T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Sayı : 28726411-405.07- 217
Konu : Korunan Alanlar 2014 Yılı Ücret Tarifesi
ve Uygulama Esasları
04.02.2014
BAKANLIK MAKAMINA
Genel Müdürlüğümüz faaliyet alanları kapsamında yer alan korunan alanlardan;
· 24.03.2002 tarih ve 24705 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Parkları Koruma ve
Geliştirme Hizmetlerine İlişkin Esaslar ve Usullerin İkinci Bölümündeki 4ncü maddesi a
fıkrasında “Kanun kapsamına giren alanlarda her türlü yararlanma işletme, giriş ücretleri, intifa
ve irtifak haklarından doğan gelirler ile her türlü yayın gelirleri” Özel Ödenek geliri olarak
tanımlanmış olup elde edilen bu gelirler gelirler Maliye Bakanlığı adına Bakanlığımızın ilgili
hesaplarında toplanmakta ve genel bütçeye gelir olarak kaydedilmektedir. , Bu kapsamda 2873
sayılı Milli Parklar Kanununa tabi olan Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı ve Tabiatı Koruma
Alanlarında 2014 yılında uygulanacak "Giriş Ücretleri (Ek-1), Tanıtım Merkezleri ve Kapalı
Mekanlar Giriş Ücretleri(Ek-2), Konaklama Ücretleri(Ek-3), Açık Alan Etkinlik
Ücretleri(Ek-4), İzin-İrtifak Ücretleri(Ek-5)",
· 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında hazırlanan ve 28.03.2006 tarih ve 26122 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan "Alan Kılavuzluğu Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmeliğinin 21. maddesi hükümleri" çerçevesinde Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat
Anıtı ve Tabiatı Koruma Alanlarında 2014 yılında uygulanacak "Alan Kılavuzluğu
Ücretleri(Ek-6)",
· Genel Müdürlüğümüzce 2007 yılındayayınlanan 2007/1 Sayılı Doğa ve Gözlem Turları
Genelgesi kapsamında 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa tabi olan Milli Park, Tabiat Parkı,
Tabiatı Koruma Alanı ve Tabiat Anıtı ile Yaban Hayatı Koruma Sahası, Yaban Hayatı
Geliştirme Sahası, Yaban Hayatı Üretme ve Yerleştirme Sahaları ile Sulak Alanlarda yapılacak
"ticari amaçlı fotoğraf, film ve video çekim ücretleri ile doğa ve gözlem turu ücreti" her yıl
Genel Müdürlükçe belirlenerek ilgili hesaplara gelir olarak kaydedilmektedir. Bu kapsamda Milli
Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı ve Tabiat Anıtı ile Yaban Hayatı Koruma Sahası,
Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Yaban Hayatı Üretme ve Yerleştirme Sahaları ile Sulak
Alanlarda 2014 yılında uygulanacak "Doğa ve Gözlem Turları Ücreti(Ek-7) ve
Fotoğraf,Film,Video Çekim Ücretleri(Ek-8)",
· 17.05.2005 tarih ve 25818 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sulak Alanların Korunması
Yönetmeliği kapsamında sulak alanlarda, sulak alan tampon bölgesinde ve akarsu koruma
bandlarında izin verilen saz kesimi, saz nakli ve turba çıkarılması ile yönetmelik ekinde yer alan
ve izne tabi olan Ek-1 faaliyetleri ve Ek-2 faaliyetleri kapsamında elde edilen gelirler ilgili
hesaplara gelir kaydedilmektedir.Söz konusu izinler için “Bakanlığımız Döner Sermayeli
İşletmeler Yönetmeliği”nin 6. madde 1. fıkra ( h) bendinde yer alanDoğa koruma ve biyolojik
çeşitlilikle ilgili mevzuatla belirlenmiş başvuru, izin, kontrol ve benzeri belgeleri bedeli
mukabilinde ilgililere vermek,hükmü çerçevesinde 14.02.2013 tarihli ve 75389418.435.05.30868
