi onun belinden
düştü..: Tirmizi; 3271, Araf; 172,
Allaha en sevimli amel azda olsa devamlı olanıdır: Ebu
Davud; 1368, Müslim ; 783, İbn Mace; 4240,
Allaha en sevimli amel devamlı olanıdıur: Buhari; 1c. 194,
35
Allaha
eş
koşan
kadınlarla
iman
edinceye
kadar
evlenilmeyeceği: Buhari; 11c. 5363,
Allaha iman nedir ?: Buhari; 16c. 7430, İbn Mace; 302,
Allaha isyanda hiçbir mahluka itaat yoktur: İbnu Mace; 2863,
Allaha isyanda mahluka itaat yoktur: Müslim; imaret 39, Ebu
Davud; cihad 87,
Allaha Rasule ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin: Nisa;
59, Buhari; tefsir, Müslim; 1834, Tirmizi; 1758, Nesei; 4199, İbn Cerir;
9858, Müsned; 3124, Ebu Davud; 2624,
Allaha selam olsun demeyin zira Allah selamın ta kendisidir:
Buhari; istizan 3, Müslim salat 56, Ebu Davud; salat 178, Nesei; tatbik
109, sehv 41-43, 56, İbn Mace; ikamet 24, Darimi; salat 84,
Allahı anarken sağırı çağırır gibi yüksek sesle bağırıp
çağırmanın nehyedilmesi: Buhari; 8c. 3929,
Allahı kavuşmayı dileme: Müslim; 2683,
Allahı kim dünyada gördüm derse yalan söyleyeceği: Buhari;
10c. 4801,
Allahı Rab, İslamı din, Muhammedi Rasul kabul eden kişi
imanın tadını tatmıştır: Tirmizi; 2758,
Allahım ben ancak bir insanım. Bu suretle hangi müslümana
lanet etmişsem kötü söz söylemişsem veya kırbaçla vurmuşsam sen
bunları kıyamet günü onun için bağış rahmet ve dolayısıyla onu
36
sana yaklaştıracağın bir vesile kıl: Darimi; 2768, Buhari; deavat 34,
Müslim; birr 89,
Allahım
beni
fakir
olarak
yaşat,
fakir
olarak
öldür
UYDURMA: el-Leali 2/325,
Allahım kötülükten ve kötülük yapandan sana sığınırım:
Nesei; 19,
Allahım müslümanlardanolan şu cemaatı kırarsan sana
yeryüzünde ibadet
edilmez: Müslim; 1383-1384, Tirmizi; 3274,
Allahın ahirette en son nimet olarak görüleceği: Tirmizi; 2679,
Ebu Davud; 4729,
Allahın ahirette görüleceği: Kıyamet; 22-25, Müslim; 182, Fecr;
22,23, İbn Mace; 187, Mutaffifin;15,16, Buhari; 7c. 3044,
Allahın arşını 8 melek taşır: Hakka; 17,
Allahın bir insanla konuşması asla mümkün değildir: Şura;
51,
Allahın birliğini kabul edinceye kadar insanlarla mücadele
emri: Tirmizi; 2733,
Allahın dilediği şey ile Muhammed(sav)in dilediği şey
demeyin fakat Allah’ın dilediği şey sonra Muhammed (sav)’in
dilediği şey olur deyin: Darimi; 2702, İbn Mace; keffaret 13,
Allahın eli cemeatle beraberdir: Tirmizi; 2256,
37
Allahın en yakın gök semasına inmesi: Müslim; 758, Buhari;
3c. 1096, Ebu Davud; 4733, Tirmizi; 433,
Allahın gölgelediği insanlar: Buhari; 14c. 6661,
Allahın iki kişiye gülmesi: Nesei; 3151,
Allahın indirdiğiyle hükmetmek: Araf 3; Yusuf; 40, Araf; 87,
Kehf; 26, Tin; 8, Maide; 44,45,47, Nisa; 113, Bakara; 151, Ahzab; 34,
Ebu Davud; 4604, Kıyamet; 16-19, Nahl; 44, Müslim; 1829, Maide; 49,
Nisa; 105, Şura; 10,
Allahın indirdikleri: İndirilenin kitab ve hikmet olduğu ;Nisa
113, Okunanın kitab ve hikmet olduğu; Ahzab; 34, Öğretilen kitab
ve hikmet olduğu; Bakara 151, Öğüt alınması için kitab ve hikmet
olduğu; Bakara 129, Kuranın Kitab ve Hikmetin sünnet olduğunun
beyanı; Buhari; 10c. 4668, ibn Kesir 2c. 571, Ebu Davud 4604
Allahın isimlerini ezberleme: Müslim; 2677,
Allahın ismiyle abdest alın: Nesei; 78,
Allahın kaderinden kaderine kaçıyorum: Müslim; 2219,
Allahın kullar üzerindeki hakkı: Tirmizi; 2781,
Allahın lanet ettiği 4 gurup insan: Müslim; 6c. 1978,
Allahın nuzulu: Fecr; 22,
Allahın rahmetinden ümit kesilmez: Yusuf; 87, Hıcr; 55,56,
Zumer; 53, Ankebut; 23, Hadid; 22-23, Fussilet; 49-50,
Allahın sıfatları: Buhari; 16c. 7272,
38
Allahın size verdiği sadakadır öyle kabul edin: Tirmizi; 3224,
Allahın sünnetinde bir değişiklik olmaz: Fatır; 43, Rad; 11,
Allahın sünnetini benim sünnetimle konuşturun: Hatibul
Bağdadi; el-Fakih 1c.94,
Allahtan daha kıskanç yoktur: Müslim; 1499,
Allahtan Peygamberden ve müminlerden başka dost yoktur:
Tevbe; 116,
Allahu Teala dünya semasına iner: Buhari; teheccüd 14,
Müslim; misafurun 168-170, Ebu Davud; sunnet 19, Tirmizi; 443, İbn
Mace; ikame 182,
Allah mahlukatın kader ve kazalarını semaları ve arzı
yaratmasından 50.000 sene önce yazmıştır. Ve onun arşı su üzerinde
idi: Secde; 10, Müslim; 2653,
Allah cc, gündüz günah işleyenin tevbesini kabul etmek için,
geceleyin elini açar. Geceleyin günah işleyenin tevbesini kabul
etmek içinde gündüz elini açar. Bu ta güneşin battığı yerden
doğuncaya kadar devam eder: Müslim; 2759,
Allah kullarına bu kadının çocuğuna acımasından daha çok
acır. dedi: Müslim; 2754,
Allah'a karşı bir günah söz konusu olunca ,mahluka itaat
gerekmez: Buhari; Ahad 1, Müslim; imare 39, 1840, Ebu Davud cihad,
40, 87, Nesei, biat 34, İbni Mace, Cihad 40, İbni Ebi Şeybe, Musannef,
Cihad 192, no; 12, 7/737,
39
Allah mahlukatı
yarattığı vakit, nezdinde arşın üstünde
kitabına muhakkak benim rahmetim, gazabıma galebe çalar diye
yazmıştır: Müslim; 2751, Ahmed; 2/258, Buhari;
Allah Muhammed'i hak din olarak gönderdi ve ona kitab
indirdi ve kendisi indirdiği kitabta recm ayeti vardı. İmdi
Rasulüllah (sav) recm yaptı ve kendisinden sonra bizde recm
yaptık. İnsanlar üzerinde zaman uzayınca içlerinden birinin, Allah'
ın kitabında recm bulamıyoruz, diyeceğinden ve Allah' ın indirmiş
olduğu bir farzı terketmek suretiyle dalalete düşeklerinden
korkuyorum. Dikkat evli halde zina işleyen kişiye, delil bulduğu
veya gebelik olduğu veya itirafta bulunduğu taktirte recm haktır”:
Tirmizi; 1455, Ebu Davud; 4418, İbn Mace; 2553, Buhari, Hudud,
Allah tevbeleri kabul eder: Bakara; 37, 160, 218, 222, Ali İmran;
31, 89, Nisa; 110,
Allah yanında helalin en çok sevilmeyeni talak (kadın
boşamak) dır: Ebu Davud, talak 3, İbn Mace, talak 1,
Allah zina eden kadınlar için bir çıkış yolu açtı. Dul dul ile
zina ederse yüz değnek vurulur. Ve taş atarak Recm edilir. Bakire
kadın, bekar erkekle zina ederse yüz değnek vurulur. Ve bir sene
sürgün cezası verilir: Ebu Davud; Hudud, 4415, Müslim; hudud,
1690,
Allah' ın kullar üzerindeki hakkı nedir bilir misiniz?
buyurdu. Muaz: Allah ve Rasulü en iyi bilendir, dedi. Kendisine
hiçbir şey ortak yapılmayarak Allah' ın ibadet olunmasıdır,
40
buyurdu. Bunu yaptıkları zaman onların Allah üzerindeki hakları
nedir bilir misin? buyurdu. Muaz: Allah ve Rasulü en iyi bilendir,
dedi. Rasulüllah: Onlara azap etmemesidir, buyurdu: Müslim; 30,
Alnı toprak olasıca: Buhari; edeb 44,
Altın burun takılması: Ebu Davud; 4232, Nesei; 5164, 5128,
Tirmizi; 1826,
Altın kulu, gümüş kulu, kareli elbise kulu, sürünsün ve baş
aşağı sürünsün, vücuduna diken batsın ve çıkarmaya cımbız
bulamasın: İbn Mace; 4135,
Altın ve gümüş biriktirenin hali: Buhari; 9c. 4398, tevbe; 34-35,
Altın ve ipek ümmetimin erkeklerine haram kadınlarına
helaldir: Buhari; 3c. 1176, Tirmizi; 2959, Müslim; 2078, Nesei;
1041,5111, İbnu Mace; 3602,3642-3644,
Altınla gümüşü veresiye bozdurmayı yasak etti: Nesei; 4554,
Altmış yaş mazereti: Buhari; 14c. 6361,
Amaya sırtını çevirince ..: Abese; 1-10, Buhari; 11c. 4969,
Amca baba yarısıdır: Taberani mucemus evsat; zekat babı,
Amcanın mahrem olmayışı: Ebu Davud; 2057, Buhari; 11c.
5314, Müslim; 4c. 1444, İbn Mace; 1948,
Amcanın yanına girileceği: Ebu Davud; 2057,
Amel edin Allah ve Rasulü sizin amelinizi görecektir: Tevbe;
105,
41
Amel imandandır: Buhari; 1c. 192, 16c. 7370, İbn Mace; 57,60
Ameli olmadan dua eden kirişi olmadan bir yayla ok atana
benzer: K. zühd ver-rekaik; 322,
Ameller niyetlere göredir: Nesei; 75, 3420, 3774, Buhari 1c. 143,
209, 5c. 2333,
Amellerin insanı kurtaramayacağı: Buhari; 14c. 6395,
Amelsiz
iman
kabul
olunmaz,imansız
amelde
kabul
olunmaz: Taberani mucemul-kebirde,
Amin derken sesin yükseltileceği: Ebu Davud; 932, Tirmizi;
248, İbn Mace; 855, Buhari cüzünde 209,
Amma da yaman şu ensar kadınları dini öğrenmelerine
hayaları engel teşkil etmedi: İbn Mace; taharet 124(642),
Ammar (ra)’ ın şehid edilmesi: Buhari; 6c.2659,
Amr (ra)’ ın 18 günde süryaniceyi öğrenmesi: Tirmizi; 2857,
Amr bin As (ra)’ ın Ebu Hureyre (ra)’ dan daha fazla hadis
bilmesi: Tirmizi; 2805,
Ana karnında olanı ancak Allah bilir: Buhari 10c. 4485, iman
41, bedul vahy 1, ikrah 5, talak 11, ıtk 6, Müslim; imare 155, Ebu
Davud; talak 11,
Ana ve babaya iyiliği emreden ayetler: Bakara; 83, Nisa; 36,
Enam; 151, İsra; 23, Ahkaf; 15,
42
Anneme istiğfar etmek için Rabbımdan izin istedim de bana
izin vermedi. Kabrini ziyaret etmek için Rabbımdan izin istedim
izin verdi: Müslim; 976,
Anjin hastalığının tedavisi: Buhari; 12c. 5733,
Anjinin
tedavisinden
dolayı
bademcikleri
sıkarak
çoçuklarınıza azab etmeyin: Müslim; 1577,
Anne ve babaya sövdürenin durumu: Müslim; 1/90,
Arab yarımadasında iki din kalmıyacaktır: Müslim; salat 187,
Tirmizi; mevakıt 41, Muvatta; 4c. 233,
Arabça okunur kuran: Yusuf; 2, Rad; 37, Nahl; 103, Meryem;
97, Taha; 113, Şuara; 193-194, Zumer; 28, Fussilet; 3, 44, Şura; 7,
Zuhruf, 2,3, Duhan; 58,
Araf 172. ayetin ilk misak olduğu: Tirmizi; 3276,
Aranızda selamı yayın: Tirmizi;2828,
Arkadaşlığın en hayırlısı 4 kişi seriyyenin en hayırlısı 400
kişi,ordunun en hayırlısı 4000 kişidir, 12000 kişilik ordu azlıktan
dolayı mağlup olmaz: Ebu Davud; 2611, İbn Mace; 2827, Tirmizi;
1597, Darimi; siyer 215/2,
Arkasında siyah ve beyaz çizgi bulunan yılanı öldürün: İbn
Mace; 3534,
Arş' tadır Allah: Ebu Davud; 4726, Buhari; 10c. 4457, 16c. 7289,
Hud; 7,
43
Arşın ve kürsünün yaratılması: Gafir; 15, Müminun; 116,
Buruc; 14-15, Taha; 5, Rad; 2,
Ashabı Uhdud: Müslim; 3005, Tirmizi; 3560,
Ashabım gökteki yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız doğru
yolu bulursunuz: UYDURMA: İbn Abdilber Camiul-ilim; 11.110, İbn
Hazm ahkam 4c.82,
Ashabını öldürüyor demesin dedim: Müslim; 2584, Tirmizi;
3532,
Ashabını öldürüyor demesin diye işkenceyi yasak kılıyor:
Müslim; 2584, Tirmizi; 3532,
Asiye adını değiştirin: Tirmizi; 2993, Müslim; 2139, İbn Mace;
3773, Ebu Davud; 4952,
Asiye isminin değiştirilmesi: 6/2139,
Aşereyi mübeşşire: Tirmizi; 6c. 3992,
Aşırı gitmeyin: Maide; 77,
Aşure günü orucu: Müslim; 1125,
At etinin helallılığı ve eşek etinin ve muta nikahının
kıyamete kadar haramlılığı: Buhari 8c. 3930, 12c. 5596, Nesei; 43144320, Müslim; 1941, Tirmizi; 1853,
At ve köleye zekat yoktur: Ebu Davud;1574, Tirmizi; 624, İbn
Mace; 1790, Nesei; 2479,2462, Müslim; 982,
44
Ataya birşey sorulmuş o da bilmiyorum demişti. Ona o
konuda kendi görünüşünü söylemezmisin, dendi. Bunun üzerine,
yeryüzünde benim görüşümün din edinilmesinden, Allah’ tan haya
ederim: Darimi; 108,
Ateş bin sene yakılarak kırmızılaştı,sonra bin sene yakılarak
beyazlaşması: ZAYIF: Tirmizi; 2717,
Ateşe girselerdi onda devamlı kalırlardı. Allaha isyan olan
yerde kula itaat yoktur: Ebu Davud; 2625, Buhari; ahkam 78, Müslim;
1840, Nesei; 4210,
Ateşte pişenden dolayı abdest almanın neshi: Müslim; 354359,
Atılmış çocuk hürdür, velisi müslümanlardır: Muvatta; 3c.
379,
Atın uğuru kırmızılığındadır: Ebu Davud; 2545, Müslim; 1875,
İbn Mace; 2790, Nesei; 3596, Tirmizi; 1746,
Atla eşşek birleşirse katır olur: Nesei; 3563,
Avcılıkla uğraşan gafil olur, köyde oturan kaba saba olur:
Tirmizi; 2357, Nesei; 4289,
Ay görülünce orucun farz kılınışı: Müslim; 1080,
Ayağa kalkmayın: Müslim; 1768, Ebu Davud; 5215,
Ayakkabı ile namaz kılınır:Buhari; 1c. 479, Müslim; 555, Nesei;
775, 1361, Ebu Davud; 648,
45
Ayakkabı ve çoraba mesh: Tirmizi; 99,
Ayakkabıyı yere sürtmek pisliği giderir: Ebu Davud; taharet
141,
Ayakta bevl meselesi: Tirmizi; 12, İbn Mace; 307,
Ayakta namaz kıl, güç yetiremezsen oturarak bunada
muktedir olamazsın yan üstü kıl: Buhari; taksir 19, Ebu Davud; salat
175, Tirmizi; 368,
Ayakta su içmeyin: Buhari; 12c. 5667, Müslim; 2026,
Ayakta yemek yemek: Müslim; 6c. 2024, İbn Mace; 3301,
Ayın ikiye bölünmesi: Tirmizi; 2273, 3502, Kamer; 1, Buhari;
7c. 3403, 8c.3619, 10c. 4811,
Ayn(göz): Kamer; 13, 14, Taha; 39, Tur; 48, Muminun; 27,
Ayrı ayrı oturmayın: Müslüm; 430, Ebu Davud; 5215,
Az gülüp çok ağlardınız eğer benim bildiğimi bilseydiniz:
Buhari; 14c. 6411, Tirmizi; 2415, Nesei; 1474,
Az söz söyleme kabiliyeti ile gönderildim: Buhari; tabir 22,
cihad 122,
Azda olsa devamlı amel hayırlıdır: Tirmizi; 3016,
Azil: Buhari; 5c. 2065, 8c. 3868, 11c. 5291, 16c. 7278, Ebu Davud;
2170, Müslim; 1438,
46
B
Baba adıyla yemin yasaktır: Buhari; 14c. 6528,
Baba çocuğuna verdiği bağıştan dönebilir: Tirmizi; 2215, 1315,
Baba evlendireceği kızdan izin alır: Nesei; 3250,
Babası olmayana babamdır diyene cennet haramdır: Müslim;
63, 203, Ebu Davud; 5113, 4718,
Babanda babamda ateştedir: Müslim; 203, Ebu Davud; 5113,
4718,
Babanın nikahı altındaki kadınla evlenmek haramdır: Nesei;
3317,
Babanın ve mazlumun duası reddolunmaz: İbn Mace; 3862,
Baba oğluna boşamayı emredebilir: İbn Mace; 2088,
Baba oğlunu öldürmesiyle kısas edilmez: İbn Mace; 2661,
Bacak bacak üstüne atılmasını men etti sırtüstü
yatarak
uyluk açık olarak: Tirmizi; 2915,
Bağdaş kurarak namaz kılınır: Nesei; 1661,
Bağdaş kurarak oturmak: Müslim; 670, İbn Mace; 32-62,
Tirmizi; 585, Ebu Davud; 4850,
Bağışlama: Müslim; 1620,
47
Bağırarak zikir yasaktır: Buhari; 8c. 3929, Müslim,
Bağiy babı: Müslim; 2687, İbn Mace; 4211, 4214,
Bahçelerden geçerken meyva yemenin mubahlığı: Tirmizi;
1303,
Bakire ile nikah: Buhari; 11c. 5170, Müslim; 715, 1466,
Balcağızını tatmadıkça helal olmaz: Nesei; talak 9, Darimi;
talak 49, İbn Mace; talak 32 Tirmizi; nikah 27, Muvatta; nikah 17-18,
Buhari; şehadet 3, libas, 6-23, talak 4, edep 68, Müslim; talak 1-5,
Bal şifa kaynağıdır: Buhari; 12c. 5723,
Balık ve çekirgenin ölüsü yenir: İbn Mace; 3218, 3222,
Balık yemek bedeni zayıflatır: UYDURMA: el-Menar s. 64,
Balık ve çekirge helaldir; İbn Mace; 3314,
Balinanın yeneceği: Tirmizi; 2593, Nesei; 4331,
Bana
ancak
namaza
kalktığım
zaman
abdest
almam
emredildi: Tirmizi; 3c. 1908,
Bana itaat eden Allaha itaat etmiştir: Buhari; ahkam 1, İbn
Mace; 1,
Bana dünyada kadın güzel koku ve namaz sevdirildi: Nesei;
3928,
Bana itimad etmiyor musunuz? Ben Sema’da olan Allah’ın
eminiyim sabah ve akşam bana gökyüzünün haberi geliyor: Müslim
1064,
48
Baston sünnettir: UYDURMA: Aliyül Kari; sy. 56,
Başına bir musibet gelen hiçbir müslüman yoktur ki Allah'ın
emrettiği şekilde; Biz Allah'ınız ve ancak O'na dönücüleriz,
Allah'ım musibetim hususunda bana ecir ver ve bana bunun
arkasından daha hayırlısı ihsan buyurmasın: Müslim; Cenaiz 3, 4,
İbn Mace; Cenaiz 55, (Bakara 156),
Başın meshi komple olması: Buhari; 1c. 327, 332,
Başkalarının avret mahalline bakmak haramdır: Müslim; 338,
Başkaldıran cennete giremez: Buhari; i'tisam 2,
Başlarına bir kadın geçiren millet felah bulmayacak: Tirmizi;
2365,
Başkası adına hacc: Müslim; 1334,
Bayram ayları 29 gün dür: Müslim; 1082,
Bayramda def çalmak mübahtır: Nesei; 1593,
Bayram namazı: Tirmizi; 537, İbn Mace; 1278-1291, Nesei; 1565,
Bayram namazı hutbeden önce kılınır: Nesei; 1564,
Bayram namazında hayızlıda olsa kadınların bulunacağı:
Müslim; 890, Tirmizi; 539,
Bayram namazı 12 tekbirle kılınır: Ebu Davud; 1149, İbn Mace;
1280, Tirmizi; 535,
Bebekle oynanabileceği: Ebu Davud; 4932, Müslim; 1422, 2440,
İbn Mace; 1826, Buhari; 13c. 6093,
49
Bedevinin gelip mescide bevl etmesi: Nesei; 56
Bedir gazası: Müslim; 1779,
Belada Allaha sığınma: Buhari; 14c. 6297, 6506,
Belaya uğrayınca dua: Tirmizi; 3654,
Beni övmeyin: Müsned; 4263,
Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öyle kılın: Müslim;
2/544, Buhari; 2c. 675-880, ezan 18, Müsned; 5/53, Buhari; 7c. 3037,
Nesei; 739,
Ben kulumun yanındayım, bana dua ettiğinde onunla
beraberim: Tirmizi; 2496,
Ben Mirac için yukarı çıkarıldığımda bakırdan tırnakları
bulunan ve tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir
kavmin yanından geçtim. Ey Cebrail bunlar kimdir? Diye sordum.
Cebrail,bunlar insanların etlerini yiyen ve ırzlarına dil uzatanlardır,
dedi: Ebu Davud; edeb 40. bab 4878,
Beli dümdüz tutma:Ebu Davud; 855,Tirmizi;264, İbn Mace; 870,
Ben ademoğlunun efendisiyim. Toprağı ilk açılacak benim,
İlk şefaat edecek benim, ilk şefaatı kabul edilecek benim: Ebu
Davud; 4673, Müslim; 2278,
Ben ademoğlunun seyyidiyim: Tirmizi; 335,
50
Ben bir beşerim.Doğruyu da bulurum hata da ederim: İbn
Abdill Berr el-Cami; 2c.32, İbn Hazm el-ihkam; 6c. 149, el-Fullani
ikazul himem; 72. sy, İmamın sözü,
Benden sonra şu ikisine uyun: Tirmizi; 3904, İbn Mace;
mukaddime 11,
Benden sonra kafirlere benzeyip birbirinizin boynunu
vurmayın: Tirmizi; 2289, Nesei; 4109-4115, İbn Mace; 3942
Ben devamlı oruç tutarım, seferde de tutayım mı? dedi.
Rasulüllah (sav) dilersen tut dilersen tutma dedi: Ebu Davud; 2402,
Buhari; savm, seferde oruç babı, Müslim; 1121, Tirmizi; Nesei; 2296,
İbn Mace; 16,
Ben ilmin şehriyim, Ebu Bekir onun esasıdır: UYDURMA:
Fetavel Hadisiye 269,
Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır: UYDURMA: Acluni
1/202, Aliyül Kari; sy. 43,
Ben insanlarla, La ilahe illallah demelerine kadar savaşmakla
emrolundum. Onlar bunu deyince öldürmeyi hak etmeleri dışında
kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Bundan sonra
hesapları Allah' a aittir: Tirmizi; tefsir, sure 88, Müslim; iman no 20,
Benim dünya ile işim yok.Dünyada ben bir ağacın altında
gölgelenen ve sonra oradan ayrılıp giden bir atlı gibiyim: Tirmizi;
2483,
51
Benim doğduğum yer Mekke, hicret ettiğim yer Medine,
Medine'de durdum mu Zul-Huleyfe'den öteye dönünceye kadar iki
kılarım. Sahabi' nin biri (Ebul Ali' ye) Ey Allah'ın Rasulü ben
memleketime gidiyorum ve iki ay kalıyorum namazı kısaltacak
mıyım? diye sorar. Rasulüllah (sav) Evet, orada elli yılda kalıncaya
kadar seferisin dedi: Ebu Bekr müsned; 135,
Ben kulumun bana olan zannının yanındayım. Beni zikrettiği
yerde, ben onunla beraberim, buyurdu. Vallahi Allah, kulunun
tevbesine
sizden
birinizin
sahrada
kaybolan
hayvanını
bulmasından daha çok sevinir. Her kim bana bir arşın yaklaşırsa,
ben ona bir kulaç yaklaşırım. O ba na yürüyerek gelirse ben ona
koşarak gelirim: Müslim; tevbe 1,
Benim bildiğimi bilseniz az gülerdiniz: Tirmizi; 2414, Nesei;
1474, Muvatta; 1c. 319, Buhari; kusuf 16/3, Müslim; kusuf 10/1,
Benim ümmetimin yaşı 60-70 sene arası olacak: Tirmizi; 2433,
Beni zikredip iki dudağı benimle hareket ettikçe kulumla
birlikteyim: Buhari; tevhid 43,
Benim beş tane ismim vardır: Buhari; menakıb 17, Tirmizi;
edep 67, Darimi; rikak 59,
Benim tarafımdan velev bir ayet olsun tebliğ ediniz: Buhari;
1c. 32,
Beni seviyorsan fakirliğe hazırlan: Tirmizi; 4c. 2454,
52
Benim ümmetimin yaşı, 60-70 sene arasındadır; Tirmizi; 4c.
2433,
Ben sade vahyedilene uyarım: Ahkaf; 9,
Ben ancak iki ahmak sesten nehyedildim, Feryat ve çalgı sesi:
Heysemi M. zevaid; 3c. 13,
Ben kaybolanları sevmem: Enam 76,
Benim mescidimde kılınan namaz, diğer mescidlerden 1000
misli daha efdaldir: Nesei; 691,
Benim mezarımı mescid edinmeyin: Müslim; 532,
Benim yarattığım gibi yaratmaya çalışandan daha zalim kim
vardır: Buhari; 16c. 7432,
Beni namaz kılanlardan eyle: Şuara; 78, Bakara; 128, İbrahim;
40,
Beraber oturun: Ebu Davud; 4823, Müslim; 430,
Besmelesiz abdestte hayır yoktur.: Buhari; vudu,
Besmele çek önünden ye: Müslim; 2022, Nesei; 4414,
Besmelenin namazda gizli okunacağı: Müslim; 399, 299,
Tirmizi; 244,
Beş şey sorulmadan ayakları ayrılmayacak bir kulun
mahşerde..: Tirmizi; 2531,
Beş rekat kılan sehv secdesi yapar: Müslim; 572, Ebu Davud;
1019,
53
Beş hakkı vardır müslümanın müslüman üzerinde..: Müslüm;
2162,
Beş rekat vitr kılınır ve yalnız son rekatta oturulur: Ebu
Davud; 1359, 1338, Nesei,
Beş defa emme: Müslim; 1452,
Beş vakit namazın vakitleri: Müslim; 610,
Beşikte konuşan üç çocuk: Müslim; 3005,
Beş şey fıtrattandır: Tirmizi; 2904, Nesei; 5190,
Bevlin kabir azbına sebebiyeti: Buhari; 3c. 1284, 1300,
Beyaz elbise giyinin, ölülerinizi de beyaz kefene sarın:
Tirmizi; 2961,
Beyaz kılları yolmayın, o müslümanın nurudur: Tirmizi; 2974,
Bıyığı alın sakalı bırakın: Tirmizi 2912, Nesei; 5000-5013,
Muvatta; 4c. 323, Müslim; taharet 259, Ebu Davud; 4199.
Bıyığından almayan bizden değildir: Tirmizi; 2909, Nesei; 13,
Bıyığın ölçüsü: Buhari; 13c. 5925,
Bidat:Buhari; 4c. 1749, 5c. 2492, 6c. 2962, 15c. 7170, 2c. 722, 15c.
7159, Müslim; 3c. 867, İbn Mace; 1c. 46, Müsned; 4c. 105.sy, Camius
Sağır; 2c. 7790,
Bidatçı imamın arkasında namaz kılınır: Buhari; 2c. 722,
Bidatçının günahı kıyamete kadar gider: Müslim; 1017, 2674,
54
Bidatçı lanetlenmiştir: Buhari; 4c. 1749,
Bidatın islamdaki ilk zuhuru: Darimi; 1c. 210,
Bidat ehlini dinlerse Allah cc’in onun üzerinde koruması
kalkar ve ona (yani bidata) verilir: Ebu Nuaym; 7/26-34, İbn Battah
al- İbaanatıl Kübra no: 444,
Bildiğini gizleme: Bakara; 159, 174, 213,
Bile bile babasını inkar edenin hali: Müslim; 61,
Bilgi isteyin Allahtan: Tirmizi; dua 105, İbn Mace; dua 5,
Bilgi lafızda kalan şey değildir. Ancak faydası olan şeydir:
Ebu Nuaym; Hilyetül Evilyasında 9/123,
Bilinmeyen için Allah bilir demek: Buhari; 10c. 4745,
Bilmediğin bir şey için Allah daya iyi bilir demenin ilimden
oluşu: Buhari; 10c. 4745,
Bina yapımı: İbn Mace; 4160, 4163,
Binek giden yürüyene, az olan çoğa selam verir: Müslim; 2160,
Bir gün biz Rasulullah (s.a.v) ile beraber idik. Kokmuş bir
leşten kokular geldi. "Bu koku nedir biliyor musunuz? Bu
mü'minlerin gıybetini yapan kimselerin kokusudur" dedi. Ahmed;
3c. S. 351,
Bir hakim hükmedeceği zaman içtihad eder sonra bu
hükümde isabet ederse o hakime iki
55
ecir vardır: Müslim; 1716,
Buhari; 16c. 7222, Ebu Davud; akdiye 2, Tirmizi; 1342, Nesei; kuzat 3,
İbn Mace; ahkam 3, Müsned; 2/187, 4/198,
Bir kavme akıllarının almadığı bir şey anlatma: Müslim;
mukaddime 5/8,
Birbirine karışmayan iki deniz: Buhari; 10c. 4827,
Bir kadının halası veya teyzesiyle bir nikah altında kalamaz:
Müslim; 1408,
Biriniz acele etmedikçe duası kabul edilir: İbn Mace; 3853,
Bire on verilir...: Buhari; 8c. 3640, 7c. 3027, 16c. 7383,
Bir delikten mümin iki kere sokulmaz: Müslim; 2998, İbn
Mace; 3982, Ebu Davud; 4862
Birlik olma: Müslim; imare 59, Ebu Davud; sunne 27,
Bir beldede iki kıble olmaz: Ebu Davud; 3032, Tirmizi; 339,
Bir ve iki defa emme: Müslim; 1450,
Bir kimsenin yemeği iki kişiye yeter: İbn Mace; 3254,
Bir adam 99 kişi öldürmüş de tevbesi kabul edilip edilmeyeceğini sormaya başlamış. Derken bir rahibe gelerek ona da sormuş.
Rahib, senin için tevbe yoktur, demiş. Adam rahibi de öldürmüş.
Sonra sormaya başlamış...Sonra bir köyden çıkarak içersinde iyi
insanlar olan köye gitmek üzere yola çıkmış. Yolun bir kısmına
geldikten sonra eceli gelmiş, sonra ölmüş. Bunun hakkında rahmet
melekleriyle azab melekler münakaşa etmişler. Neticede iyi yere
56
ötekinden bir karış daha yakın bulunmuş ve o yer halkından
sayılmış: Müslim; 2766,
Bir adam kendi eşini üç talakla boşamış bulunuyordu. Bir
kâfire
karşılık
mümin öldürülmez.Kim
kasten
bir mümini
öldürürse katil öldürülenin velilerine teslim edilir. İstelerse katili
öldürürler. İsterlerse diyet alır: Ebu Davud; diyet 4. bab, 4506;
Tirmizi; 1434, İbn Mace; 2659, Buhari 15c. 6778; Nesei; 4779,
Birbirine karışmayan iki deniz: Buhari; 10c. 4827, no 2675,
Tirmizi; 2615 (değişik lafızla),
Bir kişinin yemeği iki kişiye yeter: İbn Mace; 3254,
Bir bağırsakla yer mümin, kafir yedi bağırsakla yer: İbn Mace;
3251-3257,
Bir kişinin mescidle ilgilendiğini görürseniz ona iman
şehadetinde bulunuz. Çünkü Allah, Allah'ın mescidlerini ancak
Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namaz kılan ve zekat verenler
iman ederler. Buyurmuştur: (Tevbe; 18) Tirmizi; 2750,
Bir kulun ömrünü nerede tükettiği, ilmini nerede kullandığı,
malını nereden kazanıp nereye harcadığı ve cismini nerede
yıprattığı
sorulmadıkça
onun
ayakları
Allah'ın
huzurundan
ayrılmaz: Tirmizi; 2532,
Bir adam yanında bir veya iki kişi olmadan kocası evde
bulunmayan bir kadının yanına girilmez: Müslim; 2173,
57
Bir kadın kocasına başka bir kadını anlatmasın: Buhari; nikah
118, Ebu Davud; nikah 43,
Biriniz kardeşiyle kavga ederse yüzden kaçınsın.Çünkü
burada olanlar sözlerimi hazır olmayanlara tebliğ etsin, anlatsın:
Buhari; 1c. 30,
Bir tek namazı yirmi sene unutan kimse bu namazdan
başkasını kaza etmez: Buhari; 2c. 648,
Biz elçi göndermedikçe azab edici değiliz: İsra; 15,
Bize silah çeken bizden değildir: Müslim; 98,
Bizimle onlar arasındaki söz namazdır. Kim bu namazı terk
ederse kafir olur: Tirmizi; 2756,
Biz işimize isteyeni tayin etmeyiz: Müslim; 14,
Bizde Fatıma (ra)’ın mushafı vardır. Allaha yemin ederimki
onda Kur’anınızdan bir tek harf dahi yoktur:ŞİA SAPIKLARININ
UYDURMASI: el-Kuleyni, el-Kafi 57,
Bizden başkasına benzeyen bizden değildir: Tirmizi; 2835,
Biz melekler içinde köpek ve resim bulunan eve girmeyiz:
Müslim; 2104,
Biz katiyen her isteyene memuriyet vermeyiz: Nesei; 4,
Borcun yazılması: Buhari; 5c. 2424,
Boşanan kadın doğurunca iddeti doğurunca biter: İbn Mace;
2026,
58
Boşama sözleri: Buhari; 11c.
Boşanan kadın ise başka bir adamla evlendi ve az sonra o
adam da sözü edilen kadını onunla henüz cinsi temasta
bulunmadan boşadı. Bunun üzerine Resulüllah (sav)' a bu kadının
birinci kocasına helal olup olmayacağı soruldu. (sav), şu cevabı
verdi: ‘Hayır, ikinci kocası birinci kocası gibi onun balcağızını
tatmadıkça helal olmaz’: Nesei; talak 9, Buhari; libas 6-23, edep 68,
talak 4, şehadet 3, Darimi; talak 49; İbn Mace; talak 32, Tirmiz; nikah
27, Muvatta; nikah 17-18, Müslim; talak 1-5,
Boynuzsuz davarın boynuzlu davardan kısası alınacaktır:
Tirmizi; Kıyametin Sıfatı Babı, 2535,
Bölünmeyin: Şura; 14, Beyyine; 4, Bakara; 213, Casiye; 16, Ali
imran; 105, Enam; 159, Rum; 30-32,
Buhari’ nin Ebu Hanife hakkında sözleri: Buhari;15c. 6852,
Bu ikisine uyun: Tirmizi; menakıb 16, 3904, İbn Mace; 11,
Bu iplikten kasıt gecenin karanlığı ile gündüzün aydınlığıdır:
Müslim; 1090, siyam; 33, Tirmizi; suretil Bakara 17,
Buluntu mal: Müslim; 1722,
Buluntu mal helal değildir: Buhari; ilim 28, edep 75, lukata
234, Ebu Davud; lukata 1, Muvatta; akdiye 46, Tirmizi; ahkam 35,
Bu ümmetten birine ilham gelse, bu Ömer olurdu: Buhari; 7c.
3445,
Bu ümmette otuz abdal vardır :UYDURMA: Acluni 1/25,
59
Burun ve alın üzerine secde: Müslim; 215, 218, Ebu Davud;
894,
Bütün namazlar tek abdestle kılınabilir: Müslim; 277,
Bütün sevablar güzel ahlaktadır: Tirmizi; 2497,
Büyük adamı emzirme..: Nesei; 3304,
Büyük günahların tesbiti: Buhari; 5c. 2442, 1c. 4623, 13c. 5980,
14c. 6550, 16c. 7404,
Büyük günahlar: Tirmizi; 2401,
Büyük insanın süt emmesi: Müslim; 1453,
Büyü yapılması (sav)’ e: Müslim; 2189,
60
C
Cahiliyeden hesaba çekilmeyeceği: Müslim; 120,
Cahiliyye adedinden sakının:Buhari; 7c. 3321,13c. 6032, 1c. 184,
Cahiliyye insanı köpeğini besler büyütürdü, ama çocuğunu
öldürürdü: Darimi; 3,
Cahiliyye nikah çeşitleri: Buhari; 11c. 5220,
Cahiliyye zamanınızdaki bayramları kaldırdım: Nesei; 1556,
Cahillerden yüz çevir: Bakara; 67, Maide; 50, Enam; 35, Araf;
199, Hud; 46,
Cahillere hikmetten bahsetmeyin: Darimi; mukaddime 34,
Camide cenaze namazı kılana sevap yoktur: UYDURMA
Aliyul Kari 117 sy,
Cana kıymanın cezası: Buhari; 6c. 2615,
Canından çok sevmedikçe: Müslüm; 69,
Canlarınız, mallarınız, ırzlarınız aranızda haramdır: Tirmizi;
2248,
Canlı hayvanları hedef yapmayın: Nesei; 4416, 4422,
Cariye,
sen
Allah’ın
Rasulüsün
dedi.Bunun
üzerine
Rasulüllah (sav) bana; O’nu azad et, çünkü o bir Mümine’dir,
buyurdu: Müslim; 537, Ebu Davud; 929, 930, Buhari Cüzün’ de 64,
61
Nesei; 3/15, Ahmed; 5/447, Beyhaki; 7/387, İbn Huzeyme; Tevhidde
121, Ebu Said ed-Darimi fir-Reddi alel-cehmiyeti; 271, İbnu Ebu Şeybe;
İman 84, İbnu Ebi Asım; Sünen 489, Beyhaki; Esma 422, Ebu Hanife
Müsned; 3,
Cariyenin efendisini doğurması, çıplak ayaklı elbisesiz fakir
koyun çobanlarının yüksek bina yapmakta birbiriyle yarıştıklarını
görmen...: Müslim; 1, Buhari; 1c. 204,
Cariye ile nikah: Buhari; 5c. 2068,
Cariye namazı başı açık kılar: İbn Teymiyye feteva; 15c. 372.
sy, El Muğni 1c. 604. sy,
Cariyenin Allah cc semadadır demesi: Ebu Davud; eyman 19,
Taberani; ıtk 8, 9, Darimi; nuzur 10, Neylul Evtar; 7/223, Nesei 1218,
Muvatta 4/24,
Cariyenin hükmü: Buhari, 4c. 1995, 5c. 2067,
Cariyenin talakı iki iddeti iki hayızıdır: Ebu Davud; 2189, İbn
Mace; 2080, Tirmizi 1192,
Casusluk ve hükmü: Buhari; 6c. 2803-2872, 10c. 4852,
Cebrailin namazı (sav)’ e tarif etmesi: Buhari; 7c. 3037,
Muvatta, 1c. 53. sy,
Cedeli terk edene cennetin ortasında bir köşk vardır: Tirmizi;
2061,
Cehennem ateşi dünya ateşinden 69 derece daha şiddetlidir:
Muvatta; 4c. 403, Buhari; bedul halk 59/10, Müslim; cennet 30,
62
Cehennem ateşi ile dünya ateşi: Buhari; 7c. 3064,
Cehennem azabından,kabir azabından, Allah a sığınma:
Müslim, 590, Ebu Davud; 1542, Nesei; 2065, Tirmizi; 3800,
Cehenneme, cehennemlikler atılacak da o üç defa daha var
mı, daha var mı? diyecek. Nihayet Rabb’i ona gelecek ve ayağını
üzerine koyacak.O zaman toplanıp büzülecek ve “yeter,yeter,yeter”
diyecek: Darimi; 122. bab, no 2852, Tirmizi; Cennet 19. bab, no 2682,
Müslim; Cennet 37, no 2848, Buhari; Tefsir (50.sure) 10c. 4784,
Cehennem ehli, her kaba, haris ve büyüklük taslayan kişi:
Tirmizi; 2732,
Cehennem ehlinin çoğu kadınlardır: Nesei; 1493,
Cehennemde en hafif azabı görecek insan iki papucu olupta
oradanda beyni kaynayacak: Darimi; 2851,
Cehennemden cennete geçiş: Ebu Davud; 4740, Buhari; rikak
8/145, Tirmizi; 2720-2723, 2728, İbn Mace, 4315,
Cehenneme girecek ilk üç kişi: Tirmizi; 2489, Nesei; 3123,
Cehennemin harareti 69 kat üstün kılmıştır ve her biri bu
dünyadaki ateşin harareti kadardır: Tirmizi; 2715,
Cehlin yayılması, ilmin azalması, zinanın yayılması, şarabın
içilmesi, erkeklerin miktarı azalıpta, kadınların çoğalması o
derecede ki elli kadının yalnız bir tek kayyımları yani bakanı
olması kıyamet alametleridendir: Buhari; 12c. 5641, 11c. 5309,
63
Celeb (pazara mal gelmeden satılmaz) alınmaz: Müslim; 15171525,
Cellale (dışkı yiyen hayvan) etinin yenmesi yasaktır: İbn
Mace; 3189,
Cem özürsüz olarak kılınırmı: Tirmizi; 187, İbn Mace; 1069,
Müslim; 705,
Cem seferde: Müslim; 703, 704, Buhari 2c. 612, Ebu Davud;
1220, Müsned; 5c. 241,
Cemde sünnet namaz kılınmaz:Müslim;1288, Ebu Davud;1906,
Cemeat iki kişidir: Buhari; 2c. 692,
Cemeata sarılın kurtulan taifedir: İbn Mace; 3993,
Cemeata yapışın Allah ın eli cemeatın üzerinedir. Her kim
cemeattan ayrılırsa şüphesiz cehenneme gider: Tirmizi; 2255,
Cemeata yapışın, fırkalaşmayın, bölünmeyin, şeytan tek
kişiyle beraberdir, iki kişiden daha uzaktır: Tirmizi; 2254, Beyhaki
şuabul İman, El Kenz 8c. 207,
Cemeatle namaz: Muvatta; 8/8, Buhari; ezan 10/29, Müslim;
649-654, Nesei; 10/53,
Cemeatle niye namaz kılmadın, sen Müslüman değimlisin;
Muvatta; 1c. 232. sy, Nesei; imamet 10/53,
Cemeatsiz İslam olmaz,Emirsiz cemeat olmaz,İteatsız da emir
olmaz: Darimi; 1c. 257,
64
Cemeattan ayrılmama: Buhari; 16c. 7220,
Cemeattan bir karış ayrılan islamdan çıkar: Ebu Davud; 4758,
Cenaze evine yemek getirme: Ebu Davud; 3132, Tirmizi; 1003,
İbn Mace; 1610,
Cenaze namazı dört tekbirli ve fatiha okunur. Her tekbirde
eller kalkar: Buhari; 3c. 1244, 3c. 1251, 1263, 1289, Müslim; 95, Tirmizi;
1028, 1031,
Cenaze namazı mescide kılınır: Müslim; 973, Tirmizi; 1038,
Ebu Davud; 3189, Nesei; 1969, İbn Mace; 1518,
Cenaze namazı mescide kılınır: Ebu Davud; 3189, Müslim; 973,
Nesei; 1969, İbn Mace; 1518, Tirmizi; 1038,
Cenaze namazında fatiha okunur: Buhari; 3c. 1256, Tirmizi;
1031,
Cenaze namazını 100’ e varan cemeat kılarsa diledikleri şefeat
kabul olunur: Nesei; 1992,
Cenaze taşımadan dolayı abdest alma: Ebu Davud; 3161,
Nesei; 192, İbn Mace; 1463,
Cenaze yıkama: Müslim; 939,
Cenazenin arkasından gitmek imandandır: Buhari 1c. 199,
Cenaze tabuta konulup da erkekler onu omuzları üzerine
yüklendikleri zaman, o cenaze iyi bir kişi ise: Beni ulaştırınız der.
Şayet iyi bir kimse değilse: Yazıklar olsun bu cenazeyi nereye
65
götürüyorlar ? diye seslenir. Cenazenin bu sesini insandan başka
her şey işitir. Eğer insan bunu işitseydi muhakkak düşer bayılırdı:
Buhari; 3c. 1303, 3c. 1239,
Cenazeyi şirk koşmayan 40 kişi kılarsa: Müslim; 948, Ebu
Davud; 3170, İbn Mace; 1489, Tirmizi; 1033, Nesei; 1993,
Cenazeyi takip etmekten nehyolunduk: Müslim; 928, Ebu
Davud; 3167,
Cenazeyle üç şey gider….Ailesi, ameli ve malı, ameli kalır
gerisi gelir: Tirmizi; 2485,
Ceninin diyeti elli koyundur: Nesei; 4786,
Ceninin diyeti: Müslim; 1681,
Ceninin kesilmesi anasının kesilmesiyledir: Ebu Davud;
edâhi 17, Tirmizi; 1503, İbn Mace; zebâih 15, Darimi; edâhi 17,
Cennet serçelerinden bir serçedir deyiverdim. Bunun üzerine
Rasulullah (sav): Sen bilemezsin ki Allah cenneti yaratmış,
cehennemi de yaratmıştır ? Sonra şunun için bir ehil yaratmışdır,
buyurdu: Müslim; 2662,
Cennet ehli cennete kılsız, tüysüz, yaradılıştan sürmeli, otuz
veya otuzüç yaşın çocukları olarak girecekler: Tirmizi; 2669,
Cennet ehline baktım çoğu fakirlerdir, Cehenneme baktım
çoğunun kadınlar olduğunu gördüm: Tirmizi; 2729,
Cennet güçlüklerle kuşatılmış, cehennem ise şehvetlerle
çevrilmiştir: Tirmizi 2684, Müslim; cennet 14, Darimi; 2846,
66
Cennet halkının dili arapçadır: UYDURMA:Aliyul Kari 92. sy,
Cennet, size ayakkabılarınızın bağından daha yakındır.
Cehennem de böyledir: Buhari; rikak 29, Ahmed; 1/387, 413,
Cennete ancak muminler girecektir: Buhari; 14c. 6496,
Cennete hesabsız girecekler: Müslim; 220,
Cennetle müjdelenen on sahabi: Ebu Davud; 4648, Tirmizi;
3992, İbn Mace; 134,
Cennette bir ağaç vardır yüz sene yürü bitmez: Müslim; 2826,
Cennette bir ağaç vardır, hayvanına binmiş kişi onun
gölgesinde yüz sene yürür: Tirmizi; 2643, 3509, Darimi; 2841,
Cennet ve ateş münakaşa ettiler. Şöyleki Ateş: Ben kibirli ve
zorlayıcı kimselerle tercih olundum, yani onlara tahsis olundum
dedi. Cennet de: Bana ne oldu ki, bana insanların zayıf ve sakatları
giriyor? dedi.Allah cennete şöyle buyurdu:Sen benim rahmetimsin,
ben seninle kullarımdan dilediğime rahmet ederim. Ateşe de şöyle
buyurdu: Sen sırf
benim azabımsın, ben
seninle kullarımdan
dilediğime azab ederim. Cennet ve cehennemden herbiri dolacaktır.
Fakat Cehennem dolmak bilmez.En sonu Allah ona ayağını koyar.
O da yeter, yeter, yeter der. İşte o zaman cehennem dolar, bazısı
bazısına büzülür.Allah hiçbir kimseye zulmetmez. Cennete gelince
Allah cc, onun için (onun boşluğunu doldurmak için) yeniden bir
takım halk yaratır: Buhari; 10c. 4785,
67
Cennette çocuk arzu ettiği vakit gebeliği, doğumu ve yaşı
dilediği şekilde bir anda tamamlanacaktır: Tirmizi; 2688,
Cennette mümine cinsi münasebet gücü verilecek: Tirmizi;
2659,
Cennette su denizi, bal denizi, süt denizi ve şarap denizi
vardır ve nehirler daha sonra bunlardan çıkacaktır: Tirmizi; 2690,
Cennette tükürme, sümkürme olmayacak: Tirmizi; 2660,
Cereme kime ise semerede onadır (Kim çaba sarfederse
meyvesini alacaktır):Tirmizi 2808,Ebu Davud,İbn Mace,Ahmed 6c.49,
Cessase hadisi: Ebu Davud; 4325, 4326, Müslim; 2942, İbn
Mace; 4074, Tirmizi; 2354,
Ceza-ke Allahu Hayr: Taberani Mu'cemus-Sağir; 809, Tirmizi;
Birr 87,
Cibril’i altıyüz kanadı olduğu halde kendi suretinde
görmüştür: Müslim; İman 282, 173-174,
Cibril bana kabede iki defa imam oldu: Ebu Davud; salat 2,
Müslim; 544, Muvatta 1c. 1,
Cibril bana komşuyu o derece tavsiye ettiki neredeyse mirascı
yapacağını zannettim: Buhari; edep 28, Müslim; birr 140, Ebu Davud;
edep 123, İbn Mace; edep 4,
Cibril Hadisi: Müslim; 8, Tirmizi; 2738, Nesei; 4960,
Cibrilin cennet ve cehenneme gönderilişi: Nesei; 3743,
68
Cibril idi, size dininizi öğretmek için gelmişti buyurdu: Ebu
Davud; 4695, Buhari, tefsir 6/144, Müslim; 8, Nesei; 4993, İbn Mace;
63,
Cibrilin imanı tarifi: Nesei; 4957, Buhari; 1c. 202,
Cibrilin namazı tarifi: Buhari; 7c. 3037, Nesei; 494,
Cifir yapanın islamdan nasibi yoktur: Abdurrezzak; 1126,
Beyhaki; 18/139,
Cihad Cuma namazı ve cenaze peşinden gitmek kadınlar için
değildir: Taberani Mu'cemus-Sağır; 817,
Cihad farzdır: Nesei; 3075-3082,
Cihad imandandır: Buhari; 1c. 189,
Cihad: Yasin; 74, 75, Enfal; 39, Bakara; 193, Ali İmran; 142,
Muhammed; 31, Tevbe; 16, 38, 111, Saf; 10, 11, Maide; 35, Nisa; 74,
Ankebut; 6, Müslim; 50, İbn Mace; 4011, Buhari; 13c. 5975,
Cihadı terk eden münafık olarak ölür: Nesei; 3083,
Cima duası: Ebu Davud; 2386, Müslim; 1434, Buhari; 1c. 293,
Cimriliğin kereati: Müslim; 1029,
Cin çıkarma: Darimi; 19,
Cinler ateşten,Adem topraktan,melekler nurdan yaratılmıştır:
Müslim; 2996,
Cinlerin haber hırsızlığı: Buhari; 13c. 6162,
69
Cinlerin haber hırsızlığı: Buhari; 13c. 6162,
Cinlerin mahiyeti ve sav ile gorüşmeleri: Buhari; 8c. 3608,
Cinlerin ve insanların yaradılış gayesi: Zariyat 56, Buhari 10c.
