Sayı
Konu
:
:
TİM.EİB.GSK.15.1/10175
Kuru İncirde Hidrojen Peroksit Denetimleri Hk.
İzmir, 02/10/2014
E-posta
Sayın Üyemiz,
Kurutma dışında işlem görmemiş bütün kuru incir partilerinde ihracat kontrolleri
kapsamında yapılacak hidrojen peroksit (H2O2) denetimlerine ilişkin olarak Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı’ndan bugün alınan bir yazıda;
- Kuru incirde hidrojen peroksitin incirin dış yüzeyindeki renginin açılması maksadıyla ve
çoğunlukla halk arasında “Ballıkara” diye tabir edilen incirler ile kurutmadan sonra
bekletilen ve dış rengi sarıdan koyu kahveye doğru değişen incirlerin beyazlatılması
amacıyla kullanıldığı,
1. Bundan böyle ülke ayrımı gözetilmeksizin kuru incir partileri yerinde kontrole tabi
tutularak aşağıda açıklanan esaslar çerçevesinde ihracat denetimleri gerçekleştirileceği,
- Bakanlıkları tarafından GTHB İl Müdürlüklerine iletilmiş olan 26.09.2014 tarihli yazı
tarihinden itibaren ihracatçı firma bazında kuru incir partilerinin 2014 yılı Kasım ayı
sonuna kadar ihracat yapılan ülke ayrımı gözetilmeksizin %5, 1 Aralık 2014
tarihinden itibaren bir sonraki kuru incir ihracat sezonu başlangıcına kadar %10
sıklıkla H2O2 analizi yaptırılacağı,
- Ülke ayrımı gözetilmeksizin yukarıda belirtilen %5 veya %10 analiz sıklığı belirlenirken
ihracat yapacak firmanın her 20 veya 10 partisinden biri seçileceği gibi yukarıda
açıklandığı üzere renk açılması amacıyla işleme tabi tutulduğundan şüphe edilen partinin
analizinin yaptırılması esas olacağından ve genellikle incirlerin sezon sonuna doğru
renkleri koyulaştığı da göz önüne alınarak her firmanın ilk ihraç partisinin analizi yerine
%5 veya %10 oranı takip ederek daha sonraki partileri analize gönderebileceği,
Örneğin; bir firmanın ihraç edeceği incir partilerinin gözle yapılan kontrolünde
beyazlatma amacıyla işleme tabi tutulduğundan şüphelenilmeyen partileri hidrojen
peroksit kontrolü amacıyla analize gönderilmeyeceği, İhraç partisi sayısı dikkate
alınarak %5 ve %10 sıklığına göre ilk 20 partinin belki 20. partisi veya ilk 40 partinin
35. veya 36. partisi analize gönderilebileceği,
- Hidrojen peroksit analizi amacıyla alınacak numunelerin usulüne uygun şekilde İzmir
İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne, şahit numunelerin ise Ulusal Gıda
Referans Laboratuvar Müdürlüğüne gönderileceği,
2. İhracatçı firmaların ihracat işlemlerine ilişkin olarak ise, ihracatın yapıldığı ülkeye
bağlı olarak;
a. Bitki Sağlık Sertifikası ile Sağlık Sertifikasının birlikte istenmesi halinde hidrojen
peroksit kontrolünün Sağlık Sertifikası düzenleyen birim tarafından yapılacağı, Bitki
Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Atatürk Cad. No:382 35220 Alsancak / İZMİR
Tel.: (232) 488 60 00 Faks: (232) 488 61 00
E-Posta: [email protected]
Elektronik Ağ: www.egebirlik.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince Emre Çoğulu
(02.10.2014 17:06:30) tarafından güvenli
elektronik imza ile imzalanmıştır.
ID:6563424062014102115655
Bu Kod İle http://evrak.egebirlik.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
1/2
Ayrıntılı bilgi için: Tahir Kanlıkuyu - Şube Müdürü
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:6563424062014102115655. Bu kod ile http://evrak.egebirlik.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Sağlık Sertifikası düzenleyen birimin Sağlık Sertifikasını görüp, Sağlık Sertifikasının bir
suretini aldıktan sonra Bitki Sağlık Sertifikası düzenleyeceği,
b. Sadece Sağlık Sertifikası istenmesi durumunda yine Sağlık Sertifikası düzenleyen
birimin hidrojen peroksit kontrolünü gerçekleştireceği,
c. Sadece Bitki Sağlık Sertifikası istenmesi halinde Bitki Sağlık Sertifikası düzenleyen
birimin hidrojen peroksit kontrolü gerçekleştireceği,
- Yukarıda açıklandığı şekilde beyazlatma işlemine tabi tutulduğu değerlendirilen veya
analiz sıklığı çerçevesince numune alınması gereken incir partileri için, Gıda ve Yem
Şube Müdürlüklerinden Hidrojen Peroksit analizi için numune alınması talep edileceği,
alınan numuneden yaptırılan analiz sonucu Bitki Sağlık Sertifikası düzenleyecek birime
iletileceği, Bitki Sağlık Sertifikası düzenleyecek birim tarafından analiz raporu
görüldükten sonra Bitki Sağlık Sertifikası düzenleneceği,
- Yapılan analizler sonucunda Hidrojen peroksit tespit edilmesi durumunda ise ürün
ihracatına izin verilmeyecek ve yasal işlem uygulanacağı,
- Hidrojen peroksit analiz sonuçlarının Sertifika tanzim eden birimde muhafaza edileceği,
Sağlık Sertifikası veya Bitki Sağlık Sertifikası eki şeklinde ihracatçıya kesinlikle
verilmeyeceği,
- Özellikle yukarıda açıklandığı üzere sezon sonuna doğru renk beyazlatma işleminin daha
çok yapılabileceği dikkate alınarak yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde kuru
incir ihracatında ihraç edilecek ülke gözetmeksizin bütün incir partilerinin hidrojen
peroksit ile muamele edilip edilmediği yönüyle denetimlerin yapılması hususunda
gereken önlemlerin alınacağı;
bildirilmektedir.
Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.
Emre ÇOĞULU
Genel Sekreter Vekili
Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Atatürk Cad. No:382 35220 Alsancak / İZMİR
Tel.: (232) 488 60 00 Faks: (232) 488 61 00
E-Posta: [email protected]
Elektronik Ağ: www.egebirlik.org.tr
2/2
Ayrıntılı bilgi için: Tahir Kanlıkuyu - Şube Müdürü
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:6563424062014102115655. Bu kod ile http://evrak.egebirlik.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

Kuru İncirde Hidrojen Peroksit Denetimleri Hk_00005444