ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANI DEĞİŞİM PROGRAMLARI
FARABİ-ERASMUS-MEVLANA
1. DEĞİŞİM PROGRAMLARI
Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü, ulusal ve
uluslararası programlarda öğrenci ve öğretim elemanlarının değişimi amaçlı, karşılıksız
destek sağlayan Farabi (Yurtiçi), Erasmus (AB Ülkeleri), Mevlana (AB dışındaki ülkeler)
programlarından yararlanmasını koordine eder. Üniversitemiz değişim programlarından
yararlanmaya başladığından beri programın kalitesini arttırmak için yaptığı çalışmalarla
başarılı uygulamalar gerçekleştirmiştir. 2009 yılında başlayan Farabi değişim programı
çerçevesinde sadece öğrenci hareketliliği sağlanmış ve değişim Şekil.1’de görülmektedir.
2006 yılından beri devam eden Erasmus programı çerçevesinde hem öğrenci hem de öğretim
elemanı değişimi sağlanmış ve bugüne kadar ki hareketlilik faaliyetleri Şekil.2’de görüldüğü
gibi değişim göstermektedir. 2013-2014 Akademik Yılında başlayan Mevlana değişim
programında ise bu yıl ilk hareketlilikler başlamıştır. Bu çalışma, 2013-2014 Akademik Yılı
içinde yapılan değişim hareketlilikleri ile birlikte 2014-2015 Akademik Yılı devam eden
değişim hareketliliklerini içermektedir.
Farabi Değişim Programı (giden/gelen)
489
500
450
400
350
300
250
200
155
150
100
50
131
104
12 1
29
91
58
21
4
2
39
24
0
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Öğr. Öğrenim (giden)
2013-2014
2014-2015
Toplam
Öğr. Öğrenim(gelen)
Şekil 1. 2009-2014 Farabi Değişim Programı hareketlilik sayıları
1
Erasmus Değişim Programı (giden)
195
200
180
160
140
120
93
100
80
54
60
40
20
57
54
45
37
24
10
6
12 13
23 18
2 5
12
6
31
3
12 7
13 13
7
0 0 0
0
2005-2010
2010-2011
Öğr. Öğrenim
2011-2012
Öğr. Staj
2012-2013
2013-2014
Per. Ders Verme
2014-2015*
Toplam
Per. Eğ. Alma
Erasmus Değişim Programı (gelen)
200
180
160
140
120
100
80
60
26
40
20
0 0 2 0
12
0
0 0 3 0
2010-2011
2011-2012
1 0
8
0
0 0 1 0
2012-2013
2013-2014
0 0
9
0 0 0
10
0
0
0
2005-2010
Öğr. Öğrenim
Öğr. Staj
Per. Ders Verme
2014-2015*
Toplam
Per. Eğ. Alma
Şekil 2. 2005-2014 LLP/Erasmus Değişim Programı hareketlilik sayıları
2
2. FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI (2013-2014)
Farabi Değişim Programı, öğrenci/öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince
kendi kurumları dışında anlaşmalı başka bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim
faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.
Farabi Programı’nın üniversitemizde uygulanmaya başladığı 2009-2010 Akademik
Yılında 20 olan anlaşmalı üniversite sayımız, her yıl artarak devam etmiş ve 2014 yılında
74’e ulaşmıştır (EK-1). Anlaşma sayılarındaki artış ile öğrencilere akademik anlamda
kendilerini geliştirebilecek farklı ekollerle tanışabilme olanağı sağlamak hedeflenmiştir.
Anlaşma sayılarındaki artış, değişim sayılarındaki artışla doğru orantılıdır.
2013-2014 Akademik Yılı Bülent Ecevit Üniversitesi 155 öğrencisi, imzalanmış 74
Anlaşma kapsamında değişim hareketliliği için 43 üniversiteyi tercih etmiştir (EK-2).
Bununla birlikte 15 farklı üniversiteden 24 öğrenci üniversitemizi tercih etmiştir (EK-3).
Sakarya, Bolu, Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Trabzon, Edirne ve Kastamonu’
nun da aralarında olduğu Türkiye’nin 39 farklı şehrine 155 öğrenci değişimi gerçekleştirmiş
ve Amasya, Trabzon ve Kastamonu başta olmak üzere Türkiye’nin 15 farklı şehrinden kabul
ettiğimiz 24 öğrenci ile değişim yılımızı tamamlamış bulunmaktayız.
2.1. Öğrenim Hareketliliği
Farabi Değişim Programı ile üniversitemizden bu 43 üniversiteye değişim yapan
öğrencilerimiz tarafından sırasıyla 13 değişimle Sakarya Üniversitesi, 11 değişimle Gazi
Üniversitesi, 10 değişimle Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 9 değişimle Yıldız Teknik
Üniversitesi ve son olarak 7şer değişimle Dokuz Eylül ve Kastamonu Üniversiteleri en çok
tercih edilen ilk 5 üniversite olmuştur. 2013-2014 Akademik Yılında Farabi değişim
programına ilişkin öğrenci sayıları Tablo 1’de verilmiştir. Ereğli Eğitim Fakültesi’nden 86,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 25, Mühendislik Fakültesi’nden 15, Fen-Edebiyat
Fakültesi’nden 5, Sağlık Yüksekokulu’ndan 3 öğrencimiz bahsi geçen üniversitelere değişim
hareketliliğini gerçekleştirmiştir.
