WORLD ENERGY COUNCIL
DÜNYA ENERJİ KONSEYİ
TÜRK MİLLİ KOMİTESİ
DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016)
İDARİ ŞARTNAME
ANKARA
WEC 2016
DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS)
HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ
Madde 1- İşverene ilişkin bilgiler
1.1. İşverenin;
a) Adı: Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (DEK-TMK)
b) Adresi: Cinnah Cad. No:67/15 06680 Çankaya-Ankara
c) Telefon numarası: + 90 (312) 442 82 78 - 79
ç) Faks numarası: + 90 (312) 441 96 10
d) Elektronik posta adresi: [email protected]
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Şerife ODABAŞI, Büro Hizmetleri Sorumlusu
1.2. Adaylar, Hizmet Alımı dokümanlarına ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle
irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2- Hizmet Alımı konusu işe ilişkin bilgiler
Hizmet Alımı konusu işin;
a) Adı: WEC 2016 - DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS)
b) Miktarı ve türü: KONGRE ve FUAR ORGANİZASYONU
c) Yapılacağı yer: İSTANBUL-TÜRKİYE
Madde 3- Hizmet Alımı değerlendirmesine ilişkin bilgiler
3.1. a) Hizmet Alımı usulü: istekliler arasında yarışma
b) Hizmet Alımı başvurusunun sunulacağı adres: Cinnah Cad. No:67/15 06680 Çankaya-Ankara
c) Hizmet Alımı değerlendirmesinin yapılacağı adres: Cinnah Cad. No:67/15 06680 Çankaya-Ankara
ç) Hizmet Alımı son başvuru tarihi: 06.06.2014
d) Hizmet Alımı son başvuru saati: 17:00
e) Hizmet Alımı komisyonu toplantı yeri: Cinnah Cad. No:67/15 06680 Çankaya-Ankara
3.2. Hizmet Alımı başvuruları, Hizmet Alımı son başvuru tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla da gönderilebilir. Hizmet Alımı son başvuru saatine
kadar İşverene ulaşmayan Hizmet Alımı başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
3.3. Hizmet Alımı başvuruları, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
3.4. Hizmet Alımı son başvuru tarihinin tatil gününe rastlaması halinde, Hizmet Alımı başvurusu takip eden ilk iş
gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen Hizmet Alımı başvuruları kabul edilir.
3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de Hizmet Alımı başvurusu yukarıda belirtilen
saatte yapılır.
3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
Madde 4- - Hizmet Alımı dokümanlarının görülmesi ve temini
4.1. Hizmet alımı dokümanları aşağıda belirtilen adreste ve talep edilmesi halinde e-posta yolu ile talep edene
göndermek suretiyle bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, Hizmet Alımı'na başvuracak olanların, İşveren onaylı
1
Hizmet Alımı dokümanlarını satın alması zorunludur. Hizmet Alımı dokümanı işveren tarafından onaylı CD
şeklinde imza karşılığı verilecektir.
a) Hizmet Alımı dokümanlarının görülebileceği yer: Cinnah Cad. No:67/15 06680 Çankaya-Ankara
b) Hizmet Alımı dokümanlarının görülebileceği internet adresi: yoktur.
c) Hizmet Alımı dokümanlarının satın alınabileceği yer: Cinnah Cad. No:67/15 06680 Çankaya-Ankara
ç) Hizmet Alımı dokümanlarının satış bedeli (K.D.V dahil): 5.900.-TL (yalnız beş bin dokuz yüz Türk Lirası,
5000.-TL +K.D.V.)’ dir.
Banka Bilgileri : T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Çankaya Şubesi
(798) 51754869-5001 Nolu Hesap
IBAN: TR31 0001 0007 9851 7548 6950 01
4.2. Hizmet Alımı dokümanlarını satın almak isteyenler, hizmet alımı dokümanlarını oluşturan belgelerin aslına
uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, hizmet alımı
dokümanlarını oluşturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair standart form, biri satın
alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.
Madde 5- Hizmet Alımı dokümanlarının kapsamı
5.1. Hizmet Alımı dokümanları aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) Hizmet Alımı İdari Şartnamesi
b) Standart formlar:
1) Başvuru mektubu
2) İş Ortaklığı Beyannamesi
3) Ortaklık Durum Belgesi
4) Banka Referans Mektubu
5) Bilanço Bilgileri Tablosu
6) İş Bitirme belgesi
c) Teknik Şartname
d) Birim Fiyat Teklif Cetveli
5.2. Ayrıca, bu şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İşverenin düzenleyeceği zeyilnameler ile adayların yazılı
talebi üzerine İşveren tarafından yapılan yazılı açıklamalar, hizmet alımı dokümanlarının bağlayıcı bir parçasıdır.
5.3. Aday tarafından, Hizmet Alımı dokümanlarının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Hizmet Alımı
başvurusunun yapılmasına ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk adaya aittir. Hizmet
Alımı dokümanlarında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan başvurular değerlendirmeye
alınmaz.
Madde 6- Bildirim ve Tebligat esasları
6.1. Adaylar, bildirim ve tebligatlarını, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığı elden yapabilirler. Ancak,
İşveren tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla bildirim de yapılabilir.
6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih, tebliğ tarihi sayılır. Teslimin
gerçekleştirilememesi halinde tebligat, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir.
6.3. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde
yapılan bildirimlerin aynı gün İşveren tarafından teyit edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış
sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış
olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de
kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.
2
6.4. İşveren tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot/koordinatör
ortağa yapılır.
6.5. İstekli olabilecekler ve adaylar tarafından İşveren ile yapılacak yazışmalarda, elektronik posta ve faks
kullanılamaz.
Madde 7- Hizmet Alımı başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
7.1. Adayların aşağıda sayılan belgeleri, Hizmet Alımı başvuruları kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek
odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,
ilk ilan veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğuna dair
belge,
b) Hizmet Alımı başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, [EK-1 Başvuru Mektubu]
ç) Bu şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde, şekli ve içeriği belirtilmiş yeterlik belgeleri,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Adayın ortak girişim olarak başvuruda bulunulması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. [EK-2 İş Ortaklığı Beyannamesi]
f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren, standart forma uygun belge [EK-3 Ortaklık Durum Belgesi]
g) Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış A Grubu Seyahat Acentası İşletmesi Belgesi sahibi olduklarına
dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. (İş ortaklığı olması halinde pilot ortağın veya diğer ortaklardan
herhangi birinin bu belgeyi sunması yeterlidir.)
ğ) Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’ne (TÜRSAB) en az 10 yıllık A Grubu üye olduğuna dair belgenin aslı
veya noter tasdikli sureti. (İş ortaklığı olması halinde pilot ortağın veya diğer ortaklardan herhangi birinin bu
belgeyi sunması yeterlidir.)
h) Uluslararası Profesyonel Kongre Organizatörleri Birliği (IAPCO) üyesi olunduğuna dair belge, (İş
ortaklığı olması halinde pilot ortağın veya diğer ortaklardan herhangi birinin bu belgeyi sunması yeterlidir.)
ı) Uluslararası Kongre ve Toplantı Organizasyonları Birliği (ICCA) üyesi olunduğuna dair belge, (İş
ortaklığı olması halinde pilot ortağın veya diğer ortaklardan herhangi birinin bu belgeyi sunması yeterlidir.)
i) TOBB Yönetim Kurulu'nun 27.02.2007 tarih ve 242 sayılı Kararına İstinaden Yurt İçinde Fuar
Düzenlenmesi'ne Dair Usul ve Esaslara göre Fuar düzenlemeye yetkili olduğunu gösteren TOBB’dan alınmış
yetki belgesi. (İş ortaklığı olması halinde pilot ortağın veya diğer ortaklardan herhangi birinin bu belgeyi sunması
yeterlidir.)
j) Firmanın uluslararası toplantı düzenlemede tecrübesini gösterir nitelikte, son 5 yıl içerisinde
düzenlediği en az 5.000 (Beşbin) kişilik uluslararası kongrelerin listesi (yer/tarih ve kişi sayısı ile birlikte)
gerekmektedir. (İş ortaklığı olması halinde pilot ortağın veya diğer ortaklardan herhangi birinin bu belgeyi
sunması yeterlidir.)
3
k) İlgili Kurumlardan alınmış, adayların vergi ve SGK prim borcu olmadığına dair belgeler
7.2. Hizmet Alımı'na iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde;
7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı
sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin
tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (f) bendindeki belgeyi de
sunmak zorundadır.”
7.3. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
7.4.1 Adayın bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama
bulunmayan mevduatının 10.000.000.-TL.'dan az olmadığını gösteren banka referans mektubu
sunması zorunludur. [EK-4 Banka Referans Mektubu]
Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak
suretiyle de sağlanabilir.
İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri
sağlanabilir.
7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini, ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere
yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen
belgeyi sunmaları gerekmektedir. [EK-5 Bilanço Bilgileri Tablosu]
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme
gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
(hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri
ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam
aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, ve belirtilen üç kriterin birlikte
sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat
hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde,
son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre
düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış
olması zorunludur.
Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren
bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından
onaylanmış olması gereklidir.
Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz
edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri
düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.
Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek
kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki
yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı
aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da
vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4
İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda
belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.
7.4.3. İstekli tarafından;
a) Hizmet alımının yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal
tutarını gösteren hizmet alımının yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların, birinin sunulması
yeterlidir.
Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında,
yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.
Adayların cirosu 20.000.000.-Türk Lirası'ndan az olmaması gerekir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı
olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu
belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş
ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.
7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme
kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş
deneyimini gösteren belgeleri veya
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80'inin
gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri
tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. [EK-6 Yüklenici İş
Bitirme Belgesi]
İstekli tarafından;
Yurtiçinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt
edilen, Hizmet Alımı İdari Şartnamesi konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; son beş (5) yıl içinde
kabul işlemleri tamamlanan, t o p l a m tutarı 6.000.000.-Türk Lirası’ndan az olmayacak uluslararası
kongre ve toplantı organizasyonunun başarıyla gerçekleştirildiğine ilişkin işverenden alınan İş Bitirme Belgesi
sunulması gerekmektedir.
İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş
deneyim tutarının en az %10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise
istenen iş deneyim tutarının %30'undan az olmaması gerekir.
Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce
kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması
halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını
sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını
sağlaması zorunludur.
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.
7.5.2. Kalite yönetim sistem belgesinin, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme
kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon
kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme
kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon
kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin
5
geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale
tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir . Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu
tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon
Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belge
veya belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
a) Tek bir iş bitirme dahilinde benzer iş;
Türk ve yabancı katılımcıların otel rezervasyonları, konaklama, havaalanı karşılamaları, ulaşım, transfer ve
taşımacılık hizmetleri, turlar, sekretarya hizmetleri, toplantı salonlarının, konferans merkezinin, basın merkezinin
düzenlenmesi, toplantı açılış, kapanış, fuarlar ve toplantılar, yan etkinlik ile ilgili hizmetler, web yayını, simultane
tercüme, ses ve görüntü sistemleri ve hizmetlerinin temini, teknik hizmetler, elektrik, data altyapısı ve
jeneratörler, fotoğraf, lojistik, çevre düzenlemesi, genel sarf malzemeleri ve gereksinimleri, kırtasiye, ofis araç
ve gereç malzemeleri ile mobilya temini, kültürel ve sosyal programların düzenlenmesi, gerekli personelin temini
ve eğitimi, basılı malzemelerin yaptırılması vb. ile ilgili tüm organizasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi ve
koordinasyonunun sağlanmasını kapsayan uluslararası kongre organizasyonları.
7.7. Verilen teklifler tamamı Hizmet alımı komisyonunca değerlendirilerek, kısa listeye alınmasına karar verilen
adaylar, son başvuru tarihini müteakip daha sonra belirlenecek bir tarihte, İşveren'e sunum yapmak üzere davet
edilecektir.
7.8. Belgelerin sunuluş şekli:
7.8.1. Adaylar, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek
zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesi çerçevesinde; Gazete
idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak
adaylara verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin
edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.
7.8.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya
fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar
geçerli kabul edilmeyecektir.
7.8.3. Adaylar, istenen belgelerin aslı yerine son başvuru tarihinden önce İşveren tarafından “aslı İşverence
görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini de başvurularına ekleyebilirler.
7.8.4. Türkiye Cumhuriyeti'nin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında
yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen
belgelerin tasdik işlemi:
7.8.4.1. Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla
imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.
7.8.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen
ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla
Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.
7.8.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın
tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde
düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.
7.8.4.4. “Apostil tasdik şerhi” taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya
sözleşme kapsamında sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya
damganın, düzenlediği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin
düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi
gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla,
düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya
bu ülkenin Türkiye’deki temsilciği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
7.8.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri
Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
6
7.8.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.
7.8.5. Başvuru kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu
tercümelerin tasdik işlemi:
7.8.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu
tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:
7.8.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş
tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin,
Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu
tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.
7.8.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu
tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:
7.8.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge
üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.
7.8.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve
tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu
tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür
veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği
ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
7.8.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya
damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin
tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.
7.8.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin,
düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de “apostil tasdik şerhi”
taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla,
bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin
Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
7.8.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından
yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.
7.9. Yabancı istekli tarafından başvuruda bulunulması halinde, bu şartname ve eklerinde istenilen belgelerin,
adayın kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi olan belgelerin sunulması gerekir.
7.10. Hizmet Alımı başvurusunun dili:
7.10.1 Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar, Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan
belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya
belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde
ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.
Madde 8 - Hizmet Alımı'nın yabancı adaylara açıklığı
8.1. Hizmet Alımı'na yerli adaylar ile yerli adaylar ile ortak girişim yapan yabancı adaylar katılabilir. Uluslararası
bir firmanın Türkiye’de bulunan şubeleri, Yerli aday tanımına uymayıp yabancı aday olarak değerlendirilecektir.
Hizmet Alımı'nda yerli aday lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
Madde 9 - Hizmet Alımı'na katılamayacak olanlar
9.1. 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar
Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak,
kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde Hizmet Alımı'na katılamazlar.
9.2. Bu yasaklara rağmen Hizmet Alımı'na katılan istekliler, Hizmet Alımı dışı bırakılarak geçici teminatları gelir
kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan
biri üzerine Hizmet Alımı işlemi yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek Hizmet Alımı iptal edilir.
7
Madde 10 - Hizmet Alımı dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar
10.1. İsteklilerin, hizmet alımı başvuru tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının
(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan
maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İşveren'e derhal
bilgi verecektir. Hizmet Alımı işi üzerinde kalan istekli ise sözleşmenin imzalanmasından önce, Hizmet Alımı
başvuru tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g)
bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri verecektir.
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini
askıya alan veya
kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi
altında bulunan
veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu
olan.
d) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.
e) Hizmet alımı başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla
hüküm giyen.
f) Hizmet alımı başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde, Hizmet alımı yapan işverene yaptığı işler sırasında
iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu işveren tarafından ispat edilen.
g) Hizmet alımı başvuru tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten
men edilmiş olan.
h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit
edilen.
i) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddeye göre Hizmet alımına katılamayacağı belirtildiği halde Hizmet alımı
başvurusu yapan.
10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca hizmet alımına katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10
uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı
bırakılır.
10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan
yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı
Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.
Madde 11 - Hizmet Alımı başvurusuna ilişkin giderler
Hizmet Alımı başvurularının hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar adaylara aittir. Adaylar,
başvurularını hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İşveren'den isteyemez.
Madde 12 - Hizmet Alımı dokümanlarında açıklama yapılması
12.1. Adaylar, başvurularının hazırlanması aşamasında, Hizmet Alımı dokümanlarında açıklanmasına ihtiyaç
duydukları hususlarla ilgili olarak, son başvuru tarihinden beş gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep
edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
12.2. Talebin uygun görülmesi halinde İşveren'ce yapılacak yazılı açıklama, son başvuru tarihinden en az iki gün
öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde Hizmet Alımı dokümanları alanların tamamına gönderilir
veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.
12.3. Açıklamada, sorular ile İşveren'in ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.
12.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanları satın alanlara, Hizmet Alımı dokümanlarının
bir parçası olarak verilir.
8
Madde 13 - Hizmet Alımı dokümanlarında değişiklik yapılması
13.1. İlan edildikten sonra Hizmet Alımı dokümanlarında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, başvuruların
hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin
İşverence tespit edilmesi veya adaylarca yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle
Hizmet Alımı dokümanlarında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, Hizmet Alımı dokümanlarının bağlayıcı bir parçası
olarak Hizmet Alımı dokümanlarına eklenir.
13.2. Zeyilname, son başvuru tarihinden en az beş gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde
Hizmet Alımı dokümanlarını alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir
13.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde
İşveren, son başvuru tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile
erteleyebilir. Erteleme süresince, Hizmet Alımı dokümanlarının satılmasına ve başvuruların alınmasına devam
edilecektir.
13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, Hizmet Alımı başvurularını bu düzenlemeden önce vermiş olan adaylara
başvurularını geri çekerek, yeniden başvuru yapma imkanı tanınacaktır.
13.5. İşverence Hizmet Alımı dokümanlarında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, son başvuru
tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak son başvuru tarihi ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik
hataların veya eksikliklerin devam etmesi halinde İşveren tarafından düzeltme yapılması mümkündür.
Madde 14 - Hizmet Alımı son başvuru saatinden önce ihalenin iptal edilmesi
14.1. İşveren tarafından gerekli görülen veya Hizmet Alımı dokümanlarında yer alan belgelerde Hizmet Alımı
yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde,
son başvuru saatinden önce Hizmet Alımı iptal edilebilir.
14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle Hizmet Alımı'nın iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu
aşamaya kadar başvuruda bulunmuş olanlara Hizmet Alımı'nın iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.
14.3. Hizmet Alımı'nın iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün Hizmet Alımı başvuruları reddedilmiş sayılır ve
başvurular açılmaksızın adaylara iade edilir.
14.4. Hizmet Alımı'nın iptal edilmesi nedeniyle adaylarca İşveren'den herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
Madde 15 - İş ortaklığı
15.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle Hizmet Alımı başvurusunda bulunabilir.
15.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün
ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri
birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise, bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.
15.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle Hizmet Alımı başvurusunda bulunacak adaylar, iş ortaklığı yaptıklarına
dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini başvurularıyla beraber
sunacaklardır.
15.4. İş ortaklığının yeterli görülmesi, her bir ortağın ayrı ayrı yeterli olduğu anlamına gelmez.
15.5. Hizmet Alımı'nın iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığından sözleşme imzalanmadan önce noter
tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.
15.6. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine
getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir.
Madde 16 - Konsorsiyum
16.1. Konsorsiyumlar Hizmet Alımı'na başvuruda bulunamaz.
9
Madde 17 - Hizmet Alımı başvuru belgelerinin sunulması
17.1. Bu Şartname ile istenilen bütün Hizmet Alımı başvuru belgeleri bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın
veya paketin üzerine adayın adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, başvurunun hangi işe ait
olduğu ve hizmet alımını yapan İşveren'in açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri aday tarafından
imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.
17.2. Hizmet Alımı başvuruları, Hizmet Alımı dokümanlarında belirtilen son başvuru saatine kadar İşveren'e
(Hizmet Alımı başvurularının sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra yapılan Hizmet Alımı başvuruları
kabul edilmez ve açılmadan iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.
17.3. Hizmet Alımı başvuruları iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek Hizmet
Alımı başvurularının, Hizmet Alımı dokümanlarında belirtilen son başvuru saatine kadar İşveren'e ulaşması
şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan Hizmet Alımı başvurularının alınış zamanı bir
tutanakla tespit edilir ve bu başvurular değerlendirmeye alınmaz.
17.4. Zeyilname ile Hizmet Alımı başvuru süresinin uzatılması halinde, İşveren ve adayların son başvuru tarih ve
saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri, süre açısından tespit edilecek yeni son başvuru tarih ve saatine kadar
uzatılmış sayılır.
Madde 18 - Hizmet Alımı başvurularının alınması ve açılması
18.1. Hizmet Alımı komisyonunca, Hizmet Alımı başvurularının alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul
uygulanır:
18.1.1. Hizmet Alımı komisyonu tarafından son başvuru tarih ve saatine kadar yapılan başvurular bir tutanakla
tespit edilir.
18.1.2. Hizmet Alımı komisyonu başvuruları inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde adayın adı, soyadı veya
ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, başvurunun hangi işe ait olduğu, Hizmet Alımı'nı yapan İşveren'in açık
adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin aday tarafından imzalanıp mühürlenmesi (veya kaşelenmesi) hususlarına
bakılır.
18.1.3. Başvuru zarfları alınış sırasına göre açılır. Adayların belgelerinin eksik olup olmadığı kontrol edilir ve bu
işleme ilişkin hazırlanan tutanak, Hizmet Alımı komisyonunca imzalanır.
18.1.4. Bu aşamada hiçbir başvurunun reddine veya kabulüne karar verilmez. Adaylar tarafından sunulan
belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Başvurular değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.
Madde 19 - Hizmet Alımı başvurularının değerlendirilmesi
19.1. Başvuruların değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu ilk oturumda tespit edilen adayların
başvurularının değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.
19.2. Başvurunun esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde
İşveren tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede
bilgileri tamamlamayanların başvuruları değerlendirme dışı bırakılır.
19.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde adaylarca sunulan belgelerin son
başvuru tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, adayın Hizmet Alımı tarihi itibarıyla
yeterlik şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.
19.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri tam olan adayların başvurularının ayrıntılı
değerlendirilmesine geçilir.
19.5. Bu aşamada, adayların ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve hizmet
alımı dokümanında belirtilen şartlara sahip olup olmadığı incelenir.
19.6. Yapılan değerlendirme sonucunda istenen yeterlik kriterlerini sağlayan adaylar yeterli bulunur. Yeterlik
kriterlerini taşımadıkları tespit edilen adaylar ise yeterli kabul edilmez.
10
Madde 20 - Hizmet Alımı başvurularının sonuçlandırılması
20.1. Hizmet Alımı başvurularının değerlendirmesi sonucu Hizmet Alımı komisyonu tarafından, yeterli oldukları
tespit edilen adaylar ile yeterli bulunmayan adayların yeterli bulunmama gerekçeleri ayrıntılı olarak belirtilir.
20.2. Hizmet Alımı başvurularının değerlendirmesi sonucu yeterli olduğu tespit edilen adaylardan, kısa listeye
alınmasına karar verilen adaylar, İşveren'e sunum yapmak üzere davet edilir.
20.3. İşveren, sunum yapan adaylar arasından hizmet alımı işini yapacak adayı belirler.
Madde 21- Hizmet Alımı'nın iptali
21.1. Hizmet Alımı değerlendirmesi sonucu Hizmet Alımı'na davet edilebilecek aday sayısının üçten az olması
halinde Hizmet Alımı iptal edilecektir.
21.2. Hizmet Alımı'nın iptal edilmesi halinde durum bütün adaylara veya isteklilere bildirilir.
21.3. Hizmet Alımı'nın iptal edilmesi nedeniyle adaylar veya istekliler İşveren'den herhangi bir hak talebinde
bulunamaz.
11
Ek. 1
BAŞVURU MEKTUBU
DEK-TMK HİZMET ALIMI KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
…. /…. /2014
Hizmet Alımının adı
WEC 2016
DÜNYA ENERJİ KONGRESİ
(WORLD ENERGY CONGRESS)
Başvuru Sahibi'nin adı ve
soyadı / ticaret unvanı
Uyruğu
TC Kimlik Numarası
(gerçek kişi ise)
Vergi Kimlik Numarası
Tebligat adresi
Telefon ve Faks numarası
Elektronik posta adresi
1) Yukarıda adı yer alan Hizmet Alımı'na ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş,
anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Dokümanda yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak başvuruda
bulunduğumuzu, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda
uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.
2) Son başvuru tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının
(a),(b),(c),(d),(e),(f),(g),(h) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığımızı ve
olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara
ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri işverene derhal
vereceğimizi; Hizmet Alımı üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce anılan
maddenin dördüncü fıkrasının (a),(b),(c),(d),(e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda
olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile Hizmet Alımı dokümanlarında
yer alan düzenlemelere uygun olarak işverene sunacağımızı taahhüt ediyoruz.
3) Yukarıda yer alan elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul
ediyorum.
Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza
12
Ek. 2
İŞ ORTAKLIĞI BEYANNAMESİ
WEC 2016 - DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS) işine müşterek teklif
vermek ve söz konusu iş uhdemize kaldığı takdirde sözleşme aktedilerek işin ifası ve bitirilmesi amacı
ile, özel bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. Hizmet Alımı'nın üzerimizde kalması halinde ortaklık
sözleşmesi, sözleşme imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek işverene verilecektir. İş
ortaklığımızın pilot ortağı, işin bitimine kadar [pilot ortağın adı]’ dır.
Pilot ortağın iş ortaklığımızı her konuda temsile tam yetkili olduğunu, işveren tarafından pilot
ortağa yapılacak bildirimlerin iş ortaklığımıza yapılmış sayılacağını, vermiş olduğumuz müşterek
teklif neticesinde iş üzerimizde kaldığı takdirde sözleşmenin bütün ortaklarca müştereken imza
edileceğini ve aktedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün hususlarda pilot olarak göstermiş olduğumuz
ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına hareket etmeye tam yetkili olacağını, her birimizin
aktolunacak sözleşmenin konusuna ve kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup
da ortaklığımıza yönelecek yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen
sorumlu olacağımızı ve iş sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi takdirde
sözleşmenin feshi, kesin teminatın gelir kaydı hususlarında işverenin yetkili olacağını, sözleşme
konusu işin tamamlanmasından önce iş ortaklığına dahil pilot ortak dışındaki ortaklardan herhangi
birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması
veya dağılması gibi durumlarda, pilot ortak ve iş ortaklığının geri kalan diğer ortaklarının teminat da
dahil işin bütün yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üzerine alacağını ve işi bitireceğini, beyan,
kabul ve taahhüt ederiz.
Sıra
no
1)
2)
3)
...)
n)
Ortağın adı ve soyadı/ticaret unvanı
PİLOT ORTAK
İmza
ÖZEL ORTAK
İmza
Ortaklık
oranı
ÖZEL ORTAK
İmza
13
Tebligat adresi
ÖZEL ORTAK
İmza
ÖZEL ORTAK
İmza
Ek. 3
ORTAKLIK DURUM BELGESİ
1. Belge Düzenleme Tarihi
:
2. Başvuru Sahibi Şirketin;
2.1. Ticaret Unvanı
:
2.2. Ticaret Sicil No
:
3. İş deneyimini gösteren belgesi kullanılacak ortağa ilişkin bilgiler
Ortağın Adı ve Soyadı veya
Ortaklık Tipi
Ortaklık Hisse oranı
Ticaret Unvanı
[Gerçek kişi/Tüzel kişi]
[ İş deneyimini gösteren belgesi
kullanılacak olan ortağın, başvuru
sahibi şirketin yüzde elliden fazla
hissesine sahip olması zorunludur.]
Başvuruda bulunan şirkete ilişkin kayıtların incelenmesi sonucunda, yukarıda adı ve
soyadı/ticaret unvanı bulunan kişinin bu belgenin düzenleme tarihinden önceki bir yıl boyunca
[Başvuru sahibi şirketin ticaret unvanı yazılacaktır.]’nin kesintisiz olarak % 50’den fazla hissesine
sahip ortağı olduğu tespit edilmiştir.
Belge düzenleme tarihinden sonra ortaklık oranının %50’ye veya %50’nin altına düşmesi
durumunda bu belge, Hizmet Alımı'nda kullanılamaz.
Düzenleyen Yetkilinin
Adı SOYADI
Görevi
İmzası ve Mührü
.
AÇIKLAMALAR
1
Bu belge, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya
yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenecektir. Bu belgenin
serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenmesi halinde 15/11/2002 tarihli ve 24937 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe
Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması
gerekmektedir.
2
Belgenin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmesi zorunludur.
14
Ek. 4
BANKA REFERANS MEKTUBU
İsteklinin [ad ve
soyadı/ticaret unvanı]
Üzerinde Kısıtlama
Bulunmayan
Mevduatı
:
Kullanılmamış Krediler
Nakdi Kredisi
Gayrinakdi Kredisi
Yukarıdaki bilgiler müşterimizin isteği üzerine hazırlanmıştır. Bilgilerinize arz ederiz.
_ _/_ _/ _ _ _ _
[banka adı]
Yetkililerin isim, unvan ve imzaları
Açıklama:
1- Para birimi belirtilecektir.
2- İşverence gerekli görüldüğünde ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyit edilecektir. Faks ile yapılan
teyitlerin banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşıması gereklidir.
15
Ek. 5
BİLANÇO BİLGİLERİ TABLOSU
Bilançosu İncelenen Kişinin
Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı
Vergi Kimlik Numarası
Belge Düzenleme Tarihi
Yıl / Yıllar
Dönen Varlıklar
Kısa Vadeli Borçlar
Öz Kaynaklar
Toplam Aktif
Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetleri (varsa)
Kısa Vadeli Banka Borçları
Yıllara Yaygın İnşaat Hakediş Gelirleri
(varsa)
20..
20..
Bilanço Oranları
Cari Oran
(Dönen Varlıklar/ Kısa Vadeli Borçlar)
Öz Kaynak Oranı
(Öz Kaynaklar/Toplam Aktif)
Kısa Vadeli Banka Borçları/Öz Kaynaklar
Yukarıdaki bilgiler belge düzenlenen kişinin bilançosu incelenerek hazırlanmıştır. Bilgilerinize arz ederim.
Belgeyi düzenleyen
YMM/SMMM
Adı-Soyadı ve Unvanı
İmza
Kaşe/Mühür
AÇIKLAMALAR
1- Bu belge, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesi hükümleri esas alınarak düzenlenecektir.
2- Hizmet Alımı'nın yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilanço bilgileri sunulmalıdır. Yönetmeliğin 35 inci maddesinde belirtilen kriterleri
bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait bilgilerini sunabilir. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden
bilanço oranları hesaplanacaktır
3- Hizmet Alımı veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait bilanço bilgisinin sunulmaması
durumunda iki önceki yıla ait bilanço bilgileri sunulabilir. Bu bilanço bilgilerine göre yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki
yılın bilanço bilgileri ile üç önceki yılın bilanço bilgilerini sunabilir. Bu takdirde, ilgili yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden
bilanço oranları hesaplanacaktır.
4-Cari oran hesaplanırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan; yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli
borçlardan düşülecektir.
5-Öz kaynak oranı hesaplanırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir.
6- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen
mükellefin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.
7- Bilanço oranlarında yuvarlama yapılmayacaktır.
8- Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde
temin edilen özel kaşenin kullanılması gerekmektedir.
16
Ek. 6
İŞ BİTİRME BELGESİ
(YÜKLENİCİ)
Tarih:
1
2
3
4
5
Sayı :
İşverenin adı
İşin adı ve varsa Hizmet Alımı kayıt
numarası
İşin tanımı
Yüklenicinin adı ve soyadı veya
ticaret unvanı
TC Kimlik Numarası
6
Vergi Kimlik Numarası
7
Yüklenici iş ortaklığı ise ortaklar ve
ortaklık
oranları/Yüklenici
konsorsiyum ise ortaklar ve bu
ortaklarca geçekleştirilen iş kısımları
ile bu kısımların tutarı
8
Sözleşme tarihi
[Yüklenicinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde
yazılacaktır.]