4790,
Cuma ezanı imam mimbere çıkınca okunur: Nesei; 1392,
Cuma, ezanı işitenin üzerine farzdır: Ebu Davud; 1056,
Darekutni; 165, Beyhaki; 3c. 173, Ebu Nuaym; 7c. 104, Buhari; 2c. 867,
Cuma günü gusul: Buhari; 2c. 851,
Cuma günü hutbede, dua ederken sadece şehadet parmağını
oynatma: Nesei; 1412,
Cuma günü namaz için çağrıldığında hemen Allah'ın zikrine
koşun: Cuma; 9-11,
Cuma günü kılınan Zuhru Âhir namazı bâtıldır: El Bahrur
Raik; 2/150, Diyanet Fetvaları;
Cuma için sultanın iznine muhtaç yoktur. Osman (ra) evine
kapanıp asiler evini sarınca,Ali (ra) cumayı kıldırmıştı: İbn Kudame;
El Muğni 2/245,
Cuma kılınır: İbn Mace; 1082, Ebu Davud; 1052, 1056, 1057,
1069, Fethul Bari; 2c. 294, Cuma; 9, Nesei; 1369, 1371, Buhari, 2c. 867,
861, 862, Müslim; 846, 852, 865, 1829, Tirmizi; 499,
Cuma konusunda zayıf rivayetler: İbn Mace; 1081, Beyhaki; 3c.
177,
70
Cuma namazı iki rekattır: Nesei; 1420, 1440,
Cuma namazı ilk defa Hicretten evvel Medine’de Ensar’dan
Esad b. Zarure (ra) tarafından kılındı: Fethul Kadir; 1/408, Suyuti
Ed-Durul Mansur; 6/128, İbn Hacer Fethul Bari; 2/294,
Cuma namazı kılınacak yerde hadler uygulanacak diye bir
delil yoktur: El Muğni; 2/234,
Cuma namazı kılınca öğle namazı düşer, kılınmazsa o
takdirde öğle namazını kılmak farzdır: Fethul kadir; 1/408,
Cuma namazına akıl baliğ olan herkesin gitmesi farzdır:
Nesei; 1371,
Cuma namazını Rasulullah (sav) Mekke’de kılmadı: İbn
Hacer; Tuhfetul Muhtaç,
Cuma ve bayram namazı aynı güne gelirse bayram namazını
kılın: Ebu Davud; 1070, İbn Mace; 1310, 1593,
Cuma,
Bahreyn
köylerinden
Cuvasa’
da
Abdulkays
mescidinde kılındı, ikinci defa: Buhari; 2c. 861, Ebu Davud; 1068,
Cuma, köle, kadın, hasta, çocuk dışında herkese farzdır: Ebu
Davud; 1067, Beyhaki; 3c. 172,
Cumanın evvelinde kılabildiğin kadar namaz vardır: Ebu
Davud; 1128, Müslim; 857, Tirmizi; 520,
Cumayı özürsüz terk eden bir dinar tasadduk etsin: Nesei;
1372,
71
Cumayı terk edenin kalbi mühürlenir: Müslim; 652, 865, Ebu
Davud; 1052, Nesei; 1369, Tirmizi, 499, İbn Mace; 1125,
Cumayı üç kere üst üste terk edenin Allah kalbini mühürler:
Nesei; 1369, Muvatta; 1c. 198 .sy,
Cüheym'i ve Allah’ı kim yarattı diyen kafirler: Müslim; 134,
Ebu Davud; 4721,
Cünüp olmakla beraber, müslümanın temiz olacağı: Buhari;
1c. 388,
Cünüpken herhalikarda Allah cc’ yi zikir: Müslim; 383,
Cünüplükten dolayı yıkanma: Müslim; 316, Nesei; 193,
Tirmizi; 108,
Cünüplünün kıraat etmesi: Buhari; 1c. 403,
Cüveyri hadisi: Müslim; 2550,
72
Ç
Çakıllarla tesbih çekilmez:Ebu Davud;1500,Tirmizi; 3788-3790,
Çalgı sesinden kulaklarını tıkadı: Ebu Davud; 4924,
Çalgı ve feryattan nehyedildim: Heysemi; 3c. 13, CamiusSağır; 2c. 46,
Çalgı ve zurna aletlerini ve putları ortadan kaldırmakla
gönderildim: Müsned; 5/267, 268, Ahkam hadisleri; 6c. 255,
Çalgının haramlılığı: İbn Mace; 4020, Tirmizi; 2308,
Çan bulunan eve melekler girmez: Ebu Davud; 4231, Müslim;
2113, Tirmizi; 1755,
Çan bulunan kervana melekler gelmez:Ebu Davud;2554,Nesei;
Çan şeytanın çalgısıdır: Müslim; 2114, Ebu Davud; 2556,
Çarşafımı giydim Allah Rasulünun peşinden gittim. Baki
mezarlığına vardı ve orada dua etti: Nesei; 3953,
Çekinme ben kral değilim. Ben güneşte kurutulmuş tuzlu et
yiyen bir kadının oğluyum: İbn Mace; etime 30,
Çekirgenin yeneceği: Buhari; 12c. 5576, Nesei; 4336, İbn Mace;
3314, Müslim; 1952,
Çekişenlerin arasını bulmak: Buhari; 5c. 2503,
73
Çekişmeyi bırak. Çünkü onun faydası azdır. Üstelik o
kardeşler arasında düşmanlığı körükler, tahrik eder: Darimi; 309,
Çıkarken girerken selam: Tirmizi; 2848,
Çıngırak olan kafileye melek gelmez: Nesei; 5184,
Çıplak olarak kabenin tavafı yasaktır: Müslim; 1347, Buhari;
salat 2, 10, Hac; 67, Ebu Davud; menasik; 66, Nesei; menasik 161,
Darimi; menasik 74, Tirmizi; 3285, 872,
Çirkin isim koymayın: Müslim; 2136,
Çobanın köpek beslemesi: Buhari; 5c. 2153,
Çobanlık yapmıştır: Buhari; icare 2, Etime 50, enbiya 29,
Müslim; 302, Muvatta; istizan 18, Müsned; 3c. 326,
Çobansınız hepiniz: Ebu Davud; 2928, Buhari; Cuma, ıtk,
ahkam, Müslim; 1828, Tirmizi; 1757,
Çocuğa dua etme: Buhari; 14c. 6300,
Çocuğa hac vardır: Buhari; 4c. 1741, İbn Mace; 2910, Nesei;
2617, Müslim;
Çocuğun doğumunda bağırması ve ağlaması şeytanın onun
karnını sıkmasından dolayıdır: Darimi; 3132, Müslim; fedâil 146,
Çocuğun malını babası alabilir: Tirmizi; 1372,
Çocuğun saçını tıraş edip biraz saç bırakmaktan nehy etti:
Ebu Davud; 4193, Buhari; libas 7/207, Müslim; 2120, Nesei; 5051,
74
Çocuk doğduğunda bağırır, ağlar ve sonra da ölürse mirasçı
olur ve namazı kılınır: Darimi; 3130, Tirmizi; 1037, İbn Mace; cenaiz
26, feraiz 17, İbn Ebu Şeybe; 11/385,
Çocuk omuzda iken namaz kılmak: Buhari; 13c. 5994,
Çocuk sağını solunu ayırt etme yaşına gelince namazı ona
emredin: Ebu Davud; 497,
Çoçuk senin aleyhine suç işlemez. Sende onun aleyhine suç
işlemesin buyurdu: Ebu Davud; diyet 2, Nesei; kasame 42, İbn Mace;
diyet 26,
Çocukken konuşan üç kişi: Müslim; 2990,
Çocuklara selam vermek: Buhari; 13c. 6192, Tirmizi; 2836,
Müslim; 2168,
Çocukları akşam olunca dışarıda bırakmayın: Buhari; 7c. 3091,
Çocukların beyati: Buhari; 5c. 2314,
Çocukların fıtrat üzere doğması: Buhari; 10c. 4653,
Çocuklarınıza yedi yaşına gelince namazı emredin, on yaşına
geldiğinde kılmıyorsa dövün: Ebu Davud; 495-496, Tirmizi; 403,
Ahmed; 2/180, 187, Dare Kutni; 1/230,
Çoğu sarhoşluk verenin azıda haramdır: İbn Mace; 3392-3394,
Çok ağlar az gülerdiniz: Tirmizi; 2415,
Çok evlilik: Nisa; 3, 129, Buhari; 11c. 5162,
Çok soru sormanın kerahati: Buhari; 5c. 2225, 15c. 7151,
75
Çok yemenin çirkinliği: Buhari; 12c. 5493, Tirmizi; 2486,
Çoluk çocuk sahibi olan felah bulamaz: UYDURMA. Temyiz;
142, Acluni; 1/323,
ÇoraP üzerine mesh rivayet eden sahabiler: Ali(R), Ammar(R),
Enes(R), İbn Ömer(R) el-Bera(R), Bilal(R), İbn Ebu Evfa(R), Selh b. sa'd
(tabiinden) Ata, Hasanı Basri, Said b. el-Müseyyeb, İbn Cübeyr, enNehâi, es-Sevri,
Çorap ve ayakkabıların üzerine meshetti: Tirmizi; 99, İbni
Mace; 559, Nesei; 128, Ebu Davud; 159, Taç; 244, Ahmed;
Çöğür dikeni ile de olsa namazda önünü ilikle: Nesei; 765,
Ebu Davud;
Çölde oturan kaba saba olur, avcılıkla iştigal eden gafil olur,
sultan kapısına giden ayartılır: Tirmizi 2357,
Çörek otu ile tedavi: Müslim; 2215, 2113,
76
D
Dâbbenin çıkacağı: Neml; 82, İbn Mace; 4066,
Dağ toprağa gömüldü ve Musa çığlaklar içinde yere serildi:
Tirmizi; 3268, Araf; 143,
Dağlama ile tedavi: Buhari; 12c. 5736,
Dağlanarak tedavi yasaklanıyor: Müslim; 2205,
Dağları ve kuşları Davud ile beraber tesbih etsinler diye
buyruk altına aldık: Enbiya; 79,
Dalak ve karaciğerin helallılığı: Buhari; 12c. 5576, İbn Mace;
3314, Müslim; 1995,
Danışalacak kimse, güvenilecek kimsedir: Darimi; 2453, İbn
Mace; edep 37,
Dargınlığın sınırı: Buhari; 13c. 6052, Müslim; 2560,
Davar ağılında namaz: Buhari; 2c. 529,
Davete icabet etmek: Buhari; 3c. 1175, 11c. 5259, Müslim; 1429,
Davuda dağları ve kuşları boyun eğdirdik: Enbiya; 79,
Dayak yasaktır: Ebu Davud; 4786, Müslim; 2328, İbn Mace;
1984
Dayanarak yemek yeme: İbn Mace; Eşribe
Dayf (misafir) hakkı: İbn Mace; 3675,
77
Dayı, mirasçı olmayanın mirasçısıdır: Darimi; 2981, Musannef;
10/285,
Deccalin vasıfları: Buhari; 7c. 3119, Tirmizi; 2341, 2354, Ebu
Davud; 4315, Müslim; 169, 2934, 2137, İbn Mace; 4075,
Deccali, recmi, şefeatı ve kabir azabını inkar edecek bir
kavim gelecek: İbn Kesir; 11c. 5687, Müslim; 585, 2869, Buhari; 1029,
1299, Ebu Davud; 4751, 4753, İbn Mace; 347, 348, Muvatta; 4c. 280.sy,
Deccal gözü sakat, bol saçlı bir kimsedir. Onun beraberinde
bir cennet ve bir ateş vardır. Onun ateşi cennettir. Cenneti de bir
ateştir: Müslim; 2934,
Deccalin sağ gözü sakattır, börtlektir. Sanki onun gözü,
salkımındaki emsalinden dışarı çıkmış iri bir üzüm danesidir:
Müslim; 169,
Deccalin çıkması: Müslim; 2934, Tirmizi; 2336, İbn Mace; 4075,
Ebu Davud; 4315,
Dedenin mirası: Buhari; 14c. 6611,
Dedikodu (Gıybet) nehyedilmiştir: Buhari; 5c. 2225, 13c. 5979,
14c. 6402,
Def çalmak düğünde mübahdır: Buhari; 11c. 5237,
Def helal ve haram olan ilişkiyi birbirinden ayırır: İbn Mace;
1896, Buhari 8c. 3748, Tirmizi; 1094, Nesei; 3353, Müstedrek; 2c. 184,
Definenin 5/1’ i sadakadır: Müslim; 1710, Ebu Davud; 3085,
Nesei; 2485,
78
Dehre sövmeyin, dehr benim.Zamana sövmeyin, zaman
benim: Müslim; 2246,
Delil ulaşmayan kimseler: İbn kesir; 4705,
Delilin mahiyeti: Buhari; 16c. 7227,
Delillerin kalbi mutmain etmesi ile kalbin mutmain olması:
Müslim; 151,
Delilsiz fetva vermek yasaktır: Ebu Davud; 321, İbn Mace; 8,
Darimi; 161,
Delilsiz hareket haramdır: Zuhruf; 36, 37, 22-24, Maide; 104,
İsra; 36, Lokman; 21, Kasas; 50, Muhammed; 14, Yunus; 36, Mumin;
35, 56, Enam; 116, Necm; 28, Zümer; 3, 55, Buhari; 13c. 6048,
Deniz avı ve oradaki yiyecekler size helal kılındı: Muvatta;
1c. 398. sy, Maide; 96,
Denizde avlanmak: Buhari; 12c. 5572,
Denizde gaza: Müslim; 1912,
Denizin dışarıya attığı anber balığını 300 kişi 18 gün yedik:
Nesei; 4331, Tirmizi; 2593,
Denizin ölüsü helal suyu temizdir: Buhari; 12c. 5574, İbn
Mace; 3314, Nesei; 59,
Denizin suyuyla abdest alma: Ebu Davud; 69, Tirmizi; taharet
52, İbn Mace; taharet 38, Müslim; 1995, Nesei 59,
Denizler mürekkep olsa: Kehf; 108, Lokman; 27,
79
Dere geçilirken at değiştirilmez.
Deve ağılında namaz kılmayın, koyun ağılında namaz kılın:
Tirmizi; 346, Nesei; 715,
Deve boğazlar gibi at kestik ve yedik: Nesei; 4384,
Deve çöküşü gibi çökmeyin önce elleri sonra dizleri koyun:
Ebu Davud; 840,
Deve deveden başka bir şeymi doğurur: Ebu Davud; edep 92,
Deve eti yemekten dolayı abdest gerekir: Müslim; 360, Ebu
Davud; 184, İbn Mace; 494, Tirmizi; 81, 84, Bozulacağını kabul
edenler: Ahmed, İshak, Yahya, Ebu Bekr bin Munzir, İbn Huzeyme,
Beyhaki ve İmam Şafi’de eğer bu hadis sahih ise ben onunla
hükmederim diyor.)
Deve üzerinde ne tarafa dönerseniz namaz kabuldur: Nesei;
490, Bakara; 115,
Deve üzerinde tavaf: Müslim; 1272, Ebu davud; 1877, Nesei;
2957, İbn Mace; 2948, Tirmizi; 866,
Devenin ayakta kesileceği: Buhari; 4c. 1606, Müslim; 1320,
Nesei; 4329,
Devenin ilk yavrusunu kurban etmek receb ayında kurban
kesmek cahiliyye adetlerindendir: Nesei; 4203,
Devenin sahibini Allah Rasulü (sav)’e şikayeti: Ebu Davud;
2549, Müslim; 2447, İbn Mace; 340,
80
Deve sürüsü varsa devesinin peşine takılsın.Onu yayıp
sütünü içmekle yetinsin.Kimin sığır sürüsü varsa onun peşine
takılsın, kimin koyun sürüsü varsa onun peşine takılsın, kiminde
tarlası varsa onun başına gitsin. Ebu Bekir:Devesi, koyunu ve tarlası
olmayan ne yapsın? Dedi. Rasulullah (sav): Hayvanları olmayan
elindeki kılıcının ağzını taşa vurarak köreltsin, kurtulmaya imkan
bulduğu ölçüde kurtulsun cevabını verdi: Ebu Davud; 4256, Müslim;
fiten 2887,
Devenin zekatı: Nesei; 2438-2440,
Dımmadın müslüman oluşu: Müslim; 868,
Diken batsa da günaha keffârettir: Müslim; 2570,
Dikkat edin bir kişiyi halkın korkusu, bildiği gerçeği söylemekten alıkoymasın:Tirmizi; 2527,İbn Mace; 4007, İbn Kesir; 5c. 2932,
Dikkat:Bana Kur'an verildi.Kur'anla beraber onun bir benzeri
daha verildi.Dikkat yakında midesi tok,rahat koltuğunda oturan bir
kimse şöyle der:Şu Kur'ana sıkı sarılın.Onda helal olarak bulduğunuzu helal sayın,haram olarak bulduğunuzu da haram sayın, dikkat
size ehil eşek eti helal değildir. Yırtıcı hayvanlardan parçalayıcı dişi
olanların eti helal değildir.Kendileri ile aralarında anlaşma bulunan
yitiklerini almanız size helal değildir.Ancak sahibinin ona ihtiyacı
yoksa o zaman helal olur.Bir kimse bir kavme misafir olarak inerse
onu ağırlamaları gerekir.Eğer ağırlamazlarsa o şahsın onları takip
ederek
ağırlamayana
misilleme
olarak
etmeme hakkı vardır: Ebu Davud; 4604,
81
cezalandırma
misafir
Dikkat edin, namazın uykuda geçmesi kusur değildir. Asıl
kusur namazı diğer namaz vakti girinceye kadar uyanık iken
kılmamaktır: Ebu Davud; 441, Nesei; mevakıt 53/3, Tirmizi; 177, İbn
Mace; 698, Ahmed; 5/305,
Dikkat kendisine benden bir hadis ulaşır ve koltuğuna
gerilmiş olduğu halde bizimle sizin aranızda Allahın kitabı vardır.
Bu kitabta neyi helal kabul eder ve neyi haram kılarsa onu haram
kılarız, diyecek adam çıkacak mı? Oysa Allah’ ın peygamberinin
haram kıldığı şey, Allah tarafından haram kılınan şey gibidir:
Tirmizi; 2801,
Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder: Ali imran; 129,
Dilenci at sırtındada gelse ona veriniz: Muvatta; 4c. 408. sy,
Dilenmeleri helal olan kimseler: Müslim; 1044,
Dilenmenin hükmü: Müslim; 1040,
Dilenmenin nehyi: Müslim; 1037,
Dilinden ve elinden selamette olan müslümandır:Tirmizi;
2763,
Diline hakim ol, evin sana dar gelmesin ve hataların için otur
ağla: Tirmizi; 2517,
Dilini değiştirme: Kıyâme; 16, Buhari; 16c. 7395,
Dilini koruyan, evi kendisine dar gelmiyen ve küçük
günahlarına ağlayan kimseye müjdeler olsun: Kitabuz-Zühd; verRekaik; 123,
82
Dilinizle değiştirin: Müslim; 78, 49, 50,
Din ancak Allah için, Rasulü için, müslümanların imamları
için ve bütün halk için nasihattır: Buhari; 1c. 211, Tevbe; 91,
Din konusunda münakaşadan sakının: Darimi; 308,
Din nasihattır: Müslim; 55, Ebu davud; 4744, 4944, Buhari; 1c.
211, Nesei; 4181, 4202, Tirmizi; 1990,
Dinarın 4/1 ve daha fazla kıymette bir mal çalan hırsızın eli
kesilir: Müslim; 1684, Tirmizi; 1471, Ebu Davud 4383, Nesei; 4922, İbn
Mace; 2585,
Dinde aşırılığın kerehati: Buhari; 15c. 7159,
Dinde bir hüküm koymam için bazen unuturum veya
unutturulurum: Muvatta; 1c. 181,
Dinde hiç aldatma yoktur: Tirmizi; 1266, Ebu Davud; buyu 66,
Nesei; buyu 12, İbn Mace; ahkam 23,
Dinden döneni öldürün: Ebu Davud; 4351, Tirmizi; 1485, 1458,
Müslim; 1676,
Dini anlayan bir kimse şeytana karşı bin abiden daha
güçlüdür: Tirmizi; ilim 19, İbn Mace; Mukaddime 17,
Dini O’ na has kılarak kulluk et: Zümer; 2,
Dini üzerine hadisi: Ebu Davud; 4833, Tirmizi; 2484,
Dinin kemale ermesi: Maide; 3, Buhari; 9c. 4324, 1c. 195,
83
Dinin yok olup gitmesinin başlangıcı, sünnetin terk edilmesi
ile olacaktır. İpin bir büklüm, bir büklüm daha çözülerek yok olup
gitmesi gibi dinde bir sünnet, bir sunnet derken yok olup gider:
Darimi; 98,
Dinini değiştireni öldürün: Ebu davud; hudud 1, no 4351,
Tirmizi; 1485, Nesei; tahrim 14, no 4045-4054, Buhari; cihad 149,
ihtisam 28, İbn Mace; hudud 2, Müslim; imaret 15, Şafii neylul evtar;
7/217,
Dininin ve aklının eksik olduğu kadının: Müslim; 79, Ebu
Davud; 4679,
Diri iken bir hayvandan koparılan parça ölü demektir: İbn
Mace; sayd 8, Tirmizi; sayd 12,
Dişe diş: Buhari; 15c. 6758,
Divan dururlar: Bakara; 116,
Dizlerin önce yere konacağı: ZAYIF: Ebu Davud; 2c. 839,
Tirmizi; 267, İbn Mace; 882,
Doğacak deve yavrusuna para vermek faizdir: Nesei; 4597,
Doğan çocuğa akika kesmek isteyen kessin, erkeğe 2 koyun,
kıza bir koyun: Nesei; 4194,
Doğan çocuğun fıtrat üzere olduğu: Buhari; 3c. 1305, Tirmizi;
2223, Müslim; 2658,
Doğru din budur: Beyyine; 5,
84
Doğrusu
ben
kıyas
yapıpta
ayağımın
hak
yoldan
kaymasından korkuyor ürperiyorum: Darimi; 197,
Doğu ile batı arası kıbledir: Tirmizi; 341, İbn Mace; 1011,
Doğu Roma ile İranın savaşı: Buhari; 10c. 4651,
Doğuda, batıda Allah’ ındır.Nereye dönerseniz Allah’ ın yüzü
oradadır: Bakara; 115,
Doğum kontrölü: Buhari; 5c. 2065, 11c. 5291, 16c. 7278,
Doğumdan, neseb yönünden haram olan, süt emmekle de
haram olur: Ebu Davud; 2055, Müslim; 1444, İbn Mace; 1937,
Doksan dokuz ismi vardır Allah (cc): Buhari; tevhid 12, şurut
18, deavat 69, Müslim; zikir 5, 6, İbn Mace; dua 10, Tirmizi; deavat 82,
no 3735,
Dosdoğru yolumdur: Enam; 153,
Domuzun eti haramdır: Nahl; 115, Buhari; 5c. 2058,
Domuzun satışı haramdır: Buhari; 5c. 2069,
Dört evlilik: Buhari; tefsir Nisa 53/6, Müslim;3018, Ebu Davud;
2068,
Döğme yapmak, yağma yapmak, panterlerin postunu kullanmak, iki omuzu üzere ve elbisenin altına halis ipek koymaktan bizi
men etti: Darimi; 2651, Ebu Davud; libas 10, Nesei; zinet 20,
Dört haslet var ki bunlar kimde bulunursa o kimse katıksız
münafıktır.Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman
85
sözünden döner,anlaşma yaptığın anlaşmanın hilafına hareket eder:
Müslim; 85,Nesei;5023,Tirmizi;2634,Ebu Davud;4688,Buhari;1c.188. sy,
Dört rekatı beş kılan sehiv secdesi yapar: Nesei; 1254,
Dört haslet vardır ki bunlar kimde olursa katıksız münafıktır:
Müslim; 85, Nesei; 5023, Tirmizi; 2768, Ebu davud; 4688, Buhari; 1c.
188;
Dört şeyden Allah' a sığınma: Müslim; 3722, Tirmizi; 3800,
İbn Mace; 3837, Nesei; 5469, Ebu Davud; 1548,
Dört şeyle biz islamdan önce birbirimize nasihat ederdik;
Gençliğinde, ihtiyarlığın için çalış. Boş zamanında meşgul olacağın
zamanın işini yap.Sıhhatinde hastalık zamanın için çalış. Hayatında
da ölümün için iş yapar: Kitabuz-Zühd ver-Rekaik; 3,
Döverken yüze vurmayın: Buhari; 5c. 2355,
Dövme yapana, yaptırana, saç takana, taktırana Allah lanet
etti: Ebu davud; 4168, Buhari; libas 10c. 4846, 5c. 2071, 13c. 5947,
Müslim; 2127, Nesei; 5247, Tirmizi; 2932,
Dua edin, ama acele etmeyin: Müslim; 2678, Ebu Davud; 1483,
Tirmizi; 3609, İbn Mace; 3854,
Dua et: Bakara; 186,
Dua, ibadetin özüdür: Tirmizi; dua 1,
Duada elleri birleştirme: Ebu Davud; 5056,
Duada elleri kaldırmak: Buhari; 1175, Müslim; 874
86
Duanın imanla münasebeti: Buhari; 1c. 164,
Duha namazı: Müslim; 717,
Duhan, Deccal, Dâbbetul-Ard, Güneşin batıdan doğması, İsa
(as)’ın nuzûlü, Yecüc ve Mecüc’ün çıkması, biri garbta biri de Arab
yarımadasında, biri şarkta olmak üzere üç husuf yani arzın çöküntüsü.Bu alametlerin sonuncusu ise Yemen’den çıkıpta insanları
toplantı yerine doğru önüne katarak süren ateştir: Müslim; 2901,
Dul kadına iyilik et: Müslim; 2982,
Dul kadının ve miskinin yardımına koşmak cihad gibidir:
Nesei; 2567,
Dul ve bakirenin izni alınmadan nikah kıyılmaz: Ebu Davud;
2092, Müslim; 1419, İbn Mace; 1871,
Durgun suya bevletmeyin: Nesei; 35,
Duyduklarınızı gizleyebilseydiniz, Allah’ ın size kabir
azabını işittirmesini isterdim: Tergib ve Terhib; 7c. 54. sy, Müslim;
Dübürden (anüs) yaklaşılır diyen (Humeyni): Tahrirul-Vesile
adlı kitabta;
Dübürden yaklaşmak haramdır: Müslim; 1435, 3002, Ebu
Davud; 2162, İbn Mace; 1923, 639, 3742, Tirmizi; 135, 1165, 3395;
Düğün yemeği: Buhari; 13c. 6060,
Dünya, Allah katında bir sivrisineğin kanadına denk olsaydı
kâfire su içirmezdi: Tirmizi; 2422,
87
Dünya çekici ve tatlıdır: Darimi; 2753,
Dünya ehlinin gerek nikahta ve gerekse diğer işlerde en çok
rağbet ettiği şey maldır: Nesei; 3211,
Dünya melun; zikrullahtan, Allah’ ın beğendiği amelden,
alimden ve ilim öğrenenden başka dünyada bulunan herşey
melundur: Tirmizi; 2424,
Dünya müminin hapisanesi, kafirin cennetidir: Müslim; 2956,
Tirmizi; 2426, İbn Mace; 4113,
Dünyada alçak oğlu alçak insanların en mutlusu olmadan
kıyâmet kopmayacak: Tirmizi; 2305,
Dünyada nice giyinik olanlar vardır ki âhirette çıplaktırlar:
Tirmizi; 2292,
Dünyada sanki garip hatta yoldan geçen bir yolcuymuşsun
gibi ol ve kendini kabir halkından say: Tirmizi; 2435, Buhari; 14c.
6357,
Dünyanın dönmesi: Neml; 88, Yasin; 40, Nebe; 6,
Dünyanın küre şeklinde yaratılışı: Araf; 97, 98, Zumer; 5,
Naziat; 30,
Dünyadaki cennet nehirleri: Müslim; 2839,
Düşman atlıları sizi kovalasalar bile sakın sabahın sünnetini
terk etmeyin: Ebu Davud; 1145,
Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin: Müslim; 1741,
88
Düşük çocuğa namaz kılınmaz: Darimi; 3137, İbn Ebi Şeybe;
11/383,
89
E
Ebu Eyyub El-Ensari, Mervan b. Hakeme, ‘Sen (sav)’in namaz
kıldığı gibi namaz kılarsan ben senin arkanda namaz kılarım, yoksa
tek başıma kılar evime giderim:Heysemi; 2c. 68. sy, Taberani el-kebir,
Ebced yazıp yıldıza bakanlar için bunlarla uğraşanların
İslam’da hiçbir nasibi yoktur: Abdurrezzak; 11/26, Beyhaki; 18/139,
Ebu Talib’in cehennemdeki durumu: Buhari; 14c. 6464,
Ebu Bekir’in fazileti: Müslim; 532, 2381-2388, Tirmizi; 2475,
3906, 3916, İbn Mace; 11,
Ebu Bekr arkadaşım ve mağara dostumdur.Dost edinecekseniz Ebu Bekir’i dost edininiz: UYDURMA. Acluni; 1/33,
Ebu Bekr benim dostumdur: Müslim; 532,
Ebu Bekr ile Ömer girdik ve çıktık: Tirmizi; 2475,
Ebu Bekr ve Ömere uyun:Tirmizi; 3904,3906,3916, İbn Mace; 11
Ebu Bekr’in zekat vermeyenlerle savaşması:Buhari; zekat 1326
Ebu Cehlin katli: Müslim; 1800,
Ebu Davud’un Zayıfları: 3, 5 şaz, 10, 15, 19, 22, 27, 29, 35, 42,
62, 84, 90, 95, 127, 132, 133, 134, 137, 139, 147, 152, 156, 158, 165, 170,
180, 193, 202, 205, 213, 225, 227, 229, 232, 234, 236, 241, 244, 246, 247,
248, 249, 256, 257, 266, 270, 271, 281, 284, 286, 287, 295, 300, 301, 302,
313, 319, 328, 330, 336, 339, 348, 359, 388, 392, 408, 415, 438 şaz, 446,
90
450, 452, 457, 458, 460, 461, 463, 464, 484, 488, 490, 491, 497, 512, 513,
514, 518, 520, 528, 529, 530, 543, 545, 546, 577, 578, 581, 590, 594, 617,
633, 638, 639, 640, 642, 659, 669, 670, 676, 677, 681, 689, 690, 693, 703,
704, 705, 706, 707, 718, 719, 720, 724, 733, 735, 736, 737, 738, 749, 750,
752, 754, 756, 757, 758, 764, 765, 774, 777, 778, 779, 780, 785, 786, 787,
791, 802, 807, 814, 815, 819, 823, 824, 825, 833, 837, 838, 839, 861, 865,
869, 870, 881, 886, 887, 888, 895, 896, 901, 902, 908, 909, 920, 931, 934,
937, 938, 944, 945, 962, 966, 969, 970, 975, 978, 982, 989, 991, 995, 1001,
1004, 1005, 1007, 1008, 1011, 1012, 1013, 1015 şaz, 1028, 1029, 1033,
1037, 1039, 1049, 1051, 1053, 1054, 1056, 1064, 1083, 1088, 1097, 1098,
1105, 1111, 1120, 1139, 1158, 1160, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1193,
1196, 1197, 1200, 1209, 1215, 1216, 1222, 1229, 1230, 1231, 1232, 1244,
1245, 1249, 1258, 1264, 1272, 1275, 1280, 1284, 1287, 1290, 1296, 1301,
1302, 1303, 1323, 1355, 1363, 1364, 1377, 1384, 1387, 1393, 1399, 1401,
1402, 1403, 1405, 1411, 1413, 1415, 1418, 1419, 1428, 1429, 1453, 1466,
1470, 1474, 1485, 1492, 1497, 1498, 1500, 1508, 1509, 1514, 1518, 1524,
1535, 1539, 1546, 1555, 1559, 1561, 1562, 1564, 1566, 1581, 1582, 1586,
1587, 1588, 1599, 1603, 1604, 1605, 1606, 1614, 1617, 1618, 1619, 1622,
1630, 1637, 1641, 1646, 1664, 1665, 1666, 1669, 1670, 1671, 1673, 1674,
1680, 1682, 1686, 1695, 1717, 1725, 1729, 1740, 1741, 1748, 1756, 1764,
1766, 1770, 1775, 1793, 1808, 1817, 1833, 1839, 1848, 1851, 1853, 1854,
1855, 1859, 1864, 1870, 1881, 1888, 1898, 1899, 1900, 1915, 1918, 1942,
1947, 1948, 1953, 1958, 1961, 1962, 1963, 1992, 1993, 2000, 2007, 2016,
2019, 2020, 2029, 2032, 2036, 2060, 2064, 2067, 2072, 2079, 2088, 2094,
2095, 2103, 2104, 2108, 2110, 2112, 2113, 2119, 2120, 2126, 2127, 2128,
2129, 2131, 2132, 2134, 2147, 2174, 2177, 2178, 2187, 2188, 2189, 2199,
91
2204, 2206, 2207, 2208, 2210, 2211, 2236, 2237, 2238, 2239, 2256, 2263,
2264, 2271, 2275, 2294, 2305, 2318 şaz, 2329, 2330 şaz, 2331 şaz, 2340,
2341, 2355, 2358, 2364, 2373, 2376, 2377, 2386, 2385, 2396, 2397, 2403,
2410, 2411, 2413, 2415, 2428, 2432, 2440, 2447, 2452, 2457, 2472, 2482,
2488, 2489, 2498, 2499, 2509, 2513, 2519, 2523, 2525, 2532, 2533, 2539,
2543, 2544, 2560, 2562, 2568, 2579, 2580, 2589, 2593, 2595, 2603, 2614,
2616, 2622, 2635, 2647, 2657, 2664, 2666, 2670, 2676, 2678, 2680, 2684,
2687, 2706, 2710, 2713, 2714, 2715, 2716, 2722, 2729, 2736, 2743, 2775,
2783, 2784, 2785, 2786, 2789, 2790, 2795, 2797, 2803, 2804, 2805, 2806,
2825, 2826, 2852, 2857, 2860, 2866, 2867, 2885, 2891, 2894, 2895, 2896,
2903, 2904, 2905, 2906, 2912, 2913, 2923, 2930, 2933, 2934, 2935, 2937,
2938, 2958, 2959, 2961, 2971, 2972, 2981, 2983, 2984, 2988, 2989, 2990,
2991, 2992, 2993, 3001, 3002, 3016, 3017, 3026, 3027, 3028, 3032, 3040,
3041, 3044, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3053, 3060, 3061, 3065,
3067, 3070, 3071, 3072, 3081, 3082, 3087, 3088, 3089, 3093, 3094, 3097,
3121, 3123, 3128, 3134, 3140, 3153, 3154, 3156, 3157, 3159, 3160, 3164,
3166, 3177, 3184, 3188, 3191, 3200, 3205, 3220, 3236, 3252, 3259, 3264,
3266, 3269, 3272, 3274, 3279, 3284, 3286, 3293, 3295, 3306, 3320, 3322,
3331, 3342, 3344, 3354, 3357, 3360, 3369, 3382, 3383, 3386, 3387, 3388,
3390, 3401, 3402, 3406, 3413, 3430, 3441, 3446, 3448, 3449, 3467, 3468,
3476, 3489, 3502, 3506, 3507, 3523, 3531, 3557, 3561, 3568, 3575, 3577,
3578, 3584, 3585, 3586, 3588, 3592, 3598, 3599, 3612, 3613, 3615, 3620,
3624, 3625, 3627, 3629, 3632, 3636, 3644, 3647 şaz, 3652, 3653, 3656,
3666, 3686, 3706, 3707, 3708, 3721, 3741, 3745, 3746, 3751, 3756, 3758,
3761, 3762, 3768, 3778, 3779, 3783, 3790, 3792, 3797, 3798, 3799, 3806,
3807, 3809, 3810, 3814, 3815, 3817, 3818, 3823, 3829, 3830, 3842, 3850,
92
3853, 3862, 3869, 3874, 3875, 3881, 3885, 3888, 3889, 3892, 3893, 3899,
3907, 3919, 3922, 3923, 3925, 3928, 3948, 3950, 3953, 3964, 3968, 3976,
3977, 3985, 3987, 3990, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4009, 4011,
4015, 4019, 4023, 4027, 4034, 4035, 4038, 4047, 4049, 4068, 4069, 4070,
4071, 4075, 4078, 4079, 4086, 4089, 4100, 4112, 4115, 4116, 4124, 4138,
4152, 4164, 4165, 4171, 4178, 4181, 4182, 4196, 4197, 4201, 4211, 4213,
4220, 4222, 4223, 4224, 4227, 4230, 4237, 4238, 4241, 4243, 4253, 4258,
4260, 4264, 4265, 4272, 4286, 4287, 4288, 4290, 4295, 4296, 4305, 4308,
4327, 4328, 4335, 4336, 4337, 4341, 4357, 4360, 4362, 4370, 4371, 4377,
4378, 4379, 4380, 4387, 4389, 4411, 4412, 4417, 4428, 4432, 4434, 4439,
4444, 4450, 4458, 4459, 4460, 4461, 4467, 4476, 4483, 4485, 4496, 4503,
4507, 4509, 4510, 4515, 4516, 4522, 4525, 4526, 4536, 4537, 4538, 4543,
4544, 4545, 4546, 4549, 4550, 4552, 4553, 4573, 4574, 4578, 4579, 4580,
4592, 4599, 4602, 4620, 4631, 4633, 4636, 4637, 4638, 4641, 4642, 4652,
4656, 4692, 4710, 4720, 4723, 4724, 4725, 4755, 4756, 4759, 4770, 4775,
4778, 4780, 4784, 4789, 4793, 4826, 4827, 4837, 4840, 4842, 4854, 4860,
4861, 4869, 4870, 4877, 4884, 4885, 4887, 4891, 4892, 4898, 4900, 4903,
4904, 4909, 4912, 4927, 4948, 4957, 4966, 4968, 4971, 4987, 4993, 4995,
4996, 4999, 5001, 5006, 5012, 5031, 5036, 5040, 5044, 5052, 5057, 5061,
5063, 5064, 5069, 5072, 5073, 5075, 5076, 5078, 5079, 5080, 5081 Mevzu,
5083, 5084, 5087, 5092, 5093, 5096, 5107, 5119, 5120, 5121, 5123, 5130,
5134, 5135, 5140, 5142, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 5149, 5162, 5163,
5173, 5185, 5196, 5211, 5214, 5220, 5223, 5225, 5227, 5230, 5234, 5237,
5241, 5256, 5260, 5273 Mevzu,: 1127 hadis müşkülatlıdır. Bu hadislerin
zayıf ve uydurma olduklarını araştıran ve bu uğurdu çaba sarfeden ve
93
kendini Allah cc nin dininin hizmetine adayan Şeyh Nasıruddin ElBani (Allah Ona Rahmet Etsin) ye aittir.
Ebu Hanife ümmetimin kandilidir:UYDURMA. Acluni; keşful
hafâ 1/33,
Ebu Hanife'yi Buharinin tenkit etmesi: Buhari; 15c. 6852,
Ebu Hureyre,ashabtan hiç kimse benden fazla rivayet etmedi,
Amr müstesna. Çünkü ben yazmıyordum o yazıyordu: Tirmizi; 2805,
Ebu Hureyre'nin açlıktan bayılması: Tirmizi; 2472,
Ebu Hureyre'nin çok hadis zikretmesinin sebebi: Buhari; 5c.
2177, 7c. 3474, 16c. 7225, Bakara; 159, 160,
Ebu Hureyrenin fazileti: Müslüm; 2491,
Ebu Hureyre'ye Allah Rasulü (sav)’ in duası ve çok hadis
zikretmesinin sebebi: Buhari 7c. 3409, 5c. 2177, 7c. 3474, 16c. 7225,
7207, 1c. 272,
Ebu Talib, ‘Ben Abdulmuttalib’in dini üzereyim’ diyerek
öldü: Tirmizi; 3298, Tevbe; 113, Ebu Davud; cenaiz 102,
Ebu Talib’in cehennemde oluşu: Buhari; 14c. 6463,
Ebu Ubeyde b. Cerrah bu ümmetin eminidir: Müslim; 2420,
Ecele ve mühlete bağlanmıştır her şey: Buhari; 14c. 6493,
Ecel, rızık, kader: Müslim; 2663,
Edebül-Müfred’in zayıfları: 7, 12, 22, 30, 35, 40, 42, 43, 45, 47,
51, 61, 62, 63, 74, 80, 81, 83, 92, 94, 110, 120, 126, 134, 139, 141, 152, 156,
94
160, 161, 165, 184, 190, 207, 222, 235, 249, 259, 261, 267, 282, 289, 307,
310, 315, 320, 328, 329, 338, 342, 343, 383, 393, 394, 396, 413, 414, 415,
419, 435, 437, 452, 453, 458, 468, 474, 476, 480, 482, 484, 491, 496, 527,
529, 530, 533, 546, 551, 560, 565, 566, 573, 581, 582, 587, 604, 609, 614,
623, 628, 635, 636, 640, 641, 652, 662, 667, 670, 679, 681, 709, 713, 715,
721, 722, 725, 737, 754, 758, 765, 771, 781, 782, 785, 788, 794, 797, 802,
813, 819, 822, 823, 824, 828, 832, 856, 873, 881, 887, 888, 893, 904, 912,
916, 920, 922, 926, 936, 964, 969, 972, 974, 975, 976, 1002, 1003, 1015,
1016, 1017, 1019, 1022, 1027, 1029, 1041, 1057, 1061, 1062, 1064, 1082,
1092, 1097, 1100, 1111, 1128, 1137, 1143, 1146, 1156, 1158, 1160, 1165,
1173, 1180, 1186, 1190, 1193, 1196, 1197, 1198, 1201, 1214, 1223, 1237,
1245, 1246, 1248, 1249, 1253, 1259, 1261, 1263, 1267, 1268, 1276, 1285,
1290, 1291, 1293, 1295, 1296, 1298, 1301, 1303, 1307: Zayıf hadisler 304
tanedir. Bu hadislerin zayıf ve uydurma olduklarını araştıran ve bu
uğurda çaba sarfeden ve kendini Allah (cc)’ nin dininin hizmetine
adayan Şeyh Nasıruddin El-Bani (Allah o’na rahmet etsin)’ ye aittir.
Efsun, nazar boncuğu, muska şirktir: Ebu Davud; 3883, İbn
Mace; 3530, Buhari; salat 1c. 102, Nesei; 5342, Müslim; 2099,
Eğer ateşe girseydiniz, kıyâmete kadar kalırdınız: Nesei; 4187,
Eğer dilenmenin günahını bilseydiniz yapmazdınız: Nesei;
2576,
Eğer evet deseydim her sene hac farz olacaktı: Nesei; 2609,
Eğer
Havva
olmasaydı
hiçbir
etmeyecekti: Müslim; 1470,
95
kadın
kocasına
ihânet
Eğer insanlar bir ümmet haline gelmeyecek olsalardı, biz o
Rahmana inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar, üzerlerine
çıkacakları merdivenler ve evlerine kapılar ve üzerlerine yaslanacakları koltuklar ve altın zinetler yapardık: Zuhruf; 33-35,
Eğer ölülerinizi defn etmemeniz endişesi mevcud olmasaydı
kabir azabından bir kısmını sizlere işittirmesi için muhakkak
Allah’a dua ederdim: Müslim; cennet 68, no 2868,
Eğer din kişi reyi (görüş) ve mantığı ile olsaydı mesh altını
mesh etmek üstünü mesh etmekten daha uygun olur du ama ben,
Resulullah (sav) 'i gördüm meshlerinin üzerine mesh ediyordu: Ebu
Davud; taharet 63.bab, no 161,
Eğer tevbe eder,namazı kılar ve zekat verirlerse yolları
serbest bırak: Tevbe; 11,
Eğer kavmim cahiliyye devri alışkanlıklarından yeni kurtulmamış olsaydı emir verir kabeyi yıktırır, atam İbrahim’in temelleri
üzerine inşa ederdim: Nesei; 2890,
Eğer muminlerden iki zumre birbiriyle döğüşürse aralarını
barıştırın: Buhari; 1c. 186.sy, Hucurat; 9,
Eğer o hurmanın sadaka almasından korkmasa idim yerdim:
Müslim; 1071, Ebu Davud; 1652,
Eğer söylediğin onda var ise onu gıybet etmiş olursun, onda
yoksa ona iftira etmiş olursun: Darimi; 2717, Müslim; birr 70, Ebu
Davud; edep 38, Tirmizi; birr 23, no 1999,
96
Eğilirken ve doğrulurken tekbir alınır ve eller kaldırılır:
Muvatta; 1c. 149,
Eğlencenin batıl oluşu: Buhari; 13c. 6238,
Ehli Beyt kavramı hanımlarını da içine alır: Hud; 73,
Ehli beyte zekatın haram oluşu: Buhari; 3c. 1415,
Ehli eşek eti haram, yaban eşeğinin eti helaldir: Müslim; 1941,
İbn Mace; 3192-3196,
Ehlinden ayrıldığı zaman dönünceye kadar iki rekat kılardı:
İbn Mace; 1067,
El açıklığı çok sadaka vermektir: Nesei; 2529,
El bilekten kesilir: Buhari; 14c. 6650,
El işareti ile namazda selam alınır: Nesei; 1185,
El kesme beş dirhemse kesilir: Nesei; 4907-4910
El kesme:Maide; 38, Müslim;1684,Tirmizi;1471,Buhari;14c. 6650,
Elbise eteğini yerde sürümenin, ihsanı başa kakmanın, malı
yeminle satmanın ağır şekilde haram kılınışı: Müslim; 106-108
Elbise giyildiğinde dua: Ebu Davud; 4020, Tirmizi; 1822,
Elbisenin iki topuktan aşağı sarkanı ateşdedir: Buhari; 13c.
5849,
97
Elbisenin nakışı eskidiği gibi islamiyet de eskir gider. Hatta
oruç nedir, namaz nedir, hac nedir ve sadaka nedir bilinemeyecek:
İbn Mace; 4049,
Elçiye zeval olmaz: Ebu Davud; 2772,
Ele eldiven takılır, yüze peçe vurulur: Ebu Davud; 1823-1833,
Müslim; 1178, İbn Mace; 2935, Nesei; 2672, Tirmizi; 834,
Elinle değiştir: Müslim; 78, İbn Mace; 4013, Nesei; 4974-4976,
Eliyle tenasul uzvuna dokunan abdest alsın: Nesei; 446,
Elleri göbek altına bağlamanın ZAYIFLIĞI: Müsned; 1c. 110,
Ebu Davud; 756, 758,
Elleri rukuda dizlere koymak: Ebu Davud; 867, Tirmizi; 259,
İbn Mace; 873,
Ellerin goğüs üzerinden bağlanacağı: Müsned; 5c. 226, İbn
Huzeyme; 479, Beyhaki; 2130, Ebu Davud; 759, Buhari; 2c. 755,
Muvatta; 1c. 202. sy, Müslim; 400, Fıkhus-Sunne; 1c. 147,
Elleri her tekbirde omuz hizasına kadar kaldırmak: Müslim;
390-391, Ebu Davud; 722, 735, 739, 745, Tirmizi; 239-255, 303, Muvatta;
1/940, İbn Mace; 858-868, Ahmed; 3/167,
Ellerini ayaklarını kesti, gözlerine mil çekti ve kızgın çöle
bıraktı: Müslim; 1671, Ebu Davud; 4364, Tirmizi; 2114, İbn Mace;
2578, Nesei; 4021,
Elli rekat namaz farz kılındı: Nesei; 447-450,
98
Elli bin yıl önce kaderi yazdı: Tirmizi; 2245,
Emin olmayanın imanı, ahde vefâ göstermeyenin dini olmaz:
Müsned; 111, 135, 154, 210, 251,
Emme ancak açlıktan dolayıdır: Müslim; 1455,
Emri bil maruf nehyi anil münker: Tirmizi; 2527, İbn Mace;
4005, 4007, 4338, 4009, Maide; 81, 78-81, Ebu Davud; 4336, İbn Mace;
4006, Müslim; 49-50, Ali İmran; 159, Ta ha; 43-44, Buhari; 14c. 6686,
Emrimiz yoksa o amel bâtıldır: Müslim; 1718,
Emrine itaat farzdır: Müslim; 1836,
Emrolunduğun gibi dosdoğru ol: Hud; 112, Şura; 15,
Emzikli kadın ile cima yapılır: Nesei; 3311, Müslim; 1442,
Emzikli kadının sütü kocasının sütü sayılır: İbn Mace; 1948,
En alt semaya inmesi Allah cc’ nin: Müslim; 758, Tirmizi; 446,
3727, İbn Mace; 1366, Ebu Davud; 4733,
En çok korktuğum şey dil: Tirmizi; 2522,
En doğru rüya en doğru sözlü insanındır: İbn Mace; 3917,
En güzel isimler Allah’ ındır: Araf; 180,
En güzel numune Allah Rasulü (sav): Ahzab; 21, Buhari: 10c.
4889,
En hayırlı arkadaşlık dörttür: Tirmizi; 1597,
99
En hayırlı insan, Ali’ dir, demeyen kafirdir: UYDURMA.
Mizanul itidal; 1/521,
En hayırlı üç devir; Tirmizi; 4c. 2404,
En iyi hüküm veren Ali’ dir: UYDURMA. Aliyul Kari; 40. sy,
En şiddetli ayet hangisidir:Nisa; 123, İnşikak; 84, Müslim; 2876,
En üstün yol, Muhammed (sav)’ in yoludur. İşlerin en kötüsü
sonradan çıkanlardır. Her bidatta dalalettir:Darimi;212,Nesei; iydeyn
22,İbn Mace;Mukaddime 7,Müslim;Cuma 43, Müsned 3/310, 319, 371,
Enesin fazileti: Müslim; 2480,
Enfal, (ganimet): Müslim; 1748, 1756,
Ensar iç elbise, insanlar ise dış elbisedir: Buhari; megazi 56,
Müslim, zekat 139, İbn Mace; Mukaddime; 11,
Ensar kadınları ne yamandır. Dinlerini öğrenmede hayaları
onlara engel olmadı: İbn Mace; 642,
Ensarı ancak mümin olan sever, münafık olandan başkası
onlara buğz etmez. Onları seveni Allah da sever, onlara buğz edene
Allah da buğzeder: El-Lü’lüü vel-Mercan; 48,
Ensarı sevmek imandandır:Buhari; 8c, 3551,1c.171, Nesei; 4986,
Enseye mesh etmek boyun ağrısını giderir: UYDURMA.
Aliyul Kari 106. sy,
Erkeğe altın yüzük haramdır: Müslim; 2089,
Erkeğin kadının adına kurban kesmesi: Buhari; 4c. 1619,
100
Erkeğin sünnet yeri, kadının sünnet yeriyle buluştuğu zaman
gusül gerekir: Buhari; 1c. 392,
Erkek erkekle,
kadın da kadınla bir örtü içinde yatamaz:
Tirmizi; 2944,
Erkek erkeğin avretine bakmamalı, kadın da kadının avretine
bakmamalı: Tirmizi; 2944,
Erkek kadın adına vekaleten hac yapar: Buhari; 4c. 1739,
Erkek öldürdüğü kadına karşı öldürülür: Darimi; 2359, Nesei;
kasame 44,
Erkek ve kadına altın ve gümüş kapları kullanmak haramdır:
Müslim; 2066,
Erkek ve kadının aynı kaptan gusletmesi: İbn Mace 373-375
Erkek, kendi karısı ile beraber gusül edebilir: Buhari; 1c. 370,
Erkekler için benden sonra insanlar içinde kadınlardan daha
zararlı bir fitne ayartmalık bırakmadım: Tirmizi; 2929,
Erkeklerden kadınlara benzeyene lanet etti: Tirmizi 2934
Erkeklere altın ve ipeğin haramlılığı: Nesei; 5111-5127, 52315239,
Erkeklerin azalması kıyamet alametlerindendir: Tirmizi; 2301,
Esir mirascı kılınır: Darimi; 3095, Buhari; feraiz 25, İbn Şeybe;
2/380,
Esirleri kurtarın, açı yedirin: Darimi; 2468, Buhari; cihad 171,
101
Esmanın örtünmesi ve Rasulüllah (sav)’ in el ve yüz müstesna
demesi: ZAYIF: Ebu Davud; 4104,
Esmaül Hüsna: Buhari; 14c. 6348, 16c. 7266, Müslim; 2677,
Esnemek şeytandandır: Tirmizi; 2893,
Eşek anırdığında Allah’a sığının: Müslim; 2729,
Eşek etinin haramlılığı: Buhari; 8c. 3936, 3901, 3920, 12c. 5578,
5597, 5600, İbn Mace; 3192-3196,
Eşek etinin haramlılığı: Buhari; zebaih 14, 12c. 5578, 6c. 2939,
8c. 3901, Müslüm; sayd 33, 1407, Tirmizi; 1854, 1941, İbn Mace; 31923136,
Eşek kelimesinin geçtiği ayetler: Bakara; 259, Nahl; 8, Lokman;
19, Cuma 5, Müddesir; 50,
Eşek sütünün hükmü ve tedavide kullanılması: Buhari; 12c.