3
Tablo 1: 2013-2014 Farabi Değişim Programı Giden/Gelen Öğrenci Sayılarının Dağılımı
Fakülte/Y.Okul/MYO
Giden Öğrenci Sayısı
Gelen Öğrenci Sayısı
1
-
Alaplı Meslek Yüksekokulu
1
-
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
2
-
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
2
-
Ereğli Eğitim Fakültesi
86
14
Fen-Edebiyat Fakültesi
5
-
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
25
2
İlahiyat Fakültesi
8
-
Mühendislik Fakültesi
15
2
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
7
4
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
3
2
155
24
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Toplam
Bu fakülteler arasında, Ereğli Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 24
öğrenci değişimi gerçekleştirmiş ve bunu 21 değişimle Okul Öncesi Öğretmenliği, 14
değişimle Türkçe Öğretmenliği, 11 değişimle Fen Bilgisi Öğretmenliği, 10 değişimle Zihin
Engelliler Öğretmenliği, 4 değişimle İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve 2 değişimle
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği izlemiştir. Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencileri değişimi 17
üniversite arasında dağılım göstermiş; Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Aksaray
Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kırıkkale
Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi değişim için tercih edilen
başlıca üniversiteler arasında yer almıştır. Sınıf Öğretmenliği Bölümü 24 değişim
öğrencisinin 15’i normal, 9’u 2. öğretim programına kayıtlı olduğu saptanmıştır. Yine 21
değişim gerçekleştiren Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin 8’i normal 13’ü 2.
öğretim programına kayıtlıdır. Tercih edilen üniversite ve şehirde fakülte ya da bölüm
ilişkisi saptanmamıştır.
İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü
geçtiğimiz akademik dönemde 8 değişim gerçekleştirmiştir. 21 değişim gerçekleştiren Okul
4
Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin tercihleri en çok tercih edilen 43 üniversiteden
16 üniversiteye dağılmış ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Sinop
Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversiteleri tercihlerde ilk sırada yer almıştır.
25 değişim gerçekleştiren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nden
değişim yapan 8 öğrencinin 7’si 2. öğretim programına 1’i normal eğitim programına kayıtlı
olduğu görülmüştür. İktisat Bölümü’nde değişim yapan 7 öğrencinin tamamı yine 2. öğretim
programına kayıtlıdır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü hareketliliğe katılan
5 öğrencinin tamamı normal öğretim programına kayıtlıyken, Maliye Bölümü değişim
öğrencilerinin 3’ü normal öğretim 2’si 2. öğretim programına kayıtlı olduğu saptanmıştır.
Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları
Koordinatörlüğü Farabi Değişim Programı olarak, imzaladığımız 74 anlaşma dahilinde 43
üniversiteyle gerçekleştirdiğimiz değişim hareketliliği gerçekleşen şehirlerin ilk 5’i İstanbul,
Ankara, Sakarya, Bolu ve İzmir şeklinde sıralanmaktadır. Farabi Değişim Programı
kapsamında 43 üniversiteye değişim yapan 155 öğrencimizin 108’inin kadın 47’sinin erkek
olduğu görülmüştür.
2013-2014 Akademik Yılı Güz-Bahar Dönemi’nde Farabi Değişim Programıyla
üniversitemize gelen öğrenci sayısı toplamda 24 olmakla birlikte, bu öğrencilerin 4’ü Güz
Yarıyılında, 20’si Güz ve Bahar Yarıyıllarında üniversitemizde öğrenimlerine devam
etmiştir. Tablo 1’de görüldüğü gibi, Farabi değişim Programı gelen öğrencilerin 14’ü Ereğli
Eğitim Fakültesi’nde, 4’ü Zonguldak Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim görmüşken, İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Zonguldak Sağlık Yüksekokulu’nda
2’şer öğrenci değişim hareketliliğine katılmıştır. Gelen öğrencilerin 17’si kadın 7’si erkek
öğrencidir.
Değişime katılarak üniversitemizde öğrenim gören 24 öğrenci 15 farklı üniversiteden
gelmiştir. Bunların başlıcaları, Ereğli Eğitim Fakültesi’ne 2, Meslek Yüksekokuluna 3
olmak üzere 5 öğrenci kabul ettiğimiz Kastamonu Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi’ne 4
öğrenci kabul ettiğimiz Amasya Üniversitesi ve yine Ereğli Eğitim Fakültesi’ne 3 öğrenci
kabul ettiğimiz Karadeniz Teknik Üniversitesi’dir.