[ Yüklenicinin Türkiye’de faaliyet gösteren kişi olması
halinde yazılacaktır.]
[İş ortaklığının her bir ortağının adı ve soyadı/ticaret
unvanı ile iş ortaklığındaki hisse oranı belirtilecektir. Bu
düzenleme her ortak için ayrı bir satırda yapılacaktır.]
[Konsorsiyumun her bir ortağının adı ve soyadı/ticaret
unvanı ve geçekleştirilen iş kısmı ve tutarı belirtilecektir.
Bu düzenleme her bir ortak için ayrı satırda
yapılacaktır.]
İlk Sözleşme bedeli
9
Gerçekleştirilen iş tutarı
[İşin
sözleşme
fiyatlarıyla
gerçekleşen
tutarı
yazılacaktır.]
[İşin ilk sözleşme bedelindeki yasal artışlar dahil toplam
sözleşme bedeli yazılacaktır.]
[Kısmi kabul yapılıyor ise en son kısmın kabulünün
yapıldığı tarih yazılacaktır.]
Toplam sözleşme tutarı
10 Kabul tarihi
Sözleşme devredilmiş ise
Sözleşme devir tarihi
11
Sözleşme devir tarihindeki iş tutarı
Adına belge düzenlenen yüklenicinin
gerçekleştirdiği iş tutarı ve oranı
12 BELGE TUTARI
[Belge tutarının hesaplanmasında, Hizmet Alımı İhaleleri
Uygulama
Yönetmeliğindeki
düzenlemeler
esas
alınacaktır. Her türlü fiyat farkları ve KDV hariç tutar
belirtilecektir.]
AÇIKLAMA: [ İşveren tarafından iş bitirme belgesi düzenlenen hizmete ilişkin açıklama yapılmak isteniyor
ise burada yer verilecektir.]
Adı ve Soyadı*
Unvanı
İmza ve Mühür
*İdare adına sözleşme yapmaya yetkili makam tarafından ad ve soyadı ile unvan belirtilerek imzalanacak ve
mühürlenecektir.
17
WORLD ENERGY COUNCIL
DÜNYA ENERJİ KONSEYİ
TÜRK MİLLİ KOMİTESİ
DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016)
TEKNİK ŞARTNAME
ANKARA
18
WEC 2016
DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS)
TEKNİK ŞARTNAME
TANIMLAR
KONU
: WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ ORGANİZASYONU
ORGANİZASYON
TARİHİ
: 3 - 15 Ekim 2016,
HİZMETİN TARİFİ
: 3 - 15 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan WEC
2016 Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'na ilişkin bu şartnamede
belirtilen lojistik ve diğer hizmetlerin tamamı,
DEK
: Dünya Enerji Konseyi'ni,
İŞVEREN
: Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi’ni (DEK-TMK),
YÜKLENİCİ
: Kongre ve Fuar Organizasyonu ile ilgili çalışmaları
şartnamede belirtildiği şekilde yürütmeyi ve sonuçlandırmayı
yüklenecek olan firmayı,
KONGRE MERKEZİ
: İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’ni,
KONGRE
: WEC 2016 Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nı,
ifade eder.
19
YERİNE GETİRİLECEK HİZMETLER
İşveren tarafından talep edilen hizmetler aşağıda ana başlıklar altında toplanmıştır.
1- KONGRESİ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR
2- BİLİŞİM HİZMETLERİ
3- PAZARLAMA FAALİYETLERİ
4- BASILI MALZEMELER VE PROMOSYONLAR
5- KONGRE MERKEZİ
6- KAYIT HİZMETLERİ
7- OTURUMLAR VE SALON DÜZENLEMELERİ
8- İŞARETLEME / YÖNLENDİRME / DEKORASYON
9- FUAR DÜZENLENMELERİ VE YÖNETİMİ
10- BASIN / MEDYA DÜZENLEMELERİ
11- YİYECEK & İÇECEK HİZMETLERİ
12- BİLETLEME HİZMETLERİ
13- KONAKLAMA HİZMETLERİ
14- ULAŞIM / TRANSFER HİZMETLERİ
15- İNSAN KAYNAKLARI
16- TEMİZLİK HİZMETLERİ
17- GÜVENLİK / SİGORTA HİZMETLERİ
18- DİĞER HUSUSLAR
19- KONGRE ÇERÇEVESİNDE ÖDENECEK ÜCRETLER
20
1- KONGRESİ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR
Organizasyon Komitesi Toplantıları
DEK, DEK-TMK ve Kongre’nin hazırlıklarını yürütmek amacı ile kurulan kurullar arasında
periyodik aralıklarla toplantılar düzenlenecektir. Bu toplantıların Kongre tarihine kadar asgari 8
defa yapılması öngörülmektedir. Düzenlenecek toplantılar sırasında doğacak, DEK üyelerinin
Avrupa gidiş-dönüş havayolu ulaşımları, 4 yıldız deluxe konaklamaları, havalimanı-otelhavalimanı transferleri, yiyecek ve içecekleri ile salon içinde gün boyu yapılacak zengin çaykahve ikramları ve toplantı yapılacak salonun lojistik ihtiyaçlarına ilişkin tüm masraflar
Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Salon içinde salon düzenine göre perde, projektör, laptop,
printer, fotokopi cihazları ile en az iki adet teknik görevli hazır bulundurulacaktır.
DEK-TMK ve yerel organizasyon komitelerinin Kongre ile ilgili yapacakları seyahatlerin ve
konaklamalar ile transfer masraflarının karşılanmasından da Yüklenici sorumludur. Bu
çerçevede DEK-TMK’den bu toplantılara 10 kişi katılacaktır.
Kongre Ofisi / İrtibat Bürosu Kurulması
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Kongre Ofisi / İrtibat Bürosu
İşveren’in uygun gördüğü bir şehirde kurulacaktır.
Ayrıca, Çok İyi derecede İngilizce bilen, en az yüksekokul mezunu, Uluslararası Kongre
organizasyonu koordinasyon ve yürütmesinde en az 5 yıl tecrübeli 1 Koordinatör, 2
Koordinatör Yardımcısı ve 15 Uzman, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 24 Ay
süreyle Kongre’nin sona erdiği tarihten 3 ay sonrasına kadar, organizasyon hazırlık bürosunda
Yüklenici tarafından görevlendirilecektir.
Söz konusu Kongre hazırlık ekibi, kayıt hizmetleri, web sitesi kurulumu, takibi ve
güncellenmesi, VIP Davetliler ve konuşmacılara yapılacak davetleri, Panellere ilişkin
hazırlıkları, tebliğlerin belli bir formata getirilerek baskıya hazırlanmasını sözleşmenin
yürürlüğe girmesinden itibaren Kongre nihai raporlarının tamamlanmasına kadar yürütecektir.
2- BİLİŞİM HİZMETLERİ
Web Sitesi
Yüklenici, düzenli olarak güncellenecek, dinamik içerikli, interaktif ve erişimcinin kolay
anlayabileceği, kullanıcı dostu bir Kongre internet sitesini Türkçe-İngilizce-Fransızca dillerinde
tasarlayarak; söz konusu sitenin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde
işlevsel bir halde hizmet vermesini sağlayacaktır.
Yüklenici, Kongre logosu, Kongre kayıt işlemlerine ilişkin bilgiler, Kongre Programı, Kongre’nin
yapılacağı tesis şema, görsel ve diğer bilgiler ile konaklanabilecek otellere ilişkin bilgiler,
bölgesel haritalar ve görseller, Kongre yeri ve civarının haritası, fuar merkezi, fuar katılımcı
ücreti, internet üzerinden sergi alanı rezervasyonu yapabilme imkanı, fuar alanı mimari
çizimleri, sergi alanları hakkında fiyat, ödeme ve diğer bilgiler, ring servislerin kalkış ve varış
noktaları, duyurular, katılımcılara sunulacak hizmetler ve katılımcılara yardımcı olacak tanıtıcı
21
ve yol gösterici bilgiler vb. konularda bilgilerin yer alacağı Kongre internet sitesini 3 dilde
(Türkçe-İngilizce-Fransızca) tasarlayacaktır. Ayrıca, Kongredeki panellere ilişkin görüntü ve
ses kayıtları, her türlü Kongre dokümanı ve panelistlere ait tebliğler de internet sitesi
üzerinden yayınlanacaktır.
-
-
Kongre öncesi ve Kongre süresince internet sitesinde yapılacak bilgi güncellemesi ve
değişiklikler İşverenin yönlendirmesi dâhilinde Yüklenici tarafından yürütülecektir.
Yüklenici, Kongre internet sitesinin yazılım ve sistem altyapısını 7/24 hizmet verecek
şekilde dizayn edecektir. Dizayn edilen altyapı çökme durumlarına karşı yük
dengelemesi (load balance), yük devretme kümesi (failover cluster) ve benzeri
önlemlerle desteklenecektir.
Kongre internet sitesi içerisine Yüklenici tarafından “Online Kayıt Yazılımı” maddesinde
tanımlanan şekilde özel bir yazılım yerleştirilecektir.
Kongre internet sitesi ve site üzerinden çalışacak olan Kongre yazılımına ilişkin sunucu
hizmetleri ve internet alanı sağlanması hususlarından yüklenici sorumlu olacaktır.
Yüklenici, Kongre internet sitesinden sorumlu bir personelini belirleyerek tüm iletişim
bilgilerini İşverene bildirecektir. İşverenin internet sitesi ile ilgili istekleri bu kişi
tarafından karşılanacaktır.
Yüklenici, Kongre internet sitesindeki tüm bilgilerin güvenliğinden ve Kongre internet
sitesiyle ilgili çıkabilecek tüm sorunlardan sorumlu olacaktır.
İnternet sitesinin içeriği ve yayınlanacak konular İşveren’in gözetimi ve onayına tabi
olacak, internet sitesinin tüm içeriği İşverenin erişimine açık olacaktır.
Yüklenici, bu hizmet sırasında elde ettiği bilgilerin gizlilik şartlarını tanımlayan bir gizlilik
sözleşmesi imzalayacaktır.
Yüklenici, Kongre internet sitesindeki bilgilerden İşverenin istediği bilgileri, İşverenin
istediği zaman aralıklarında yedekleyecektir.
Yüklenici, Kongre internet sitesi ve Kongre yazılımıyla ilgili her tür bilgiyi, kod ve içeriği
İşverene teslim etmekle yükümlüdür. İşveren her tür bilgi, kod ve içeriği gelecekte
diğer etkinlik ve uygulamalarda istediği şekilde kullanma hakkına sahiptir.
Kongre kayıt ve davetli durum takibi işlemleri için gerekli tüm e-formlar, Yüklenici
tarafından tasarlanarak İşverenin onayını takiben İşverence belirlenen takvime uygun
olarak internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.
İnternet sayfasında belirtilen e-posta adreslerine gelen tüm e-postaların İşveren
tarafından belirlenecek olan İşveren personelinin e-postasına da düşmesi
sağlanacaktır.
İşverenin izin verdiği bilgiler haricinde pop-up reklam veya bilgiler engellenecektir.
Kongre internet sitesi, iOS ve Android işletim sistemi ile çalışan mobil cihazlarla tam
olarak uyumlu olacak şekilde hazırlanacaktır.
Websitesi SSL sertifikalı ve tüm kodlamalar WLX spesifikasyonlarına uygun olmalıdır
İnternet sitesi alan adı istanbul2016.org olarak belirlenmiştir. Bu alan adı işveren adına
tescil edilecek ve ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.
Online Kayıt ve Konaklama Yazılımı
Yüklenici bu hizmeti, mevcut hazır bir yazılım veya bu Kongre için geliştirilecek bir yazılım
üzerinden sağlayacaktır. Her iki durumda da yazılım üzerinde İşverenin yenilik veya değişiklik
yapma talepleri Yüklenici tarafından ücretsiz yerine getirilecektir. Kongre ile ilgili tüm kayıtlar
yüklenici tarafından tutulacaktır. Başvuru formlarını internet üzerinden (on-line), e-posta,
posta ya da faks olarak gönderen, çevrimiçi yöntemle kayıtları yerinde yapılan, başkasının
22
yerine kayıt yapan ya da Yüklenici tarafından kaydedilen kişilerin İşverence izlenmesi
Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Yüklenici, kayıt programının İşverenin talepleri
doğrultusunda gerekli görülen ekleme ve çıkarmaların yapılmasına imkân verecek esneklikte
olmasını sağlayarak, yönetici panelinden kolaylıkla tasarlanıp, yayınlanabilir hale getirecektir.
Yüklenici, Web sitesi üzerinden SSL sertifikası ile şifrelendirilen güvenli bir bağlantı ile "Kongre
Online Kayıt" sisteminin sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde çalışmasını
sağlayacaktır. Kongre kayıt ekranı 2 aşamadan oluşacaktır. Öncelikli olarak katılımcı bilgileri
alınacak, 2. adımda katılımcı türü, katılım süresi, v.b. bilgilerin girişi ile ödeme işlemleri
gerçekleştirilecektir. Yüklenici, kayıt işlemlerinin kullanıcılar tarafından kolaylıkla yapılmasını
sağlayacaktır,
- Yüklenici, gerekli ve serbest veri giriş alanlarının sunulmasını, kullanıcılar tarafından ayırt
edilebilir görsel özelliklerde olmasını sağlayacaktır,
- Yüklenici, web sitesini ve Kongre kayıt yazılımını kullanıcıların ara yüz kullanımını
kolaylaştırıcı evrensel sembol ve anlatımlarla tasarlayacaktır,
- Yüklenici, genel erişime açık olan veri giriş alanlarında otomatik programlarla girişi
engelleyebilmek için güvenlik önlemlerini alacaktır,
- Yüklenici, kullanıcıların sisteme erişebilmesi ya da bazı alanları kullanabilmesi için ek
uygulamalar yükleme zorunluluğunda kalmasını engelleyecektir,
- Yüklenici, etkin teknolojileri kullanarak, farklı platformların aynı kaynaklardan kullanılabilir
olmasını sağlayacaktır, sistem farklı ekran boyutlarında, işletim sistemlerinde ve
çözünürlüklerde kullanılabilir olacaktır.
- Yüklenici, güvenliğin en önemli şart olarak alınacağı tasarımlar ve programlarda hiçbir
şekilde riske sebebiyet vermeyecektir. Güvenlik daima ön planda olacaktır.
- Yüklenici, olası her adımda kullanıcılara otomatik olarak iletilen, kişiselleştirilmiş onay ve
hatırlatma mesajlarının e-posta ile gönderilmesini sağlayacaktır. İhtiyaç duyulması halinde
İşverence belirlenecek dosya formatlarında sisteme yüklenecek e-posta adreslerine html
destekli toplu e-posta gönderilebilecektir.
- Yüklenici, adımlar ve öğelerle ilgili kılavuzları Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak
sağlayacaktır.
- Yüklenici, İşverenin isteği doğrultusunda Kongre Kayıt yazılımı ile ilgili bileşenlerden
herhangi birine gelecek değişiklik talebini yerine getirmek zorundadır.
- Yüklenici, geliştirilen yazılım uygulamaları ile ilgili modülleri, İşverenin talebine göre
geliştirmek ve teknik tasarımlara uygun olmasını sağlamak zorundadır.
- Yüklenici, yönetim panelinin Türkçe ve İngilizce olarak kolay ve modüler bir yapıda
olmasını sağlayacaktır. Hazır kod yapıları kullanılarak hazırlanan yönetim panellerinde
default sistem sayfaları, veri tabanı bağlantı sayfaları, bağlantı fonksiyonları, değişken
isimleri ve veri tabanındaki güvenlik açısından önemli tablolar üzerinde düzenlemeler
yaparak sistem güvenliğini attıracaktır.
- Katılımcı bilgileri (katılımcının kişisel bilgileri alınacaktır),katılımcının kişisel bilgileri
aşağıdaki alanları içermelidir. Zorunlu Alanlar: Adı, Soyadı, Ünvanı, Kurumu, E-posta
Adresi, Ülkesi Zorunlu Olmayan Alanlar: Doğum Tarihi, Telefonu, Mesleği, Görevi
vb.İşveren gerekli gördüğü takdirde bu bilgileri artırabilir veya azaltabilir,
- Kayıtların Tam veya Günlük Kayıt olarak yapılması sağlanacaktır,
- Yüklenici, kayıt ücretlerinin sözleşme imzalanmasından itibaren 15 gün içerisinde İşveren
tarafından verilecek bilgiler doğrultusunda alınmasını, geliştirilecek yazılımın bu ücret
tablosuna uygun olarak çalışmasını, sistemin belirlenecek kupon/kod şeklinde
tasarlanmasını sağlayacaktır. Kayıt sistemlerindeki tüm işlemler ip, kullanıcı adı, işlem tarih
23
-
-
-
-
ve saati ve işlem içeriğine göre loglanacak, güncelleme işlemlerinde açıklama bilgisi
sisteme eklenebilecektir.
Yüklenici, sayfa içerisinde; otel, tur ve transfer alımları seçeneklerinin (linklerinin)
olmasını sağlayacaktır. Yüklenici, kayıt işlemleri bittikten sonra kullanıcıya özet bilgi
gösterilmesini sağlayarak, ödemenin başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtecektir.
Yüklenici, sistemin 6 adımdan oluşmasını sağlayacaktır,
 Kayıt sayfası,
 Otel seçim sayfası,
 Tur seçim sayfası,(Teknik Turlar ve Kültürel Turlar)
 Transfer seçim sayfası,
 Ödeme sayfası ve seçilen öğelerin özeti ve ödeme durumları,
 Yüklenici, Otel seçim sayfası içerisinde detaylı arama, fiyat karşılaştırma, otellerin
yerlerini göstermek için interaktif haritalar, oteller ile ilgili detaylı bilgiler gibi çeşitli
arama kriterlerini oluşturacaktır, otellerin Kongre süresince gerçekleştirilecek servis
hizmeti duraklarına uzaklığı belirtilecektir. Otellerden Kongre alanına toplu taşıma
araçları ile ulaşımının nasıl sağlanacağı yer alacaktır.
Yüklenici, belirlenecek turlar ve transferler için birer sayfa tasarlayacaktır.
Yüklenici, Online Kayıt Sistemi içerisinde birden fazla refakatçi kaydı alınabilmesine imkân
sağlayacaktır,
Yüklenici, katılımcıların yapmış oldukları işlemleri, iptal şartları (Cancellation Policy)'na
uygun olarak tamamen iptal edebilmesine veya farklı bir kayıt seçeneğini seçebilmesine
imkân sağlayacaktır. İptal koşulları İşveren tarafından sözleşmenin imza edildiği tarihten
itibaren 15 gün içerisinde yükleniciye verilecektir.
Kayıt işlemleri esnasında oluşabilecek sorunlardan dolayı (kayıt yaptırılmış bir etkinliğin
iptal edilmesi, rezervasyon iptali, İşverence belirlenen süreler içerisinde kayıt iptali gibi)
katılımcının itirazı ve iptali halinde yüklenici İşverenin onayını alarak katılımcının yatırmış
olduğu ücreti İşverenden hiçbir ücret talep etmeden geri ödemekle yükümlüdür.
Yüklenici, ödeme ekranını İşveren tarafından belirtilen tarihe kadar, kredi kartı ve banka
transferi işlemlerine uygun olarak yapılmasını, bu tarihten organizasyona 1 hafta kalana
kadar ödemelerin sadece kredi kartı ile on-line kayıt sistemi üzerinden gerçekleştirilmesini
sağlayacaktır. Bu tarihten sonraki işlemler yerinde kayıt (on-site) olarak gerçekleştirilecek
olup nakit veya kredi kartı ödemesi ile gerçekleştirilebilecektir.
Bildiri Özeti Yazılımı
Yüklenici, Kongrede sunulacak bildirilerle ilgili bildiri toplanmasına ilişkin yazılım geliştirecek
veya mevcut bir program kullanacaktır.
Vize Talep Sistemi
Yüklenici vize gerektiren ülkeler için vize alma koşulları ile ilgili linki kongre web sitesine
koyacaklardır.
Akıllı Telefon/Tablet Uygulaması
Yüklenici, iOS, Android ve Tablet cihazlarına uyumlu olarak çalışacak, sözleşme imzalandığı
tarihten itibaren en geç 45 gün içerisinde yayınlanacak bir akıllı telefon uygulaması
tasarlayacaktır. Bu uygulamada kongre programı, tesisi, oturum ve konuşmacılara ilişkin
detaylı bilgiler, kongre merkezine ulaşım detayları, fuar ile ilgili detaylar, kongre otelleri vs.
24
gibi
bilgiler
bulundurulacaktır.
Uygulama
İşverenin
talepleri
doğrultusunda
güncellenebilecektir. Uygulamanın indirileceği QR kod, tüm kongre basılı malzemelerinde
olacaktır.
Web Casting
Yüklenici tüm oturumların videolarının kullanıcı dostu bir ara yüz ile birlikte Kongre internet
sayfasından canlı olarak erişime açılmasını temin edecektir. Kongre internet sayfasına
yüklenecek videolar 240p, 480p ve 720p çözünürlüklerinde, Türkçe/İngilizce/Fransızca dublaj,
işitme engelliler için işaret dili olarak tasarlanacak ve İşverenin onayı alınarak erişime
açılacaktır.
3- PAZARLAMA FAALİYETLERİ
Kurumsal Kimlik Çalışmaları
Kongre’de kullanılacak kurumsal kimlik çalışmaları kapsamında, logo ve amblem Yüklenici
tarafından en geç sözleşmenin imza edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde oluşturularak
alternatifli olarak hazırlanacak ve İşverenin onayına sunulacaktır. İşveren tarafından uygun
bulunan logo veya amblem tasarımları Kongre çerçevesinde ihtiyaç duyulan yerlerde Yüklenici
tarafından kullanılacaktır.
Logo tasarımında Kongre’nin basılı malzemeleri ile görsellerinde kullanılabilecek İstanbul veya
Türkiye motiflerinden esinlenilen tasarımlar, Yüklenici tarafından yapılacaktır. Söz konusu
tasarım, alternatifler arasından İşveren tarafından seçilecektir. Yüklenici, logo tasarımları ile
ilgili olarak bütün telif haklarını yüklenecek, bununla ilgili İşverenden ek bir ücret talep
etmeyecektir.
Kongre logosu ve amblemi, DEK logosunu içerecektir ve tüm kurumsal kimlik ve tasarım
çalışmaları, DEK’nin bu konuyla ilkeler kılavuzuna uyumlu olarak yapılacaktır.
Yüklenici logo ve kurumsal kimlik çalışmalarının İşveren tarafından onaylanmasının ardından,
logo ve diğer tüm tasarım öğelerinin renk kodlarını, kullanım prensiplerini detaylı olarak
açıklayan bir “Kurumsal Kimlik Kullanım Kılavuzu” hazırlayacaktır.
Pazarlama Faaliyetleri
Yüklenici, sözleşme imzasından en geç 90 gün içerisinde büyük global ve uluslararası
etkinlikler konusunda kapsamlı analiz ve öngörülere dayanan bir “Pazarlama Eylem Planı”
çıkaracaktır. Bu eylem planı , Kongreye ve Fuara kapsamlı katılımın sağlanması amacı ile,
posta gönderilecek adres listelerine, reklam faaliyetlerine ve diğer kanıtlanmış pazarlama
tekniklerine ilişkin faaliyetlerin yürütülebileceği etkinliklerin saptanması ve diğer tüm
pazarlama faaliyetleri de dahil olmak üzere kongre için bir etkin bir pazarlama stratejisinin
belirlenmesi ve yürütülmesini sağlamalıdır.
25
Slogan Hazırlanması
Yüklenici, kongre kapsamında DEK ana konularının her biri için (dünya enerji üçlemi, dünya
enerji senaryoları, dünya enerji kaynakları, enerjiye erişim, kentsel inovasyon ve global
çerçeveler) birer adet slogan hazırlanacaktır. Sloganlar; kongre ve fuarın amacına uygun
olarak akılda kalıcı, özgün, daha önce duyulmamış, birbirinin devamı olacak şekilde anlam
taşıyan ve kongreye özel olarak geliştirilmiş olacaktır. Slogan çalışmaları İşverenin onayına
sunulacaktır.
Halkla İlişkiler/İletişim Faaliyetleri
Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasının ardından ilk 6 aylık süreçte 3 ayda bir, sonraki
dönemde ise aylık periyotlarla, kongrenin ulusal ve uluslararası hedef kitle tarafından doğru
algılanmasına yönelik basın bültenlerini hazırlayacak ve bu basın bültenlerini İşverenin onay
vereceği ilgili yazılı ve görsel basına servis edecektir.
Yüklenici, sözleşme imzası ile başlatmış olduğu profesyonel PR faaliyetleri kapsamında,
Kongre sırasında Basın Merkezinin yönetilmesi ve Basın Konferansı ve toplantılarının
koordinasyonun sağlanmasından da sorumlu olacaktır.
Yüklenici, sözleşme süresince Dünya Enerji Kongresi ile ilgili tüm uluslararası ve ulusal
haberleri sanal, görsel ve yazılı medyayı günlük takip edip; günlük acil haberleri e-posta ile
İşverene bildirecek olup, aylık haberleri elektronik ortamda 2 kopya olarak (CD, DVD vb.)
İşverene sunmak zorundadır.
Yüklenici, Türkçe, İngilizce, Çince, Rusça, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca dillerinde
Konferans elektronik bülteni hazırlayacaktır. Elektronik bültenin gönderileceği adresler
yüklenici tarafından hazırlanacak ve İşveren tarafından onaylanacaktır.
Tanıtım Filmleri Üretimi
Yüklenici, Kongre tanıtım ve iletişim faaliyetleri kapsamında, Dünya enerji sektöründeki
gelişmeleri ve yenilikleri, kongrenin temasına entegre eden nitelikte ve ülke kültüründen
kesitler sunan 1 adet en az 3 dakika ve 1 adet en az 6 dakikalık tanıtım filmleri hazırlayacaktır.
-
-
-
Her bir video kaydı stüdyo ortamında, Full HD ( 1920x1080- 50 mbps ) 3 ccd 2/3
digital formatta özellikte çekim yapan profesyonel kameralarla yapılacaktır.
Stüdyo ortamında çekimleri yapılacak olan tanıtım videolarında, anlatılan konuları
destekleyen, infografikler, 2-3 boyutlu animasyonlar, VTR, DSF vb. öğeler
kullanılacaktır.
Video kayıtları; HD kalitede, en az 1920 x 1080 çekim özelliğinde hazırlanacak olup HD
AVI ve HD MPEG formatlarında teslim edilecektir.
Çekimler sırasında gerekli yerlerde profesyonel ışık desteği alınacaktır.
Jimmy-jib, creyn, şaryo, steady-cam gibi görsel açıları güçlü kılacak sistemleri
çekimlerde gerektiğinde kullanılacaktır.
Video kayıtlarının ham çekimleri İşverene taşınabilir sabit disk ortamında teslim
edecektir.
Stüdyo çekimlerinde kamera prompter hazır bulundurulacaktır.
Kullanılacak sistemler dijital ve yapımlarda aranan Avrupa Yayın Birliği (EBU) yayın
normlarına uygun ve tüm ulusal kanallarda yayınlanabilir nitelikte teknik özellikleri
sağlayan cihazlar üzerinde yapılacaktır.
Filmlerde logo ve yazılarda animasyon kullanılacaktır.
26
-
Tanıtım videolarının başlangıç ve bitiminde en az 10 sn jenerikler hazırlanacak, içerikte
2D ve 3D animasyon ve grafikler ile müzik kullanılacaktır.
Film hem video göstericilerinde hem de bilgisayarda seyredilir formatlarda olmak üzere
üstü baskılı DVD, HDCAM, taşınabilir sabit disk formatında ikişer adet olarak İşverene
teslim edilecektir. Bununla beraber sunum, web sayfası, e-posta vb. ortamlarda
kullanılmak üzere farklı formatlarda dosyalar hazırlanarak İşverene DVD ile teslim
edilecektir.
Sosyal Medya Yönetimi
Kongre kapsamında (sözleşme süresince) İşverenin mevcut kullandığı sosyal ağ hesapları da
analiz edilerek sosyal ağların aktif bir şekilde kullanımı konusunda yüklenici sayfaların
yönetimini sağlayacaktır. Kongre ile ilgili sosyal medyada hesaplar (Facebook, Twitter ve
LinkedIn, video ve bilgi paylaşım siteleri v.b.) açılarak yönetimi yüklenici tarafından
sağlanacaktır. Sosyal ağ hesapları ile ilgili istatistiki bilgiler aylık olarak karşılıklı olarak
belirlenecek şekilde ve tasarımda işverene sunulacaktır.
Sosyal ağ hesaplarına kolay erişim için kongre web sitesi üzerinde gerekli düzenlemeler
yüklenici tarafından yapılacaktır.
Outdoor Tanıtım Faaliyetleri
Yüklenici öncelikli ve ağırlıklı İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde Kongreye 90 gün kala
İşveren’in de onayıyla belirlenen 4 ayrı haftada 1’er hafta süre ile 150’şer adet billboard ve
200’er adet CLP/raket kiralayacak, baskısını ve asım hizmetini sağlayacaktır.
Yüklenici öncelikli ve ağırlıklı İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde Kongreye 90 gün kala
İşveren’in de onayıyla belirlenen 4 ayrı haftada 1’er hafta süre ile 15 adet üst geçit üzerine ve
200 adet elektrik direklerine vinil afiş baskı, asım ve söküm hizmetini sağlayacaktır.
Yüklenici, basılacak olan 2.000 adet posterin Türkiye genelinde asım hizmetini sağlayacaktır.
Reklam Faaliyetleri
Yüklenici 20’şer saniye sürekli çeşitli yerlerde kullanılmak üzere İngilizce, Türkçe ve Fransızca
dublajlı, orijinal müzikli, fotoğraf grafik ve animasyondan oluşacak televizyon ve radyo
spotunu tasarlayıp uygulayacaktır. Söz konusu hizmete ait tüm telif hakları yüklenici
tarafından sağlanacaktır.
Yüklenici, ulusal ve uluslararası işitsel ve görsel medyada kongre tarihine 6 ay kaldığı tarihten
itibaren aylık asgari 30 adet reklam verecektir.
Tanıtım ve Pazarlamaya Yönelik Etkinliklere Katılım,
Yüklenici WEC 2016 etkinliğinin tanıtımını yapmak amacı ile işveren tarafından belirlenecek
enerji ile ilgili etkinliklere katılım için yapılacak olan masrafları 500.000 Euro’ya ön
finansmanını kadar karşılayacaktır.
27
4- BASILI MALZEMELER VE PROMOSYONLAR
Yüklenici, aşağıda format ve miktarları belirtilen tüm basılı malzemeleri İşveren’in uygun
gördüğü şekilde tasarlayacak ve basımını gerçekleştirecektir. Tüm basılı malzemeler Türkçeİngilizce olmak üzere 2 dilde hazırlanacak ve bastırılacaktır.
Kongre 1. ve 2. Duyurusu
Kongre’nin tanıtımını yapmak ve katılımı artırmak amacıyla iki kez kongre duyurusu basılacak
ve dağıtımı yapılacaktır. Duyurular, 16x24 cm. ebadında 36 sayfa (±%10) 5000’er adet
Türkçe-İngilizce-Fransızca dillerinde basılacaktır. Duyuruların içeriği İşverence Word programı
veya uygun başka bir program ortamında hazırlanarak Yükleniciye teslim edilecektir. Yüklenici
bu metinleri kullanarak tasarımını gerçekleştirecek ve matbaa tekniğine uygun olarak basımını
sağlayacaktır. Kapağı Forex kartondan ve dış yüzü kısmi laklı, iç sayfalar ise 110 gr kuşe kağıt
olacaktır. Yüklenici, kapak tasarımında ve içeriğinde kullanılacak her türlü resim ve fotoğrafla
ilgili telif haklarını yüklenecek, bununla ilgili İşverenden ek bir ücret talep etmeyecektir.
