İL
: OSMANİYE
TARİH
: 28.11.2014
ِ ‫ﺎس ﺗَﺄْﻣﺮو َن ﺑِﺎﻟْﻤﻌﺮ‬
ِ ْ ‫ﻣ ٍﺔ أُ ْﺧ ِﺮﺟ‬ُ‫ُﻛﻨﺘﻢ َﺧﻴـﺮ أ‬
‫وف َوﺗَـ ْﻨـ َﻬ ْﻮ َن َﻋ ِﻦ‬
َ
ُْ َ
ُ ُ ِ ‫ﺖ ﻟﻠﻨ‬
َْ ُْ
ِ ‫اﻟْﻤﻨ َﻜ ِﺮ وﺗُـ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن ﺑِﺎﻟﻠ ِّﻪ وﻟَﻮ آﻣﻦ أ َْﻫﻞ اﻟ‬
ِ َ‫ْﻜﺘ‬
‫ ُﻬﻢ‬‫ﺎب ﻟَ َﻜﺎ َن َﺧ ْﻴﺮاً ﻟ‬
َ ُ
ُ ََ ْ َ
ِ
ِ
‫ﻣ ْﻨـ ُﻬ ُﻢ اﻟ ُْﻤ ْﺆﻣﻨُﻮ َن َوأَ ْﻛﺜَـ ُﺮُﻫ ُﻢ اﻟْ َﻔﺎﺳ ُﻘﻮ َن‬
ِ ‫ ِﺬي ﻧَـ ْﻔ ِﺴﻲ ﺑِﻴ ِﺪ ِﻩ ﻟَﺘﺄْﻣﺮو َن ﺑِﺎﻟﻢ َ◌ ْﻋﺮ‬‫ واﻟ‬:‫اﷲ‬
ِ ‫رﺳﻮل‬
‫وف‬
‫ﺎل‬
ُ
َ َ‫ﻗ‬
َ
ُ ْ
ُُ َ َ
ِ ِ
ِ ‫وﻟَﺘَـ ْﻨـﻬﻮ َن َﻋ ِﻦ اﻟﻢ ُ◌ﻧْ َﻜ ِﺮ اَوﻟَﻴ‬
ُ ‫ﻦ اﷲُ ﻳَـ ْﺒـ َﻌ‬ ‫ﻮﺷ ُﻜ‬
ُ‫ﺚ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ﻋ َﻘﺎﺑًﺎ ﻣ ْﻨﻪ‬
ُْ
َْ َ
ْ
‫ﺎب ﻟَ ُﻜ ْﻢ‬
ُ ‫ﻢ ﺗَ ْﺪﻋُﻮﻧَﻪُ ﻓَ َﻼ ﻳُ ْﺴﺘَ َﺠ‬ ُ‫ﺛ‬
İYİLİĞİ TEŞVİK KÖTÜLÜĞÜ
ĞÜ SAKINDIRMAK
Muhterem Müslümanlar!
Yüce dinimizin temel amacı; bireyi, aileyi ve
toplumu mutlu etmek, onların düzenli, güvenli bir
toplumda yaşamalarını sağlamaktır.
ğlamaktır. Bu amacın
gerçekleşmesi
mesi için bireylerin nefis muhasebesi
yapması, ailelerin ve toplumun da iyiliği
iyiliğ teşvik etmesi
ve kötülüklerden sakındırması gerekir. Kuranı
Kerimde; “Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı
ümmetsiniz, iyiliği emreder, kötülüğü
ğü men eder ve
Allaha iman edersiniz”(1) buyrulmuştur.
buyrulmuş
Bu ayeti
kerimede iyiliği teşvik
vik etmenin ve kötülüğe
kötülü
engel
olmanın toplumsal bir görev olduğu
ğu ve bundan bütün
Müslümanların sorumlu olduğu
ğu belirtilmiştir.
belirtilmiş
Aziz Kardeşlerim!
Nefis ve şeytan
eytan bizleri yoldan çıkarmaya, çeşitli
çe
hilelerle kötülük yaptırmaya çalışır.
şır. Bizlerde aile
fertlerimizi ve tüm kardeşlerimizi
lerimizi iyiliğe
iyiliğ teşvik etmeli
ve
kötülüklerden
sakındırmalıyız.