5
2.2. Farabi Değişim Programı (2014-2015)
2009-2010 Akademik Yılında giden öğrenci hareketlilik sayımız 12 iken, Tablo 2’ de
görüldüğü üzere 2014-2015 Akademik Yılında 131 öğrencimiz 40 farklı üniversitede Farabi
Değişim Programı’ndan faydalanarak öğrenim görmeye hak kazanmıştır. Farabi Değişim
Programı ile üniversitemizde misafir ettiğimiz öğrenci sayımız Hareketliliğin başladığı
2009-2010 Akademik Yılında 1 iken, bu sayı 2014-2015 Akademik Yılında 39 öğrenciye
yükselmiştir.
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 20 farklı üniversiteden Bülent Ecevit
Üniversitesini tercih eden öğrenciler öğrenimlerine çeşitli bölümlerde devam etmektedir.
Tablo 2: 2014-2015 Farabi Değişim Programı Giden/Gelen Öğrenci Sayılarının Dağılımı
Fakülte/Y.Okul/MYO
Giden Öğrenci Sayısı
Gelen Öğrenci Sayısı
2
1
Devlet Konservatuvarı
1
-
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
3
-
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
1
-
Ereğli Eğitim Fakültesi
90
26
Fen-Edebiyat Fakültesi
7
1
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
17
5
Mühendislik Fakültesi
8
2
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
1
2
Tıp Fakültesi
1
-
KDZ Meslek Yüksekokulu
-
1
İlahiyat Fakültesi
-
1
131
39
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Toplam
6
3. LLP/ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI (2013-2014)
Hayat Boyu Öğrenme/LLP Erasmus öğrenci değişimi programı ile öğrenciler 1
akademik yıl içinde 1 veya 2 dönemliğine başka bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi
yükseköğretim kurumunda öğrenci olabilirken, akademik personel de aynı koşullar altında 1
hafta – 6 ay aralığında ders vermek üzere yurt dışına gidebilmektedirler. Avrupa Komisyonu
değişimden faydalanan bireylerin yurt dışında olmalarından kaynaklanacak ek masraflara
katkı sağlamak amacıyla karşılıksız hibe vererek değişime mali olarak da destek
vermektedir.
2013-2014 Akademik Yılı 54 öğrenim hareketliliği ve 13 staj hareketliliğiyle Bülent
Ecevit Üniversitesi öğrencileri ve ders verme-eğitim alma hareketlilikleriyle 20 akademik
personeli LLP/Erasmus Programı kapsamında değişim hareketliliğini gerçekleştirmiştir (EK4, EK-5, EK-6, EK-7, EK-8).
3.1. Öğrenim Hareketliliği
Hayat Boyu Öğrenme/LLP Erasmus öğrenci hareketliliği programı kapsamında,
2013-2014 Akademik Yılı Güz Yarıyılında en fazla değişim gerçekleştiren fakültemiz Tablo
3’ te görüldüğü üzere, 11 değişimle Mühendislik Fakültesi olmuş ve Bahar Yarıyılında 1,
Güz-Bahar Yarıyılında 2 öğrenci değişimi daha gerçekleştirerek akademik yılı toplamda 14
değişimle tamamlamıştır. Güz ve Bahar Yarıyıllarında toplam 20 değişim gerçekleştiren
Denizcilik Fakültesi 2013-2014 Akademik Yılında değişim hareketliliğine en çok öğrenci
gönderen fakülte olmuştur. Güz Yarıyılında 2, Bahar Yarıyılında 8 ve her iki dönemde 3
öğrencinin değişimde yer aldığı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi toplamda 13 değişim
gerçekleştirmiştir. Fen-Edebiyat Fakültesi 3 değişim gerçekleştirirken, Ereğli Eğitim
Fakültesi’nden 3 öğrencimiz değişime katılmıştır.
Güz Yarıyılında değişime katılan toplam 25 lisans öğrencimizin 9’u Polonya’ya
gitmiş ve bunların 4’ü Denizcilik Fakültesi, 2’si İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2’si
Mühendislik Fakültesi ve 1’i Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencisidir. Yine bu dönemde,
Almanya ve Yunanistan’a 3’er, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Macaristan, İspanya ve Portekiz’e
2’şer öğrenci üniversitemizi Avrupa’nın farklı ülke ve şehirlerinde temsil etmiştir. Güz
Yarıyılı değişim yapan öğrencilerimizin 9’u kadın ve 16’sı erkektir. Ülke ve üniversite
değişimleri yapılan anlaşmalarla doğru orantılıdır.
7
2013-2014 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı’ nda değişime katılan 22 öğrencimizin
10’u Polonya, 6’sı Yunanistan, 4’ü Macaristan ve 1’er tanesi İspanya ve İtalya’ya öğrenim
görmek üzere gitmişlerdir. Bu öğrencilerimizin 11’i Denizcilik Fakültesi, 7’si İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi 2’si Mühendislik Fakültesi, 1’er tanesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu ve Ereğli Eğitim Fakültesi öğrencileridir. Değişime katılan erkek öğrenci
sayısı 16 iken kadın öğrenci sayısı 6’dır ve tamamı lisans öğrencisidir.