Kitapçığa ilişkin basılmış numune, İşverenin onayına sunulacaktır.
Açılış Kokteyli Davetiyesi
Zarflı davetiye: Açılış kokteyli davetinde kullanılmak üzere 5.000 adet 15x25 cm. ebadında
300 gram kuşe kağıda ve özel zarflı 4+1 renk davetiye, tasarımı İşveren onayından geçerek
bastırılacaktır. Her bir davetiye içeriği ve isim listesi İşveren tarafından belirlenecek olup
Yükleniciye bildirilecektir.
Gala Yemeği Davetiyesi
Zarflı davetiye: Gala yemeği davetinde kullanılmak üzere 2.000 adet 15x25 cm. ebadında 300
gram kuşe kağıda ve özel zarflı 4+1 renk davetiye, tasarımı İşveren onayından geçerek
bastırılacaktır. Her bir davetiye içeriği ve isim listesi İşveren tarafından belirlenecek olup
Yükleniciye bildirilecektir.
Fuar Davetiyesi
Zarflı davetiye: Fuar davetlerinde kullanılmak üzere 10.000 adet 11x22 cm. ebadında 300
gram kuşe kağıda ve özel zarflı 4+1 renk davetiye, tasarımı İşveren onayından geçerek
bastırılacaktır. Her bir davetiye içeriği ve isim listesi İşveren tarafından belirlenecek olup
Yükleniciye bildirilecektir.
Broşür
Yüklenici, Kongre öncesinde içeriği İşveren tarafından belirlenecek 10.000 adet broşür
bastıracaktır. Broşür, 135 gr A4 ebadında mat kuşe 4+4 renk 2 kırım baskı olacaktır.
Kongre Program Kitabı
Kongre Program Kitapçığı, 14x21 cm ebadında, kapak hariç 48 sayfa, Türkçe-İngilizce
dillerinde 8.000 adet olacaktır. Kitapçık, Kongre’nin adı, tarihi ve logosunu içerecek şekilde
kapak tasarımı yapılmış olarak renkli ve ofset baskılı hazırlatılacaktır. Kitapçığın içeriği
İşverence Word programı veya uygun başka bir program ortamında hazırlanarak Yükleniciye
28
teslim edilecektir. Yüklenici bu metinleri kullanarak tasarımını gerçekleştirecek ve matbaa
tekniğine uygun olarak basımını sağlayacaktır. Kapağı Forex kartondan ve dış yüzü kısmi laklı,
iç sayfalar ise 110 gr kuşe kağıt olacaktır. Yüklenici, kapak tasarımında ve içeriğinde
kullanılacak her türlü resim ve fotoğrafla ilgili telif haklarını yüklenecek, bununla ilgili
İşverenden ek bir ücret talep etmeyecektir. Kitapçığa ilişkin basılmış numune, İşverenin
onayına sunulacaktır.
“Geleceğin Enerji Liderleri” Program Kitabı
“Geleceğin Enerji Liderleri” Program Kitabı 14x21 cm ebadında, kapak hariç 24 sayfa, Türkçeİngilizce dillerinde 500 adet olacaktır. Kitapçık, Program’ın adı, tarihi ve logosunu içerecek
şekilde kapak tasarımı yapılmış olarak renkli ve ofset baskılı hazırlatılacaktır. Kitapçığın içeriği
İşverence Word programı veya uygun başka bir program ortamında hazırlanarak Yükleniciye
teslim edilecektir. Yüklenici bu metinleri kullanarak tasarımını gerçekleştirecek ve matbaa
tekniğine uygun olarak basımını sağlayacaktır. Kapağı Forex kartondan ve dış yüzü kısmi laklı,
iç sayfalar ise 110 gr kuşe kağıt olacaktır. Yüklenici, kapak tasarımında ve içeriğinde
kullanılacak her türlü resim ve fotoğrafla ilgili telif haklarını yüklenecek, bununla ilgili
İşverenden ek bir ücret talep etmeyecektir. Kitapçığa ilişkin basılmış numune, İşverenin
onayına sunulacaktır.
“Yürütme Meclisi Toplantıları” Program Kitabı
“Yürütme meclisi Toplantıları” Program Kitabı 14x21 cm ebadında, kapak hariç 24 sayfa,
Türkçe-İngilizce-Fransızca dillerinde 500 adet olacaktır. Kitapçık, Program’ın adı, tarihi ve
logosunu içerecek şekilde kapak tasarımı yapılmış olarak renkli ve ofset baskılı
hazırlatılacaktır. Kitapçığın içeriği İşverence Word programı veya uygun başka bir program
ortamında hazırlanarak Yükleniciye teslim edilecektir. Yüklenici bu metinleri kullanarak
tasarımını gerçekleştirecek ve matbaa tekniğine uygun olarak basımını sağlayacaktır. Kapağı
Forex kartondan ve dış yüzü kısmi laklı, iç sayfalar ise 110 gr kuşe kağıt olacaktır. Yüklenici,
kapak tasarımında ve içeriğinde kullanılacak her türlü resim ve fotoğrafla ilgili telif haklarını
yüklenecek, bununla ilgili İşverenden ek bir ücret talep etmeyecektir. Kitapçığa ilişkin basılmış
numune, İşverenin onayına sunulacaktır.
Bildiri Özetleri Kitabı
Yüklenici, Kongrede sunulacak olan bildiri özetlerini içeren 3.000 adet Bildiri Özetleri Kitabını
ve bu özetleri içeren USB’yi İşverenin belirlediği tarihlerde sağlayacaktır. Bildiri Özetleri
Kitabı , A4 ebadında, iç sayfalar 135 gr Mat kuşe 4+4 renk baskı 96 sayfa cilt iplik dikiş kapak
350 gr mat kuşe 4+4 renk baskı+selefon özellikte olacaktır. İşveren bu bildirilerin elektronik
ortamda gönderilmesini de talep edebilir. Bildiri özetlerinin içeriği İşveren tarafından
yükleniciye teslim edilecektir.
Bloknot
Kongre süresince katılımcıların kullanımına sunulmak üzere, A5 ebadında, elli (50) yapraklı
ciltli ve üzerinde Kongre logosu/amblemi bulunan birinci hamur kağıttan 5000 adet bloknot
yaptırılacaktır.
29
Karton Dosya
Yüklenici Kongre katılımcıları için cepli karton dosya yaptıracaktır. En 23 cm. boy 33 cm.
ebadında, 4 renkli 350 gr. mat veya parlak kuşe kâğıt, selefon kaplı, 4+1 renk gofre ve özel
lak baskılı olacaktır. Tasarımlar YÜklenici tarafından yapılacak ve İşverenin onayını aldıktan
sonra basılacaktır.
Kalem
Kongre süresince kullanılmak üzere; paslanmaz çelik üzeri parlak krom, ince gövdeli, parlak
krom klips ve tepe çevirmeli mekanizmalı, üzerinde Kongre adı veya amblemi olan, kabında,
10.000 adet tükenmez kalem Yüklenici tarafından temin edilecektir. Kalem numunesi
Kongre’den 12 ay önce İşverenin onayına sunulacaktır. Onay alındıktan sonra temin edilen
kalemler Yüklenici tarafından uygun bir depoda muhafaza edilecektir.
Kongre Katılımcı Çantası
Kongre katılımcılarına kayıt işlemleri sırasında , en az üç gözlü, siyah renk, 15' dizüstü
bilgisayar sığabilecek boyutta, laptop konulan kısımı yumuşak dokulu, 1900 denye, ithal
kumaştan, fermuar başlıkları 2'şer adet, tip 10, renkli kongre logosu baskısı içeren kongre
çantası dağıtılacaktır. Çanta adedi 5.000 olacak, çanta numuneleri Kongre’den 12 ay önce
İşverenin onayına sunulacaktır. Onay alındıktan sonra temin edilen çantalar Yüklenici
tarafından uygun bir depoda muhafaza edilecektir.
Fuar Ziyaretçisi Çantası
Fuar ziyaretçileri ve stand görevlilerine, 40 cm x 30 cm kumaş, 10 cm. körüklü, 2 yüzü baskılı,
4 renk, kongre logosu baskısı içeren bez/kumaş çanta dağıtılacaktır. Bez/Kumaş çanta adedi
10.000 olacak, numuneleri Kongre’den 12 ay önce İşverenin onayına sunulacaktır. Onay
alındıktan sonra temin edilen bez/kumaş çantalar (kanserojen olmayan, doğada çözülebilir
özellikte olan) Yüklenici tarafından uygun bir depoda muhafaza edilecektir.
Kongre Katılımcısı Yaka Kartı
Kongre’ye katılacak tüm katılımcılar, basın, emniyet, sağlık ve Yüklenici firma personeli için,
üzerinde Kongre adı ve amblemi ile katılımcıların isimleri yazılı olan 11x13 cm ebatlarında ayrı
renklerde 6.000 adet yaka kartı ve kordoneti Yüklenici tarafından hazırlanacaktır. Hazırlanan
tasarımda hem yaka kardı hem de kordoneti üzerinde kongre logosu/amblemi kullanılacak ve
tasarımlar İşverenin onayına sunulacaktır.
İşverenin talebi doğrultusunda, yaka kartlarında barkod, hologram veya daha farklı teknik
özellikler kullanılabilir.
Fuar Ziyaretçisi Yaka Kartı
Fuara katılacak tüm ziyaretçiler, basın, emniyet, sağlık ve Yüklenici firma personeli için,
üzerinde Kongre/Fuar adı ve amblemi ile katılımcıların isimleri yazılı olan 11x13 cm
ebatlarında ayrı renklerde 11.000 adet yaka kartı ve kordoneti Yüklenici tarafından
hazırlanacaktır. Hazırlanan tasarımda hem yaka kardı hem de kordoneti üzerinde kongre/fuar
30
logosu/amblemi kullanılacak ve tasarımlar İşverenin onayına sunulacaktır.
İşverenin talebi doğrultusunda, yaka kartlarında barkod, hologram veya daha farklı teknik
özellikler kullanılabilir.
Yemek Fişleri / Çay-Kahve Fişleri / Vestiyer-Bagaj Fişleri
Kongre katılımcılarına kayıt esnasında dağıtılmak üzere üzerinde Kongre logosu/amblemi
bulunan, ayrı günlerdeki yemeklerin ayrı renklerle belirtildiği 4’e bölünebilecek perforajlı 10x20
cm ebadında yemek fişleri hazırlanacaktır. Hazırlanan tasarım İşveren’in onayına sunulacaktır.
Baskısı yapılacak fiş adedi 5.000 olacaktır.
Kongre katılımcılarına kayıt esnasında dağıtılmak üzere üzerinde Kongre logosu/amblemi
bulunan, ayrı günlerdeki çay-kahve molalarının ayrı renklerle belirtildiği 8’e bölünebilecek
perforajlı 20x20 cm ebadında yemek fişleri hazırlanacaktır. Hazırlanan tasarım İşveren’in
onayına sunulacaktır. Baskısı yapılacak fiş adedi 5.000 olacaktır.
Kongre katılımcılarına sağlanacak Vestiyer hizmeti sırasında kullanılmak üzere 10.000 adet
numaralı ve perforajlı vestiyer/bagaj fişleri hazırlanacaktır. Hazırlanan tasarım İşveren’in
onayına sunulacaktır.
Katılım Sertifikası
Yüklenici, kongrenin tarihinin ve logosunu üzerine basılacağı çerçeveli, A4 boyutunda ve 320
gr ağırlığındaki kuşe kağıda renkli baskılı Sertifika tasarlayacak ve İşverenin onayına
sunacaktır. Katılım sertifikaları, isimsiz olarak üretilecek, kongre sırasında Yüklenici tarafından
sağlanacak hattat tarafından üzerine isimler yazdırılacaktır.
Hediyelik Paketi
Yüklenici, içerisinde kongre kurumsal temasına uygun bir şekilde tasarlanmış , anahtarlık,
magnet, rozet ve nazar boncuğundan oluşan 5.000 adet hediyelik paketi hazırlayacaktır.
Hazırlanan paketin içeriği ve tasarımı İşverenin onayına sunulacaktır.
Plaket
Yüklenici tarafından, DEK üye ülke komite başkanlarına, kongre konuşmacılarına ve VIP
konuklara verilmek üzere 200 adet plaket yaptırılacaktır. Plaket, siyah mermer üzerine 2
parça cam şeklinde, ana gövdeyi oluşturan camın genişliği 20 x 11,5 cm olacak şekilde plaket
hazırlanacaktır. Cam parçalardan birine özel şekil verilecek, 5 x 11,5 cm ölçülerinde kristal
parça, verilecek numuneye göre yapılacaktır, ana gövdeyi oluşturan cama verilecek metin
lazer patlatma yapılarak yazılacaktır, kristal parçaya altın renkli DEK-TMK metal logosu
yapıştırılacaktır. Taban kaplan postu mermer ayak 3 cm yüksekliğinde, 6 cm eninde, 15 cm
uzunluğunda piramit şeklinde olacaktır, yapılan plaketler kadife kaplı kutu muhafazalar
içerisinde olacaktır, kutu muhafazaların üzerine Kongre logosu sıcak baskı yapılacaktır.
Sponsorluk Dosyası
Yüklenici tarafından, Kongre ve Fuar sponsorluklarına ilişkin detaylı bilgilerin verildiği
sponsorluk dosyası hazırlanacaktır. Sponsorluk dosyası, A4 ebadında, iç sayfalar 135 gr Mat
31
kuşe 4+4 renk baskı 36 sayfa cilt iplik dikiş kapak 350 gr mat kuşe 4+4 renk baskı+selefon
özellikte olacaktır. Dosyanın içeriği ve tasarımı İşveren onayı alınarak hazırlanacaktır.
Refakatçi Programı Broşürü
Kongreye refakatçileri için düzenlenecek programın detaylarının duyurulacağı 250 adet
refakatçi programı broşürü hazırlanacaktır. Broşür, 135 gr A4 ebadında mat kuşe 4+4 renk 2
kırım baskı olacaktır. Tasarım İşveren onayına sunulacaktır.
Fuar Kataloğu
Yüklenici, fuarda yer alacak firma ve kurumların detaylı bilgilerinin, fuar yerleşim planının, fuar
ve kongre programının ve fuara ilişkin tüm diğer detayların yer aldığı bir fuar kataloğu
hazırlayacaktır. Tasarım ve içerik onayı İşveren’in onayına sunulacaktır. Fuar kataloğu 14x21
cm ebadında, kapak hariç 100-120 sayfa, Türkçe-İngilizce 10.000 adet olacaktır. Kapağı
Forex kartondan ve dış yüzü kısmi laklı, iç sayfalar ise 110 gr kuşe kağıt olacaktır.
Poster
Yüklenici, kongrenin tanıtımı amacı ile 70x90 cm ebadında 180 gram kuşe kağıda poster
tasarımı hazırlayacak İşverenin onayına sunacaktır. Posterler 3.000 adet bastırılıp İşveren’in
uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.
5- KONGRE MERKEZİ
Kongre Merkezi/Merkezleri Kiralanması ve Kullanımı
Kongre için, 03 - 15 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nin tüm salonları ve
alanları ile 03 - 15 Ekim 2016 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nin tüm salonları ve
alanları kullanılacaktır.
İstanbul Kongre Merkezi
: Hazırlık
Kongre
Çıkış
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
03 - 08 Ekim 2016
09 - 13 Ekim 2016
14 - 15 Ekim 2016
: Hazırlık
03 - 08 Ekim 2016
Kongre
09 - 13 Ekim 2016
Çıkış
14 - 15 Ekim 2016
Yürütme Meclisi Toplantıları:
07 - 09 Ekim 2016
İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nin hazırlık ve çıkış günlerinde gece
çalışması yapılmasından ötürü doğacak masraflar Yükleniciye ait olacaktır.
32
6- KAYIT HİZMETLERİ
Kayıt Merkezi
Kongre kayıt işlemlerini yürütmek amacı ile 6 Ekim – 13 Ekim 2016 tarihleri boyunca 8 gün
süre ile, İstanbul Kongre Merkezinin ana girişi önüne, İşverence onaylanacak bir alana 40 x 20
metre boyutlarında güneşten etkilenmeyen, tavanı ve 4 tarafı kapalı, içerisinde iklimlendirme
sistemleri ve sabit zemin bulunan bir hi-tech çadır kurulacak ve kullanılacaktır.
Kayıt Merkezinde 30 adet kayıt bankosu, arka panoları ile birlikte kurulacaktır. Kayıt
masalarının arkasında Kongre’nin isminin Türkçe ve İngilizce olarak yer aldığı ve Kongre
logosunu içeren, toplam 30 adet pano 8 gün boyunca bulundurulacaktır.
Kayıt Merkezinin kurulumu, toplantıdan 2 gün önce tamamlanmış olacaktır. Kayıt Merkezi tüm
personel ve ekipmanı ile birlikte toplantıdan 2 gün önce hizmete başlayacak, Kongre
bitiminden 1 gün sonra çalışmalarını tamamlayacaktır.
Yüklenici, kayıt işlemlerinde kullanılmak üzere 60 adet dizüstü bilgisayarı ve 30 adet yazıcıyı
(6’sı renkli) 8 gün boyunca sağlayacaktır.
Yüklenici, önceden kayıt yaptırmamış katılımcıların kayıt işlemlerini bu kayıt merkezinde
yürütme amacı ile “On-Site / Yerinde” kayıt sistemini sağlayacak, yaka kartı üretebilecek ve
kayıt, konaklama, tur vs gibi ücretleri tahsil edebilecek sistemi kuracaktır.
Kayıt merkezinde kullanılan yazılım kurulan network sistemi üzerinden tüm bilgisayarlar
birbirine bağlı olacak şekilde tasarlanacaktır.
Dağıtılan yaka kartları barkod okuma sistemli olacak ve tüm katılımcıların fuar, kongre ve
oturumlara, katlara giriş-çıkışları bu barkod okuma sistemi ve turnikelerle kontrol altına
alınacaktır. İstanbul Kongre Merkezi ana girişinde, kat girişlerinde, fuar geçişlerinde ve Lütfi
Kırdar Kongre Merkezi ana girişi ve Rumeli Binası girişinde, kat girişlerinde ve fuar
geçişlerinde bu turnike sistemi olacaktır.
Kayıt merkezinde tüm kayıtlar Kongre yazılımına girilecek ve çıktılar Kongre yazılımı üzerinden
alınacaktır.
-
Kayıt merkezindeki bilgisayarlara internet bağlantısı sağlanacaktır.
Yazıcılar (toner dahil) dakikada en az 20 sayfa çıktı alabilen lazer yazıcı olacaktır.
Kullanılacak bilgisayarların tüm bileşenleri (RAM, klavye, fare, monitör, CD/RW,
hoparlör, vb.) sistemle uyumlu olacaktır.
7- OTURUMLAR VE SALON DÜZENLEMELERİ
Yüklenici, Kongre merkezleri ve diğer ilgili alanların (DEK Yürütme Meclisi Toplantıları, Açılış
Seremonisi, Ana Oturumlar, Oturumlar, Geleceğin Enerji Liderleri Programı, Kapanış
Oturumu, poster alanı, konuşmacı hazırlık odaları, VIP odalar, idari ofisler, teknik/sunum
kontrol ofisi, ilk yardım/sağlık odası, dokümantasyon merkezi, internet merkezi vb.) Kongrenin
33
ihtiyaçlarına göre projelendirilmesini yapacak ve İşverene sunacaktır. Yüklenici İşverenin
değişiklik taleplerini yerine getirmek zorundadır.
Yüklenici, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren kongre mekânlarının ve belirtilen tüm
alanların tasarımı ve salon düzenlemelerinin planlaması konusunda yapmış olduğu tüm
çalışmaları İşverenin onayına sunacak olup konuyla ilgili iş ve işlemler Kongrenin başlamasına
3 ay kala nihai şeklini alacaktır.
Yukarıda bahsi geçen tüm salon ve mekânlara teknik donanımı yüklenici tarafından karşılanan
kesintisiz şifresiz internet erişimi sağlanacaktır.
“Dünya Enerji Konseyi Yürütme Meclisi” Toplantıları
Kongre öncesinde, 7-8-9 Ekim 2016 tarihlerinde “Dünya Enerji Konseyi Yürütme Meclisi”
Toplantıları düzenlenecektir. Yürütme meclisi toplantıları için salon ihtiyaçlarının çerçevesi şu
şekilde belirlenmiştir;
Yürütme Meclisi Ana Toplantısı
Sekreterler, Strateji Günü, Bölgesel
Genel Kurul Toplantıları Salonu
Daimi Kurul Toplantı Salonları
Görevliler Konseyi ve Finans Komitesi
Toplantı Salonu
:
:
500 Kişilik 1 Salon 1 Gün
150 Kişilik 1 Salon 3 Gün
:
:
75 Kişilik 2 Salon 2 Gün
15 Kişilik 1 Salon 1 Gün
Yürütme meclisi toplantılarının toplantı salonlarının genel ihtiyaçlarının çerçevesi aşağıdaki
şekli ile belirtilmiştir;
YÜRÜTME MECLİSİ ANA TOPLANTISI (500 kişi x 1 Salon)
Backdrop (Çift Perdeli 16 m. x 4 m)
Podyum (16 m. x 5 m. x 1,00 m.)
Sınıf Düzeni (300 kişilik)
Kürsü
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 30 cm.)
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 100 cm.)
Masaüstü İsimlik (42 cm. x 12 cm.)
Makam Sandalyesi
Kolçaklı Sandalye
Projektör 10.000 Ansilumen
Projektör Perdesi (5,00 m. x 3,75 m.)
Switcher
Plazma Monitör (Açılı Plazma Standı birlikte)
Plazma Monitör (Kürsü önü için)
Dijital Simultane Tercüme Sistemi
Simultane Kabini
Dijital Simultane Alıcı ve Kulaklıklar
Ses Sistemi (Ses masası, yeterince hoparlörler ve gerekli tüm ekipmanlar)
Kürsü Mikrofonu
Konuşmacı Masası Mikrofonu
Masa Mikrofonu
Telsiz El Mikrofonu
Telsiz Yaka Mikrofnu
HD Görüntü Kaydı
Kameraman
Dijital Ses Kaydı (tüm tercüme dilleri ayrı ayrı)
34
1
1
1
1
3
2
150
15
75
2
2
1
2
1
1
3
0
1
1
15
100
6
2
1
1
3
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Işık Sistemi (Işık Masası, 8 ETC Profil Spot, 8 Desisti 2000 W Stage Spot dahil)
1
Laptop
3
Zaman Sayacı ve Konuşmacı Sıralama Sistemi
3
Teknisyen
4
SEKRETERLER, STRATEJİ GÜNÜ, BÖLGESEL GENEL KURUL TOPLANTI SALONU
(150 kişi X 1 Salon)
Backdrop (Çift Perdeli 12 m. x 4 m)
1
Podyum (12 m. x 4 m. x 0,80 m.)
1
Kürsü
1
Yuvarlak Toplantı Masası (10 kişilik)
15
Kolçaklı Sandalye
25
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 30 cm.)
3
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 100 cm.)
2
Projektör
2
Projektör Perdesi (4 m. x 3 m.)
2
Switcher
1
Plazma Mönitör (Açılı Plazma Standı birlikte)
2
Plazma Monitör (Kürsü önü için)
1
Dijital Simultane Tercüme Sistemi
1
Simultane Kabini
3
Dijital Simultane Alıcı ve Kulaklıklar
0
Ses Sistemi (Ses masası, yeterince hoparlörler ve gerekli tüm ekipmanlar)
1
Kürsü Mikrofonu
1
Masa Mikrofonu
80
Telsiz El Mikrofonu
5
Görüntü Kaydı
1
Kameraman
1
Dijital Ses Kaydı (tüm tercüme dilleri ayrı ayrı)
3
Işık Sistemi
1
Laptop
3
Zaman Sayacı ve Konuşmacı Sıralama Sistemi
1
Teknisyen
3
DAİMİ KURUL TOPLANTI SALONU (75 kişi x 2 Salon)
Backdrop (Tek Perdeli 8 m. x 3 m)
2
Podyum (8 m. x 3 m. x 0,40 m.)
2
U Masa Toplantı Masası (30 kişilik)
2
Makam Sandalyesi
60
Kolçaklı Sandalye
60
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 30 cm.)
6
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 100 cm.)
4
Projektör (7.500 Ansilümen)
2
Projektör Perdesi (4 m. x 3 m.)
2
Switcher
2
Plazma Mönitör (Açılı Plazma Standı birlikte)
4
Dijital Simultane Tercüme Sistemi
2
Simultane Kabini
6
Dijital Simultane Alıcı ve Kulaklıklar
150
Ses Sistemi (Ses masası, yeterince hoparlörler ve gerekli tüm ekipmanlar)
2
Masa Mikrofonu
24
Telsiz El Mikrofonu
4
HD Görüntü Kaydı
2
Kameraman
2
Dijital Ses Kaydı (tüm tercüme dilleri ayrı ayrı)
6
Işık Sistemi
2
35
Adet
Adet
Adet
Kişi
1
1
1
1
Gün
Gün
Gün
Gün
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Kişi
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Laptop
Zaman Sayacı ve Konuşmacı Sıralama Sistemi
Teknisyen
GÖREVLİLER KONSEYİ ve FİNANS KOMİTESİ TOPLANTI SALONU (15
kişi x 1 Salon)
Backdrop (Tek Perdeli 10 m. x 4 m)
Podyum (10 m. x 4 m. x 0,80 m.)
U Masa Toplantı Masası (15 kişilik)
Makam Sandalyesi
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 30 cm.)
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 100 cm.)
Projektör
Projektör Perdesi (1,80 m. x 2,40 m.)
Switcher
Plazma Mönitör (Açılı Plazma Standı birlikte)
Dijital Simultane Tercüme Sistemi
Simultane Kabini
Dijital Simultane Alıcı ve Kulaklıklar
Ses Sistemi (Ses masası, yeterince hoparlörler ve gerekli tüm ekipmanlar)
Masa Mikrofonu
Telsiz El Mikrofonu
HD Görüntü Kaydı
Kameraman
Dijital Ses Kaydı (tüm tercüme dilleri ayrı ayrı)
Işık Sistemi
Laptop
Zaman Sayacı ve Konuşmacı Sıralama Sistemi
Teknisyen
6
2
6
Adet
Adet
Kişi
2
2
2
Gün
Gün
Gün
1
1
1
15
3
2
1
1
1
2
1
3
0
1
15
1
1
1
3
1
3
1
3
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Kişi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Açılış Seremonisi
Kongrenin açılış seremonisi 9 Ekim 2016 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi Harbiye
Oditoryumunda yapılacaktır. DEK-TMK Başkanı, DEK Başkanı ve protokol konuşmalarının
ardından kültürel programa geçilecektir. Kültürel program için Yüklenici, İşverene sahne
performansları ve Dünya Enerji Kongreleri kurumsal kimliğinin sanatsal bir içerikle sunulduğu
prodüksiyon alternatifleri sunacak, sunulan alternatifler Türk kültürünü yansıtacak, müzik ve
dans şovlarının olduğu İstanbul konseptinin de ayrıca işlendiği bir performans veya
performanslar olacaktır. Yüklenici, Açılış Seremonisi programı dahilindeki tüm teknik ihtiyaçları
sağlamaya ilişkin tedbirleri alacaktır.
Yüklenici, açılış seremonisi performanslarında sahne alacak sanatçı ve grupların tüm ulaşım,
konaklama, kulis ve yemek ikramlarını karşılayacaktır. Bu masraflara ilişkin Yüklenici,
İşveren’den herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
Ana Oturumlar
İstanbul Kongre Merkezi Harbiye oditoryumu ve Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu
oditoryumu kongrenin ana oturumları için kullanılacaktır. Yüklenici aşağıda çerçevesi belirtilen
salon ihtiyaçlarını tam ve eksiksiz olarak yerine getirecektir;
ODİTORYUM 1 (3.500 kişi)
Backdrop (30 m. x 5 m)
1
36
Adet
1
Defa
Podyum (30 m x 5 x 1 m.)
Davos Oturma Grubu Koltuğu
Davos Oturma Grubu Sehpası
Kürsü
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 30 cm.)
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 100 cm.)
Full HD Projektör ( 20.000 Ansilümen )
Watchout Sistemi
Matrix Switcher
Simultane Tercüme Sistemi
Simultane Kabini
Dijital Simultane Alıcı ve Kulaklıklar
Ses Sistemi (Ses masası, yeterince hoparlörler ve gerekli tüm ekipmanlar)
Kürsü Mikrofonu
Konuşmacı Masası Mikrofonu
Telsiz El Mikrofonu
Telsiz Yaka Mikrofonu
Video Mixer 2 Inputs IMAG
Işık Sistemi (Işık Masası, 8 ETC Profil Spot, 8 Desisti 2000 W Stage Spot dahil)
Plazma Monitör (Sahne önü için)
Plazma Monitör (Kürsü önü için)
3 Kameralı Reji Sistemi ve HD Görüntü Kaydı (HD Kamera Çekimi ve Jimmy Jip
Sistemi)
Kameraman
Dijital Ses Kaydı (tüm tercüme dilleri ayrı ayrı)
Laptop
Zaman Sayacı ve Konuşmacı Sıralama Sistemi
Intercom İletişim Sistemi
Teknisyen
ODİTORYUM 2 (2.000 kişi)
Backdrop (22 m. x 5 m)
Podyum (22 m. x 5 x 1 m.)
Davos Oturma Grubu Koltuğu
Davos Oturma Grubu Sehpası
Kürsü
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 30 cm.)
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 100 cm.)
Full HD Projektör ( 20.000 Ansilümen )
Watchout Sistemi
Matrix Switcher
Dijital Simultane Tercüme Sistemi
Simultane Kabini
Dijital Simultane Alıcı ve Kulaklıklar
Ses Sistemi (Ses masası, yeterince hoparlörler ve gerekli tüm ekipmanlar)
Kürsü Mikrofonu
Konuşmacı Masası Mikrofonu
Telsiz El Mikrofonu
Telsiz Yaka Mikrofonu
Video Mixer 2 Inputs IMAG
Işık Sistemi (Işık Masası, 8 ETC Profil Spot, 8 Desisti 2000 W Stage Spot dahil)
Plazma Monitör (Sahne önü için)
Plazma Monitör (Kürsü önü için)
HD Görüntü Kaydı
Kameraman
37
1
12
12
2
3
12
8
1
1
1
3
3.500
1
2
12
6
6
1
1
4
2
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
1
Adet
5
Gün
3
3
6
1
8
8
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Kişi
5
5
5
5
5
5
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
1
1
8
8
1
3
12
6
1
1
1
3
3.000
1
2
8
6
6
1
1
4
1
1
3
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Dijital Ses Kaydı (tüm tercüme dilleri ayrı ayrı)
Laptop
Zaman Sayacı ve Konuşmacı Sıralama Sistemi
Intercom İletişim Sistemi
Teknisyen
3
6
1
6
6
Adet
Adet
Adet
Adet
Kişi
5
5
5
5
5
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Oturumlar
Kongre kapsamında 10-11-12-13 Ekim 2016 tarihlerinde oturumlar düzenlenecektir.