5800,
Eşekleri atlara çekmenin haramlılığı: Tirmizi; 1753,
Et keserken besmele çekip-çekmedikleri bilinmezse: Nesei;
4414,
Et yemekten sonra abdestin gerekmeyeceği: Buhari; 1c. 341,
Etek tıraşı: Ebu Davud; 4200, Tirmizi; 2905, Müslim; 258,
Eûzu çekmek: Ebu Davud; 775, Tirmizi; 242, İbn Mace; 807,
Ev sahibinin izni olmadan imam olunmaz: Tirmizi; 235,
102
Evde bulunan resimlerin hükmü: İbn Mace: 3649-3652,
Evde resim bulundurmanın nehyedilmesi: Buhari; 4c. 1947,
İbn Mace; 3649,
Eve girildiğinde selam verilir: Müslim; 1154,
Eve izinsiz bakılmaz: Müslim; 2158,
Evi tamir ederken bize uğradıda, ecelin bundan daha erken
dedi: Tirmizi; 2438,
Evinde kimseye imam olmayın, izin verirse mustesna:
Tirmizi; 2921,
Evladın kazancı en helaldir, ondan yeyin: Nesei; 4427-4430,
Evlatlık özoğul gibidir: Buhari; 8c. 3748,
Evlenemeyen oruç tutsun: Müslim; 1400, Ebu Davud; 2046, İbn
Mace; 1845,
Evlenen kadına bakabildiğin yerine bak: İbn Mace: 1864-1866,
Evlenilmesi haram kılınanlar: Nisa; 23
Evlenin emri: Ebu Davud; 2050, Darimi; 2170,
Evlenme ancak veli ile olur: Darimi; 2189, Ebu Davud; nikah
20, Tirmizi; nikah 14, 1107, İbn Mace; nikah 15,
Evlenmek isteyenin kızın yüzüne ve eline bakması helaldir:
Müslim; 1424,
103
Evlenmekten kaçının 150/767 yılı olunca. Çünkü bu zamanda
evlenen kimsenin Allah aklını alır ve dinini yıkar: UYDURMA.
Tenzihuş-Şeria; 11/346,
Evlenmeye gücü yeten evlensin: Buhari; savm 10, nikah 2,
Müslim; nikah 1, Ebu Davud; nikah 1, Nesei; siyam 43, İbn Mace;
nikah 1, Darimi; nikah 2,
Evleri kabre çevirmeme: Buhari; 2c. 531, 3c. 1128, Müslim; 777,
Evleri kabre çevirmeyin, sünnetleri evde kılın: Müslim; 777,
Ebu Davud; 1448, Tirmizi; 447, Nesei; 1099, İbn Mace; 1377,
Evlenmek istediği kızı, o terketmedikçe veya kendisi izin
vermedikçe istemesin: Buhari; nikah 45, buyu 58, Nesei; buyu 19,
Ahmed; 2\122, 124, 142, 238,
Evli ve zina yapmışsa recm edilerek öldürülür: Buhari; 14c.
6684, 15c. 7107, 14c. 6670, Müslim; 1690, 1691, 1699, Tirmizi; 1457,
1463, Ebu Davud; 4353, 4459, İbn Kesir; 11c. 5688.sy, İbn Mace; 2553,
Ey delikanlı sana birkaç kelime öğreteceğim: Allah'ın emirlerini ve yasaklarını gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki
O'nu karşında bulasın. İsteyeceğin zaman Allah'tan iste ve yardım
taleb edeceğin vakit Allah'tan yardım taleb et. Bilmiş ol ki, bütün
ümmet, herhangi bir hususta sana fayda vermek için bir araya
gelmiş olsa ancak Allah'ın senin üzerine takdir ettiği hususta sana
yararlı olabilir.Aynı zamanda sana herhangi bir hususta zarar
vermek için bir araya gelmiş olsalar ancak Allah'ın senin aleyhinde
104
taktir ettiği bir hususta zarar verebilirler. Kalemler kalkmış ve
sayfalar kurumuştur: Tirmizi; 2635,
Ey filan bu benim zevcem filandır: Müslim; 2174,
Ey iki kulaklı: Tirmizi; 2059,
Ey iman edenler, niçin yapmamadığınızı söylüyorsunuz?
Yapmadığınızı söylemeniz Allah indinde çok büyümüş ve bir
gazaba dönüşmüştür: Saf; 2,
Ey insanlar Allah'a kalpten samimiyetle tevbe edin: Tahrim; 8,
Ey insanlar Rabbinizden korkun: Lokman; 33,
Ey kalbleri çeviren Allah’ ım. Kalbimi, dinimi dinin üzere
sabit kıl: Tirmizi; 3750, Müslim; 2654,
Ey dilleriyle iman eden, fakat kalblerine iman girmeyen topluluk, müslümanların gıybetini yapmayın. Onların kusurlarını
araştırmayın.Zira onların kusurlarını kim araştırırsa onu, evinin
ortasında rezil eder: Ebu Davud; edeb 40. bab, no 4880,
Ey gençler topluluğu, sizden kimin evlenmeye gücü yeterse
evlensin. Çünkü evlilik gözü kapamada daha tesirlidir. Ve cinsel
organı iffet ve namus çizgisinde tutmada daha elverişlidir. Artık
kimin de evlenmeye gücü yetmezse ona gereken oruç tutmaktır.
Çünkü oruç onun için şehveti kesip durdurucudur: Buhari; savm 10,
nikah 2, 3, Müslim; nikah 1, 3, 1400, Ebu Davud; nikah 1, 2046, Nesei;
siyam 43, nikah 3, İbn Mace, nikah 1, 1845, Ahmed; 1/378, 424, 425,
4112, 4023,
105
Ey iman edenler! Size ne oldu ki. ‘Allah yolunda şavaşa çıkın’
dendiği zaman yere çakılıp kaldınız ? Ahiret hayatı yerine dünya
hayatını yeterli gördünüz ? Oysa dünya hayatın faydası, ahiret
hayatına göre çok azdır: Tevbe; 38,
Ey kadınlar grubu, sadaka veriniz. Çünkü cehennem ehlinin
ekseriyetisiniz. Bunun üzerine içlerinden bir kadın Ya Resulullah
bu nedendir? diye sordu. (sav) ‘Lanetinizin ve kocaya karşı
nankörlüğünüzün çoğundandır. Dirayetli ve görüşlü erkekleri, siz
akıldan ve dinden noksan kadınlardan daha kolay mağlup edeni
görmedim.’ İçlerinden bir kadın ‘kadının aklının ve dinin eksikliği
nedir ?’ diye sordu. (sav), ‘Sizden iki kadının şehadetine, bir
erkeğin şehadetine eşittir. Dininizin eksikliği de hayzdır. Şöyle ki
her hangi biriniz üç ve dört gün kalır, namaz kılmaz.’: Tirmizi; 2745,
Ey Muhammed! Heva ve hevesini kendine ilah edineni
gördün mü ?: Casiye; 23,
Ey Rasul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et: Maide; 67,
Buhari; 16c. 7401,
Eyyub (as) ve hastalığı: Buhari; 7c. 3190,
Ezan 19 kelime, kamet 17 kelimesidir: Nesei; 630,
Ezan duası: Buhari; 2c. 664, Ebu Davud; 529, Tirmizi; 211, İbn
Mace; 722, Nesei; 681,
Ezan ile kamet arasında dileyene namaz vardır: Müslim,; 836,
838,
106
Ezan okunmaya başlandığında şeytan kaçar: Nesei; 670,
Ezan okunduktan sonra namaz kılmadan mescidden çıkan
Muhammed (sav)’ e isyan etmiştir: Nesei; 683, 684,
Ezanı çift, kameti tek yapın: Müslim; 378,
Ezanı işiten herkese cuma namazı farzdır: Ebu Davud; 1056,
Ezanı işitince sizde müezzinin söylediğini söyleyin: Muvatta;
1c. 86. sy,
Ezber duası: Tirmizi; 3803,
107
F
Faiz' e tevbe etmek: Bakara; 279,
Fahişe ücreti haramdır: Müslim; 1567,
Faiz 71 bölümden müteşekkildir. Bu faizin en basit olanının
Allah katında günahı bir adamın annesi ile nikahlanması gibidir ve
faizin en kötüsü bir müslümanın ırzını kişinin kendisine helal
kılmasıdır: Ebu Davud; edep 40,
Faiz ağır bir günahdır: İbn Mace; 2273-2279,
Faiz yiyenle yedirene lanet ediyor: Müslim; 1584, Bakara; 275,
Buhari; 4c. 1926, Darimi; 2538,
Faizle vadeli satışı yasaklıyor: Nesei; 4604,
Fakih ancak Allah’ tan korkandır: Darimi; 302,
Fakir, kimseye halini bildirmeyen kimsedir: Müslim; 1039,
Ebu Davud; 1631, Nesei; 2573,
Fakire mühlet verin: Müslim; 1560,
Fakirler zenginlerden beş yüzyıl önce cennete girecekler:
Tirmizi; 2458,
Fakirlerle beraber oturmak: İbn Mace; 4125-4129,
Fare olan İsrail kavmi: Buhari; bedul halk 15, Müslim; zühd 61,
Fare ve onun şeklinin değişmiş olması: Müslim; 2997,
108
Farenin delikten çıkardığı malı alıp götürmenin hükmü: İbn
Mace; 2508,
Farzın bir rekatına yetişen cemeata yetişmiş olur: Muvatta; 1c.
15. sy,
Fasıkın gıybeti olmaz: UYDURMA: Aliyul Kari; 100. sy,
Fasıklarla korur bu dini Allah cc: Müslim; 178, Buhari; cihad
182, İbn Mace; fiten 35, Buhari; 14c. 6496,
Fatıma benim bir parçamdır. Her kim onu üzerse beni üzer:
Müslim; Fedâilus-Sahabe 93-94, Ebu Davud; nikah 13 , 2071, Tirmizi;
4121, Buhari; Fedâilus-Sahabe,
Fatıma (ra)’ ın ağlaması ve gülmesi: Buhari; 7c. 3478, 9c. 4129,
Darimi; 80, Müslim; iman 82, 84, 89, 90,
Fatıma (ra)’u Ebu Bekr ve Ömer’ in istemesi (sav)’ in küçük
diye vermemesi. Ali’ nin istemesi ve ona vermesi: Nesei; 3207,
Fatiha ile rukye: Ebu Davud; 3900, Müslüm; 2201, İbn Mace;
2156, Tirmizi; tıp 2142, Buhari; icare 3/121,
Fatiha ne için okunursa şifadır:UYDURMA.Aliyul Kari; 84. sy,
Fatiha okumayanın namazı yoktur:Buhari; 2c. 765.sy, Müslim;
2c. 394, İbn Mace; 3c. 837, Ebu Davud; 822, Nesei; 910, Buhari;
cüzünde 60/226, 224, 14, 57, 15, 58, 65, 72, Dâre kutni; 1c. 318, İbn
Hibban; 1776-1780, Hakim; 1c. 238, Tahavi; 1c. 215, Abdurrezzak;
2771, Beyhaki; kıraat 121, sünen 2c. 166, İbn Ebu Şeybe; 1c. 373,
109
Fatihanın her rekatta okunacağı: Müslim; 394, Ebu Davud; 822,
4001, Tirmizi; 247, İbn Mace; 837, Nesei; 2/137,
Faydasız ilimden, itaatsiz kalpten, kabul edilmeyen duadan:
Nesei; 5407,
Fecrin doğuşu: Müslim; 1090
Feraiz, talak ve hac bilgilerini öğrenin. Çünkü bunları
öğrenmek dininizin emirlerindendir: Darimi; 2859, Beyhaki; 6/209,
Ferecemi bürüdüm, yüzümü örttüm: Müslim; 2770,
Fetih yılı,Mekkede Allah Rasulü (sav) şarabı, ölü hayvan
etini, domuzu ve putları satmayı haram kılmıştır: Buluğul Meram;
3c.8. sy,
Fetihten sonra hicret yoktur: Buhari; 6c. 2633, 9c. 4007,
Fetva vermeye en cüretker olanınız, cehenneme girmeye en
cüretker olanınızdır: Darimi; 159,
Fetva: Buhari; 14c. 6570,
Fırat nehrinin altından hazine çıkacağı: Ebu Davud; 4313,
Buhari; fiten 9/73, Müslim; 2894, Tirmizi; 2694, İbn Mace; 4046,
Fırkanın 73 olacağı: İbn Mace; 3992, Tirmizi; 2778, Ebu Davud
;4596,
Fırkayı Naciye: Ebu Davud; sunnet 1, Tirmizi; 2779, İbn Mace;
fiten 17, Darimi; siyer 75, Ahmed; 2/232, 3/120,
110
Fıtır sadakası bayram namazından önce verilmesi gerekir:
Buhari; 3c. 1438-1441, Ebu Davud; 1609
Fıtır: Müslim; 984, Buhari; 3c. 1436, Ebu Davud; 1611, Tirmizi;
669, Nesei; 2505, İbn Mace; 1826,
Fıtrat hasletleri beşdir: Buhari; 13c. 6237, Müslim; 258-261,
Fıtrat üzere doğar her çocuk: Müslim; 2658, Tirmizi; 2223, Ebu
Davud; 4714,
Fırat Nehri altın hazinesini açığa çıkarır, kim buna hazır
bulunursa ondan bir şey almasın: Ebu Davud; 4313, Müslüm; 2894,
Tirmizi;
Firavn ailesini, azabın en kötüsü kuşattı, sabah akşam ateşe
sunulurlar.Dünya durdukça azab böyle devam eder. Kıyamet
koptuğu günde; firavn ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilir:
Gâfir; 46,
‘Fitne zamanına ulaşırsan, Uhud dağına git onun üstünde
kılıcını körlet ve sonra evinde kal.’ diye bana tavside bulundu:
Ahmed; 4/226, 5/69, Şeyh El-Bani Sahihinde; 3/1373,
Fidan dikmenin fazileti: Müslim; 1552,
Firavun yeryüzünde büyüklük tasladı: Kasas; 4,
Firavunun sulara gömüldüğü vakit inandım demesi ve
cibrilin ağzına çamur tıkamas: Tirmizi; 3306, Yunus; 90,
Fitne döneminde dili tutma: İbn Mace; 3967-3976
111
Fitnenin zuhuru: Müslim; 2223,
Fitre,bir sa' hurmadan, bir sa' 3,5 kg buğdaydan verilir: Nesei2491
Fuhşun açığını gizlisinide haram kılmıştır: Buhari; kusuf 2,
Tevhid; 15, nikah 107, Müslim; tevbe 32-36,
112
G
Gâmus yemini: Buhari; 14c. 6551,
Ganimet çalanın cenaze namazı kılınır: Nesei; 1960,
Ganimetin 5/1’ ini devlete vermek imandandır:Buhari; 1c. 207,
Garip geldi garip gidecek, o gariplere müjdeler olsun: Tirmizi;
2764, Müslim; 144, İbn Mace; 3986-3988,
Gaybı Allah’ tan başka kimse bilmez: Buhari; 8c. 3748, 9c.
4352, 10c. 4657, Bakara; 33, Enam; 59, Hud; 123, Nahl; 77, Kehf; 26,
Furkan; 6, Neml; 165, Lokman; 34, Sebe; 14-48, Fatır; 38, Hucurat; 18,
Cin; 26, Araf; 188, Buhari; 4484-4656,
Gaybın anahtarı beştir.Onları Allah'tan başka kimse bilemez.
Rahimlerin eksilmekte oldukları şeyleri Allah'tan başkası bilemez.
Allah'tan başka hiç kimse yağmurun ne zaman geleceğini bilemez.
Hiçbir nefis hangi arzda öleceğini bilemez. Kıyâmetin ne zaman
kopacağını da Allah'tan başkası bilemez: Buhari; 10c.4484,
Gayri müslimlerin eşyaları kullanılır: Tirmizi; 1857, Müslim;
sayd 8,
Gazaplanma: Buhari; edep 76, Tirmizi; 2089, Muvatta; husnul
haluk 11,
Gece ‘Amenerrasulü’ yu okuyun: Ebu Davud; 1397, Müslim;
708, Tirmizi; 3042, İbn Mace; 1369,
113
Gece gelip gündüz gidince iftar et: Darimi; 1707, Buhari; savm
43, Müslim; siyam 51, Ebu Davud; savm 19, Tirmizi; 695,
Gece kalktığında ağzını misvaklardı: Nesei; 2,
Gece ve gündüz 12 rekat namaza devam eden cennete gider:
Nesei; 1794,
Gece ölü defnedilebilir ve sonra namazı kılınabilir: Buhari;
3c. 1244,
Gece yolculuk yapın, yeryüzü gece dürülür: Ebu Davud; 2571,
Gecenin son üçte biri kaldığı zaman Allah cc (keyfiyetini
bilmediğimiz bir halde) her gece dünya semasına iner ve ‘bana kim
dua eder ki onun duasına icabet edeyim. Benden kim bir hacet ister
ki ona dilediğini vereyim. Benden kim mağfiret diler ki onun için
mağfiret edeyim’ buyurur: Ebu Davud; sünnet 21, no 4733, Müslim;
misafirun 168-170, 758, Buhari; teheccüd 26, 3c. 1096. sy, Tirmizi: bab
326-433, 79. bab Dua 3727,
Gecenin 3/1’ i gelince Rabbimiz her gece dünya semasına
iner: Tirmizi; 3727,
Gelecekte gerçeği duymayan sağır, hakkı söylemeyen dilsiz,
gerçeği görmeyen kör, fitneler olacak, kim o fitneye doğru giderse
fitne de onu kendine çeker, o fitnede dille bir söz söyleyip tahrik
etmek kılıçla vurmak gibi tehlikelidir: Ebu Davud; 4264, İbn Mace;
fiten 3967, Tirmizi; Fiten,
114
Gelen gidene eziyet veren şeyleri yoldan gidermek: İbn Mace;
3681-3683,
Geminin alt kısmındakiler ve üst kısımdakilerin misali:
Buhari; şirket 6, Şehadet 30, Tirmizi; 2264, Müsned; 4c. 268-273,
Genç bir delikanlının kralın sihirbazına öğrenci verilmesi:
Tirmizi; 3560, Buruc; 4-8,
Gıpta edilecek insanlar: Buhari; 1c. 233, 3c. 1334, 11c. 5119, 15c.
7087, 16c. 7400,
Gıyabta cenaze namazı kılınır: Müslim; 951, Ebu Davud; 3204,
Tirmizi; 1044, Nesei; 1973, İbn Mace; 1534,
Gıybet etmek büyük günahtır ve kabir azabına sebebiyet
verir: Buhari; 3c. 1300, 13c. 6034, 6037, Müslim; 2589,
Gıybet nedir diye sorulduğu zaman bir kişinin duyduğu
zaman hoşlanmayacağı şeydir: Muvatta; 4c. 389,
Gıybet, kardeşinin hoşuna gitmeyecek şekilde anmandır:
Tirmizi; 1990, Darimi; rikat 6, Muvatta; kelam 10,
Gıybetten sakınmak: Nisa; 148, Hucurat; 12, Humeze; 1,
Girerken ve çıkarken selam: Tirmizi; 2848,
Giriş izni üç defadır: Darimi; 2632, Buhari; istizan 13, Müslim;
edep 33, Ebu Davud; edep 129, Tirmizi; 2830, İbn Mace; edep 17,
Muvatta; istizan 3,
Giyinik çıplaklar: Buhari: 13c. 5894, Müslim; 2128, 2857,
115
Göbekle diz kapağı arası avrettir: Taberani; Mu'cemus-Sağır
709,
Gökte iki kanadı çırpan bir kuş yoktu ki onun hakkında bize
bilgi vermiş olmasın: Ahmed; 5c. 153-162,
Gökte olanın eminiyim bana güvenmiyormusunuz: Buhari;
megazi 61, Müslim; zekat 144,
Gölge ve güneş arasında oturmanın yasaklılığı:İbn Mace;3722,
Gönlünde hardal danesi kadar küçük kibir bulunan kimse
cennete giremez, gönlünde hardal danesi kadar imanı olan da ateşe
girmez: Müslim; 148, Ebu Davud; 4091, Tirmizi; 2720,
Görmeyen bir adamın gözü açılsın diye (sav)’ e gelmesi ve
dua istemesi: Tirmizi; 3811,
Görmeyen ve işitmeyen ve sana hiç fayda vermeyen bir
şeyemi ibadet edersin: Meryem; 42,
Görünüşe hükmetmek, içeriyi Allah’ a bırakmak: Buhari; 9c.
4046,
Göz değmesi: Buhari; 13c. 5952, Müslim; 2188,
Göz değmesine, zehirli bir hayvan sokma ve ısırmasına, bir
de çıbana karşı rukye yapılmasına ruhsat verildi: Buhari; tıb 37,
Müslim; selam 52-60, İbn Mace; tıb 34, 35, Tirmizi; tıb 14, 2135,
Göz yaşarır kalp üzülür: Müslim; fedail 15,
Göz, (ayn): Kamer; 13, 14, Ta ha; 39, Tur; 48, Muminun; 27,
116
Göze sürme çekmek sünnettir: İbn Mace; 3498,
Gözleri oyup ellerini kesip Hare mevkiine ölüme bırakılan
Ureyne kabilesi: Nesei; 306, 4011-4013,
Gözünü kaybeden sabreder: Buhari; merda 7,
Gururundan elbiseyi yerde sürüyenin Allah yüzüne bakmaz:
Nesei; 5293,
Gusletme şekilleri: Buhari; 1c. 373-383,
Gusül etmeyi unutan bir imam gider gusleder gelir: Nesei;
792,
Gücü yetipte kurban kesmezse, bizim namazgahımıza
yaklaşmasın: İbn Mace; edahi 2, 3123,
Gücünüz yettikçe Allah’ dan korkun: Tegabun; 16,
Gül (sav)’ in terinden dünyaya gelmiştir: UYDURMA. Aliyul
Kari 48. sy,
Güldürmek için laf edip yalan söyleyen kişiye yazıklar olsun:
Tirmizi; 2417,
Gülmeyi azalt, gülmek kalbi öldürür: Tirmizi; 2407,
Gümüş burun; Ebu Davud; 4232, Tirmizi; 1826, Nesei; 5128,
Gümüş ve altın kaplardan yemek içmek haramdır: İbn Mace;
3413, 3415,
Gümüş yüzüğün miktarı bir miskali geçmesin: ZAYIF: Nesei;
5160,
117
Günah kalbi paslandırır: Mutaffifin; 14,
Günah kazanan kendi aleyhine kazanır: Nisa; 111, Enam; 55,
120, Rum; 44,
Günahkardan selam ve iltifatı kesmek: Buhari; 13c. 6199,
Günahkarlar dünyada üstün mevkide bulunurlar: Enam; 123,
Günah işler kimseler olmasaydınız. Allah günah işler bir
halk yaratır. Onlara mağfiret eylerdi: Müslim; 2748,
Günahları yeniden işlemedikçe cahiliyye devrinde yapılanı
affeder: Darimi; 1c. 3-4,
Günde 70-100 defa tevbe etme: Ebu Davud; 1514, Müslim;
2702,
Güneş battıktan sonra, yatsının zifiri karanlığı gidene kadar,
hayvanlarınızı bırakmayın. Güneş battığı zaman yatsının karanlığı
gidene kadar şeytanlar yeryüzünde fesat
çıkarırlar: Ebu Davud;
cihad 83. bab, no 2604, Müslim; eşribe 2013, Müsned; 14393, 15319,
Ebu Davud; 4941, Tirmizi; 1924, Ahmed; 2/160, Humeydi; 591,
Hakim; 4/159, Hatib; 2/260,
Günde beş sefer nehre girip temizlenme namaza misal
verilmesi: Nesei; 461, Tirmizi;
Güneş Ali b. Talib için geç doğmuştur: UYDURMA.Aliyul Kari;
44. sy,
Güneş arşın altına Rabbına secdeye gidiyor: Müsned; 5c. 152,
Yasin; 38, Tirmizi; 3442,
118
Güneş battığında oruçlu iftar eder: Müslim; 1100, Ebu Davud;
2351, Tirmizi; 698,
Güneş doğarken ve batarken namaz kılmayan: Nesei; 563,
Güneş doğmadan, güneş batmadan önce namazını kılan
kimse asla cehenneme girmez: Nesei; 470,
Güneş tutulunca namaz: Buhari; 3c. 1016,
Güneşi sağ elime, ayı sol elime koysalar yine de vallahi tebliğ
vazifemi terk etmem: İbn Hişam; 1c. 266. sy,
Güneşin batıdan doğması: Tirmizi; 2281,
Güneşin battığı yerden doğması: İbn Mace; 4068,
Güneşle gölge arasına oturmayınız: İbn Mace; 3722,
Güneşlenen su ile yıkama, zira o cüzam yapar: UYDURMA.
El-Kubra; 434. sy, El-Menar; 60. sy,
Güvercinle oynamanın yasaklılığı: İbn Mace; 3764-3767, Ebu
Davud; 4940,
Güzel kokuyu geri çevirmezdi: Tirmizi; 2940,
Güzel söz, O’ na (Allah'a) çıkar: Fatır; 10,
Güzellik arayarak Allah’ ın yarattığını değiştiren, dövme
yapan, yaptıran, yüzlerinin kıllarını yolduran kadınlara Allah
Rasulü (sav) lanet ediyor: Tirmizi; 2931,
119
H
Haberi vahidin hüccet oluşu: Müslim; 19, 1064, Buhari; 16c.
7247,
Habeşistana hicret: Buhari; 8c. 3621-3626,
Habil ve Kabil: Maide; 7-31,
Habis ilaç kullanmayın: İbn Mace; 3459,
Hac bir defa farzdır. Gerisi nafiledir: Ebu Davud; 1721, İbn
Mace; 2886,
Hac kime farzdır: İbn Mace: menasık 6,
Hacamat ücreti helaldir: Müslim; 1577,
Hacâmatın vakti, her ayın 17, 19 ve 21. günleridir: Müslim;
1202, 1577, Tirmizi; 2126, İbn Mace; 3479, 3486, Ebu Davud; 3861,
Hacâmatla tedavi olunuz: İbn Mace; 3476-3480,
Hacc: Müslim; 1243, 1177,
Hacc kadınların cihadıdır: İbn Mace; 2901,
Hacc ve evlenme, gücü yetenedir: Ebu Davud; 1729,
Hacca kadın mahremsiz gidebilir mi: Ebu Davud; 1723,
Müslim; hac 421, İbn Mace; 2899,
Haccı ifrat: Ebu Davud; 1777, Tirmizi; 820, İbn Mace; 2964,
Nesei; 2716,
120
Haccın farz kılınması: İbn Mace; 2884-2886, Nesei; 2609,
Haccın ömürde bir defa farz oluşu: Müslim; 1337,
Hacda ticaret yapılır: Ebu Davud; 1731, Müslim;
Hacerul esved cennetten gönderilmiş bir taştır: Nesei; 2922,
Hacerul esved’ i selamlamak: Buhari; 4c. 1543, 1535, 12c. 5399,
Hacerul esved’ in öpülmesi ve selamlanması: İbn Mace; 29432946, Ebu Davud; 1873, Müslim; 1270, Nesei; 2940, Tirmizi; 862,
Hacı adaylarını karşılamak caizdir: Nesei; 2880,
Haçın kırılması domuzun öldürülmesi: Buhari; 5c. 2294,
Hadd cezası işlenen suçu kefferettir: İbn Mace; 2603,
Hadd: Nisa; 15-16, Maide; 33-39, Nur; 2-10, 23-24,
Hadis işiten ve onu hafızasında tutan, başkasına tebliğ eden
adamın Allah yüzünü ağrtsın: Tirmizi; 2794,
Hadis öğrenmeyi şiddetle arzu etme: Buhari; 1c. 254,
Hadis sahih ise, o benim görüşüm odur: İbn Abidin el-Haşiye;
1c. 63,
Hadis vahiydir: Buhari; 3/1392,
Hadis yazma konusunda izin vermedi: Tirmizi; 2802,
Hadis yazmaya ruhsat verdi: Tirmizi; 2804, 2805,
Hadisi araştırma ve ilmi yazma: Müslim; 2493-3004,
121
Hadisin dindeki yeri, toplanması: Buhari; 1c. 256, Talat
Koçyiğit; 251. sy,
Hadislerin ilk dönem kaleme alınması: Tirmizi; 2802, Müslim;
3004, Ebu Davud; 2647, Darimi; 489, 490, Buhari; 1c. 267,
Hafızın fazileti: Müslim; 797,
Hahamları ve rahipleri Rabb edinme: Tevbe; 31, Tirmizi; 3292,
Hahamlarına rahiplerine ibadetleri budur: Tevbe; 31, Tirmizi;
3292, İbn Kesir; 7c. 3454,
Hak olmayan bir yolda ölmek: Müslim; 1848,
Hak olmayandan başka bir şey söylemem: Tirmizi; 2058,
Ahmed; 2/340,
Hak Rabbindendir: Bakara; 147,
Hak üzere kıyamete kadar bir taife olacak: Müslim; 156, imare
170, Buhari; ihtisam 10, tevhid 29, Ebu Davud; fiten 1, Tirmizi; 2330,
İbn Mace; 1,
Hakim hakkı ararken hüküm verir isabet ederse iki ecir, hata
ederse bir ecir vardır: Müslim; 1716, Buhari; 16c. 7222, Nesei; 5346,
Tirmizi; 1342, Ebu Davud; akdiye 2,
Hakim zahire göre hüküm verir: Nesei; 5366,
Hakimin hükmü helalı haram, haramı helal yapmaz:Buhari;
15c. 7035, İbn Mace; 2317,
122
Haksız yere öldürülen hiçbir insan yokki kabile pay
düşmesin: Tirmizi; 2812,
Halifelik 30 senedir sonra hükümdarlık olacaktır: Tirmizi;
2326,
Halıka isyanda mahluka itaat olmaz: Müslim; 1840, itaat 39,
Buhari; ahkam 4,
Ham meyva satılmaz: Buhari; buyu 82, Müslim; buyu 51,
Hamail ve muska takmak yasaklanmıştır: Tirmizi; tıp 2, 2152,
Hamama peştemalsiz girme: Nesei; 400,
Hamamda ve kabirde namaz kılınmaz: Ebu Davud; 492,
Tirmizi; 316, İbn Mace; 745,
Hamd edilmeyerek başlanan her şey eksiktir: İbn Mace; nikah
19,
Hamile kadın hayız görürse namazı bırakır: Muvatta; 1c. 75.
sy,
Hamile kadın ve süt emziren kadın orucu tutmayabilir: Nesei;
2310,
Hamile kadının iddeti doğurunca biter: Ebu Davud; 2157,
Tirmizi; 1205,
Hamr her fenalığın anahtarıdır: İbn Mace; 3371,
123
Haklar sahiplerine verilecektir. Şöyle ki boynuzsuz davarın
boynuzlu davardan kısası alınacaktır: Tirmizi; kıyâmetin sıfatı Babı
2535,
Hangi kadın velisinin izni olmaksızın nikahlanırsa, onun
nikahı bâtıldır, onun nikahı bâtıldır, onun nikahı bâtıldır. Bu
durumda onu nikahlayan adam onunla cinsel temasta bulunursa,
bunu kendisine helal saymasına karşılık kadın için mehir gerekir.
Veli konusunda bir tartışma ve sürtüşme olursa, velisi olmayanın
velisi sultandır: Buhari; nikah 36, Ebu Davud; nikah 19, 2083, Tirmizi;
nikah 14, İbn Nace; nikah 15, Darimi; nikah 11,
Hasan'i-Basri "Kabul" da Abdurrahman b. Samure (ra) ile
beraber iki sene ikame ettim namazı kısalttım: Abdurrezzak; 4352,
Hastalığa tutulan hiçbir müsalüman yoktur ki, Allah onun
hata ve günahlarını ağacın yapraklarını döktüğü gibi dökmesin,
buyurdu: Buhari; Marad bab 3, 13, 16, Müslim; Birr no 45, Darimi;
rikak bab 57,
Hangi adam din kardeşine kafir derse ikisinden biri bu sıfata
döner: Tirmizi; 2774,
Hapşırana teşmit: Tirmizi; 2884,
Hapşırma Allah’ tandır: Tirmizi; 2893,
Hapşuran ne der: Buhari; edep 10/502, Ebu Davud; 5033,
Müslim; 2992,
Haram maldan zekat olmaz: Nesei; 2514,
124
Haram şeylerden sakının ki, insanların en çok ibadet edeni
olasın: Tirmizi; 2407,
Harbte hile vardır: Müslim; 1739,
Harbte kadın ve çocukları öldürmek haramdır: Müslim; 1744,
Hardal danesi kadar iman: Müslim; 50,
Hariciler: Buhari; 11c. 5151, Tirmizi; 2283, İbn Mace; 167, 176,
Müslim; 1064, Ebu Davud; 4764, Nesei; 2579, 4086,
Haricileri öldürün: Müslim; 1066, Tirmizi; 3083,
Haricilerin sıfatları: Buhari; 13c. 6123, 15c. 6797, Müslim; 147149, Tirmizi; 2283,
Harp hiledir: Ebu Davud; 2636, Buhari; cihad 77, Darimi; 2454,
Müslim; tevbe 54,
Harut ve Marut melekleri: Bakara; 102,
Hasan (ra)’ ın halifeliği bırakması: Ebu Davud; 4662,
Hasan (ra)’ ın hilafetten çekilmesi: Buhari; 5c. 2501,
Hasan ve Hüseyin (ra)’ ın fazileti: Müslim; 2421,
Hased haram kılınmıştır: İbn Mace; 4208,
Hased haramdır: Müslim; 2559,
Hasta, akşam ve yatsı namazını birleştirir: Buhari; 2c. 622,
Hastalandın gelmedin, acıktım doyurmadın: Müslim; birr 43,
125
Hastalığından önce sağlığından ve ölümünden önce hayatından tedbir al, yarın ne olacağını kestiremezsin: Tirmizi; 2435,
Hastalıklar, günahlara keffârettir: Müslim; 2570-2576,
Hastaya okumanın cevazı: Müslim; 2191,
Hastayı yemeğe zorlamayın: İbn Mace; 3444,
Hastayı ziyaret: Müslim; 925, 1969, 2218, Ebu Davud; 3096,
Tirmizi; 2168,
Haşr sûresinin son üç ayetini okumak: Tergib ve Terhip 2/68,
Tirmizi;
Hatice (ra)’ ın fazileti: Müslim; 2430,
Hatta taş bile ey Müslüman arkamda Yahudi var gel öldür
diyecektir: Tirmizi; 2337,
Havva gebe kaldığında doğan çocukları yaşamıyordu. İblis
ona çocuğunun adını Abdülharis koy ki yaşasın, dedi. Havva doğan
çocuğuna Abdülharis ismini koydu: Tirmizi; 3272,
Havva ve Ademin örtünmesi: Buhari; 9c. 4364,
Havva, Ademe isyan etmeseydi: Müslim; 1470,
Haya imandandır: Tirmizi; 2748, Müslim; 36, İbn Mace; 58, Ebu
Davud; 4595,
Haya ve iman birlikte bulunurlar ve ancak birlikte ayrılırlar:
Taberani Mucemus-Sağir; 438, Müslim; iman 59, Nesei; iman 16, 27,
126
Buhari; iman 16, edep 77, Ebu Davud; sünnet 14, Tirmizi; birr 56, 80,
2040, 2096,
Haya: İbn Mace; 4180-4185,
Hayat arkadaşına nankörlük eden bir nevi küfür işlemiştir:
Buhari; 1c. 183,
Hayata gözlerini açmış hiçbir canlı yokturki onun cennet ve
cehennemdeki yeri yazılmamış olsun: Tirmizi; 3564,
Hayber gazası: Müslim; 1365,
Hayberde yediğimin acısı arada bir hala bana gelir: Buhari;
megazi 83,
Hayberin fethi: Buhari; 7c. 3468,
Hayır söyle yada sus: Buhari; 13c. 6099,
Hayır yolunu gösteren onu yapan gibidir: Tirmizi; 2808,
Müslim; imaret 133, Darimi; edep 115,
Hayırlı ümmet: Ali İmran; 110, Bakara; 143,
Hayız günlerinde namazı terk et: Ebu Davud; 297, Tirmizi;
126, İbn Mace; 625, Nesei; 381,
Hayız olan kadın hac menasıkını yerine getirir yalnız tavaf
yapmaz: İbn Mace; 2963,
Hayızlı bir kadının Kur’an okuyabileceği: Buhari; 1c. 293, 12c.
5480, Müslim; 1211, Ebu Davud; 1782, İbn Mace; 2962, Nesei; 1/55,
Darimi; 2/44,
127
Hayızlı kadın namazı değil yalnız orucu kaza eder: Müslim;
335, Buhari; 4c. 1819, İbn Mace; 631, Nesai; 2313,
Hayızlı kadın ne namaz kılar nede kaza eder: Nesei; 381,
Buhari; 4c. 1819,
Hayızlı kadın ne yapar ne yapmaz: Buhari; 4c. 1669, İbn Mace;
631,
Hayızlı kadını boşayamazsın: Müslim; 1471,
Hayızlı kadınla cima eden bir dinar veya yarım dinar verir:
Ebu Davud; 2168, İbn Mace; 640, Nesei; 290-370,
Hayz Allahın Ademin kızları üzere yazdığı bir şeydir: Buhari;
1c. 396,
Hayızlı ve cünüb kurandan hiçbirşey okuyamaz: ZAYIF:
Tirmizi; 131, İbn Mace; 596, Mişkat; 461,
Hayra ve şerre iman etmeyen mümin olamaz: Tirmizi; 2231,
Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir: Tirmizi; 2808, 2813,
Hayra vesile olun ki ecir alasınız: Nesei; 2547,
Hayvan sureti yapmak haramdır: Müslim; 2104,
Hayvan üstünde olan, yayaya; yaya, oturana; az olan çok olan
ve küçük olan büyük olana selam verir: Tirmizi; 2845,
Hayvan üzerinde nâfile namaz kılınır: Müslim; 700,
Hayvanı besmele ile kesin: Buhari; 5c. 2063,
128
Hayvanları birbiriyle dalaşmayı men etmiştir: Ebu Davud;
cihad 51, Tirmiz; 1760,
Hazarda 4, seferde 2, korku anında 1 rekat olarak namaz farz
kılındı: Nesei: 1532,
Hazarda iki namazı cem: Müslim; 705,
Hazma (ra), Ali (ra)’ ın devesini kesmesi ve yemesi: Müslim;
1979, Ebu Davud; 2986,
Hediye denirse alır, sadaka denirse almazdı: Nesei; 2603,
Hediyeleşin çünkü hediye göğüsten kini giderir: ZAYIF:
Tirmizi; 2213,
Hediyeleşme: Buhari; 5c. 2136,
Helak edici yedi şeyden sakının: Müslim; 1/89,
Helak olan apaçık bir delilden sonra helak olsun: Enfal; 42,
Helal Allah’ın kitabında helal kıldığıdır: İbn Mace; 3984, 3367,
Tirmizi; libas 6, Ebu Davud; etime 30,
Helal ve haram arası şüpheli şeyleri terk et: Buhari; 4c. 19001903, İbn Mace; 3984, Müslim; 1599, Nesei; 4431,
Helal ve haram kılma yetkisi Allah Rasulü (sav) indir: Araf;
157, Tevbe; 29, Ebu Davud; 4604, Tirmizi; 2801, İbn Mace; 12,
Helal ve haramın sınırı: Buhari; 1c. 206, 4c. 1900,
Helaya girerken dua: Müslim; 385,
129
Hendek gazası: Müslim; 1803,
Hendek savaşı günü, müşrikler (sav)’ i 4 namazı kılmaktan
alıkoydu: Tirmizi; 179, Müsned; 333, Nesei; mevakıt 55/2, 1/297,
Taberani M. Kebir; 10283,
Her aydan üç gün oruç: Müslim; 1160, 1162,
Her biriniz çobansınız: Müslim; 1829, Buhari; 15c. 6986,
Her canlı sudan yaratılmıştır: Enbiya; 30,
Her derdin bir devası vardır: Müslim; 2204,
Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar: Müslim; 2658,
Her gecenin üçte biri kalınca Rabbimiz en alt semaya iner:
Ebu Davud; 1315, Müslim; 758, Tirmizi; 443, İbn Mace; 1366,
Her hal üzere ve cinsi münasebet sırasında Bismillah denilir:
Buhari; 1c. 293,
Her iki ezan arasında namaz vardır, dileyene: Müslim; 838,
Her insan bulunduğu hal üzere amel eder: İsra; 84,
Her insanın bir şeytanı vardır: Müslim; 2812, Nesei; işaretun
nisa 4,
Her kim Allaha kavuşmayı dilerse: Müslim; 2683,
Her kim bana itaat ederse Allah’ a itaat etmiş olur: Müslim;
1835, Buhari; 15c. 6986,
130
Her kim bir amel işlerde bizim bir emrimiz yoksa o kabul
olunmaz: Müslim; 1719,
Her kim bir yola ilim arayarak girerse Allah ona cennete
varan yolu kolaylaştırır: Tirmizi; 2784,
Her hangi bir müslümanm ki ölür ve onun üzerine müslümanlardan üç saf cemaat namaz kılarsa ona cennet vacib olur: Ebu
Davud; 3166, İbn Mace; 1490, Tirmizi; 1028,
Her kim insanların gücenmesine mukabil Allah'ın rızasını
ararsa Allah da onu insanların zahmetinden kurtarır ve her kim
Allah'ın gücenmesine mukabil insanların rızasını ararsa Allah da
onu insanlara havale eder: Tirmizi; 2527,
Her tekbir getirişinde ellerini kaldırırdı: İbn Mace; 865,
Taberani; zevaid 2/102, Buhari; cüzü 32, İbn Ebu şeybe; 1/271,
Müsned; zevaid 2/101, El-Mualla; 4/94,
Her kim insanların kendisi için ayakta dikilmelerinden
memnun olursa cehennemden yerini hazırlasın: Tirmizi; 2902,
Her kim münker görürse eliyle, diliyle, kalbiyle reddetsin:
Tirmizi; 2263,
Her kim namazı unutursa onu hatırladığı zaman kılsın. O
namazın bundan başka kefferati yoktur: Taha; 14, Buhari; 2c. 648,
Müslim; 2c. 324. sy,
Her kime öğrendiği bir ilim sorulurda o ilmi saklarsa kıyâmet
günü ona ateşten bir gem vurulacaktır: Tirmizi; 2787,
131
Her kimin kaygısı âhiret olursa Allah onun zenginliğini
kalbinde kılar: Tirmizi; 2583,
Her küçük günahın büyük günaha giden bir yol olduğu:
Bakara; 246-250, İbn Mace; 4006, Ebu Davud; 4336, Darimi; 210, Zil
Zal; 7-8,
Her Peygamber koyun çobanıdır: Buhari; 7c. 3213,
Her peygamberin bir havuzu vardır: Tirmizi; 2560,
Her rekatta fatiha okunur: Müslim; 394, İbn Mace; 837, Ebu
Davud; 922, Tirmizi; 311, 247,
Her sarhoşluk veren haramdır: Müslim; 2001,
Her şey kaderledir, hatta acizlik ile, zeka bile: Muvatta; 4c.
247. sy,
Her kim niyetinde sâdık olup Allah’tan, O’nun yolunda
öldürülmeyi isterse Allah o kimseye şehid sevabı ihsan eder:
Tirmizi; 1704,
Her sanatkarı ve sanatını yapandır: Buhari’nin ‘İlahi Kelamın
savunması’; 117. sy,
Her şey kaderledir: Müslim; 2655,
Her şeyden önce ağzını misvaklardı: Nesei; 8,
Her şeyi konuşturan Allah bizleride konuşturdu: Fussilet; 21,
Her şeyi yaratan Allah: Zumer; 62,
132
Her tekbirde eller omuz hizasına kadar kaldırılır: Taberani;
zevaid 2/102, Buhari; cüz 32, İbnu Ebu Şeybe; 1/271, Ebu Davud; 723,
739, İbn Mace; 860, 861, Taberani; kebir 10936-11273, 17/48,
Her toplum benimsediği bidat oranında sünnetten fire verir:
Müsned; 4c, 105, Camius-Sağır; 2c. 7790,
Her toplum benimsediği bidat oranında sünnetten fire verir:
Ahmed; 4c. 105, Camius-Sağir; 2c. 280, 77901,
Her ümmetin bir fitnesi vardır, benim ümmetimin fitnesi de
maldır: Tirmizi; 2439,
Her yüzyılda müceddit gelecektir: Ebu Davud; 4291, Müsned;
Herhangi bir namazın bir rekatına yetişen o namaza yetişmiş
olur: Nesei; 558,
Herhangi biriniz din kardeşini kaldırıp yerine oturmasın:
Tirmizi; 2896,
Herhangi biriniz helaya girdiğinizde sağ elinizi tenasül
uzvunuza dokundurmasın: Nesei; 36,
Herhangi biriniz uyandığında elini yıkasın, çünkü nerede
gecelediğini bilemez: Nesei; 1,
Herkes bir çobandır: Müslim; 1829,
Herkes kendi günahını çeker: Maide; 105, Enam; 31, 164,
Yunus; 108, Nahl; 25, İsra; 15, Sebe; 50, Fatır; 18, Zümer; 7, Necm; 8,
Hesabın isbatı: Müslim; 2876,
133
Hınzıp denen şeytan: Müslim; 2203,
Hırıstıyanlara ve Yahudilere tabi olma: Müslim; 2669,
Hırsızın eli kesilir: Ebu Davud; 4383, Müslim; 1684-1688,
Tirmizi; 1471, İbn Mace; 2585, Nesei; 4922, 4907-4910,
Hırsızlık eden mümin olarak etmez: Tirmizi; 2760,
Hırsızlık yapanın cenaze namazı kılınır: Nesei; 1960,
Hızır adı verilmesinin sebebi ağarmış otlar üzere oturmuş ve
altından yemyeşil olarak sallandığı içindir: Tirmizi; 3358,
Hızır as ın fazileti: Müslim; 2380,
Hızır kıssası: Buhari; 7c. 3202, Kehf; 73, Ebu Davud; 4705,
Hızır ölmüştür: Enbiya; 34,
Hızır sağ olsa beni ziyaret ederdi: UYDURMA. Aliyul Kari;
Dare kutni;
Hızırın çocuğu öldürmesi: Kehf; 73, Müslim; 2378, Ebu Davud;
4705, Buhari; 7c. 3202,
Hızırın öldürdüğü çocuk yaratıldığı gün kafir yaratılmıştır:
Tirmizi; 3357,
Hızır ile Musa (as) ın arkadaşlığı: Buhari; 1/276, Müslim; 2378,
Hibe: Müslim; 1623,
Hicab ayeti: Nur; 31, Ahzab; 59, Buhari; 10c. 4673, 13c. 6184,
12c. 5543,
134
Hicret hadisi: Müslim; 2009,
Hicret
olmasaydı,
ensardan
bir
kişi
olurdum:Buhari;
menakıbul ensar 2,
Hiçbir kula ben kendisinden ehlinden, malından ve bütün
insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş etmiş olmaz:
Müslim; 44,
Hiç kimse başkasının günahını çekmez: İbn Mace; 2669-2672,
Hiçbir kimse bir bidata tutunupta sonra tekrar sünnete
dönmüş değildir: Darimi; 214,
Hiçbir topluluk dinlerinde bir bidat işlememiştirki Allah da
sünnetlerinden onun bir benzerini kıyamete kadar çekip çıkarmış
olmasın: Darimi; 99,
Hidayete vesile olmak: Buhari; 6c. 2807,
Hikmet babı: İbn Mace; 4169-4172,
Hikmet ile alakalı: Ebu Davud; 4604, Buhari; 10c. 4668, İbn
Kesir; 571,
Hikmeti düşünün: Ahzab; 34,
Hikmetin sünnet olduğu: Buhari; 10c. 4668,
Hikmetle ilgili gelen ayetler: Bakara; 129, 151, 231, 251, 269, Ali
İmran; 48, 81, 164, Nisa; 54, 113, Maide; 110, Yusuf; 22, Nahl; 125, İsra;
39, Lokman; 12, Ahzab; 34, Sad; 20, Zuhruf; 63, Kamer 5, Cuma 2,
135
Hikmetli söz müminin yitiğidir, nerde bulursa alsın: ZAYIF:
Tirmizi; 2827, İbn Mace; zühd 15,
Hilâfetin Kureyşten olması: Müslim; 1818,
Hilale göre oruç tutulması: Buhari; 4c. 1777,
Hilali görünce oruç tutun, hava kapalı olursa otuza
tamamlayın: Nesei; 2117, Darimi; 1692, Buhari; savm 11,
Hilali görünce oruç farz olur: Müslüm; 1080,
Hiyanet haramdır: Müslim; 1831,
Horoz öterken dua: Müslim; 2729, Ebu Davud; 5102,
Horoz öttüğnde melek, eşek anırdığında şeytan görmüştür:
Müslim; 2729,
Hoşunuza gitmeyen şeyleri sormayın: Maide; 101,
Huccet ikâme olunmayanlar: İsra 15, Enam; 19, İbn Kesir; 6c.