Tablo 3: 2013-2014 Hayat Boyu Öğrenme/LLP Erasmus Değişim Programı Öğrenci
Öğrenim ve Staj Hareketliliği, Akademik Personel Sayılarının Dağılımı(*hem Güz hem de
Bahar)
Fakülte/
Y.Okul/MYO
Öğrenci Hareketliliği (Giden)
Güz
Bahar
Fen-Edb.Fak.
3
İktisadi ve İdari
Bilimler
Fakültesi
Personel Hareketliliği
(Giden)
Ders
Eğitim
Verme
Alma
1
-
Staj
-
Güz /
Bahar *
-
2
7
3
5
1
1
Mühendislik
Fakültesi
11
2
2
2
8
-
Denizcilik
Fakültesi
7
11
2
1
-
-
Ereğli Eğitim
Fakültesi
2
1
-
-
-
-
Beden Eğitimi
ve Spor
Yüksekokulu
-
1
-
-
-
-
Tıp Fakültesi
-
-
-
1
-
-
Çaycuma MYO
-
-
-
-
3
6
Toplam
25
22
7
13
13
7
-
4
Personel Hareketliliği
(Gelen)
1
8
Güz Yarıyılı’ nda değişime katılan 7 öğrencimiz Bahar Yarıyılı’ nda da değişimden
faydalanmaya devam etmiş ve 2013-2014 Akademik Yılını Güz-Bahar değişimi olarak
tamamlamışlardır. Değişime katılan öğrencilerimizin 3’ü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
2’si Mühendislik ve Denizcilik Fakültelerinden olmak üzere 5’i erkek ve 2’si kadın
öğrencilerimiz Avrupa’nın Polonya (5), Çek Cumhuriyeti (1) ve Yunanistan (1) gibi
ülkelerinde eğitim görmüşlerdir.
3.2. Staj Hareketliliği
Hayat Boyu Öğrenme/LLP Erasmus Staj Hareketliliği 2013-2014 Akademik Yılı
Yaz Döneminde gerçekleşmiş ve toplam 13 öğrencimiz bu programdan faydalandırılmıştır.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 5 öğrencimiz staj hareketliliğinden faydalanırken, 3
öğrencimiz Fen-Edebiyat Fakültesi’nden, 2 öğrencimiz Mühendislik Fakültesi’nden ve 1’er
öğrencimiz Denizcilik ve Tıp Fakültelerinden İngiltere (10), İtalya (1), Macaristan (1) ve
Polonya (1) gibi ülkelerde staj faaliyetlerini tamamlamışlardır. Staj Hareketliliğinden
faydalanan 10’u erkek ve 3’ü kadın öğrencilerimizin hepsi lisans öğrencisidir.
Bu
hareketlilikten yararlanan öğrenciler sadece mesleki becerilerini geliştirmekle kalmayıp
kültürel değişimi de sağlamaktadırlar (Fotoğraf 1.)
Fotoğraf 1: 2013-2014 Hayat Boyu Öğrenme/LLP Erasmus Değişim Programı ile İngiltere’
de Staj Hareketliliği’ ne Katılan Öğrencilerimizden Bir Kare.
9
3.3.Personel Hareketliliği
Hayat Boyu Öğrenme/LLP Erasmus Programı kapsamında 5’i kadın 15’i erkek olmak
üzere toplam 20 akademik personelimiz Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği
Faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Ders Verme Hareketliliği’nde Almanya (5), İspanya (4),
Litvanya (3) ve Macaristan (1) gibi Avrupa ülkeleri yer almıştır. Ders Verme
Hareketliliği’nde yer alan akademik personelimizin 8’i Mühendislik Fakültesi, 3’ü Çaycuma
MYO ve 1’er tanesi Fen-Edebiyat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim
elemanlarıdır. Ders Verme Hareketliliği’nde bulunan akademik personelimizin 5’i Doçent
ve erkek, 6’sı Yardımcı Doçent (4ü erkek, 2’si kadın) ve 2 erkek Öğretim Görevlisidir.
Eğitim Alma Hareketliliği’ ne katılan 7 Akademik Personelimizin 6’sı Çaycuma
MYO ve 1’i İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi personelidir. 4’ü erkek, 3’ü kadın
personelimizin 2’si Yardımcı Doçent, 5’i Öğretim Görevlisidir. Eğitim Alma Hareketliliği
için akademik personelimizin 4’ü Çek Cumhuriyeti, 2’si İsveç ve 1’i İngiltere’yi tercih
etmiştir.
Hayat Boyu Öğrenme/LLP Erasmus Programı kapsamında Romanya’dan "Petru
Maior" Üniversitesi, Targu Mures Rektör Yardımcısı 25-27 Ağustos 2014 tarihleri arasında
üniversitemizi ziyaret etmiş ve Erasmus+ kapsamında anlaşma imzalanmıştır (EK-8).
