Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş
Yeni Yüzyıl Üniversitesi diploma programlarına Yurt Dışı Yükseköğretim
Kurumlarından Yatay Geçiş başvurularında sağlanması gereken koşullar aşağıda
belirtilmiştir:
 Öğrencinin, yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim
Kurulu (YÖK) tarafından tanınması gerekir.
 Öğrenci, yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde
eşdeğer bir diploma programında halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Bir
yılı aşmamış olmak şartıyla, kayıt dondurmuş veya izinli sayılmış olmak yatay geçiş
başvurusu yapmak için engel değildir.
 Öğrenci, İngilizce Hazırlık Sınıfı dışında, en az iki yarıyıl kayıtlı olmalıdır.
 Yeni Yüzyıl Üniversitesi diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki
taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden
başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler.
Başvuru için Gerekli Belgeler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Başvuru formu ile bir adet fotoğraf
Nüfus cüzdan fotokopisi
Pasaportun resmi onaylı kopyası
Öğrenci Belgesi
Disiplin cezası almadığına dair belge
Üniversiteye girdiği yıla ait merkezi ÖSYM sınav sonuç belgesi (İnternet çıktısı)
veya
Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi’nde belirlenen sınav sonuç belgelerinden biri
(ABITUR, SAT, GCE….. vb.)
Transkript
Ders içerikleri
Lise diplomasının fotokopisi.
(Yurtdışındaki liselerden mezun olan adaylar için lise diplomalarının noter onaylı
Türkçe tercümeleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin ettikleri Lise Diploma
Denklik belgeleri.)
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanındığına dair denklik belgesi.
Download

Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarından Yatay Geçiş