Ba
Başta
Peygamberimiz olmak üzere bütün Peygamberler,
insanları iyiye, güzele çağırmışlar,
ğ
şlar, kötülüklerden
uzaklaştırmışlardır. Bu uğurda başlarına
şlarına gelen sıkıntı
ve meşakkatlere sabretmişlerdir.
şlerdir. Cenabı Allah;
“(Ey Muhammed!) Allahın rahmetiyle sen onlara
yumuşak davrandın. Eğer
er kaba, katı yürekli
olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp
da
giderlerdi…”(2)
buyurmuştur.
ştur.
Peygamber
Efendimizin İslam’ı tebliğ ederken çok kısa zamanda
büyük başarı
arı elde etmesinin sırrı da burada
yatmaktadır. Bizlerde nasihatlerimizin etkili olması
için Efendimizi örnek almalıyız
Kardeşlerim!
Müslümanlar duyarlı
olmalı,
toplumda
meydana gelen kötülüklere ilgisiz kalmamalı, fitne
fesat yayılmadan zamanında tedbir almalıdır.
Kur’an-ı Kerimde; “Öyle bir fitneden sakının ki o,
içinizden
zulmedenlere
eri
erişmekle
kalmaz.
(topluma sirayet eder ve hepsini perişan
peri
eder.)
Biliniz
ki
Allahın
azabı
şiddetlidir”(3)
buyrulmuştur. Bu ayeti kerimede Müslümanların
kötülüklere karşıı duyarlı olmaları emredilmekte, aksi
takdirde azabın bütün toplumu kapsayacağı
kapsayaca uyarısı
yapılmaktadır.
Bugün toplumumuzda hepimizi rahatsız eden
sosyal olayların kaynağıı kötülüklerden sakındırma
görevinin ihmal edilmesi değil
de
midir? Öyle ise
Müslüman nemelazımcı olamaz, bana ne? diyemez.
Aksi halde bir gün kendisi de zarar görür. Söz gelimi;
hırsızlık yapan birini görüp ilgisiz kalanın, bana ne?
Diyenin de, bir gün evi soyulabilir. Birlikte yolculuk
yaptığı bir aracın şoförü trafik kurallarına uymaz,
aracın içindekilerde bu duruma ilgisiz kalıp kaza
meydana gelirse, sadece şoför değil aracın
içindekilerin hepsi zarar görür.
Kıymetli Kardeşlerim!
şlerim!
İyiliği teşvik
şvik ve kötülükten sakındırma
görevinin yapılmasının insanları kurtuluşa
kurtulu erdireceği,
bu görevin ihmal edilmesinin ise kişi
ki ve toplumu
günaha sürükleyeceği,
ği, azaba sebebiyet vereceği
verece ve
yapılan duaların kabul edilmeyeceği
edilmeyece
ayet ve
hadislerde ifade edilmiştir.
ştir. Nitekim bir hadisi şerifte;
“Marufu emrediniz. Münkeri nehyediniz. Sonra,
dua
edersinizde
duanız
kabul
edilmez.”(4)buyrulmuştur.
ştur.
Bundan dolayı Yüce
dinimizin uyarılarına kulak vermeli, insanları güzel
şeylere teşvik
vik etmelidir. Belki bir
bi gün bizim de
kapımıza dayanacak olan kötülüklerin yayılmasına
seyirci kalınmamalıdır. Yarınlarımızın huzur ve
mutluluğuu için tedbirlerimiz bu günden alınmalıdır.
Geç kalmanın üzüntü ve pişmanlığı
piş
yaşanmamalıdır.
Rabbim bizleri aklı erenlerden, hakkı görenlerden,
göre
doğruları
ruları
hatırlatanlardan
ve
do
doğruluktan
ayrılmayanlardan eylesin.
___________________________________________
1.
2.
3.
4.
Ali İmran, 3/110
Ali İmran, 3/159
Enfal,8/ 25
İbn
bn Mace,Fiten,20,ıı,1327
Hazırlayan: Hüseyin KILIÇ
Kadirli Muhammediye Camii İmam-Hatibi
İ
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

İYİLİĞİ TEŞVİK - Osmaniye İl Müftülüğü