CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
GİRİŞİMCİLİK DERSİ
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin
Koordinatörü
Dersin Haftalık
Saati
Yrd. Doç. Dr. Funda GENÇLER ([email protected] ,
0536 237 21 06)
4 saat
Dersin Amacı: Çalışma hayatına atılacak öğrencilerin iş bulmalarını kolaylaştırmanın
yanı sıra kendini işini kurabilecek potansiyele sahip olanlara uygulamalı olarak
girişimcilik kültürünü benimsetmektir. Mevcut girişimcilik potansiyeline sahip
öğrencilerin bu özellikleri kullanması, geliştirmesi amaçlanmaktadır. Örneklerin
incelenmesi ve yeni fikirlerin oluşturulması, girişimciliğin hukuki, mali, ekonomik
açıdan değerlendirilmesi öğrencilerin motivasyonunu artıracaktır. Bu derse katılan ve
başarılı olan öğrenciler aynı zamanda KOSGEB “GİRİŞİMCİLİK” sertifikası almaya
hak kazanacaklardır.
Dersin İçeriği: Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık
egzersizleri, İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim
planı, yönetim planı, finansal plan), İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye
çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal
plan)İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Girişimcilik özelliklerinden hareketle kendi girişimcilik özelliklerini sorgular.
2) Girişimcilik türleri ile ilgili açıklanan faaliyetleri karşılaştırır.
3) Başarılı girişimcilik öykülerindeki girişimcilik özelliklerini değerlendirerek kendi
girişimcilik özelliklerini geliştirir.
4) Girişimcilikteki engelleri ve teşvikleri öğrenerek uygun sektörle ilgili fırsatları
karşılaştırır.
5) Başarılı girişimcilik örneklerinden hareketle kariyer planını bir girişimci olarak
yapılandırır.
6) Girişimciliğin geliştirilmesi için engelleri ve teşvikleri değerlendirerek önerilerde
bulunur.
KAYNAKLAR
1. Yavuz Odabaşı (editör), Girişimcilik, Anadolu Üniversitesi Yayını no: 1567, 2004.
2. Tamer Müftüoğlu ve Tülin Durukan, Girişimcilik ve KOBİ’ler, Gazi Kitapevi, 2004
1
3. Semra Arıkan, Girişimcilik: Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Siyasal
Kitabevi, 2002.
4. R. Hisrich, Michael Peters ve Dean Shepherd, Entrepreneurship, McGraw Hill,
Fourth Edition, 2006.
5. G. Yukl, Leadership in Organizations, Prentice Hall, 2006
6. Leaders and the Leadership Process Readings, Self-Assessments, and
Applications, Pierce, McGraw Hill, 2003
7. P.Lambing ve C.Kuehl, Entrepreneurship, Prentice Hall, 4ncü baskı, 2007. ISBN:
0-13-228174-0.
Derse Devam Koşulları:
Girişimcilik ve Liderlik dersi, hem temel kuramsal bilgilerin hem de bu bilgilerin
uygulanma örneklerinin birlikte ele alınması, öğretilmesi ve tartışılmasına dayalı bir
derstir. Bu nedenle dersle ilgili kavramların ve bilgilerin sağlıklı öğrenilmesi derse
düzenli devam etmekle olasıdır.
Öğrenci derslerin, yönetmelik hükümleri ve benzeri düzenlemelerde olduğu gibi
%70’ine devam etmek zorundadır. Bu, aynı zamanda kişisel başarı ve dersin
verimliliği açısından arzu edilen bir durumdur.
Bu nedenle dersi düzenli ve devamlı takip eden öğrencilerin derse devam durumu,
başarı değerlendirmelerinde dikkate alınmaktadır.
Değerlendirme
Dersteki başarı durumu aşağıda verilen kriterler ve puanlara göre değerlendirilir ve
belirlenir.
1. Ara sınav
% 30
2. Final sınavı
% 60
3. Proje çalışması
% 10
Haftalık ders programı:
Hafta
Konular
1
Girişimci ve Girişimciliğin Temel kavramları
Girişimciliği etkileyen faktörler
2
Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri
geliştirme ve iş fikri oluşturma egzersizleri
3
İş planının yazılması ve sunumunda dikkat
edilecek hususlar
4
İş planı kavramı ve öğeleri
(pazar araştırması)
5
İş Planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye
çalışmaları (pazar araştırması)
6
İş planı kavramı ve öğeleri
(pazarlama planı)
7
İş Planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye
çalışmaları (pazarlama planı)
8
Ara sınav
9
10
İş planı kavramı ve öğeleri
(Üretim planı)
İş Planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye
Süresi (saat)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
çalışmaları (Üretim planı)
İş planı kavramı ve öğeleri
(Yönetim planı)
İş Planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye
çalışmaları (Yönetim planı)
İş planı kavramı ve öğeleri
(Finansal plan)
İş Planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye
çalışmaları (Finansal plan)
İş planının yazılması ve sunumunda dikkat
edilecek hususlar
11
12
13
14
15
Toplam
4
4
4
4
4
56
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Program Öğrenme Çıktıları
1. İşletmelerin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları
alanında gereken bilgilere sahip olmak.
2. İşletmenin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonlarından
görev aldığı alanlarda araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve
sorumluluk alır.
3. İşletmenin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonlarından
görev aldığı alanlarla ilgili olarak sahip olduğu bilgileri sorgular.
4. İşletmenin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonlarından
görev aldığı alanlarla ilgili olarak sürekli kendini yenileme gerektiğine inanır
ve gereğini yapar.
5. İşletmenin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonlarından
görev aldığı alanlarla ilgili olarak mesleki paylaşıma ve dayanışmaya açıktır.
6. İşletmenin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonlarından
görev aldığı alanlarla ilgili olarak gereken bilgi teknolojilerini kullanabilir.
7. İşletmenin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonlarından
görev aldığı alanlarda iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
8. İşletmenin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonlarından
görev aldığı alanlarda paydaşlarla ilişkileri analiz eder ve yürütür.
9. İşletmenin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonlarından
görev aldığı alanlar yanında sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite,
çevresel ve kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliğine önem verme
konusunda gerekli bilince sahiptir.
3
Download

İŞL XXX–Girişimcilik ve Liderlik