2581, Secde; 22, Ali İmran; 105, Bakara; 211, Fatır; 24-37, Araf; 35,
Şuara; 208, Zümer; 71, Enam; 131, Muhammed; 32, İbn Kesir; 9c. 4706,
Hudâ beyan edildikten sonra: Nisa; 115,
Hulefâ-i Râşidin yoluna sımsıkı sarılın bu yolda dişlerinizi
sıkın: Tirmizi; 2815, Ebu Davud; 4607, İbn Mace; 42,
Humma ateşini su ile soğutun: Müslim; 2209,
Hummayı suyla soğutun: İbn Mace; 3471-3475,
Huneyn gazası: Müslim; 1745,
136
Hurma ağacının Allah Rasulü (sav)’ e gelip geri yerine
dönmesi: Tirmizi; 3869,
Hurma aşılama meselesi: İbn Mace; 2470,
Hurma kütüğünün ağlaması: Buhari; menakıp 25, Tirmizi; 503,
Hurma misali: Müslim; 2811,
Hurma ve meyvede el kesme yoktur: Tirmizi; 1475,
Hurmanın yarısı ile de olsa kendinizi cehennem ateşinden
koruyun: Buhari; edep 34,
Husuf ve kusuf namazı: İbn Mace; 4059-4062,
Hutbede bile olsa imam,namaz kılın:Müslim; 687, Nesei; 1395,
Hutbetul Hace: Müslim; 867, Nesei; 3/188, İbn Mace; 7, 46, Ebu
Davud; sünne 5,
Hüküm verilmez bilinmeden: Enam; 119, Lokman; 20, Hacc; 8,
Hülle yapan ve yaptırana lanet olsun: Ebu Davud; 2076, İbn
Mace; 1935,
Hüseyin'e işkence edilmesi ve edenin akıbeti: Buhari; 8c. 3526
Hüsnü zan ibadetin güzellindendir: Ebu Davud; edeb 4993,
Hüsnü zan ederek ölün: Ebu Davud; 3113, Müslim; 2877, İbn
Mace; 4167,
Hz Fatmaya hizmetçi vermemesi: Müslim; 727, Ebu Davud;
2988,
137
I
Irkçılık yapan bizden değildir: Müslim; 1848, Ebu Davud;
5121, Nesei; 4119,
Irzlarınız, canlarınız, mallarınız aranızda haramdır: Tirmizi
2248,
Isba' (parmak): Müslim; 2786, Tirmizi; 2226,
Isırmaya karşı kısas da yoktur, diyet de: Nesei; 4731,
138
İ
İbâdette ihlas: Araf; 29, Tevbe; 112, Zümer; 2, 11, 14, Mümin;
14, 65,
İbâha (hakkında nas olmayan): Bakara; 29, Meryem; 64,
Tirmizi; 1780, İbn Mace; etime 60, Ebu Davud; etime 30, Mişkat; 197,
Fıkhus-Süne; 3c. 139, Maide; 101, Dare Kutni; 4/297,
İblis kıyas yaptı. O kıyas yapanların ilkidir: Darimi; 196, Araf;
12, Sad; 76,
İblisin kibri: Bakara; 34, Araf; 11, 13, Hicr; 28-33, İsra; 61-62,
Kehf; 50, Taha; 116, Sad; 71-76,
İbn Abbas (ra)’ a Allah Rasulü (sav)’ in duası: Buhari; 9c. 4063,
İbn Abbas‘dan, ebced yazıp yıldıza bakanlar için bunlarla
uğraşanların, İslâmdan hiçbir nasibleri yoktur: Abdurrezzak; 11/26,
Beyhaki; 18/139,
İbn Mesud’a bir cuma günü duası: Ebu Davud 1091,
İbn Ömer'in 14 yaşında savaşa gitmesi: Ebu Davud; 4406,
Müslim; 1868,
İbn Ömer, Azerbeycan’da namazlarını altı ay iki rekat kıldı:
Abdurrezzak; Musannef 4339, Beyhaki; 3/152, İbn Hacer Telhis; 2/47,
Ahmed; 5552, Heysami Mecmeuz-Zevail; 2/158,
139
İbrahim vefat ettiği vakit Rasulüllah (sav) onu üzerine cenaze
namazı kıldı: Ebu Davud; 3188,
İbn Sayyad hadisi: Tirmizi; 2347, Müslim; 2924-2932,
İbrahim (as)’ ı anlatan ayetler: Enam; 74-84, 161, Hud; 69-76,
Hicr; 51-60, Meryem; 42-50, Enbiya; 51-73, Şuara; 69-104, Ankebut; 1632, Saffat; 83-113, Bakara; 124-135, 258-260, Nisa; 125, 163, Nahl; 120123, Hadid; 26, Sad; 45-47, Ali İmran; 33-34, 65-67, 95, Zariyat; 24-31,
İbrahim; 35-41, Hacc; 27-29,
İbrahim as ın fazileti: Müslim; 2369,
İbrahim (as)’ ın putlara karşı tutumu: Buhari; 7c. 3139,
İbrahim (as)’ ın yaratma sırrını merak etmesi: Bakara; 260,
Buhari; 9c. 4232,
İbrahim (as) seksen yaşında olduğu halde Kaddum köyünde
sünnet oldu: Buhari; Müslim; El-Lü'lüü vel-Mercan; 1529,
İbrahim (as) tek başına bir millettir: Nahl; 120,
İbrahim (as)’ ın babası Azer’le mulâkatı: Buhari; 7c. 3144,
İbrahim ile cedelleşeni gördün mü?: Bakara; 258,
İbraniceyi öğren: Buhari; ahkam 40,
İbret için yolculuk yapmak: Ali İmran; 137, Enam; 6, 11, Yusuf;
109, Nahl; 36, Hacc; 46, Neml; 69, Ankebut; 20, Rum; 9, 42, Fatır 44,
Mumin; 21, 82, Muhammed; 10,
İç don giymek: İbn Mace; 3579,
140
İçinde timsal bulunan eve melek girmez: Tirmizi; 2956,
Müslim; 2104, Buhari; 8c. 3749, 13c. 5954,
İçine bir şüphe girdiğinde onu terk et:Ahmed; 5c. 254, Tirmizi;
2637,
İçki içene kırk sopa vurulur: Müslim; 1706, Ebu Davud; 4479,
İbn Mace; 2570, Buhari; 14c. 6638,
İçki içenin hiçbir namazı kabul olmaz: İbn Mace; 3377,
İçki içenin kırk gün namazı kabul olmaz: Tirmizi; 1924,
İçki içmeyiniz, çünkü o, bütün kötülüklerin anasıdır: İbn
Mace; eşribe 1,
İçki on yönlü lanetlenmiştir: İbn Mace; 3380,
İçki ticareti yasaktır: İbn Mace; 3382,
İçkili iken namaza yaklaşmayın: Ebu Davud; eşribe 1,
İçkinin haram kılındığını bilmeden (sav)’ e içki hediye
edilmesi: Müslim; müsakat 68, buyu 90, Taberani; eşribe 12, Darimi;
buyu 35, eşribe 9, Tirmizi; eşribe 12, Nesei; buyu 90,
İçkinin haramlılığı ve haddi: Maide; 90, 91, Müslim; 1635,
1707, 2066, 2075, Ebu Davud; 4480, Tirmizi; 1469,
İçkinin, müskirin, her müskirde haramdır: Nesei; 5548-5568,
İçkiyi başka isimlerle içecekler: İbn Mace; 3384, 4020,
İçtihatta isabet ederse iki, hata ederse bir ecir vardır: Müslim;
1716,
141
İddiâcının iddasını ispatlamada ona mühlet tanınması:
Buhari; 5c. 2467,
İddiâcıya iddiâsını belgelemesi, şâhid getirmesi ve bu
konuda kendisine mühlet tanınması: Buhari; 5c. 2467, 2468,
İfk olayı: Buhari; 5c. 2452-2457, 8c. 3870-3887, 10c. 4592-4617,
Ebu Davud; 4735, Müslim; 2770, Nur; 11-22,
İflas edenin malı kimden alınmışsa onundur: Nesei; 4652,
İfrad haccı: Müslim; 1231,
İğrendim deme: Müslim; 2251,
İhrama giren kadın eldiven ve peçe takmaz: Nesei; 2670,
İhrama girmeden önce gusletsin: Muvatta; 1c. 433,
İhramda olan kadının örtüsü: İbn Mace; 2935,
İhramlı akrep, fare, çaylak, karga, kuduz köpek öldürülebilir:
Müslim; 1199, 1200, Nesei; 2841, Ebu Davud; 1846,
İhramlı koku sürünebilir: Ebu Davud; 1745, Müslüm; 1189,
Tirmizi; 920, İbn Mace; 2926,
İhramlıya av haramdır: Müslim; 1193,
İhsan nedir: Buhari; 1c. 203,
İhtiyarın gönlü iki şeyde gençtir: Tirmizi; 2441,
İki ayağın üst üste atılması: Müslim; 2089, Tirmizi; 2915, Ebu
Davud; 4865,
142
İki boyun damarından ve omuz arasından hacamat yaptırdı:
Tirmizi; 2126,
İki çenesi ve iki ayağı arasındakini teminat verirse bende
cenneti verdiririm: Tirmizi; 2520,
İki devlet başkanı olduğunda ikisinden birini öldürün:
Müslim; 1853,
İki dinin ayrıları birbirine mirascı olamaz: Darimi; 2996,
İki elimle yarattığıma secde etmene mani ne: Sad; 75,
İki ezan arası namaz: Müslim; 838,
İki ezan arasında dileyene iki rekat namaz vardır: Nesei; 682,
İki günde, Ramazan ve kurban bayramı gününde oruç tutmak
yoktur: Darimi; 1760, Buhari; savm 66, 67, Müslim; siyam 140, Ebu
Davud; savm 48, Tirmizi; 768, İbn Mace; siyam 36,
İki haslet munafıkta olmaz, ahlak ve ilim: Tirmizi; 2824,
İki kere emme: Müslim; 1450,
İki kız kardeşle bir anda evlenme haramdır: Nesei; 3273,
İki kişi cemaattir: Buhari; 2c. 692, İbn Mace; 972, 975,
İki kişi yani iki erkek ve iki kadın tek örtü altında yatamaz:
Ebu Davud; 4018, Müslim; 1437, Tirmizi; 2944, İbn Mace; 661,
İki müslüman karşılaşır tokalaşırsa birbirinden ayrılmadan
önce Allah behemehal onu bağışlar: Tirmizi; 2874,
143
İki müslüman kılıçlarıyla karşılaşırsa, öldüren de, ölen de
cehennemdedir: Müslim; fiten 14, no 2888,
İki büyük müslüman grub birbiriyle harb etmedikçe kıyamet
kopmayacaktır. Bu iki grubun davaları bir olduğu halde aralarında
büyük bir savaş olacaktır: Müslim; 157, 8c. 417. sy, Buhari; 7c. 3380,
İki müslüman kılıçlarıyla çarpıştıkları zaman: İbn Mace; 3963,
İki namazı cem: Müslim; 703, 705, 1288, Tirmizi; 187, Buhari;
2c. 612, Ebu Davud; 1206, 1220, İbn Mace; 1069,
İki namazı cemde bir kamet yeterlidir, önünde ve ardında
sünnet kılınmaz: Nesei; 658-660,
İki namazı cemde sünnet namaz yoktur: Müslim; 1288,
İki nimet vardır, insanların çoğu bundan aldanmıştır, sağlık
ve boşa geçen zaman: Tirmizi; 2405,
İki obur doymaz: Darimi; 338,
İki ölü hayvan ve iki kan size helal kılındı: İbn Mace; 3314,
İki rekatta yanlış selam veren devam eder sehv secdesi yapar:
Buhari; 3c. 1163, Ebu Davud; 1008, Müslim; 583,
İki secde arasında dua: Tirmizi; 283,
İki secde arasında el kaldırma: İbn Ebu Şeybe; 1/230, (Malik
İbn Huveyris), Nesei; 2/206, Müsned; 3/436, İbn Mace; 860-861, 865,
Ebu Davud; 723, 739, 740, Taberani; zevaid 2/101,
İki sur arası zaman: Müslim; 2955,
144
İki şey bırakıyorum: Muvatta; kader 3,
İki şey vardırki insanlar için bu küfürdür: Müslim; Tergib ve
Terhip; 7c. 34,
İkindi namazını kaçıran malını ve aile efradını kaybetmiş
gibidir: Müslim; 626, Ebu Davud; 414, Muvatta; 1c. 63. sy,
İkindiden önce sunnet namazının kılınacağına dair gelen
rivayet ZAYIF’ tır: İbn Hacer, Telhis; 2c. Abdullah İbn Mubarek bu
hadis bâtıldır der, İbn Teymiyye, 23c. 123. sy, râvilerinden
Muhammed b. Sad el Müezzin, bilinmeyen birisidir der. Ebu Davud;
1271, Tirmizi; 425, Tergib ve Terhip; 1c. 553. sy, Taberani Mu'cemusSağir; 777,
İkindiden sonra güneş batıncaya, sabah da güneş doğuncaya
kadar namaz yoktur: Nesei; 518,
İkindiden sonra namaz yoktur: Buhari; mevakıt 33,
İkiyüzlüler en şerli olanlardır: Müslim; 2526, Ebu Davud; 4872,
İlham ancak Peygamberlere mahsustur: El Kenz; 5c. 241,
İlham gelse bu ümmette, bu Ömer olurdu: Buhari; 7c. 3445,
İlim adamları gösterişten uzak son derece vakarlı olmalıdır:
İbn Mace; mukaddime 23,
İlim amel etmeyi gerektirir: Ebu Davud; 1548, İbn Mace; 253254, 3837, Saf; 2-3, Bakara; 44, Buhari; 7c. 3065, Tirmizi; 2532, Fussilet;
33,
145
İlim arayana cennete giden yol kolaylaştırılır: Tirmizi; 2784,
İlim bir noktaydı, cahiller onu çoğalttı: UYDURMA. Acluni
11/67,
İlim talep etmede nöbetleşme: Buhari; 1c. 249,
İlim insanlardan söküp alınmaz: Tirmizi; 2790,
İlim müminin yitiğidir nerede bulursa, onu alır: ZAYIF:
Tirmizi; 2827,
İlim öğrenin, ilme layık olmak için güzel ve ağır başlılığı
öğrenin, ilim öğrendiğiniz kişilere saygılı olun: Tergib ve Tergip; 1c.
158.sy, 9,
İlim ve hidayeti kabul etme yönünden insanları üzerine
yağmur yağan üç sınıf toprağa benzetir: Müslim; fedail 15,
İlim yazılır: Buhari; 1c. 264,
İlimle gönderildiği: Müslim; 2282,
İlk kaldırılacak huşudur: Tirmizi; 2791,
İlk kılınan
cuma namazı, Bahreynin köyünde Cuvasada
kılındı: Ebu Davud 1068, Buhari cuma bab 11,
İlk kıyası yapan iblistir: Darimi; 195-196,
İlk yaratılan kalemdir: Tirmizi; 3537,
İlmi gizleyene kıyamette ateşten bir gem vurulur: Tirmizi;
2787,
146
İlmi her yerdedir: Talak; 12, Araf; 89, 156, Taha; 5, 6, Hadid; 4,
Rad; 2, Furkan; 59,
İlmi heryeri kuşatır: Talak; 12, Araf; 89,
İlmi şu üç şey için öğrenmeyiniz.Cahillerle çekişme, âlimlerle
mücadele etme ve insanları kendinize çekmek için: Darimi; 261,
İlmi talep edip onu ancak dünya için isteyene, Allah kıyâmet
günü ona cennetin kokusunu haram kılar: Ebu Davud; 2664, Darimi;
1/257,
İlmi yazın: Darimi; 43, Müslim; 2493, 3004,
İlmi,başkan olmadan önce öğrenin: Ömer (ra)’ ın sözü: Darimi;
256,
İlmin kalkacağı: Müslim; 2671,
İmam bidatçı bile olsa uyulacağı: Buhari; 2c. 722-723,
İmam hutbede iken yanındakine sus diyen kimsenin
cumanın ecrinden mahrum kalacağı: Nesei; 1401,
İmam, kendisine uyulsun diye imamdır: Nesei; 794, Müslim;
411,
İmam okuduğunda cemaat sussun: ZAYIF: İbn Mace; 847, Ebu
Davud; 826,
İmamdan önce ruku ve secde yapanın başı, eşek başına
döner: Nesei; 828,
İmâmete layık olan: Müslim; 672,
147
İmamı azam ümmetimin ışığıdır: UYDURMA: Aliyul Kari.
İmamın arkasında amin demek: Ebu Davud; 932, Tirmizi; 248,
İbn Mace; 855, Müslim; 410,
İmamın kadınlara vaaz vermesi ve onlara ilim öğretmesi:
Buhari; 1c. 253,
İmamın sürtesi cemaatın sütresidir: Müslim; 504, Buhari;
2/576,
İmamlar kureyşten olacak: Müslim; 1821, Buhari; 15c. 6989,
Tirmizi; 2323, Ebu Davud; 4280, Tirmizi;
İman ancak ameldir: Tirmizi; 2746, İbn Mace; 57, Buhari; 1c.
166,
İman artar ve eksilir: Buhari; 1c. 195, Enfal; 2, Tevbe; 124-125,
Nahl; 102, Furkan; 73, Secde; 15, Zümer; 2-3, Zariyat; 55, Ali İmran;
173, Feth; 4, Azab; 22, Muddesir; 31, Nesei; 4977, İbn Mace; 57, 61, 75,
Müslim; 57, 58, Buhari; 1c. 195, Kehf; 13,
İman etmediniz, lakin İslam olduk deyin: Hucurat; 14, Ebu
Davud; 4684,
İman imtihanı getirir: Ankebut; 2,
İman itaatle artar, masivayla eksilir: İbn Mace 61,75,
İman sureyya yıldızı olsaydı, acemler onu mutlaka elde
ederlerdi: Tirmizi; 4188,
İman ve cimrilik bir arada bulunmaz: Nesei; 3100,
148
İman ve İslâm arasındaki fark: Buhari 3c 1406,
İman ve İslâmın ortak anlatımı: Nesei 4958,
İman Yemendedir: Darimi; 80, Müslim; iman 82, 84, 89, 90,
Tirmizi; 2344,
İman yetmiş küsür şubedir: Ebu Davud; 4676, Buhari; iman,
Müslim; 35, Tirmizi; 2746, Nesei; 4971, 5007, İbn Mace; 57,
İmanda ihlas: Ali İmran; 16-17, Muminun; 57-61, Ankebut; 2, 3,
Feth; 29, Hadid; 7,
İmanın alameti ensarı sevmektir; Buhari; 1c. 171. sy,
İmanın amel ile munasebeti: Buhari; 1c. 179-195,
İmanın en zayıf noktası: Tirmizi; 2263, Ebu Davud; 4340,
Müslim; 49, İbn Mace; 4013, Nesei; 5011,
İmanın kabul edilmeyeceği zaman: Müslim; 157,
İmanın tadını alır: Tirmizi; 2758,
İmanla alakalı: Bakara; 239, Tevbe; 94, Yusuf; 17, Hucurat; 14,
Maide; 41, Bakara; 8, 136, Müslim; 83, Buhari; 1c. 193, Tevbe; 124,
İmkanı varken zenginin borcunu geciktirmesi zulumdur:
Nesei; 4663,
İnsan ölünce amel defteri kapanır. Ancak üç şey müstesna;
Sadakayı cariye, kendisinden istifade edilen ilim, kendisine duacı
olan evlat: Ebu Davud; vesâyâ 14, no 2880, İbni Mace; mukaddime 20,
149
Müslim; 1631, Nesei; 3681, Tirmizi; 1376, Buhari; 14c. 6432. sy, rikak
42/101,
İnsanlar,“iman ettik demekle,hiç denenmeden hemen bırakılı
verileceklerimi zannediyorlar”: Ankebut; 2,
İmtihan: Bakara; 155, 214, Ali İmran; 186, Ankebut; 2, 3,
Muhammed; 31, Nisa; 79, Şura; 30, 48, Yunus; 107, Secde; 20, 21,
Necm; 43, Teğâbun; 11,
İneğin dilini dolaması gibi, erkeklerden diliyle belâğat
yapandan Allah hoşlanmaz: Tirmizi; 3010,
İnfak ve infak yapmaya teşvik: Müslim; 993,
İnsan, bilmediğinin düşmanıdır: UYDURMA. Aliyul Kari 115
sy,
İnsan öldürenin cezası: Buhari; 8c. 3605, 9c. 4308,
İnsana üç oyun mübahdır: Ebu Davud; 2513,
İnsanın ailesi ile cinsi münasebeti bile ibâdettir:Müslim; 1006,
İnsanın şeytanı vardır: Müslim; 2814,
İnsanın yaratılış safhaları: Buhari; 7c. 3028, 3111, 10c. 4581, 11c.
4954, 14c. 6488,
İnsanın yüzüne vurmayın: Buluğul-Meram 4c. 68. sy, Müslim;
İnsanlar iftarda acele ettiği müddetce hayırda olacak: Ebu
Davud; 2353, Nesei; 1698, İbn Mace; 1698, Tirmizi; savm 695,
150
İnsanlar yüz tane deveye benzer, onlar içinde binek arasan
bir tane bulamazsın: Kitabuz-Zühd ver-Rekaik: 186,
İnsanlara bildikleri şeyi anlatın,yoksa siz Allah ve Rasulünün
yalancı çıkarılmasını mı istiyorsunuz: Buhari; ilim 49,
İnsanlara derecelerine göre muamele edin: Ebu Davud; edep
23,
İnsanlara hayrı öğretene Allah merhamet eder, O’nun
melekleri, göklerin ve yerlerin ahalisi ile denizdeki balıklarda hayır
dua ederler: Darimi, 295, Tirmizi; ilim 19,
İnsanlara ilham gelmiyecek: Buhari; 7c. 3445, 15c. 6863, ElKenz; 5c. 241, İbn Hazm Mualla; 6c. 394, El-Hatip; kifaye 78. sy. 306,
Enam; 121, İbn kesir; 6c. 2814, 2799,
İnsanlara iyiliği emredip kendinizi unutur musunuz: Bakara;
44,
İnsanlarda kusur araştıran kaybeder:Kitabuz-Zühd ver-rekaik
9,
İnsanları cehenneme sokan, dillerinin kazandığı şeylerdir:
Tirmizi; 2749,
İnsanların Adem'in sureti üzerine yaratıldığı: Buhari; 7c. 3106,
İnsanların azaları şâhidlik eder: Müslim; 2968,
İnsanların bazısı Allah'tan başkasını isterler: Bakara; 165,
151
İnsanların çok olmasına rağmen Allahın râzı olduğu kimseler
azdır: Buhari; 14c. 6420,
İnsanların en hayırlısı benim asrımdır:Buhari; şehadet 9, rikak
7, eyman 10, 27, Tirmizi; 2320, 2403, İbn Mace; ahkam 27, Müslim;
2526,
İnsanların en iyisi ömrü uzun,ameli iyi olanıdır: Tirmizi; 2431,
İnsanların en şerlisi, Allah rızası için istenip de vermeyendir:
Nesei; 2559,
İnsanoğlunun iki vâdi dolusu malı olsa, üçüncüsünü ister,
ağzını ancak toprak doldurur: Tirmizi; 2440, Darimi; 2781, Buhari;
rikak 10, Müslim; zekat 116,
İnsanoğlunun yanıbaşında 99 ölüm sebebi ile temsil edildi:
Tirmizi; 2573,
İnşallah demek gerekiyor: Nesei; 3812,
İnşallah demenin mahiyeti: Buhari; 11c. 5316,
İntihar edenin cenaze namazını kılmaması: Ebu Davud; 3185,
Müslim; 978, Nesei; 1966, Tirmizi; 1074, İbn Mace; 1526,
İntihar haram kılınmıştır: Müslim; 109-116,
İpe üfleyerek düğüm çalıp büyü yapan, sihir yapmış olur.
Sihir yapanda şirk koşmuş olur. Kim bir şeye bel bağlar güvenirse,
Allah yardımı keser, onu bırakır: Tergib ve Terhib 6c. 50. sy, Nesei;
152
İpek
elbise
ve
altın
ümmetimin
erkeklerine
haram,
kadınlarına helal kılınmıştır: Nesei; 8/161, Tirmizi; 1774,
İpek giyen cennete giremez:Tirmizi; 2970, İbn Mace; 3588-3591,
İpek giymede ruhsat olan yer: Buhari; 6c. 2737,
İpek haramdır ama bitlenince giyilebilir: Müslim; 2076,
İpek kullanmanın nehyedilişi: Buhari; 3c. 1176,
İsa (as)’ ın geri geleceği: Müslim; 155, 156, 242, 243, 2897,
Tirmizi; 2334, Buhari; 5c. 2294, 7c. 3263,
İsa (as)’ ın hırsızlık yapan birini görmesi: Müslim; 2368,
İsa (as)’ ın yeryüzüne ineceği: Buhari; 5c. 2058, 2294, 7c. 3263,
Tirmizi; 2278, 2324, İbn Mace; 4078,
İsa (as)’ ın, haçı kırması, domuzu öldürmesi: Buhari; 5c. 2294,
Tirmizi; 2324, 2345,
İsa ile aramda peygamber yoktur: Müslim; 2365, Ebu Davud;
4675, Buhari; Enbiya 4/202,
İslam aleniliktir, iman ise kalptedir: Müsned; 111-135,
İslam beş şey üzerine bina edilmiştir:Nesei;4968,Buhari;1c.165,
İslam camiasından ayrılan, cahiliyye ölümü ile ölür: Müslim;
1849, Buhari; 15c. 6994,
İslam dini kolaylıktır: Buhari; 1c. 191,
153
İslam dininin tamamlandığı: Maide; 3, Enam; 38, Nahl; 89,
Ahzab; 37, Müslim; 245, 177, Maide; 67, Tergib; ve Terhib; 1c. 101,
Buhari;1c. 206, Taberi;14,108, İbn Mace;43,46,Hayatus-Sahabe; 3c. 742,
İslam fıtratı üzerine doğmak: Müslim; 2658,
İslam garip geldi garip gidecek; İbn Mace; 3986-3988, Müslim;
144, 145, Tirmizi; 2765, Buhari; 1c. 31,
İslam, beş esas üzerine kurulmuştur.Allah'tan başka ilah
olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın olduğuna şehâdet etmek,
namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, yol bulabilirse Kâbe'yi
haccetmek: Tirmizi; 2736,
İsra haberinde Kureyş beni yalanlayınca Hıcr'de ayakta
durdum. Müteakiben Allah bana Beytul-Makdis ile gözümün
arasındaki uzaklığı kaldırdı da Mescidi Aksa'ya bakarak onun nişânelerinden Kureyş'e haber vermeye başladım:Buhari;10c.4508. sy,
İsrailoğullarında birbirini kardeş edinmiş iki zat vardı.
İkisinden birisi günahla uğraşır, öbürü ibâdete çalışırdı. İbadetle
uğraşan, öbürünü günahta devamlı görüyor, bu günahtan vazgeç
diyordu.Yine bir gün günah işlerken gördü.Ona vazgeç dedi.
Günah işleyen, benimle Rabbim arasından çık, sen benim üzerime
gözcü mü tayin edildin? dedi. İbâdet eden: Allah' a yemin olsun.
Allah seni affetmez veya Allah seni cennete koymaz, dedi. Her ikisi
de öldü. Ruhları Âlemlerin Rabbi'nin huzurunda toplandılar. Allah
cc ibâdet edene sen beni biliyor muydun veya benim kudretimde
olana gücün yeter mi ? dedi. Günahkara benim rahmetim sebebiyle
154
cennete gir dedi. Öbürüne ise götürün bunu ateşe buyurdu. Ebu
Hüreyre (ra) nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, o kimse
bir kelime konuştu, dünya ve âhiretini azaba sürükledi; Ebu Davud;
edeb 51. bab 4901, Tirmizi; kıyametin sıfatları; İbni Mace; zühd,
İslam kendinden önce yapılmış olan kötülüğü yıkar: Müslim;
192
İslam, garip olarak başladı ve ileride garip olacaktır. O
gariplere müjdeler olsun: Tirmizi; 2764,
İslama girmeden önce gusül: Ebu Davud; 355, Nesei; 1/109,
İbn Huzeyme; 254, İbn Hibban; 234,
İslamda topluca bir araya gelip ağlama yoktur: Nesei; 1853,
İslamı güzelleştirin: Müslim; 120,
İslamı, alimin hatası, munafığın kuran vasıtasıyla mücadelesi
ve saptırıcı önderlerin hükmü yıkar: Darimi; 220,
İslamın rükünleri: Müslim; 12,
İspat davacıya, yemin de davalıya düşer:Tirmizi 1356,
İsra (miraç): Müslim; 162-168, 173-174, Buhari; 8c. 3632-3641,
İsra gecesinde namazın farz kılınması: Buhari; 1c. 445,
İsra hadisesi ve miraç: Buhari; 8c. 3632, 10c. 4507,
İslam garib olarak başlamış ve yine başlayışı gibi garibliğe
dönecektir. İşte bahtiyarlık o garipler içindir, ne mutlu o gariblere:
Müslim; 145, Tirmizi; 2764,
155
İsrailoğullarının arkadaşının başına gelenleri bilmiyor musunuz? Onların elbiselerine idrar bulaşınca dokunan yeri keserlerdi.
Arkadaşları bu titizlikten onları nehyetti de kabrinde azabolundu:
Ebu Davud; 22,
İsrailoğulları yetmiş fırkaya ayrıldılar. Benim ümmetim
yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Bunların hepsi cehennemdedir. Bir
tanesi müstesna.Ashab: Onlar kimlerdir ya Rasulullah diye sorunca.
Ben ve ashabımın yolunda bulunandır, buyurdu: İbn Mace; 3993,
Tirmizi; iman 18. bab no 2779, Darimi; 2521, Ebu Davud; 4596,
İsraf ve kibir senden vazgeçtiği sürece dilediğini giy: İbn
Mace; 3605,
İsrailoğulları olmasaydı yemek bozulmazdı, et kokmazdı,
Havva olmasaydı kadın hiçbir zaman kocasına hainlik yapmazdı:
Müslim; rıda 2/1092, 1470,
İsrailoğullarına iki vakit namaz farz kılındı: Nesei; 1/285,
İstanbulun fethi: Buhari; cihad 93, Müslim; 2897,
İstemeksizin sana bir şey verilirse ondan ye ve başkalarınada
ikram et: Müslim; zekat 112, Ebu Davud; zekat 28-31,
İsteyen dilenciyi geri çevirmeyin: Ebu Davud; 1665,
İstibra: Müslim; 292,
İstihare namazı: Buhari; teeccüd 25, deavat 49, tevhid 10,
Tirmizi; 478, Nesei; 3255, İbn Mace; 1383, Ebu Davud 1538,
İstihare yapan mahrum kalmaz: Taberani Mucemus-Sağir; 677,
156
İstisna: Müslim; 1654,
İstişare edilen kişi kendisine emniyet edilen kişidir: Tirmizi;
2975,
İşeme adabı: Buhari; 1c. 351,
İşi gücü çekişme olan mücadele erbabıyla bir arada oturma,
konuşma.Çünkü onlar Allah’ ın ayetleri hakkında yersiz delilsiz
sözlere dalarlar: Darimi; 221, Enam; 68,
İşlerinin başına kadın geçiren millet iflah olmaz: Nesei; 5353,
İşrak namazı: Müslim; 748,
İştiha (canının çektiği) her şeyi yemek israftır: İbn Mace; 352,
İtikafa girmek: Müslim; 1173,
İyi ahlak güzelliğidir. Günah ise gönlüne dokunan ve halkın
bilmesini istemediğin şeydir: Darimi; 2792,
İyi ve kötü çığır açan: Müslim; 1017, 2674,
İyiler nesil nesil ölüp gidecek, geriye arpa artığı gibi işe
yaramaz atıklar kalacak: Darimi; 2722, Buhari; rikak 9,
İyiliği kendisini sevindiriyor ve kötülüğü de kendisini
üzüyorsa, işte o kimse mümindir: Tirmizi; 2254,
İyilik dokunsa Allah’ tandır: Nisa; 79,
İyilik eskimez, kötülük unutulmaz: Müsned (Ebu Hanife);
463/17,
157
İyilik ettiğin kimsenin kötülüğünden sakının: UYDURMA.
Aliyul Kari
İyilikle kötülükle imtihan ederiz: Araf; 168,
İyilikler kötülükleri giderir: Müslim; 2763,
İyiniz iyiliği umulan, kötünüz iyiliği umulmayan: Tirmizi;
2362,
İyiyi kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir: Enfal; 29,
İzin almadan önce selam verilir: Tirmizi; 2852,
İzin isteme üçe kadardır: Tirmizi; 2830,
İzin isteme ve adabı: Müslim; 2153,
İzin vermedikçe, hiçbir kimsenin kendi meclisinde ne baş
köşeye oturulur, ne de imam olunur: Nesei; 783,
158
K
Ka’ab b Malik (ra)’ ın tevbesi; Tirmizi; 3299, Enfal; 42, Tevbe;
117, 119, Müslim; 2769, Ebu Davud; 4600,
Kaba sinek düşerse onu daldırıp çıkarın: Nesei; 4243,
Kabenin çıplak tavaf edilmeyeceği: Buhari; 4c. 1552,
Kabenin yıkılıp tekrar inşa edilmesi: Müslim; 1333,
Kabeye ilk putu getiren: Buhari; 9/235,
Kabeyi Habeş tarafından gelen bir bacaksız tahrif edecek:
Nesei; 2891,
Kabın içine sinek düşerse, öbür tarafınında batırılacağı:
Buhari; 12c. 5801,
Kabir azabı vardır, haktır: Buhari; 3c. 1298. sy, Tergip ve
Terhib; 7c. 54, Nesei; 2058, 2059, Müslim; 2871, Ebu Davud; 4750,
Tirmizi; 3119, İbn Mace; 4269,
Kabir azabını anlatan ayetler: İbrahim; 27, Mümin; 46,
Mümtehine; 13, Taha; 124, Enam; 98, Abese; 21,
Kabir azabını dilsiz hayvanlar dahi duyar: Müslim; 586,
‘Kabrin içindekiler azab olunuyorlar ama halk arasında
büyük sayılan günahlardan değil.Şu kabrin sahibi idrardan
sakınmazdı, şu da insanlar arasında koğuculuk ederdi’. Sonra yaş
hurma dalı istedi. Getirdiler onu ikiye böldü, parçanın birini kabrin
159
birine, öbürünü de diğerinin üstüne dikti ve ‘Bu dallar kuruyuncaya kadar azablarının hafiflemesi umulur’ buyurdu: Ebu Davud;
20, Buhari; vudu bab 57, 3c. 1284, Müslim; 292, Nesei; 39, İbn Mace;
374 Tirmizi; taharet bab 53. no 70, Buhari; 3c. 1300,
Kabir ehli, öyle bir azabla azab edilirlerki, onların azablarını
hayvanların hepsi işitir: Buhari; 14c. 6311,
Kabire uğradı ve şöyle buyurdu.Bu ikisi azab olunuyorlar.
Hem de büyük bir şeyden dolayı azab olunmuyorlar. Onlardan biri
koğuculuk yapardı. Diğeride sidiğinden sakınmazdı: Buhari; 3c.
1284. sy, Müslim; 292, Nesai; 39, İbni Mace; 347, Tirmizi; 70, Ebu
Davud 20,
Kabir üzerine mescid kurulmaz: Buhari; 3c. 1263. sy,
Kabir duası: Müslim; 975, Ebu Davud; 3221,
Kabir ölüyü sarıp sıkar: Nesei; 2057,
Kabir sorgusu ve azabı: Müslim; 2871, Tirmizi; 1076, Nesei;
2059, Ebu Davud; 4750, İbrahim; 27, İbn Mace; 4269,
Kabir üzerine bina yapmak, kireçle badanalamak ve yazı
yazmak yasaktır: Nesei; 2028,
Kabir üzerine namaz: Müslim; 954, 971, Ebu Davud;
Tirmizi; 1050,
Kabir üzerine yazı yazılmaz: İbni Mace; 1563,
Kabir yanında kurban kesilmez: Ebu Davud; 3222,
160
3229,
Kabir yükseltilmez üzerine kubbe yapılmaz: Müslim; 969,
Ebu Davud; 3218, Tirmizi; 1049, Nesei; 2029, İbn Mace; 1575,
Kabir üzerine yazı yazmayı yasaklamıştır: İbn Mace; 1563,
Kabir yanında hayvan kesimi yoktur: Ebu Davud; 3222,
Kabirde namaz kılınmaz: Müslim; 532, Nesei; 760,
Kabire iki ve üç kişi konulabilir ve şehitler yıkanmaz: Buhari
3c 1267,
Kabire oturulmaz ve kabire doğru namaz kılınmaz: Müslim;
972, Ebu Davud; 3229, Tirmizi; 1050,
Kabirlerden medet umulmaz: Nahl; 20, 21, Yunus; 106, Araf;
194, Ahkaf; 5,
Kabirlere gittiğinizde selam verin: Müslim; 975,
Kabirleri çiğnemeyin,üzerine oturmayın: Müslim; 971, Ebu
Davud; 3228, İbn Mace; 1566,
Kabirleri yükseltmek, yapmak, tuğla, taş, kerpiç kullanmak
çamur ile sıvamak üzere kubbeler yapmak bidattır: Müslim; 969,
Tirmizi; 1058, Ebu Davud; 3218, Nesei; 2029, İbn Mace; 1575,
Kabirleri ziyaretten sizi men etmiştim, artık onları ziyâret
edin: Müslim; 1977,
Kablumbağanın kabuğundan istifade edilir: Ebu Davud; 4213,
Kabre çevirmeyin evlerinizi: Müslim; 780, Tirmizi; 448,
Kadem (ayak): Müslim; 2848, Buhari; 14c. 6540,
161
Kader hadisleri: Ebu Davud; 4694, Müslüm; 2643-2647, Tirmizi;
2216-2246, İbn Mace; 78, Buhari; 14c. 6492, 12c. 5757,
Kader konusunda münakaşa etmeyin: Tirmizi; 2216,
Kaderi ancak dua önler: Tirmizi; 2225,
Kaderi inkâr edenler bu ümmetin mecûsileridir. Eğer hasta
olurlarsa onları ziyaret etmeyin,ölürlerse cenâzelerini teşyi etmeyin:
Ebu Davud; 4691,
Kaderi inkâr edenlerle karşılıklı oturmayın.Onlarla sohbet
etmeyin ve onların hiçbir işini hakimlere iletmeyin: Ebu Davud;
4710,
Kaderin önüne geçecek olsaydı nazar geçerdi: Muvatta; 4c.
310,
Kaderinden kaderine kaçıyorum: Müslim; 2219, Muvatta; 4c.
238,
Kaderle alakalı ayetler: Enam; 3, 17, 18, 38, 59, 67, Yunus; 67,
Rad; 11, 39, Talak; 3, 12, Furkan; 2, Ahzab; 38, Kamer; 49-53, Ala; 3,
Bakara; 243, Ankebut; 22, Hud; 6, İsra; 58, Neml; 75, Fatır; 11, Yasin;
12, Kaf; 4, Kamer; 53, Hadid; 22, Hicr; 24, Tegabün; 11,
Kaderledir her şey: Müslim; 2655,
Kadın avrettir: Tirmizi; 1182,
Kadın dört şeyden nikahlanır: Buhari; 11c. 5183, Müslim; 1466,
162
Kadın güzel koku sürünüp sokağa çıkarsa zina etmiş gibidir:
Tirmizi; 2936,
Kadın halası üzerine nikahı kıyılmaz: Buhari; 11c. 5204, Ebu
Davud; 2066, Müslim; 1408,
Kadınlara mut’a nikahını yasakladı: Taberani Mu'cemus-Sağir;
256,
Kadınlarla başbaşa kalmasın ve arzularına uyan bidatçılarla
münakaşa etmesin: Darimi; 307,
Kadın kocasının döşeğine davette icâbet eder: Müslim; 1436,
Kadın kocasının evinden sadaka verebilir: Nesei; 2529,
Kadın masiyette kocasına itaat etmez: Buhari; 11c. 5289,
Kadın nafile oruçta kocadan izin alır: Buhari; 11c. 5278,
Kadın saçını kesebilir: Müslim; 320,
Kadın sonraki erkeğin balcağızından, erkekte onun balcağızından tatmadıkça birinci erkeğe helal olmaz, üç talakla boşamada:
Ebu Davud; 2309, Müslim; 1433, İbn Mace; 1932, Tirmizi; 1126,
Kadının üzerine (cenâze) namazı kıldırırken tam ortası
hizasında durdu: Müslim; 964, Ebu Davud; 3195, Tirmizi; 1035, Nesai;
1978, İbn Mace; 1493,
Kadının tam orta hizasında, erkeğin baş tarafında saf tutulur:
Buhari; 3c. 1254,
163
Kadın, ayaklarını örtecek kadar uzun ve geniş elbise ile
namaz kılar: Ebu Davud; 640,
Kadın, kadının avretine bakmasın, erkek de erkeğin avretine
bakmasın: İbn Mace; 661,
Kadına altın ve ipek helal, erkeğe haramdır: İbn Mace; 3595,
3598,
Kadına dokunmanın abdesti bozmadığı: Buhari; 2c. 588,
Tirmizi; 86, Ebu Davud; 179, 178, İbn Mace; 502, Nesei; 168-171,
Kadına karşı iyi olanınız en hayırlı olanınız: İbn Mace; 1609,
Kadını iki şey örter, bunlar; beyi ve kabir, hangisi iyi örter
denildiğinde Allah Resulü (sav) kabir buyurdu:Taberani; Mu'cemusSağir; 741,
Kadının bir ayda üç hayz olması: Buhari; 1c. 441,
Kadının dininin noksanlığı ve aklının noksanlığı: Müslim; 79,
Ebu Davud; 4679, Buhari; 4c. 1819, 1c. 402, Tirmizi; 2745,
Kadının eline ve yüzüne bakılır evlenmede: Müslim; 1424,
Kadının eteği topuğuna kadar uzundur: İbn Mace; 3580-3583,
Kadının guslü; Buhari; 1c. 385,
Kadının kestiği yenir: Buhari; 12c. 5583,
Kadının saçını kesmesini men etti: Tirmizi; 917,
164
Kadınla kadın, erkekle erkeğin aralarında hiçbir şey bulunmadığı halde tek bir örtü içinde yatmaları, saç ve sakaldaki ak
kılları yolmak, vucuda döğme yapmak, yağma yapmak, panterlerin
postunu kullanmak, iki omuzun üzerine ve elbisenin altına halis
ipek koymaktan bizi men etti: Darimi; 2651, Ebu Davud; libas 10,
Nesei; zinet 20,
Kadınlar cemaat olabilir ve kamet getirir: Ebu Davud 592, İbn
Ebu Şeybe;
Kadınlar erkeklerden önce camiden çıkar: Ebu Davud 1040,
İbn Mace;
Kadınlar hakkında Allah’ tan korkun: Müslim; 1218,
Kadınlar hakkında Allah’ tan korkunuz. Çünkü onları Allah
adıyla aldınız: Müslim; 4141,
Kadınlar sizin tarlanızdır: Bakara; 223, Ebu Davud; 2163,
Müslim; 1435, İbn Mace; 1925,
Kadınlar, avrettir. Kadın evinden çıkınca şeytan gözlerini ona
dikip derki: Seni görüpte beğenmeyen hiç kimse olamaz: Mecmeuz
Zevaid; salat 2/35,
Kadınlara itaat pişmanlıktır: UYDURMA. Aliyul Kari; 80. sy,
Kadınlara dübürlerinden (anüs) yaklaşmayın: İbn Mace; 1923,
Kadınlara sohbet ediyordu: Buhari; İlim 32, 35,
Kadınlardan erkeklere benzeyene, erkeklerden de kadınlara
benzeyene lanet etti: Tirmizi; 2934,
165
Kadınlardan sonra en çok atları severdi: Nesei; 3930,
Kadınlardan uzak yaşamayı caiz kılsaydı, biz kendimizi
hadım ederdik: Darimi; 2173, Buhari; nikah 8, Müslim; nikah 6-8,
Nesei; nikah 4, Tirmizi; 1088, İbn Mace; nikah 2,
Kadınları
Allah
geride
bıraktığı
gibi
sizde
bırakın:
UYDURMA. Aliyul Kari,
Kadınları en büyük fitne bıraktım: İbn Mace; 3998-4003,
Tirmizi; 2929,
Kadınları mescidden menetmeyin: Müslim; 442, Ebu Davud;
566,
Kadınların küpelerini ve bileziklerini çıkarıp vermeleri:
Buhari; ilim 32,
Kadınların nasıl beyat edeceği: Müslim; 1866,
Kadınların şahidliği: Kadının şahidliği: Buhari; 5c. 2446,
Kadınlarınızı dövmeyin: Buhari; 15c. 6027, 11c. 5002-5288,
Kadınlarla tokalaşma olmaz: Nesei; biat 18, 4192, İbn Mace;
cihad 43, 2874, Muvatta; beyat 2, Buhari; talak 18, ahkam 49, Müslim;
imaret 88-89, Ebu Davud; imaret 9, 2941, Tirmizi; 3523,
Kadınlarla konuşun ama onların zıddını yapın: UYDURMA.
Aliyul Kari; 74. sy,
Kadınlarla musafaha etmem.Yüz kadına söyliyeceğim şeyler
bir kadına söylediğim şey gibidir: Nesei; 4163,
166
Kadınlarla tokalaşmam: Nesei; 4163,
Kadir gecesini itaatla geçirmek imandandır: Buhari; 1c. 257,
Kadir gecesini ramazanın son 7 gününde arayın: Ebu Davud;
1385, Müslim; 1165,
Kadir gecesinin fazileti: Müslim; 1165, 1170, Ebu Davud; 1372,
Tirmizi; 789,
Kafesde kuş beslenebilir: Buhari; edep 81, 13c. 6092,
Kafire bedel, müslüman öldürülmez: Buhari; 15c. 6778,
Kafire karşılık mümin öldürülmez: Ebu Davud; 4506, Tirmizi;
1434, İbn Mace; 2659, Nesei; 4716,
Kafirin diyeti müslümanın diyetinin yarısı kadardır: Nesei;
4779,
Kafirin müslüman olmadan önceki amelinin hükmü: Müslim;
123
Kafir kadınla evlilik bağlarını tutmayın: Mümtehine; 10,
Kafirle onu öldüren cehennemde ebedi olarak birarada
olmaz: Müslim; 1891, Ebu Davud; 2495,
Kafirlerden yardım dilenmez: Müslim; 1817,
Kafirlerin ağaçlarını kesme: Müslim; 1746,
Kafirlerin kalpleri birbirine benzer: Bakara; 118, Ali İmran; 11,
Hud; 110, Zariyat; 52-53,
167
Kafirlerin size kötülük yapmalarından korkarsanız, namazı
kısaltmanızda bir günah yoktur, ayetini okudum ve bugün artık
insanlar güven içindedirler. Namazı yine kısaltacaklar mı? dedim.
Ömer (ra) şöyle dedi. "Senin hayret ettiğin bu hususta bende hayret
etmiş ve bunu Rasulüllah' a (sav) sormuştum. Rasulüllah (sav); Bu,
Allah' ın size verdiği bir sadakadır, sadakasına kabul edin
buyurdu: Müslim; misafirun 4. bab no 686, Ebu Davud sefer 1. bab no
1199, Nesei; 1433, Tirmizi; 3224, İbn Mace; ikametil salat 113. bab, İbn
Mace; 1065,
Kahine gitmek ve kehanette bulunmak şirktir: Müslim; 537,
1567, 2228,
Kahinlik ve ücreti haramdır: Buhari; 8c. 3594,
Kahkaha ile gülmek namazı bozar: Taberani; Mucemus-Sağir;
699,
Kalbinde hardal danesi kadar hayr bulunan kişi cehennemden çıkar: Tirmizi; 2720,
Kalbinde zerre kadar iman: Müslim; 91,
Kalbleri döndüren Allah: Müslim; 2654,
Kalblerine mühür vurulanlar: Buhari; 10c. 4871,
168
Kalem üç kimseden,yani uyanıncaya kadar uyuyandan, buluğ
çağına gelinceye kadar çocuktan ve aklı başına gelinceye kadar
deliden kaldırılmıştır:Darimi;2301,Müsned;6/100,101,144,Müstedrek;
2/5.sy, Ebu Davud; Hudud 16, Nesei; talak 22, İbn Mace; talak 15,
Kalem üç kişiden kaldırıldı: Darimi; 2301, Ebu Davud; hudud
16, Nesei; talak 22, İbn Mace; talak 15,
Kalemi yarattı: Tirmizi; 2244,
Kalkarken ve otururken selam verin: Tirmizi; 2848,
Kalp, Allah ın evidir: UYDURMA. Aliyul Kari; 87. sy,
Kalpler, Rahmanın iki parmağı arasındadır: Tirmizi; 2226,
Kamet geldikten sonra, nafile kılınmaz: Abdurrezzak; 3987,
Müslim; misafirun 63, Nesei; imamet 60, Tirmizi; 417, İbn Mace; 1151,
Ebu Davud; 1266,
Kametin tek tek okunacağı: Müslim; 385,
Kan alanın da, aldıranın da orucu bozulur:ZAYIF. Ebu Davud;
2367, İbn Mace; 1680, Darimi; 1737, Ebu Davud; savm 28, İbn Mace;
siyam 18, Tirmizi; 771, İbn Huzeyme; 3/226,
Kan aldırdı, oruçlu iken Allah Rasulü (sav): Buhari; tıp bab 11
no 161,Tirmizi; savm hacamat 773, İbn Mace; 1682, Muvatta; siyam 30,
Kanın abdesti bozduğuna dair ZAYIF rivayetler: Dare Kutni;
157, Nasburraye; 1c. 37, Fi Ahkamul Kebair; 2c. 13,
169
Kanın abdesti bozmadığı: Nesei; 171, Ebu Davud; 198, Buhari;
1c. 320, Ebu Şeybe; 1c. 92, Muvatta; 1c. 77, Dare Kutni; 1c. 52,
Kanın pisliği ve onu yıkama: Müslim; 291,
Kapların ağzını kapalı tutun: Müslim; 2014,
Kaplarınızın üzerini örtün: Tirmizi; 3011,
Kara kargalar gibi ensar kadınları başlarını örtüler aldılar:
Ebu Davud; libas 3456,
Kara tane, çörek otu ölümden başka her derde devâdır: İbn
Mace: 3447-3449,
Kardeş olun, kardeş: Müslim; 2580, Tirmizi; 2826, Ebu Davud;
4893,
Kardeşinin derdine sevinip gülme: Tirmizi; 2621,
Kardeşiniz için bağışlanma dileyiniz: Ebu Davud; 3221,
Kardeşleriniz ileride onları görmeyi çok isterdim: Muvatta;
1c. 85,
Kardeşleriyle zina edenin cezası: Buhari; 14c. 6666,
Kareli elbiseyi giyene lanet: İbn Mace; 10/413,
Karga etinin hükmü: İbn Mace; 3248,
Karganın gagalaması gibi secde etmeyi, yırtıcı hayvanlar gibi
kolları uzatıp yayması ve devenin yer edindiği gibi yer edinmeyi
yasakladı: Nesei; 1112,
170
Karı koca hakkı: Buhari; 11c. 5284,
Karınca öldürmeyin: Müslim; 2241, Darimi; 2005, Buhari;
7/3097, İbn Mace; 3225,
Karıncayı öldürmek ve yuvasını yakmak yasak: Nesei 4337,
İbn Mace sayd 10,Kudsi hadisler 210,Buhari cihad 153, Müslim; selam
149,Nesei sayd 138,Ebu Davud edeb 164,
Karısı siyah oğlan doğuran sahabe: Tirmizi; 2211,
Karısını arkadan kullanan melundur: Ebu Davud; 2162, İbn
Mace; 1923,
Karnınızı tıka basa doldurmayın, çünkü kalbi karartır. İlmi
göğsünüzde muhafaza edin ve gülmeyi çoğaltmayın ki, kalp onu
geri kusar: Kitabuz-Zühd ver-rekaik; 269,
Kasten bana yalan isnad etmeyin: Buhari; ilim 38, Müslim;
zühd 72,
Kaş alınmaz: Müslim; 2125,
Kattat cennete giremez. Kattat söz taşıyandır: Buhari; edeb 50,
Müslim; İman 149, Ebu Davud; edeb 33, Tirmizi; birr 79, Taberani
Mu'cemus-Sağır; 396,
Katır ve merkep etinin haramlılığı: İbn Mace; 3197-3199,
Nesei; 3336. 4313, Ebu Davud; 3790,
Katil, mirascı olamaz: Tirmizi; ferâiz 17, no 2192,
171
Kayınbiraderle gelinin bir arada yalnız kalmaları ölümdür:
Müslim; 2172,
Kayınbiraderle gelinin aynı odada başbaşa kalması haramdır:
Müslim; 2172,
Kays b. Asım müslüman olduğu zaman gusletti: Nesei; 190,
Kaza, ancak dua ile geri çevrilir. Ömrü ise ancak iyilik artırır:
Tirmizi; 2225, İbn Mace; mukaddime 10, fiten 22,
Kaza namazı vardır diyenlere: Ebu Davud; 1237, Buhari;
megazi gazvetür-rika' 145, Nesei; 1554, Tirmizi; 564,
Kaza namazı yoktur: Buhari; 2c. 648, Müslim; 684,
Kaza ve kader sırrı: Buhari; 14c. 6486-6498,
Kazandığın sevablar seni sevindiriyor ve işlediğin günahlar
da üzüyorsa sen gerçekten müminsin: Ahmed; 5/251,
Keçinin ayeti yemesi: İbn Mace; 1944,
Kedi etinin haramlılığı: İbn Mace; 3250,
Kediyi hapsedenin durumu: Buhari; 2c. 758, 7c. 3097, 5c. 2192,
Kediyi hapsedip ölümüne sebeb olanın hali: Buhari; 2c. 758,
5c. 2192,
Kediyi öldürmek haramdır: Müslim; 2242,
Kelam (konuşma): Ali İmran; 77, Bakara; 253, Nisa; 164, Araf;
144, Kasas; 74, Şuara; 10,
172
Keler yemek helaldir:Buhari;12c.5603, Müslim;1943,Nesei; 4294
Kelimeyi tevhid cennetin anahtarıdır: Buhari; 3c. 1174,
Kelimeyi tevhidin önemi: Buhari; 14c. 6341,
Kemiğe ulaşan yaraların diyeti beş devedir: Nesei; 4823,
Kendimizi hadım mı yapalım: Abdurrezzak; 14048, Şafii
Umm; 7, 161, Buhari; tefsir maide 9, nikah; 6-8, Müslim; nikah 11, İbn
Hibban; 4129, Beyhaki; 6/79, 200, 201,
Kendini kadınlara benzetenin hükmü: Ebu Davud; edep 61,
Kendini öldüren tekfir edilmez: Müslim; 116,
Kendisi cehennem ateşine haram olan kişi: Tirmizi; 2606,
Kendisinden haya edilmeye en layık olan zat, Allah'tır:
Tirmizi; 2918,
Kerahat sayılan şiirin beyanı: İbn Mace; 3759-3761,
Kerahat vakitleri: Müslim; 825, Buhari; 2c. 638,
Kertenkeleyi öldürün: Müslim; 2237, 2240,
Kesilirken üzerine Allah’ ın adı anılmayan hayvanlardan
yemeyin. Çünkü onu yemek yoldan çıkmadır: Enam; 121,
Keşke şeytandandır:Müslim;2664, İbn Mace; 79, Ahmed; 2/366,
Kevser: Müslim; 400, Ebu Davud; 4747,
Keyfi cem: Tirmizi; 187, Nesei; 601-603, Müslim; misafirun bab
54 no 705, Ebu Davud; 1211, İbn Mace; 1069,
173
Kıbleden başka cihede namaz: Müslim; 526, Ebu Davud; 1045,
Kıblemize yönelen ve bizim gibi namaz kılan ve kurban
kesen, bayram namazını kılmadan kurban kesmesin: Nesei; 4372,
Kıblenin farz oluşu, onyedi ay Beytül-Makdise namaz
kılınması: Nesei; 468, 488, Müslüm 525,
Kırda yaşayan kabalaşır, av peşinde koşan gâfil olur, devlet
adamına yaklaşan ya dininden, ya canından olur: Nesei; 4289,
Tirmizi; 2357,
Kırık kaptan içmeyin: Ebu Davud; 3722, 3728,
Kırk gün kalacak, bir günü bir sene, bir günü: Tirmizi; 2341,
Ebu Davud; 4321, Müslüm; 2137, İbn Mace; 4075,
Kırk gündür temizlenmede en son sınır: Tirmiz; 2907,
Kırk haneye kadar herkes komşudur: UYDURMA.Aliyul Kari;
57. sy,
Kırmızı elbise giymenin hükmü:Buhari; 13c. 5896, Nesei; 5282,
Kısas işlenen fiilin cinsinden yapılması: Nesei; 4752,
Kısas: Müslim; 1680, Nesei; 4727, 5417, Ebu Davud; 4499,
Kısır kadınla evlenmeyin: Nesei; 3213,
Kıskançtır Allah cc: Müslim; 1499, 2760,
Kıyamet alametleri: Ebu Davud; 4310, Müslim; 2901, 2941, 157,
İbn Mace; 4069, 4041, Tirmizi; 2301,
174
Kıyamet alametleri: Buhari; 1c. 240, 5c. 2299, 6c. 2967, 7c. 3379,
11c. 5308, 12c. 5641, 14c. 6427, 6663,
Kıyamet günü dört kişinin mazeretleri; deli, çocuk, fetret
döneminde yaşayan, ihtiyar: İbn Kesir; 9c. 4706,
Kıyamet alametlerinin en öncesi bir ateştir. Ki o insanların
doğu tarafında batıya sürüp toplar: Buhari; 14c. 3697,
Kıyamet gününde ilk sorulacak namazdır: Nesei; 3981,
Kıyamete kadar azda olsa hak bir taife olacak,yoldan çıkan
sapkınlar onlara asla zarar veremeyecek: Müslim; 1920,
Kıyamete kadar hak bir taife olacak: İbn Mace; 6, Tirmizi;
2330,
Kıyas helali haram, haramı helal yapar: Darimi 198,
Kıyas yapmaktan sakının, siz kıyas yapmayı kabul ederseniz
kesinlikle haramı helal, helalı haram yaparsınız. Fakat en iyisi
Muhammed (sav)’ in ashabından ilmi tesbit edip korumuş olan
kimselerden size ulaşan şeylerle amel ediniz: Darimi; 110,
Kıyas yapmaktan sakının: Darimi; 203,
Kıyası ilk yapan iblistir. Güneş ve ayada, başka yolla değil,
ancak kıyas aletleri ile tapılmıştır: Darimi; 195,
Kıyası ilk yapan iblistir: Darimi; 195-196,
Kız çocuklarının yapma bebekle oynamaları:Buhari; 13c. 6093,
Kız isteyen yüzüne bakabilir: Buhari; 11c. 5215,
175
Kızgınlık anında kendini tutma: Müslim; 2608,
Kızgınlık anında talak gerçekleşmez: Ebu Davud; 2193, İbn
Mace; 2046,
Kızım Fatma dahi hırsızlık yapsa onun elini keserim: Müslim;
hudud 8-11,
Kibir hakka karşı gelmek ve insanları da hakir görmektir:
Müslim; iman 147, Tirmizi; 2067,
Kibir: Müslim; 91,
Kibirden uzak durmak ve tevazu sahibi olmak:İbn Mace; 4173
Kibirlenen cennete giremez: Müslim; 2620, 2853, Ebu Davud;
4801, Tirmizi; 2610, İbn Mace; 4115,
Kilisede namaz: Buhari; 2c. 553,
Kim Allah’ tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu yaratır:
Talak; 2,
Kim Allah’ a ibâdet ediyorsa, o diridir ölmez: İbn Mace; cenaiz
65, Ali İmran; 144,
Kim Allah’ a itaat etmeyi adarsa, O’ na itaat etsin, kim de
Allah’ a isyan etmeyi adarsa, O’ na isyan etmesin: Darimi; 2343,
Buhari; eyman 28, Ebu Davud; eyman 22, Tirmizi; 2564, Nesei; eyman
27, 28, İbn Mace; kefferat 16, Muvatta; nuzur 82,
Kim Allah’a kavuşmak isterse, Allah da ona kavuşmak ister:
Tirmizi; 2411,
176
Kim Allah'ın indirdiği ile hükmederse ayetinin tefsiri: Nesei;
5365,
Kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in
Allah'ın peygamberi olduğuna şehâdet ederse, Allah cehennem
ateşini ona haram kılar: Tirmizi; iman 2775 Müslim; iman 23,
Kim ben cennetliğim derse o ateştedir: Mecmeuz-Zevaid;
1/186,
Kim bana iki çenesi ve iki bacağı arasındakine teminat
verirse bende ona cenneti temin ederim: Tirmizi; 2520,
Kim ben cennetliğim derse o ateştedir: Mecmeuz-Zevaid;
1/186,
Kim benim bir dostuma düşmanlık yaparsa, şüphesizki ben
ona karşı savaş ilan etmiş olurum: Buhari; rikak bab 38,
Kim mezarımı Cuma günü ziyaret eder ve yasin okursa:
ZAYIF: İbn Adiy 1c. 286, Fil-ilal; 2c. 440, Zayıf hadisler silsilesi; 1c. 66,
Ebu Davud; 3121, İbn Mace; 1448,
Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, benden değildir:
Buhari; nikah 1, Müslim; nikah 5, Nesei; nikah 4, Darimi; nikah 3,
Kim bir doğru yola çağırırsa onun için ona uyanların sevabı,
kim sapıklığa çağırırsa onun için ona uyanların vebali hiç eksik
olmadan vardır: Ebu Davud; 4609, Müslim; 2674, Tirmizi; 2814, İbn
Mace; 206,
177
Kim bir kavme özenirse, benzerse o da onlardandır: Ebu
Davud; 4031,
Kim bizim şu işimizde dinimizde olmayan bir şeyi sonradan
icad ederse bu reddolunur: Müslim; 1718, Ebu Davud; 4606,
Kim bu dünyada iki yüzlü olursa, kıyamet günü onun ateşten
iki dili olacaktır: Darimi; 2767, Ebu Davud; edep 37,
Kim bu namazı terk ederse kafirdir: Tirmizi; 2756,
Kim deve eti yemişse abdest alsın, orada bulunanlar hepimiz
yedik dediler. Öyleyse hepiniz abdest alın buyurur: El-Haşimi; 160.
sy,
Kim dinini değiştirirse onu öldürün: Ebu Davud; hudud 1. no
4351, Tirmizi; hudud 25. bab no 1485, Nesei; 4045-4050, Buhari; 15c.