Oturumlara ilişkin salon ihtiyaçlarının çerçevesi şu şekilde belirlenmiştir;
Salon 1 ve 2
:
Salon 3
:
Salon 4 ve 5
:
Salon 6 ve 7
:
Salon 8, 9 ve 10
:
Yuvarlak Masa Toplantı Salonu 1, 2 ve 3 :
750
500
400
300
150
100
Kişilik
Kişilik
Kişilik
Kişilik
Kişilik
Kişilik
2
1
2
2
3
3
Salon
Salon
Salon
Salon
Salon
Salon
4
4
4
4
4
4
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Oturumlarda kullanılacak toplantı salonlarının tüm teknik ve lojistik genel ihtiyaçlarının
çerçevesi aşağıdaki şekli ile belirtilmiştir;
SALON 1 ve 2 (750 kişi X 2 Salon)
Backdrop (Çift Perdeli 16 m. x 4 m)
Podyum (16 m. x 4 m. x 0,80 m.)
Davos Oturma Grubu Koltuğu
Davos Oturma Grubu Sehpası
Kürsü
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 30 cm.)
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 100 cm.)
Projektör ( 10.000 Ansilümen )
Projektör Perdesi (3,75 x 5,00 m)
Switcher
Plazma Mönitör (Açılı Plazma Standı birlikte)
Plazma Monitör (Kürsü önü için)
Dijital Simultane Tercüme Sistemi
Simultane Kabini
Dijital Simultane Alıcı ve Kulaklıklar
Ses Sistemi (Ses masası, yeterince hoparlörler ve gerekli tüm ekipmanlar)
Kürsü Mikrofonu
Konuşmacı Masası Mikrofonu
Telsiz El Mikrofonu
Telsiz Yaka Mikrofonu
HD Görüntü Kaydı
Kameraman
Dijital Ses Kaydı (tüm tercüme dilleri ayrı ayrı)
Işık Sistemi (Işık Masası, sahnenin ve dekorun aydınlatılması için gerekli
ekipmanlar)
Laptop
Zaman Sayacı ve Konuşmacı Sıralama Sistemi
Teknisyen
SALON 3 (500 kişi x 1 Salon)
38
2
2
6
6
2
6
8
4
4
2
4
2
2
6
1.500
2
2
6
4
4
2
2
6
2
6
2
6
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Kişi
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Backdrop (Çift Perdeli 12 m. x 4 m)
Podyum (12 m. x 4 m. x 0,80 m.)
Davos Oturma Grubu Koltuğu
Davos Oturma Grubu Sehpası
Kürsü
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 30 cm.)
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 100 cm.)
Projektör ( 10.000 Ansilümen )
Projektör Perdesi (5,00 m. x 3,75 m.)
Switcher
Plazma Mönitör (Açılı Plazma Standı birlikte)
Plazma Monitör (Kürsü önü için)
Dijital Simultane Tercüme Sistemi
Simultane Kabini
Dijital Simultane Alıcı ve Kulaklıklar
Ses Sistemi (Ses masası, yeterince hoparlörler ve gerekli tüm ekipmanlar)
Kürsü Mikrofonu
Konuşmacı Masası Mikrofonu
Telsiz El Mikrofonu
Telsiz Yaka Mikrofonu
HD Görüntü Kaydı
Kameraman
Dijital Ses Kaydı (tüm tercüme dilleri ayrı ayrı)
Işık Sistemi (Işık Masası, sahnenin ve dekorun aydınlatılması için gerekli
ekipmanlar)
Laptop
Zaman Sayacı ve Konuşmacı Sıralama Sistemi
Teknisyen
SALON 4 ve 5 (400 kişi x 2 Salon)
Backdrop (Çift Perdeli 10 m. x 4 m)
Podyum (10 m. x 4 m. x 0,80 m.)
Davos Oturma Grubu Koltuğu
Davos Oturma Grubu Sehpası
Kürsü
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 30 cm.)
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 100 cm.)
Projektör 10.000 Ansilumen
Projektör Perdesi (5,00 m. x 3,75 m.)
Switcher
Plazma Mönitör (Açılı Plazma Standı birlikte)
Plazma Monitör (Kürsü önü için)
Dijital Simultane Tercüme Sistemi
Simultane Kabini
Dijital Simultane Alıcı ve Kulaklıklar
Ses Sistemi (Ses masası, yeterince hoparlörler ve gerekli tüm ekipmanlar)
Kürsü Mikrofonu
Konuşmacı Masası Mikrofonu
Telsiz El Mikrofonu
Telsiz Yaka Mikrofonu
HD Görüntü Kaydı
Kameraman
Dijital Ses Kaydı (tüm tercüme dilleri ayrı ayrı)
Işık Sistemi (Işık Masası, sahnenin ve dekorun aydınlatılması için gerekli
ekipmanlar)
39
1
1
6
6
1
3
4
2
2
1
2
1
1
3
500
1
1
6
2
2
1
1
3
1
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
3
1
5
Adet
Adet
Adet
Kişi
2
2
10
10
2
6
8
4
4
2
4
2
2
6
800
2
2
10
4
4
2
2
6
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
2
Adet
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
4
4
4
Gün
Gün
Gün
Gün
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
4
Gün
Laptop
Zaman Sayacı ve Konuşmacı Sıralama Sistemi
Teknisyen
SALON 6 ve 7 (300 kişi x 2 Salon)
Backdrop (Çift Perdeli 10 m. x 4 m)
Podyum (10 m. x 4 m. x 0,80 m.)
Davos Oturma Grubu Koltuğu
Davos Oturma Grubu Sehpası
Kürsü
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 30 cm.)
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 100 cm.)
Projektör 10.000 Ansilumen
Projektör Perdesi (4,00 m. x 3,00 m.)
Switcher
Plazma Mönitör (Açılı Plazma Standı birlikte)
Plazma Monitör (Kürsü önü için)
Dijital Simultane Tercüme Sistemi
Simultane Kabini
Dijital Simultane Alıcı ve Kulaklıklar
Ses Sistemi (Ses masası, yeterince hoparlörler ve gerekli tüm ekipmanlar)
Kürsü Mikrofonu
Konuşmacı Masası Mikrofonu
Telsiz El Mikrofonu
Telsiz Yaka Mikrofnu
HD Görüntü Kaydı
Kameraman
Dijital Ses Kaydı (tüm tercüme dilleri ayrı ayrı)
Işık Sistemi (Işık Masası, sahnenin ve dekorun aydınlatılması için gerekli
ekipmanlar)
Laptop
Zaman Sayacı ve Konuşmacı Sıralama Sistemi
Teknisyen
SALON 8 ve 9 ve 10 (150 kişi x 3 Salon)
Backdrop (Çift Perdeli 8 m. x 3 m)
Podyum (8 m. x 3 m. x 0,60 m.)
Davos Oturma Grubu Koltuğu
Davos Oturma Grubu Sehpası
Kürsü
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 30 cm.)
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 100 cm.)
Projektör 7.500 Ansilumen
Projektör Perdesi (4,00 m. x 3,00 m.)
Switcher
Plazma Mönitör (Açılı Plazma Standı birlikte)
Plazma Monitör (Kürsü önü için)
Dijital Simultane Tercüme Sistemi
Simultane Kabini
Dijital Simultane Alıcı ve Kulaklıklar
Ses Sistemi (Ses masası, yeterince hoparlörler ve gerekli tüm ekipmanlar)
Kürsü Mikrofonu
Konuşmacı Masası Mikrofonu
Telsiz El Mikrofonu
Telsiz Yaka Mikrofnu
HD Görüntü Kaydı
40
6
2
10
Adet
Adet
Kişi
4
4
4
Gün
Gün
Gün
2
2
8
8
2
6
4
4
4
2
5
2
2
6
600
2
2
8
4
4
2
2
6
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
2
6
2
8
Adet
Adet
Adet
Kişi
3
3
12
12
3
9
6
6
6
3
6
3
3
9
450
3
3
12
6
9
3
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
4
4
4
4
Gün
Gün
Gün
Gün
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Kameraman
Dijital Ses Kaydı (tüm tercüme dilleri ayrı ayrı)
Işık Sistemi (Işık Masası, sahnenin ve dekorun aydınlatılması için gerekli
ekipmanlar)
Laptop
Zaman Sayacı ve Konuşmacı Sıralama Sistemi
Teknisyen
YUVARLAK MASA TOPLANTI SALONU 1 ve 2 ve 3 (100 kişi x 3 Salon)
Backdrop (Tek Perdeli 8 m. x 3 m)
Podyum (8 m. x 3 m. x 0,60 m.)
Konuşmacı Masası
Konuşmacı Masası Sandalyesi
Kürsü
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 30 cm.)
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 100 cm.)
Projektör 7.500 Ansilumen
Projektör Perdesi (4,00 m. x 3,00 m.)
Switcher
Plazma Mönitör (Açılı Plazma Standı birlikte)
Plazma Monitör (Kürsü önü için)
Dijital Simultane Tercüme Sistemi
Simultane Kabini
Dijital Simultane Alıcı ve Kulaklıklar
Ses Sistemi (Ses masası, yeterince hoparlörler ve gerekli tüm ekipmanlar)
Kürsü Mikrofonu
Konuşmacı Masası Mikrofonu
Telsiz El Mikrofonu
Telsiz Yaka Mikrofnu
HD Görüntü Kaydı
Kameraman
Dijital Ses Kaydı (tüm tercüme dilleri ayrı ayrı)
Işık Sistemi (Işık Masası, sahnenin ve dekorun aydınlatılması için gerekli
ekipmanlar)
Laptop
Teknisyen
3
9
Adet
Adet
3
9
9
12
Adet
Adet
Adet
Kişi
3
3
12
12
3
9
6
3
3
3
6
3
3
9
300
3
3
12
6
6
3
3
9
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
3
Adet
Adet
Kişi
9
9
4
4
4
Gün
Gün
4
4
4
Gün
Gün
Gün
Gün
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
4
4
4
Gün
Gün
Gün
“Geleceğin Enerji Liderleri” Programı
Kongre kapsamında, Kongre programına eş zamanlı olarak 10-11-12-13 Ekim 2016
tarihlerinde “Geleceğin Enerji Liderleri” Programı düzenlenecektir. Bu program kapsamında da
Zirve ana oturumu ve breakout oturumlar gerçekleştirilecektir. Yüklenici tüm bu oturumların
salon, teknik ve lojistik ihtiyaçlarını karşılamaya ilişkin tedbirleri alacaktır.
“Geleceğin Enerji Liderleri” Programı kapsamındaki toplantı salonlarının teknik ve lojistik tüm
ihtiyaçlarının çerçevesi aşağıdaki şekli ile belirtilmiştir;
GELECEĞİN ENERJİ LİDERLERİ ZİRVESİ
ANA TOPLANTI SALONU (200 kişi)
Backdrop (Çift Perdeli 10 m. x 3 m)
Podyum (10 m. x 3 m. x 0,60 m.)
Konuşmacı Masası
Konuşmacı Masası Sandalyesi
Kürsü
1
1
4
4
1
41
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
1
1
1
1
1
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 30 cm.)
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 100 cm.)
Projektör 7.500 Ansilumen
Projektör Perdesi (4,00 m. x 3,00 m.)
Switcher
Plazma Mönitör (Açılı Plazma Standı birlikte)
Plazma Monitör (Kürsü önü için)
Dijital Simultane Tercüme Sistemi
Simultane Kabini
Dijital Simultane Alıcı ve Kulaklıklar
Ses Sistemi (Ses masası, yeterince hoparlörler ve gerekli tüm ekipmanlar)
Kürsü Mikrofonu
Konuşmacı Masası Mikrofonu
Telsiz El Mikrofonu
Telsiz Yaka Mikrofonu
HD Görüntü Kaydı
Kameraman
Dijital Ses Kaydı (tüm tercüme dilleri ayrı ayrı)
Işık Sistemi (Işık Masası, sahnenin ve dekorun aydınlatılması için gerekli ekipmanlar)
Basın Mikseri
Laptop
Teknisyen
GELECEĞİN ENERJİ LİDERLERİ ZİRVESİ BREAKOUT TOPLANTI SALONU 1 ve
2 ve 3 (50 kişi x 3 salon)
Backdrop (Tek Perdeli 6 m. x 3 m)
Podyum (6 m. x 3 m. x 0,40 m.)
Konuşmacı Masası
Konuşmacı Masası Sandalyesi
Kürsü
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 30 cm.)
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 100 cm.)
Projektör 7.500 Ansilumen
Projektör Perdesi (2,40 m. x 1,80 m.)
Switcher
Plazma Mönitör (Açılı Plazma Standı birlikte)
Plazma Monitör (Kürsü önü için)
Dijital Simultane Tercüme Sistemi
Simultane Kabini
Dijital Simultane Alıcı ve Kulaklıklar
Ses Sistemi (Ses masası, yeterince hoparlörler ve gerekli tüm ekipmanlar)
Kürsü Mikrofonu
Konuşmacı Masası Mikrofonu
Telsiz El Mikrofonu
Telsiz Yaka Mikrofonu
HD Görüntü Kaydı
Kameraman
Dijital Ses Kaydı (tüm tercüme dilleri ayrı ayrı)
Işık Sistemi (Işık Masası, sahnenin ve dekorun aydınlatılması için gerekli ekipmanlar)
Laptop
Teknisyen
GELECEĞİN ENERJİ LİDERLERİ ZİRVESİ BREAKOUT TOPLANTI SALONU 4 ve
5 ve 6 (30 kişi x 3 salon)
Backdrop (Tek Perdeli 4 m. x 2 m)
Konuşmacı Masası
42
3
2
2
2
1
2
1
1
3
200
1
1
4
2
2
1
1
3
1
1
3
3
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Kişi
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
3
3
9
9
3
9
6
3
3
3
3
3
3
9
150
3
3
9
6
6
3
3
9
3
6
9
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Kişi
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Adet 1
Adet 1
Defa
Defa
3
9
Konuşmacı Masası Sandalyesi
Kürsü
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 30 cm.)
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 100 cm.)
Projektör 6.000 Ansilumen
Projektör Perdesi (2,40 m. x 1,80 m.)
Switcher
Plazma Mönitör (Açılı Plazma Standı birlikte)
Plazma Monitör (Kürsü önü için)
Dijital Simultane Tercüme Sistemi
Simultane Kabini
Dijital Simultane Alıcı ve Kulaklıklar
Ses Sistemi (Ses masası, yeterince hoparlörler ve gerekli tüm ekipmanlar)
Kürsü Mikrofonu
Konuşmacı Masası Mikrofonu
Telsiz El Mikrofonu
Telsiz Yaka Mikrofonu
HD Görüntü Kaydı
Kameraman
Dijital Ses Kaydı (tüm tercüme dilleri ayrı ayrı)
Işık Sistemi (Işık Masası, sahnenin ve dekorun aydınlatılması için gerekli ekipmanlar)
Laptop
Teknisyen
GELECEĞİN ENERJİ LİDERLERİ ZİRVESİ BREAKOUT TOPLANTI SALONU 7 ve
8 (20 kişi x 2 salon)
Backdrop (Tek Perdeli 4 m. x 2,4 m)
Konuşmacı Masası
Konuşmacı Masası Sandalyesi
Kürsü
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 30 cm.)
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 100 cm.)
Projektör 6.000 Ansilumen
Projektör Perdesi (1,80 m. x 1,40 m.)
Switcher
Plazma Mönitör (Açılı Plazma Standı birlikte)
Plazma Monitör (Kürsü önü için)
Dijital Simultane Tercüme Sistemi
Simultane Kabini
Dijital Simultane Alıcı ve Kulaklıklar
Ses Sistemi (Ses masası, yeterince hoparlörler ve gerekli tüm ekipmanlar)
Kürsü Mikrofonu
Konuşmacı Masası Mikrofonu
Telsiz El Mikrofonu
Telsiz Yaka Mikrofonu
HD Görüntü Kaydı
Kameraman
Dijital Ses Kaydı (tüm tercüme dilleri ayrı ayrı)
Işık Sistemi (Işık Masası, sahnenin ve dekorun aydınlatılması için gerekli ekipmanlar)
Laptop
Teknisyen
43
9
3
6
6
3
3
3
3
3
3
9
90
3
3
9
6
6
3
3
9
3
6
9
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Kişi
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
2
4
4
2
6
4
2
2
2
2
2
2
6
40
2
2
4
4
4
2
2
6
2
4
6
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Kişi
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Kapanış Oturumu
13 Ekim 2016 tarihinde öğleden sonra kapanış oturumu gerçekleşecektir. Kapanış töreni
sırasında “Geleceğin Enerji Liderleri” deklarasyonu sunulacak, DEK Başkanının ve protokol
konuşmalarının ardından bir sonraki Dünya Enerji Kongresi’nin sunumu yapılacaktır. Teşekkür
ve anı plaketlerinin takdimi için Yüklenici sahne üzerinde bir alanda plaketler için bir
masa/kaide bulunduracaktır. Kongre, Dünya Enerji Kongreleri konsepti gereği DEK başkanının
tokmağını vurması ile sona erecektir.
Poster Alanı
Yüklenici, kongre merkezinin belirlenecek bir alanında Poster Alanı kuracaktır. Seçilen 150 adet
posterin sergileneceği bu alanda 75 adet (100 cm x 200 cm) poster panosu bulundurulacaktır.
Yüklenici, posterlerin numaratörler vasıtası ile numaralandırılmasından sorumlu olacaktır.
Poster alanının girişinde, Yüklenici bir Poster destek masası oluşturacak ve burada destek
personel bulunduracaktır.
Yüklenici, poster alanının İşveren’ce onaylanacak bir noktasına yerleştireceği 10 adet LCD
ekran vasıtası ile dijital poster sergisi hizmeti verecek ve bu sistemin çalışması için gerekli
yazılım ve sistemleri sağlayacaktır.
Konuşmacı Hazırlık Alanı ve Odaları
İstanbul Kongre Merkezi B3 katında bulunan ofislerden İşveren’in uygun gördüklerinden 8
adedinde moderatörler ve konuşmacılar için hazırlık odaları tefriş edilecektir. Bu odalar 8 Ekim
– 13 Ekim 2016 tarihleri arasında 6 gün süre ile kullanılacaktır. Yüklenici bu odaların her
birinde 2’şer adet çalışma masası ve sandalyesi, 1’er 10 kişilik toplantı masası ve sandalyeleri
ile tüm gerekli ekipman ve düzeni tefriş edecektir. Her bir odada 2’şer adet dizüstü bilgisayar,
1’er adet renkli yazıcı, 1’er adet telefon ve telefon bağlantısı, konuşmacıların oturumları takip
edebilmeleri adına 1’er adet LCD ekran ve salonlardan bu ekranlara görüntü aktarımı, odaların
kullanımına sunulmuş 2 adet renkli fotokopi makinesi ve internet bağlantısını sağlayacaktır.
Bu alan ve odalarda aynı zamanda moderatör ve konuşmacılar sunumlarını kontrol edebilecek
ve salonlardaki teknik masalara kurulan dahili network vasıtası ile gönderebilecektir.
Yüklenicisi bu network sisteminin doğru bir şekilde çalışmasına ilişkin tüm tedbirleri alacaktır.
VIP Odalar
Kongre ve oturumlar sırasında VIP ve protokol misafirlerin ağırlanması amacı ile 10 adet VIP
Lounge ve 20 adet VIP çalışma odası ve sekretaryası Yüklenici tarafından tefriş edilecektir. Bu
odalar 8 Ekim – 13 Ekim 2016 tarihleri arasında 6 gün süre ile kullanılacaktır. VIP Lounge’larda
oturma grupları ve sehpalar ile protokol ağırlama düzeni alınacaktır. Ayrıca VIP Lounge
odalarda yine misafirlerin oturumları takip edebilmeleri amacı ile Yüklenici tarafından LCD
ekranlar ve görüntü yayın aktarımı sağlanacaktır.
VIP çalışma odalarının her birinde de 2’şer adet çalışma masası ve sandalyesi, 1’er 8 kişilik
toplantı masası ve sandalyeleri ile tüm gerekli ekipman ve düzeni tefriş edecektir. Bu odalar 8
Ekim – 13 Ekim 2016 tarihleri arasında 6 gün süre ile kullanılacaktır. Her bir odada 2’şer adet
dizüstü bilgisayar, 1’er adet renkli yazıcı, 1’er adet telefon ve telefon bağlantısı, 1’er adet renkli
44
fotokopi cihazı konuşmacıların oturumları takip edebilmeleri adına 1’er adet LCD ekran ve
salonlardan bu ekranlara görüntü aktarımı ve internet bağlantısını sağlayacaktır.
İdari Ofisler
DEK sekretaryası, DEK-TMK sekretaryası ve diğer kurulların çalışmalarını yapabilmeleri amacı
ile, 15 adet ofis odası Yüklenici tarafından tefriş edilecektir. Bu odalar 6 Ekim – 13 Ekim 2016
tarihleri arasında 8 gün süre ile kullanılacaktır.
Yüklenici bu odaların her birinde 1’er adet çalışma masası ve sandalyesi, 1’er adet 10 kişilik
toplantı masası ve sandalyeleri ile tüm gerekli ekipman ve düzeni tefriş edecektir. Her bir
odada 3’er adet dizüstü bilgisayar, 1’er adet renkli yazıcı, 1’er adet telefon ve telefon
bağlantısı, sekretaryaların oturumları takip edebilmeleri adına 1’er adet LCD ekran ve
salonlardan bu ekranlara görüntü aktarımı, tüm idari ofis odalarının kullanımına sunulmuş 3
adet renkli fotokopi makinesi ve internet bağlantısını sağlayacaktır.
İlk Yardım / Sağlık Odası
Yüklenici, 8 Ekim - 13 Ekim 2016 tarihleri arasında, İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar
Kongre Merkezi’nde 1’er adet tam teşekküllü ve acil sağlık yardım ekibinin hazır bulunduğu ilk
yardım / sağlık odaları tefriş edecektir.
Ayrıca Kongre Merkezi’nin dışında, İdare tarafından belirlenecek noktalarda Mobil Müdahale/İlk
Yardım Ambulansları ve sağlık ekibi Yüklenici tarafından görevlendirilecektir.
Bu ekipler de katılımcılar arasında bir sağlık problemi olması durumunda anında müdahale
edecek ve hastaneye sevk gerektiren durumlarda yardımcı olacaklardır. Söz konusu sağlık
ekibi ve ambulanslar Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü onaylı olacaktır.
Dokümantasyon Merkezi
Yüklenici, İstanbul Kongre Merkezi’nin B3 katındaki ofislerden birinde, kongre oturumları
sırasında ihtiyaç olunacak evrak çoğaltımı, düzenlenmesi gibi ihtiyaçların karşılanması amacı ile
tam teşekküllü bir dokümantasyon merkezi tefriş edecektir. Yüklenici dokümantasyon
merkezini 6 Ekim 2016 tarihi itibarı ile hazır edecek, 14 Ekim 2016 tarihine kadar bu oda
kullanılacaktır.
Kongre sırasında, 5 adet fotokopi makinesi (Dijital Finisher ve kendinden harmanlamalı, her
biri dakikada asgari 60 sayfa çoğaltabilen, dokümanları zımbalama özelliğine sahip ve
zımbalama işlemi dahil, sonuçlandırabilen özellikte) bulundurulacaktır. Bu fotokopi makineleri
ile 100.000 sayfa fotokopi çoğaltılacağı tahmin edilmektedir. Yine Kongre sırasında 3 adet
renkli fotokopi makinesi (Dijital Finisher, dakikada asgari 50 sayfa çoğaltabilen, kendinden
zımbalama işlemi dahil aynı anda arkalı ve önlü çekebilen özellikte) bulundurulacak olup, bu
renkli fotokopi makineleri ile de 30.000 sayfa renkli fotokopi çoğaltılacağı tahmin
edilmektedir. Ayrıca 10 adet spiral makinesi ve 10 adet giyotin de bulundurulacaktır.
Internet Merkezi
Yüklenici, kongre merkezleri içerisinde İşveren’in de uygun göreceği 6 noktada, 10’ar adet
dizüstü bilgisayar, 30’ar adet renkli yazıcı, 1’er adet cep telefonu/tablet bilgisayar sarj ünitesi
45
ve 1’er adet destek masasının ve personelin olduğu internet merkezini 8 Ekim – 13 Ekim
tarihleri boyunca tefriş edecektir. Buradaki ekipman ve bilgisayarların güvenliğinden Yüklenici
sorumlu olacaktır.
Dizüstü bilgisayar ve diğer hiçbir dijital ekipmanda kopya yazılım kullanılmayacak, tüm
yazılımlar orijinal ve güncel olacaktır.
8- İŞARETLEME / YÖNLENDİRME / DEKORASYON
Yüklenici, Kongre ile ilgili tüm mekânların işaretleme, yönlendirme ve dekorasyon
malzemelerini projelendirip İşverenin onayına sunacaktır.
Yüklenici, Kongre ile ilgili olarak muhtelif yerlerde kullanılmak üzere ayaklı özel tasarım ahşap
üzerine Kongre logosu ve toplantı bilgilerinin yer aldığı fotoblok malzemeden üretilmiş dijital
baskılı özelliklerde toplam 200 adet ayaklı yönlendirme panosu sağlayacaktır.
Yüklenici, Kongre binaları dışında giriş ve çıkışlara ve İşverenin uygun gördüğü alanlara 3
adet toplamda 1500 m2 dış mekan yapıştırmalı görsel banner giydirme yapacaktır.
Yüklenici, Kongre alanına veya dış mekanlara “Ne Nerede” , “Kongre Programı” gibi 20 adet
3x4 metre büyüklüğünde bilgilendirme panoları koyacaktır.
Yüklenici, üzerinde Kongre programı, program detayları, toplantı mekânlarının yerleri,
İstanbul şehir rehberi, Türkiye tanıtımı, Kongre tanıtımı, Fuar tanıtımı vb. bilgilerin yer aldığı
90 cm x 200 cm ebatlarında, Türkçe ve İngilizce dilinde ayaklı roll-uplar sağlayarak her bir
otele 2 adet toplamda oteller için 20 adet ve Kongre salonunda belirlenen alanlara ilave 30
adet yerleştirecektir.
Yüklenici, toplantılardan önce üzerinde Kongre logosu, ülke ve katılımcı isimleri bulunan en az
500 adet 42 cm x 12 cm ölçülerinde masaüstü isimliği bulunduracaktır. Yükleniciye
toplantılardan önce isimler İşveren tarafından bildirilecektir.
Kongre merkezleri içerisinde veya dış alanlarda İşveren tarafından uygun görülecek asgari 2
noktaya 300’er kişi kapasiteli oturma grupları olan özel, dekoratif Kafeterya alanı
oluşturulacaktır. Bu kafeteryaların yiyecek & içecek üretimleri ve satışları Yüklenici tarafından
yönetilecektir.
Yüklenici, Kongre merkezleri ve diğer ilgili alanların (DEK Yürütme meclisi Toplantıları, Açılış
Seremonisi, Ana Oturumlar, Paralel Oturumlar, Geleceğin Enerji Liderleri Programı, Kapanış
Oturumu, poster alanı, konuşmacı hazırlık odaları, VIP odalar, idari ofisler vb.)
çiçeklendirmesini ve dekorasyonunu projelendirecek ve İşveren onayı ile birlikte
uygulayacaktır.
46
9- FUAR DÜZENLENMELERİ VE YÖNETİMİ
Fuar Alanı ve Stand Kurulumu
23. Dünya Enerji Kongresi Fuarı, Kongre ile aynı tarihlerde İstanbul Kongre Merkezi B5 katı ve
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Binası alt ve üst katlar kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu
alanların kiralanmasından ve düzenlemesinden yüklenici sorumlu olacaktır.
Fuara katılımı beklenen 300 ila 400 katılımcı firmaya, toplamda 4.000 m2 olan, duvar panelleri,
zemin halısı, 3’lü priz elektrik bağlantısı, spot ışıklandırma, stand alın yazısı, 1 adet masa ve 2
sandalyeden oluşan standart paket stand (Shell Scheme) kurulumları yüklenici tarafından
sağlanacaktır.
Standart paket standlara ilave olarak fuar alanındaki koridorlara da toplamda 6.000 m2
ebadında rip halı kaplaması yüklenici tarafından sağlanacaktır.
Stand planlarının Autocad ortamında mimari çizimi ve sahada işaretlenmesi yine yüklenici
tarafından sağlanacaktır. İşveren’in plan üzerindeki revizyon talepleri yerine getirilecektir.
Yüklenici, Fuar alanlarında İşveren tarafından uygun görülen noktalara 3x4 m Indoor LED ve
ses sistemi kurulumunu gerçekleştirecek ve fuar katılımcılarının da kongre oturumlarını bu
ekranlardan takip edebilmelerini sağlayacaktır.
Fuarın Rumeli binası girişinde dış alan tanıtımı amacı ile 4x6 m Outdoor LED ekran
kurulacaktır.
Fuar alanlarındaki standların elektrik ile su kullanımlarından doğan masraflar ile çöp ve atık
bedelleri üzerinde İşveren’in bir sorumluluğu olmayacaktır.
Stand Satışı / Pazarlama Faaliyetleri
Yüklenici tarafından, 23. Dünya Enerji Kongresi Fuarı için bir web sitesi oluşturulacaktır. Bu
websitesi üzerinde on-line bir yazılım kurulacak ve katılımcı firmaların ve ziyaretçilerin bu
yazılım üzerinden kayıtlarını ve satın almalarını gerçekleştirilip fuar ile ilgili bilgilere ulaşmaları
sağlanacaktır. Bu websitesinin aynı zamanda kongre web sitesi ile de entegrasyonu Yüklenici
tarafından sağlanacaktır.
Fuarın pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, fuarın tanıtılması ve yönetilmesi Yüklenicinin
sorumluluğunda olacaktır, bu faaliyetleri İşveren’in onayı ile yürütecektir.
Lojistik Hizmetler
Fuara katılacak firmaların yurtdışından gelecek ürün ve malzemeleri ile ilgili, gümrükleme,
taşıma/teslimat, depolama gibi lojistik yönetimi (freight-forwarding) konularında Yüklenici,
katılımcı firmalara gerekli profesyonel desteği sağlayacaktır.
47
10- BASIN / MEDYA DÜZENLEMELERİ
Basın Konferansı
Yüklenici, 8 – 9 Ekim 2016 tarihlerinde kongre öncesi düzenlenecek basın konferansları için
tüm ekipmanları ile birlikte 400 kişilik bir toplantı salonunu İşveren’in kullanımına sunacaktır.
Bu salonda tek perdeli sahne, projektör, ses ve simultane çeviri sistemleri ile görüntü
sistemleri Yüklenici tarafından sağlanacaktır.
Basın Toplantıları
Yüklenici, 10 – 13 Ekim 2016 tarihlerinde kongre sırasında düzenlenecek basın toplantıları için
tüm ekipmanları ile birlikte 150 kişilik bir toplantı salonunu İşveren’in kullanımına sunacaktır.
Bu salonda tek perdeli sahne, projektör, ses ve simultane çeviri sistemleri ile görüntü
sistemleri Yüklenici tarafından sağlanacaktır.
Basın Çalışma Alanı
Yüklenici, akredite olmuş basın mensuplarının mesleki ihtiyaçları olan iletişim, görüntü-ses
işleme, haber geçme, röportaj alanları, stand-up pozisyonları ve stüdyolar vb. ihtiyaçlarını
karşılayabilmelerini teminen aşağıda belirtilen miktarlarda bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, yüksek
baskı kapasiteli fotokopi cihazları, faks ve telefon makinesi ile hattını, 8 Ekim 2016 tarihinden
itibaren faal olacak şekilde sağlayacaktır.