3.4. Erasmus+ Programı (2014-2015)
Erasmus+ programı çerçevesinde öğrencilerin bir/iki dönem AB üyesi ülkelerde
öğrenim görmeleri sağlanmakla birlikte 3-12 ay süresince mesleklerinde ilerlemeleri için staj
yapma imkânı da sunulmaktadır. Erasmus+ programından yararlanan öğrenci sayılarının
yıllar içerisinde katlanarak artması öğrencilerimizin uluslararası platformda olma isteklerini
ortaya koymaktadır. Bu Yükseköğretim Hareketlilik Projesi öğrenci öğrenim, staj, personel
ders verme, personel eğitim alma faaliyetlerinden bir ya da birkaçını içermektedir.
Erasmus+ Programı kapsamında 15 ülkeyle yenilenen 66 anlaşma (EK-9)
kapsamında 2014-2015 Akademik Yılı için üniversitemize ayrılan 60.200 Avro’luk hibe
tutarımız dahilinde, 45 öğrencimizin Erasmus+ Güz Yarıyılı Öğrenim Hareketliliği
kapsamındaki ilk değişimi 28 Ağustos 2014 tarihinde başlamış ve yarıyıl süresince hibeli
olarak devam etmesi öngörülmektedir.
10
Bulgaristan (2), Çek Cumhuriyeti (8), Almanya (8), İspanya (4), Estonya (1),
Yunanistan (3), Hırvatistan (1), Macaristan (3), İtalya (3), Litvanya (7), Portekiz (1),
Polonya (13), Romanya (10), İsveç (1), Slovakya (1) ile Erasmus+ kapsamında imzalanmış
66 anlaşmamız bulunmaktadır. Bu anlaşmalardan 1’i 2014, 6’sı 2015, 1’i 2016, 1’i 2020 ve
57’si 2021 yılına kadar geçerli olan Anlaşmalardır.
Tablo 4: Erasmus+ Güz Yarıyılı Giden/Gelen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sayıları
Fakülte/Y.Okul/MYO
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Erasmus+ Güz Dönemi
Giden Öğrenci Sayısı
14
Erasmus+ Güz Dönemi
Gelen Öğrenci Sayısı
17
1
1
Ereğli Eğitim Fakültesi
3
1
Denizcilik Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
Toplam
11
5
-
1
45
9
Tablo 4’te görüldüğü üzere, 2014-2015 Güz Yarıyılında 45 BEÜ öğrencisi öğrenim
hareketliliğinden yaralanmaya hak kazanarak adı geçen ülkelere gönderildi: Çek
Cumhuriyeti 1, Macaristan 9, Almanya 1, Polonya 23, Portekiz 4, Litvanya 4, Yunanistan 1,
İspanya 2. Anlaşma yapılan ülke sayısı sürekli artış göstermekte ve değişim
gerçekleştirilebilecek ülkelerde çeşitlilik sağlanmaktadır. Bu hareketlilikten yararlanan
öğrenciler kültürel değişimleriyle üniversitemizin tanıtımına da katkı sağlamaktadırlar
(Fotoğraf 2.)
Erasmus+ Güz Yarıyılı Öğrenim Hareketliliği giden öğrencilerimizin 11’i Denizcilik
İşletmeleri Yönetimi, 9’u İşletme, 7’si Makine Mühendisliği, 6’sı Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, 5’i Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, 2’si İnşaat Mühendisliği, 1’i Çevre
Mühendisliği, 1’i Geomatik, 1’i Türkçe Öğretmenliği, 1’i Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık ve 1’i de Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileridir. Öğrencilerimizin
14’ü kadın, 31’i erkek öğrencidir.
11
Fotoğraf 2: 2014-2015 Erasmus+ Değişim Programı ile Macaristan’da Öğrenim
Hareketliliği’ nde Olan ve Staj Hareketliliği’ne Katılan Öğrencilerimizden Bir Kare.
Tablo 4’te aynı zamanda görüldüğü üzere, 2014-2015 Akademik Yılı Erasmus+
Programı
ile
değişimden
yararlanan
Avrupa’nın
farklı
ülkelerinden
9
öğrenci
üniversitemizde öğrenim görmek üzere Zonguldak’ta bulunmaktadır. Çek Cumhuriyeti’nden
1 erkek doktora öğrencisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde ve 1 erkek
lisans öğrencisi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenimlerine başlamıştır.
Romanya’dan 1 erkek lisans öğrencisi Mühendislik Fakültesi Geomatik Bölümüne,
Litvanya’dan 5 kadın öğrenci Denizcilik Fakültesi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Bölümü’ne, İspanya’dan 1 kadın öğrenci ise Ereğli Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği
Bölümü’ne değişim öğrencisi olarak kabul edilmiştir.
12
4. MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI
Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile
yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı
değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. Diğer değişim programlarından
farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın bütün dünyadaki yükseköğretim
kurumlarını kapsamaktadır.