7005, 15c. 6789, 14c. 6657, Müslim; 16 71,
Kim dünya isterse, bizde orada o’ na, dilediğimizi dileğimiz,
kimse için acele edip veririz. Sonra da o’ na cehennemi hazırlarız.
Yerilmiş ve kovulmuş olarak oraya gider: İsra; 18,
Kim dinini münakaşalara hedef kılarsa çok kanaat değiştirir:
Darimi; 310,
Kim dinini üstün tutmak istiyorsa, hükümdarın huzuruna
gitmesin, namahrem kadınlarla baş başa kalmasın ve de arzularına
uyan bidatçılarla münakaşa etmesin: Darimi; 307,
Kim geceleyin yola koyulursa menzile ulaşır: Tirmizi; 2567,
178
Kim görsünler ve duysunlar diye iş yaparsa, Allah kıyamet
günü onun maksadının gösteriş ve duyuruş olduğunu ortaya
çıkarır, onu rezil rüsvay eder: Darimi; 2751,
Kim içinde Allah’ ın isminin zikredildiği bir mescid yaparsa
Allah da cennette onun için bir ev yapar: Nesei; 689,
Kim ikindi namazını terkederse onun bütün amelleri boşa
gitmiştir: Buhari; 2c. 617,
Kim ilimsiz amel yaparsa onun ifsad ettiği ıslah ettiğinden
daha fazladır: İbn Abdilberr; Camiu Beyanil-ilim 1, 33, Darimi 311,
Kim inanarak ve sevabını umarak ramazanda oruç tutsa
geçmiş günahları affolunur: Müslim; 760,
Kim insanları kızdırmak pahasına Allah’ ı razı ederse, Allah,
insanların şiddetine karşı ona yeter: Kitabuz-Zühd ver-rekaik; 199,
Kim
kasıtlı
olarak
bana
yalan
söylerse
cehenneme
hazırlansın: Tirmizi; 2796,
Kim Kehf suresinin ilk on ayetini ezberlerse deccalin
fitnesinden emin olur: Müslim; 809, Tirmizi; 3046, Ebu Davud; 4323,
Kim kendinin ne olduğunu bilmek isterse kendini Kur’ana
arz etsin: Kitabuz-Zühd ver-rekaik; 37,
Kim kendisini zarardan koruması için bir şey takarsa Allah cc
o kimsenin korumasını taktığı şeye bırakır: Tirmizi; tıbb 34, Nesei;
tahrim 19, Ahmed; 4/211, 310,
179
Kim kırk dirhemi verken dilenirse o muhtaç olmadığı halde
dilenmiş olur: Nesei; 2584,
Kim kötü çığır açarsa: Tirmizi; 2814,
Kim kötülük işlerse onunla cezalanır (Nisa-123) (sav)' de: ‘Ey
Aişe bilmiyor musun? Gerçekten mümine isabet eden bela veya
ayağına batan diken çirkin ameline karşılık olur. Kim hesaba
çekilirse azab olunur.’ buyurdu. Aişe (ra): Allah cc buyurmuyor mu?
‘Sonra kolay bir hesapla hesaplanır.’ (İnşikak 84) (sav)' de ‘O, arzdır
ey Aişe.Kimin hesabında münakaşa olunursa azab olunur.’
buyurdu: Ebu Davud; 3093, Müslim; cennet 2876, Buhari; cennet
Kişi cennet ehlinin amelini işler ve nihayet kendisiyle cennet
arasında bir arşın kalır, ama kaderinde aksi yazılı ise, cehennem
ehlinin amelini yapmaya başlar ve nihayet cehenneme girer. Yine
kişi cehennem ehlinin amelini işler ve nihayet kendisiyle
cehennem arasında bir arşın kalır. Ama kader defterinde aksi yazılı
ise, cennet ehlinin amelini işlemeye başlar ve nihayet cennete girer:
Buhari; kader 1, Müslim; kader 1, Ebu Davud; sünnet 16,
Kim
Muhammed
(sav)’
in
Mirac
gecesinde
Rabbini
gördüğünü söylerse Allah’ a en büyük iftirada bulunmuştur:
Müslim; iman 287, Buhari; tefsir 53 bab 1,
Kim namazı kasten terk ederse,Allahın zimmeti o kimseden
beri olmuştur: İbn Mace; 4034, Buhari; Edebul-Müfred; 18,
Kim Rasule itaat ederse, Allah’ a itaat eder: Nisa; 40,
Kim Rasulü severse, Allah da onu sever: Ali İmran; 31,
180
Kim size Rasulullah (sav) idrarını ayakta yaptı derse
inanmayın: Nesei; 28,
Kim uğur getirsin diye bir şey takınırsa Allah ona hiç uğur
getirmesin.Kim kendini korusun diye bir şey takarsa Allah onu
korumasın: Ahmed; 4/310, Hakim, müstedrek 4/417, İbn Hibban;
mevarid 1413, El Bani Ahadisi Sahiha; 492,
Kim üfleyerek düğüm yaparsa sihir yapmış olur, sihir yapan
şirke girer. Birtakım şeyler takan, muska ve nazarlık, taktığı şeye
bırakılır. Yani Allah’ ın himayesinden çıkar: Nesei; 4064,
Kim yalan olduğunu bildiği halde benden bir hadis anlatırsa
iki yalancıdan biri kendisidir: Tirmizi; 2799, 2806,
Kime bir ilim sorulur da o ilmi saklarsa, Allah cc kıyâmet
gününde ona ateşten bir gem takacaktır: Ebu Davud; ilim 9,
Kime delilsiz bir fetva verilirse onun günahı ancak fetva
verene düşer: Darimi; 161,
Kime delilsiz, belgesiz fetva verilirse bunun günahı ona fetva
verenin üzerinedir: Ebu Davud; ilim 8,
Kime koku arz olunursa, reddetmesin: Müslim; 2787, Ebu
Davud; 4172, Nesei; 5261, 5223,
Kimin ilmi artarsa korkusu artar: Darimi; 269,
Kimin kesecek kurbanlığı varsa Zilhicce ayı girdiğinde
kurban kesene kadar 10 gün saçından ve tırnağından bir şey
kesemez: Ebu Davud; 2791, Müslim; 1977, Nesei; 4367, Tirmizi; 1561,
181
Kimse kimsenin günahını çekmez: Necm; 38-39, Bakara; 48,
Fatır; 18, Ankebut; 12, Sebe; 25,
Kimse kimsenin günahını çekmez: Ankebut; 12, Bakara; 48,
Necm; 38-39,
Kimseden bir şey istemeyin: Ebu Davud; 1642, Müslim; 1043,
Kirpi haramdır: Ebu Davud; etime 29,
Kisranın yıkılışı: Buhari; 15c. 7111,
Kisra’ ya, Kayser’ e, Necaşi’ ye ve her diktatöre mektup yazıp
Allah’ a ibadete davet etmiştir: Müslim; 1774,
Kişi arkadaşının dini üzerinedir: Ebu Davud; 4833, Tirmizi;
2484, 2492,
Kişi bir söz söyler ve onda beis görmez, fakat o söz yüzünden
cehenneme yetmiş yıl dibe düşer: Tirmizi; 2416,
Kişi geceleyin karılarının kapılarını çalmasın, iki adam
dinlemedi çaldılar ve onlardan her biri, karısının yanında bir adam
buldu: Tirmizi; 2854,
Kişi içtiği zaman sağ tarafa verir bardağı ve böylece gider: İbn
Mace; 3425,
Kişi sevdiği ile beraberdir: Buhari; 13c. 6129, Müslim; 2640,
Ebu Davud; 5126,
Kişi sevdiğiyle haşr olunur: Tirmizi; 2492, Müslim; 2639,
182
Kişi sünnet üzere olduğu sürece doğru yol üzerindedir:
Darimi; 143,
Kişinin
kafirliğe
dönmekten
ateşe
atılacakmışcasına
hoşlanmaması imandandır: Buhari; 1c. 175,
Kişinin mümin olarak sabahlayıp, kafir olarak akşamlaması:
Tirmizi; 2291,
Kişinin müslümanlığını güzelleştirmesi: Buhari; 1c. 193,
Kişinin sözüne değil, ameline bakılır:Muvatta; 4c. 397, Saff 2,3
Kişinin, Allah’ ın üzerindeki hakkını bildikten sonra cahil
olarak yaşaması, kendisi için bilmediği şeyi söylemesinden daha
hayırlıdır: Darimi; 112,
Kişiye yalan olarak her işittiğini söylemesi yeterlidir:
Kitabuz- Zühd ver-rekaik; 379,
Kitab ehli olanlara, müslüman önce selam vermez: Müslim;
2163, 2167,
Kitab ve bir benzeri bana verildi: Ebu Davud; 4604,
Kitab ve hikmeti indirdi: Nisa; 113, Ali İmran; 164, Cuma; 2,
Bakara; 129, 151, Ahzab; 34, Nahl; 44,
Kocalarının izni olmadan karılarını ziyâret etmeyin: Tirmizi;
2928,
Kocası ölen kadın doğurunca iddeti biter: Müslim; 1484,
183
Koçları, horozları, boğaları ve köpekleri kendi aralarında
düğüştürmekten nehy etti: Ebu Davud; 2562, Tirmizi; 1761,
Koğuculuk yapmak haramdır: Müslim; 105,
Koku, süt ve yastık geri çevrilmez: Tirmizi; 2941,
Kolaylığı emir ve nefret ettirmeyi terk etme:Müslim;1732, 1734
Koltuğuna yaslanarak ‘bilmiyorum, Allah’ ın kitabında ne
bulursak ona uyarız’ derken bulmayayım: Tirmizi; 1780, 2800,2801,
İbn Mace; 12, 13, Ebu Davud; 4604,
Komşunun duvarına mertek çakma: Müslim; 1669,
Komşuya eziyet haramdır: Müslim; 46,
Konuşan fitneyi bekler, dinleyen ise rahmeti bekler: Kitabul
zühd ver-rekaik 54,
Konuşmak namazda haramdır: Müslüm; 537,
Konuşup da halkı güldürmek için yalan söyleyen kimseye
yazıklar olsun: Darimi; 2705, Ebu Davud; edep 86, Tirmizi; 2416,
Korkaklıktan ve tenbellikten Allah’a sığınma:Buhari;14c. 6314
Korkmak: İbn Mace; 3547-3549,
Korku namazı: Ebu Davud; 1236, Nesei; 1550,
Korkutmayın: Müslim; 1732, Ebu Davud; 4835,
Kostantiniyye (İstanbul) feth edilecek: Buhari; cihad 93,
184
Koyun gütmemiş hiçbir peygamber yoktur: Muvatta; 4c. 364,
Buhari; icare 37/2, 7c. 3213,
Koyun gütmesi Allah Rasulü (sav)’ in: Buhari; 5c. 2088,
Koyunun zekatı: Nesei; 2448,
Koyunun zekatını vermeyenin cezası: Nesei; 2449,
Köle satıyorum köle: Müsned; 3c. 161,
Köleye ve ata zekat yoktur: Nesei; 2462, 2479, Ebu Davud;
1574,Tirmizi; 620, İbn Mace; 1790, Müslim; 982,
Köpeği (ava) salarken Allah’ın adını anın: Buhari; zebâih 7, 10,
Müslim; sayd 2, 6, Nesei; sayd 1, 6, İbn Mace; sayd 3,
Köpeğin kabı yalaması: Müslim; 279,
Köpeğin oturuşu gibi oturmayın: Müslim; 493, Ebu Davud;
897, İbn Mace; 892, Tirmizi; 275,
Köpeğin parası haramdır:Müslim; 1567, Nesei; 4272, İbn Mace;
2159
Köpeğin yaladığı kabı yedi kere yıkayın: Nesei; 67,
Köpek bedeli alana, döğme yapana, ondan ücret alana, faiz
yiyene, yedirene ve suret yapana lanet ediyor: Buhari; 4c. 1929, İbn
Mace; 2151,
Köpek bulunan eve melek girmez: Müslim; 2104, Tirmizi;
2955, Buhari; 8c. 3749, 13c. 5954,
Köpek ve resim bulunan eve melek girmez: Nesei; 4261, 4263,
185
Köpeklerin öldürülmesi: Müslim; 1570, 1576, Nesei; 4260,
Köpeklerle avlanma:Müslim;1929, Buhari;12c.5603, Nesei; 4254
Körükçünün misali: Ebu Davud; 4829,
Kötü kaderden Allaha sığınma: Nesei; 5456,
Kötü komşudan Allaha sığının: Nesei; 5467,
Kötülükler haram kılınmıştır: Müslim; 2760,
Kötülükleri iyilikler siler: Muhammed; 33,
Köy, çiftlik gibi geniş arazi sahibi olmayın, sonra dünyaya
meyledersiniz: Tirmizi; 2430,
Kudret helvası: Bakara; 57, Araf; 160, Taha; 80,
Kuduran hayvana binilmesini ve etinin yenilmesini yasak
etti: Nesei; 4425,
Kuduran hayvanın sütü de içilmez: Nesei; 4426,
Kul ile kafirlik arasında namazın terki vardır: Tirmizi; 2753,
Kul ile şirk arasında namaz vardır: Tirmizi; 2752,
Kul şirke kaçtığı vakit, kanı helal olur: Müslim; 124, Ebu
Davud; 4360, Nesei; 4057,
Kulağa ezan okuma: Tirmizi; 1553, Ebu Davud; 1505,
Kulaklara mesh: Tirmizi; 36,
Kul kabrine konduğu ve arkadaşları dönüp gittiğinde o arkadaşlarının ayak seslerini işitir.Ona iki melek gelir.Bunlar ölüyü
186
oturtular ve ona; Muhammed denilen kimse hakkında ne dersin?:
Buhari; 3c. 1298, İbn Hibban; 3120,
Kul kabrine konulduğu ve dostları ondan geri döndüğünde o
onların ayakkabı seslerini işitir: Ebu Davud; 3231, Müslim; cennet
2870, Nesei; cenaiz 209, Buhari; 3c. 1260, Ebu Davud; 4752,
Kulla küfür arasındaki fark namazı terk etmektir: Müslim; 82,
134, Tirmizi; 2753, Ebu Davud; 4678, İbn Mace; 1078,
Kulluk edin şirk koşmayın: Araf; 58-73, Hud; 50-84, Müminun;
23-32, Sad; 5, Saffat; 35, 36, İsra; 23, Hacc; 62, Bakara; 21, Fatiha; 4,
Nisa; 36, Beyine; 5, Gafir; 14, Zümer; 2, 3, Zuhruf; 28, Mümtehine; 4,
Bakara; 256, Enam; 82.
Kulluk: Zariyat; 56, Beyine; 5, İsra; 23, Zümer; 3, Enbiya; 25,
Nahl; 36, Hud; 1, 2,
Kulum Ben Hastalandım gelmedin: Müslim; birr 43,
Kulumun nafilelelerine bakın onun farzlarını ikmal edin:
Ebu Davud; 864, İbn Mace; 1425, Taberani; M. kebir 10425,
Kulun Allah’ a en yakın anı secde mahallidir: Nesei; 1134,
Müslim; 482, Ebu Davud; 875,
Kunut: Tirmizi; 397, 462, Müslim; 1076, Ebu Davud; 1440, 1445,
Kur’ an âyetleri kafirlerin küfrünü artırır: Tevbe; 124-125, İsra;
41, 46, 60, 82, Hacc; 72, Şuara; 5-6, 198-201, Yasin; 45, 46, Casiye; 9,
Kur’an âyetleri üzerinde münakaşa etmek küfürdür: Enam; 68
187
Kur’an âyetleri üzerine münakaşa etmek küfürdür: Ebu
Davud; 4603,
Kur’an bilmeyip de namaz kılmak isteyene, subhanallah,
elhamdulillah, Allahu Ekber, La havle ve la kuvvete illa billah
demesi yeterli: Nesei; 934,
Kur’an dinlerken ağlaması: Müslim; 2315, 800,
Kur’an ile tedavi olmak: İbn Mace; 3533,
Kur’an mahluk değildir: Ebu Davud; 4737, Tirmizi;
Kur’an okumayı dört kişiden öğrenin; İbn Mesud’dan, Ebu
Huzeyfe’nin kölesi Salim’den, Übey İbn Kab’ dan, Muaz ibn Cebel’
den: El-lü’lüü vel-mercan 1600, Buhari, Müslim
Kur’ an okunurken susun: Araf; 204,
Kur’an okuyacaklar,boğazlarından aşağı inmeyecek, Müslümanları öldürüp putperestleri bırakacakları, okun yaydan çıktığı
gibi dinden çıkacaklar, sizler o güne erişmiş olsanız bir tane bile
bırakmadan hepsini öldürürdünüz: Nesei; 2568, 4085,
Kur’an okuyan ve okumayan müminin misali: Tirmizi; 3024,
Kur’an onların boğazından aşağı inmez: Müslim; 1064,
Kur’ an ölülere okunmaz: Rum; 52, Fatır; 22, Necm; 39, İbn
Mace; 2755, İbn Kesir; 13c. 7554, Yasin; 54,
Kur’an ve Sünnet, zikirdir: Hicr; 9,
188
Kur’an ve Sünnetin korunduğu: Hicr; 9, Hakim; 1c. 93, Camius
Sağir; 1c. 297, Haşr; 7, Necm; 3-4, Enam; 50, Nahl; 44, Bakara; 111, Ebu
Davud; 4604,
Kur’an yedi harf üzerine indirilmiştir: Buhari; 11c. 5086,
Kur’an yedi harf üzerine okunur: Müslim; 818,
Kur’ana bâtıl yaklaşamaz: Fussilet; 41,42,
Kur’anda nasih ve mensuh: Bakara; 106, Rad; 39, Nahl; 101,
Ala; 6-7,
Kur’anda onbeş yerde secde ayeti vardır: Ebu Davud; 1401, İbn
Mace; 1057, Buhari; 3c. 1040,
Kur’andan sadece Rasûlullah’a (sav)’ e 13 mesele sorulmuştu:
Darimi; 127, Bakara; 189, 215, 217, 219, 220, 222, Maide; 4, Araf; 87,
Enfal; 1, İsra; 85, Kehf; 83, Taha; 105, Ahzab; 63, Naziat; 42,
Kur’anı aklınızda tutmaya çalışın, çünkü o, insanların hafızalarından, develerin iplerinden kurtulup kaçmalarından daha hızlı
kaçıp gider: Darimi; 3350, 2748, Müslim; misafirun 228, Tirmizi; kıraat
10, 3111,
Kur’anı sünnetle konuşturmak: Nahl; 44, Kıyamet; 16-19, Nisa;
59, 65, 82,
Kur’anı, üzerinde uyuştuğunuz sürece okuyun. Onda ihtilafa
düştüğünüzde ise kalkın dağılın: Darimi; 3362, Buhari; itisam 26,
Müslim; ilm 4,
189
Kur’anı, 3, 7, 10, 15, 20, 30, gün de hatmedin: Ebu Davud; 1388,
Müslim; 1159, Tirmizi; 2947, İbn Mace; 1347, Nesei; 1390,
Kur’anın abdestsiz okunabileceği: Müslim; 373, 256, Ebu
Davud; 18, İbn Mace; 302, Buhari; 1c. 325, 399, 403, Muvatta; 1c. 262,
347, Tirmizi; 1908,
Kur’anın Ebu Bekir zamanında toplanması: Tirmizi; 3300,
Kur’anın korunması: Buhari; 11c. 4950,
Kur’anla çekişmek küfürdür: Ebu Davud; 4603, Mişkat; 336,
Kur’anla düşman arazisine sefer yasaktır: Ebu Davud; 2610,
İbn Mace; 2879, Müslim; 1869, Muvatta; cihad 9,
Kur’anla tedavi: Buhari; 12c. 5760,
Kurbağa öldürmek yasaktır: Nesei; 4334,
Kurban Allah için kesilir: Müslim; 1977,
Kurban etinin hepsinin yenilebileceği: Buhari; 12c. 5633,
Kurban etinin üç gün saklama emri ve neshi: Müslim; 1968,
Kurban kesmede vekalet verilebilir: Buhari; 5c. 2146, Ebu
Davud 1764,
Kurban kesmek isteyen kimse zilhicce ayı girinceye kadar
saçını ve tırnağını kesmesin: Nesei; 4342,
Kurban seferde de kesilir: Müslim; 1975, Ebu Davud; 2814,
Kurbanda ortaklık en fazla yedi kişidir: Müslim; 1318,
190
Kurbanın vakti: Müslim; 1963,
Kurbanlık hayvanlardan tek gözü kör, topal çok hasta ve çok
zayıf kurban olmaz: Nesei; 4349,
Kureyşten gelecek halifeler: Ebu Davud; 4280, Müslim; 1821,
Kusanın, cünüp olanın, kan aldıranın orucu bozulmaz: Ebu
Davud; 2376,
Küsûf namazı: Müslim; 901, 909, Ebu Davud; 1183,
Kusur araştırmadan sakınmak: Hucurat; 12, Kalem; 11,
Kusurları bağışlayıcı olmak: Ali İmran; 134,
Kuş besleme helaldir: Buhari; edep 81,
Kuşlar gibi rızıklandırıldınız: Tirmizi; 2447, İbn Mace; 4164,
Kuşları uğursuz saymak şirktir: Ebu Davud; 3910, İbn Mace;
3538, Tirmizi; siyer 1664,
Kuşların sağa sola uçuşundan hareket ve seslerinden mana
çıkarmak, falcılık yaparak insanları şaşırtmak, putlara inanmak
gibidir: Tergib ve Terhip; 6c. 58, Ebu Davud; Nesei;
Kuşluk namazı 8 rekattir: Muvatta; 1c. 263,
Kuşluk namazı: Müslim; 718, 721, Ebu Davud; 1286, 1432,
Tirmizi; 474, Nesei; 226,
Kuşluk namazının iki rekat oluşu: Muvatta; 1c. 197,
191
Kutuplarda namaz en yakın yere takdim edilir: Ebu Davud;
4321, Müslim; 2935, Tirmizi; 2341, İbn Mace; 4075,
Kuyruk kemiğinden tekrar diriltileceğiz: Ebu Davud; 4743,
Müslim; 2955, Nesei; 4079, İbn Mace; 4266,
Kuyruk ol baş olma: UYDURMA. Temyiz; 126,
Küçük abdesten sonra gezinin: Nesei; 31,
Küçük cihaddan büyük cihada döndük: UYDURMA. Aliyul
Kari; 69. sy,
Küçük cihaddan büyük cihada dönüyoruz.Bu da kalp
cihadıdır: UYDURMA.Acluni; 1/310,
Küçük günahlar: Buhari; 14c. 6415,
Küçük ve büyük abdest bozarken kıbleye dönmeyin: Buhari;
vudu 11, Müslim; taharet 59, Ebu Davud; taharet 4, Taberani
Mu'cemus-Sağir; 388,
Küfrün nankörlük manasına geldiği: Şuara; 19,
Küfür ile iman arasındaki fark namazın terkidir: Tirmizi; 2751
Küfür şarktadır: Tirmizi; 2344,
Kürtajın haramlılığı: İsra; 31,Enam; 51, Müslim;86,141-142, 606,
Küs olmayın: Müslim; 2559, Tirmizi; 2092, Ebu Davud; 4910,
192
L
Laf getiren de götüren de cennete giremez: Ebu Davud; 4871,
Buhari; 8/20,
Lahit yapma: Müslim; 966, Ebu Davud; 3208, Tirmizi; 1050,
La ilahe illallah diyor. Usame (ra) öldürüyor: Müslim; 158,
Nesei; 2011,
La ilahe illalah diyenimi öldürdün: Müslim; 97, Ebu Davud;
2643, İbn Mace; 3927,
La ilahe illallah zikrinin fazileti: İbn Mace; 3794-3799,
La ilahe illallah’ ın manası: Müslim; 21, 23, 26, 32, 29, 97, 144,
Muhammed; 19, Buhari; 13c. 5880, 3c. 1174,
Lakap takma: Buhari; 13c. 6032, İbn Mace; 3741,
Lanet edici değiliz: Müslim; birr 87, 2597,
Lat ve uzza diyen La ilahe illallah desin, kim gel kumar
oynayalım derse bir sadaka versin: Buhari; tefsir 53, edep 74, eyman
5, Müslim; eyman 4, 5, Tirmizi; 1574, Nesei; eymen 11,
Lat ve uzza: Buhari; 10c. 4805,
Layık olmayana ilim öğretmek, domuzların boynuna inci ve
altın takmak gibidir: İbn Mace; 224,
Lebbeyk: İbn Mace; 2922-2924,
193
Lebid b. A'sam'ın Rasulüllah’a sihir yapması: Buhari;12c. 5789
Leş yiyen her hayvan haram kılınmıştır: Tirmizi; 1857, Buhari;
tıb 11, Ebu Davud; sünnet 5, et'ime 25, 32, Nesei; sayd 60,
Lezzetleri kesen ölümü sıkça anın: Tirmizi; 2409,
Livata eden, deniz suyu ile yıkansa bile yine cünüptür:
UYDURMA. Aliyul Kari; 87. sy,
Lokman (as) oğluna nasihatı ve şirk en büyük zülümdür
demesi: Buhari; 7c. 3239, 10c. 4654,
Lokman hekimin oğluna nasihatı; ‘Yavrum âlimlerle otur,
dizlerinin dibinden ayrılma, çünkü Allah’ın yeri göğün yağmuru ile
dirilttiği gibi kalpleri de hikmet nuru ile diriltirir: Muvatta; 4c. 419,
Loğusalıkta namaz kaza edilmez: Ebu Davud; 312,
Lukata: Müslim; 1722, Tirmizi; 1389, Ebu Davud; 1701,
Lut kavminin helakı: İbn Mace: 2561,
Lutilik yapan ile yaptıranı öldürün: Tirmizi; 1483
194
195
M
Mağaraya sığınan ve mağarada kalan üç kişi: Müslim; 2743,
Mahlukun ilk yaradılışı: Müslim; 2789,
Mahremin sınırı: Buhari; 10c. 4585, 4680,
Mahremsiz yola çıkılmaz: Tirmizi; 1178,
Mâiz b. Malik üzerine cenaze namazı kılmadı. Onun üzerine
cenaze namazı kılmaktan nehy de etmedi: Ebu Davud; 3186, Müslim;
1694, Tirmizi; 4430,
Makyaj yapan kadına lanet: Müslim; 2125,
Mal fitnedir: İbn Mace; 3995-3997,
Mal ve şeref hırsı zarar verir: Tirmizi; 2482,
Malı överek satmak yasaklanmıştır: Nesei; 4468,
Malın en hayırlısı, zikreden dil, şükreden kalp ve imanı
hususunda erkeğe yardım eden imanlı bir kadın: Tirmizi; 3291,
Malını müdafa ederken öldürülen şehittir: Nesei; 4069-4078,
Mallarınız, canlarınız, ırzlarınız aranızda haramdır:Tirmizi;
2248
Mantarın fazileti: Müslim; 2049,
Masa üstünde ve yer sofrası üzerinde yemek yeme: İbn Mace;
3292,
196
Masiyetler cahiliye işidir: Buhari; 1c. 184,
Maymun, domuz ve fare şekline çevrilen toplum ve nesiller:
Buhari; 7c. 3091, 3227,
Maymunlar maymunu recm etti: Buhari; 8c. 3600,
Mazeret kabul etmeyi sever: Müslim; 2760, 1499,
Mazeretlerin kabulu: İbn Mace; 3718,
Mazluma yardım onu zülümden kurtarmak, zalime yardım
ise zulmune engel olmaktır: Müslim; birr 15,
Mazlumun bedduâsından sakının, çünkü kabul olunur:
Muvatta; 4c. 423,
Meclise girerken ve çıkarken selam verin: Ebu Davud; 5208,
Mecliste otururken Allahı zikir şarttır: Ebu Davud; 4855,
Mecliste öfkelendiğin zaman euzu çek: Müslim; 2610,
Meclisten kalkerken dua: Tirmizi; 3656, Ebu Davud; 4857,
Medine iyi insanların yeridir, kötülükleri yasaklar: Nesei;
4167, Muvatta; 4c. 226,
Medine şehri ancak demirci körüğü gibidir, kirini dışarı atar,
temizini de süzüp tavsiye eder buyurdu: Buhari; 16c. 7205, Müslim;
1381,
Medine’de şirk hakim iken Mekke’ye gidip biat ettik:Nesei;
4149
197
Mehdinin çıkması: İbn Mace; 4082-4088, Tirmizi; 2333,
Mekkede savaşmak haramdır: Nesei; 2862,
Mekke’den Medine’ye sefere çıktık ve dönünceye kadar
namazları kısalttık: Nesei; 1452,
Mekkeli müşriklerin namaz kıldıkları: Enfal; 35,
Mekkeli müşriklerin oruç; tuttukları: Müslim; 1126,
Mekkeli müşriklerin hacc yaptıkları: Tevbe; 28, Müslim; 2473,
3028, İbn Kesir el Bidaye; 3c. 145. sy,
Mekkeli müşriklerin kurban kestikleri: Enam; 136,
Mekkeli müşriklerin mescid yaptıkları: Tevbe; 17,
Mekkeli müşriklerin adak adakları: Müslim; 1656,
Mekkeli müşriklerin köle azat ettikleri, sadaka verdikleri,
sılayı rahim yaptıkları: Buhari; 10c. 4805, 11c. 4936,
Mekkeli müşriklerin lat, menat ve uzza putlarına taptıkları;
Buhari; 10c. 4805,
Mekkeli müşriklerin salih insanları araya vasıta koymaları:
Zümer; 3, Yunus; 18, Bakara; 165, Yasin; 74, Ahkaf; 5,
Mekkenin fethi: Müslim; 1780,
Mektublar: Müslim; 1773,
Mektubun mühürlenmesi sünnettir: Tirmizi; 2860,
198
Mektup mühürsüz okunmaz: Ebu Davud; 4214, Tirmizi; 2719,
Nesei; 5199, İbn Mace; 3641,
Melekler nurdan, cinler ateşten, adem topraktan yaratılmıştır:
Müslim; 2996,
Melekler, köpek ve resim bulunan eve girmezler: Buhari; 7c.
3099
Memura hediye vermek, haramdır: Müslim; 1832,
Meni gelmesiyle kadının yıkanması: Müslim; 310,
Meni, mezi, vedi abdesti bozar: Buhari; 1c. 321, Müslim; 303,
İbn Mace; 504, Ebu Davud; 206, Tirmizi; 114, Nesei; 152-157,
Meninin hükmü: Müslim; 288,
Mensuh ve nasih: Hacc; 52, Nahl; 101, Bakara; 106, Rad; 39, İbn
Kesir; 9c. 4179, 4577, 11c. 5687, 2c. 485, Müsned; 1c. 362, İbn Sa’ad; 2c.
342, Hakim; müstedrek 2c. 230,
Merhaba demesi: Tirmizi; 2877,
Merhaba: Buhari; 13c. 6134,
Merhamet etmeyene merhamet edilmez: Buhari; edep 18, Ebu
Davud; 145, Müslim; fedail 65,
Merkep eti necistir yemeyin: Nesei; 69,
Meryem oğlu İsa (as)’ nın inişi: Tirmizi; 2278, 2345, 2334,
Buhari; 5c. 2294,
Mescid namazı:Müslim;714,715,875, Tirmizi;315, Buhari; 2c. 891
199
Mescid yapmanın fazileti: Müslim; 533,
Mescide cenaze namazı kılınır: Müslim; 973, Ebu Davud; 3189,
Tirmizi; 1038, Nesei; 1969, İbn Mace; 1518,
Mescide giderken parmaklarınızı birbirine kenetlemeyin,
çünkü namazda sayılırsınız: Tirmizi; 383, Ebu Davud; 562,
Mescidde insanlar karşılıklı övünmedikçe kıyâmet kopmaz
Ebu Davud; 449, İbn Mace; 739, Nesei; mesacid 2, 11, 32,
Mescide ne maksatla gelinirse nasibi odur: Ebu Davud; 472,
Mescide sarımsak ve soğan yiyerek gelmeyin: Buhari; ezan
160, Müslim; 73, Ebu Davud; 3822,
Mescidde uyunabilir: Nesei; 722,
Mescidi Nebevi’den sonra cuma namazı kılınan ilk mescid:
Buhari 9c 4066,
Mesh etmiştir İmam Hanifi, onun öğrencileri İmam Yusuf ve
İmam Muhammed çoraba:Tirmizi; 1c. 99. hadisin dipnotunda, sy, 90,
Mesh üzerine mesh: Müslim; 276, Nesei; 17, Tirmizi: 93-99,
Meshlerin altına mesh etmek üstünü mesh etmekten daha iyi
olurdu, ama ben Allahın Rasulü (sav)’ i meshleri üzerine mesh
ederken gördüm: Ebu Davud; 162-164,
Mesih Deccal: Müslim; 169,
Meşrik ve mağrip arası kıbledir: Tirmizi; 341, İbn Mace; 1011,
Meymune (ra) ile evlenmesi ihramlıyken: Buhari; 8c. 3960,
200
Meyva olgunlaşmadan satılmaz: Müslim; 1534, Nesei; 4496,
Mezarına gidip kabrini ziyaret etmek için izin istedim
annemin, ziyârete izin verdi, onun için istiğfarda bulunmama izin
vermedi: Müslim; 976, Nesei; 2036, İbn Mace; 1572, Ebu Davud; 3234,
Mezarlara doğru namaz kılmayın: Müslim; 974,
Mikat yeri: Müslim; 1181, Nesei; 1183, Ebu Davud; 1738,
Minada namazı kısaltma: Müslim; 694,
Mirac’a
çıkarıldığım
gece
İbrahim
ile
karşılaştım.Ya
Muhammed dedi. Benden senin ümmetine selam söyle ve onlara
bildir ki cennetin toprağı güzel, suyu tatlıdır.Cennet birtakım
ovalardan ibarettir.Ve bunların dikili ağacı ‘Sübhanallahi
vel-
hamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber’ dir: Tirmizi; 3691
deavat 59,
Mirac: İsra; 1-60, Necm; 5-19, Buhari 1c 447,Tirmizi 2563,
Mirac’ ta İdrisi 4. semada gördüm: Tirmizi; 3365, Meryem; 50,
Miras bırakmaz peygamber: Buhari; ihtisam 5, Müslim
Miras hisselerini sahiplerine verin, geri kalan ise en yakın
erkeğe aittir: Müslim; 1615,
Misafir için üç gece, mukim için 1 gecedir, meshin müddeti:
Müslim; taharet 85, Ebu Davud; 157, Tirmizi; 95, İbn Mace; 552, 553,
Ahmed; 1/96, 100, 113, 118, 120, 123, 146, 149, 2/27, 4/240, 5/213,
Misafir kabul edilmeyince geri döner: İbn Mace; 3359,
201
Misafir, öğle ve ikindi namazını birleştirerek kılabilir: Nesei;
486, 487,
Misafirin hakkı: İbn Mace; 3675,
Misafirlik üç gündür, gerisi sadakadır: Müslim; 48, Ebu
Davud; 3748,
Misk kullanma: Müslim; 2252,
Misvak ağzı temizleyen bir alettir: Nesei; 5,
Misvak: Müslüm; 252-256,
Mizah babı: İbn Mace; 3719-3724,
Muaz b. Cebel’ in Yemene gönderilişi: Buhari; 3c. 1321, 1423,
Müslim; 19, 31, Nesei; 2512, 2431, Ebu Davud; 1584, Nesei; zekat
56,Buhari tevhid
Muaz (ra)’ ın neyle hükmedersin hadisi: ZAYIF: Darimi; 170,
Tirmizi; 1343,
Mubeyyen beyan edilmiştir Kuran: Fussilet; 1-3, Hud; 1,
Enam; 98, 114, Cuma; 9, Maide; 104, Zuhruf; 23, Nisa; 59, Ahzab; 21,
Maide; 48, Hacc; 67, Casiye; 18, Ahkaf; 9, Enam; 50, Araf; 3,
Mucizeler: Müslim; 2279-2281, 706, 1392,
Muellefe-i kulûb: Müslim; 1059,
Muhacirin fakirleri, zenginlerden beş yüz önce cennete
girecektir: Tirmizi; 2456,
202
Muhammed ailesine sadaka helal değildir. Çünkü sadaka
insanların kirleridir: Muvatta; 4c. 415, Müslim; zekat 167,
Muhammed ashabını öldürüyor demesin diye: Müslim; 2584,
Tirmizi;
Muhammed (sav) bütün insanlara gönderildi:Müslüm;152-154
Muhammed (sav) dışındaki için adam öldürülmez: Nesei;
4061-4062,
Muhammed (sav) soyuna zekat helal değildir: Nesei; 2437,
Muhammed (sav) ümmetinin sıfatı: İbn Mace; 4282-4292,
Muhammed (sav)'in ashabı, amellerden namazdan başka
herhangi bir amelin bırakılmasını küfür saymazlardı: Tirmizi; 2757,
Muhammed'in
kızı
Fatıma
dahi
hırsızlık
yapsa
elini
keserdim: Müslim; hudud 18,
Muhkem ve müteşabih: Hud; 1, Zümer; 23, Ali İmran; 7, Taberi
Tefsiri; 11c. 123, Suyuti el itkan; 2c. 3, İbn Kesir; 8c. (Hud 1. ayetin
tefsiri), Hacc; 52, Tirmizi; 3177, Buhari; 9c. 4246, Ebu Davud; 4598,
Mukim olan keyfi cem yapabilir: Nesei; 589, 590, 603,
Muminin ölüm alameti alnı terler: Nesei; 1828,
Muminler kardeştir: Hud; 45-47, Hucurat; 10, 13,
Munafese, tecessüs ve suizan haramdır: Müslim; 2563,
Musa (as) banyo yaparken elbise koyduğu taşın kaçması:
Tirmizi; 3436, Ahzab; 69, Müslim; 2372, 339,
203
Musa (as)’ ın fazileti: Müslim; 339, 2372-2375,
Musa (as)’ ın kabrinde namaz kılıyor olması: Nesei; 1631,
Musa (as)’ ın, Azrailin gözünü çıkarması: Müslim; 2372,
Musa (as) ile Hızırın görüşmesi: Buhari; 7c. 3202, 10c. 4531,
Tirmizi; 3356, Kehf; 62,
Musa ve Adem (as)'ın birbirlerine delil getirerek munazara
etmesi: Buhari; 14c. 6503, Müslim; kader 14,
Musa, hayatta olsaydı o da bana tabi olurdu: Darimi; 1c. 440,
Müsned; 3/470,
Musa’nın Rabbi dağa tecelli edince onu yerle bir etti: Tirmizi;
3268, Araf; 143,
Musaya nisbetle Harun gibisin: Taberani Mu'cemus-Sağir; 568,
İbn Mace; 115, Tirmizi; 3975,
Muska ve nazar boncuğu takmak haramdır: Nesei; 7/4064,
Mut’a konusundaki (nesh olmadan önce) ruhsatı: Buhari; 11c.
5209, Müslim; 1405-1406, 4c. 299. sy, no 1404, 4c. 294. sy no 18, İbn
Mace; 1963, Darimi; 2201, Nesei; 3352,
Mut’a nikahı Fetih yılında yasaklanmıştı: Ebu Davud; 2073,
İbn Mace; 1962, Müsned; 3/404, Müslim; 1406,
Mut’a nikahından nehyetti: Ebu Davud; 2072, İbn Mace; 1962,
Ahmed; 1540,
204
Mut’a nikahının kıyâmete kadar haram kılınması ve
Mut’anın Neshedilmesi:Hz.Ali’yi İbn Abbas’ a şöyle derken işittim:
Şüphe yok ki Rasulüllah (sav) mut’ayı, yani kadınlarla mut’a
nikahını ve evcil eşeklerin etlerini yemeyi hayber ylılnda yasakladı:
Darimi; 2203, Nesei; 3c. 25. sy, 4314, Tirmizi; 2c. 1129, Muvvatta; nikah
18/41, 3c. 49i sy, Müslim; 1406, 1407, 4c. 294. sy, Buhari; 11c. 5208, 8c.
3936, İbn Mace; 5c. 1961, Beyhaki; 7c. 207,
Mut’a şu gününüzde kıyamet gününe kadar haramdır. Kim
bir şey verdiyse onu geri almasın: Müslim; 1406, İbn Mace; 1962,
Darimi; 2201, Nesei; 3349-3352,
Mutedil davranın ve doğruyu arayın. Müminin uğradığı her
musibette keffâret vardır. Hatta mümine batan dikende ve ona
çekilen güçlükte bile: Tirmizi; 3228,
Müctehidlerin ihtilafını beyan: Müslim; 1720,
Müezzin ezan okuduğunda canlı ve cansız ne varsa şâhitlik
eder: Nesei; 645,
Müflis kimdir, biliyor musunuz? diye sordu. Ashab ya
Rasulüllah dediler, bizce müflis, parası ve malı olmayandır.
Resulullah (sav), benim ümmetimin müflisi o kimsedir ki, kıyâmet
günü namaz, oruç ve zekat getirecek, fakat buna sövmüş, buna zina
isnad etmiş, bunun malını yemiş, bunun kanını akıtmış, bunu
dövmüş olarak gelecektir. Sonra hesabını vermeye oturacak, kısas
olarak bu onun sevablarından, bu da onun sevablarından alacaktır.
Şayet sevabları üzerinde bulunan hataların kısası tamamlanmadan
205
önce tükenirse onların hatalarından alınıp buna vurulacak ve sonra
ateşe atılacaktır: Tirmizi; 2533,
Mühür yüzük kullanmak: Buhari; 13c. 5909,
Müjdeleyin,korkutmayın: Müslim; 1732, Ebu Davud; 4835,
Mükafatını yalnız Allah’ tan umarak ramazan orucunu
tutmak imandandır: Buhari; 1c. 190,
Mü'min Allah nezdindeki azabı bilse, cennetine kimse tama
etmezdi. Kafirde Allah indindeki bilse cennetinden kimse ümidini
kesmezdi: Müslim; 2755,
Mümin bir delikten iki kere sokulmaz: İbn Mace; 3982,
Darimi; 2784, Müslim; 2998, Ebu Davud; 4862,
Mümin bir, kafir yedi bağırsakla yer: İbn Mace; 3256-3258,
Mü'min çekiştiren, lanetleyen, kaba ve ağzı bozuk değildir:
Tirmizi; 2043,
Mümin elinden ve dilinden müslümanların emin olduğu
kimsedir: Müslim; 64-65,
Mümin farkında olmadan amelinin boşa gitmesinden korkar:
Buhari; 1c. 200,
Mümin kardeşi kendine tercih etmek: Haşr; 9,
Mümin kardeşine kafir demenin hükmü: Buhari; 13c. 6076,
Mümin kardeşinize dua edin: Müslim; 2732, Ebu Davud; 1533,
206
Mümin karnını tıka basa doyurmaz, onun vasiyeti hep
koltuğunun altındadır: Darimi; 3180,
Mümin korkak olur mu? Evet. Cimri olur mu ? Evet. Yalan
söyler mi ? asla: Muvatta; 4c. 394,
Mümin kul ölünce dünya eza ve cefadan kurtulur, facir
ölünce onun şerrinden insanlar, memleket, ağaç ve hayvanlar
kurtulur: Nesei; 1931,
Mümin kul ölünce dünya eza ve cefadan kurtulur. Facir
ölünce onun şerrinden insanlar, memleket ağaç ve hayvanlar
kurtulur: Nesei; 1931,
Mümin kuranı okuyan ve onunla amel eden kimsedir: Buhari;
fedail kuran 36,
Mümin olmadan cennete giremezsiniz: Tirmizi; 2828,
Mümin ve müslüm farkı: Buhari; 1c. 182,
Mümin, çekiştiren, lanetleyen, kaba ve ağzı bozuk değildir:
Tirmizi; 2043,
Mümini kafirlikle itham eden onu öldüren gibidir: Tirmizi;
2773,
Müminin amelinin boşa gitmesinden korkması: Müslüm; 119,
Müminin ferasetinden sakının çünkü Allah’ ın nuruyla
bakar: Tirmizi; 3332, Hicr; 75,
207
Müminin imanca en kamil olanı ahlakı en güzel olanlarıdır:
İbn Mace; fiten 17, Tirmizi; 2743, Ebu Davud; sünne 1,
Müminin malı ve kanı haramdır: İbn Mace; 3931,
Müminin misali: Ebu Davud; 4829, Müslüm; 2811,
Müminin mümin üzerinde altı hakkı vardır: Tirmizi; 2880,
Müminin ölüm alameti alnı terler: Nesei; 1828,
Müminin ruhu cennet ağaçları arasında yellenir: Nesei; 4/108,
Müminin rüyası peygamberliğin 46/1 dir: Tirmizi; 2373,
Müminler birbirini perçinleyen duvar gibidir: Müslüm; birr
65, Buhari; salat 89,
Müminlerin iman bakımdan en kamili, ahlak bakımından en
güzel ve çoluk çocuğun karşı en lütufkar olandır: Tirmizi; 2743,
Müminlerin iman bakımından en olgunu ahlaken en guzel
olanıdır: Darimi; 2795, Ebu Davud; sünne 15, Tirmizi; rada 11, 1971,
Münafığın alameti: Tirmizi; 2766, Müslüm; 85, Nesei; 5023,
Ebu Davud; 4688,
Münafığın namazı; Müslüm; 822, Tirmizi; 160, Nesei; 512, Ebu
Davud; 413, İbn Mace; 1403,
Münafık gece uykusuz kalmaz. (Yani gece ibadet etmez): K.