Yüklenici, akredite olmuş 500 basın mensubu için yazılı basın çalışma alanı kuracaktır. Bu
alanda basın mensubu için 300 kişinin aynı anda bağlanabileceği kablosuz internet hattı, veri
hattı, çalışma masası ve su sebili vb. yüklenici tarafından sağlanacaktır. Yüklenici, akredite
olan yazılı basın mensubu için 100 adet dizüstü bilgisayar, 20 adet renkli yazıcı, dakikada
minimum 100 sayfa kopyalama yapabilen harmanlama ve zımbalama ünitelerine sahip 5 adet
renkli fotokopi makinesi, 20 adet telefon ve hattı ile makinesini, 10 adet salonlardan görüntü
ve ses aktarımı yapılacak LCD ekranları ve yeteri kadar su sebili temin edecek olup bunların
işletimini sağlayacaktır. Yüklenici yazılı basın çalışma alanında çalışacak basın mensuplarının
olası sıkıntılarına çözüm üretmek amacıyla ve teknik ihtiyaçların karşılanabilmesi için ise 5
Adet teknik personel sağlanacaktır.
Basın Röportaj Alanları
Yüklenici, kongre logosunun/ambleminin kamera arkasında görsel basılı fon olabileceği kapalı
bir alanda 5 çekim ekibinin aynı alanda röportaj yapmasına imkân verebilecek 360cm x
200cm ölçülerinde, yükseltilmiş halı kaplı 400 cm x 300 cm podyum ile bir röportaj alanı
kuracaktır. Bu alanın enerji ve veri altyapısı Yüklenici tarafından sağlanacaktır.
Yüklenici, İstanbul’un doğal siluetlerinin (boğaz, köprüler vb.) kamera arkasında görsel fon
olabileceği açık bir alanda 10 çekim ekibinin aynı alanda röportaj yapmasına imkân
verebilecek 300 m2 ölçülerinde, yükseltilmiş halı kaplı 10 x 30 metre podyum ve tente ile bir
röportaj alanı kuracaktır. Bu alanın enerji ve veri altyapısı Yüklenici tarafından sağlanacaktır.
Canlı Yayın
Kongrenin açılış günü de dahil olmak üzere, 5 gün süre ile 3 adet naklen canlı yayın aracı
48
(personel, ekipmanı ile birlikte) bulundurulacak ve uydu frekansı kiralaması Yüklenici
tarafından temin edecektir. Bu canlı yayın araçlarına jeneratör vasıtası ile enerji sağlama
hizmeti de yine Yüklenici tarafından verilecektir.
11- YİYECEK & İÇECEK HİZMETLERİ
“Dünya Enerji Konseyi Yürütme Meclisi” İkramları
Kongre kapsamında, 7-8-9 Ekim 2016 tarihlerinde düzenlenecek olan “DEK Yürütme Meclisi”
Toplantıları sırasında Yüklenici tarafından toplantının yapılacağı tesis içerisinde;
Sekreterler, Strateji Günü ve Bölgesel Genel Kurul Toplantıları
Sekreterler, Strateji Günü ve Bölgesel Genel Kurul toplantılarının düzenleneceği salonlarda
gün boyu ikramlar ve açık büfe öğle yemeği ikramı 200 Kişilik olarak 3 gün süre ile
verilecektir. Çay-kahve, meşrubat, tatlı-tuzlu kurabiye, mevsim meyvelerinden oluşan zengin
kahve molası menüsü ve açık büfe öğle yemeği menüsü (meşrubat dahil) yüklenici tarafından
İdare onayına sunulacaktır. Açık Büfe Öğle Yemeği Menüsü (No) Ek1'dedir.
Daimi Kurul Toplantıları
Daimi Kurul toplantılarının düzenleneceği salonlarda gün boyu ikramlar ve açık büfe öğle
yemeği ikramı 150 Kişilik olarak 2 gün süre ile verilecektir. Çay-kahve, meşrubat, tatlı-tuzlu
kurabiye, mevsim meyvelerinden oluşan zengin kahve molası menüsü ve açık büfe öğle
yemeği menüsü (meşrubat dahil) yüklenici tarafından İdare onayına sunulacaktır. Açık Büfe
Öğle Yemeği Menüsü (No) Ek2'dedir.
Görevliler Konseyi ve Finans Komitesi Toplantıları
Görevliler Konseyi ve Finans Komitesi toplantılarının düzenleneceği salonlarda gün boyu
ikramlar ve açık büfe öğle yemeği ikramı 25 Kişilik olarak 2 gün süre ile verilecektir. Çaykahve, meşrubat, tatlı-tuzlu kurabiye, mevsim meyvelerinden oluşan zengin kahve molası
menüsü ve açık büfe öğle yemeği menüsü (meşrubat dahil) yüklenici tarafından İdare
onayına sunulacaktır. Açık Büfe Öğle Yemeği Menüsü (No) Ek3'dedir.
DEK Yürütme Meclisi Toplantısı
9 Ekim 2016 tarihinde DEK Yürütme Meclisi toplantısının düzenleneceği salonda gün boyu
ikramlar ve açık büfe öğle yemeği ikramı 500 Kişilik olarak 1 gün süre ile verilecektir. Çaykahve, meşrubat, tatlı-tuzlu kurabiye, mevsim meyvelerinden oluşan zengin kahve molası
menüsü ve açık büfe öğle yemeği menüsü (meşrubat dahil) yüklenici tarafından İdare
onayına sunulacaktır. Açık Büfe Öğle Yemeği Menüsü (No) Ek4'dedir.
DEK Yürütme Meclisi Resepsiyonu
Kongre merkezinde 500 Kişilik bir Resepsiyon düzenlenecektir. Yüklenici, bu resepsiyonda
ikram edilmek üzere soğuk-sıcak kanepe, tatlı çeşitleri, cips, çerez, krudite ve limitsiz yerli
içkilerden oluşan menü İşveren onayına sunacaktır. Kokteyl Menü (No) Ek5'dedir.
49
“Geleceğin Enerji Liderleri Zirvesi” İkramları
Geleceğin Enerji Liderleri Zirvesi
10-13 Ekim 2016 tarihinde GEL Yürütme Meclisi toplantısının düzenleneceği salonda gün boyu
ikramlar ve açık büfe öğle yemeği ikramı 300 Kişilik olarak 4 gün süre ile verilecektir. Çaykahve, meşrubat, tatlı-tuzlu kurabiye, mevsim meyvelerinden oluşan zengin kahve molası
menüsü ve açık büfe öğle yemeği menüsü (meşrubat dahil) yüklenici tarafından İdare
onayına sunulacaktır. Açık Büfe Öğle Yemeği Menüsü (No) Ek6'dedir.
Geleceğin Enerji Liderleri Zirvesi Akşam Yemeği
Kongre merkezi dışında 300 Kişilik Akşam Yemekleri düzenlenecektir. Yüklenici, bu
resepsiyonda ikram edilmek üzere 5 course'dan ve limitsiz yerli içkilerden oluşan menüler
İşveren onayına sunacaktır.
Geleceğin Enerji Liderleri Zirvesi Resepsiyonu
Kongre merkezinde 350 Kişilik bir Resepsiyon düzenlenecektir. Yüklenici, bu resepsiyonda
ikram edilmek üzere soğuk-sıcak kanepe, tatlı çeşitleri, cips, çerez, krudite ve limitsiz yerli
içkilerden oluşan menü İşveren onayına sunacaktır. Kokteyl Menü (No) Ek7'dedir.
Kongre İkramları
Açılış Resepsiyonu
9 Ekim 2016 tarihinde İşveren tarafından onaylanacak bir alanda 5.000 kişilik Açılış
Resepsiyonu düzenlenecektir. Bu resepsiyonun, sıcak-soğuk kanepeler, ordövr büfesi, salata
büfesi, zeytinyağlı büfesi, sıcak yemekler ve tatlı büfesi ile limitsiz yerli içkiden oluşan kokteyl
prolonje menü alternatifleri Yüklenici tarafından İşverene onaylatılacaktır. Kokteyl Prolonge
Menüsü (No) Ek8'dedir.
Resepsiyonun verildiği alanda 5 ayrı noktada trio canlı müzik performansı sergilenecek,
resepsiyonun süsleme, çiçek, trio sahneleri ve dekorasyon düzenlemeleri yüklenici tarafından
İşverene onaylatılacaktır.
Öğle Yemekleri
10-13 Ekim 2016 tarihleri boyunca, belirlenecek alanlarda ve program dahilinde 5.000 kişilik
açık büfe öğle yemeği ikramı verilecektir. Bu menü, en az 4 salata çeşidi, 4 soğuk başlangıç,
sıcak yemek, tatlı, su ve meşrubat çeşitlerinden oluşacak ve Yüklenici tarafından İşverene
onaylatılacaktır. Açık Büfe Öğle Yemeği Menüsü (No) Ek9'dadır.
Gün boyu Çay-kahve servisi
10-13 Ekim 2016 tarihleri boyunca, Kongre oturumlarının düzenleneceği salonların önündeki
fuaye alanlarında gün boyu ikramlar 5.000 Kişilik olarak 4 gün süre ile verilecektir. Çaykahve, meşrubat, tatlı-tuzlu kurabiye, mevsim meyvelerinden oluşan zengin kahve molası
menüsü yüklenici tarafından İşveren onayına sunulacaktır.
Su İkramları
Tüm kongre alanlarında belirlenecek noktalara yerleştirilecek su dolapları veya masalardan
servis edilmek üzere 6 gün boyunca günde 10.000 adet 0,33 lt'lik şişe su, Yüklenici tarafından
sağlanacaktır.
50
VIP Akşam Yemeği
Kongre sırasında belirlenecek bir tarihte ve özel bir mekanda, VIP davetli ve konuşmacılar için
500 kişilik Ön Kokteyli ve Akşam Yemeği düzenlenecektir. Bu akşam yemeğinin mekan
alternatifleri (Çırağan Sarayı, Four Seasons, Esma Sultan Yalısı'ndan biri) ve ön kokteyl, 5 çeşit
yemek, limitsiz yerli içki ve yemek sonrası çay, kahve ikramlarından oluşan menü alternatifleri
ile bu yemek esnasında düzenlenecek Türk gelenek ve göreneklerine göre uygun bir sahne
şovu ve 5 kişilik orkestra ile müzik alternatifleri ile bunların podyum, ses-ışık sistemleri, diğer
tüm teknik altyapıları, Yüklenici tarafından İşverene onaylatılarak sağlanacaktır.
Kapanış Resepsiyonu
13 Ekim 2016 tarihinde belirlenecek bir mekanda 2.000 kişilik bir Kapanış Resepsiyonu
düzenlenecektir. Bu resepsiyonun 4 soğuk kanepe, 4 sıcak kanepe, cips, çerez, krudite ve
limitsiz yerli içkilerden oluşan menü Yüklenici tarafından İşveren onayına sunacaktır. Kokteyl
Menü (No) Ek10'dadır.
İdari Ofisler - Sekretarya İkramları
VIP Lounge ve VIP Odalar
8 – 13 Ekim 2016 tarihleri boyunca, VIP Lounge ve VIP odalarda gün boyu yeterli miktarlarda
ikramlar 6 gün süre ile verilecektir. Çay-kahve, meşrubat, tatlı-tuzlu kurabiye, mini sandviçler,
çerez ve mevsim meyvelerinden oluşan zengin ikram menüsü alternatifleri yüklenici
tarafından İşverenin onayına sunulacaktır.
Konuşmacı Hazırlık Odaları
8 – 13 Ekim 2016 tarihleri boyunca, Konuşmacı Hazırlık Odalarında gün boyu yeterli
miktarlarda ikramlar 6 gün süre ile verilecektir. Çay-kahve, meşrubat, tatlı-tuzlu kurabiyeler,
mini sandviçler, çerez ve mevsim meyvelerinden oluşan zengin ikram menüsü alternatifleri
yüklenici tarafından İşverenin onayına sunulacaktır.
İdari Ofisler ve Sekretaryalar
6 – 13 Ekim 2016 tarihleri boyunca, İdari Ofisler ve sekretaryalarda gün boyu ikramlar 8 gün
süre ile verilecektir. Çay-kahve, meşrubat, tatlı-tuzlu kurabiyeler, mini sandviçler, çerez ve
mevsim meyvelerinden oluşan zengin ikram menüsü alternatifleri yüklenici tarafından
İşverenin onayına sunulacaktır.
Basın Çalışma Alanı
8 – 13 Ekim 2016 tarihleri boyunca, Basın Çalışma Alanında gün boyu 500 kişilik ikramlar 6
gün süre ile verilecektir. Çay-kahve, meşrubat, tatlı-tuzlu kurabiyeler, mini sandviçler, börek
çeşitleri, çerez ve mevsim meyvelerinden oluşan zengin ikram menüsü alternatifleri yüklenici
tarafından İşverenin onayına sunulacaktır.
Kumanya
Yüklenici, 5 - 7 Ekim 2016 tarihlerinde, Kongre öncesi hazırlıklar boyunca hizmet verecek hosthostes ekibi, emniyet mensupları, basın mensupları ve diğer tüm personele 3 gün süre sabahöğle-akşam olmak üzere 300 kişilik kumanya hizmeti sağlayacaktır. 1 kumanya bedeli 3 öğünü
de kapsayacak şekilde hesaplanacaktır. Kumanya menüsü içeriği İşverene onaylatılacaktır.
51
Yüklenici, 8 - 13 Ekim 2016 tarihlerinde, Kongre öncesi hazırlıklar boyunca hizmet verecek
host-hostes ekibi, emniyet mensupları, basın mensupları ve diğer tüm personele 6 gün süre
sabah-öğle-akşam olmak üzere 1.200 kişilik kumanya hizmeti sağlayacaktır. 1 kumanya bedeli
3 öğünü de kapsayacak şekilde hesaplanacaktır. Kumanya menüsü içeriği İşverene
onaylatılacaktır.
12- BİLETLEME HİZMETLERİ
DEK Uçak Biletleri
Dünya Enerji Konseyi Yürütme Meclisi toplantılarına katılmak üzere, İstanbul’a gelecek olan
davetlilerin uçak biletleri Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Uçak biletleri alımındaki ihtiyacın
genel çerçevesi aşağıdaki şekli ile belirtilmiştir;
DEK Yürütme meclisi Uçak Biletleri-First Class (Gidiş-Dönüş)
DEK Sekretaryası Uçak Biletleri-Business Class (Gidiş-Dönüş)
5
30
Kişi
Kişi
1
1
Defa
Defa
Kongre Davetlileri Uçak Biletleri
Kongreye katılmak üzere, İstanbul’a gelecek olan yabancı ve yerli davetlilerin uçak biletleri
Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Uçak biletleri alımındaki ihtiyacın genel çerçevesi aşağıdaki
şekli ile belirtilmiştir;
Yabancı Davetliler Uçak Biletleri-Business Class-ABD/Uzakdoğu (Gidiş-Dönüş)
Yabancı Davetliler Uçak Biletleri-Business Class-Avrupa (Gidiş-Dönüş)
Yerli Davetliler Uçak Biletleri Business Class (Gidiş-Dönüş)
Yerli Davetliler Uçak Biletleri Ekonomi Class (Gidiş-Dönüş)
15
85
50
30
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
1
1
1
1
Defa
Defa
Defa
Defa
13- KONAKLAMA HİZMETLERİ
DEK Konaklamaları
Dünya Enerji Konseyi Yürütme Meclisi toplantılarına katılmak üzere, İstanbul’a gelecek olan
davetlilerin, kongre merkezine en fazla 3 kilometre uzaklıkta 5 yıldızlı bir uluslararası zincir
otelde oda+kahvaltı formatında konaklamaları Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Konaklama
rezervasyonundaki ihtiyacın genel çerçevesi aşağıdaki şekli ile belirtilmiştir;
Suit Oda (6 Ekim - 14 Ekim 2016)
Tek Kişilik Oda (6 Ekim - 14 Ekim 2016)
5
30
Suit
Oda
8
8
Gün
Gün
Kongre Davetlileri Konaklamaları
Kongreye katılmak üzere, İstanbul’a gelecek olan davetlilerin, kongre merkezine en fazla 3
kilometre uzaklıkta 5 yıldızlı bir uluslararası zincir otelde oda+kahvaltı formatında
konaklamaları Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Konaklama rezervasyonundaki ihtiyacın
genel çerçevesi aşağıdaki şekli ile belirtilmiştir;
Suit Oda (8 Ekim - 14 Ekim 2016)
20
52
Suit
6
Gün
Tek Kişilik Oda (8 Ekim - 14 Ekim 2016)
230
Oda
6
Gün
Organizasyon Komitesi Konaklamaları
Kongre düzenlemelerini yürütmek amacı ile, İstanbul’a gelecek olan organizasyon komitesi
üyelerinin, kongre merkezine en fazla 3 kilometre uzaklıkta 5 yıldızlı bir uluslararası zincir
otelde oda+kahvaltı formatında konaklamaları Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Konaklama
rezervasyonundaki ihtiyacın genel çerçevesi aşağıdaki şekli ile belirtilmiştir;
Tek Kişilik Oda (1 Ekim - 15 Ekim 2016)
20
Oda
14
Gün
VIP Davetliler / Davetli Bakanların Konaklamaları
Kongreye katılmak üzere, İstanbul’a gelecek olan davetli VVIP konuklar ve Bakanlar ile yakın 2
koruma memurlarının 1 + 2 konseptinde konaklamalarının karşılanması için, kongre merkezine
en fazla 3 kilometre uzaklıkta 5 yıldızlı uluslararası zincir otelde/otellerde oda+kahvaltı
formatında konaklamaları Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Konaklama rezervasyonundaki
ihtiyacın genel çerçevesi aşağıdaki şekli ile belirtilmiştir ;
Suit Oda (8 Ekim - 10 Ekim 2016)
Çift Kişilik Oda (Koruma) (8 Ekim - 10 Ekim 2016)
50
50
Suit
Oda
2
2
Gün
Gün
Not: Yukarıda belirtilen konaklamalar dışında işverenin belirleyeceği miktarda yüklenici kongre
delegelerine web sayfası üzerinden konaklama hizmeti vermek amacı ile oda rezervasyonu
yapacaktır.
14- ULAŞIM / TRANSFER HİZMETLERİ
DEK Transferleri
Dünya Enerji Konseyi Yürütme Meclisi toplantılarına katılmak üzere, İstanbul’a gelecek olan
davetlilerin, havalimanı-otel-havalimanı ulaşımları Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Ulaşım
hizmetlerindeki ihtiyacın genel çerçevesi aşağıdaki şekli ile belirtilmiştir;
VIP F Segment Tahsis Araç
Transfer - Havalimanı-Otel-Havalimanı
5
30
Adet
Adet
8
1
Gün
Defa
Kongre Davetlileri Transferleri
Kongreye katılmak üzere, İstanbul’a gelecek olan davetlilerin, havalimanı-otel-havalimanı
ulaşımları Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Ulaşım hizmetlerindeki ihtiyacın genel çerçevesi
aşağıdaki şekli ile belirtilmiştir;
Transfer - Havalimanı-Otel-Havalimanı
150
Adet
1
Defa
Organizasyon Komitesi Transferleri
Kongre düzenlemelerini yürütmek amacı ile, İstanbul’a gelecek olan organizasyon komitesi
üyelerinin, havalimanı-otel-havalimanı ulaşımları ve otel-kongre merkezi-otel ulaşımları
53
Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Ulaşım hizmetlerindeki ihtiyacın genel çerçevesi aşağıdaki
şekli ile belirtilmiştir;
Transfer - Havalimanı-Otel-Havalimanı
Tahsis VIP Minibüs
10
4
Adet
Adet
1
14
Defa
Gün
VIP Davetliler / Davetli Bakanların Transferleri
Kongreye katılmak üzere, İstanbul’a gelecek olan davetli VVIP konuklar ve Bakanların
ulaşımları Yüklenici tarafından sağlanacaktır. VVIP konuklar ve Bakanlara F segmentinde
şöförlü makam aracı tahsis edilecek, her bakan için 1 adet binek araç eskort aracı olarak
kullanılmak üzere tüm teçhizatları ile giydirilmiş bir şekilde, 1 adet de binek araç koruma aracı
olarak kullanılmak üzere tepe lambası takılmış bir şekilde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne teslim
edilecektir. Bu husustaki ulaşım hizmetlerindeki ihtiyacın genel çerçevesi aşağıdaki şekli ile
belirtilmiştir;
VIP F Segment Tahsis Araç
Binek Tahsis - Şöförsüz - Eskort Aracı (Giydirilmiş, İEM'ne teslim edilmek üzere)
Binek Tahsis - Şöförsüz - Koruma Aracı(Tepe Lambalı, İEM'ne teslim edilmek
üzere)
50
50
Adet
Adet
3
3
Gün
Gün
50
Adet
3
Gün
Shuttle Ring Servisler
Kongreye davetli konukların otel-kongre merkezi-otel ulaşımlarını sağlamak üzere Yüklenici
tarafından sabah-akşam olmak üzere shuttle ring servisler düzenlenecektir. Shuttle servis
hizmetlerindeki ihtiyacın genel çerçevesi aşağıdaki şekli ile belirtilmiştir;
VIP Minibüs Shuttle Servisi
Midibüs Shuttle Servisi
5
10
Adet
Adet
6
6
Gün
Gün
Yüklenici, kullanacağı tüm araçların Kongre başlama tarihinden önce plaka, model, şoför adı
ve soyadı, telefonu gibi bilgileri İşverene sunacaktır. Şoförler; takım elbiseli, kravatlı ve tıraşlı
olarak görev yapacaklardır. Kullanılacak tüm araçlar, en az 2015 model olacaktır.
15- İNSAN KAYNAKLARI
DEK-TMK tarafından atanacak Kongre Koordinatörü
Yüklenici, sözleşme imzasından itibaren, DEK-TMK bünyesinde faaliyet göstermek kaydıyla
Kongre programına destek olarak DEK-TMK ofisi ve Yüklenici arasındaki iletişimi ve
koordinasyonu sağlamak için bir tam zamanlı çalışacak, alanında tecrübesi asgari 5 yıl olan bir
Kongre Koordinatörü görevlendirecek veya DEK-TMK’in tutacağı bu vasıflara haiz bir Kongre
Koordinatörü'nün ücretini DEK-TMK adına ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Personel İş Programı/Görev Tanımları vs.
Yüklenici, Kongre süresince teknik şartnamede belirtilen işlerin aksamadan yürütülebilmesi
için yarı zamanlı ve tam zamanlı çalışacak olan personelin sayısını çıkartıp, sözleşme
tarihinden itibaren 1 ay içerisinde iş programı ile birlikte İdareye sunarak onay alacaktır.
54
Yüklenici sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işin bitim tarihine kadar organizasyon
hizmetlerini gerçekleştirecek çok iyi derecede İngilizce bilen ve deneyimli bir organizasyon
sorumlusunun ismini İdareye bildirilecek ve onay alacaktır.
Yüklenici, görevlendirdiği tüm personele organizasyon ile ilgili her türlü bilgi ve eğitimi
İdarenin gözetiminde Kongre öncesinde verecek ve bunu belgelendirecektir. Kongre sırasında
personel ile ilgili bir sorun yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri alacaktır.
Yüklenici görevlendireceği personel ile ilgili her türlü lojistik ihtiyacın (kıyafetler, yaka kartları,
organizasyon süresince kullanılacak tüm teçhizat, ulaşım, yiyecek ve içecek) planlanmasından
ve yerine getirilmesinden sorumlu olacaktır. Bununla ilgili İşverenin herhangi bir sorumluluğu
olmayacaktır.
Kongrede çalışacak tüm personelin özgeçmişleri İşveren'in onayına sunulacaktır. İşveren'in
onayladığı personel kongrede görev alacaktır.
Host-Hostes
Yüklenici tarafından sözleşme tarihinden itibaren konaklama, kayıt, transfer, salon, teknik ve yardımcı
personel, lojistik destek, basın, yemek ve ikram sorumluları olmak üzere toplam 9 koordinatör
görevlendirilecektir. Bu personel Kongre sonuna kadar aynı görevde bulunacak, görev değişikliği
gerektiğinde İşverenden izin alınacaktır. İşveren, gerekli gördüğünde bu koordinatörlerde değişiklik
talep edebilir.
Mihmandarlar
Yüklenici tarafından kongre sırasında konuk VVIP ve Bakanların ağırlanmalarına yardımcı olmaları
için en az bir yabancı dil bilen, prezentabl mihmandar personeller görevlendirilecektir. Bu personeller
konuk VVIP ve Bakanların havalimanlarında karşılanmalarından itibaren, havalimanından ülkelerine
ayrılana dek tüm programlarına refakat edecektir. İşveren, gerekli gördüğünde bu mihmandarlarda
değişiklik talep edebilir.
Sunucu (Master of Ceremony)
Yüklenici, açılış ve kapanış törenleri için uluslararası kongre ya da konferanslarda en az 5 yıl
sunuculuk deneyimi olan, biri çok iyi derecede İngilizce konuşabilen, diğeri çok iyi derecede
Fransızca konuşabilen 2 adet profesyonel sunucunun ismini ve özgeçmişini Kongre tarihinden
en az 6 ay önce İşveren'in onayına sunacaktır.
Konferans Tercümanları
Yüklenici, Açılış seremonisinden kapanış törenine kadar tüm oturumlarda gerekli simültane
tercümeyi sağlayacaktır. Simültane kulaklıklar katılımcılara kimlik karşılığında teslim
edilecektir. Ayrıca, dilsiz ve sağırlar için açılış ve kapanış törenlerinde işaret dilini bilen 2 adet
(değişmeli) tercüman bulunduracaktır.
Yüklenici tarafından İşverene önerilecek tercümanların Uluslararası toplantılarda (Kongre,
Konferans, Forum, Seminer, Çalıştay vb.) son 10 (on) yıl içerisinde en az 50 saat Konferans
tercümanlığı deneyiminin olması ve AIIC üyesi olmaları gerekmektedir.
55
Yüklenici, simültane tercüme yapacak personelin kongre içeriğine ait teknik terimlere ve
terminalojiye vakıf olabilmesi için kongrenin başlangıç tarihinden en az 2 ay önce en az 1 gün
bilgilendirme toplantısı yapılmasını sağlayacaktır. Yüklenici simültane tercüme yapma süresi,
(tercümanın 30 dakika çeviriden sonra ara verme zorunluluğu) çıkabilecek aksaklıkları ve
hastalıkları dikkate alarak işin yürütülmesini sağlayacak gerekli tedbirleri zamanında alacaktır.
Yüklenici simültane tercüme yapacak kişiler ve yedeklerine ait eğitim bilgileri ile iş
deneyimlerini içeren özgeçmişleri sözleşmenin imza edildiği tarihten itibaren en geç 1 ay
içerisinde İdareye bildirecektir. İdare, simültane tercümanlardan Kongre tercümanlığına
uygun olmayan çevirmenlerin değiştirilmesini talep ettiğinde yüklenici en geç 10 gün
içerisinde yeni çevirmenleri İşverene bildirmek zorundadır.
Stenograf
Yüklenici, toplantı tutanaklarını ve notlarını tutmak üzere İngilizce ve Fransızca dillerinde
stenograf bulunduracaktır.
16- TEMİZLİK HİZMETLERİ
Yüklenici, Kongrenin yapılacağı bütün odaları, salonları, fuar alanlarını, koridorları, araç park
alanları, binaların giriş ve çıkışları, kullanılsın veya kullanılmasın binaların tüm yüzeyleri, bu
yüzeylere ait kapı, pencere, çerçeve, camlar (iç ve dış yüzeyleri), duvarlar, tavanlar, lambalar,
havalandırma ızgaraları, ışıklandırma ve aydınlatma aygıtları, merdivenler ve tırabzanların
temizlenmesi, bürolarda kullanılan her türlü malzemenin yer değiştirmesi, yerleştirilmesi veya
birimler arası nakli, kirlenen yerlerin temizlenmesi, tuvaletler, lavabolar, aynalar, halılar,
yolluklar, masalar, koltuklar, sandalyeler, sehpa takımları, kütüphaneler, dolaplar, çöp
kutuları, küllükler, her türlü büro makine ve malzemelerinin temizlenmesi, yıkanması ve
cilalanması ile her türlü temizlik işini 110 temizlik personeli ile sağlayacaktır.
Yüklenici, Kongre alanındaki bütün mekânların temizliğini katılımcılar gelmeden yaptıracaktır.
Tüm salonların her gün toplantıya hazır hale getirilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır.
Çöpler toplanarak usulüne uygun olarak Kongre merkezinden uzaklaştırılacaktır.
Yüklenici, tuvaletlerin zeminleri, pisuvarları ve kabinleri ile lavaboların temizliğini saat başı
yaptırarak sürekli temiz olmasını sağlayacaktır.
Yüklenici, çevreye zarar vermeyen, TSE standartlarına uygun olan temizlik ürünleri ve gerekli
ekipmanları temin ederek Kongre süresince Kongre alanlarını ve çevreyi denetleyerek gün
boyu temiz olmalarını sağlayacaktır.
17- GÜVENLİK / SİGORTA HİZMETLERİ
Yüklenici, 7 – 13 Ekim 2016 tarihleri boyunca Kongre merkezinde 24 saat kesintisiz, 130 özel
güvenlik personeli bulunduracaktır.
56
Yüklenici, Güvenlik merkezinin kurulması, teknik cihazlar (Kongre alanı girişlerine
standartlarla uygun güvenlik barları, çanta arama detektörleri, metal kapı detektörleri v.b.),
araçların teminini sağlayacaktır. Kongre Merkezinde her bir kapı girişine, yığılmayı önleyecek
şekilde, İşveren’in öngördüğü sayıda X-Ray cihazı konulacaktır ve güvenlik elemanlarınca
takip edilecektir. Bu sayı, İşveren tarafından gerektiğinde artırılabilecektir. Yüklenici,
Başbakan veya daha üst düzey katılım olması durumunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün
gerekli gördüğü tüm güvenlik önlemlerini almak zorundadır.
Yüklenici, yangın ve sabotaj durumlarında haber verme, (Öncelikle ve derhal Alo itfaiye 110,
Alo Polis 155, Alo Jandarma 156 ve Hızır Acil Servis 112) acil önlemleri alma ve ilk
müdahalede bulunma hizmetini sağlayacaktır. Bunun için elektronik izleme, algılama, erken
uyarı ve haber verme sistemleri ile sabit ve seyyar müdahale, söndürme, vb. sistem, araçgereçlerini bulundurarak, yerinde ve zamanında, amacına uygun bir şekilde işletilmesini ve
kullanılmasını sağlayacaktır.
Yüklenici, Kongre merkezinin her türlü giriş çıkışının güvenliğini, İşverenin istekleri
doğrultusunda gerçekleştirecektir.
Yüklenici Kongre tarihleri süresince kongrenin ve fuar’ın sigortalama işlemini yapacaktır.
18- DİĞER HUSUSLAR
Yüklenici, kongre davetlilerinin ve VIP konukların beraberinde katılan refakatçiler için sosyal
program alternatiflerini idareye sunacaktır. 80 kişilik refakatçi grubuna İstanbul tarihi
yarımadada 2 ayrı günde gezi programı organize edecektir.
