T.C. SAĞLIK BAKANLI ĞI - SAĞLIK klIZMETLIERI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - KAN HIZMETLERI DAIRE
BAŞKANLIĞI
15.09.2014 10:15 - 74831629 210-229
2014.5363.14891
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlü ğü
Il 1111 111 111111 11111071 111 1111111 111111
: 74831629/210-229
Sayı
Konu : VII.Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon T ı bbı Kongresi
Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne ği (TKMTD) ve Türk Kan Vakfı (TKV)
tarafı ndan düzenlenen "VII. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon T ıbb ı Kongresi" 02 -06
Aral ık 2014 tarihleri aras ı nda Belek/ Antalya Maritim Pine Beach Otelde gerçekle ştirilecektir.
Kongre ile e ş zamanl ı olarak düzenlenecek olan Temel Kurs Program ı, kan merkezi
çal ışanları ve kan bağışı ile ilgilenen tüm kurum ve kurulu şlara yönelik olarak planlanm ış
olup ilinizde görevli, konu ile ilgili hekim ve hekim d ışı sağl ık personelinden istekli olanlar ın
20.07.2004 tarih ve 12476 say ı l ı Genelgemize istinaden kongreye kat ı l ımının sağlanması,
ileti ş im adreslerini içeren duyurunun iliniz sa ğl ık kurum ve kurulu şlarına gönderilmesi
hususunda;
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
Uzm. Dr. Alaattin DILSIZ
Bakan a.
Genel Müdür V.
Eki: Kongre Duyurusu ve Program ı (14 Sayfa)
DAĞITIM:
81 İ l Valiliğine
Mithatpaş a Caddesi No :3 B Blok Kat 2 No:13 S ıhhiye - ANKARA
Awıntı ll bilgi için: E-Posta: [email protected] Tel: 0 (312) 585 14 87
Bu belge 5070 say ılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanm ıstır.
Evrakın elektronik imzal ı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden b9cee744-5eaa-4abe-a043-2c3a3793bb09 kodu ile eri şebilirsiniz.
Download

Sağlık Bkanalığı Duyurusu (02-06 Aralık 2014)