Mevlana Değişim Programı’nın üniversitemizde uygulanmaya başladığı 2014-2015
Akademik Yılı için üniversitemize ayrılan bütçe 37.984 TL olarak belirlenmiştir.
Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kazakistan, Kırgızistan ve Yemen olmak üzere
toplam 6 ülke ile 9 anlaşma (EK-10) imzalanmıştır. Anlaşma imzalanan üniversiteler;
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Bakü Devlet Üniversitesi, Epoka Üniversitesi,
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Uluslararası
Atatürk Alatoo Üniversitesi, Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Tirana Politeknik Üniversitesi
ve Taiz Üniversitesi’dir.
İmzalanan 9 anlaşma kapsamında, YÖK’e bildirilen 11 giden, 4 gelen öğrenci; 6
giden, 4 gelen öğretim elemanı hareketliliği planlanmıştır. YÖK tarafından üniversitemize
ayrılan
bütçe
çerçevesinde
değişimini
planladığımız
hareketliliklerin
tamamının
gerçekleştirilmesi mümkün olmadığından Güz Yarıyılı’ nda Epoka Üniversitesi’ne İnşaat
Mühendisliği Bölümü 1 lisans öğrencisi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ne Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü 1 yüksek lisans öğrencisi göndermiş bulunmaktayız.
Öğrencilerimiz hibeli olarak programdan 1 yarıyıl süresince faydalanacaktır. (EK-11)
Tablo 6: Mevlana Değişim Programı Öğrenci Öğrenim ve Akademik Personel Hareketliliği
Sayılarının Dağılımı
Fakülte/Y.Okul/
MYO
Fen-Edebiyat
Fakültesi
Mühendislik
Fakültesi
Çaycuma MYO
Toplam
Güz Dönemi Öğrenci
Öğrenim Hareketliliği
Personel Hareketliliği
Ders Verme
Giden
1
Gelen
-
Giden
-
Gelen
1
1
1
-
-
-
-
2
-
2
1
2
1
13
Tablo 6’da görüldüğü üzere, 2014-2015 Akademik Yılı Güz Dönemi hareketliliği
kapsamında Çaycuma Meslek Yüksekokulu 2 öğretim elemanımız 15-19 Eylül 2014
tarihleri arasında Kırgızistan’da Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Meslek Yüksek
Okulunda Mevlana ders verme hareketliliğine katıldılar (Fotoğraf 3.).
Fotoğraf 3: 2014-2015 Mevlana Değişim Programı ile Öğretim Elemanlarımız KırgızistanTürkiye Manas Üniversitesi’nde Ders Verme Hareketliliğini gerçekleştirdi.
Bakü Devlet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği’ nden 1 yüksek lisans öğrencisi 15
Eylül 2014 tarihinde Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde öğrenimine
başlamış ve Güz Yarıylı süresince öğrenimine hibeli olarak devam edecektir. Fen-Edebiyat
Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne Kırgızistan-Uluslararası Atatürk Alatoo
Üniversitesi’nden 1 öğretim elemanı 20-24 Ekim 2014 tarihleri arasında ders verme
hareketliliğini gerçekleştirmiş ve üniversitemizden memnun kalarak ülkesine dönmüştür
(Fotoğraf 4.).
Fotoğraf 4: 2014-2015 Mevlana Değişim Programı ile Uluslararası Atatürk Alatoo
Üniversitesi’nden
Öğretim
Elemanı
üniversitemizde
Ders
Verme
Hareketliliğini
gerçekleştirdi.
14
5. 2013-2014 AKADEMİK YILI BÜTÇESİ
Farabi Değişim Programı’nı yürütmek ve değişimleri gerçekleştirmek üzere
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi’ne ayrılan bütçe ve
harcama oranları Tablo 7’de gösterilmektedir. Değişime katılması öngörülen öğrenci
sayısına göre belirlenen hibe miktarı, değişimden faydalanmak isteyen öğrencilerin feragat
etmeleri nedeniyle tamamen kullanılamamış ve kalan tutar YÖK Başkanlığı’na iade
edilmiştir.
Tablo 8’de LLP/Erasmus Değişim Programı’nın yürütülmesi ve uygulanması için
Türkiye Ulusal Ajans’ı tarafından üniversitemize ayrılan bütçe ve harcama oranları
gösterilmektedir. Değişimden faydalanması öngörülen öğrenci ve öğretim elemanı sayısına
göre belirlenen hibe miktarı, beklenen başvuru sayılarının yeterli doluluğa ulaşmaması
nedeniyle tamamen kullanılamamış ve kalan tutar iade edilecektir.
Tablo 7: 2013-2014 Akademik Yılı Farabi Değişim Programı için ayrılan toplam bütçe,
kullanılan ve iade edilen tutarlar.