sayılı Olur ile 2013 yılı için belirlenen ücretlendirmenin 2014 yılı için sulak alanların korunması
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Evrak doğrulama adresi: http://ebys.ormansu.gov.tr/Dogrulama.aspx?p=1018481
Adres : Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe 06560 Yenimahalle - ANKARA
Telefon : 2075502
e-posta : [email protected]
Ayrıntılı Bilgi : M. YILMAZ Şube Müdürü
Fax : 2075981
Elektronik Ağ: www.cevreorman.gov.tr
çalışmalarında kullanılmak üzere yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Sulak
Alanların Korunması Yönetmeliği kapsamında sulak alanlarda, sulak alan tampon bölgesinde ve
akarsu koruma bandlarında verilen "Saz Kesim ve Nakil ile Turba Çıkarılması İzin Ücretleri
(Ek-9)", sulak alan tampon bölgesinde ve akarsu koruma bandlarında verilen Ek-2 faaliyetlerine
yönelik "Ek-1 Faaliyetleri İzin Ücretleri(Ek-10)", akarsu koruma bandlarında izne tabi olan
"Ek-2 Faaliyetleri İzin Ücretleri(Ek-11)" ile,
· Yukarıda belirtilen ücretlerin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar kapsamında, "Korunan
Alanlardaki Giriş Ücretleri, Tanıtım Merkezleri ve Kapalı Mekanlar Giriş Ücretleri,
Konaklama Ücretleri, Açık Alan Etkinlik Ücretleri, İzin-İrtifak Ücretleri, Alan
Kılavuzluğu Ücretleri, Doğa ve Gözlem Tur Ücretleri ile Fotoğraf,Film,Video Çekim
Ücretleri Uygulama Usul ve Esasları (Ek-12)" ile Sulak Alanlar ve Akarsu Koruma
Bandlarında uygulanacak "Saz Kesim ve Nakil ile Turba Çıkarılması İzin Ücretleri, Ek-1
Faaliyetleri İzin Ücretleri ve Ek-2 Faaliyetleri İzin Ücretleri Uygulama Usul ve
Esasları(Ek-13)" Bakanlığımız, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüklerinin teklifleri
ve önerileri doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzce belirlenmiştir.
Ayrıca Genel Müdürlüğümüz faaliyetleri kapsamında yer alan avcılık faaliyetlerine yönelik olarak
ise,
·
·
·
4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunun 2 ve 14 ncü maddeleri kapsamında 1 Nisan 2014- 31 Mart
2015 tarihleri arasını kapsayan av yılı için geçerli olmak üzere "Avlanma İzin Ücretleri(Ek14)",
4915 sayılı Kanunun 28 inci maddesi çerçevesinde belirlenen ve 2014-2015 Av Dönemi Merkez
Av Komisyonu Kararı (MAK) süresince geçerli olmak üzere "Av ve Yaban Hayvanlarına Ait
Tazminat Ücretleri(Ek-15)",
1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasına yönelik çıkartılan Su Ürünleri
Yönetmeliği kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca çıkartılan ve 18.02.2012 tarih
ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “3/2 Numaralı Amatör Amaçlı
Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ” uyarınca orman içi sularda 01 Eylül- 31 Ağustos
2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere "Orman İçi Sularda Amatör Avcılık Ücretleri(Ek16)" Genel Müdürlüğümüzce belirlenmiştir.
Makamınızca da uygun görülmesi halinde ekte yer alan 2014 yılına ait Korunan Alan Ücretleri, Av
ve Avcılık Ücretleri ile birlikte Uygulama Usul ve Esaslarının uygulanması hususunu;
Tensiplerinize arz ederim.
Ahmet ÖZYANIK
Genel Müdür
Uygun görüşle arz ederim.
04.02.2014
Prof. Dr. Lütfi AKCA
Müsteşar
OLUR
04.02.2014
Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan
Download

Orman ve Su İsleri Bakanlık Makamı Oluru