ANKEM Derg 2008;22 (Ek 1)
(P45)
‹LAÇ MAL‹YETLER‹N‹N AZALTILMASINDA JENER‹K ‹LAÇ KULLANIMININ ROLÜ:
ANT‹BAKTER‹YEL AJANLAR ‹LE YAPILAN B‹R ÇALIfiMA
Güldem OLGUNER MERCANO⁄LU1, Philip Martin CLARK2, Yeflim BÜYÜKBAYRAK2,
Ça¤lar MAC‹T2, Lütfiye ERO⁄LU3, Emin DARENDEL‹LER4
1
2
3
4
Yeditepe Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul
Yeditepe Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi, Klinik Eczac›l›k Bilim Dal›, ‹stanbul
‹stanbul T›p Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul
‹stanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul
Bilindi¤i gibi sa¤l›k harcamalar›n›n büyük pay›n› ilaç maliyetleri oluflturmaktad›r. ‹laç maliyetlerinin azalt›lmas› noktas›nda en önemli çözüm yollar›ndan biri jenerik ilaç kullan›m›n›n artt›r›lmas›d›r. Antibiyotikler % 18.1’lik oranla dünyada en çok reçetelenen farmakolojik gruptur. Bu çal›flmada ‹stanbul
T›p Fakültesi Hastanesi’nde hekimlerin jenerik antibiyotik yazma e¤ilimleri araflt›r›lm›flt›r.
13 ayl›k sürede yatan hastalara yaz›lan ve hastane eczanesine gönderilen reçeteler müstahzar isimleri ile adet olarak kaydedilerek farmakolojik gruplar›na göre analiz edilmifltir. Toplam 337,462 reçete incelenmifltir. Bu reçetelerde kemoterapötik ajan yaz›lma s›kl›¤› % 46.3’tür. Bu reçetelerin % 94.4’ünü antibiyotik/antibakteriyel, % 2.8’ini antifungal, % 1.9’unu
antineoplastik, % 0.8’ini antiviral ve % 0.02’sini de
antihelmintik ajanlar oluflturmufltur.
Antibiyotik/antibakteriyel ajanlar kendi içlerinde de¤erlendirildi¤inde; sefalosporinlerin en s›k
reçetelenen grup oldu¤u gözlenmifltir (Tablo 1). Buna
karfl›l›k etkin madde baz›nda ampisilin+sulbaktam
kombinasyonu ilk 100 reçetelenmede birinci s›rada
yer almaktad›r (Tablo 2).
Tablo 1: Antibakteriyel ajan reçetelenme s›kl›¤›.
Antibakteriyel grup
Sefalosporin
‹nhibitörlü kombinasyon
Karbapenem
Müstahzar (adet)
43,637
39,198
9,837
Etkin maddeler müstahzar baz›nda de¤erlendirildi¤inde; jeneriklerin orijinal ilaçlara göre daha çok
reçetelendi¤i saptanm›flt›r (Tablo 3). ‹laç maliyetleri
aç›s›ndan ise; 13 ayl›k periyodda jenerik ilaç kullan›m› ile ilaç maliyetinde % 31.3'lik azalma saptanm›flt›r
(Tablo 3).
Ülkemiz 2023 y›l› ilaç giderlerinin 8.5 milyar
dolar ile sa¤l›k harcamalar›n›n % 25’ini kapsayaca¤›
öngörülmektedir. Bu veri gözönüne al›nd›¤›nda; jenerik ilaç yaz›m› ve kullan›m› teflvik edilmelidir. Nitekim bu çal›flmada jenerik ilaç kullan›m› ile ilaç maliyetlerinde % 31.3’lük bir azalma oldu¤u gösterilmifltir. Benzer flekilde ‹E‹S’n›n 2006 y›l› raporuna göre jenerik ilaç kullan›m› ile yurt çap›nda ilaç maliyetlerinde toplam 441 milyon euro tasarruf sa¤lanm›flt›r
(www.ieis.gov.tr).
Jenerik ilac›n biyoeflde¤erli¤inin gösterilmesi
ve orijinal ilaç ile karfl›laflt›r›ld›¤› ciddi farmakoekonomik çal›flmalar›n yap›lmas› jenerik ilaca olan güveni artt›racakt›r.
Anahtar sözcükler: antibiyotik, ilaç maliyeti, jenerik
ilaç
Tablo 2: Etkin madde reçetelenme s›kl›¤›.
Etkin madde
Farmakolojik
grup
‹lk 100
Dünyada ilk 100
reçetelenmedeki yeri reçetelenmedeki yeri*
Ampisilin+sulbaktam ‹nhibitörlü kombinasyon
Seftriakson
Sefalosporin
‹mipenem
Karbapenem
1
3
12
16
43
82
*Pharma Business, Dünya çap›nda en s›k reçetelenen 100 ilaç (‹laç Endüstrisi ‹fl Verenleri
Sendikas› websayfas›:ieis.gov.tr).
Tablo 3: ‹laç maliyetleri.
Etkin madde
Ampisilin+sulbaktam (1 orijinal+5 jenerik)
Seftriakson (1 orijinal+6 jenerik)
‹mipenem&
Toplam
Orijinal ilaç
reçetelenme s›kl›¤›
Jenerik ilaç
reçetelenme s›kl›¤›
Orijinal ilaç
maliyeti* (ε)
Jenerik ilaç
maliyeti** (ε)
‹laç maliyetinde
azalma *** (%)
4,359
1,296
5,783
11,438
33,403
1,887
7,974
22,472
119,037
149,484
87,346
10,197
97,544
14.99
74.6
31.3
35,290
& Çal›flma süresinde etkin madde patent korumas›nda oldu¤u için jenerik formülasyonu bulunmamaktad›r.
* Hesaplamada birim ilaç fiyat›n›n belirlenmesinde orijinal müstahzar›n ihale fiyat› üzerine eczane katk› pay›n›n eklenmesi esas al›nm›flt›r.
** Hesaplamada birim ilaç fiyat›n›n belirlenmesinde hastane eczanesinde bulunan jenerik müstahzar›n eczane sat›fl fiyat› esas al›nm›flt›r.
*** Hesaplama orijinal ilaç yerine verilen jenerik ilaç maliyetine göre yap›lm›flt›r.
23.ANKEM ANT‹B‹YOT‹K VE KEMOTERAP‹ KONGRES‹, ÇEfiME-‹ZM‹R, 28 MAYIS – 01 HAZ‹RAN 2008
46
Download

‹LAÇ MAL‹YETLER‹N‹N AZALTILMASINDA JENER