Farabi Değişim Programı 2013-2014 Dönemi Bütçe
1
Aktarılan Hibe Miktarı
538.700,00 TL
2
Kullanılan Tutar
505.753,45 TL
3
İade Edilen Tutar
32.946,55 TL
4
TOPLAM
538.700,00 TL
Tablo 8: 2013-2014 Akademik Yılı Erasmus Değişim Programı için ayrılan toplam bütçe,
kullanılan ve iade edilen tutarlar.
LLP/Erasmus Değişim Programı 2013-2014 Dönemi Bütçe
1
Aktarılan Hibe Miktarı
232.750,00 €
2
Kullanılan Tutar
161.227,33 €
3
İade Edilmesi Öngörülen
Tutar
4
TOPLAM
71.522,67 €
232.750,00 €
15
6. 2014-2015 AKADEMİK YILI BÜTÇESİ
2013-2014 Akademik Yılı’nda Farabi Değişim Programı için üniversitemize ayrılan
hibe miktarı 538.700 TL iken; Tablo 9’da görüldüğü üzere, 2014-2015 Akademik Yılı için
bu miktar 272.640 TL’ye düşürülmüştür. Bunun nedeni olarak YÖK’ün bütçelerde
kısıtlamaya gitmesi ve bu akademik yıl itibariyle 2 yarıyıl için değil 1 yarıyıl için hibe
ödemesi yapacağı gösterilebilir.
2013-2014 Akademik Yılı’nda üniversitemize aktarılan toplam hibe miktarı 232.750
€ iken Tablo 9’da görüldüğü üzere bu hibe 2014-2015 Akademik Yılı için 102.400 €’ ya
düşmüştür. Ulusal Ajans Türkiye’deki bütün üniversitelerin hibe miktarını geçen yıllara
oranla daha düşük olarak pay etmiştir.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen Mevlana Değişim Programı
üniversitemizde ilk değişimlerini gerçekleştirmeye başladığı 2014-2015 Akademik Yılı’nda,
üniversitemize ayrılan bütçe Tablo 9’da gösterilmiştir.
Tablo 9: 2014-2015 Akademik Yılı Farabi Değişim Programı için ayrılan bütçe.
2014-2015 Dönemi
Bütçe
Ayrılan
Toplam Bütçe
Aktarılan Hibe
2
Miktarı
Kullanılan
3
Tutar
1
Farabi Değişim
Programı
Erasmus+ Değişim
Programı
Mevlana Değişim
Programı
272.640,00 TL
102.400,00 €
37.984,00 TL
(%50) 136.320,00 TL
(%70) 61.440,00 €
(%50) 18.992,00 TL
0,00 TL
54.880,00 €
2.810,00 TL
16
7. 2013-2014
AKADEMİK
YILI
ÖĞRENCİ
VE
ÖĞRETİM
ELEMANI
DEĞİŞİM PROGRAMLARI İŞTİRAK EDİLEN TOPLANTI, SEMİNER VE
KONFERANSLAR
2013-2014 Akademik Yılı Erasmus-Farabi-Mevlana Değişim Programları hakkında
güncel gelişmeleri takip etmek ve programların işleyişi hakkında katılımcı üniversiteler
arasında bilgi alış verişinde bulunmak ve programların işleyiş kalitesini artırmak,
üniversitemiz öğrenci ve akademik personelin programlardan en üst seviyede en doğru
şekilde faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla çeşitli toplantılara iştirak edilmiştir
(Fotoğraf 5.,6.). Katılınal tüm etkinlikler Tablo 10’da sıralanmıştır.
Fotoğraf 5: Prag/Çek Cumhuriyeti 26. EAIE (Europen Association for International
Education) Toplantısından Bir Kare.
Fotoğraf 6: Antalya Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği Proje Yönetim
Toplantısından Bir Kare.