Zühd ver-Rekaik; 93,
208
Münafıklardan biri ölürse sakın cenaze namazı kılma.
Kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah ve peygamberini inkar
etmişler ve dinden çıkmış olarak ölmüşlerdir: Tevbe; 84,
Münafıkların cenaze namazı kılınmaz: Buhari; 3c. 1289,
Tirmizi; 3294, Nesei; 1900, 1967, Tevbe; 80, 84, 113,
Münafıkların hasletleri: Müslüm; 58, 59,
Münafıkların namazlarını kılma ve kabrinin yanında durma:
Tevbe; 84, Nesei; 1900, 1967,
Münasebette söylenecek söz: Müslüm; 918,
Münker
gördüğünüzde
onu
elinizle,dilinizle,kalbinizle
değiştirin: Müslüm; 49-50, 78, İbn Mace; 4013, Ebu Davud; 4340,
Tirmizi; 2263, Nesei; 5011,
Münkerin elle, dille, kalple düzeltilişi: Müslüm; 49, 78, İbn
Mace; 4013, Ebu Davud; salat 232, Nesei; iman 17, Tirmizi; 2259, 2263,
Mürtedin malını mirasını müslüman alır: Darimi; 3079, İbn
Ebu Şeybe; 11/355,
Mürtedin mirasını müslüman mirascı alır: Darimi; 3079,
Müskir,sarhoşluk veren her şey haramdır: İbn Mace; 33863391,
Müslümana kabirde sorulduğu vakit, Allah’ tan başka ilah
olmadığına ve Muhammed (sav)’ in Allah’ ın kulu ve peygamberi
olduğu şehadet eder işte bunun için Allah cc’ nın sözü mealen
‘Allah’ a iman edenleri, sabit söz tevhid ile yerinde sabit kılar’:
209
İbrahim; 27, Ebu Davud; 4750., Müslim, cennet 2871, Tirmizi, tefsir 1,
Nesei, cenaiz 2059, Buhari; 3c. 1294,
Müslümanın malı gönüllü verdiği dışında alınmaz, yasaktır:
Şeyh El-Bani Sahih’ il Cami no 7539, Ahmed;
Müslüman olana gusül gerekir: Nesei; 190,
Müslüman boş sözlerden yüz çevirendir: Tirmizi; 2419,
Müslüman dilinden ve elinden müslümanların selamette
bulundukları kişidir: Tirmizi; 2762,
Müslüman hiçbir zaman pis olmaz: Nesei; 263, 264,
Müslüman kadın nikahı haram olan bir erkeksiz bir gecelik
mesafeye sefer düzenleyemez: Ebu Davud; 1723, İbn Mace; 2899,
Müslüm; hacc 421,
Müslüman kafire, kafir de müslümana mirasçı olamaz:
Buhari; 14c. 6629, Muvatta; 2c. 436, feraiz babı, Müslüm; feraiz 3/1, no
1614, Tirmizi; 2189, 2108, İbn Mace; 2729, Ebu Davud; feraiz 10. bab no
2909, Darimi; feraiz,
Müslüman kendini küçük düşürmesin: Tirmizi; 2355,
Müslüman kimdir: Buhari; 1c. 167, 14c. 6410,
Müslüman müslümana kafir derse ikiden birine döner:
Tirmizi; 2774,
Müslüman necis olmaz: Müslüm; 371, Ebu Davud; 230, Nesei;
268, İbn Mace; 535, Buhari;
210
Müslüman olduğum zaman Rasulullah (sav) bana gusül
etmemi emretti: Nesei; 190,
Müslüman öldürmek küfürdür: Müslüm; 64,
Müslüman pis olmaz: Nesei; 269-271,
Müslümana kafir diyenin hükmü: Müslüm; 60, Buhari; 13c.
6030, 6076,
Müslümana söğmek fısktır. Onunla çarpışmak ise küfürdür:
Müslim; iman 116 no 64, Tirmizi; iman 2771,
Müslümana sövmek, Allah’ a itaatsizliktir: Tirmizi; 2771,
Müslümanın adı: Hacc; 78,
Müslümanın atına ve kölesine zekat yoktur: Nesei; 2462,
Müslümanın başına gelen hiçbir musibet yoktur ki onun
sebebiyle affolmasın. Hatta ayağına batan dikenle bile: Müslim;
birr, 49,
Müslümanın işi dertop iken onu dağıtan kimsenin hükmü:
Müslüm; 1852,
Müslümanın kanı ancak üç şeyden biri ile helal olur.
Evlendikten sonra zina veya müslüman olduktan sonra irtidat veya
haksız yere adam öldürüp o sebeple öldürülmesi buyurduğunu
bilirmisiniz ? Allah' a yemin ederim ki, ne cahiliyette, ne de
müslümanlıkta zina etmedim. Rasulüllah (sav) biat ettiğimden beri
irtidad etmiş değilim. Ve Allah' ın haram kıldığı cana kıymadım. O
211
halde beni hangi sebeble öldüreceksiniz?: Tirmizi; fitne babı 2247 no
4043,
Müslümanın müslüman üzerindeki hakkı: Müslüm; 2162,
Müslümanın,
müslüman
üzerinde
altı
hakkı
vardır:
Hastalandığı zaman onu ziyaret eder. Öldüğü zaman cenazesinde
bulunur. Çağrıldığı zaman davetine icab eder. Kaşılaştığında ona
selam verir. Aksırdığı zaman onu teşmid eder. Önünde ve arkasında
onun iyiliğini ister.
Müslümanlar 500 kişiyken bile namazı namazı gizli kılar:
Müslüm; 649,
Müslümanlar arasında günahı en büyük olan kimse aslında
haram olmayan bir şeyin hükmünü sorup o şeyin haramlılığına
sebeb olan insandır: Müslüm; 2358, Ebu Davud; 4610,
Müslümanlar ve yahudiler karışık haldeyse selam verin:
Tirmizi; 2844,
Müslümanlık garip olarak başladı: Darimi; 2758, Tirmizi; 2764,
İbn Mace; fiten 15,
Müstehaza ve yıkanması, özür kanı ve namazı: Müslüm; 333,
Müşrik bir kadınla cima eden ve onunla evlenen kimsede
müşrikin bir benzeri olur: Ebu Davud; 2787,
Müşrik çocukları yaşasaydı ne yapacaklarını Allah daha iyi
bilir: Nesei; 1750,
212
Müşrik olarak ölen çocukların hali: Müslüm; 2660, Nesei;
1950, Ebu Davud; 4711, Buhari; 14c. 6491,
Müşrikle evlenmeyin: Buhari; 11c. 5363,
Müşrikler karşı lisanınızla, kalplerinizle, mallarınızla cihad
ediniz: Ebu Davud; 2504, Darimi; 2/313, Nesei; 6/7, İbn Hibban; 1618,
Hakim; 2/81,
Müşriklere dua edilmez, af dilenmez: Tevbe; 113-115, Tirmizi
3298,
Müşriklerle evlenmeyin: Buhari; 15c. 5363, Ebu Davud; 2787,
Müteşabih ayetlere uyanlardan sakının: Darimi; 147, Buhari;
tefsir 3, Müslüm ilim 1, Ebu Davud; sünne 2, Tirmizi; 3176, İbn Mace;
mukaddime 7,
Mütteki bir yere dayanarak yemek yemeyin: İbn Mace; 32623263,
Müzik sesinden kulağın tıkanacağı: Ebu Davud; 4924,
213
N
Nafaka vermek: Müslüm; 998,
Nafile evde kılınır: Ebu Davud; 1043, Müslüm; 208, Tirmizi;
447, 448, İbn Mace; 1377,
Nafile namaz cemaatla kılınabilir: Müslüm; 658, Buhari; 1c.
476, 3c. 1127,
Nafileden tamamlanır farzlar: Ebu Davud; 864, İbn Mace; 1425,
Nakışlı namazla ile namaz kılmak: Müslüm; 556, İbn Mace;
3550, Ebu Davud; 914,
Nalınlarla, ayakkabılarla namaz kılma: Nesei; 775,
Namahrem kadına ansızın bakışı sordum, o gözünü başka
tarafa çevir,buyurdu: Darimi; 2646, Müslüm; adap 45,
Namahrem kadınlarla baş başa kalmasın ve de arzularına
uyan bidatçılarla münakaşa etmesin: Darimi; 307,
Namazdan
başka
hiçbir
amelin
terkini
küfür
olarak
görmezlerdi: Tirmizi; 2757, İbn Ebu Şeybe; musannaf; 10495-iman 137,
Namazı olmayanın dini yoktur: Taberi Mucemus Sağır; 60, ElKenz; 21618,
Namazı terkedenin islamdan çıktığı: Muhammed İbn Nass K.
Salat; 920,
Namaz günahlara kefarettir: İbn Mace; 1395, 1398,
214
Namaz hataları siler: Buhari; mevakıt 6, Tirmizi; 3027,
Namaz ilk farz olduğunda iki rekat olarak farz kılındı.
Hicretten sonra, sefer namazı olduğu gibi bırakıldı. Hazar namazı
ise dörde tamamlandı: Nesei; 452-456, Müslüm; muhtasar 202, 685,
Ebu Davud; salat 1198, Buhari; taksir 5, 3c. 1060,
Namaz imandandır: Buhari; 1c. 192,
Namaz kılanın önünden geçilmez, geçmek isteyen engellenir:
Müslüm; 507,
Namaz kılınmayan vakitler: Müslüm; 831,
Namaz kılma şekli: (Bu konuda yayın evimizin Kitap ve
Sünnete Göre Namaz: Muhammed Ebu Said el-Yarbuzi’ nin kitabına
bakınız.): Nesei; 889,
Namaz kılmadıkça onlarla savaşın: Müslüm; 1854, Tirmizi;
2367, Ebu Davud; 4760,
Namaz mekkede farz kılındı: Nesei; 451, Müslüm; 162,
Namaz önce 2 farz kılındı, seferde namaz aynı kaldı, hazarda
4 oldu: Nesei; 452-456,
Namaz usülüne uygun kılınır: İbn Mace; 3977,
Namaz zikir’ dir: Cuma; 9,
Namaz,oruç ve sadakanın misali: Tirmizi; 3022,
Namaza kalktığım zaman abdest almakla emrolundum:
Tirmizi; 1908,
215
Namazda amel: Ebu Davud; 917, Müslüm; 543, Nesei; 828,
Namazda boynu üzerine çocuk taşıma: Buhari; 2c. 590,
Müslüm; 543,
Namazda el şaklatmanın hükmü: Müslüm; 422, Tirmizi; 366,
Ebu Davud; 939,
Namazda el ve ayak çemreme yapılabilir: Buhari; 13c. 5848,
Namazda eller goğüs üzerine bağlanır: Müsned; 5c. 226, 4c.
318, İbn Huzeyme; 479, 480, Beyhaki; 2c. 30, Ebu Davud; 759, Buhari;
2c. 755, Muvatta; 1c. 202,
Namazda elleri kaldırarak dua: Nesei; 1184,
Namazda elleri kaldırma: Buhari; 2c. 752, Buhari; cüz’ de 12,
Müslüm; 390, Ebu Davud; 721, 723, 738, İbn Mace; 859, 862, 864, 866868, Tirmizi; 255, 303, Muvatta; 1c. 94, 95, Nesei; 1143, İbn Hazm
Mualla; 4c. 92,
Namazda hacc gibi bir vakiti vardır: Tabarani; kebir 9375,
Abdurrezzak; 3747,
Namazda her tekbirde ellerini kaldırırdı: Tabarani; evsat,
zevaid 2c. 102, Buhari cüz’ ünde 12, 25, Ebu Davud; 738, Muvatta; 1c.
95,
Namazda iftidah tekbirinde, rukuya giderken ve doğrulurken
elleri kaldırma: Buhari; 2c. 753, İbn Mace; 859, 862, 864, 858, Müslüm;
390, Ebu Davud; 723, İbn Hazm mualla; 4c. 94,
216
Namazda konuşulmaz: Ebu Davud; 949, Müslüm; 539, Tirmizi;
401, Nesei; 1220, Buhari; tevhid 42,
Namazda kunud: Ebu Davud; 1440, Müslüm; 1076,
Namazda önce dizler yere konur: ZAYIF: Ebu Davud; 839, İbn
Mace; 882, Tirmizi; 267,
Namazda saçla oynamanın kerahati: Buhari; 2c. 809,
Namazda secdeye giderken önce eller sonra dizler konur:
Nesei; 1091, Tahavi; 1c. 245, Buhari; tarihi 1c. 139, Ebu Davud; 840,
Darimi; 1327, Dare Kutni; 1c. 345, Beyhaki; 2c. 99, Buhari; 2c. 796,
Namazda sehv secdesi: Buhari; 1c. 489, 491, 3c. 1162,
Namazda selam alma: Müslüm; 938, Ebu Davud; 923, Nesei;
1222,
Namazda şeytandan Allah’ a sığınma: Müslüm; 2203,
Namazda şifa vardır: İbn Mace; tıb 10,
Namazda teravihde elde kuran okuyarak namaz kılınabilir:
Fıkhus süne 1c. 277,
Namazda uyuklayan namazda uyuklayan namazı bırakır:
Müslüm; 784,
Namazda yalnız birinci tekbirde ellerin kaldırılacağı bir daha
kaldırılmayacağı hadisinin müdrec (senedinde veya metninde
rivayet edenlerden biri tarafından aslında olmayan ve rivayet
edenlerin hadisin aslında olduğunu zannettikleri bir veya birkaç
217
kelime yada cümle eklenerek rivayet edilen hadislere denir) oluşu:
Ebu Davud; 748, 750, 752, Tirmizi; 257, 256, Zadul Mead; 1c. 151. sy,
(Ellerini bir daha kaldırmazdı, cümlesi Yezid bin ebi Ziyad’ ın
sözüdür)
Namazda yalnız birinci tekbirde ellerin kaldırılacağı: ZAYIF:
Tirmizi; 256, 257, Ebu Davud; 748, 750, 752,
Namazda yorulursan oturabilirsin: Müslüm; 784, Ebu Davud;
1312,
Namazda yürüme: Müslüm; 544,
Namazda yürüyerek bana kapıyı açtı: Tirmizi; 598, Ebu
Davud; 922, Nesei; 1206,
Namazdan sonra tekbir getirme: Ebu Davud; 1002, 1028, 1034,
Müslüm; 583,
Namazı gösteriş için kılmak gizli şirktir: İbn Mace; zühd 21,
Namazı kısaltmak: Nisa; 101, Müslüm; 686,
Namazı oturarak kılma: Müslüm; 735, Nesei; 1160, Tirmizi;
368, Ebu Davud; 950,
Namazı unutan ve uyuyup kalan ne yapar: Müslüm; 648,
Nesei; 617, 620, Ebu Davud; 435, 441, 442, Tirmizi; 177, 178, İbn Mace;
696, 697,
Namazın anahtarı taharettir: İbn Mace; 275,
218
Namazın bir tekini yirmi sene unutan kimse bu namazdan
başkasını kaza etmez: Buhari; 2c. 648,
Namazın dışında amellerden hiçbirinin terki için küfrü
görmüyorlardı: Tirmizi; 2757, 2622,
Namazın farz kılınışı ve mirac: Nesei; 447-450,
Namazın kazası olmaz: Buhari; 2c. 648, Müslüm; 684,
Namazın önemi ve terki: Rum; 31, Müslüm; 82, Ebu Davud;
4678, İbn Mace; 1078, Tirmizi; 2753, 2756, İbn Mace; 1080, 1079, Nesei;
462,
Namazın seferde kısaltılacağı: Buhari; 3c. 1468, 1471,
Namazın tarifi: Buhari; 7c. 3037,
Namazın tek rekatında istirahat oturuşu: Tirmizi; 283,
Namazın vakitleri: Müslüm; 610,
Namazla yemek çakışırsa ne yapılır: Buhari; 2c. 702,
Namazları cem etmek: Buhari; 2c. 612,
Nazar boncuğu, efsun, muska yapmak şirktir: Ebu Davud;
3883, İbn Mace; 3530,
Nazar değmeye okuma: İbn Mace; 3510-3512,
Nazarlık takan kafirdir: Nesei; 5035,
Nazarlık ve muska takmak yasaktır: İbn Mace; 3530-3531,
219
Necaşi" öldüğü zaman saf tutturdu dört tekbir ile gıyabında
cenaze namazı kıldı: Ebu Davud; 3204, Tirmizi; 1022, Nesai; 1973,
Müslüm; 951, Buhari, 3c. 1251,
Necm suresinin tefsiri: Buhari; 10c. 4798,
Nefis kötülüğü emreder: Yusuf; 53, Kaf; 16,
Nefis sürekli kötülüğü emreder: Yusuf; 53,
Nefislerine zulmedenler: Enam; 82, Buhari; 9c. 4355,
Nefret
ettirmeyin,
güçleştirmeyin,
kolaylaştırın,
zorlaştırmayın: Müslüm; cihad 8, no 1732, Ebu Davud; 4835,
Neneye 6/1 pay vardır: Darimi; 2937,
Nerede olursanız olun O sizinledir: Hadid; 4,
Nesei’ nin zayıf hadis numaları: 54, 99, 113, 263, 267, 268, 374,
449, 518, 593, 622, 625, 629, 658, 659, 663, 720, 732, 753, 758, 800, 863,
882, 892, 893, 905, 908, 916, 920, 947, 964, 971, 972, 988, 1022, 1089,
1104, 1154, 1176, 1177, 1192, 1196, 1211, 1212, 1213, 1232, 1248, 1249,
1250, 1251, 1260, 1274, 1281, 1304, 1343, 1345, 1346, 1353, 1372, 1419,
1429, 1456, 1467, 1468, 1470, 1471, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489,
1490, 1495, 1501, 1526, 1615, 1628, 1629, 1698, 1703, 1706, 1738, 1746,
1801, 1802, 1803, 1854, 1859, 1880, 1882, 1960, 2005, 2040, 2088, 2111,
2114, 2115, 2145, 2209, 2210, 2280, 2281, 2340, 2386, 2398, 2403, 2409,
2412, 2414, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2431, 2455, 2457, 2482,
2498, 2505, 2560, 2561, 2577, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2651, 2703,
2721, 2741, 2742, 2795, 2800, 2814, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2866,
220
2882, 2883, 2905, 2918, 2925, 2965, 2976, 2980, 2982, 3016, 3053, 3092,
3192, 3159, 3160, 3168, 3240, 3255, 3257, 3314, 3338, 3344, 3345, 3346,
3347, 3348, 3368, 3385, 3394, 3403, 3410, 3411, 3429, 3464, 3475, 3520,
3525, 3547, 3548, 3551, 3552, 3561, 3592, 3596, 3612, 3756, 3757, 3796,
3823, 3824, 3825, 3827, 3843, 3872, 3900, 3907, 3908, 3914, 3918, 3921,
3932, 3941, 3943, 3946, 4005, 4022, 4028, 4036, 4038, 4039, 4040, 4041,
4042, 4063, 4087, 4143, 4151, 4207, 4208, 4233, 4241, 4290, 4311, 4312,
4328, 4341, 4343, 4350, 4351, 4352, 4353, 4355, 4361, 4386, 4423, 4424,
4433, 4458, 4459, 4485, 4559, 4560, 4565, 4615, 4656, 4657, 4672, 4695,
4704, 4709, 4710, 4711, 4726, 4727, 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4761,
4774, 4775, 4776, 4777, 4800, 4824, 4825, 4828, 4843, 4848, 4854, 4860,
4866, 4885, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 4919, 4922,
4923, 4941, 4943, 4944, 4945, 4947, 5017, 5018, 5056, 5058, 5059, 5068,
5069, 5078, 5084, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092, 5104, 5105, 5106, 5109,
5130, 5155, 5157, 5158, 5159, 5160, 5170, 5171, 5174, 5178, 5202, 5222,
5261, 5358, 5359, 5360, 5383, 5408, 5411, 5426, 5428, 5429, 5436, 5438,
5439, 5445, 5446, 5447, 5448, 5450, 5462, 5472, 5540, 5607, 5610, 5631,
5635, 5642, 5644, 5645, 5646, 5659, 5660, 5661, 5669, 5671, 5672, 5693,
5709, 5724: 366 hadis zayıftır. Bu hadislerin zayıf ve uydurma
olduklarını araştıran ve bu uğurda çaba sarfeden ve kendini Allah cc’
nun dininin hizmetine adayan Şeyh Nasıruddin El Bani (Allah Ona
Rahmet Etsin)’ ye aittir.
Neshin çeşitleri: Müslüm; 630, 977, 1690, İbn Kesir; 4c. 1594,
Tirmizi; 258, 3141, Buhari; 1c. 192, Nesei; 2034, Ebu Davud; 747, Nisa;
15,
221
Neyle hükmedersin hadisi: ZAYIF: Tirmizi; 1343, Ebu Davud;
3592,
Nezr: Müslüm; 1639-1645,
Nifas halinde ölen bir kadın üzerine namaz kıldırırken tam
ortası hizasında durdu: Müslüm; 964, Ebu Davud; 3195, Tirmizi; 1035,
Nesai; 1978, İbn Mace; 1493,
Nikah ancak veli ve iki adil şahitle sahih caiz olur: Buhari;
nikah 36, Ebu Davud; nikah 19 no 2085, Tirmizi; nikah 17, İbn Mace;
nikah 15,
Nikah duası: Tirmizi; 1111,
Nikahı haram olan kadınlar: Nisa; 22-24,
Nikahı helal olanlar: Mearic; 29, 30,
Nikahı helal ve haram olanlar: Buhari; 11c. 5198-5205,
Nikahta def çalma: Buhari; 11c. 5237,
Nikahta şart: Müslüm; 1418,
Nimet verdiğimizde yan çizer, kötülük gelip çattığında dua
eder: Fussilet; 51,
Niyet babı: İbn Mace; 4227-4230,
Niyetlere göre mahşere gidecekler: Tirmizi 2262,
Nuh (as)’ ın kavminin taptıkları putlar ve inatları: Buhari; 11c.
4935,
222
Nuh (as)’a Allah cc’ nun, oğlun senin neslinden sayılmaz,
çünkü onun yaptığı iyi olmayan bir iştir: Hud; 46, Ebu Davud; 3982,
Tirmizi;
Nuzul: Müslüm; 758, Ebu Davud; 5c. 126, Tirmizi; 3113, Fecr;
22, Bakara; 210, Fussilet; 11,
223
224
O
O Allah’ ın size verdiği bir sadakadır: Nesei; 1433, Tirmizi;
3224,
O gördüğünüz zevcem Safiye’ dir: Müslüm; selam 8,
O gün onlara 50 misli sevap: Tirmizi; 3250,
O işitendir görendir: Şura; 11,
O Medine bir potaya benzer kirini atar ve temizini parlatır:
Tirmizi; 4175,
On iki halifeye kadar bu dinin üstünlüğü devam edecek.
Cabir (ra) dedi ki, Rasulüllah (sav)’ ın bu sözü üzerine cemaat
tekbir aldı ve sesli ağladılar. Bunun üzerine Rasulüllah (sav) ‘Bu
halifelerin hepsi kureyş' ten olacak’ buyurdu: Müslim; 1821, Ebu
Davud; 4280,
O’ nun ahlakı Kur’ andı: Müslüm; misafirun 139,
O senin, sende onun balcağızından tatmadıkça: Buhari; libas
6, Darimi; talak 49, Nesei; talak 9, İbn Mace; talak 32,
O şeytan sizi kendi dostlarıyla korkutuyor: Ali İmran; 175,
O, bir nurdur nasıl goreyim: Müslüm; 178,
O kendi hevasından konuşmaz: Necm; 3-4,
O Rahman arşa istiva etti: Taha; 5,
225
O uyumaz: Müslüm 179,
Of, üf bile deme: İsra; 23, Enbiya; 67, Ahkaf; 17,
Oğluna emret karısını boşasın: Ebu Davud; 2179, Müslüm;
1471, İbn Mace; 2019,
Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar: Buhari; 11c. 5151,
Tirmizi; 2283,
Omuzları birleştirin namazda: Ebu Davud; 662, Buhari;
On alamet olamadan kıyamet kopmayacak: Müslüm; 157,
2901, Ebu Davud; 4311, Tirmizi; 2274, İbn Mace; 4041, 4068,
On iki rekat sünnet kılana: İbn Mace; 1140,
On kişi bir deve, yedi kişi bir inek kurban ettik: Nesei; 4370,
On sekiz gün kıyıya vuran balinanın etini yedik: Nesei; 4330,
On şey fıtrattandır: Nesei; 5008,
Ona bak çünkü anlaşabilmeniz için birbirinizi sevebilmeniz
için bu şarttır: Nesei; 3220,
Ona indirilen bu kitabta recm ayeti vardı: Müslüm; 1691,
Onbeş yaşına girenleri mükellef sayın: Abdurrezzak; 9717,
Şafi Umm; 3/79, 7/312, İbn Sa’ad 4/143, Müslüm, imare 91, Ebu
Davud; 2957, 4406, Tirmizi; 1375, Nesei; talak 20, İbn Mace; 2543,
On bir kadının kocalarını övmesi: Müslüm; 2448, Buhari;
On emir: Tirmizi; 3351,
226
On iki halifenin hepisi kureyşten olacak: Tirmizi; 2323,
Onlar Allah’ ı sever gibi eşleriniseverler: Bakara; 165,
Onlar bilmiyorlar Ya Rabbi, kavmimi affet; İbn Mace; 4025,
Onlar dünyanın değersiz metaına dinlerini satarlar: Tirmizi;
2291,
Onlar hallerini değiştirmedikçe Allah değiştirmez: Rad; 11,
Onlar için dünya hayatında müjde vardır: Tirmizi; 3303,
Yunus; 64,
Onlar keler deliğine girse: Müslüm; 2669,
Onlar ki, iman ettiler imanlarına zülüm bulaştırmadılar:
Maide; 82, Lokman; 13, Tirmizi; 3261,
Onların arasında Allah’ ın indirdiği ile hükmet: Maide; 48,
Onların çoğu Allah’ a ortak koşmadan iman etmezler: Yusuf;
106,
Onların çoğu zanna tabi olurlar: Yunus; 36,
Onu kendimden yapmadım: Kehf; 81,
Onu öldürdüler, soru bilgisizliğin cezası değimli: İbn Mace;
taharet 93, Ebu Davud; taharet 127, Darimi; vudu 191,
Orta namaz ikindi namazıdır: Tirmizi; 3166,
Orta namazı kaçırmayın: Nesei; 473,
Ortak koşmam: Cin; 20-21,
227
Orucu kaza eder hayızlı kadın: Buhari; 4c. 1819,
Orucun farz kılınışı: Nesei; 2092,
Orucun girişi fecrin doğuşu: Müslüm; 1090,
Orucun nihayeti güneş tepeyi aşınca: Müslüm; 1100,
Orucunu tamamlasın, konuşsun, gölgede otursun: Buhari;
eyman 31, Ebu Davud; eyman 19,
Oruç bedenin zekatıdır: İbn Mace; 1745,
Oruç ve namazın misali: Tirmizi; 3022,
Oruçlu cima ederse kefferati: Müslüm; 1111, İbn Mace; 1681,
Tirmizi; 720,
Oruçlu gıybet ederse orucunu yıpratır: Darimi; 1739,
Oruçlu hanımını öpse oruç bozulmaz: Müslüm; 1106, Ebu
Davud; 2382, İbn Mace; 1684,
Oruçlunun duası red olunmaz: İbn Mace; 1752,
Osman (ra)’ ın Bedr, Uhud ve Rıdvan beyatında olmayışı ve
bunun açıklanması: Buhari; 8c. 3865, 7c. 3455, Tirmizi; 3954, Darimi;
2764, Ebu Davud; sünne 9,
Osman (ra)’ ın fazileti: Müslüm; 2401,
‘Otlu yolda sefer ettiğiniz vakit deveye hakkını verin. Orada
otlatın, kurak otsuz yerde sefer ettiğiniz vakit süratle seyredin.
Hayvan zaafa düşmesin, gece sonunda seherde istiharat için inmek
228
istediğinizde, yol kenarına sapın.’ dedi: Ebu Davud; cihad 63, no
2569, Müslüm; imaret 1926, Tirmizi;
Otur camiye gelince kimseye eziyet verme: Ebu Davud; salat
238,
Oturanı kaldırıp yerine oturmayın: Tirmizi; 2896,
Oturarak bevl: Tirmizi; 12, İbn Mace; 307,
Oturarak namaz kılma: Buhari; 3c. 1072, Müslüm; 735, Ebu
Davud; 950, İbn Mace; 1231, Nesei; 1661, Tirmizi; 372,
Oturarak su iç: Müslüm; 2034,
Oturarak uyuma abdesti bozmaz; Müslüm; 376,
Otuza yakın yalancı deccalin çıkacağı: Tirmizi; 2315,
Oynayan çocuklara selam verme: Müslüm; 2168,
Oyuncak bebek ve oyuncak at ile oynaması Aişe annemizin:
Ebu Davud; 4932, Müslüm; 1422, İbn Mace; 1876, Buhari;
229
230
Ö
Öfkelenince abdest al: Ebu Davud; 4784,
Öfkelenince euzu çek: Müslüm; 2610,
Öfkelenme: Ebu Davud; 4777, İbn Mace; 4186, Tirmizi; 2022,
2089,
Öğle namazını sıcak günlerde geciktirir, soğuk günlerde
erken kılardı: Nesei; 499,
Öğle namazının önünde ve arkasında namaz: Ebu Davud;
1269, Tirmizi; 420,
Öğle ve ikindinin kıratı sezsiz olur: Müslüm; 451,
Öğrenci
olmadıkça
alim
olamazsın,
kendisiyle
amel
etmedikçe ilimden dolayı alim olamazsın: Darimi; 299, (Ebu Derda
(ra)’ ın sözü)
Öğrenilecek ilim: Müslüm; 6c. 105, 677,
Öğüt isteyene öğüt vermek müslümanın görevlerindendir:
Müslüm; selam 5,
Öldükten sonra dirilme: Müslüm; 2790,
Ölen namına oruç olur: Müslüm; 1147, 1149,
Ölene yeri gösterilir: Müslüm; 2866,
231
Ölü eti haram diyor: Bakara; 173, Maide; 3, Enam; 145, Nahl;
115, Hacc; 30, denizin ölüsü helal: Buhari; 12c. 5576, Müslüm; 1952,
İbn Mace; 3314, Ebu Davud; 83, Tirmizi; 69,
Ölülerinize misk koyun: Ahkamil cenaiz el-Bani,
Ölmeden önce ölünüz: UYDURMA: Acluni; 1/310,
Ölmek üzere olanlarınıza tevhidi telkin edin: Ebu Davud;
3117, Müslüm; 916, İbn Mace; 1445, Nesei; 1827,
Ölü dostunun ayak sesini işitir: Müslüm; 2870, Ebu Davud;
3231,
Ölü evine yemek götürün: Ebu Davud; 3132, İbn Mace; 1610,
Tirmizi; 1003,
Ölü üzerine namaz kıldığınız vakit onun için ihlasla dua
edin" dedi: Ebu Davud; 3199, İbn Mace; 1497, Buhari; 3c. 1263,
Ölü yerine hacc yapılır: İbn Mace; 2903-2905,
Ölülere sövmeyin: Darimi; 2514, Buhari; cenaiz 97, Nesei;
cenaiz 26,
Ölülerin arkasından feryat etmeyin: Müslüm; cenaiz 29, İbn
Mace; cenaiz 51,
Ölülerinize Yasin suresini okuyun: ZAYIF: Ebu Davud; 3121,
İbn Mace; 1448,
Ölülerinizi beyaz kefenle sarın: Tirmizi; 2961,
Ölülerinizi hayırla yad edin: Nesei; 1936,
232
Ölümü istemeyin: Müslüm; 2680, Nesei; 1818, 1823,
Ölümü sıkça anın: Tirmizi; 2409, İbn Mace; 4258, 4265, Nesei;
1824,
Ölümü temenni etmedikçe kıyamet kopmayacak: Buhari;
15/6970, Müslüm; 8c. 444,
Ölünceye kadar kimse Allah cc’ yi göremez: Müslüm; 178,
Ölünün ardından kesilmeyen ameller: Müslüm; 1631, Ebu
Davud; 2880, Nesei; 3681,
Ölünün önce kefeni alınır, sonra borçları ödenir sonra da
vasiyetler yerine getirilir: Darimi; 3242, Buhari; cenaiz 26,
Ölürken tevbe kabul olunmaz: Nisa; 18, 168, 169,
Ölüye kuran okunmaz: Rum; 52, Fatır; 22, Necm; 39, Bakara;
286, Fıkhus Süne; 1/387,
Ölüyü güneş doğarken ve batarken gömmeyin: Müslüm; 831,
Ebu Davud; 3192, Tirmizi; 1035, İbn Mace; 1519,
Ömer bin Abdullah bayıldı ve şuurunu kaybetti geçen
namazları kaza etmedi: Muvatta; vukuus salat 24,
Ömer (ra)’ un Şureyh (ra)’ a yazdığı mektup: Darimi; 169,
Ömer ve Ebu Bekr’ e uyun: Tirmizi; 3923, İbn Mace, 17,
Ömercik ne yapıyor kuşcuk: Buhari; edeb 81, 13c. 6092,
Önce elleri sonra dizleri koyun, deve çöküşü gibi çökmeyin:
Ebu Davud; 840,
233
Önce namazdan hesaba çekileceksiniz: Nesei; 463-465,
Önce selam veren Allaha yakındır: Tirmizi; 2834,
Önceki ümmetlerin yoluna karışı karışına uyacaksınız:
Buhari; 16c. 7202,
Önden ve arkadan çıkan şey abdesti bozar: Maide; 6, Nisa; 43,
Buhari; 1c. 288, Müslüm; 362,
Önünden ye: Müslüm; 2022,
Öpme abdesti bozmaz: Müslüm; 2318, 2770, Ebu Davud; 5218,
Nesei; 170, 171,
Örtünme ile alakalı: Ahzab; 59, Nur; 31, Müslüm; 2770, Buhari;
10c. 4598, Ebu Davud; 2488,
Öşür: Müslüm; 981,
Öven kimsenin yüzüne toprak saçın: Tirmizi; 2504, Müslüm;
3002, Ebu Davud; 4804, İbn Mace; 3742,
Öyle açık konuşurduki birisi onun söylediği kelimeleri
saymak istese sayardı: Buhari; menakıb 23, Müslüm; zühd 71,
Özür kanında kadın namaz kılabilir: Ebu Davud; 104,
Özürsüz olarak iki namazı cem: Tirmizi; 187, İbn Mace; 1069,
Müslüm; 705,
234
235
236
P
Panterlerin postunu kullanmak, iki omuzu üzere ve elbisenin
altına halis ipek koymadan bizi men etti: Darimi; 2651, Ebu Davud;
libas 10, Nesei; zinet 20,
Papaz kıyafeti giymeyin: Müslüm; 6c. 144. sy, Nesei; 2c. 298.
sy,
Papuçlarınızı neden çıkardınız ? senin çıkardığını gördük:
Ebu Davud; 650,
Paraya tapan yok olsun, giyim kuşam hastası yok olsun:
Buhari; cihad 70, İbn Mace; zühd 8,
Parmak işareti: Ebu Davud; 727, Nesei; 2/236, Müslüm; 580,
İbn Mace; 912,
Parmak uçları ile tesbih yapılır: Ebu Davud; 1501, Tirmizi;
3482, 3634, 3715, Nesei; 1356,
Parmakları arasını hilalemek: Tirmizi; 38,
Parmaklarından su fışkırması: Tirmizi; 3872, Nesei; 77,
Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutun çünkü kulların
amelleri o günler arz edilir: Ebu Davud; 2436, Nesei; 2360, 2188, İbn
Mace; 1739, Tirmizi; 744,
Peçenin delilleri: Buhari; 4c. 1550, 10c. 4598, Müslüm; 2770,
Ebu Davud; 2488,
237
Pehlivan kim: Müslüm; 2608, Ebu Davud; 4779,
Perşembe gününün sabahı ümmetime bereketli kılınmıştır:
Taberani Mucemus Sağir; 43, Buhari; cihad 103, Darimi; siyer 2, Ebu
Davud; cihad 455,
Peruk takana ve taktırana vucuduna döğme yapana ve
yaptırana lanet olsun: Ebu Davud; 4168, Buhari; libas 7/212, Müslüm;
2127, Nesei; zinet 5247, Tirmizi; 2932,
Peygamber (sav)’ e salavat getirmek: Ahzab; 56,
Peygamber (sav) fark edilir derecede uzun veya kısa,
sütbeyaz veya esmer, pek kıvırcık saçlı veya pek düz saçlı değildi.
Allah kırk senenin başında ona peygamberlik verdi. Başında ve
sakalında yirmi tane beyaz kıl yoktu: Tirmizi; 3864,
Peygamber (sav) hayatının sonuna kadar masa üzerinde
yemek yemedi: Tirmizi; 2468,
Peygamber sav in eli sahip olmadığı bir kadının eline
değmemiştir: Tirmizi; 3523, Mümtehine; 12,
Peygamber (sav)’ in rüyada Rabbini görmesi: Tirmizi; 3448,
Peygamber (sav) kırk yaşında iken vahiy indi: Tirmizi 3862,
Peygamber (sav) namazda ruku ve secdeye eğilirken ve
secdeden kalkarken tekbir alırdı: Muvatta; 1c. 95,
Peygamber (sav) zevcelerinden bazısını öper sonra abdest
tazelemeden namaz kılardı: Nesei; 171,
238
Peygamber
(sav)
bir
kelime
anlaşılsın
diye
üç
kere
tekrarlardı: Tirmizi; 3882,
Peygamber (sav) zamanında namazda konuşurduk daha sonra
bu yasaklandı: Tirmizi; 3169,
Peygamberler ancak öldükleri yere defnedilirler: Tirmizi;
1023, İbn Mace; cenaiz 65,
Peygamberler arası tercih: Ebu Davud; 4668, Müslüm; 2374,
Tirmizi; 3349,
Peygamber (sav) her halinde Allahı zikrederdi: Müslüm; 373,
256, Ebu Davud; 18, İbn Mace; 302, Tirmizi; 3606,
Peygamber (sav)’ in guzel huylu oluşu: Müslüm; 2310, Ebu
Davud; 4773,
Peygamber (sav)’ in sığındığı şeyler: İbn Mace; 3838-3844,
Peygamber (sav) kendisi için ayağa kalkılmasını istemezdi:
Tirmizi; 2901,
Peygamber (sav) Medine' ye hicret edince Tufeyl b. Amr' da
onun yanına hicret etmiş. Onunla birlikte kavminden bir zatta
hicret etmiş. Fakat Medine' de sıkışmışlardı. O zat hastalanmış ve
sabırsızlık ederek okları atmış, onlarla parmak ellerini kesmiş.
Derken ellerinden kan fışkırmış. Neticede ölmüş. Mütakiben
Tufeyl b. Amr onu rüyasında görmüş kılık kıyafeti güzelmiş. Ama
elleri sarılı imiş. Tufeyl ona: Rabbın sana ne yaptı ? diye sormuş, O
da: Peygamber (sav)' in hicret ettiğim için beni affetti, diye cevap
239
vermiş. Tufeyl: neden seni ellerini sarılmış görüyorum ? deyince:
Bana, ‘senin bozduğun bir uvzunu biz düzeltmeyiz’ denildi,
cevabını vermiş. Tufeyl bu rüyayı Rasulüllah (sav)' e anlatmış.
Bunun üzerine Rasulüllah (sav) ‘Allah' ım onun ellerini de affeyle’
diye dua etmiş: Müslim; iyman 49. bab 116,
Peygamberde güzel ahlak örnekleri vardır: Ahzab; 21, Kalem;
4,
Peygamberimizin dört ismi: Tirmizi; 2995,
Peygamberler miras bırakmaz, o sadakadır: Müslüm; 1758,
1761, Ebu Davud; 2976,
Peygamlere keşke tabi olsaydı: Furkan; 27, 28,
Peynir ve sade yağ helaldir: İbn Mace; 3367,
Put satma haramdır: Müslüm; 1581,
240
241
R
Rahman’ ın parmaklarından iki parmak arasındadır. Onu
dilediği yere çevirir. Bundan sonra Allah’ ım, Ey kalpleri çeviren,
bizim kalplerimizi taatına çevir: Müslim; kader 17, no 2654, EnNevvas b. El-Kilabi (ra)’ dan; İbn Mace; 199, Tirmizi kader bab 7, Enes
(ra)’ dan; no 2226,
Rasulullah (sav) biri Receb ayında olmak üzere dört umre
yapmıştır: Buhari; megazi 35, Müslüm; hacc 217, 220, Ebu Davud;
menasik 79, Tirmizi; 812, İbn Mace; menasik 60, Darimi; menasik 39,
Rasulüllah (sav) dünyadan ayrılıncaya kadar peş peşe iki gün
arpa ekmeğinden doymamıştır: Tirmizi; 2462,
Rasulüllah (sav)’ e itaat Allah’ a itaattir: Nisa; 40,
Rasulüllah (sav)’ e itaate dair ayetler: Ali İmran; 51, 132, 31, 32,
Enam; 161-163, Araf; 158, Nisa; 13, 14, 59, 64, 69, 70, 80, Enfal; 20, 46,
Enfal; 1-4, Tevbe; 71, Haşr; 7,
Rasulüllah (sav)’ e sihir yapılması: Buhari; 12c. 5789, Nesei;
4065,
Rasulüllah (sav) hayatı boyunca çirkin konuşmamıştır ve bir
şeye özenmemiştir: Müslüm; fedail 13-16. bablar no 2309-2321,
Rasulüllah (sav) hayber günü evcil eşek etini men etti, muta
nikahını haram kıldı, at etini ise izin verdi: Müslüm; sayd 24, 32,
Ebu Davud; etime 33, Nesei; sayd 31, Buhari; zebayih 26,
242
Rasulüllah (sav) her halinde Allah’ ı zikrederdi: Tirmizi; 3606,
Rasulüllah (sav) hiç kimseye gizli bir şey söylememiştir:
Müslüm; 1978,
Rasulüllah (sav)’ in ağlaması: Müslüm; 923, Ebu Davud; 3125,
Rasulüllah (sav)’ in ahlakı kurandır: Nesei; 1601,
Rasulüllah (sav)’ in anne ve babasının müşrik olarak öldüğü:
Müslüm; 976, İbn Mace; 1572, Ebu Davud; 3234, Nesei; 2036,
Rasulüllah (sav)’ in konuşmalarını herkes anlardı: Ebu
Davud; edep 21,
Rasulüllah (sav)’ in miraca çıkması: Müslüm; 162,
Rasulüllah (sav)’ in yüzünün kanaması: Müslüm 1790,
Rasulüllah (sav) itaat farzdır: Buhari; 10c. 4775, 15c. 6986, 2c.
953,
Rasulüllah (sav) Rabbini dünyada görmedi: Müslüm; 175-177,
Rasulüllah (sav) veda hutbesi: Buhari; 9c. 4091,
Rasulüllah (sav) zamanında deve keser gibi at kestik ve onu
yedik: Nesei; 4384,
Rasulüllah (sav) zamanında hicabtan önce erkek ve kadın
karışık abdest alıyordu: Nesei; 71,
Rabb edindiler alimleri hahamları: Tevbe; 31, Tirmizi; 3292,
İbn Kesir; 7c. 3454,
243
Rabbim beni yedirir ve içirir: Buhari; savm 48, Müslüm; siyam
57, 61, Tirmizi; 775, Darimi; savm 14,
Rabbimden annemin kabrini ziyaret için izin istedim,ziyarete
izin verdi ama tevbe için izin vermedi Müslüm; 976, Ebu Davud;
3234, İbn Mace; 1572, Nesei; 2036,
Rabbimden üç şey istedim: Müslüm; 2889,
Rabbimiz güldü: İbn Mace; 13,
Rabbimizin ilmi heryeri kuşatmıştır: Araf; 89, Talak; 12,
Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır, eşinin senin üzerinde
hakkı vardır, her hak sahibinin senin üzerinde hakkı vardır: Buhari;
savm 57, 59, Enbiya; 37, Müslüm; siyam 183, Ebu Davud; savm 66,
Nesei; siyam 69,
Rabbiniz'den mağfiret dileyin, sonra tevbe edin: Hud; 90,
Rabbinizi de göreceksiniz. Artık doğmasından önceki ve
batmasından
önceki
namazların
hiç
birinden
alıkonmamak
elinizden gelirse ona çalışınız. Bundan sonra Rabbini güneşin
doğuşundan evvel ve batışından evvel hamd ile tesbih et: Kaf; 39.
ayeti okudu: Müslim; 183, Buhari; 10c. 4786,
Rahman arşa istiva etti: Taha; 5, Araf; 54, Secde; 4, Rad; 2,
Yunus; 3, Furkan; 59, Hadid; 4, Mülk; 16, 17, Nahl; 49, 50, Mümin; 36,
37, Fatır; 10, Ali İmran; 55,
Rahmetim gadabımı geçti: Buhari; tevhid 55, Müslüm; tevbe
14, 16,
244
Rakı on şekilde haram kılınmıştır: İbn Kesir; 5c. 2454,
Ramazan ayı 29 gündür: Müslüm; 1083,
Ramazan ayı geldiğinde cennetin kapıları açılır,cehennemin
kapıları kapatılır: Nesei; 2100,
Ramazanda özürsüz ve hastalıksız orucu bozana kefferat
nedir: Buhari; 4c. 1802,
Ramazanda umre yapmak bir hacca muadildir: Buhari; umre
4, Ebu Davud; menasik 79,
Ramazanda umre: Müslüm; 1256,
Ramazanın son on gününde itikafa girilmesi: Ebu Davud;
2462, Müslüm; 1172, Tirmizi; 790, 792, Nesei; 386, İbn Mace; 1770,
Rasulüllah (sav)’ i Yahudi bir kadın ile zehirlemeye
kalkışması: Buhari; 12c. 5796, Ebu Davud; 4508, Müslüm; 2190,
Raşid halifelere uyun: Tirmizi; 2815, İbn Mace; 6, 11, Ebu
Davud; sünne 5,
Recm' i rivayet eden sahabeler: Ebu Hureyre (ra), Buhari; 15c.
7107, Ömer İbn Hattab (ra), Buhari; 14c. 6684, Abdullah İbn Ömer (ra),
Buhari; 14c. 6670, Ubade İbn Samid (ra), Müslüm; 5c. 1690, Bera İbn
Azib (ra), Ebu Davud; 5c. 4447, Semure (ra), Tirmizi; 3c. 1463, Numan
Beşir (ra), Ebu Davud; 4459, İmran b. Hüseyin; (ra), Ebu Davud; 4440,
Abdullah İbn Mesud; (ra), Ebu Davud; 4352, Aişe (ra), Ebu Davud;
4353, İbn Abbas (ra), Ebu Davud; 4399, Vail (ra), Ebu Davud; 4379,
Ebu Zeydan (ra), Ebu Davud; 4402, Semmak (ra), Ebu Davud; 4423,
245
Ebu Said (ra), Ebu Davud; 4331, Bureyde (ra), Ebu Davud; 4434, Halid
bin Velid (ra), Ebu Davud; 4435, Abdullah bin Bureyde (ra), Ebu
Davud; 4442, İbn Ebu Bekir (ra), Ebu Davud; 4443,
Recm ayetini insanların terk edeceği: Müslüm; 1691,
Recm edilenin cenaze namazı kılınır: Nesei; 1958,
Recm hükmünün tevratta olduğu: Müslüm; 1699, 1697, 1691,
Buhari; 15c. 7107, 14c. 6684, Ebu Davud; 4418, Tirmizi; 1460, Nesei;
4034,
Recm’ in hadislerde geçtiği yerler: Buhari; 3c. 1023, 1029, 8c.
3600, 14c. 6670, 6684, 15c. 7107, Müslüm; 5c. 1690, 1697-1699, Tirmizi;
3c. 1455-1457, 1463, Müslim; 585, 2867, 2868, 2869, 5c. 1691, Ebu
Davud; 5c. 4331-4459, Nur; 2, İbn Kesir; 11c. 5685. sy, İbn Mace; 347,
348, Nesei; 1958,
Recmedilen kadın: Nur; 2, İbn Kesir; 11c. 5685, Buhari; 15c.
7107,
Recm ediyorlar maymunlar maymunu: Buhari; 8c. 3600,
Recmi, deccali, şefeati ve kabir azabını inkar edecek bir
kavim gelecek: İbn Kesir; 11c. 5687. sy, Müslüm; 585, 2867, 2868, 2869,
Buhari; 3c. 1023, 1029, 1299, İbn Mace; 347, 348, Ebu Davud; 4751,
4753,
Recm' in Tevrat’ ta da olduğu: Buhari; 14c. 6670, Müslüm; 5c.
1699,
246
Resim bulunan eve melek girmez: Müslüm 2104,Buhari 7c
3145,13c 5956,Nesei 5312-5330,Riyazus salihin 305 konu,
Resim ve figürün haramlılığı: Müslüm; 969, Ebu Davud; 3218,
Tirmizi; 1804-1802, Nesei; 2033, 5312-5330,
Resimlerin yasaklanması: Darimi; 2665, Müslüm; libas 93,
Nesei; kıble 12,
Resimli bir örtüye doğru namaz kılınmaz: Nesei; 761,
Ressamlar kıyamet günü diriltilir ve onlara haydi yarattığınız
şeye can verin denilir: Buhari; tevhid 56, Müslüm; libas 103, Nesei;
ziynet 114, Taberani; Mucemus Sağir 713,
Rasul demedim, nebi dedim: Buhari; 1c. 367,
Rasul size neyi veriyorsa onu alın, neyi yasaklıyorsa ondan
sakının: Buhari; 10c. 4845, 2c. 953, 15c. 7069, Haşr; 7,
Rasullerin ilki Nuh (as): Buhari; 7c. 3122,
Rasulüllah (sav) ile namaz kıldım. Tekbir aldığı zaman,
ellerini kaldırırdı: Ebu Davud; 723,
Rey ve kıyasın batıllığı: Muvatta; 4c. 246, Camius Sağır; 1c.
297, İbn Abdil Berr Cami; 2c. 134, Buhari; 4c. 1819, 16c. 7190, Nisa;
105, Ebu Davud; 162-164, İbn Mace; 52-56,
Rıdvan beyatından hiçbiri ateşe girmeyecektir: Ebu Davud;
4653, Tirmizi; 4113,
Rıfk yumuşaklık: Müslüm; 2593, Ebu Davud; 4807, 2478,
247
Riba haramdır: Bakara; 275, Müslüm; 1584, 1597,
Ribayı yiyene yedirene lanet: Müslüm; 1597,
Rivayetleri üç kere tekrarlardı: İbn Mace; taharet 48,
Riya haramdır: Müslüm; 2985,
Riya yapanı Allah teşhir eder: Tirmizi; 2488,
Riya: Müslüm; 1905,
Riyanın en azı dahi şirktir: İbn Mace; fiten 16, Tabarani
Mucemus Sağir; 611, Hakim;
Riyanın haramlılığı: İbn Mace; 4202-4207,
Ruh O’ na yükselir: Mearic; 4,
Ruh olmayan cesetlerle nasıl konuşuyorsun ? diye sordu.
