DOKÜMAN NO
PB.ŞT.07
REV NO
1
YAYIM TARİHİ
17.09.2014
KATHİZMETLERİ
HİZMETLERİ SORUMLUSU (SEVİYE-5)) SINAV ŞARTNAMESİ
AMAÇ: Bu sınav şartnamesi12UY0
12UY0098-5 Kat Hizmetleri Sorumlusu Seviye-5hizmetinin
Seviye
gerektirdiği
bilgi, beceri, yetkinlikleri ölçmek ve değerlendirmek
de erlendirmek için yapılan sınavların kapsamını, yapısını ve
değerlendirme
erlendirme sistemini tanımlamak amacıyla hazırlanmı
hazırlanmıştır.
UYGULAMA ALANI: Kat Hizmetleri Sorumlusu Seviye-5 için yapılan sınavları kapsar.
REFERANSLAR: 12UY0098-5 Kat Hizmetleri Sorumlusu (Seviye-5)) Ulusal Yeterliliği
Yeterlili Rev-1
YETERLİLİĞİN YAPISI:
Yeterlilik aşağıdaki
ıdaki zorunlu birimlerden meydana gelmektedir:
Zorunlu Birimler
•
•
•
•
•
12UY0098-5/A 1 İş sağlığ
ğlığı, Güvenliği ve Çevre Koruma Yöntemleri
12UY0098-5/A 2 İş Organizasyonu
rganizasyonu
12UY0098-5/A
5/A 3 Operasyonun Yürütülmesi
12UY0098-5/A 4 Periyodik İşlemler
12UY0098-5/A 5 Kalite YönetimSistemi
önetimSistemi
Seçmeli Birimler
12UY0098-5/ B1
Zorunlu değildir,
değildir, B1 yeterlilik birimi ilgili yabancı dilde MYK tarafından
yetkilendirilen veya belgeleri tanınan başka
ba
bir kuruluştan
ştan son iki yıl içinde
alınmışş belge ile de ispatlanabilir.
Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından
başarılı olması gerekmektedir.
ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
RME YÖNTEM
YÖNTEMİ:
Sınavlar, Kat Hizmetleri Sorumlusu (Seviye-5) Ulusal Yeterliliği (12UY00
098-5) ile belirlenmiş olan
A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinde
birimler
tanımlanan tüm başarım
arım ölçütlerini karş
karşılayacak şekilde, teorik
sınav (T1) ve performansa dayalı sınav (P1) şeklinde 2 bölüm olarak yapılır.
SABEMER’ de önce zorunlu birimlerin teorik sınavları yapılır daha sonra performans sınavları
yapılacaktır. Performans sınavlarına girebilmek için teorik sınav oturumlarından başarılı
ba
olmak şartı
aranmamaktadır.
Yeterlilik birimleri ve sınavlarına ilişkin
iliş
özet bilgiler “Kat
Kat Hizmetleri Sorumlusu (Seviye-5) Belgelendirme
Sınavı Tablosu” nda verilmiştir.
Hazırlayan
Onay
Elektronik nüshadır, çıktısı kontrolsüz kopyadır
Sayfa 1 / 3
1
DOKÜMAN NO
PB.ŞT.07
REV NO
1
YAYIM TARİHİ
17.09.2014
KATHİZMETLERİ
HİZMETLERİ SORUMLUSU (SEVİYE-5)) SINAV ŞARTNAMESİ
Kat Hizmetleri Sorumlusu (Seviye-5) Belgelendirme Sınavı Tablosu
T1:Teorik sınav
P1: Performansa dayalı sınav
Kat Hizmetleri Sorumlusu (Seviye-5) Belgelendirme Sınavı Tablosu
ZORUNLU BİRİMLER
Sınav Şekli
T1
A1
İş sağlığı, Güvenliği ve Çevre
Koruma Yöntemleri
X
A2
İş Organizasyonu
X
A3
Operasyonun Yürütülmesi
X
A4
Periyodik İşlemler
A5
Kalite Yönetim Sistemi
Başarım
ölçütü
P1
Başarım Notu
(100 Üzerinden)
T1
P1
Soru Sayısı
T1
Sınav Süresi
P1
T1
P1
13
15 dak
-
15 dak
5 dak
40 dak
90 dak
13
80
X
17
80
Not-1
14
X
35
80
80
31
X
17
80
17
20 dak
X
6
80
6
8 dak
Senaryo
Not-1:
1: A2 birimi için ayrı bir performansa dayalı sınav yapılmaz. Bu birime ili
ilişkin
şkin performans değerlendirmesi
de
A3
biriminin performansa dayalı sınavı esnasında gerçekle
gerçekleştirilir.
TEORİK SINAVLAR
ştirilecektir.
Bu yeterlilikte Teorik sınav, A1, A2, A3, A4, A5 birimlerinden gerçekleştirilecek
2
Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme
öğrenme çıktılarını ve ba
başarım
ölçütlerini ölçebilecek şekilde
ekilde tasarlan
tasarlanacak ve her birimin değerlendirmesi
erlendirmesi ayrı yapılacaktır.