Kongre boyunca elektrik kesintisinden etkilenmemek için Yüklenici, gerekli tedbirleri alarak
İşverene konuyla ilgili bilgi verecektir. Gerektiği durumlarda ihtiyaca cevap verebilecek
kapasitede jeneratör ve UPS (kesintisiz güç kaynağı) bulundurulacaktır. Jeneratör ile ilgili tüm
masraflar 6 gün boyunca Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
İnternet erişim hizmetleri için Kongrenin gerçekleştirileceği mekânın altyapısını kullanacaktır.
Bant genişliği en az 500 mbit olacaktır. Bant genişliğinin sağlanabilmesi için servis sağlayıcı ile
Yüklenici, Kongre başlangıç tarihinden 2 ay önce gerekli görüşmeleri yapacaktır. Bant
genişliği, Kongre’den 1 gün önce devreye alınacak, Kongre bitimine kadar (toplam 6 gün)
hizmet verecektir.
Yüklenici Kongre süresince tüm oturumları ve programları çekecek profesyonel fotoğrafçılar
bulunduracaktır. 8 fotoğrafçı 6 gün boyunca çekim yapacak ve çekilen fotoğraflar kongre
sonrasında İşverene teslim edilecektir.
Yüklenici Kongre süresince tüm genel alanları ve aktiviteleri aktüel kamera vasıtası ile kayıt
altına alacak profesyonel kameramanlar bulunduracaktır. 4 kameraman 6 gün boyunca çekim
yapacak ve çekilen kayıtlar kongre sonrasında İşverene HD formatında montajlanarak teslim
edilecektir.
Yüklenici, bu şartname hükümleri çerçevesinde yürütülen hizmetin konusu olan veya hizmetin
ifası sırasında veya ifası nedeniyle meydana getirilen fikri, sınai mülkiyet konusu olan
57
haklardan dolayı İşverenden herhangi bir ücret talebinde bulanamaz. Bu şartnamede sözü
geçen her türlü fikir ve sanat eserlerinin süresiz kullanım hakkı İşverene aittir.
19- KONGRE ÇERÇEVESİNDE ÖDENECEK ÜCRETLER
Dünya Enerji Konseyi Sabit Ücret Ödemesi
Yüklenici, DEK-TMK’nın DEK’ne ödeyeceği, DEK marka ve logosunun kullanımını ve isim
hakları; DEK üye veritabanından belirli bilginin kullanımı; DEK üye ağına erişimi; DEK web
sayfasının Kongre tanıtımı ve pazarlanmasında kullanımı; Kongre'nin pazarlanması ve
tanıtımıyla birlikte direkt desteği; ve DEK Londra ofisi ve diğer DEK kurumlarının Kongre'ye
dair kullanım ücretlerini kapsayacak, toplam £1,200,000'luk sabit ücreti ödemeyi kabul eder.
Bu şartname ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde, £1,200,000'luk sabit ücret gösterilmiştir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
30 Haziran 2014 tarihinde veya bu tarihten önce £100,000;
30 Eylül 2014 tarihinde veya bu tarihten önce £100,000;
31 Aralık 2014 tarihinde veya bu tarihten önce £100,000;
30 Haziran 2015 tarihinde veya bu tarihten önce £100,000;
31 Aralık 2015 tarihinde veya bu tarihten önce £100,000;
31 Ağustos 2016 tarihinde veya bu tarihten önce £350,000; ve
Kalanlar da 1 Aralık 2016 tarihinde veya bu tarihten önce ödenmelidir.
Dünya Enerji Konseyi Personel Ödemesi
Yüklenici, 2015 yılı başından itibaren, DEK bünyesinde faaliyet göstermek kaydıyla, Kongre
program davetleri ve konuşmacı araştırması konularında çalışacak, alanında asgari 5 yıl
tecrübeli bir uzman destek personeli görevlendirecek veya DEK’in tutacağı bu vasıflara haiz
bir uzman personelin ücretini 2015 yılı için £40.000 ve 2016 yılı için £40.000 şeklinde DEK
adına ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Gelişmekte Olan Ülkeler Desteği
Yüklenici, Kongre'ye gelişmekte olan ülkelerden temsilcilerin katılımını sağlamak adına, bu
ülke temsilciliklerine en az 650.000 $ destekte bulunmayı kabul eder. Teklifini 650.000 $
karşılığı EURO olarak verecektir.
Bu desteğin içeriği, DEK-TMK tarafından en geç Haziran 2015’te belirlenecektir.
Bu teknik şartname 19 madde'den oluşmuştur.
NOTLAR:
- Yukarıda belirtilen tüm hizmetler KDV hariç olarak fiyatlandırılacaktır.
- İşveren, Kongre'nin ihtiyaçlarına göre, hizmet birimlerinde arttırma ya da azaltma
yapabilir.
- İşveren, Kongre'nin ihtiyaçlarına göre, yeni bir hizmet kaleminin eklenmesini isteyebilir,
kendisinin daha iyi fiyatla bulduğu tedarikçiden sağlanmasını isteyebilir ya da olan bir
hizmet kalemini iptal edebilir.
58
-
Kongre, 03 - 15 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre
Merkezi'nde gerçekleştirilecektir. İşveren, tarihlerde ve etkinlik mekanında değişiklik
yapma hakkını saklı tutar.
Finansal Konular
Tüm harcamalar ve ödemelerin tamamı ön finansman olarak Yüklenici tarafından
sağlanacaktır.
Tahsilatlar, Yüklenici'nin bu etkinlik için açacağı hesapta toplanacak, bunun karşılığında
Yüklenici sözleşme aşamasında teklif ettiği bedelin %30'u kadar kesin ve süresiz banka
teminat mektubunu İşveren'e sağlayacaktır. Bank teminat mektubunun masrafı Yüklenici
tarafından karşılanacaktır. Söz konusu açılacak hesaptan İşveren onayı olmadan herhangi bir
ödeme yapılmayacaktır.
Kongre gelirlerinden işveren tarafından onaylı masrafların ödemeleri yapıldıktan sonra oluşan
kar, %70 İşveren'e ve %30 Yüklenici'ye pay edilecektir. İşveren'e düşecek kar payı kadar,
İşveren ticari işletmesinden Yüklenici'ye fatura kesilecektir. Fatura bedeli en geç 3 gün içinde
İşveren'e, Yüklenici tarafından ödenecektir.
Özel Durumlar
Yüklenici, İşveren'in belirleyeceği en fazla 25 adet sponsorluk için %25 indirim sağlayacaktır.
Yüklenici, İşveren'in belirleyeceği en fazla 100 adet sponsorluk için %10 indirim sağlayacaktır.
Sponsorluklar, %60 oranında yurtdışındaki uluslararası şirket ve kuruluşlardan oluşacaktır.
Yurtdışından gelen sponsorluk gelirlerinin %10'u DEK Londra Ofisi'ne ödenecektir.
İşveren uygun gördüğü hallerde diğer etkinliklerini de, aynı Yüklenici ile devam edebilecektir.
Şartname ekindeki birim fiyat cetveli taslak niteliğinde olup, uygulama aşamasında nihai birim
fiyat cetveli İşverenin onayına sunulacak, onaylı birim fiyat cetveline göre uygulama
yapılacaktır.
59
EK. 1
60
Ek. 1a
07 Ekim 2016
AÇIK BÜFE ÖĞLE YEMEĞİ MENÜ
Open Buffet Lunch
Çorba/ Soup
Ezogelin Çorbası /Red Lentil and mınt soup
Soğuk Büfesi / Starters
Nane ve Frambuaz Sirkeli Rezene Salatası / Fennel salad with mint and raspberry vinegar
Taze Fesleğenli Domates Dilimleri / Tomato with fresh basil
Patates Salatası / Potato Salad
Zeytinyağlı Yaprak Sarma / oriental rice stuffed vine leaves
Zeytinyağlı İmam Bayıldı / eggplant with onian and olive oil
Marine Alabalık Dilimleri / marinated trout
Humus / Humus
Hindi Füme / Smoked Turkey
Mevsim Yeşillikleri / Seasonal Greens
Mercimek Köftesi / Lentil dumplings on rocca leaves
Yöresel peynirler / Local cheese plate
Kuru Meyveler ve Ev yapımı grissini ile / Dried Fruits, Home made grissinies
Sıcaklar /Hot Dishes
Kuzu Fırın / Baked Owen Lamb
Safran ve Bronoise Sebzeli Fırınlanmış Levrek
Baked owen Seabus with safran and bronoise vegetables
Kuzu Ispanak Yaprağı ve Parmesan İle Doldurulmuş Piliç Göğsü
Baby Spanich and permesan stuffed Chicken Breast
Kayseri Mantısı Yoğurt Sos ile / Kayseri’s Mantı with yogurt sos
Kişniş ve Kremalı Fırın Patates/ Creamy Potato with coriander
Bademli Çilavı / Persian rice with almond
Sebze Güveci / Vegetable casserole
Tatlılar /Desserts
Dağ Meyveleri Soslu Sakızlı Muhallebi/ Puding with mastic and berries
Antep Fıstıklı Yassı Kadayıf / “Kadayıf” with pistachio
Cevizli Bülbül Yuvası / Kınd of Baklava with Walnut
Limonlu Cheese Cake/ Cheesecake with lemon
Cevizli İncir Dolması / Walnut stuffed figs
Vişne Peltesi / Cherry pure
Fırın Sütlaç / Rice pudding
Kazandibi / Kazandibi
Mevsim meyveleri / Seasonal Fruit
61
Ek. 1b
08 Ekim 2016
AÇIK BÜFE ÖĞLE YEMEĞİ MENÜ
Open Buffet Lunch
Çorba/ Soup
Yayla Çorbası / Yogurt Soup with rice
Soğuk Büfesi /Starters
Somon Füme & Alabalık Füme /Smoked Salmon & Smoked Trout
Dana Janbon, Macar Salam, Hindi Füme , Tavuk Janbon
Veal heam, macar salami, smoked turkey, chicken heam
Zeytinyağlı Kabak ve Patlıcan Bayıldı
Squash and eggplant cooked in olive oil
Nisuaz Salatası /Nicoise salad
Patlıcan Salatası /Grilled and mashed eggplant
Mısırlı Havuç Salatası /Carrot salad with corn
Patates Salatası, Hardal soslu /Potato salad with mustard sauce
Semizotu Salatası, Yoğurtlu /Purslane salad with yoghurt sauce
Sıcaklar / Hot Dishes
Patlıcanlı & beğendili Tepsi Böreği /Oven baked pastry with eggplant puree
Dana Emence Zurich Usulü Kremalı Mantarlı
Zurichoise veal emmence with creamy mushrrom sauce
Moğol kebabı piliçli, noodless ile /Mogul kebap wıth chıcken and noodles
Bademli Beyaz Pilav /Rice with almonds
Mevsimin Sebze Buketi /Vegetable bouquet
Kremalı Patates /Gratinated creamy potatoes
Tatlılar /Desserts
Profiterol Sos Şokola /Pastry rolls coated with chocolate sauce
Vişneli Ekmek Tatlısı /Cherry bread puddıng
Baklava Çeşitleri /Assorted Traditional Turkish Desserts
Fırın Sütlaç/Baked rice pudding
Samsa & Şekerpare /Assorted Traditional Turkish Desserts
İrmik Helva Portakallı / Semolina Halva with orange flover
Mevsim Meyveleri / Seasonal Fruits
62
Ek. 1c
09 Ekim 2016
AÇIK BÜFE ÖĞLE YEMEĞİ MENÜ
Open Buffet Lunch
Çorba/ Soup
Mercimek Çorbası / Lentil Soup
Soğuk Büfesi /Starters
Zeytinyağlı Dolma Çeşitleri “Yaprak – Biber”/ Assorted Stuffed Vegetables cooked in Olive Oil
Patlıcan-Kabak-Biber Kızartma Yoğurt ve Domates Sos ile/ Grilled of vegetables with yogurt and tomato
sauce
Patlıcan Salatası /Eggplant salad
Çoban Salatası, Beyaz Peynirli /Shepherds’ Salad with Cheese
Yeşil Göbek Salata, Vınegret Soslu /Green Salad and Vinegret Dressing
Hardal Soslu Patates Salatası /Potato Salad, with Mustard Sauce
Makarna Salatası / Italian Pasta Salad
Mevsimin Turşu Çeşitleri /Assorted pickles
Sıcaklar /Hot Dishes
Peynirli Tepsi Böreği /Baked Pastry with cheese
Piliç Aşçıbaşı Usulü /Chef’s style chicken dish
Alaturka Et Sote Domatesli Biberli /Sauteéd Meat “A La Turca”
Tel Şehriyeli Beyaz Pilav /Vermicelli pilaf
Sebze Güveci /Seasonal Vegetables in Casseroles
Tatlılar /Desserts
Baklava – Şöbiyet /Assorted Traditional Turkish Desserts
Fıstıklı Tel Kadayıf /Shredded dough baked in syrup topped with crushed nuts
Tavukgöğsü & Kazandibi /Chicken breast, white pudding&white pudding with blackened
Vişneli Ekmek Tatlısı /Cherry Bread with Almond and Cherry Jelly
Brownie/ Brownie
Mevsim Meyveleri /Fresh Fruits
63
EK. 2
64
Ek. 2a
07 Ekim 2016
AÇIK BÜFE ÖĞLE YEMEĞİ
Open Buffet Lunch
Çorba/ Soup
Ezogelin Çorbası /Red Lentil and mınt soup
Soğuk Büfesi / Starters
Nane ve Frambuaz Sirkeli Rezene Salatası / Fennel salad with mint and raspberry vinegar
Taze Fesleğenli Domates Dilimleri / Tomato with fresh basil
Patates Salatası / Potato Salad
Zeytinyağlı Yaprak Sarma / oriental rice stuffed vine leaves
Zeytinyağlı İmam Bayıldı / eggplant with onian and olive oil
Marine Alabalık Dilimleri / marinated trout
Humus / Humus
Hindi Füme / Smoked Turkey
Mevsim Yeşillikleri / Seasonal Greens
Mercimek Köftesi / Lentil dumplings on rocca leaves
Yöresel peynirler / Local cheese plate
Kuru Meyveler ve Ev yapımı grissini ile / Dried Fruits, Home made grissinies
Sıcaklar /Hot Dishes
Kuzu Fırın / Baked Owen Lamb
Safran ve Bronoise Sebzeli Fırınlanmış Levrek
Baked owen Seabus with safran and bronoise vegetables
Kuzu Ispanak Yaprağı ve Parmesan İle Doldurulmuş Piliç Göğsü
Baby Spanich and permesan stuffed Chicken Breast
Kayseri Mantısı Yoğurt Sos ile / Kayseri’s Mantı with yogurt sos
Kişniş ve Kremalı Fırın Patates/ Creamy Potato with coriander
Bademli Çilavı / Persian rice with almond
Sebze Güveci / Vegetable casserole
Tatlılar /Desserts
Dağ Meyveleri Soslu Sakızlı Muhallebi/ Puding with mastic and berries
Antep Fıstıklı Yassı Kadayıf / “Kadayıf” with pistachio
Cevizli Bülbül Yuvası / Kınd of Baklava with Walnut
Limonlu Cheese Cake/ Cheesecake with lemon
Cevizli İncir Dolması / Walnut stuffed figs
Vişne Peltesi / Cherry pure
Fırın Sütlaç / Rice pudding
Kazandibi / Kazandibi
Mevsim meyveleri / Seasonal Fruit
65
Ek. 2b
08 Ekim 2016
AÇIK BÜFE ÖĞLE YEMEĞİ MENÜ
Open Buffet Lunch
Çorba/ Soup
Yayla Çorbası / Yogurt Soup with rice
Soğuk Büfesi /Starters
Somon Füme & Alabalık Füme /Smoked Salmon & Smoked Trout
Dana Janbon, Macar Salam, Hindi Füme , Tavuk Janbon
Veal heam, macar salami, smoked turkey, chicken heam
Zeytinyağlı Kabak ve Patlıcan Bayıldı
Squash and eggplant cooked in olive oil
Nisuaz Salatası /Nicoise salad
Patlıcan Salatası /Grilled and mashed eggplant
Mısırlı Havuç Salatası /Carrot salad with corn
Patates Salatası, Hardal soslu /Potato salad with mustard sauce
Semizotu Salatası, Yoğurtlu /Purslane salad with yoghurt sauce
Sıcaklar / Hot Dishes
Patlıcanlı & beğendili Tepsi Böreği /Oven baked pastry with eggplant puree
Dana Emence Zurich Usulü Kremalı Mantarlı
Zurichoise veal emmence with creamy mushrrom sauce
Moğol kebabı piliçli, noodless ile /Mogul kebap wıth chıcken and noodles
Bademli Beyaz Pilav /Rice with almonds
Mevsimin Sebze Buketi /Vegetable bouquet
Kremalı Patates /Gratinated creamy potatoes
Tatlılar /Desserts
Profiterol Sos Şokola /Pastry rolls coated with chocolate sauce
Vişneli Ekmek Tatlısı /Cherry bread puddıng
Baklava Çeşitleri /Assorted Traditional Turkish Desserts
Fırın Sütlaç/Baked rice pudding
Samsa & Şekerpare /Assorted Traditional Turkish Desserts
İrmik Helva Portakallı / Semolina Halva with orange flover
Mevsim Meyveleri / Seasonal Fruits
66
EK. 3
67
Ek. 3a
07 Ekim 2016
AÇIK BÜFE ÖĞLE YEMEĞİ
Open Buffet Lunch
Çorba/ Soup
Ezogelin Çorbası /Red Lentil and mınt soup
Soğuk Büfesi / Starters
Nane ve Frambuaz Sirkeli Rezene Salatası / Fennel salad with mint and raspberry vinegar
Taze Fesleğenli Domates Dilimleri / Tomato with fresh basil
Patates Salatası / Potato Salad
Zeytinyağlı Yaprak Sarma / oriental rice stuffed vine leaves
Zeytinyağlı İmam Bayıldı / eggplant with onian and olive oil
Marine Alabalık Dilimleri / marinated trout
Humus / Humus
Hindi Füme / Smoked Turkey
Mevsim Yeşillikleri / Seasonal Greens
Mercimek Köftesi / Lentil dumplings on rocca leaves
Yöresel peynirler / Local cheese plate
Kuru Meyveler ve Ev yapımı grissini ile / Dried Fruits, Home made grissinies
Sıcaklar /Hot Dishes
Kuzu Fırın / Baked Owen Lamb
Safran ve Bronoise Sebzeli Fırınlanmış Levrek
Baked owen Seabus with safran and bronoise vegetables
Kuzu Ispanak Yaprağı ve Parmesan İle Doldurulmuş Piliç Göğsü
Baby Spanich and permesan stuffed Chicken Breast
Kayseri Mantısı Yoğurt Sos ile / Kayseri’s Mantı with yogurt sos
Kişniş ve Kremalı Fırın Patates/ Creamy Potato with coriander
Bademli Çilavı / Persian rice with almond
Sebze Güveci / Vegetable casserole
Tatlılar /Desserts
Dağ Meyveleri Soslu Sakızlı Muhallebi/ Puding with mastic and berries
Antep Fıstıklı Yassı Kadayıf / “Kadayıf” with pistachio
Cevizli Bülbül Yuvası / Kınd of Baklava with Walnut
Limonlu Cheese Cake/ Cheesecake with lemon
Cevizli İncir Dolması / Walnut stuffed figs
Vişne Peltesi / Cherry pure
Fırın Sütlaç / Rice pudding
Kazandibi / Kazandibi
Mevsim meyveleri / Seasonal Fruit
68
Ek. 3b
08 Ekim 2016
AÇIK BÜFE ÖĞLE YEMEĞİ MENÜ
Open Buffet Lunch
Çorba/ Soup
Yayla Çorbası / Yogurt Soup with rice
Soğuk Büfesi /Starters
Somon Füme & Alabalık Füme /Smoked Salmon & Smoked Trout
Dana Janbon, Macar Salam, Hindi Füme , Tavuk Janbon
Veal heam, macar salami, smoked turkey, chicken heam
Zeytinyağlı Kabak ve Patlıcan Bayıldı
Squash and eggplant cooked in olive oil
Nisuaz Salatası /Nicoise salad
Patlıcan Salatası /Grilled and mashed eggplant
Mısırlı Havuç Salatası /Carrot salad with corn
Patates Salatası, Hardal soslu /Potato salad with mustard sauce
Semizotu Salatası, Yoğurtlu /Purslane salad with yoghurt sauce
Sıcaklar / Hot Dishes
Patlıcanlı & beğendili Tepsi Böreği /Oven baked pastry with eggplant puree
Dana Emence Zurich Usulü Kremalı Mantarlı
Zurichoise veal emmence with creamy mushrrom sauce
Moğol kebabı piliçli, noodless ile /Mogul kebap wıth chıcken and noodles
Bademli Beyaz Pilav /Rice with almonds
Mevsimin Sebze Buketi /Vegetable bouquet
Kremalı Patates /Gratinated creamy potatoes
Tatlılar /Desserts
Profiterol Sos Şokola /Pastry rolls coated with chocolate sauce
Vişneli Ekmek Tatlısı /Cherry bread puddıng
Baklava Çeşitleri /Assorted Traditional Turkish Desserts
Fırın Sütlaç/Baked rice pudding
Samsa & Şekerpare /Assorted Traditional Turkish Desserts
İrmik Helva Portakallı / Semolina Halva with orange flover
Mevsim Meyveleri / Seasonal Fruits
69
Ek. 4
09 Ekim 2016
AÇIK BÜFE ÖĞLE YEMEĞİ MENÜ
Open Buffet Lunch
Çorba/ Soup
Mercimek Çorbası / Lentil Soup
Soğuk Büfesi /Starters
Zeytinyağlı Dolma Çeşitleri “Yaprak – Biber”/ Assorted Stuffed Vegetables cooked in Olive Oil
Patlıcan-Kabak-Biber Kızartma Yoğurt ve Domates Sos ile/ Grilled of vegetables with yogurt and tomato
sauce
Patlıcan Salatası /Eggplant salad
Çoban Salatası, Beyaz Peynirli /Shepherds’ Salad with Cheese
Yeşil Göbek Salata, Vınegret Soslu /Green Salad and Vinegret Dressing
Hardal Soslu Patates Salatası /Potato Salad, with Mustard Sauce
Makarna Salatası / Italian Pasta Salad
Mevsimin Turşu Çeşitleri /Assorted pickles
Sıcaklar /Hot Dishes
Peynirli Tepsi Böreği /Baked Pastry with cheese
Piliç Aşçıbaşı Usulü /Chef’s style chicken dish
Alaturka Et Sote Domatesli Biberli /Sauteéd Meat “A La Turca”
Tel Şehriyeli Beyaz Pilav /Vermicelli pilaf
Sebze Güveci /Seasonal Vegetables in Casseroles
Tatlılar /Desserts
Baklava – Şöbiyet /Assorted Traditional Turkish Desserts
Fıstıklı Tel Kadayıf /Shredded dough baked in syrup topped with crushed nuts
Tavukgöğsü & Kazandibi /Chicken breast, white pudding&white pudding with blackened
Vişneli Ekmek Tatlısı /Cherry Bread with Almond and Cherry Jelly
Brownie/ Brownie
Mevsim Meyveleri /Fresh Fruits
70
Ek. 5
COCKTAIL PROLONGE MENÜ
Krudite Tabağı (baby havuç, Çengelköy salatalık,limon kamışında cherry domates),
Vegetable Crudite ( baby carrot,Çengelköy cucumber, Cherry tomato on lemon cane)
Dip soslar eşliğinde cips / Cips with dip sauce
Zeytin Çeşitleri (biberli yeşil zeytin, yeşil zeytin, soslu kalamata zeytin)
Olives ( gren olive with papper , gren olive , Kalamata olives with sauce )
Karışık Çerez ( fındık içi, tuzlu fıstık, sarı leblebi, kurutulmuş dut)
Mixed Nuts ( hazelnut, salty peanut , yellow chickpeas, sun-dried mulberry
Kanepeler / Cold Bites
Zeytinli ekmek üstünde kars grevyeri / Kars Gravyer cheese on bread with black olives
Alman ekmeği üzerinde somon mus/ Salmon mousse on German Bread
Eritme peynirli kuğu / Special Melting Cheese
Soğuk Büfesi /Buffet Cold Appetisers
Çoban Salata, Beyaz Peynirli /Sheppards Salad with Cheese
Mevsim Salatası, Mısırlı, vinegret Soslu /Seasonal Salad with Corn, Vinegrette Sauce
Zeytinyağlı Dolma çeşitleri /Assorted Stuffed Vegetables cooked in Olive Oil
Sıcaklar /Hot Dishes
Peynirli Su böreği /Puff Pastry with Cheese
Sebzeli Kuzu Orman kebabı /Sauteéd Lamb Kebab with Vegetables
Piliç Aşçıbaşı Usulü /Chef’s Special Chicken
Domatesli Pilav /Tomato Rice
Tatlılar /Desserts
Karışık Türk Hamur Tatlıları /Assorted Traditional Turkish Desserts
Sakızlı Fırın Sütlaç /Oven Baked Rice Pudding
Tavukgöğsü /Milk Pudding “Tavukgöğsü”
Vişneli Ekmek Tatlısı Bademli Jöleli /Cherry Bread with Almond and Cherry Jelly
Hindistan cevizli Muhallebi /Coconut Pudding
Su Muhallebisi Karamel ve Frambuaz Sos ile /Pudding with Caramel & Raspberry Sauce
Mevsim Meyveleri /Fresh Fruits
71
EK. 6
72
Ek. 6a
10 Ekim 2016
AÇIK BÜFE ÖĞLE YEMEĞİ
Open Buffet Lunch
Çorba/ Soup
Ezogelin Çorbası /Red Lentil and mınt soup
Soğuk Büfesi / Starters
Nane ve Frambuaz Sirkeli Rezene Salatası / Fennel salad with mint and raspberry vinegar
Taze Fesleğenli Domates Dilimleri / Tomato with fresh basil
Patates Salatası / Potato Salad
Zeytinyağlı Yaprak Sarma / oriental rice stuffed vine leaves
Zeytinyağlı İmam Bayıldı / eggplant with onian and olive oil
Marine Alabalık Dilimleri / marinated trout
Humus / Humus
Hindi Füme / Smoked Turkey
Mevsim Yeşillikleri / Seasonal Greens
Mercimek Köftesi / Lentil dumplings on rocca leaves
Yöresel peynirler / Local cheese plate
Kuru Meyveler ve Ev yapımı grissini ile / Dried Fruits, Home made grissinies
Sıcaklar /Hot Dishes
Kuzu Fırın / Baked Owen Lamb
Safran ve Bronoise Sebzeli Fırınlanmış Levrek
Baked owen Seabus with safran and bronoise vegetables
Kuzu Ispanak Yaprağı ve Parmesan İle Doldurulmuş Piliç Göğsü
Baby Spanich and permesan stuffed Chicken Breast
Kayseri Mantısı Yoğurt Sos ile / Kayseri’s Mantı with yogurt sos
Kişniş ve Kremalı Fırın Patates/ Creamy Potato with coriander
Bademli Çilavı / Persian rice with almond
Sebze Güveci / Vegetable casserole
Tatlılar /Desserts
Dağ Meyveleri Soslu Sakızlı Muhallebi/ Puding with mastic and berries
Antep Fıstıklı Yassı Kadayıf / “Kadayıf” with pistachio
Cevizli Bülbül Yuvası / Kınd of Baklava with Walnut
Limonlu Cheese Cake/ Cheesecake with lemon
Cevizli İncir Dolması / Walnut stuffed figs
Vişne Peltesi / Cherry pure
Fırın Sütlaç / Rice pudding
Kazandibi / Kazandibi
Mevsim meyveleri / Seasonal Fruit
73
Ek. 6b
11 Ekim 2016
AÇIK BÜFE ÖĞLE YEMEĞİ MENÜ
Open Buffet Lunch
Çorba/ Soup
Yayla Çorbası / Yogurt Soup with rice
Soğuk Büfesi /Starters
Somon Füme & Alabalık Füme /Smoked Salmon & Smoked Trout
Dana Janbon, Macar Salam, Hindi Füme , Tavuk Janbon
Veal heam, macar salami, smoked turkey, chicken heam
Zeytinyağlı Kabak ve Patlıcan Bayıldı
Squash and eggplant cooked in olive oil
Nisuaz Salatası /Nicoise salad
Patlıcan Salatası /Grilled and mashed eggplant
Mısırlı Havuç Salatası /Carrot salad with corn
Patates Salatası, Hardal soslu /Potato salad with mustard sauce
Semizotu Salatası, Yoğurtlu /Purslane salad with yoghurt sauce
Sıcaklar / Hot Dishes
Patlıcanlı & beğendili Tepsi Böreği /Oven baked pastry with eggplant puree
Dana Emence Zurich Usulü Kremalı Mantarlı
Zurichoise veal emmence with creamy mushrrom sauce
Moğol kebabı piliçli, noodless ile /Mogul kebap wıth chıcken and noodles
Bademli Beyaz Pilav /Rice with almonds
Mevsimin Sebze Buketi /Vegetable bouquet
Kremalı Patates /Gratinated creamy potatoes
Tatlılar /Desserts
Profiterol Sos Şokola /Pastry rolls coated with chocolate sauce
Vişneli Ekmek Tatlısı /Cherry bread puddıng
Baklava Çeşitleri /Assorted Traditional Turkish Desserts
Fırın Sütlaç/Baked rice pudding
Samsa & Şekerpare /Assorted Traditional Turkish Desserts
İrmik Helva Portakallı / Semolina Halva with orange flover
Mevsim Meyveleri / Seasonal Fruits
74
Ek. 6c
12 Ekim 2016
AÇIK BÜFE ÖĞLE YEMEĞİ MENÜ
Open Buffet Lunch
Çorba/ Soup
Mercimek Çorbası / Lentil Soup
Soğuk Büfesi /Starters
Zeytinyağlı Dolma Çeşitleri “Yaprak – Biber”/ Assorted Stuffed Vegetables cooked in Olive Oil
Patlıcan-Kabak-Biber Kızartma Yoğurt ve Domates Sos ile/ Grilled of vegetables with yogurt and tomato
sauce
Patlıcan Salatası /Eggplant salad
Çoban Salatası, Beyaz Peynirli /Shepherds’ Salad with Cheese
Yeşil Göbek Salata, Vınegret Soslu /Green Salad and Vinegret Dressing
Hardal Soslu Patates Salatası /Potato Salad, with Mustard Sauce
Makarna Salatası / Italian Pasta Salad
Mevsimin Turşu Çeşitleri /Assorted pickles
Sıcaklar /Hot Dishes
Peynirli Tepsi Böreği /Baked Pastry with cheese
Piliç Aşçıbaşı Usulü /Chef’s style chicken dish
Alaturka Et Sote Domatesli Biberli /Sauteéd Meat “A La Turca”
Tel Şehriyeli Beyaz Pilav /Vermicelli pilaf
Sebze Güveci /Seasonal Vegetables in Casseroles
Tatlılar /Desserts
Baklava – Şöbiyet /Assorted Traditional Turkish Desserts
Fıstıklı Tel Kadayıf /Shredded dough baked in syrup topped with crushed nuts