Rasulüllah (sav) ‘siz benim söylediğimi onlardan daha iyi
işitmezsiniz. Ancak onlar bana cevap vermeye güç yetiremezler’
buyurdu: Taberani Mucemus Sağır; 746, Müslim; Cihad 83, 2873-2874,
Ebu Davud; Cihad 125, Nesei; cenaiz 117, Buhari; 3c. 1295,
Ruhbanlığı yasak etti: Tirmizi; 1089,
Ruhlar birbirini tanır: Müslüm; 3638, Ebu Davud; 4834,
Ruhlar toplu cemaattir: Müslüm; 2638,
Ruhtan soruyorlar deki: İsra; 81, Müslüm; 2794,
Ruk’a, temaim ve telve (muska çeşitleri) şirktendir: Ebu
Davud; tıbb 17, İbn Mace; tıbb 39,
248
Rukusu ve secde arası oturması: Müslüm; 471, Tirmizi; 286,
Ebu Davud; 852,
Ruku ve secdede kuran okunmaz: Ebu Davud; 4045,
Rukuda dua: Müslüm; 484, İbn Mace; 889, Ebu Davud; 877,
Rukudan kalktığı zaman ellerini omuzları hizasına kadar
kaldırırdı: Buhari; 2c. 752,
Rukyenin ücreti alınır: Müslüm; 2201,
Rum harbi ile İstanbul’ un fethi arasında altı sene vardır,
yedinci sene Deccal çıkacak: Ebu Davud; 4296, İbn Mace; 4092,
Müslim; 2897, Tirmizi;
Rumların
İranlılara
galip
gelmelerine
miminlerin
sevinmeleri: Tirmizi; 3103,
Rüşvet: Bakara; 188, Neml; 35, 36, Buhari;
Rüya babı: Müslüm; 2261-2275,
Rüya üç çeşittir: İbn Mace; 3906-3907,
Rüyasında beni gören gerçekten beni görür: Tirmizi; 2378,
Müslüm; 2266,
Rüzgara sövmeyin: Tirmizi; 2353, Ebu Davud; 4908, İbn Mace;
3727,
Rüzgardan Allah’ a sığınma: Müslüm; 899,
249
Rüzgarı lanetleme! çünkü o vazifelidir. Şurası muhakkak ki
her kim, lanete müstehak olmadığı halde bir şeyi lanetlerse lanet
kendisine döner: Tirmizi; 2044,
250
251
S
Saç ve sakaldaki ak kılları yolmak, vucuda döğme yapmak,
yağma yapmak, panterlerin postunu kullanmak, iki omuzu üzere ve
elbisenin altına halis ipek koymadan bizi men etti: Darimi; 2651,
Ebu Davud; libas 10, Nesei; zinet 20,
Sanatkarı ve sanatını yapandır: Buhari; İlahi Kelamın
savunması; 117,
Sizden biri bir münker görürse onu elliyle değiştirsin. Eğer
eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Ona gücü
yetmiyen kalbiyle. Ve işte bu, imanın en zayıf olanıdır: Müslim; 49,
Sizler ayakkabıları kıldan olan bir kavimle savaş edene
etmedikçe kıyamet kopmaz. Siz gözleri küçük burunları kalın ve
kısa yüzleri deri ile kaplı kalkana benzeyen bir kavimle savaş
etmedikçe kıyamet kopmaz: Ebu Davud; 4304, Buhari; cihad 6c. 2741
7c. 3367, Müslim; 1912, İbn Mace; 4096, Tirmizi; 2312, Nesei; 3179,
Saad bin Ebu Vakas’ ın fazileti: Müslüm; 2410,
Saad bin Vakkas’ ın olayı: Tirmizi; 2470,
Saba rüzgarı ile bana yardım edildi: Taberani Mucemus Sağir;
735,
Sabah ezanında ‘essalate hayrun minen nevm’ (namaz
uykudan daha hayırlıdıra) denmesi: Nesei; 647,
252
Sabah namazından sonra oturma: Müslüm; 670, Tirmizi; 585,
Nesei; 1358, Ebu Davud; 4850,
Sabah namazının sünneti iki rekattir: Müslüm; 723, 726,
Sabah namazının vakti: Müslüm; 645,
Sabah ve akşam aşikar okunur: Müslüm; 449,
Sabaha çıktığın zaman kendine akşamın sözünü etme,
akşama çıktığın zamanda sabahtan söz etme: Tirmizi; 2435,
Sabahın sünnetini düşman süvarisi dahi kovalasa terk
etmeyin: Ebu Davud; 1258, Müsned; 9242,
Sabahtan önce vitri kılmakta acele edin: Ebu Davud; 1436,
Tirmizi; 467, Müslüm; 750,
Sabır ilk anki sabırdır: Ebu Davud; 3124, Müslüm; 923,
Tirmizi; 992, Nesei; 1870, İbn Mace; 1596,
Saç ve sakalın beyazı yolmak yasaktır: İbn Mace; 3721,
Saçı örgülü kadın örgüsünü çözmeden gusül edebilir:
Müslüm; hayz 58,
Saçı ulayana lanet etti: Tirmizi; 2932,
Saçı ve elbiseyi toplamaktan nehyedildim namazda: Buhari;
ezan 133, 134, Müslüm; salat 226, 231, Ebu Davud; salat 1515,
Saçları örgülü kadın gusülde çözmez: Müslüm; 58,
253
Saçları topuz yaparak bir erkek namaz kılamaz: Ahmed;
1/304, Müslüm; salat 232, Ebu Davud; 647, İbn Huzeyme; 910,
Taberani; kebir 12196, Beyhaki; 2/108,
Sad ile beraber Şam' ın bazı köylerinde 40 gün kaldık, O
namazları kısaltıyordu: Abdurrezzak; musennaf 4350,
Sadaka vermekten kulun malı eksilmez: Tirmizi; 2427,
Sadakadan dönen kustuğunu yiyen köpek gibidir: Nesei;
2608,
Sadakanın en üstünü ilim öğrenmek ve onu öğretmektir: İbn
Mace; mukaddime 20,
Sadakaya teşvik: Müslüm; 94,
Sadakayı gizli verin: Müslüm; 1031,
Saflarda düzensiz durmayın, sonra ihtilafa düşersiniz: Nesei;
807,
Safları düzeltin: Müslüm; 435,
Safların gerisinde tek başına namaz olmaz: Ebu Davud; 682,
Tirmizi; 230, İbn Mace; 1004,
Sağ elinle yazı yaz: Tirmizi; 2803,
Sağ elinle ye: Müslüm; 2034,
Sağ elle tesbih etmek: Ebu Davud; 1502, 5065, Tirmizi; 3715,
Sağ ile başlamak: Buhari; 2c. 526,
254
Sağa sola bakılmaz namazda: Ebu Davud; 910,
Sağlık ve boş vakit, insanlardan pek çoğunun aldandıkları iki
büyük nimettir: Buhari; rikak 1, Tirmizi; zühd 1, 2405, İbn Mace;
zühd 15, Darimi; rikak 2,
Sahabenin bağışlandığı: Müslüm; 2494, Tirmizi; 4120, 4111,
4113, Ebu Davud; 4654,
Sahabenin fazileti: Tevbe; 100, Enfal; 64, Haşr; 8, 9, Feth; 18, 19,
Buhari; 7c. 3432, 3412, 8c. 3551, 3559, 3562, İbn Mace; 161, Müslüm;
1856, Tirmizi; 4113,
Sahabeye sövmek haramdır: Müslüm; 2540,
Sahibinin izni olmadan davar sağılmaz: Müslüm; 1726,
Sahibininde (çocuğa hac varmı sorusuna binaen) haccı vardır:
Müslüm; 1336, Ebu Davud; 1736,
Sahur ile namaz arası 50 ayet okuyacak kadardır: Nesei; 2155,
Sahur yemeği: Müslüm; 1095,
Sahur, kafirlerle sizin orucunuz arasındaki farktır: Müslüm;
3c. 131,
Sahura kalkın sahurda bereket vardır: Nesei; 2147, 2150,
Sakaleyn hadisi; ‘Allahın kitabı’ rivayeti: Ebu Davud; 1906,
İbn Mace; 3074, İbn Şeybe; 7. bab no 27, Ahmed; 4/185, Tirmizi; fiten
48,
255
Sakaleyn hadisi; ‘Allah’ ın kitabı ve benim sünnetim’
rivayeti: Muvatta; kader 3, Hakim; müstedrek 1, 93, Dare Kutni;
4/245, Beyhaki; 1/114, Bezzar; 601, 223. sy, Hibetullah et Taberi es
Sünnet; 80, İbn Şahin et Tergib fi fadailil Amal; 528, Suyuti Camius
Sağir; 1c. 297,
Sakaleyn hadisi; ‘Allahın kitabı ve ehli beytim’ rivayeti:
Müslüm; fedailüs Sahabe; 36, 37, Tirmizi; 3786, İbn Mace;
Sakalı bırakın bıyığı kısaltın: Nesei; 5228, Tirmizi; 2913, 2912,
Müslüm; 254-260, Ebu Davud; 145, 4198-4200, Buhari; 13c. 5926,
Muvatta; 2c. 64,
Sakalı hilalleyin: Ebu Davud; 145,
Sakalı kınalayın: Müslüm; 2102, Nesei; 5079, Ebu Davud; 4204,
Sakalından, sakalının eninden ve boyundan alırdı: ZAYIF:
Tirmizi; 2911,
Sakın hiçbirinizi gece leş gibi yatan, gündüzünde durmadan
hareket eden bir sinek gibi dinlenmeden, dünya için çalışan bir kişi
bulmayayım: Abdullah bin Mübarek Kitabul zühd ver-rekaik 118,
Sakın sahabilerime sövmeyin: Müslüm; 2540, Buhari; 7c. 3432,
Sakın
sizden
birinizi
emrettiğim
veya
menettiğim
hususlardan biri kendisine gelince koltuğuna yaslanmış olduğu
halde ‘bilmiyorum, Allah’ ın kitabında ne bulursak ona uyarız’
derken bulmayayım: Tirmizi; 2800, İbn Mace; 12, Ebu Davud; 4604,
Salavat getirin: Ebu Davud; 1530, Nesei; 1297, Müslüm;
256
Salih kadınla evlenin: Müslüm; 1467,
Salihler deryaya daldı, peygamberler sahilde yaya kaldı:
MEVZU: Şatahatus sufiyye; 31,
Sana emrim baş üstüne derler. Senin yanından ayrıldıkları
zaman da onlardan bir grub zihinlerinde senin söyleğinden başka
bir görüşle geceler. Allah onların zihinde kurdukları şeyleri yazar.
Bu sebeble sen onlardan yüz çevir ve Allah' a güven, Allah vekil
olarak sana yeter: Nisa; 81,
Sana kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar: Maide; 4,
Sana ruhtan soruyorlar: Müslüm; 2794,
Sana vahyettiğimizi onlara okuyasın: Rad; 30,
Sana zikri indirdik ki insanlara bunu anlatasın: Nahl; 44,
Sana, savaş ganimetlerini soruyorlar: Enfal 1,
Sapan taşından nehyetti: Müslüm; 1954, Nesei; 4819, İbn Mace;
17, Ebu Davud; 5270,
Sapıklık aşalığına düşmekten, düşmanların şerrinden, kötü
kaderden ve belanın sıkıntısından Allah’ a sığınırım: Nesei; 5456,
Saptırıcı alimlerin geleceği: Müslüm; 1847,
Saralı olan kadının üstüm açılmasın diye Rasulülla (sav)’ den
dua istemesi: Buhari; marza 6, Müslüm; birr 54,
Saranın tedavisi: Müslüm; 2265,
Sargılar üzerine mesh: İbn Mace; tahare 134,
257
Sarhoşa 40 sopa had vurulur: İbn Mace; 2569-2571,
Sarhoşken
ne
dediğinizi
bilinceye
kadar
namaza
yaklaşmayın: Nisa; 43, Tirmizi; 3215,
Sarhoş olana dayak atın: Nesei; 5628,
Sarhoşluk veren her şeyin haram oluşu: Buhari 12c 5647,13c
6090, İbn Mace; 3386-3391, Nesei 5653,
Sarı halka takmak ondan bir fayda sağladığına inanmak
şirktir: İbn Mace; tıbb 39, Ahmed; 4/445,
Sarığın ucu omuzlar arasına sarkıtma: İbn Mace; 3587,
Sarık üzere mesh: Tirmizi; 100, Müslüm; 275, Nesei; 104-106,
Sarımsak ve soğan yiyen mescidlere girip kokusuyla rahatsız
etmesin: Muvatta; 1c. 70, Müslüm; 561,
Satılan malı övmek yasaklanmıştır: Nesei; 4481,
Savaş halinde nöbetleşe namaz kılmak: Buhari; 8c. 3861, Nisa;
101,
Sazlı ve sözlü eğlenme kalpte nifak yeşertir: Ebu Davud;
Secde etmesini emretseydim kadının erkeğine secde etmesini
emrederdim: Ebu Davud; 2140, Tirmizi; 1168,
Secde ve taberake suresini okumadan yatmazdı: Tirmizi; 3627,
Secdede ayaklar dik ve yapışık olur: Nesei; 1100,
258
Secdede biraz oturmadan kalkmazdı: Ebu Davud; 843, Tirmizi;
286,
Secdede elleri kaldırma: Buhari’ nin cüzü; 12, 25, 32, İbn Mace;
860, 861, 865, Ebu Davud; 723, 739, 740,
Secdede ne okunur: Ebu Davud; 1414, Tirmizi; 261, Nesei;
1130,
Secdeden kalkarken ellerini kaldırırdı: Nesei; 1143,
Secdeye giderken eller önce konur: Buhari; 2c. 796, Buhari
tarihi: 1c. 139, Nesei; 1091, Ebu Davud; 840, Tahavi; 1c. 245, Darimi;
1327,
Secdeyi tilavet: Müslüm; 575,
Seferde iki namazı cem: Müslüm; 703,
Seferde kurban kesilir: Müslüm; 1975, Ebu Davud; 2814,
Seferde mesafe: Buhari; 6c. 2762, Müslüm; 690, Ebu Davud;
1201, 1233,
Seferde sünnet kılınmaz: Müslüm; 689, Buhari; 3c. 1066, Nesei;
1457, Muvatta; 1c. 188,
Sefere üç yer dışında hasseden yola çıkılmaz: Mescidi Haram,
Mescidi Nebevi, Mescidi Aksa; Buhari; 3c. 1130, Müslüm; 1392,
Seferde vitr kılınır: İbn Mace; 1194,
Seferde namazı kısaltmanın delilleri: Saad ile beraber Şam’
ın bazı köylerinde 40 gün kaldık, o namazları kısaltıyordu;
259
Abdurrezzak; 4339, İbn Ömer, Azerbaycan’ da namazlarını altı ay
iki rekat kıldı: Abdurrezzak; 4339, Beyhaki; 3/152, İbn Hacer; telhis
2/47, Ahmed; 5552, Heysemi; 2/158, Enes bin Malik Şam’ da iki
sene yolcu namazı kılmıştır: Abdurrezzak; 4354, İbnu Şeybe; 517,
Enes (ra)’ dan; Rasulüllah (sav)’ in ashabı Ram Hürmüz’ de yedi ay
kalmışlar ve namazı kısaltarak namaz kılmışlardır: Beyhaki; 3/152,
Hasan Basri, Kabul’ da Abdurrahman bin Semure ile beraber iki
sene ikame ettim, namazları kısalttım, demiştir: Abdurrezzak; 4352,
‘Benim doğduğum yer Mekke, hicret ettiğim yer Medine, Medine’
de durdummu dört, zulhuleyfe’ den öteye dönünceye kadar iki
kılarım.’ Sahabenin biri; ‘Ey Allah’ ın Rasulü, ben memleketime
gidiyorum ve iki ay kalıyorum namazı kısaltacakmıyım ?’ diye
sorar. ‘Evet orada elli yıl da kalsan seferisin’ dedi: Ebu Bekir;
müsned 135, Ayrıca: Nisa; 101, Buhari; 3c. 1066, 1070, 6c. 2762,
Müslüm; 2c. 686, 690, İbn Mace; 1065, Nesei; 1420,
Seferde namaz iki rekattir, kim sünnete muhalefet ederse
inkar etmiş olur: Abdurrezzak; 4281, Taberani; kebir
Seferi olan imam namaz kıldırır, mukim cemaat ona uyarsa
son ikiyi cemaat kendi tamamlar: Muvatta; 1c. 192,
Sekizincide oturur, dokuza kalkar ve oturur selam verirdi
vitirde: Müslüm; 788, Ebu Davud; 1340,
Selam almak namazda: Müslüm; 928, Darimi; 1368, Ebu
Davud; 1923, Tirmizi; 368,
Selam ver tanıdığına tanımadığına: Buhari; iman 20,
260
Selam vermek islamdandır: Buhari; 1c. 300,
Selamdan önce kelam, selamdan sonra kelam yoktur: Tirmizi;
2841,
Selamı parmakla Yahudiler, elle Hırıstıyanlar verir: Tirmizi;
2835,
Selamın tamamı tokalaşmadır: Tirmizi; 2870, 2871, 2874,
Selamlaşma adabı: Müslüm; 2160, Tirmizi; 2861, Ebu Davud;
5197,
Semada olanının eminiyim: Müslüm; 632, 1064,
Semadadır Allah cc: Müslüm; 537, Ebu Davud; 930, İbn Kesir;
4c. 1783,
Semadadır hadisi: Müslüm 537, Ebu Davud; 930, İbn Kesir; 4c.
1783, Buhari; 4351, Müslüm; 1064,
Semanın arası beşyüz senedir: Ebu Davud; 4723, İbn Mace;
193,
Semanın yedi kat oluşu: Muminun; 17,
Semaya gözleri dikmeyin namazda: Ebu Davud; 913, İbn
Mace; 1045,
Semi Allahu li men hamideh: Müslüm; 476, Ebu Davud; 847,
Tirmizi; 266,
Semud kavminin helakı: Fussilet; 17,
261
Sen kitab ehli bir kavme gidiyorsun, onları Allah’ ın birliğine
davet et: Müslüm; 19, Ebu Davud; 1584, Tirmizi; 621, Nesei; 2437, İbn
Mace; 1783, Buhari; 16c. 7247,
Sen önceden kitab nedir, iman nedir bilmiyordun: Şura; 52,
Seni uyutan Allah benide uyuttu: Tirmizi; 3373, Taha; 14,
Senin babanda benim babamda ateşte: Müslüm; 203, Ebu
Davud; 4718,
Serçeyi dikip atış yapmayı yasakladı: Nesei; dahaya 42,
Darimi; edahi 16,
Sesinizi kuran ile süsleyin: Müslüm; 792,
Sevabın çokluğu belanın büyüklüğüyle beraberdir: İbn Mace;
1031,
Sevablar on mislidir: Buhari; enbiya 37, Müslüm; siyam 181,
Sevdiğini kardeşiniz için sevmedikçe iman etmiş olmazsınız:
Buhari; iman 41, Müslüm; iman 71, Nesei; iman 19, Tirmizi; 2628,
Sevdiğini
ölçülü
sev,
bir
gün
olur
düşmanın
olur,
sevmediğinide ölçülü sevme bir gün gelir dostun olur: Tirmizi; 2065,
Sevdiğinizi söyleyin: Ebu Davud; 5124, Tirmizi; 2393,
Sevgi göstermezler: Mücadele; 22,
Sehv secdesi: Buhari; 1c. 489, 3c. 1163, Müslüm; 573, Ebu
Davud; 1023, Tirmizi; 392,
262
Sevindirici bir haber aldığında secdeye kapanırdı: Ebu
Davud; 2774, İbn Mace; 1394,
Sevme Allah içindir: Müslüm; 2566,
Seyidiyim ademoğlunun: Tirmizi; 3355,
Sığırın zekatı: Nesei; 2443,
Sığırın zekatını vermeyenlerin cezası: Nesei; 2447,
Sıkıntı duası: Müslüm; 2730,
Sıla et, annene vazifeni ifa et: Ebu Davud; 1668, Buhari; 13c.
5990,
Sılayı rahim farzdır: Müslüm; 2554,
Sırat üzerinde ara, şayet bulamazsan amel terazisinin yanında
ara: Tirmizi; 2550,
Sırtlan etinin hükmü: Nesei; 4303,
Sırtta çocuk ile namaz: Ebu Davud; 917, Müslüm; 543, Nesei;
828,
Sidretul Munteha: Müslüm; 173,
Sigara haramıdır: Araf; 157, Nisa; 29, Bakara; 219, İsra; 26, 27,
Gaşiye; 6, 7,
Sihir yapılması Rasulüllah (sav) efendimize: Müslüm; 2189,
Sihrin hükmü: Müslüm; 2189,
Simsarlık yasaklanmıştır: Nesei; 4479,
263
Sineğin kanadındaki ilahi sır: Buhari; 7c. 3098,
Sinek bir kaba düşerse ters çevir: İbn Mace; 3504, 3505, Buhari;
tıb 58, Darimi; 1701,
Sirke ne güzel katıktır: Nesei; 3776, İbn Mace; 3316,
Siyah köpek eniğinin bir çocuğun içinden çıkması: Darimi;
19,
Siyah sarık takmış: Nesei; 5308, 5311,
Siyah ve beyaz iplik birbirinden ayrılıncaya kadar yeyin için:
Müslüm; 1090, Nesei; 2169, Tirmizi; 3292,
Siyer babı: Müslüm; 1730,
Siz Allah’ a hakkıyla tevekkul etmiş olsaydınız kuşların
rızıklandırıldığı gibi sizde rızıklandırılırdınız: Tirmizi; 2447, İbn
Mace; 4164,
Siz benden sonra bazınız bazınızın boynunu vurarak kafir
olarak dönmeyin: Ebu Davud; 4686, Müslüm; 66, Nesei; 4130, İbn
Mace; 3943, Buhari; edep 48/8,
Siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz: Müslüm; fedail
141,
Siz günah işlemeseniz, Allah günah işleyecek bir halk yaratır,
onları affederdi: Müslüm; 2748, Tirmizi; 3768, Riyazüs Salihin; 1871,
Tergib ve Terhip; 6c. 136. sy,
264
Siz günah işlemez olsaydınız, mutlaka Allah, günah işleyecek
ve kendilerini bağışlayacağı yaratıklar yaratırdı: Tirmizi; 2646, 3768,
Müslüm; 2748,
Siz kendinizi temize çıkarmayın, O sakınanları daha iyi bilir:
Necm; 32,
Siz kitabın bir kısmını alıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz:
Bakara; 85,
Siz Kur’andan bildiğinizle amel edin, ondan bilmediğinizi
ise bilenine sorun: Ahmed; 2c. 300, 400,
Siz ne sağıra ve nede gaibe dua ediyorsunuz, size şah
damarınızdan daha yakın olana ediyorsunuz: Buhari; tevhid 9,
Müslüm; zikir 44,
Siz uyuduğunuzda şeytan kafanıza üç düğüm atar: Muvatta;
1c. 222,
Sizdemi körsünüz: ZAYIF: Ebu Davud; 4112, Tirmizi; 2927,
Sizden biri bir kavmi ziyaret ettiğinde onlara namaz
kıldırmasın: Nesei; 787,
Sizden biri cumaya giderse gusletsin: Nesei; 1376,
Sizden biri ölümü temenni etmesin: Ebu Davud; 3109, Nesei;
1821, İbn Mace; 4265, Müslüm; 2680, Tirmiz; 978,
Sizden biriniz bir kadına dünür olduğunda eğer kadının
nikahına celb edecek yerlerine bakmaya gücü yeterse yapsın: Ebu
Davud; 2082, Tirmizi; nikah 5, Ahmed, 3\334, Müslüm; nikah
265
Sizden biriniz bir parçası iki omzunu örtmeyen tek parça
kumaş ile namaz kılmasın: Abdurrezzak; 1374, Ahmed; 2/255,
Buhari; salat 5/2, Ebu Davud; 627, Tahavi; 1/381,
Sizden biriniz cehenneme uğrayacak sonra ondan amelleri
sayesinde çıkacaklardır: Tirmizi; 3368, Meryem; 71,
Sizden biriniz din kardeşini severse bunu ona bildirsin:
Tirmizi; 2502,
Sizden biriniz şakada olsa kardeşine silah doğrultmasın:
Tirmizi; 2250,
Sizden herhangi birisi bir münker gördüğünde değiştirsin:
Müslüm; 49-50, rüya 2-6, Buhari; ilim 28, tabir 3, 10, 26, 46, Ebu
Davud; tıb 24, melahim 17, Nesei; iman 17, Darimi; rüya 5, 6, Muvatta;
rüya 4,
Sizden hiçbir kimse yoktur ki beraberinde cin arkadaşı ile
melek arkadaşı olmasın: Darimi; 2785, 2737, Müslüm; münafıkın,
Buhari; rikak 18,
Sizden kim bir bilgi biliyorsa onu söylesin, bilmeyende
Allah bilir desin: Darimi; 179,
Sizden öncekiler kafaları testere ile kesilir, demir taraklarla
taranır genede dönmezlerdi: Ebu Davud; 2649,
Sizden öncekilerin yoluna uyacaksınız: Müslüm; 2667,
Size bir emir verdiğim zaman gücünüz nisbetinde yapın:
Buhari; ihtisam 2, Müslüm; hacc 412, Nesei; menasik 1, İbn Mace; 1,
266
Size bir kavmin lideri geldiğinde ona ikram ediniz: İbn Mace;
edep 19,
Size farz olmasından korktuğum için teravihe çıkmadım:
Nesei; 1604,
Size iki şey bıraktım, Allah’ ın kitabı ve benim sunnetim:
Muvatta; kader 3, Hakim; müstedrek 1, 93, Dare Kutni; 4/245,
Beyhaki; 1/114, Bezzar; 601, 223. sy, Hibetullah et Taberi es Sünnet;
80, İbn Şahin et Tergib fi fadailil Amal; 528, Suyuti Camius Sağir; 1c.
297,
Size ne oluyor
ki üzerinde Allahın adı zikredilmiş olan
şeylerden yemiyorsunuz: Enam; 119,
Size sık sık ağzınızı misvaklamayı söyledim: Nesei; 6,
Sizi bıraktığım müddetçe sizde beni bırakın ve ancak size
hitab ettiğim zaman benden alın: Tirmizi; 2819,
Sizi gecesi gündüz gibi apaydınlık bir yolda bıraktım: İbn
Mace; 43,
Sizin en hayırlınız Kuran öğrenen ve öğreteninizdir: Ebu
Davud; 1452, Tirmizi; 3070, İbn Mace; 211,
Sizler
ancak
zayıflarınız
sebebiyle
rızık
ve
yardım
alıyorsunuz: Buhari; cihad 76, 80, Tirmizi; 1754, Nesei; cihad 43, İbn
Mace; cihad 78,
Sizler benim yanımda olduğunuz gibi aynı şekilde olsanız
melekler sizi kanatlarıyla gölgelendirir: Tirmizi; 2569,
267
Sizleri kabir ziyaretinden men etmiştim, artık edebilirsiniz:
Müslüm; 977, Ebu Davud, 3235, Nesei; 2034, Tirmizi; 1060,
Sizleri zandan sakındırırım, çünkü zan sözlerin en yalanıdır:
Buhari; 13c. 6048,
Soğuk ve rüzgarlı günlerde cemaatle namaza gitmeyebilirsin:
Nesei; 654,
Sohbete gelince selam vermenin adabı: Ebu Davud; 5177,
Müslüm; 1479,
Sol elle yiyeni men edin: Müslüm; 2021,
Son en alt semaya iner: Buhari; teeccüd 14, deavat 13, Müslüm;
misafirun 168,
Son peygamber oluşu: Müslüm; 2286,
Sonradan çıkan her şey bidattır: Ebu Davud; sünne 5, Müslüm;
866, Nesei; iydeyn 22, İbn Mace; 7, Darimi; 16, 23,
Sorup öğrenmeye gitmek ve ehline de öğretmek: Buhari; 1c.
246,
Soy sebebi ile nikahı haram olanlar süt sebebiylede
haramdır: İbn Mace; 1937, Nesei; 3285,
Soy sop davası için ölen bizden değildir: Müslüm; 1848,
Sövmeyin: Müslüm; 2537, Tirmizi; 2043, 2047, Ebu Davud;
4894,
268
Sözlerinde ve fiillerinde ileri gidip hadleri aşanlar helak
olmuştur: Müslüm; 2670,
Sözü doğru olanın rüyasıda en doğru olur: Müslüm; 2263,
Sözümü aktarın: İbn Mace; 24,
Sözümü duyup onu duymayana ulaştıran kişinin Allah
yüzünü bereketle aydınlatsın: Tirmizi; 2794,
Sözün sihirlisini söylerdi: Buhari; tıb 12c. 5791,
Sözünde durmayan herkesin kıyamet günü bir sancağı olacak
ve bu falanın vefasızlığının alametidir, denilecek: Darimi; 2545,
Müslüm;
Su ancak sudan dolayıdır (nesh oldu): Müslüm; 343-347,
Su dağıtan en son içer: Taberani Mucemus Sağir; 599, Ebu
Davud; eşribe 19, Tirmizi; eşribe 20, 1956,
Su içmenin şekli: Müslüm; 2024, 2027,
Subhanallah, bu söz Musa’ nın kavminin sözüne benzedi:
Tirmizi 2271,
Sui zan dan sakının: Müslüm; 2563,
Sultan velisi olmayanın velisidir: Buhari; 11c. 5228,
Suret bulunan eve melek girmez: Müslüm; 2104,
Suret haramdır: Nesei; 2033, Müslüm; 2104, Buhari; 5c. 2296, 4c.
1929, 7c. 3145, 16c. 7432, İbn Mace; 2151,
269
Susan kurtulur: Darimi; 2716, Tirmizi; kıyamet 50,
Suyu ayakta içme: Müslüm; 2034,
Suyu içince sağdakine ver: Müslüm; 2160,
Suyu satmayı yasak etti: Nesei; 4635,
Süleyman (as)’ ın bir gecede bütün eşlerini dolaşması Nesei;
3812,
Süleyman kardeşimin duası olmasaydı, o bağlanır (iblisi kast
ediyor) Medine çocuklarıda onunla oynardı: Nesei; 1215,
Sünnet dahilinde orta yolla çalışmak, bidat içinde var
gücüyle çalışmaktan daha hayırlıdır: Darimi; 223,
Sünnet namazlar evde kılınır: Ebu Davud; 1300,
Sünnet namazlar: Müslüm; 723, 736, Nesei; 874, 869, 1795,
Tirmizi; 419, 439,
Sünnet nuhun gemisine benzer ona binen kurtulur: İmam
Malik; Suyuti; miftahul cenne 53,
Sünnet olmak, etek tıraşı, bıyık kısaltma, tırnak kesme,
koltuk altını yolma fıtrattandır: Nesei; 9,
Sünnet vahiydir: Necm; 3-4, Ahkaf; 9, Hakka; 44-47, Enam; 50,
Araf; 3, Maide; 49, Nisa; 105, Nisa; 113, Bakara; 231, Bakara; 151,
Bakara; 129, Ali İmran; 164, Cuma; 2, Ahzab; 34, Ebu Davud; 4604,
Hakim; müstedrek 1c. 93,Beyhaki; 10c. 114, Kıyame; 16-19, Buhari; 1c.
270
243, Buhari; 10c. 4668, 11c. 5307, Müslüm; 687, Ahmed; 2c. 12, 192, İbn
Kesir; 13c. 7529,
Sünnet, Kur’ andan ayrı hüküm koyma selahiyyetine sahiptir,
haram ve helal kılma yetkisine sahiptir, Kur’ anın mücmelini beyan
eder, Kur’ anın umumi olan hükmünü tahsis eder: Nisa; 59, 65, 80,
113, Haşr; 7, Ahzap; 34, 36, Ebu Davud; 4605, 4604, İbn Mace; 12,
Necm; 3, 4, Nahl; 44, Buhari; 10c. 4668,
Sünnete sarılın: Müslüm; 2674, 2358, Ebu Davud; 4604, Tirmizi;
2815, İbn Mace; 12, 49,
Sünnete uy, bidat işleme, sünnete uydukça asla sapıtmazsın:
Darimi; 204,
Sünnete uymak: Buhari; 15c. 7136,
Sünnete uymak kurtuluş vesilesidir: Darimi; 97,
Sünnete uyun azı dişinizle dahi olsa: Darimi; 96,
Sünnete uyun ve ona azı dişinizle sımsıkı sarılın,dinde
sonradan
çıkarılan
işlerden
sakının,sonradan
çıkarılan
şey
bidattir,ve her bidat sapıklıktır: Ebu Davud; 4607, Tirmizi; 2815, İbn
Mace; 42, Müslüm; 867, Nesei; 1578, 1404,
Sünneti terk bidatı doğurur: Ahmed; 4/1055,
Sünneti terk ederseniz şaşırır kalırsınız: Darimi; mukaddime,
Ahmed; 417, 455,
271
Sünnetin terk edilmesi dinin yok olup gitmesinin başlangıcı
olacaktır. İpin bir büklüm gitmesi gibi dinde bir sünnet, bir sünnet
derken yokolup gider: Darimi; 98,
Sünnetinde kitab olarak açıklanması: Müslüm; 1691,
Sünnetten yüz çeviren benden değildir: Müslüm; 1401,
Süreyya yıldızında da olsa iman bazı kişiler onu elde eder:
Tirmizi; 3926,
Sürme, gözleri parlatır, kirpikleri büyültür: Nesei; 5081,
Süryaniceyi 18 günde öğrendi: Tirmizi; 2857,
Süt amcanın yanına girilir: Nesei; 3302,
Süt dolu iki kadeh getirildi. Ve bunlardan birini seç denildi.
Rasulülah (sav) ikisine de baktı da sütü aldı. Cibril Rasulüllah' a:
Seni fıtrata hidayet eden Allah' a hamd olsun, şayet şarabı alsaydın,
ümmetin azalacaktı dedi: Buhari; 10c. 4508,
Süt emme: Müslüm; 1450,
Süt emziren hamile kadın oruç tutmayabilir: Nesei; 2310,
Süt içmenin cevazı: Müslüm; 2009,
Süt kardeş kızının haram olması: Müslüm; 1446,
Süt kardeşliği ancak açlıktan dolayıdır: Buhari; nikah 21,
Müslüm; 1455,
Süt ve bal karışımı hüznü giderir: Müslüm; 22,
272
Sütreye doğru namaz kıl: İbn Huzeyme; 800, Abdurrezzak;
2305, Müslüm; 501, Ebu Davud; 687,
Sütü için beslenen ve yük taşımak için kullanılan develere
zekat yoktur: Nesei; 2442,
273
Ş
Şaban ayında oruç tutma: Müslüm; 1161,
Şafağın siyah ve beyaz ipliğe benzetilmesi: Bakara; 187,
Müslüm; 1090, Buhari; 4c. 1786, Nesei; 2169, Tirmizi; 3149, 3151,
Şah damarımızdan daha yakındır: Kaf; 16,
Şahid ol ya Rabbi: Ebu Davud; menasik 56, İbn Mace; menasik
84, Müslüm; 1218,
Şahitsin konuşamazsın: Müslüm; lian 15, Ebu Davud; 4533,
Şaka ile de olsa talak geçerli olur: Ebu Davud; 2194, İbn Mace;
2039,
Şaka da olsa yalanı terk edene cennetin ortasında bir köşke
kefilim: Tergib ve Terhip; 5c. 491, Ebu Davud;
Şakaları Rasulülla (sav) efendimizin: Ebu Davud; 4998, 5002,
İbnMace; 4042, Tirmizi; 2056-2060,
Şakalarıda ciddiydi ve yalandan uzaktı: Ebu Davud; edep 80,
Tirmizi; 2058, Darimi; istizan 68,
Şaki ve said meselesi: Buhari; 3c. 1286,
Şalvar giyinme: Nesei; 5290,
Şalvar ile namaz kılma: Ebu Davud; 636,
Şalvar sattım Rasulüllah (sav) efendimize: Nesei; 4569,
274
Şamda iki sene yolcu namazı kılmıştır: Abdurrezzak;
musennaf 4354, İbn Ebu Şeybe; 517.
Şarab hastalıktır, ilaç değil: Müslüm; 1581, Ebu Davud; 3873,
Tirmizi; 2119,
Şarab içene uygulanacak hadd: Müslüm; 1706,
Şarab ile tedavide yasaktır: İbn Mace; 3500,
Şarab satmak haramdır: Müslüm 1578-1581, Nesei; 4639,
Şarabın haram edilişi: Buhari; 5c. 2279, 12c. 5640, 14c. 6641, 5c.
2061,
Şarabın haram kılınması: Müslüm; 3032, 1578, 1580, Maide; 90,
91,
Şarabtan sirke yapmak haramdır: Müslüm; 1983,
Şarap içerek ölene, son nefesde cehennem suyu serpilir:
Nesei; 5641,
Şarkı söylemek haramdır: Ebu Davud; 4922, 4927, İbn Mace;
1897, Tirmizi; 1096,
Şarkıcı cariyeleri satmayın, onları satın almayın ve onları
öğretmeyiniz. Onlarla yapılan ticaretle hayır yoktur ve onların
parası haramdır, işte bu ayet lokman altı dır: Tirmizi; 3409, Lokman;
6,
Şarkıcı ve çalgıcı kadınlar çalıştıranlar,içki içenler ve ipek
elbise giyenler yüzünden bu ümmette yere batma, hayvan şekline
275
dönüşme ve gökten taş yağma hadisleri olacaktır: Tirmizi; 2280, İbn
Mace; fiten 29, Taberani Mucemus Sağir; 673,
Şarkıcılık
kazançlarını
ve
onların
bedellerini
yemeği
yasakladı: İbn Mace; 2168,
Şarkıcının kazancı: Buhari; 5c. 2069,
Şayet sen insanların kusurunu araştıracak olursan ya onları
ifsad etmiş olursun veya ifsad etmeye yaklaştırırsın: Ebu Davud;
edeb 44. bab no 4888,
Şefeat: Buhari; 13c. 6015, 14c. 6468, 16c. 7310, 10c. 4688,
Müslüm; 183/302, 193/326, Nesei; 4977, İbn Mace; 60, 4280, 4310,
Tirmizi; 2251,
Şefeatım ümmetimin büyük günah sahiplerinedir: Tirmizi;
2552,
Şefeati, recmi, deccali ve kabir azabını inkar
edecek bir
kavim gelecek: Müslüm; 585, 2867, 2869, İbn Mace; 347, 348, Buhari;
3c. 1023, 1028, 1299, Ebu Davud; 4751, 4753,
Şehid kendi ailesinden yetmiş kişiye şefeat eder: Ebu Davud;
2522,
Şehid olduğu gibi gömülür: Buhari; 9c. 4174, Ebu Davud; 3134,
İbn Mace; 1515,
Şehid öldürülme acısını ancak birinizin çimcikleme acısını
hissetmesi gibi hisseder: Darimi; 2413, Nesei; cihad 35, Tirmizi; cihad
26, 1719,
276
Şehidlerin
ruhları
yeşil
kuşlar
şeklindedir,
cennetin
meyvelerinden veya cennetin ağaçlarından tenavül (yeme) ederler:
Tirmizi; 1691,
Şehidler;
taundan
ölen,
zaturreden,
karın
ağrısından,
yanarak, yıkık altında, hamile: Müslüm; 1914, İbn Mace; 2803, Nesei;
1837, Ebu Davud; 3111,
Şehidliği istemenin fazileti: Müslüm; 1876, 1888, 1914, 1908,
Şehidliği samimimiyetle kim isterse yatağında bile ölse
şehidtir: Darimi; 2412, Müslüm; imaret 157, Ebu Davud; vitr 26,
Nesei; cihad 36, Tirmizi; 1705, İbn Mace; cihad 15,
Şehrin uzak semtinde bir kadınla oynaştım, kendisiyle cima
dışında her şeyi yaptım benim hakkımda hükmünü ver ey Allah’ ın
Rasulü; ‘gündüzün iki tarafında adab ve erkanında iki rekat namaz
kıl, iyilikler kötülükleri giderir’: Tirmizi; 3312, Hud; 114,
Şeri delilleri bilmek; Bakara; 151, 231, Nisa; 113, Cuma; 2,
Ahzab; 34, Buhari; 10c. 4668, Ebu Davud; 4604,
Şeriata aykırı icraatın reddolunacağı: Buhari; 16c. 7221,
Şerli insan, şunlara bir yüzünü başkalarına da bu yüzünü,
gösterendir: Muvatta; 4c. 395, Müslüm; akdiye 99, Buhari; ahkam
93/27,
Şerli müslümanın misali: Buhari; itisam 3, Müslüm; fedail 132,
Ebu Davud; sünne 7,
277
Şevvalde 6 gün oruç tutma: İbn Mace; 1715, Müslüm; 1164, Ebu
Davud; 2433, Tirmizi; 756,
Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır:MEVZU: Ebu Yezid el
Bestami el-Kureyşi; 2/735, Eş-Şarani letaful minen; 147,
Şeytan ademoğlunun damarında kan gibi dolaşır: Müslüm;
2174, Ebu Davud; 4719,
Şeytan bile Allah’ tan korkarım, diyor: Haşr; 16,
Şeytan ilk kıyası yapandır: Darimi; 195-196,
Şeytan onları yollarından alıkoydu: Müslüm; 2865,
Şeytan, eşek, siyah köpek namaz kılarken birinin önünden
geçerse namaz bozulur: Müslüm; 510, Ebu Davud; 695,
Şeytana
demir
kamçıdandır,
namazda
parmak
işareti:
Müsned; 2/119, Bezzar; 5631, Taberani; dua 642,
Şeytanda dostlarına vahy eder: Enam; 121,
Şeytandan Allaha sığının: Müslüm; 2203,
Şeytanın arkadaşlığı: Nisa; 38, Fussilet; 25, Zuhruf; 36, 38, Kaf;
27,
Şeytanların haber hırsızlığı önlenmiştir: Tirmizi; 3541, Cin; 1,
19,
Şifa ayetleri: Tevbe; 14, Yunus; 57, Nahl; 69, İsra; 82, Şuara; 80,
Fussilet; 44,
Şifa duası: Müslüm; 2191, 2202, İbn Mace; 3528,
278
Şigar nikahı haramdır: Nesei; 3320, Müslüm; 1415, Ebu Davud;
2074, Darimi; 2186, İbn Mace; 1883,
Şiir haramdır: Müslüm; 2255, 2259, İbn Mace; 3755, Ebu Davud;
5009, Tirmizi; 3008,
Şiirle dolmaktansa vucudumun irinle dolmasını isterim:
Tirmizi; 3008,
Şirk en büyük zülümdür: Buhari; 10c. 4654,
Şirk koşmadan inanmazlar: Yusuf; 106,
Şirk üzerine ölen cehenneme gider: Nisa; 48, Müslüm; 92,
Şirk: Mümin; 141, Cin; 118,Yunus; 106, Lokman; 13, 30, Enam;
82, 88,
Şirki Rabbim affetmez: Nisa; 48, Zümer; 65, İsra; 74-75,
Şirkin misali: Tirmizi; 3018,
Şişmanladığım vakit yine onunla koşuya girdim, bu sefer
Rasulüllah (sav) beni geçti ve ‘benim bu koşuyu kazanışım, senin
kazandığın o koşuya karşılıktır’ buyurdu: Ebu Davud; cihad 68. bab
no 2578, İbn Mace; nikah 1979, Ahmed; 39-129,
Şu adamla, beraber namaz kılarak ona sadaka verecek kimse
yokmu: Ebu Davud; salat 55, Tirmizi; mevakıt 58, Dare Kutni; 1,
Taberani Mucemus Sağir; 425,
Şu beş şey fıtrattandır: Ebu Davud; 4198,
279
Şu ensar kadınları ne yamandır, dinlerini öğrenmede hayaları
engel olmadı: İbn Mace; 642,
Şu iki şey ümmetimin erkeklerine haramdır, altın ve ipek:
Ebu Davud; 4057, Nesei; 5147, İbn Mace; 3595,
Şüphe yokki halka kendisine fetva sorulan her meselede
fetva veren kimse mutlaka delidir: Darimi; 176,
Şüpheli şeylerden sakının: Buhari; 4c. 1900, 1903, Nesei; 4431,
Müslüm; musakat 107, 108,
Şüphesiz
Allah
ne
kendi
dinine
hilafetini
ve
nede
peygamberi ile gondermiş olduğu sünneti zayi edecek değildir:
Müslüm; 567,
Şüphesiz Allah her sanatkarı ve sanatını yapandır: Buhari;
İlahi Kelamın savunması; 117,
Şüphesiz bazı şiirler hikmetlidir: Darimi; 2707, Buhari; edep
90, Ebu Davud; edep 93, İbn Mace; edeb 41,
Şüphesiz ki Allah cc beni alemlere rahmet ve doğru yolu
gösterici olarak gönderdi ve zurna ve benzeri çalgı aletlerini, tef ve
benzeri aletleri ve putları kaldırıp gidermemi emretti: Müsned;
5/267, Ahkam; 6c. 255,
Şüphesiz sağlık ve boş zaman Allahın nimetlerinden iki
nimettir,bunlardan insanların çoğu aldanmaktadır: Darimi; 2710,
Buhari; rikak 1, Tirmizi; 2405, İbn Mace; zühd 15,
280
Şüphesiz sizden evvelki ümmetler ihtilaf ettiler de ihtilafları
kendilerini helak etti: Buhari; 11c. 5155,
Şüphesizki sen bir taşsın ne bir zarar verebilir nede yarar
sağlayabilirsin,eğer
sav
seni
öptüğünü
görmeseydim
seni
öpmezdim: Buhari; hacc 50, 57, Müslüm; hacc 248, 251, Ebu Davud;
menasik 46,
281
T
Tabiblikten anlamayanın bu işle uğraşamayacağı: İbn Mace;
3466
Tadili erkan farzdır: Ebu Davud; 858, İbn Mace; 871, Tirmizi;
264, Müslüm; 471,
Taharetsiz hiçbir namaz kabul olunmaz: Buhari; 1c. 287,
Tahiyatul mescid namazı: Müslüm; 875, Tirmizi; 510, Ebu
Davud; 1115, Buhari; 2c. 540,
Taif gazası: Müslüm; 1778,
Taklit haramdır: Ebu Davud; 4875, Tirmizi; 2504,
Taklitçilik hastalığı: Maide; 104, Araf; 28, 38, Tevbe; 30, 65, 69,
Yunus; 78, Enbiya; 53, Şuara; 74, Lokman; 21, Zuhruf; 22-25,
Takma saç takmayın: Müslüm; salat 61,
Takva buradadır: Müslüm; 2564,
Talak, Allah’ ın helal kılıp hoşlanmadığı şeydir: Ebu Davud;
2177, İbn Mace; 2016,
Talha bin Zubeyr (ra)’ nun fazileti: Müslüm; 2414, 2418,
Talut ve calut kıssası: Buhari; 7c. 3228, 8c. 3718, Bakara; 246-250
282
Tane tane konuşurdu, Allah Rasulü (sav): Müslüm; 2493,
Tarlası olan ya kendi eksin yada emanete versin: Nesei; 3853,
Tasavvufçulara reddiye: Darimi; 210, Kitabul Zühd ver-rekaik;
2089,
Tasvir haramdır: Müslüm; 2104, Nesei; 2033, Buhari; 4c. 1929,
5c. 2296, 16c. 7431, 7c. 3144, İbn Mace; 2151,
Taş meselesi Hz Ömer (ra)’ nun: Müslüm; 1270, Buhari; hacc
50, Nesei; 2920, Tirmizi; 862, İbn Mace; 2943, Ebu Davud; 1873,
Taşın Allah Rasulü (sav)’ i selamlaması: Müslüm; 2271,
Tirmizi; 3865,
Taşkınlıktan, aşırılıktan sakının: Nesei; menasik 217, İbn
Mace; menasik 63,
Tatavvu namazları: Müslüm; 728,
Taun, cinlerin azabıdır: Müslüm; 2218,
Tavaf yaparken az konuşun zira namazda sayılırsınız: Nesei;
2910,
Tavla oynamanın haramlılığı: Müslüm; 2260, İbn Mace; 3762,
3764,
Tavşan etinin helal kılınması: Buhari; 12c. 5603, Müslüm; 1953,
İbn Mace; 3243, 3245,
Tavuk etinin helalliği: Buhari; 9c. 4078, 12c. 5594, Müslüm;
eyman 9, Nesei; 4325, Darimi; etime 27,
283
Tay doğurmadan kıyamet kopmayacaktır: Ebu Davud; 4247,
Müslüm; 1847, Buhari; fiten 9/95,
Tebaasını aldatan vali olarak yıkamanın cevazı: Müslüm; 339,
Tebliğde metod: Bakara; 109, Nahl; 125, Araf; 199-200, Ali
İmran; 159, Müslüm; 2311-2319
Tecessüs, suizan, munafese haramdır: Müslüm; 2563,
Teeccüdün Rasulüllah (sav)’ e farz oluşu: İsra; 79,
Tek başlarına iken namahrem kadınların yanlarına girmeyin,
ya kocanın erkek yakınları, o ölümdür: Darimi; 2645, Buhari; nikah
111, Müslüm; selam 20, Tirmizi; rada 16, 1180,
Tek yolcu şeytandandır, çift yolcu şeytandır, üç tanesi ise
cemaattir: Muvatta; 4c. 374, Ebu Davud; cihad 15/79, Tirmizi; cihad
21/4,
Tekbir alırken ellerini kaldırdığını gördüm: Muvatta; 1c. 95.
sy,
Tekbirde ellerin kaldırılacağı: Buhari; 2c. 753, Müslüm; 390401, Ebu Davud; 722, 740, Nesei; 890, İbn Mace; 860-867, Tirmizi; 239,
Müsned; 3/436, Buhari; cüzünde 12, 25, 32,
Tekfir etmenin tehlikesi: Buhari; 13c. 6076,
Tekfircinin vasıfları: Buhari; menakıp 25, Müslüm; zekat 147,
İbn Mace; 12, Ebu Davud; 31,
284
Telbiye: Müslüm; 1184, Ebu Davud; 1812, Tirmizi; 825, Nesei;
2748, İbn Mace; 2918,
Telkin: Müslüm; 916, Ebu Davud; 3117, İbn Mace; 1445, Nesei;
1827,
Temaim (nazarlık, muska) takmak yasaktır: İbn Mace; 3530,
Tembellikten Allah’ a sığınma: Müslüm; 589,
Temettu Haccı: Müslüm; 1223,
Temettu haccını Ali’ (ra) nun yapması: Buhari; hac 34,
Müslüm; 158-161,
Temizlenenleri sever: Tevbe; 108,
Temizlenmenin sınırı kırk gündür: Tirmizi; 2906,
Temizlik namazın anahtarıdır: Ebu Davud; taharet 31, Tirmizi;
4, İbn Mace; taharet 3,
Tenasül uzvuna dokunan abdest alsın: Nesei; 443-446,
Teravih konusunda zayıf rivayetler: Ebu şeybe; musennaf 11c.