17
Tablo 10: Değişim Programları Toplantıları
Program Adı
1
Erasmus
Toplantı Konusu
Ankara Yeni Başlayanlar için
Katılım Tarihi
04.03.2013
Erasmus Toplantısı
2
Erasmus
İstanbul Marmara Üniversitesi 7
Katılımcı
Uzm. Ayten AĞARTAN ÇELİKDAL
Ofis Per. Sevilay ALTUNAY
16.04.2013
Uzm. Ayten AĞARTAN ÇELİKDAL
06-07.05.2013
Yrd. Doç. Dr. Rıfat HACIOĞLU
Bölge 7 Seminer: Erasmus Yollarda
3
Erasmus
İzmir Hareketlilik Faaliyeti Proje
Yönetim Toplantısı
Yrd. Doç. Dr. Özlem Aydın ÖZTÜRK
Uzm. Ayten AĞARTAN ÇELİKDAL
4
5
Erasmus
Erasmus
İstanbul 25. EAIE (European
10-13.09.2013
Yrd. Doç. Dr. Rıfat HACIOĞLU
Association for International
Doç. Dr. Hamit AYDIN
Education
Uzm. Ayten AĞARTAN ÇELİKDAL
Eskişehir Erasmus Staj Hareketliliği
01.11.2013
ve Öğrenci ve Personelde Dil
Yrd. Doç. Dr. Özlem Aydın ÖZTÜRK
Uzm. Ayten AĞARTAN ÇELİKDAL
Yeterliliği konulu Toplantı
6
Erasmus
Elazığ Erasmus Yıllık Toplantı
21-22.11.2013
Öğr. Gör. Aysu AYSEL
Uzm. Ayten AĞARTAN ÇELİKDAL
7
Erasmus
İstanbul Erasmus+ Yükseköğretimde
14.04.2014
Gelen Öğrenciler Konulu Toplantı
8
9
Erasmus
Erasmus
Antalya Yükseköğretimde Öğrenci ve
Yrd. Doç. Dr. Özlem Aydın ÖZTÜRK
Bilg. İşl. Şenol ERGİN
21-22.06.2014
Öğr. Gör. Aysu AYSEL
Personel Hareketliliği Proje Yönetim
Uzm. Bağdagül GÜMÜŞ AKYOL
Toplantısı
Ofis Per. Sevilay ALTUNAY
Prag/Çek Cumhuriyeti
16-19.09.2014
Yrd. Doç. Dr. Rıfat HACIOĞLU
26. EAIE (Europen Association for
Doç. Dr. Hamit AYDIN
International Education)
Öğr. Gör. Aysu AYSEL
Uzm. Bağdagül GÜMÜŞ AKYOL
10
11
Farabi
İzmir 7. Akademik Değişim
Mevlana
Programları Eğitim Semineri
Farabi
Mevlana
Gaziantep 8. Akademik Değişim
14-15.11.2013
Doç. Dr. İlhan KARATAŞ
Yrd. Doç. Dr. Tolga ACUN
10-11.04.2014
Programları Eğitim Semineri
Yrd. Doç. Dr. Rıfat HACIOĞLU
Doç. Dr. İlhan KARATAŞ
Yrd. Doç. Dr. Tolga ACUN
12
Mevlana
Sakarya Üniversitesi
Mevlana Değişim Programı Semineri
21.01.2014
Yrd. Doç. Dr. Tolga ACUN
Öğr. Gör. Aysu AYSEL
Uzm. Bağdagül GÜMÜŞ AKYOL
18
8. ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI DEĞİŞİM PROGRAMLARI
KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
Değişim Programları Koordinatörlüğü olarak Akademik Yıl içinde öğrencileri,
akademik personeli ve bölüm koordinatörlerini programlar hakkında bilgilendirmek,
değişme ve gelişmelerden haberdar etmek amacıyla toplantılar yapılmaktadır. Oldukça
verimli geçen toplantılarda, öğrencilere yapmaları gereken işlemler, hazırlamaları gereken
belgeler ve hibe konularında ayrıntılı bilgilendirmeler yapılmıştır. Öğrencilerin yoğun
katılım gösterdiği toplantılarda öğrencilerden programlarla ilgili gelen tüm sorular ayrıntılı
cevaplandırılarak, programların faydaları ve mesleki gelişimlerine
olan katkıları
vurgulanmıştır (Fotoğraf 7.). Bu toplantıların tarih ve konuları Tablo 11’de görülmektedir.
Bununla birlikte kampüs duyuru panoları ve üniversite internet sayfasında yayınlanan
duyuru ve ilanlar ile değişim programları tanıtımı gerçekleştirilmiştir.
Tablo 11: Değişim Programları Bilgilendirme Toplantıları
Erasmus-Farabi-Mevlana Değişim
20.12.2013
Programları Bilgilendirme Toplantısı
Erasmus+ Giden Öğrenci Bilgilendirme
8.04.2014
Toplantısı
2014-2015
Farabi
Bilgilendirme
12-13.05.2014
Toplantısı
Fotoğraf 7: Bilgilendirme Toplantısından Bir Kare.
19
9. EKLER
EK-1 Farabi Değişim Programı Anlaşmalar
EK-2 Farabi Değişim Programı 2013-2014 Güz-Bahar Dönemi (Giden Öğrenci)
EK-3 Farabi Değişim Programı 2013-2014 Güz-Bahar Dönemi (Gelen Öğrenci)
EK-4 Erasmus Değişim Programı 2013-2014 Güz Dönemi (Giden Öğrenci)
EK-5 Erasmus Değişim Programı 2013-2014 Bahar Dönemi (Giden Öğrenci)
EK-6 Erasmus Değişim Programı 2013-2014 Güz-Bahar Dönemi (Giden Öğrenci)
EK-7 Erasmus Değişim Programı 2013-2014 Staj Hareketliliği
EK-8 Erasmus Değişim Programı 2013-2014 Personel Hareketliliği
EK-9 Erasmus+ Değişim Programı Anlaşmalar
EK-10 Mevlana Değişim Programı Anlaşmalar
EK-11 Mevlana Değişim Programı 2014-2015 Güz Dönemi
20
Download

2013-2014 Faaliyet Raporu - Farabi