Tavukgöğsü & Kazandibi /Chicken breast, white pudding&white pudding with blackened
Vişneli Ekmek Tatlısı /Cherry Bread with Almond and Cherry Jelly
Brownie/ Brownie
Mevsim Meyveleri /Fresh Fruits
75
Ek. 6d
13 Ekim 2016
AÇIK BÜFE ÖĞLE YEMEĞİ
Open Buffet Lunch
Çorba/ Soup
Ezogelin Çorbası /Red Lentil and mınt soup
Soğuk Büfesi / Starters
Nane ve Frambuaz Sirkeli Rezene Salatası / Fennel salad with mint and raspberry vinegar
Taze Fesleğenli Domates Dilimleri / Tomato with fresh basil
Patates Salatası / Potato Salad
Zeytinyağlı Yaprak Sarma / oriental rice stuffed vine leaves
Zeytinyağlı İmam Bayıldı / eggplant with onian and olive oil
Marine Alabalık Dilimleri / marinated trout
Humus / Humus
Hindi Füme / Smoked Turkey
Mevsim Yeşillikleri / Seasonal Greens
Mercimek Köftesi / Lentil dumplings on rocca leaves
Yöresel peynirler / Local cheese plate
Kuru Meyveler ve Ev yapımı grissini ile / Dried Fruits, Home made grissinies
Sıcaklar /Hot Dishes
Kuzu Fırın / Baked Owen Lamb
Safran ve Bronoise Sebzeli Fırınlanmış Levrek
Baked owen Seabus with safran and bronoise vegetables
Kuzu Ispanak Yaprağı ve Parmesan İle Doldurulmuş Piliç Göğsü
Baby Spanich and permesan stuffed Chicken Breast
Kayseri Mantısı Yoğurt Sos ile / Kayseri’s Mantı with yogurt sos
Kişniş ve Kremalı Fırın Patates/ Creamy Potato with coriander
Bademli Çilavı / Persian rice with almond
Sebze Güveci / Vegetable casserole
Tatlılar /Desserts
Dağ Meyveleri Soslu Sakızlı Muhallebi/ Puding with mastic and berries
Antep Fıstıklı Yassı Kadayıf / “Kadayıf” with pistachio
Cevizli Bülbül Yuvası / Kınd of Baklava with Walnut
Limonlu Cheese Cake/ Cheesecake with lemon
Cevizli İncir Dolması / Walnut stuffed figs
Vişne Peltesi / Cherry pure
Fırın Sütlaç / Rice pudding
Kazandibi / Kazandibi
Mevsim meyveleri / Seasonal Fruit
76
Ek. 7
Cocktail Menü
Karışık Kuruyemiş
Nuts
Cips
Potato cips
Sebze cruidtes sepeti, iki ayrı sos ile
Vegetable crudites with deep sauce
Selection of Cold Canapes
Piliç ve curryli kanapeler
Cold canapes with chicken and curry
Maydanozlu ve dereotlu Peynir küpleri
Cheese cubes with parsley and dill
Kruton üzeri hardal soslu Rozbif
Roast beef on croutons with mustard sauce
Mini Domates Krem Peynirli
Cherry tomato with Creamy cheese
Mini Tuzlu Tartöletler patlıcan salatalı
Mini Tartlets with eggplant puree
Mini Tuzlu Tartöletler favalı
Mini Tartlets with mashed broad beans
Selection of Hot Canapes
Peynirli su böreği
Turkish pastry with cheese
Mini mücver
Deep fried vegetable puree “Mücver”
Mini şiş, kekikli
Mini shish kebab with thyme
Mantar pane
Mushroom pané
Mini içli köfte
Meat balls with traditional herbs
Mini sumaklı köfte
Meat balls with traditional herbs “sumak”
77
Ek. 8
COCKTAIL PROLONGE MENÜ
Krudite Tabağı (baby havuç,Çengelköy salatalık,limon kamışında cherry domates),
Vegetable Crudite ( baby carrot,Çengelköy cucumber, Cherry tomato on lemon cane)
Dip soslar eşliğinde cips / Cips with dip sauce
Zeytin Çeşitleri (biberli yeşil zeytin, yeşil zeytin, soslu kalamata zeytin)
Olives ( gren olive with papper , gren olive , Kalamata olives with sauce )
Karışık Çerez ( fındık içi, tuzlu fıstık, sarı leblebi, kurutulmuş dut)
Mixed Nuts ( hazelnut, salty peanut , yellow chickpeas, sun-dried mulberry
Kanepeler / Cold Bites
Limon kabuğu içinde karides kokteyl / Shrimp cocktail in lemon peel
Üzümlü ekmekte peynir küpleri / Feta Cheese cubes on bread with grapes
Kepek ekmeği üzerinde peynir soslu zeytin ezmesi / Olive pure with cheese on wholemeal bread
Cevizli ekmek üzerinde macar salamı kornişon turşu ile /Macar Salami with pickel on bread with walnut
Soğuk Büfesi /Buffet Cold Appetisers
Yeşil Göbek Salata Krutonlu,Fransız Sos ile /Green Salad with Crouton and French Dressing
Hardal soslu patates salatası /Potato Salad with Mustard Sauce
Semizotu Salatası /Pursley Salad
Somon Füme & Alabalık Füme Aynalarda /Smoked Salmon & Smoked Trout
Zeytinyağlı Dolma çeşitleri /Assorted vegetables cooked in Olive Oil
Çerkez Tavuğu /Circassian Chicken
Sıcaklar /Hot Dishes
Krep Kuşkonmazlı , Hollandez Sos ile /Crepe Asparagus served with Hollandaise Sauce
Hünkar Beğendi /Lamb Kebab with Aubergine Puree
Dana Emince Kornişonlu & Mantarlı /Veal Emince with Pickles & Mushrooms
Renkli biberler ile tatlandırılmış Piliç Lokmaları, Kremalı Mantar Soslu
Chicken Cubes flavoured with Fresh Peppers,
With Creamy Mushroom Sauce
Bademli Pilav /Almond Rice
Patlıcanlı Sebze Buketi /Ratatouille
Tatlılar /Desserts
Samsa elmalı & Şekerpare /Multi-flaked pastry with walnut filling&Baked soft pastry dipped in thick syrup
Kazandibi & Tavukgöğsü /Milk Pudding “Kazandibi “ & “Tavukgöğsü”
Su Muhallebisi Karamel ve Frambuaz Sos ile /Pudding with Caramel and Raspberry Sauce
Mocca – Şokola – Ananas Mus /Mocca & Chocolate & Pineapple Mousse
İrmik Pudding Frambuaz Soslu /Semolina Pudding served with Blackberries Sauce
Profiterol Sos Şokola /Profiterols with Chocolate Sauce
Mevsim Meyveleri /Fresh Fruits
78
EK. 9
79
Ek. 9a
10 Ekim 2016
AÇIK BÜFE ÖĞLE YEMEĞİ
Open Buffet Lunch
Çorba/ Soup
Ezogelin Çorbası /Red Lentil and mınt soup
Soğuk Büfesi / Starters
Nane ve Frambuaz Sirkeli Rezene Salatası / Fennel salad with mint and raspberry vinegar
Taze Fesleğenli Domates Dilimleri / Tomato with fresh basil
Patates Salatası / Potato Salad
Zeytinyağlı Yaprak Sarma / oriental rice stuffed vine leaves
Zeytinyağlı İmam Bayıldı / eggplant with onian and olive oil
Marine Alabalık Dilimleri / marinated trout
Humus / Humus
Hindi Füme / Smoked Turkey
Mevsim Yeşillikleri / Seasonal Greens
Mercimek Köftesi / Lentil dumplings on rocca leaves
Yöresel peynirler / Local cheese plate
Kuru Meyveler ve Ev yapımı grissini ile / Dried Fruits, Home made grissinies
Sıcaklar /Hot Dishes
Kuzu Fırın / Baked Owen Lamb
Safran ve Bronoise Sebzeli Fırınlanmış Levrek
Baked owen Seabus with safran and bronoise vegetables
Kuzu Ispanak Yaprağı ve Parmesan İle Doldurulmuş Piliç Göğsü
Baby Spanich and permesan stuffed Chicken Breast
Kayseri Mantısı Yoğurt Sos ile / Kayseri’s Mantı with yogurt sos
Kişniş ve Kremalı Fırın Patates/ Creamy Potato with coriander
Bademli Çilavı / Persian rice with almond
Sebze Güveci / Vegetable casserole
Tatlılar /Desserts
Dağ Meyveleri Soslu Sakızlı Muhallebi/ Puding with mastic and berries
Antep Fıstıklı Yassı Kadayıf / “Kadayıf” with pistachio
Cevizli Bülbül Yuvası / Kınd of Baklava with Walnut
Limonlu Cheese Cake/ Cheesecake with lemon
Cevizli İncir Dolması / Walnut stuffed figs
Vişne Peltesi / Cherry pure
Fırın Sütlaç / Rice pudding
Kazandibi / Kazandibi
Mevsim meyveleri / Seasonal Fruit
80
Ek. 9b
11 Ekim 2016
AÇIK BÜFE ÖĞLE YEMEĞİ MENÜ
Open Buffet Lunch
Çorba/ Soup
Yayla Çorbası / Yogurt Soup with rice
Soğuk Büfesi /Starters
Somon Füme & Alabalık Füme /Smoked Salmon & Smoked Trout
Dana Janbon, Macar Salam, Hindi Füme , Tavuk Janbon
Veal heam, macar salami, smoked turkey, chicken heam
Zeytinyağlı Kabak ve Patlıcan Bayıldı
Squash and eggplant cooked in olive oil
Nisuaz Salatası /Nicoise salad
Patlıcan Salatası /Grilled and mashed eggplant
Mısırlı Havuç Salatası /Carrot salad with corn
Patates Salatası, Hardal soslu /Potato salad with mustard sauce
Semizotu Salatası, Yoğurtlu /Purslane salad with yoghurt sauce
Sıcaklar / Hot Dishes
Patlıcanlı & beğendili Tepsi Böreği /Oven baked pastry with eggplant puree
Dana Emence Zurich Usulü Kremalı Mantarlı
Zurichoise veal emmence with creamy mushrrom sauce
Moğol kebabı piliçli, noodless ile /Mogul kebap wıth chıcken and noodles
Bademli Beyaz Pilav /Rice with almonds
Mevsimin Sebze Buketi /Vegetable bouquet
Kremalı Patates /Gratinated creamy potatoes
Tatlılar /Desserts
Profiterol Sos Şokola /Pastry rolls coated with chocolate sauce
Vişneli Ekmek Tatlısı /Cherry bread puddıng
Baklava Çeşitleri /Assorted Traditional Turkish Desserts
Fırın Sütlaç/Baked rice pudding
Samsa & Şekerpare /Assorted Traditional Turkish Desserts
İrmik Helva Portakallı / Semolina Halva with orange flover
Mevsim Meyveleri / Seasonal Fruits
81
Ek. 9c
12 Ekim 2016
AÇIK BÜFE ÖĞLE YEMEĞİ MENÜ
Open Buffet Lunch
Çorba/ Soup
Mercimek Çorbası / Lentil Soup
Soğuk Büfesi /Starters
Zeytinyağlı Dolma Çeşitleri “Yaprak – Biber”/ Assorted Stuffed Vegetables cooked in Olive Oil
Patlıcan-Kabak-Biber Kızartma Yoğurt ve Domates Sos ile/ Grilled of vegetables with yogurt and tomato
sauce
Patlıcan Salatası /Eggplant salad
Çoban Salatası, Beyaz Peynirli /Shepherds’ Salad with Cheese
Yeşil Göbek Salata, Vınegret Soslu /Green Salad and Vinegret Dressing
Hardal Soslu Patates Salatası /Potato Salad, with Mustard Sauce
Makarna Salatası / Italian Pasta Salad
Mevsimin Turşu Çeşitleri /Assorted pickles
Sıcaklar /Hot Dishes
Peynirli Tepsi Böreği /Baked Pastry with cheese
Piliç Aşçıbaşı Usulü /Chef’s style chicken dish
Alaturka Et Sote Domatesli Biberli /Sauteéd Meat “A La Turca”
Tel Şehriyeli Beyaz Pilav /Vermicelli pilaf
Sebze Güveci /Seasonal Vegetables in Casseroles
Tatlılar /Desserts
Baklava – Şöbiyet /Assorted Traditional Turkish Desserts
Fıstıklı Tel Kadayıf /Shredded dough baked in syrup topped with crushed nuts
Tavukgöğsü & Kazandibi /Chicken breast, white pudding&white pudding with blackened
Vişneli Ekmek Tatlısı /Cherry Bread with Almond and Cherry Jelly
Brownie/ Brownie
Mevsim Meyveleri /Fresh Fruits
82
Ek. 9d
13 Ekim 2016
AÇIK BÜFE ÖĞLE YEMEĞİ
Open Buffet Lunch
Çorba/ Soup
Ezogelin Çorbası /Red Lentil and mınt soup
Soğuk Büfesi / Starters
Nane ve Frambuaz Sirkeli Rezene Salatası / Fennel salad with mint and raspberry vinegar
Taze Fesleğenli Domates Dilimleri / Tomato with fresh basil
Patates Salatası / Potato Salad
Zeytinyağlı Yaprak Sarma / oriental rice stuffed vine leaves
Zeytinyağlı İmam Bayıldı / eggplant with onian and olive oil
Marine Alabalık Dilimleri / marinated trout
Humus / Humus
Hindi Füme / Smoked Turkey
Mevsim Yeşillikleri / Seasonal Greens
Mercimek Köftesi / Lentil dumplings on rocca leaves
Yöresel peynirler / Local cheese plate
Kuru Meyveler ve Ev yapımı grissini ile / Dried Fruits, Home made grissinies
Sıcaklar /Hot Dishes
Kuzu Fırın / Baked Owen Lamb
Safran ve Bronoise Sebzeli Fırınlanmış Levrek
Baked owen Seabus with safran and bronoise vegetables
Kuzu Ispanak Yaprağı ve Parmesan İle Doldurulmuş Piliç Göğsü
Baby Spanich and permesan stuffed Chicken Breast
Kayseri Mantısı Yoğurt Sos ile / Kayseri’s Mantı with yogurt sos
Kişniş ve Kremalı Fırın Patates/ Creamy Potato with coriander
Bademli Çilavı / Persian rice with almond
Sebze Güveci / Vegetable casserole
Tatlılar /Desserts
Dağ Meyveleri Soslu Sakızlı Muhallebi/ Puding with mastic and berries
Antep Fıstıklı Yassı Kadayıf / “Kadayıf” with pistachio
Cevizli Bülbül Yuvası / Kınd of Baklava with Walnut
Limonlu Cheese Cake/ Cheesecake with lemon
Cevizli İncir Dolması / Walnut stuffed figs
Vişne Peltesi / Cherry pure
Fırın Sütlaç / Rice pudding
Kazandibi / Kazandibi
Mevsim meyveleri / Seasonal Fruit
83
Ek. 10
COCKTAIL PROLONGE MENÜ 3
Krudite Tabağı (baby havuç,Çengelköy salatalık,limon kamışında cherry domates),
Vegetable Crudite ( baby carrot,Çengelköy cucumber, Cherry tomato on lemon cane)
Dip soslar eşliğinde cips / Cips with dip sauce
Zeytin Çeşitleri (biberli yeşil zeytin, yeşil zeytin, soslu kalamata zeytin)
Olives ( gren olive with papper , gren olive , Kalamata olives with sauce )
Karışık Çerez ( fındık içi, tuzlu fıstık, sarı leblebi, kurutulmuş dut)
Mixed Nuts ( hazelnut, salty peanut , yellow chickpeas, sun-dried mulberry
Kanepeler / Cold Bites
Limon kabuğu içinde karides kokteyl / Shrimp cocktail in lemon peel
Üzümlü ekmekte peynir küpleri / Feta Cheese cubes on bread with grapes
Kepek ekmeği üzerinde peynir soslu zeytin ezmesi / Olive pure with cheese on wholemeal bread
Cevizli ekmek üzerinde macar salamı kornişon turşu ile /Macar Salami with pickel on bread with walnut
Soğuk Büfesi /Buffet Cold Appetisers
Yeşil Göbek Salata Krutonlu,Fransız Sos ile /Green Salad with Crouton and French Dressing
Hardal soslu patates salatası /Potato Salad with Mustard Sauce
Semizotu Salatası /Pursley Salad
Somon Füme & Alabalık Füme Aynalarda /Smoked Salmon & Smoked Trout
Zeytinyağlı Dolma çeşitleri /Assorted vegetables cooked in Olive Oil
Çerkez Tavuğu /Circassian Chicken
Sıcaklar /Hot Dishes
Krep Kuşkonmazlı , Hollandez Sos ile /Crepe Asparagus served with Hollandaise Sauce
Hünkar Beğendi /Lamb Kebab with Aubergine Puree
Dana Emince Kornişonlu & Mantarlı /Veal Emince with Pickles & Mushrooms
Renkli biberler ile tatlandırılmış Piliç Lokmaları, Kremalı Mantar Soslu
Chicken Cubes flavoured with Fresh Peppers,
With Creamy Mushroom Sauce
Bademli Pilav /Almond Rice
Patlıcanlı Sebze Buketi /Ratatouille
Tatlılar /Desserts
Samsa elmalı & Şekerpare /Multi-flaked pastry with walnut filling&Baked soft pastry dipped in thick syrup
Kazandibi & Tavukgöğsü /Milk Pudding “Kazandibi “ & “Tavukgöğsü”
Su Muhallebisi Karamel ve Frambuaz Sos ile /Pudding with Caramel and Raspberry Sauce
Mocca – Şokola – Ananas Mus /Mocca & Chocolate & Pineapple Mousse
İrmik Pudding Frambuaz Soslu /Semolina Pudding served with Blackberries Sauce
Profiterol Sos Şokola /Profiterols with Chocolate Sauce
Mevsim Meyveleri /Fresh Fruits
84
WORLD ENERGY COUNCIL
DÜNYA ENERJİ KONSEYİ
TÜRK MİLLİ KOMİTESİ
DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016)
BİRİM FİYAT CETVELİ
ANKARA
85
WEC 2016
DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS)
9-13 EKİM 2016 - İSTANBUL
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
Mikta
r
Hizmet Kaleminin Adı ve Açıklaması
1- KONGRE ÖNCESİ HAZIRLIKLAR
Organizasyon Komitesi Toplantıları
Yurtdışı Uçak Biletleri - Avrupa (Gidiş-Dönüş)
Yurtiçi Uçak Biletleri (Gidiş-Dönüş)
Konaklama Giderleri - her bir Toplantı için asgari 15 Kişilik
Transfer Giderleri - her bir Toplantı için asgari 10 Kişilik
Öğle Yemeği ve İkramlar - her bir Toplantı için asgari 20
Kişilik
Gün boyu Salon içi zengin Çay-Kahve ikramı
Akşam Yemeği Giderleri - her bir Toplantı için asgari 20
Kişilik
Toplantı Teknik Hizmet Giderleri - toplamda 8 Toplantı için
Kongre Ofisi/İrtibat Bürosu Kurulması
Koordinatör
Koordinatör Yardımcısı
Uzman - Kayıt
Uzman - VIP Davetliler ve Konuşmacılar
Uzman - Web Sitesi / Bilişim Hizmetleri
Uzman - Grafik Tasarım Uzmanı
Uzman - Fuar Yönetimi
Uzman - Kongre Merkezi ve Lojistik
Ara Toplam
2- BİLİŞİM HİZMETLERİ
Websitesi Geliştirme, Güncelleme ve Barındırma
Web Alan Adının Alınması ve Tescil Edilmesi
Online Kayıt ve Konaklama Yazılımı
Online Bildiri Yazılımı
Akıllı Telefon/Tablet Uygulaması
Webcasting
Ara Toplam
3- PAZARLAMA FAALİYETLERİ
Kurumsal Kimlik Çalışması
Pazarlama Danışmanlığı
Pazarlama Eylem Planı Hazırlanması
Slogan Hazırlanması
Halkla İlişkiler/İletişim Faaliyetleri
Basın Bültenleri Hazırlanması ve Gönderimi
Newsletter Hazırlanması ve Gönderimi
Yazılı/Görsel Medya Takibi
Kongre Tanıtım Filmi - 3 Dakikalık
Kongre Tanıtım Filmi - 6 Dakikalık
Sosyal Medya Hizmeti
86
Sür
e
Birim
Fiyat
Toplam
Fiyat
10
10
15
15
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
8
8
8
8
Defa
Defa
Gün
Gün
0,00
0,00
0,00
0,00
20
Kişi
8
Gün
0,00 EUR
20
Kişi
8
Gün
0,00 EUR
20
Kişi
8
Gün
0,00 EUR
1
Adet
8
Gün
0,00 EUR
1
2
5
2
2
1
3
2
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
27
27
27
27
24
24
18
18
Ay
Ay
Ay
Ay
Ay
Ay
Ay
Ay
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
1
1
1
1
3
1
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
1
1
1
1
1
1
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
1
24
1
1
24
24
24
24
1
1
24
Defa
Ay
Defa
Defa
Ay
Ay
Ay
Ay
Defa
Defa
Ay
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Billboard Kiralama-Baskı-Asım
Raket/CLP Kiralama-Baskı-Asım
Üstgeçit Reklam Mecrası Kiralama-Baskı-Asım
Elektrik Direği Kiralama-Baskı-Asım
Kongre 1. ve 2. Duyuru Gönderimi (Yurtiçi ve Yurtdışı)
Poster Asım
Ulusal ve Uluslararası İşitsel ve Görsel Medyada Reklam
Verilmesi
150
200
15
200
5.000
2.000
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
4
4
4
4
2
1
Hafta
Hafta
Hafta
Hafta
Defa
Defa
30
Adet
6
Ay
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00 EUR
500.000,00
EUR
500.000,00
EUR
Tanıtım ve Pazarlamaya Yönelik Etkinliklere katılım
Ara Toplam
4- BASILI MALZEMELER VE PROMOSYONLAR
Kongre 1. ve 2. Duyuru
Davetiye (Açılış Kokteyli)
Davetiye (Gala Yemeği)
Davetiye (Fuar)
Kongre Broşürü
Kongre Program Kitabı
“Geleceğin Enerji Liderleri” Program Kitabı
“Yürütme Meclisi Toplantıları” Program Kitabı
Bildiri Özetleri Kitabı
Bloknot
Karton Dosya
Kalem
Kongre Katılımcısı Çantası
Fuar Ziyaretçisi Çantası
Kongre Katılımcısı Yaka Kartı
Fuar Ziyaretçisi Yaka Kartı
Yemek Fişleri
Çay-Kahve Fişleri
Vestiyer/Bagaj Fişleri
Katılım Sertifikası
USB
Hediyelik Paketi
Plaket
Sponsorluk Dosyası
Refakatçi Programı Broşürü
Fuar Kataloğu
Poster
Ara Toplam
5- KONGRE MERKEZİ
İstanbul Kongre Merkezi Tüm Bina Kira ve Gece Çalışma
Bedelleri ( 03-15 Ekim 2016 )
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Kira ve Gece Çalışma Bedelleri
( 03-15 Ekim 2016 )
87
5.000
5.000
2.000
10.00
0
10.00
0
8.000
500
500
3.000
10.00
0
10.00
0
10.00
0
5.000
10.00
0
6.000
11.00
0
5.000
5.000
10.00
0
5.000
3.000
5.000
200
250
250
10.00
0
3.000
Adet
Adet
Adet
2
1
1
Defa
Defa
Defa
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
Adet
1
Defa
0,00 EUR
Adet
1
Defa
0,00 EUR
Adet
Adet
Adet
Adet
1
1
1
1
Defa
Defa
Defa
Defa
0,00
0,00
0,00
0,00
Adet
1
Defa
0,00 EUR
Adet
1
Defa
0,00 EUR
Adet
1
Defa
0,00 EUR
Adet
1
Defa
0,00 EUR
Adet
1
Defa
0,00 EUR
Adet
1
Defa
0,00 EUR
Adet
1
Defa
0,00 EUR
Adet
Adet
1
1
Defa
Defa
0,00 EUR
0,00 EUR
Adet
1
Defa
0,00 EUR
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
1
1
1
1
1
1
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Adet
1
Defa
0,00 EUR
Adet
1
Defa
0,00 EUR
0,00 EUR
1
Adet
13
Gün
0,00 EUR
1
Adet
13
Gün
0,00 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Ara Toplam
0,00 EUR
6- KAYIT HİZMETLERİ
On-Site Kayıt Sistemi ve Network Kurulumu
Kayıt Çadırı
Kayıt Bankosu (On-site/Konaklama/Kasa/Tur/Info/Çanta)
Kayıt Arkası Pano
Dizüstü Bilgisayar
Yazıcı
Renkli Yazıcı
Renkli Fotokopi Makinası
Plazma Ekran 42' (Laptop ve Ayaklı Standı ile)
Kırtasiye Malzemeleri
Barkod Okuma ve Turnike Sistemi
Ara Toplam
1
1
30
30
60
25
5
1
5
1
1
7- OTURUMLAR VE SALON DÜZENLEMELERİ
"DÜNYA ENERJİ KONSEYİ YÜRÜTME MECLİSİ"
TOPLANTILARI
YÜRÜTME MECLİSİ ANA TOPLANTISI (500 kişi x 1
Salon)
Backdrop (Çift Perdeli 16 m. x 4 m)
1
Podyum (16 m. x 5 m. x 1,00 m.)
1
Sınıf Düzeni (300 kişilik)
1
Kürsü
1
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 30 cm.)
3
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 100 cm.)
2
Masaüstü İsimlik (42 cm. x 12 cm.)
150
Makam Sandalyesi
15
Kolçaklı Sandalye
75
Projektör 10.000 Ansilumen
2
Projektör Perdesi (5,00 m. x 3,75 m.)
2
Switcher
1
Plazma Monitör (Açılı Plazma Standı birlikte)
2
Plazma Monitör (Kürsü önü için)
1
Dijital Simultane Tercüme Sistemi
1
Simultane Kabini
3
Dijital Simultane Alıcı ve Kulaklıklar
0
Ses Sistemi (Ses masası, yeterince hoparlörler ve gerekli
1
tüm ekipmanlar)
Kürsü Mikrofonu
1
Konuşmacı Masası Mikrofonu
15
Masa Mikrofonu
100
Telsiz El Mikrofonu
6
Telsiz Yaka Mikrofonu
2
HD Görüntü Kaydı
1
Kameraman
1
Dijital Ses Kaydı (tüm tercüme dilleri ayrı ayrı)
3
Işık Sistemi (Işık Masası, 8 ETC Profil Spot, 8 Desisti 2000
1
W Stage Spot dahil)
Laptop
3
Zaman Sayacı ve Konuşmacı Sıralama Sistemi
3
Teknisyen
4
SEKRETERLER, STRATEJİ GÜNÜ, BÖLGESEL GENEL KURUL
TOPLANTI SALONU (150 kişi X 1 Salon)
88
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
1
8
8
8
8
8
8
8
8
1
8
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Adet
1
Gün
0,00 EUR
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
1
1
1
1
1
1
1
1
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Adet
1
Gün
0,00 EUR
Adet
Adet
Kişi
1
1
1
Gün
Gün
Gün
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Backdrop (Çift Perdeli 12 m. x 4 m)
Podyum (12 m. x 4 m. x 0,80 m.)
Kürsü
Yuvarlak Toplantı Masası (10 kişilik)
Kolçaklı Sandalye
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 30 cm.)
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 100 cm.)
Projektör
Projektör Perdesi (4 m. x 3 m.)
Switcher
Plazma Mönitör (Açılı Plazma Standı birlikte)
Plazma Monitör (Kürsü önü için)
Dijital Simultane Tercüme Sistemi
Simultane Kabini
Dijital Simultane Alıcı ve Kulaklıklar
Ses Sistemi (Ses masası, yeterince hoparlörler ve gerekli
tüm ekipmanlar)
Kürsü Mikrofonu
Masa Mikrofonu
Telsiz El Mikrofonu
Görüntü Kaydı
Kameraman
Dijital Ses Kaydı (tüm tercüme dilleri ayrı ayrı)
Işık Sistemi
Laptop
Zaman Sayacı ve Konuşmacı Sıralama Sistemi
Teknisyen
DAİMİ KURUL TOPLANTI SALONU (75 kişi x 2 Salon)
Backdrop (Tek Perdeli 8 m. x 3 m)
Podyum (8 m. x 3 m. x 0,40 m.)
U Masa Toplantı Masası (30 kişilik)
Makam Sandalyesi
Kolçaklı Sandalye
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 30 cm.)
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 100 cm.)
Projektör (7.500 Ansilümen)
Projektör Perdesi (4 m. x 3 m.)
Switcher
Plazma Mönitör (Açılı Plazma Standı birlikte)
Dijital Simultane Tercüme Sistemi
Simultane Kabini
Dijital Simultane Alıcı ve Kulaklıklar
Ses Sistemi (Ses masası, yeterince hoparlörler ve gerekli
tüm ekipmanlar)
Masa Mikrofonu
Telsiz El Mikrofonu
HD Görüntü Kaydı
Kameraman
Dijital Ses Kaydı (tüm tercüme dilleri ayrı ayrı)
Işık Sistemi
Laptop
Zaman Sayacı ve Konuşmacı Sıralama Sistemi
Teknisyen
GÖREVLİLER KONSEYİ ve FİNANS KOMİTESİ
TOPLANTI SALONU (15 kişi x 1 Salon)
89
1
1
1
15
25
3
2
2
2
1
2
1
1
3
0
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
2
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
Adet
2
Gün
0,00 EUR
1
80
5
1
1
3
1
3
1
3
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Kişi
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
2
2
60
60
6
4
2
2
2
4
2
6
150
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
Adet
2
Gün
0,00 EUR
24
4
2
2
6
2
6
2
6
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Kişi
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Backdrop (Tek Perdeli 10 m. x 4 m)
Podyum (10 m. x 4 m. x 0,80 m.)
U Masa Toplantı Masası (15 kişilik)
Makam Sandalyesi
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 30 cm.)
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 100 cm.)
Projektör
Projektör Perdesi (1,80 m. x 2,40 m.)
Switcher
Plazma Mönitör (Açılı Plazma Standı birlikte)
Dijital Simultane Tercüme Sistemi
Simultane Kabini
Dijital Simultane Alıcı ve Kulaklıklar
Ses Sistemi (Ses masası, yeterince hoparlörler ve gerekli
tüm ekipmanlar)
Masa Mikrofonu
Telsiz El Mikrofonu
HD Görüntü Kaydı
Kameraman
Dijital Ses Kaydı (tüm tercüme dilleri ayrı ayrı)
Işık Sistemi
Laptop
Zaman Sayacı ve Konuşmacı Sıralama Sistemi
Teknisyen
"DÜNYA ENERJİ KONGRESİ"
AÇILIŞ SEREMONİSİ KÜLTÜREL PROGRAMI
Kültürel Performans
Sahne Prodüksiyonu
Performans Ses-Işık-Görüntü Sistemleri
ODİTORYUM 1 (3.500 kişi)
Backdrop (30 m. x 5 m)
Podyum (30 m x 5 x 1 m.)
Davos Oturma Grubu Koltuğu
Davos Oturma Grubu Sehpası
Kürsü
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 30 cm.)
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 100 cm.)