394, Taberani; 11c. 393, Beyhaki; 2c. 496, Nasbur-raye; 2c. 153,
Teravih namazı sekiz rekattır: Buhari; 4c. 1866, Müslüm; 738,
Ebu Davud; 1341, Nesei; 1697, Muvatta; 1c. 154. 203. sy, Beyhaki;
kübra 2c. 496,
Teravih namazının farz olmasından korktum: Ebu Davud;
1373, Müslüm; 761, Nesei; 1605, 1395, Tirmizi; 803, İbn Mace; 1327,
285
Tesbih namazı: Ebu Davud; 1297, İbn Mace; 1386, Taberani;
11622, İbn Huzeyme; 1216, Beyhaki; 3/51,
Teşehhüdde oturmayı unutan sehv secdesi yapar: Nesei; 1178,
Tirmizi; 387, 395,
Teşehhüde oturma ve gizli okuma: Ebu Davud; 957, 966, 967,
Teşehhüde parmak sallamak: Nesei; 889, 1268, Ebu Davud;
729, 987, Tirmizi; 293, Zadul Mead; 1/174, Müslüm;
Teşehhüdü gizli okumak sünnettir: Ebu Davud; 986,
Teşekkür: Tirmizi; 2020, Ebu Davud; 4811,
Tevazu koyun sahiplerindendir: Tirmizi; 2344,
Tevbe 31’ in tefsiri: Tirmizi; 3292, 3149, 3151,
Tevbe bahsi: Müslüm; 2675, 2762,
Tevbe etme günde en az 100 defa: Müslüm; 2702, Ebu Davud;
1515,
Tevekkül ve yakin : İbn Mace; 4164-4168,
Teverrük oturma: Ebu Davud; 963, 965, İbn Mace; 862, Tirmizi;
304
Tevessül: Tirmizi; 3811, 3704, Müsned; 4c. 138, Buhari; 2c. 964,
13c. 5977, Müslüm; 2743, İbn Mace; 3857,
Tevhid üzere ölen kati cennetedir: Müslüm; 26-33,
286
Teyemmüm ile namaz kılan vakit çıkmadan suya kavuşsa
namazı iade etmez: Nesei; 432, Muvatta; 1c. 123,
Teyemmümle alakalı: Nesei; 313, Muvatta; 1c. 120,
Teyemmüm: Müslüm; 368, Tirmizi; 144, Nesei; 311, İbn Mace;
565, Ebu Davud; 317,
Teyze annedir: Ebu Davud; talak 2278,
Teyze ve hala aynı nikahta kalamaz: Müslüm; 1408,
Tırnak şöyle şöyle kesilir hadisi mevzudur: Aliyul Kari; 87. sy,
Tilavet secdesi: Müslüm; 575, Ebu Davud; 1413, 1414, Tirmizi;
577, Nesei; 1129, İbn Mace; 1057, Buhari; 3c. 1050,
Tilki ve kurt etinin hükmü: İbn Mace; 3235,
Tirmizinin zayıfları: 10, 12, 45, 50, 53, 54, 57, 58, 59, 77, 88, 97,
106, 112, 123, 131, 136, 137, 145, 146, 155, 166, 171, 172, 179, 184, 186,
188, 179, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 206, 218, 233, 239, 244, 245, 251,
260, 267, 281, 285, 287, 297, 318, 319, 333, 334, 345, 355, 363, 376, 378,
379, 382, 391, 404, 407, 431, 457, 471, 474, 475, 477, 483, 489, 494, 500,
510, 512, 516, 526, 527, 528, 549, 550, 551, 560, 564, 565, 566, 575, 586,
608, 613, 614, 628, 629, 636, 638, 639, 659, 669, 686, 687, 690, 691, 696,
697, 710, 713, 714, 715, 719, 721, 722, 731, 732, 736, 738, 743, 745, 755,
781, 782, 783, 786, 798, 815, 822, 833, 845, 857, 867, 874, 882, 904, 909,
945, 946, 953, 969, 985, 990, 1017, 1022, 1024, 1033, 1043, 1046, 1059,
1062, 1067, 1068, 1079, 1081, 1082, 1086, 1103, 1130, 1148, 1170, 1233,
1273, 1305, 1338, 1339, 1340, 1343, 1344, 1350, 1374, 1386, 1387, 1404,
287
1407, 1412, 1425, 1447, 1448, 1468, 1473, 1477, 1488, 1510, 1515, 1526,
1532, 1533, 1540, 1543, 1547, 1554, 1567, 1589, 1602, 1606, 1621, 1624,
1632, 1661, 1677, 1688, 1692, 1695, 1717, 1728, 1734, 1741, 1750, 1756,
1760, 1761, 1767, 1770, 1788, 1801, 1822, 1835, 1836, 1839, 1842, 1844,
1845, 1852, 1864, 1869, 1871, 1877, 1888, 1892, 1895, 1898, 1907, 1909,
1915, 1917, 1919, 1921, 1932, 1947, 1948, 1953, 1975, 1977, 1978, 1982,
1994, 2006, 2011, 2014, 2017, 2018, 2027, 2028, 2029, 2039, 2046, 2052,
2061, 2062, 2063, 2068, 2075, 2081, 2091, 2102, 2110, 2121, 2140, 2144,
2145, 2149, 2157, 2161, 2162, 2163, 2166, 2168, 2170, 2171, 2182, 2183,
2184, 2197, 2198, 2200, 2206, 2213, 2238, 2239, 2240, 2242, 2261, 2269,
2286, 2307, 2308, 2310, 2335, 2339, 2350, 2368, 2369, 2371, 2376, 2390,
2400, 2402, 2408, 2418, 2443, 2444, 2451, 2454, 2455, 2461, 2476, 2481,
2490, 2491, 2503, 2514, 2515, 2516, 2523, 2524, 2525, 2534, 2542, 2544,
2546, 2549, 2556, 2557, 2565, 2566, 2568, 2576, 2577, 2578, 2591, 2592,
2594, 2599, 2601, 2602, 2608, 2612, 2613, 2614, 2620, 2621, 2630, 2631,
2639, 2640, 2641, 2653, 2654, 2655, 2656, 2663, 2664, 2666, 2667, 2668,
2672, 2673, 2674, 2677, 2678, 2687, 2689, 2692, 2693, 2696, 2697, 2702,
2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2717, 2718, 2721, 2726,
2743, 2744, 2750, 2765, 2770, 2785, 2786, 2788, 2789, 2793, 2803, 2817,
2818, 2820, 2821, 2823, 2826, 2827, 2831, 2838, 2839, 2840, 2849, 2855,
2856, 2872, 2873, 2875, 2876, 2878, 2879, 2883, 2885, 2886, 2891, 2895,
2900, 2908, 2911, 2927, 2942, 2950, 2951, 2953, 2958, 2962, 2969, 2977,
3019, 3028, 3030, 3037, 3038, 3040, 3041, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051,
3055, 3057, 3061, 3069, 3077, 3078, 3079, 3082, 3084, 3089, 3090, 3093,
3095, 3096, 3097, 3098, 3100, 3101, 3117, 3118, 3121, 3122, 3172, 3173,
3174, 3183, 3198, 3227, 3229, 3237, 3238, 3239, 3247, 3250, 3251, 3253,
288
3254, 3256, 3257, 3258, 3260, 3264, 3270, 3272, 3275, 3276, 3279, 3280,
3289, 3290, 3308, 3316, 3322, 3328, 3333, 3334, 3343, 3346, 3349, 3351,
3361, 3362, 3375, 3379, 3381, 3382, 3384, 3385, 3388, 3402, 3405, 3413,
3414, 3421, 3422, 3425, 3428, 3430, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3452,
3455, 3446, 3467, 3470, 3471, 3491, 3494, 3495, 3510, 3511, 3512, 3514,
3517, 3533, 3534, 3538, 3539, 3540, 3544, 3545, 3546, 3548, 3562, 3567,
3570, 3573, 3575, 3583, 3586, 3590, 3593, 3598, 3608, 3611, 3617, 3619,
3626, 3630, 3637, 3641, 3660, 3676, 3679, 3684, 3699, 3700, 3701, 3702,
3703, 3709, 3712, 3718, 3719, 3729, 3730, 3733, 3736, 3738, 3741, 3744,
3746, 3747, 3748, 3749, 3751, 3757, 3758, 3759, 3778, 3780, 3784, 3785,
3787, 3792, 3793, 3794, 3795, 3797, 3801, 3802, 3803, 3804, 3813, 3914,
3917, 3923, 3928, 3929, 3937, 3939, 3944, 3946, 3948, 3955, 3958, 3960,
3961, 3962, 3963, 3964, 3966, 3967, 3968, 3969, 3971, 3972, 3973, 3974,
3978, 3982, 3985, 3999, 4009, 4010, 4017, 4022, 4023, 4030, 4034, 4039,
4040, 4046, 4052, 4053, 4058, 4059, 4062, 4063, 4070, 4073, 4080, 4081,
4082, 4088, 4096, 4111, 4116, 4117, 4119, 4120, 4122, 4124, 4127, 4137,
4145, 4149, 4150, 4157, 4174, 4178, 4182, 4183, 4184, 4186, 4187, 4193,
4195, 4197, 4198, 4203, 4213: Zayıf hadisler 725 tanedir. Bu hadislerin
zayıf ve uydurma olduklarını araştıran ve bu uğurda çaba sarfeden ve
kendini Allah cc nin dininin hizmetine adayan Şeyh Nasıruddin ElBani (Allah Ona Rahmet Etsin)’ ye aittir.
Tokalaşmak selamla: İbn Mace; 3702, Tirmizi; 2870
Tokatın hükmü: Müslüm; 1657,
Toplantı da Allah’ ı zikredin: Ebu Davud; 4855,
289
Topluca tevbe edin: Nur; 31, Furkan; 71, Bakara; 51, Tahrim; 8,
Nuh; 10,
Topluca yere batanlar: Ebu Davud; 4289, Müslüm; 2882,
Topluluğa su veren en son içer: İbn Mace; 3434,
Topluluktan bir kişinin selamı onlara kafi gelir: Ebu Davud;
5210,
Toprağa batan adam: Tirmizi; 2609,
Toptan Allah’ ın ipine sarılın: Enam; 153, Ali İmran; 103-105,
Şuara; 13, Müslüm; 1715,
Topukları aşan paçalar ateşdedir: Nesei; 5295,
Tövbe edenlerle beraber oturun,çünkü onlar kalpçe en
yumuşak olanlardır: Kitabul Zühd ver-Rekaik 132,
Tuvalete girerken dua: Müslüm; 375, 385,
Tuvalete girerken yüzüğü çıkarmak: ZAYIF: Nesei; 5178,
Tuvaletten çıkarken dua: Tirmizi; 7, Ebu Davud; 30,
Tükürme namazda vesvese geldiğinde, sola üç kere: Müslüm;
2203,
Türk denen kavimle savaş edene kadar kıyamet kopmaz: Ebu
Davud; 4302, 4303, Müslüm; 1912, 2912, Nesei; 3179, 3197, İbn Mace;
4096, Tirmizi; 2312, Buhari; 6c. 2741, 7c. 3367,
Türkler
sizi
terk
edip
dokunmadıkça
dokunmayın: Ebu Davud; 4302, Nesei; 3178,
290
sizde
onlara
291
292
U
Uğursuzluk olsa idi atta, kadında ve evde olurdu: Ebu Davud;
3921, Müslüm; 2225, Tirmizi; 2979, Muvatta; 4c. 366. sy, Buhari; tıp,
Uğursuzluk üç şeydedir, kadında, evde, binekte: ZAYIF:
Tirmizi; 2978, İbn Mace; 1993, Nesei; 3549,
Uğursuzluk var sayma: Buhari; 12c. 5776, 14c. 6402, 11c. 5187,
6c. 2691, Nesei; 3553, Tirmizi; 2979, Müslüm; 2225, Muvatta; 4c. 366,
Uhud dağı, dur ! çünkü senin üstünde bir peygamber, sıddık
ve iki şehid var: Ebu Davud; 4651, Tirmizi; 3949, Buhari; 8c. 3821,
Uhud dağı öyle bir dağdır ki biz onu severiz, oda bizi sever:
Müslüm; 1392,
Uhud dağının altın olarak benim olmasını, sonra öleceğim
gün yanımda alacaklı için ayırdığım hariç bir dinar veya yarım
dinar kalmış olduğu halde ölmeyi istemem: Darimi; 2770, Buhari;
rikak 14, Müslüm; zekat 32,
Ukkaşe seni geçti: Tirmizi; 2563, Darimi; 2810, Buhari; rikak 50,
Müslüm; iman 368,
Umre yapmak hacca mualdir: Buhari; umre 4, Ebu Davud;
menasik 79,
Umre: Müslüm; 1181, 1625,
293
Umulurki Rabbin seni Makam-ı Mahmud’ a iletir: Tirmizi;
3344, Nahl; 79,
Unutan namazda sehv secdesi yapar: Buhari; 1c. 489, 2c. 737,
Nesei; 1260,
Unutan namazı hatırlayınca kılar: Nesei; 613,
Unutarak yeme içme orucu bozmaz: Müslüm; 1155,
Utanmazsan dilediğini yap: Buhari; 13c. 6086, Müslüm; 37, Ebu
Davud; 4797,
Uveys Veysel Karani: Müslüm; 2542,
Uyandığında elini yıka, çünkü nerede gecelediğini bilmezsin:
Nesei; 1
Uyku abdesti bozmaz ama vesile olur: Tirmizi; 1c. 78, Ebu
Davud; 1c. 199, 200, 203, Müslüm; 1c. 424, 376, 268, İbn Mace; 1c. 203,
Buhari; 2c. 631,
Uykuda Allah cc’ nin (sav) tarafından rüyada görülmesi:
Tirmizi; 3448, Sad; 1-7,
Uykuda namazın geçmesi kusur değil,uyanıkken kılmamak
kusurdur: Nesei; 614, 616,
Uykudan uyanan elini yıkasın,geceleyin nereye dokunduğu
bilemez: Nesei; 1, Muvatta; 1c. 76. sy,
Uyluk avrettir, uyluğunu ört: Tirmizi; 2947, Darimi; 2652,
Buhari; libas 62,
294
Uyukladığında namazı bırak: Müslüm; 786, Tirmizi; 352, İbn
Mace; 1370, Nesei; 440, Ebu Davud; 1310,
Uyuması: Müslüm; 2100,
Uyumaz O: Müslüm; 179,
Uyursan
ve
unutursan,uyanınca
ve
hatırlayınca
ve
hatırlayınca namaz kılarsın: Müslüm; 680-684, Ahmed; 2/184, Ebu
Yala; 3192, Nesei; 613-616, Muvatta; 1c. 65. sy, 19. sy,
Uyuya kalıp sabah namazı kaçırması: Nesei; 621, 625,
Uzeyr (as)’ ı karıncaların ısırması: Buhari; 7/3097, Müslüm;
2241, İbn Mace; 3225, Tergib ve Terhip; 5c. 538. sy, Nesei; 4337, Kudsi
hadisler; 210,
295
Ü
Ümmetim için yegane korkum dalaleti teşvik edecek
adamlarıdır. Ümmetimden bir cemeat, Allah’ ın emri gelinceye
kadar batılı galebe çalarak hak üzere devam edecek ve onları
yardımcısız bırakanlar onlara zarar veremeyeceklerdir: Tirmizi;
2330, Ebu Davud; 4252, Müslüm: 2889, İbn Mace; 3952,
Ümmetimden birtaife kıyamete kadar hak üzerinde mukatale
edecek muzaffer olmakla devam edecektir. Nihayet Meryemoğlu
İsa iner ve müslümanların emiri ona: Gel, bize namaz kıldır, der.
Bunun üzerine İsa: Hayır, Allah’ ın bu ümmete bir ikramı olarak
sizin bir kısmınız diğer bir kısmınız diğer bir kısım üzerine
emirlersiniz, der: Müslim; 156,
Üç alameti vardır munafığın: Tirmizi; 2766,
Üç cumayı terk edenin kalbi mühürlenir: Nesei; 1369,
Üç çocuğu buluğa ermeden ölen ve buna sabreden mümin
cennete girer: Nesei; 1873,
Üç defa izin istenir, verilmezse geri dönülür: Buhari; buyu
34/9, Müslüm; adab 36, Muvatta; 4c. 352,
Üç defa yalan söylemiştir İbrahim (as): Buhari; enbiya 8, nikah
12, Müslüm; fedail 2371, Ebu Davud; talak 16, 2212, Tirmizi; 3376,
Müsned; 403/2,
Üç dua makbuldur: Tirmizi; 3671,
296
Üç grub cennete giremez, ana ve babaya asi olan, içki
mübtelası olan ve verdiğini başa kakan: Nesei; 2552,
Üç gün oruç, her aydan: Ebu Davud; 2450, Nesei; 2370, Tirmizi;
742, Müslüm; 1160,
Üç gün üç geceden fazla dargın durulmaz: Müslüm; 2560,
Üç hal kimde olmazsa Allah affeder, Şirk koşmadan öleni,
sihirle uğraşmayanı, müslüman kardeşine kin tutmayanı: Tergib ve
Terhip; 6c. 52. sy, Taberani kebir ve evsat;
Üç haslet olmadıkça alim olamazsın, senden üstte olana karşı
haddi aşamazsın, senden altta olanı küçümsemezsin ve ilmine
karşılık dünyalık alamazsın: Darimi; 298,
Üç kırk gün geçince bir melek gelir: Müslüm; 2643, İbn Mace;
76, Ebu Davud; 4708,
Üç kimseseden kalem kaldırılmıştır; uyuyan kimseden
uyanıncaya kadar, aklını yitirmeden, buluğ çağına ermemiş
çocuktan: Ebu Davud; 4398, İbn Mace; 2041-2044,
Üç kişi bir ok sebebi ile cennete
girer, yapan, öğreten
kullanan: Ebu Davud; 2513, Müslüm; 1919, Nesei; 3068, Tirmizi; 1687,
Üç kişi gizli konuşsa dördüncüsü O’ dur: Mücadele; 7,
Üç kişi hayvana binebilir: Tirmizi; 2924,
Üç kişi yola çıkınca birini imam seçsin: Ebu Davud; 2608,
297
Üç kişiye vekil tayin edildim; her inatçı zorbaya, şirk koşana
ve tasvircilere diyecektir cehennemden çıkan bir boyun: Tirmizi;
2700
Üç kişiyi Allah bağışlamaz: Nesei; 4440,
Üç kişiyle Allah konuşmaz: Nesei; 2565,
Üç mescid dışında sefer düzenlenip gidilmez; Mescidi Aksa,
Kabe, Mescidi Nebevi: Müslüm; 1397, Ebu Davud; 2033, Buhari; 3c.
1130, Nesei; 689, 1430, İbn Mace; 1409,
Üç mil mesafeye çıktımı farzları iki rekat kılardı: Ebu Davud;
1201, Müsned; 3/129, Müslüm;
Üç solukta suyu içiniz: Müslüm; 2028,
Üç şey cenazeyle gider, ailesi, malı ve ameli, ameli kalır
gerisigelir: Tirmizi; 2485,
Üç şey diledim ikisini verdi birini vermedi: Tirmizi; 2266,
Müslüm; 2889, Ebu Davud; 4252, İbn Mace; 3951,
Üç şey ikram edildiğinde geri çevrilmez; yastık, koku ve süt:
Tirmizi; 2941,
Üç şey imanın esasındandır: Ebu Davud; 2532,
Üç şey kıyamet alametlerindendir, ilmin küçüklerin yanında
aranması: Kitabul Zühd ver-rekaik; 61,
Üç şey tavsiye etti, yatmadan önce vitri kılmayı, her aydan
üçgün oruç tutmayı, iki rekat kuşluk kılmayı: Nesei; 1677,
298
Üç şey vardır ki mümin kalbi bunda hainlik yapmaz: Darimi;
234, İbn Mace; mukaddime 18, menasik 76,
Üç şey var ki bunları kim söylerse yalan olur: Tirmizi; 3262,
3494,
Üç şey varki kimde bulunursa o kimse imanın tadını alır: İbn
Mace; 4033, Nesei; 4954,
Üç şey varki ümmetim bunları terk etti, namazda elleri
kaldırma, fatihadan sonra ve önce birazsukut, secdeye vardığında
ve kalktığında tekbir alma: Nesei; 883,
Üç şey verildi bana miraçta: Tirmizi; 3492, Necm; 16,
Üç şey verildi: Beş vakit namaz, bakara suresinin son iki
ayeti, ümmetinde Allah' a şirk koşmayanların büyük günahlarına
mağfiret olunmuştur: Müslüm; 173,
Üç şeyden amel defteri kapanmaz: Ebu Davud; 2880, Nesei;
3681, Müslüm; 1631,
Üç şeyden müslümanın kanı helal olur: Tirmizi; 2247,
Üç şeyi size yasaklamıştım artık yapabilirsiniz. Kabri ziyaret,
kurban etlerini üç günden fazla saklamayı, artık bütün kaplardan
şerbet yapabilirsiniz: Nesei; 5618,
Üç şeyin ciddisi ciddi, şakasıda ciddidir, nikah,talak ve rica:
Ebu Davud; talak 9, Tirmizi; talak 9, İbn Mace; mukaddime 7, talak 13,
Üç talakla boşamanın hükmü: Buhari; 12c. 5421, 5433,
Müslüm; 1433, 1472, 1480,
299
Üçyüz kişi denizin dışarıya attığı büyük balığı 18 gün yedik:
Tirmizi; 2593,
Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak: Tirmizi; 2778, İbn Mace; 39913994,
Ümmetim 73 fırkaya ayrılır. Onların fitne bakımından en
büyükleri dini reyleri ile kıyas eden, Allah’ ın helal kıldığını haram
kılan ve haram kıldığını helal kılan bir kavimdir: İbn Mace; fiten 17,
Ümmetimden bir taife kıyamete kadar bulunacak: Müslüm;
1920, Buhari; 16c. 7194, 7195, Ebu Davud; 2484, Tirmizi; 2287,
Ümmetimden
hata
ve
unutma
neticesinde
mesuliyet
kaldırılmıştır: Ebu Davud; hadler 17, Tirmizi; 1446, İbn Mace; talak
15,
Ümmetimden öyle kimseler gelirki bunlar zinayı, içkiyi,
ipeği ve çalgıyı helal sayacaklar: Buhari; 12c. 5649,
Ümmetime zor gelmese her namazdan önce misvaklamayı
emrederdim: Nesei; 7, Müslüm; 42, Ebu Davud; 46-47, Tirmizi; 22, İbn
Mace; 287,
Ümmetime zorluk olmasın diye keyfi öğle ile ikindiyi, akşam
ile yatsıyı cem etmesi: Nesei; 603,
Ümmetimin
alimleri
israiloğullarındaki
peygamberler
gibidir: MEVZU: Aliyul Kari;
Ümmetimin arasında Muhammed
b. İdris (İmam Şafii)
denilen bir adam gelecektir. O Ümmetim için
300
iblisten daha
zararlıdır. Ümmetim arasında Ebu Hanife denilen bir kişi gelecek o
da ümmetimin ışığıdır: MEVZU: Tenzihuş Şeria; 2/30, Tarihul
Bağdat; 5/309, (Muhammed el Berki diye biri uyduran.)
Ümmetimin arasını açmak isteyenin boynunu vurun: Nesei;
4010,
Ümmetimin cimrileri terzileridir: MEVZU: Aliyul Kari; 51. sy.
Ümmetimin erkeklerine altın ve ipek haramdır: Nesei; 5112,
Ümmetimin fitnesi maldadır: Tirmizi; 2439,
Ümmetimin hayırlısı benim içinde bulunduğum asır, sonra
onu takip eden, sonra onları takip edenlerdir: Ebu Davud; 4657,
Müslüm; 2535, Tirmizi; 2320, Nesei; 3840, Buhari; şehadet 9.bab
Ümmetimin ihtilafı rahmettir: MEVZU: İbn Hazm el-İhkamu
fi usulul Ahkam; 5c. 64, El Bani silsiletul ehadisiz zaife; 58-61, İbn
Abdilberr Camiul Beyanil İlim; 2c. 89, Camius Sağır;
Ümmetimin kibirli kibirli yürüdüğü ve ona kralzedeler, İran
ve Rum çocukları hizmet ettiği zaman, kötüleri, iyilerin başına
musallat edilecektir: Tirmizi; 2363,
Ümmetimin yanılarak, unutarak ve baskı altında kalarak
işlediklerini bağışlamıştır: İbn Mace; 2044,
Ümmetimin yaşı 60-70 arası olacak: Tirmizi: 2433, 3782,
Ümmü Seleme (ra)’ nın fazileti: Müslüm; 2452,
301
Ümmüyüm ben, güneşe bakar namaz kılarım, hilale bakar
oruç tutarım: Buhari; savm 13, Müslüm; siyam 15, Ebu Davud; savm
4, Nesei; siyam 7,
Üstlerinde olan Rablerinden korkarlar: Nahl; 50,
Üşenerek namaz kılanın hükmü: Nisa; 142-162, Tevbe; 54,
Üvey kız ve baldızla evlenmek haram kılınmıştır: Müslüm;
1449, Müslüm; 247,
Üveys el Karani nin fazileti: Müslüm; 2542,
Üzerinde mühür bulunmayan mektup okunmaz: Ebu Davud;
4214, Buhari; libas 7/202, Tirmizi; 2860, Nesei; 5199, Müslüm; libas 5465, İbn Mace; 3641,
Üzerine Allah isminin zikredilmeği şeyden yemeyin. Çünkü
o bir fısktır: Enam; 121,
Üzerine besmele çekileni yeyin: Ebu Davud; 2817,
Yahudi erkek ile bir yahudi kadın recm etti: Tirmizi; 1462, Ebu
Davud; 4455, Müslüm; hudud 14, 20, 22, 23. bablar
302
V
Vaazda iktisad: Müslüm; 2821,
Vade farkı haramdır: Ebu Davud; buyu 53, 68, Tirmizi; 1244,
Nesei; 4605,
Vadeli satışı peşin fiattan pahalıya satmayı yasak etti: Nesei;
4607,
Vahşi eşek eti helal, evcil eşek eti haram: Müslüm; 1941,
Vahşi’ nin Museyleme’ yi öldürmesi: Buhari; 8c. 3814,
Vahy olmayan meselelerde bende sizin gibiyim: Mişkat; 1c.
51, 69,
Vahye uyarım: Ahkaf; 9,
Vahyin geliş şekilleri: Buhari; 1c. 144, 7c. 3033, Nesei; 933,
Vakfe arafatta: Müslüm; 1219, Ebu Davud; 1910, Tirmizi; 884,
Nesei; 3015,
Vakıfla alakalı: Buhari; 5c. 2165,
Vakitlerin tarifi namazda: Müslüm; 610,
Vallahi ben, Allah’ a günde yetmiş defadan çok tevbe ederim:
Müslüm; zikir 41, Ebu Davud; vitir 26, Tirmizi; 3474,
Vallahi siz kıyası alır kabul ederseniz helalı haram, haramı
helal edersiniz: Darimi; 198,
303
Varis olunmaz malda Rasulüllah (sav)’ e: Nesei; 4124,
Varlıklı olupta kurban kesmeyen, bizim namazgahımıza
yaklaşmasın: İbn Mace; 3123,
Vasat ümmet: Buhari; 16c, 7219,
Vasi, kendine vasiyet edilen şey hususunda emindir: Darimi;
3206,
Vasiyet: Müslüm; 1627,
Vasiyeti yazmadan iki gün iki gece geçiren hüsrandadır: Ebu
Davud; 2862, Müslüm; 1627, İbn Mace; 2699, Nesei; 3702, Darimi;
3179, Tirmizi; 2202,
Veba hastalığı o gece iner: Müslüm; 2014,
Veba olan yere girmeyin, oradanda girdiyseniz çıkmayın: Ebu
Davud; 3103, Müslüm; 2218,
Vech (yüz): Rahman; 27, Kasas; 88,
Veda eden kimsenin kıldığı gibi namaz kılın: El-Bani Ehadisi
Sahiha; 1914,
Veda hutbesi: Buhari; 9c. 4091, 4c. 1647, Tirmizi; 3281,
Veda tavafı: İbn Mace; 3070,
Vefat ettiğinde 63 yaşındaydı: Müslüm; 2349,
Vekaleten hacc vardır: Müslüm; 1334, Nesei; 2636, Ebu Davud;
1809, İbn Mace; 2909,
304
Vela: Darimi; 3160,
Veliden izinsiz nikah olmaz: İbn Mace; 1879-1882,
Velime yemeği: İbn Mace; 1907-1913,
Vera babı: İbn Mace; 4215-4224,
Veren el, alan elden hayırlıdır: Tirmizi; 2446, Müslüm; 1033,
Ebu Davud; 1648, Nesei; 2523,
Verilen sözde durma: Müslüm; 1787,
Vesile ile alakalı ayet ve hadisler: Maide; 35, İsra; 56-57,
Müslüm; 384, Buhari; 2c. 665, Sebe; 37, Tevbe; 99, Ali İmran; 31, Nisa;
80, Ahzab; 56,
Vesileyi isteyin: Müslüm; 384, Buhari; 2c. 665, Tirmizi; 3811,
3853,
Veysel karani: Müslüm; 2542,
Visal orucu: Müslüm; 1102,
Vitir bir gecede iki kere kılınmaz: Ebu Davud; 1439, Nesei;
1680, Tirmizi; 468, 470,
Vitir bir rekattır: Buhari; 1c. 324, 2c. 948, Müslüm; 730, Ebu
Davud; 1335, Nesei; 1690, Tirmizi; 459,
Vitiri üç rekat kıldığı: İbn Mace; 1190, Nesei; 1697, 1717,
Vitiri yedi rekat kıldığı: Buhari; 2c. 949, Nesei; 4c. 1717, 1710,
1714,
305
Vitir haktır, dileyen yedi, dileyen beş, dileyen üç, dileyen bir
kılsın: Nesei; 1710-1713,
Vitir haktır: Ebu Davud; 1419, Tirmizi; 450, Nesei; 1676, İbn
Mace; 1660,
Vitir namazı deve üzerinde kılınır: Buhari; 2c. 952,
Vitir uyumadan öncede kılınır sonrada: Ebu Davud; 1432,
Müslüm; 721, 745, Tirmizi; 452,
Vitirde kunut: Ebu Davud; 1425, Tirmizi; 462, Nesei; 1746, İbn
Mace; 1178,
Vitr hakkında: Müslüm; 737, 788, 765, Tirmizi; 449-470, İbn
Mace; 1177, 1190, 1192, Ebu Davud; 1338, 1358, 1422, 1340, Buhari; 2c.
947-949, Nesei; 1692-1698,
Vitrin vakti: Müslüm; 755,
Vucuddaki kaşıntıdan dolayı ipek giyilebilir: Nesei; 52765278,
306
Y
Ya Aişe, şükreden bir kul olmayayım mı: Buhari; teheccüd 6,
Müslüm; münafıkın 79-81,
Ya alim ol, ya talebe ol, ya dinleyen ol, ya bunları seven ol,
beşinci olma helak olursun, (İbn Mesud’ un sözüdür): El Acluni; 1c.
138,
Ya alim ol, ya öğrenci, veya dinleyici, dördüncü olma: Darimi;
254,
Yaban eşeği yenir: Nesei; 2805,
Yabancı bir erkeği karımın yanında görürsem kılıcımın
keskin tarafı ile vurur öldürürdüm (Saad ibn Ubade) dedi, O’ nun
bu sözü Rasulüllaha ulaştı: Buhari; 16c. 7285,
Yabancı kadına bakmayın: Tirmizi; 2925,
Yabancı kadınla baş başa kalmayın: Müslüm; 2171,
Yağmur duası: Nesei; 1510,
Yağmur duasında elleri kaldırma: Müslüm; 895,
Yağmurlu günde cuma namazı kılmama ruhsatı: Ebu Davud;
1057,
Yağmurlu havalarda akşamla-yatsı cemedilir: Muvatta; 1c.
251,
307
Yahudiler 71 veya 72 fırkaya ayrıldılar, Hırıstiyanlar da onlar
kadar. Ümmetim ise 73 fırkaya ayrılacaktır: Tirmizi; 2778,
Ebu
Davud; 4596, İbn Mace; 3991,
Yahudiler kendi kabirleri içinde azab olunuyorlar buyurdu:
Müslüm; 2869, Buhari; 3c. 1299,
Yahudi ve Hırıstıyanlara önce siz selam vermeyin: Tirmizi;
2842,
Yahudi ve Hırıstıyalara uyacaksınız: Tirmizi; 2271,
Yahudiler sizin islamınıza ve amininize hased ettikleri kadar
hiçbir şeyinize hased etmemişler: İbn Mace; 856,
Yahudiler ve Hırıstıyanlar sakallarını boyamazlar: Ebu
Davud; 4203, Müslüm; 2103, Nesei; 5072, İbn Mace; 3621, Tirmizi;
1752,
Yahudiler ve Müslümanlar karışık halde ise selam verin:
Tirmizi; 2844,
Yahudilere iki rekat namaz farzdı: Nesei; 1/285,
Yahudilere muhalefet edin ayakkabı ve mesh ile namaz kılın:
Müslüm; 555, Ebu Davud; 652,
Yahudilere ve Hırıstıyanlara benzemeyin, Yahudilerin selamı
parmakla işaret Hırıstıyanların selamı el ile işarettir: Tirmizi; 2835,
Yahudilerin Rasulüllah (sav)’ e suikastları: Buhari; 8c. 3768,
308
Yahudilerin Rasulüllah (sav)’ i zehirlemeleri: Buhari; 12c.
5789, Müslüm; 2189, Nesei; 4065,
Yakaları yırtmayın,yanaklarına vurmayan: Müslüm; 103, 104,
Yalan uyduran cehennemdeki yerini hazırlasın: Müslüm;
3004, Buhari; 1c. 267, Tirmizi; 2803,
Yalan: Müslüm; 5, 2607, Ebu Davud; edep 80, Tirmizi; 2038,
Yalancı şahitlik şirk koşmaya denk: Ebu Davud; akdiye 15,
hacc 30,
Yalanda hayır yoktur: Muvatta; 4c. 393,
Yalanın haram ve mubah olduğu zamanlar: Müslüm; 2605,
Tirmizi; 2003-2038,
Yalınayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolucakcak: Nesei;
2083,
Yalnız Allah’ a kulluk edin: Ali İmran; 26, Nahl; 53, Enam; 17,
Fatiha; 4, Hud; 123, Rad; 30, Tegabun; 1, Muhammed; 19, Zümer; 38,
Sebe; 22, İsra; 56-57, Kasas; 88, Furkan; 58, Beyine; 5,
Yalnız hükümdar veya görevli kimse, yahut baş olma
sevdasındaki gösterişci kimse hikayeler anlatıp öğüt verir: Darimi;
2782, İbn Mace; edep 40,
Yalnız müminle arkadaşlık et ve yemeğini ancak takvalı olan
yesin: Tirmizi; 2506,
Yanaklara vurmayın: Müslüm; 103,
309
Yanında anıldığım zaman bana salat etmeyenin, ramazan ayı
girdiğinde
günahlarını
bağışlatmayan,
anne
ve
babası
yaşlılıklarında yanında olup cenneti kazanmıyanın burnu yerde
sürtsün: Tirmizi; 3775,
Yanlarında kocaları olmayan kadınların yanlarına girmeyin:
Darimi; 2785, Tirmizi; rada 17, 1181,
Yanlış kılındığında şüphelenen sonunda sehv secdesi yapar:
Nesei; 1238,
Yaptığının ve yapmadığının şerrinden Allah’ a sığınma:
Müslüm; 2716,
Yaratan bilmezmi ?: Mülk; 14,
Yaratılış: Müslüm; 2789,
Yardım daima Allah’ tandır: Ali İmran; 126,
Yarılması ayın: Müslüm; 2800,
Yarım dinar iman varsa cennete girer: Nesei; 4979,
Yarın ne olacağını Allah bilir: Buhari; 8c. 3749,
Yarın ne olacağını kestiremezsin: Tirmizi; 2435,
Yastığımın altına siyah ve beyaz iplik koydum ama
anlayamadım: Darimi; 1701, Buhari; savm 16, Müslüm; siyam 33, Ebu
Davud; savm 17, Nesei; siyam 29, Tirmizi; 3149,
Yastık, koku ve süt geri çevrilmez: Tirmizi; 2941,
310
Yaş ciğer taşıyan her hayvana yapılan iyilikte sevab vardır:
Ebu Davud; 2550, Müslüm; 2244,
Yaşayan ölü: Müslüm; 231,
Yaşlılık tedavisi olmayan hastalıktır: İbn Mace; tıb 1, Ebu
Davud; tıb 1, 11, Tirmizi; tıb 2109,
Yatağa yatınca adabı ve dua etme şekli: Tirmizi; 3624,
Yatsıdan sonra iki rekat sünnet: Müslüm; 729, 730, Buhari; 3c.
1122,
Yatsıdan sonra kılınan sünnet: Ebu Davud; 1303,
Yatsıdan sonra yatın: Ebu Davud; 4849, Tirmizi; 168, İbn Mace;
701,
Yatsının vakti: Müslüm; 638,
Yaz Allah’ a yemin ederimki buradan hak sözden başkası
çıkmaz: Ebu Davud; 3646, Buhari;
Yavrum! Alimlerle otur, onların dizlerinin dibinden ayrılma.
Çünkü Allah yeri, göğün yağmuru ile dirilttiği gibi, kalbleri de
hikmet nuru ile diriltir: Muvatta; ilim 59/1, 4c. 419. sy,
Yazı, kader: Buhari; 11c. 5006,
Yazma, yaratma: Buhari; 16c. 7426,
Yecuc ve mecuc: Tirmizi; 2282, Müslüm; 2800,
Yed: Maide; 64, Zariyat; 47, Fetih; 10, Zümer; 67, Sad; 75, Yasin;
71,
311
Yedi aza üzerine secde: Müslüm; 490, Ebu Davud; 890, Tirmizi;
272,
Yedi harf üzerine: Buhari; husumet 4, Müslüm; misafirun 270,
Yedi kat semanın üstünden Allah evlendirdi: Tirmizi; 3213,
3427, Ahmed; 3/226, İbnu Sa’ad; 8/103, Nesei; 2/76, Buhari; 16c. 7291,
Yedi kat semanın üstünden Melik’in verdiği hüküm ile
hüküm verdin: Beyhaki; esma 420, Zehebi; el-Uluv 15,
Yedi kıldığı vitri: Buhari; 2c. 949, Nesei; 4c. 1717, 1710, 1714,
Yedi kimseyi Allah cc arşında gölgelendirir: Nesei; 5345,
Tirmizi; 2500, Buhari;
Yedi şeyi emretti ve yedi şeyden menetti: Tirmizi; 2828, 2960,
Buhari; cenaiz 2, Müslüm; selam 5, 6, Nesei; cenaiz 53, İbn Mace;
cenaiz 1,
Yedi tehlikeli şeyden sakının: Tergib ve Terhip; 7c. 45, Buhari;
Yedi yaşına gelince namazı emret: Ebu Davud; 494, Tirmizi;
403,
Yedi yaşında evlendi: Ebu Davud; 2121, Müslüm; 1422, İbn
Mace; 1876,
Yedi yüz gibi büyük cemaat olunduğunda bile namaz gizli
kılınabilir: İbn Mace; 4029,
Yedigün bakireyse, üç gün dulsa zifahda kalır: Ebu Davud;
2124, Müslüm; 1461,
312
Yediğinizden yedirin, onları dövmeyin: Ebu Davud; 2144,
Müslüm; 1662,
Yellenme abdesti bozar: Buhari; 1c. 288, Müslüm; 362, Tirmizi;
74, Nesei; 158,
Yemeği atmayın: İbn Mace; 3353,
Yemeği sağ elle yemek: İbn Mace; 3266-3268,
Yemeği yerken önce besmele çekin: İbn Mace; 3264,
Yemek duası: İbn Mace; 3283-3585,
Yemek yedirirsin, tanıdığına tanımadığına: Buhari; iman 20,
Yemek yeme zamanı abdest alma: İbn Mace; 3260, 3261,
Yemen valisi Muaz bin Cebel’ e Rasulüllah (sav)’ in
tavsiyeleri: Buhari; 9c. 4042,
Yemene Muaz’ ın gönderilişi ve neyle hükmedersin hadisi:
ZAYIF: Tirmizi; 1343, Ebu Davud; 3592, Nesei; kudat 11, Darimi;
mukaddime 20,
Yemenli imanlı, Yemenli hikmetli: Müslüm; 52,
Yemenliler size geldiler ve musafayı ilk olarak onlar
getirdiler: Ebu Davud; edep 153, 5213,
Yemin Allah içindir: Buhari; 10c. 4806-4902, Müslüm; 1646,
Yemin edipte üzerine inşallah derse artık ona yeminini yerine
getirmediği takdirde günah yoktur: Tirmizi; 1570, Ebu Davud;
eyman 9, Nesei; eyman 18, 39,
313
Yemin malı sattırır ama bereketi giderir: Nesei; 4439,
Yemin, ettirenin niyeti üzerinedir: Müslüm; 1653,
Yemin: Müslüm; 1646,
Yemini bozma: Nahl; 91-92, 94, Maide; 89,
Yeminin kefareti: Maide; 89, Müslüm; 1649-1652, Bakara; 225,
Tirmizi; 1569, Ebu Davud; 3277, Buhari; 14c. 6414-6577, Nesei; 3766,
Yeni doğan çocuğa yedinci gün isim verilir ve akika kesilir:
Tirmizi; 2988,
Yerde elbiseyi sürümeyin: Müslüm; 2085,
Yerde ve gökte ne varsa gönüllü gönülsüz O’ na teslim
olmuştur: Ali İmran; 83, Rad; 15,
Yerden yüksek her kabri yer seviyesine indir ya Ali: Nesei;
2033,
Yeri kiraya verme: Müslüm; 1544,
Yerle gök arasında cinlerin ve insanların asileri hariç hiçbir
şey yoktur ki benim Allah’ ın elçisi olduğumu bilip tastik etmesin:
Darimi; 18,
Yetmiş kusur şubedir iman: Müslüm; 35, Ebu Davud; 4676,
Tirmizi; 2746, Nesei; 4974, 5007, İbn Mace; 57, Buhari; 166,
Yetmiş üç fırka hadisi: Ebu Davud; 4596, Darimi; 2521, Tirmizi;
2779, İbn Mace; 3991-3992,
Yıkanan kadının saç örgüsünün hükmü: Müslüm; 330, 331,
314
Yılan ve akreb sokmasında rukye yapma: İbn Mace; 3517,
Yılan ve akrebi namazda bile öldürebilirsiniz: Ebu Davud;
921, Tirmizi; 386, İbn Mace; 1245,
Yılanların
bütününü
öldürün,
kim
onların
intikam
alacağından korkarsa o benden değildir: Ebu Davud; edep bab 174,
5249,
Yılanların öldürülmesi: Müslüm; 232, 2233,
Yıldızlardan medet uman kafirdir: Müslüm; 125, Ebu Davud;
tıb 22, Buhari; ezan 156,
Yırtıcı hayvanlar insanlarla konuşmadan, papucunun kemeri
kişi ile konuşmadan ve kişinin uyluğu, arkasında ailesinin ne
yaptığını kendisine bildirilmeden kıyamet kopmaz: Tirmizi; 2272,
Yırtıcı hayvanların derilerini kullanmaktan bizi nehyetti: Ebu
Davud; 4132, Nesei; 4258, Tirmizi; 1830,
Yirmi dokuz gündür ay: Müslüm; 1082,
Yirmi sene unutan bir namazı ondan başkasını kılmaz:
Buhari; 2c. 648,
Yiyecek ve içeçek olmayan çorak bir yerde devesi yedeğini
sürükleyerek kaçan ve üzerinde kendisinin yiyeceği ve içeceği
bulunan bu hayvanı yoruluncaya kadar arayan, sonra bir ağacın
dibinden geçerken yedeği ağaca dolaşan, bu suretle onu ağaca
dolaşmış bulan bir adamın sevincine ne dersiniz ? buyurdu. Biz,
çok (sevinçli) olur ya Rasulüllah dedik. Bunun üzerine Rasulüllah
315
(sav), beri bakın, vallahi kulunun tevbesine Allah’ ın sevinmesi, bu
adamın devesine sevinmesinden daha çoktur: Müslüm; 2746,
Yiyip içmenin adabı: Müslüm; 2017,
Yoksullara sadaka: Müslüm; 2984,
Yol üstünde oturanın haklarında biri selam almadır: Müslüm;
2161,
Yola oturmayın: Ebu Davud; 4815, Müslüm; 2121, 2326,
Yolcu olmama halinde dört rekat, yolcu iken iki rekat ve
korku anında bir rekat olarak farz kılmıştır: Ebu Davud; salah 287.
bab no 1247, Müslüm; salatün misafirun babı, salatül-havf 143-687,
Nesei; salatül-havf 1533, Buhari; 3c. 1060,
Yolcudan oruç ve namazın yarısı muaf tutuldu: Nesei; 2310,
Yolculuğu gece yapın, yeryüzü gece dürülür buyurdu: Ebu
Davud; 2571, Tirmizi;
Yolculuk azabtan bir parçadır. Sizden birisinin uyumasına,
yemesine, içmesine mani olur. İşini gören ailesine dönmeye acele
etsin: Müslüm; imaret 1179, Muvatta; 4c. 375 sy, Buhari; umre 26/19,
Yolculukta meshin mühleti üç gündür: Nesei; 127,
Yolculukta oruç yenebilir: Müslüm; 1113,
Yolculuktan dönünce iki rekat namaz: Ebu Davud; 1229,
Yolcunun namazı kısaltması: Müslüm; 685,
Yoldan eziyet veren şeyleri giderin: Müslüm; 1914,
316
Yoldan
uzak
kamp
kurun
yollar
geceleyin
haşaratın
barınağıdır: Tirmizi; 3012, İbn Mace; 3772,
Yolun ne kadar olacağı: Müslüm; 1613,
Yorulursan namazda otursun: Müslüm; 784, Ebu Davud; 1312,
Yumuşak olun: Müslüm; 2593, Ebu Davud; 4807,
Yusuf’ un sabrı: Buhari; 10c. 4472,
Yüce Allah’ ın sıfatları: Buhari; 6c. 2984,
Yüksek sesle zikir etmeyin: Buhari; 8c. 3929, İsra; 111, Araf; 55,
205,
Yürümek, namazda: Ebu Davud; 684, 922, Nesei; 1207,
Yüz sene başında sünneti bidattan ayıran bir ilim sahibi zat
gelir: Ebu Davud; 4291,
Yüz yılda bir müceddit gelir: Ebu Davud; 4864,
Yüzden bir eksik 99 ismi vardır: Buhari; 16c. 7266,
Yüze peçe vurulması ele eldiven takılacağı: Ebu Davud; 1823,
1824-1833, Tirmizi; 834, Nesei; 2682, Müslüm; 2770,
Yüzleri kazımak onların alametidir: Buhari; 16c. 7334,
Yüzü koyun yatmayın: Tirmizi; 2917, İbn Mace; 3723,
Yüzük bir miskale ulaşmasın: ZAYIF: Nesei; 5160, Tirmizi;
1845,
317
Yüzük sol serçe parmağa takılır, onun yanındakine takmayın:
Nesei; 5252,
Yüzük sol serçe parmağa takılır: Nesei; 5252, Müslüm; 2095,
İbn Mace; 3647,
Yüzük, mühür olarak kullanılır: Ebu Davud; 4214, Tirmizi;
1799, Nesei; 5199, Müslüm; libas 54-65, İbn Mace; 5199,
Yüzünün kılını yolana lanet ediyor: Tirmizi; 2931,
Yüzünüzü Beytullah’ a karşı dönmek şartıyla doğu ile batı
arası kıbledir: Muvatta; 1c. 256,
318
319
Z
Zalim devlet adamlarının arkasında namaz: Nesei; 778,
Zalim hükümdarın yüzüne karşı adalet sözü, en büyük
cihaddır: Tirmizi; 2265,
Zamana sövmenin haramlılığı: Buhari; 13c. 6137, Müslüm;
2246,
Zamanın bereketi azalıp sene ay, ay hafta, hafta gün, gün saat
kadar, saatte ateşte kuru ot kadar olmadan kıyamet kopmaz:
Tirmizi; 2434,
Zamanın hayırlısı sahabe, tabiun, etbau tabiin: Buhari; 6c.
2720,
Zamanın sonunda çıkacak yalancılar: Müslüm; 1/36,
Zandan kaçının, zira sözlerin en yalanı zandır.Tecessüste
bulunmayın.Konuşmaları
dinleme
merakına
kapılmayın.
Birbirinize buğzetmeyin.Siz Allah'ın kulları olarak kardeşler
olun.Kişi
mümin
kardeşinin
sözlüsünü,
kardeşi
onunla
evleninceye veya onu bırakıncaya kadar istemesin: Buhari; nikah 45,
Müslim; birr 28. bab no 2563,
Zandan sakının: Buhari; 13c. 6047, 14c. 6599, Müslüm; 2565,
Ebu Davud; 4917, Tirmizi; 2055, Hucurat; 12,
Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur: İbn
Mace; ahkam 13,
320
Zat-ı Envat yap demeleri: Tirmizi; 2271, Buhari; 6c. 381, Darimi;
2c. 320. sy,
Zaturrika gazvesi: Müslüm; 1816,
Zayıflarınız sebebiyle rızıklanıyorsunuz: Ebu Davud; 2594,
Nesei; 3180, Tirmizi; 1754,
Zehirlenmesi (sav)’ in: Buhari; 6c. 2957,
Zekat haram maldan alınmaz: Nesei; 2514,
Zekat islamdandır: Buhari; 1c. 198,
Zekat vermeyene elli bin yıl azab gösterileceği: Nesei; 2435,
Zekat vermeyene harb ilan ederim: Ebu Davud; 1556, Müslüm;
21, Nesei; 2436, 3983, Tirmizi; 2734, İbn Mace; 3927,
Zekat vermeyeni kıyamet günü çıplak başlı bir yılanın eziyet
vereceği: Nesei; 2434,
Zekat vermeyenin günahı: Buhari; 3c. 1327, Müslüm; 987,
Nesei; 2434,
Zekat: Müslüm; 979, Nesei 2431,
Zekatın kimlere verileceği: Tevbe; 60, Buhari; 3c. 1292,
Zekere dokunmak abdesti bozar: İbn Mace; 480, 479, Muvatta;
1c. 104, Tirmizi; 82, Ebu Davud; 181, Nesei; 164, Darimi; 730,
Zekere dokununca abdestin bozulmayacağı: NESH OLDU:
Ebu Davud; 182, İbn Mace; 483, Tirmizi; 85, Nesei; 165,
321
Zekeriya (as)’ ın marangoz olması: Müslüm; 2379,
Zemzem ne maksatla içilirse ona şifadır: MEVZU: Aliyul Kari;
50. sy,
Zemzem suyu içme: İbn Mace; 3061,
Zemzemin ayaktada içilecebileceği: Müslüm; 2027, Nesei;
2951, İbn Mace; 3422,
Zengine sadaka verilmesi helal değildir: Tirmizi; zekat 23, 645,
Zenginlik gönül zenginliğidir: Tirmizi; 2479,
Zerre kadar kibir bulunan cennete giremez: Tirmizi; birr 61,
2066,
Zeyd (ra)’ nun Zeyneb (ra)’ yı boşaması: Buhari; 16c. 7290,
Zeynep (ra)’ nın diğer zevcelere karşı övünmesi: Buhari;
tevhid 22, Tirmizi; tefsir 33/16, Nahl; 43,
Zeynep (ra) ile evlenmesi: Buhari; 16c. 7291,
Zifah bakire için yedi, dul için üç gündür: Müslüm; 1460,
Zikir adabı: Hicr; 9, Cuma; 9, Ankebut; 45, Buhari; efalil ibad
569, Beyhaki; iman 1c. 376,
Zikir ehlinden sorun: Nahl; 43,
Zikir, her halikarda: Müslüm; 383, 2675, 2689,
Zikirde sesin kısılacağı: Müslüm; 2704,
Zikirden bana ilk verilen bakara suresidir: Müstedrek; 1/561,
322
Zikrin en efdali, La ilahe illallah ve duanın en efdali ise
Elhamdulillahtır: Tirmizi; 3605,
Zikrin gizli yapılacağı: Araf; 55, 205, Buhari; 6c. 2793, Meryem;
3, Müsned; 1c. 172, 180, 187, Kitabul Zühd ver-rekaik 155,
Zilhicce ayı girince 10 gün vucuddan bir şey alınmayacağı:
Müslüm; 1977, Nesei; 4340,
Zilhiccenin 10 gününde oruç: Müslüm; 1176,
Zimmi olan yahudinin zina sebebi ile recmedilmesi: Müslüm;
1699, 1704,
Zina eden kadın ve erkekten her birine yüzer değnek vurun.
Eğer Allah' a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Allah' ın dini
hususunda onlara karşı acıma duygusu sizi engellemesin. Onların
cezalarının infazına mü'minlerden bir topluluk da şahit olsun: Nur;
2,
Zina eden kişi, mümin olarak etmez ve hırsız mümin olarak
etmez, ne var ki tövbe kendisine arzedilir: Tirmizi; 2760,
Zina eden Yahudi erkek ve kadını recm: İbn Mace; 2556,
Zina edeni recm: İbn Mace; 2553, Ebu Davud; 4415, Müslüm;
1690, Tirmizi; 1423,
Zina etsede, hırsızlık etsede: Tirmizi; 2782,
Zina ettiğini itiraf edip recm olunan Maiz bin Malik (ra)
üzerine cenaze namazı kılmadı. O’ nun üzerine cenaze namazı
323
kılmaktan nehy de etmedi: Ebu Davud; 3186, Müslüm; 1694, Tirmizi;
4430,
Zina ile ilgili: Nisa; 15, Nur; 2, Müslüm; 5c. 1690-1701, 2875,
Zina suçu isnad edilen kadına git, eğer o kadın zina ettiğini
itiraf ederse ona recm ceza uygula buyurdu: Buhari; 5c. 2145,
Zina yapan kimse mümin olarak yapmaz: Müslüm; 52, Ebu
Davud; 4689, Tirmizi; 2760, Nesei; 4841, 5625, İbn Mace; 3936,
Zinadan nasibi vardır ademoğlunun: Müslüm; 2657,
Zinakar erkek ve zinakar kadın: Nur; 3, Tirmizi; 3389,
Zinayı, içkiyi, ipeği ve çalgıyı helal sayacak bir kavm gelecek:
Buhari; 12c. 5649,
Ziyafet: Müslüm; 48, 1727,
Ziyaretime izin verdi, istiğfar etmeme izin vermedi annemin:
Müslüm; 976, Nesei; 2036, İbn Mace; 1572, Ebu Davud; 3234,
Zulhuleyfede iki rekat, Medine’ de dört rekat kıldı: Nesei;
468,
Zulhuleyfeden öteye dönünceye kadar namaz kısaltılır: Ebu
Bekir Müsned; 135, Abdurrezzak; 4316, Müslüm; misafirun 11, Ebu
Davud; 1202,
Zulüm haramdır: Müslüm; 2577,
Zulmün bazısı daha hafiftir: Buhari; 1c. 187, Enam; 82,
Lokman; 13, Tirmizi; 3261,
324
Zulmün şirk olduğu: Buhari; 9c. 4355,
Zurna ve çalgı aletlerini ve putları ortadan kaldırıp
gidermekle gönderildim: Ahmed; 5/267, 268, Ahkam hadisleri; 6c.
255. sy,
Velhamdulillahi Rabbil Alemin
325
Download

Hadis Fihristi