Bu sınav kapsamında her biri eşit
eş puan olan 4 seçenekli çoktan seçmeli test sınavı uygulanacaktır.
Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri yukarıda verilen tabloda
abloda belirtilmiştir.Soru
belirtilmiş
başına ortalama
süre 1-1,5 dakikadır.
Aday her bir birimden 100 tam puan üzerinden en az 80 puan almalıdır.
Teorik sınav cevap kağıtlarının puanlandırılmasını cevap anahtarı kullanılarak manuel olarak yapılır ve
her bir zorunlu birim için aday tarafından işaretlenmiş
i
doğru
ru cevap sayısını tespit edilir ve elde edilen
veriler sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip
de
sonuçlar belirlenir.
Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde
ğerlendirilmesinde doğru
do ru cevap sayısı esastır. Yanlı
Yanlış ve boş cevap sayısı
dikkate alınmaz.
Silinmiş ve uygunsuz işaretlemeler
şaretlemeler yanlı
yanlış sayılır. Her soru için yalnız bir tane do
doğru cevap
işaretlenmelidir, birden fazla işaretleme
şaretleme ol
olan sorular yanlış sayılır.
PERFORMANS ( UYGULAMA ) SINAVI
INAVI
Bu yeterlilikte performansa
erformansa dayalı uygulama sınavı A2, A3 birimlerinde gerçekleştirilecektir.
gerçe
A2 birimi
için ayrı bir performansa dayalı sınav yapılmaz. Bu birime ilişkin
ili kin performans değerlendirmesi
A3 biriminin performansa dayalı sınavı esnasında gerçekleştirilir.
gerçekle
Hazırlayan
Onay
Elektronik nüshadır, çıktısı kontrolsüz kopyadır
Sayfa 2 / 3
DOKÜMAN NO
PB.ŞT.07
REV NO
1
YAYIM TARİHİ
17.09.2014
KATHİZMETLERİ
HİZMETLERİ SORUMLUSU (SEVİYE-5)) SINAV ŞARTNAMESİ
Adaylar, uygulama sınavlarını zorunlu birim bazında tek tek alır ve yapılan değerlendirmeler
de
değ
o birim
için Kat Hizmetleri Sorumlusu (Seviye
Seviye-5) Ulusal Yeterliliği (12UY0098-5)) de verilen başarım
ba
ölçütlerini
sağlayacak şekilde yapılır.
Uygulama sınavında (P1) adayın performansı, ölçülmesi öngörülen öğrenme
öğrenme çıktılarının ba
başarım
ölçütlerini içerek şekilde oluşturulan
şturulan
turulan senaryoların uygulatılması ve kontrol listesi aracılı
aracılığıyla
değerlendirilmesi
erlendirilmesi yöntemiyle ölçülür. Uygulama gerçek bir otel ortamında veya gerçek otel
koşullarının oluşturulduğu
u bir ortamda gerçekle
gerçekleştirilir.
(P1) Sınav kapsamında her bir zorunlu birimde verilen başarım
ba arım ölçütlerini ölçmek için uygulamalı
sınav başlıkları belirlenmişş ve kontrol adımları olu
oluşturulmuştur.
Adayın performansı, Performans Sınavı Değerlendirme
De erlendirme Formu üzerinde belirtilmiş
belirtilmi olan puanlara göre
değerlendirilir.
Kontrol listesindeki her bir adım için belirtilen tam puanlar üzerinden değerlendirme
değerlendirme yapılır. Adayın
başarılı
arılı sayılması için her bir kontrol adımında gereken asgari performansı göstermesi ve toplamda
100 tam puan üzerinden en az 80 puan alması gerekir.
Sınavlar,
ınavlar, hazırlanan senaryoların uygulanması ile başarım
ba arım ölçütlerinden oluşan
olu
kontrol listesi
(Performans Sınavı Değerlendirme
erlendirme Formu) üzerinden değerlendirme
de erlendirme yöntemi ile yapılır.
Alan uzmanı, Performans Sınavı Değerlendirme
De erlendirme Formunda yer alan her bir başarım
baş
ölçütü için formun
“ Değerlendirme
erlendirme Sonucu” sütununa 2 (yaptı), 1 (kısmen yaptı) ve 0 (yapmadı) şeklinde
ş
değerlendirmesini belirtir
SABEMER’e ulaştırılan,
tırılan, adaylara ait Performans Sınavı De
Değerlendirme
erlendirme formları manuel olarak
okunarak doğru
ru cevap sayısı tespit
t
edilir ve elde edilen veriler sınav geçme kriterlerine göre
değerlendirilip
erlendirilip sonuçlar belirlenir.
Yeterlilik biriminin kazandırılması için tavsiye edilen eğitimlere
e
ilişkin
şkin bilgiler Kat Hizmetleri
Sorumlusu (Seviye-5)) Ulusal Yeterliliği
Yeterlili (12UY0098-5)’de belirtilen EK’ler kısmında yer
almaktadır.
Hazırlayan
Onay
Elektronik nüshadır, çıktısı kontrolsüz kopyadır
Sayfa 3 / 3
3
Download

KAT HİZMETLERİ SORUMLUSU SEVİYE-5