Full HD Projektör ( 20.000 Ansilümen )
Watchout Sistemi
Matrix Switcher
Simultane Tercüme Sistemi
Simultane Kabini
Dijital Simultane Alıcı ve Kulaklıklar
Ses Sistemi (Ses masası, yeterince hoparlörler ve gerekli
tüm ekipmanlar)
Kürsü Mikrofonu
Konuşmacı Masası Mikrofonu
Telsiz El Mikrofonu
Telsiz Yaka Mikrofonu
Video Mixer 2 Inputs IMAG
Işık Sistemi (Işık Masası, 8 ETC Profil Spot, 8 Desisti 2000
W Stage Spot dahil)
Plazma Monitör (Sahne önü için)
Plazma Monitör (Kürsü önü için)
3 Kameralı Reji Sistemi ve HD Görüntü Kaydı (HD Kamera
90
1
1
1
15
3
2
1
1
1
2
1
3
0
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
Adet
2
Gün
0,00 EUR
15
1
1
1
3
1
3
1
3
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Kişi
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
1
1
Adet
Adet
Adet
1
1
1
Defa
Defa
Defa
1
1
12
12
2
3
12
8
1
1
1
3
3.500
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
Adet
5
Gün
0,00 EUR
2
12
6
6
1
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
5
5
5
5
5
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Adet
5
Gün
0,00 EUR
4
2
1
Adet
Adet
Adet
5
5
5
Gün
Gün
Gün
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Çekimi ve Jimmy Jip Sistemi)
Kameraman
Dijital Ses Kaydı (tüm tercüme dilleri ayrı ayrı)
Laptop
Zaman Sayacı ve Konuşmacı Sıralama Sistemi
Intercom İletişim Sistemi
Teknisyen
ODİTORYUM 2 (2.000 kişi)
Backdrop (22 m. x 5 m)
Podyum (22 m. x 5 x 1 m.)
Davos Oturma Grubu Koltuğu
Davos Oturma Grubu Sehpası
Kürsü
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 30 cm.)
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 100 cm.)
Full HD Projektör ( 20.000 Ansilümen )
Watchout Sistemi
Matrix Switcher
Dijital Simultane Tercüme Sistemi
Simultane Kabini
Dijital Simultane Alıcı ve Kulaklıklar
Ses Sistemi (Ses masası, yeterince hoparlörler ve gerekli
tüm ekipmanlar)
Kürsü Mikrofonu
Konuşmacı Masası Mikrofonu
Telsiz El Mikrofonu
Telsiz Yaka Mikrofonu
Video Mixer 2 Inputs IMAG
Işık Sistemi (Işık Masası, 8 ETC Profil Spot, 8 Desisti 2000
W Stage Spot dahil)
Plazma Monitör (Sahne önü için)
Plazma Monitör (Kürsü önü için)
HD Görüntü Kaydı
Kameraman
Dijital Ses Kaydı (tüm tercüme dilleri ayrı ayrı)
Laptop
Zaman Sayacı ve Konuşmacı Sıralama Sistemi
Intercom İletişim Sistemi
Teknisyen
SALON 1 ve 2 (750 kişi X 2 Salon)
Backdrop (Çift Perdeli 16 m. x 4 m)
Podyum (16 m. x 4 m. x 0,80 m.)
Davos Oturma Grubu Koltuğu
Davos Oturma Grubu Sehpası
Kürsü
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 30 cm.)
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 100 cm.)
Projektör ( 10.000 Ansilümen )
Projektör Perdesi (3,75 x 5,00 m)
Switcher
Plazma Mönitör (Açılı Plazma Standı birlikte)
Plazma Monitör (Kürsü önü için)
Dijital Simultane Tercüme Sistemi
Simultane Kabini
91
3
3
6
1
8
8
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Kişi
5
5
5
5
5
5
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
1
8
8
1
3
12
6
1
1
1
3
3.000
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
Adet
5
Gün
0,00 EUR
2
8
6
6
1
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
5
5
5
5
5
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Adet
5
Gün
0,00 EUR
4
1
1
3
3
6
1
6
6
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Kişi
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
2
6
6
2
6
8
4
4
2
4
2
2
6
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Dijital Simultane Alıcı ve Kulaklıklar
Ses Sistemi (Ses masası, yeterince hoparlörler ve gerekli
tüm ekipmanlar)
Kürsü Mikrofonu
Konuşmacı Masası Mikrofonu
Telsiz El Mikrofonu
Telsiz Yaka Mikrofonu
HD Görüntü Kaydı
Kameraman
Dijital Ses Kaydı (tüm tercüme dilleri ayrı ayrı)
Işık Sistemi (Işık Masası, sahnenin ve dekorun
aydınlatılması için gerekli ekipmanlar)
Laptop
Zaman Sayacı ve Konuşmacı Sıralama Sistemi
Teknisyen
SALON 3 (500 kişi x 1 Salon)
Backdrop (Çift Perdeli 12 m. x 4 m)
Podyum (12 m. x 4 m. x 0,80 m.)
Davos Oturma Grubu Koltuğu
Davos Oturma Grubu Sehpası
Kürsü
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 30 cm.)
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 100 cm.)
Projektör ( 10.000 Ansilümen )
Projektör Perdesi (5,00 m. x 3,75 m.)
Switcher
Plazma Mönitör (Açılı Plazma Standı birlikte)
Plazma Monitör (Kürsü önü için)
Dijital Simultane Tercüme Sistemi
Simultane Kabini
Dijital Simultane Alıcı ve Kulaklıklar
Ses Sistemi (Ses masası, yeterince hoparlörler ve gerekli
tüm ekipmanlar)
Kürsü Mikrofonu
Konuşmacı Masası Mikrofonu
Telsiz El Mikrofonu
Telsiz Yaka Mikrofonu
HD Görüntü Kaydı
Kameraman
Dijital Ses Kaydı (tüm tercüme dilleri ayrı ayrı)
Işık Sistemi (Işık Masası, sahnenin ve dekorun
aydınlatılması için gerekli ekipmanlar)
Laptop
Zaman Sayacı ve Konuşmacı Sıralama Sistemi
Teknisyen
SALON 4 ve 5 (400 kişi x 2 Salon)
Backdrop (Çift Perdeli 10 m. x 4 m)
Podyum (10 m. x 4 m. x 0,80 m.)
Davos Oturma Grubu Koltuğu
Davos Oturma Grubu Sehpası
Kürsü
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 30 cm.)
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 100 cm.)
Projektör 10.000 Ansilumen
Projektör Perdesi (5,00 m. x 3,75 m.)
92
1.500
2
2
6
4
4
2
2
6
2
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
6
2
6
Adet
Adet
Adet
Kişi
1
1
6
6
1
3
4
2
2
1
2
1
1
3
500
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
1
1
6
2
2
1
1
3
1
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
3
1
5
Adet
Adet
Adet
Kişi
2
2
10
10
2
6
8
4
4
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
4
4
4
Gün
Gün
Gün
Gün
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
4
4
4
Gün
Gün
Gün
Gün
1
1
1
1
1
1
1
4
4
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00 EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Switcher
Plazma Mönitör (Açılı Plazma Standı birlikte)
Plazma Monitör (Kürsü önü için)
Dijital Simultane Tercüme Sistemi
Simultane Kabini
Dijital Simultane Alıcı ve Kulaklıklar
Ses Sistemi (Ses masası, yeterince hoparlörler ve gerekli
tüm ekipmanlar)
Kürsü Mikrofonu
Konuşmacı Masası Mikrofonu
Telsiz El Mikrofonu
Telsiz Yaka Mikrofonu
HD Görüntü Kaydı
Kameraman
Dijital Ses Kaydı (tüm tercüme dilleri ayrı ayrı)
Işık Sistemi (Işık Masası, sahnenin ve dekorun
aydınlatılması için gerekli ekipmanlar)
Laptop
Zaman Sayacı ve Konuşmacı Sıralama Sistemi
Teknisyen
SALON 6 ve 7 (300 kişi x 2 Salon)
Backdrop (Çift Perdeli 10 m. x 4 m)
Podyum (10 m. x 4 m. x 0,80 m.)
Davos Oturma Grubu Koltuğu
Davos Oturma Grubu Sehpası
Kürsü
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 30 cm.)
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 100 cm.)
Projektör 10.000 Ansilumen
Projektör Perdesi (4,00 m. x 3,00 m.)
Switcher
Plazma Mönitör (Açılı Plazma Standı birlikte)
Plazma Monitör (Kürsü önü için)
Dijital Simultane Tercüme Sistemi
Simultane Kabini
Dijital Simultane Alıcı ve Kulaklıklar
Ses Sistemi (Ses masası, yeterince hoparlörler ve gerekli
tüm ekipmanlar)
Kürsü Mikrofonu
Konuşmacı Masası Mikrofonu
Telsiz El Mikrofonu
Telsiz Yaka Mikrofnu
HD Görüntü Kaydı
Kameraman
Dijital Ses Kaydı (tüm tercüme dilleri ayrı ayrı)
Işık Sistemi (Işık Masası, sahnenin ve dekorun
aydınlatılması için gerekli ekipmanlar)
Laptop
Zaman Sayacı ve Konuşmacı Sıralama Sistemi
Teknisyen
SALON 8 ve 9 ve 10 (150 kişi x 3 Salon)
Backdrop (Çift Perdeli 8 m. x 3 m)
Podyum (8 m. x 3 m. x 0,60 m.)
Davos Oturma Grubu Koltuğu
Davos Oturma Grubu Sehpası
93
2
4
2
2
6
800
2
2
10
4
4
2
2
6
2
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
6
2
10
Adet
Adet
Adet
Kişi
2
2
8
8
2
6
4
4
4
2
5
2
2
6
600
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
2
2
8
4
4
2
2
6
2
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
6
2
8
Adet
Adet
Adet
Kişi
3
3
12
12
Adet
Adet
Adet
Adet
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
4
4
4
Gün
Gün
Gün
Gün
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
4
4
4
Gün
Gün
Gün
Gün
1
1
1
1
Defa
Defa
Defa
Defa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00 EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00 EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
Kürsü
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 30 cm.)
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 100 cm.)
Projektör 7.500 Ansilumen
Projektör Perdesi (4,00 m. x 3,00 m.)
Switcher
Plazma Mönitör (Açılı Plazma Standı birlikte)
Plazma Monitör (Kürsü önü için)
Dijital Simultane Tercüme Sistemi
Simultane Kabini
Dijital Simultane Alıcı ve Kulaklıklar
Ses Sistemi (Ses masası, yeterince hoparlörler ve gerekli
tüm ekipmanlar)
Kürsü Mikrofonu
Konuşmacı Masası Mikrofonu
Telsiz El Mikrofonu
Telsiz Yaka Mikrofnu
HD Görüntü Kaydı
Kameraman
Dijital Ses Kaydı (tüm tercüme dilleri ayrı ayrı)
Işık Sistemi (Işık Masası, sahnenin ve dekorun
aydınlatılması için gerekli ekipmanlar)
Laptop
Zaman Sayacı ve Konuşmacı Sıralama Sistemi
Teknisyen
YUVARLAK MASA TOPLANTI SALONU 1 ve 2 ve 3 (100
kişi x 3 Salon)
Backdrop (Tek Perdeli 8 m. x 3 m)
Podyum (8 m. x 3 m. x 0,60 m.)
Konuşmacı Masası
Konuşmacı Masası Sandalyesi
Kürsü
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 30 cm.)
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 100 cm.)
Projektör 7.500 Ansilumen
Projektör Perdesi (4,00 m. x 3,00 m.)
Switcher
Plazma Mönitör (Açılı Plazma Standı birlikte)
Plazma Monitör (Kürsü önü için)
Dijital Simultane Tercüme Sistemi
Simultane Kabini
Dijital Simultane Alıcı ve Kulaklıklar
Ses Sistemi (Ses masası, yeterince hoparlörler ve gerekli
tüm ekipmanlar)
Kürsü Mikrofonu
Konuşmacı Masası Mikrofonu
Telsiz El Mikrofonu
Telsiz Yaka Mikrofnu
HD Görüntü Kaydı
Kameraman
Dijital Ses Kaydı (tüm tercüme dilleri ayrı ayrı)
Işık Sistemi (Işık Masası, sahnenin ve dekorun
aydınlatılması için gerekli ekipmanlar)
Laptop
Teknisyen
94
3
9
6
6
6
3
6
3
3
9
450
3
3
12
6
9
3
3
9
3
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
9
9
12
Adet
Adet
Adet
Kişi
3
3
12
12
3
9
6
3
3
3
6
3
3
9
300
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
3
3
12
6
6
3
3
9
3
9
9
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Kişi
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
4
4
4
Gün
Gün
Gün
Gün
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00 EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00 EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
GELECEĞİN ENERJİ LİDERLERİ ZİRVESİ ANA
TOPLANTI SALONU (200 kişi)
Backdrop (Çift Perdeli 10 m. x 3 m)
Podyum (10 m. x 3 m. x 0,60 m.)
Konuşmacı Masası
Konuşmacı Masası Sandalyesi
Kürsü
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 30 cm.)
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 100 cm.)
Projektör 7.500 Ansilumen
Projektör Perdesi (4,00 m. x 3,00 m.)
Switcher
Plazma Mönitör (Açılı Plazma Standı birlikte)
Plazma Monitör (Kürsü önü için)
Dijital Simultane Tercüme Sistemi
Simultane Kabini
Dijital Simultane Alıcı ve Kulaklıklar
Ses Sistemi (Ses masası, yeterince hoparlörler ve gerekli
tüm ekipmanlar)
Kürsü Mikrofonu
Konuşmacı Masası Mikrofonu
Telsiz El Mikrofonu
Telsiz Yaka Mikrofonu
HD Görüntü Kaydı
Kameraman
Dijital Ses Kaydı (tüm tercüme dilleri ayrı ayrı)
Işık Sistemi (Işık Masası, sahnenin ve dekorun
aydınlatılması için gerekli ekipmanlar)
Basın Mikseri
Laptop
Teknisyen
GELECEĞİN ENERJİ LİDERLERİ ZİRVESİ BREAKOUT
TOPLANTI SALONU 1 ve 2 ve 3 (50 kişi x 3 salon)
Backdrop (Tek Perdeli 6 m. x 3 m)
Podyum (6 m. x 3 m. x 0,40 m.)
Konuşmacı Masası
Konuşmacı Masası Sandalyesi
Kürsü
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 30 cm.)
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 100 cm.)
Projektör 7.500 Ansilumen
Projektör Perdesi (2,40 m. x 1,80 m.)
Switcher
Plazma Mönitör (Açılı Plazma Standı birlikte)
Plazma Monitör (Kürsü önü için)
Dijital Simultane Tercüme Sistemi
Simultane Kabini
Dijital Simultane Alıcı ve Kulaklıklar
Ses Sistemi (Ses masası, yeterince hoparlörler ve gerekli
tüm ekipmanlar)
Kürsü Mikrofonu
Konuşmacı Masası Mikrofonu
Telsiz El Mikrofonu
Telsiz Yaka Mikrofonu
HD Görüntü Kaydı
95
1
1
4
4
1
3
2
2
2
1
2
1
1
3
200
1
1
4
2
2
1
1
3
1
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
1
3
3
Adet
Adet
Adet
Kişi
3
3
9
9
3
9
6
3
3
3
3
3
3
9
150
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
3
3
9
6
6
3
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
4
4
4
Gün
Gün
Gün
Gün
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
4
4
4
4
4
4
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00 EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00 EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Kameraman
Dijital Ses Kaydı (tüm tercüme dilleri ayrı ayrı)
Işık Sistemi (Işık Masası, sahnenin ve dekorun
aydınlatılması için gerekli ekipmanlar)
Laptop
Teknisyen
GELECEĞİN ENERJİ LİDERLERİ ZİRVESİ BREAKOUT
TOPLANTI SALONU 4 ve 5 ve 6 (30 kişi x 3 salon)
Backdrop (Tek Perdeli 4 m. x 2 m)
Konuşmacı Masası
Konuşmacı Masası Sandalyesi
Kürsü
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 30 cm.)
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 100 cm.)
Projektör 6.000 Ansilumen
Projektör Perdesi (2,40 m. x 1,80 m.)
Switcher
Plazma Mönitör (Açılı Plazma Standı birlikte)
Plazma Monitör (Kürsü önü için)
Dijital Simultane Tercüme Sistemi
Simultane Kabini
Dijital Simultane Alıcı ve Kulaklıklar
Ses Sistemi (Ses masası, yeterince hoparlörler ve gerekli
tüm ekipmanlar)
Kürsü Mikrofonu
Konuşmacı Masası Mikrofonu
Telsiz El Mikrofonu
Telsiz Yaka Mikrofonu
HD Görüntü Kaydı
Kameraman
Dijital Ses Kaydı (tüm tercüme dilleri ayrı ayrı)
Işık Sistemi (Işık Masası, sahnenin ve dekorun
aydınlatılması için gerekli ekipmanlar)
Laptop
Teknisyen
GELECEĞİN ENERJİ LİDERLERİ ZİRVESİ BREAKOUT
TOPLANTI SALONU 7 ve 8 (20 kişi x 2 salon)
Backdrop (Tek Perdeli 4 m. x 2,4 m)
Konuşmacı Masası
Konuşmacı Masası Sandalyesi
Kürsü
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 30 cm.)
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 100 cm.)
Projektör 6.000 Ansilumen
Projektör Perdesi (1,80 m. x 1,40 m.)
Switcher
Plazma Mönitör (Açılı Plazma Standı birlikte)
Plazma Monitör (Kürsü önü için)
Dijital Simultane Tercüme Sistemi
Simultane Kabini
Dijital Simultane Alıcı ve Kulaklıklar
Ses Sistemi (Ses masası, yeterince hoparlörler ve gerekli
tüm ekipmanlar)
Kürsü Mikrofonu
Konuşmacı Masası Mikrofonu
96
3
9
3
Adet
Adet
6
9
Adet
Adet
Kişi
3
9
9
3
6
6
3
3
3
3
3
3
9
90
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
3
3
9
6
6
3
3
9
3
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
6
9
Adet
Adet
Kişi
2
4
4
2
6
4
2
2
2
2
2
2
6
40
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
2
2
4
Adet
Adet
Adet
4
4
4
Gün
Gün
4
4
Gün
Gün
Gün
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
4
4
Gün
Gün
Gün
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
4
4
4
Gün
Gün
Gün
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00 EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
Telsiz El Mikrofonu
Telsiz Yaka Mikrofonu
HD Görüntü Kaydı
Kameraman
Dijital Ses Kaydı (tüm tercüme dilleri ayrı ayrı)
Işık Sistemi (Işık Masası, sahnenin ve dekorun
aydınlatılması için gerekli ekipmanlar)
Laptop
Teknisyen
POSTER ALANI
Poster Panosu (100 cm x 200 cm)
Poster Baskısı (70 cm x 90 cm)
Poster Numaratörü
Poster Yardım Kiosku
Dijital Poster Sergisi - LCD Ekranlar
KONUŞMACI HAZIRLIK ALANI ve ODALARI
Çalışma Masası
Çalışma Masası Sandalyesi
Toplantı Masası (10 kişilik)
Tekerlekli Toplantı Masası Sandalyesi
Dizüstü Bilgisayar
Renkli Printer + Tarayıcı + Faks
Renkli Fotokopi Makinası
Network Bağlantıları (Oda içinde)
Plazma Ekran 42' (Laptop ve Ayaklı Standı ile)
Toplantı Salonlarından Plazmalara Ses ve Görüntü Aktarımı
Telefon ve Telefon Hattı
Internet (yüksek hızda kablolu ve kablolamalar dahil)
Teknisyen
Kırtasiye Malzemeleri
VIP LOUNGE (10 adet)
Toplantı Panosu (2,40 m x 2,00 m)
VIP Oturma Grubu Koltuğu
VIP Oturma Grubu Sehpası
Plazma Ekran 42' (Laptop ve Ayaklı Standı ile)
VIP OFİSLER (20 adet) ve SEKRETERYALARI
Çalışma Masası
Çalışma Masası Sandalyesi
Toplantı Masası (8 kişilik)
Tekerlekli Toplantı Masası Sandalyesi
Dizüstü Bilgisayar
Renkli Printer + Tarayıcı + Faks
Renkli Fotokopi Makinası ve Fotokopi Kağıtları
Network Bağlantıları
Telefon ve Telefon Hattı
Internet (yüksek hızda kablolu ve kablolamalar dahil)
Plazma Ekran 42' (Laptop ve Ayaklı Standı ile)
VIP Kırtasiye Malzemeleri
İDARİ OFİSLER (15 adet)
Çalışma Masası
Çalışma Masası Sandalyesi
Toplantı Masası (10 kişilik)
Sandalye
Dizüstü Bilgisayar
97
4
4
2
2
6
2
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
4
6
Adet
Adet
Kişi
75
150
150
1
10
4
4
4
4
4
4
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00 EUR
4
4
Gün
Gün
Gün
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
4
1
1
4
4
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
16
16
8
80
16
8
2
1
8
1
8
1
2
1
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
1
1
1
1
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Defa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
10
60
10
8
Adet
Adet
Adet
Adet
1
1
1
6
Defa
Defa
Defa
Gün
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
40
40
20
160
40
20
20
20
40
20
20
20
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
1
1
1
1
6
6
6
6
6
6
6
1
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
15
15
15
150
45
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
1
1
1
1
8
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
Renkli Printer + Tarayıcı + Faks
Renkli Fotokopi Makinası ve Fotokopi Kağıtları
Network Bağlantıları
Telefon ve Telefon Hattı
Internet (yüksek hızda kablolu ve kablolamalar dahil)
Plazma Ekran 42' (Laptop ve Ayaklı Standı ile)
Kırtasiye Malzemeleri
İLKYARDIM / SAĞLIK ODASI
İlkyardım Odası (İlkyardım Odasının düzenlenmesi ve
ihtiyaç duyulacak tüm tıbbi malzemeler)
Mobil İlk Yardım Ambulansı ve Sağlık Ekibi
DOKÜMANTASYON MERKEZİ
Dizüstü Bilgisayar
Fotokopi Makinası
Renkli Fotokopi Makinası ve Fotokopi Kağıtları
Spiral Makinesi
Giyotin
Kırtasiye Malzemeleri
INTERNET MERKEZLERİ
Dizüstü Bilgisayar
Renkli Printer + Tarayıcı + Faks
15
3
1
15
1
15
15
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
8
8
8
8
8
8
1
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Defa
2
3
Adet
Adet
6
6
Gün
Gün
5
5
3
10
10
10
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
9
9
9
9
9
1
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Defa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60
30
Adet
Adet
6
6
Gün
Gün
0,00 EUR
0,00 EUR
Cep Telefonu / Tablet Bilgisayar Sarj Üniteleri
6
6
Gün
Gün
0,00 EUR
6
Adet
Adet
6
Internet Merkezleri Destek Kiosku
Ara Toplam
3
6
10
20
200
50
500
2
1
1
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
Defa
Defa
Gün
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
1
6.000
1
4.000
2
1
Adet
m2
Adet
m2
Adet
Adet
1
1
1
1
5
5
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Defa
0,00 EUR
Defa
0,00 EUR
0,00 EUR
8- İŞARETLEME / YÖNLENDİRME / DEKORASYON
Dış Alan Banner
Kongre Merkezi Giriş Kolon Banner
Otel Bilgi Bankosu (2 m) ve Arka Panosu
Bilgilendirme Panosu (3 m x 4 m)
Ayaklı Yönlendirmeler (100 cm x 200 cm)
Roll-Up
Konuşmacı İsimliği - Davos Düzeni için
Kafeterya Alanları (300 kişilik)
Vestiyer / Bagaj Odası Kurulumu (1000 kişilik)
Çiçeklendirme ve Süsleme
Ara Toplam
9- FUAR DÜZENLENMELERİ VE YÖNETİMİ
Fuar Alanı ve Stand Kurulumu
Stand Alanı Plan Çizimi ve İşaretleme
Fuar Alanı Koridor Halı Kaplama
DEK-TMK Standı
Shell Scheme (Paket Stand)
Indoor LED Sistemi (5mm) (3x4) ve Ses Sistemi
Outdoor Led Sistemi
Toplantı Salonlarından LED Ekranlara Ses ve Görüntü
Aktarımı
Stand Satışı ve Pazarlama Faaliyetleri
Fuar Satış/Kayıt Web Sitesi Entegrasyonu
Ara Toplam
2
1
10- BASIN / MEDYA DÜZENLEMELERİ
BASIN KONFERANS SALONU (400 kişi)
98
Adet
Adet
1
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Backdrop (Tek Perdeli 10 m. x 3 m.)
Podyum (10 m. x 3 m. x 0,60 m.)
Konuşmacı Masası
Konuşmacı Masası Sandalyesi
Kürsü
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 30 cm.)
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 100 cm.)
Projektör (7.500 Ansilümen)
Projektör Perdesi (4,00 m. x 3,00 m.)
Switcher
Plazma Mönitör (Açılı Plazma Standı birlikte)
Dijital Simultane Tercüme Sistemi
Simultane Kabini
Dijital Simultane Alıcı ve Kulaklıklar
Ses Sistemi
Kürsü Mikrofonu
Konuşmacı Masası Mikrofonu
Telsiz El Mikrofonu
Telsiz Yaka Mikrofonu
HD Görüntü Kaydı
Kameraman
Dijital Ses Kaydı (tüm tercüme dilleri ayrı ayrı)
Işık Sistemi (Işık Masası, sahnenin ve dekorun
aydınlatılması için gerekli ekipmanlar)
Basın Mikseri
Laptop
Network Bağlantıları
Teknisyen
BASIN TOPLANTI SALONU (150 kişi)
Backdrop (Tek Perdeli 8 m. x 3 m.)
Podyum (8 m. x 3 m. x 0,40 m.)
Konuşmacı Masası
Konuşmacı Masası Sandalyesi
Kürsü
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 30 cm.)
Simultane Dil Panoları (70 cm. x 100 cm.)
Projektör (7.500 Ansilümen)
Projektör Perdesi (3,20 m. x 2,40 m.)
Switcher
Plazma Mönitör (Açılı Plazma Standı birlikte)
Dijital Simultane Tercüme Sistemi
Simultane Kabini
Dijital Simultane Alıcı ve Kulaklıklar
Ses Sistemi
Kürsü Mikrofonu
Konuşmacı Masası Mikrofonu
Telsiz El Mikrofonu
Telsiz Yaka Mikrofnu
HD Görüntü Kaydı
Kameraman
Dijital Ses Kaydı (tüm tercüme dilleri ayrı ayrı)
Işık Sistemi (Işık Masası, sahnenin ve dekorun
aydınlatılması için gerekli ekipmanlar)
Basın Mikseri
1
1
6
6
1
3
4
1
1
1
2
1
3
400
1
2
6
2
2
1
1
3
1
1
3
1
4
Adet
Adet
Adet
Adet
Kişi
1
1
6
6
1
3
4
1
1
1
2
1
3
150
1
2
6
2
2
1
1
3
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
1
1
99
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
2
2
2
2
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
4
4
Gün
Gün
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00 EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
Laptop
Network Bağlantıları
Teknisyen
BASIN ÇALIŞMA ALANI
Çalışma Masası
Çalışma Masası Sandalyesi
Toplantı Masası (15 kişilik)
Tekerlekli Toplantı Masası Sandalyesi
Dizüstü Bilgisayar
Renkli Printer + Tarayıcı + Faks
Renkli Fotokopi Makinası
Network Bağlantıları
Plazma Ekran 42' (Laptop ve Ayaklı Standı ile)
Telefon ve Telefon Hattı
Internet (yüksek hızda kablolu ve kablolamalar dahil)
Toplantı Salonlarından Ses ve Görüntü Aktarımı
Teknisyen
BASIN RÖPORTAJ ALANI 1 (AÇIK ALANDA - 300 m2)
Tente (300 m2)
Yükseltilmiş Podyum (300 m2)
Röportaj Panosu (4,80 m x 2,00 m)
Davos Oturma Grubu Sandalyesi
Davos Oturma Grubu Sehpası
Plazma Ekran 42' (Laptop ve Ayaklı Standı ile)
Elektrik Panosu (yeterli elektrik gücüne sahip)
BASIN RÖPORTAJ ALANI 2 (KAPALI ALANDA - 150
m2)
Röportaj Panosu (3,60 m x 2,00 m)
Davos Oturma Grubu Sandalyesi
Davos Oturma Grubu Sehpası
Plazma Ekran 42' (Laptop ve Ayaklı Standı ile)
CANLI YAYIN
Canlı Yayın Aracı
Frekans Kiralama (Pool Yayını Sağlama Amacı İle)
Jeneratör
Ara Toplam
11- YİYECEK & İÇECEK HİZMETLERİ
“Dünya Enerji Konseyi Yürütme Meclisi” İkramları
Sekreterler, Strateji Günü, Bölgesel Genel Kurul Kahve
Molaları
Sekreterler, Strateji Günü, Bölgesel Genel Kurul Öğle
Yemeği
Daimi Kurullar Kahve Molaları
Daimi Kurullar Öğle Yemeği
Görevliler Konseyi ve Finans Komitesi Kahve Molaları
Görevliler Konseyi ve Finans Komitesi Öğle Yemeği
DEK Yürütme Meclisi Kahve Molaları
DEK Yürütme Meclisi Öğle Yemeği
DEK Yürütme Meclisi Resepsiyonu - Kokteyl Menü
“Geleceğin Enerji Liderleri Zirvesi" İkramları
Geleceğin Enerji Liderleri Zirvesi Kahve Molaları
Geleceğin Enerji Liderleri Zirvesi Öğle Yemeği
Geleceğin Enerji Liderleri Zrvesi Akşam Yemeği
Geleceğin Enerji Liderleri Zirvesi Açılış Kokteyli
100
3
1
4
Adet
Adet
Kişi
4
4
4
Gün
Gün
Gün
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
250
250
5
75
100
20
5
1
10
20
1
1
5
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
1
1
1
1
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1
1
3
24
6
4
1
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
1
1
1
1
1
6
6
Defa
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Gün
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2
16
4
1
Adet
Adet
Adet
Adet
1
1
1
6
Defa
Defa
Defa
Gün
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
3
3
1
Adet
Adet
Adet
5
5
5
Gün
Gün
Gün
200
200
Kişi
150
150
25
25
500
500
500
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
300
300
300
350
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
2
2
Gün
2
2
2
2
1
1
1
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
4
4
4
1
Gün
Gün
Gün
Gün
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
Kongre İkramları
Açılış Resepsiyonu
Trio Müzik Dinletisi
Öğle Yemeği
Günboyu Çay ve Kahve ikramları
Şişe Su (0,33 lt.)
VIP Akşam Yemeği
Sahne Şovu ve Orkestra (tüm podyum, ses-ışık sistemleri
ve diğer teknik altyapı dahil)
Kapanış Resepsiyonu
İdari Ofisler - Sekretarya İkramları
VIP Lounge + Odaların İkramları
Konuşmacı Hazırlık Odaları İkramları
İdari Ofisler ikramları
Basın Çalışma Alanı ikramları
Kumanya
Kumanya - Hazırlık Günleri
Kumanya - Kongre Günleri
Ara Toplam
12- BİLETLEME HİZMETLERİ
DEK Uçak Biletleri
DEK Yürütme Meclisi Uçak Biletleri-First Class (GidişDönüş)
DEK Sekretaryası Uçak Biletleri-Business Class (GidişDönüş)
Kongre Davetlileri Uçak Biletleri
Yabancı Davetliler Uçak Biletleri-Business ClassABD/Uzakdoğu (Gidiş-Dönüş)
Yabancı Davetliler Uçak Biletleri-Business Class-Avrupa
(Gidiş-Dönüş)
Yerli Davetliler-Business Class Uçak Biletleri (Gidiş-Dönüş)
Yerli Davetliler-Ekonomi Class Uçak Biletleri (Gidiş-Dönüş)
Ara Toplam
13- KONAKLAMA HİZMETLERİ
DEK Konaklamaları
Suit Oda (6 Ekim - 14 Ekim 2016)
Tek Kişilik Oda (6 Ekim - 14 Ekim 2016)
Kongre Davetlileri Konaklamaları
Suit Oda (8 Ekim - 14 Ekim 2016)
Tek Kişilik Oda (8 Ekim - 14 Ekim 2016)
Organizasyon Komitesi Konaklamaları
Tek Kişilik Oda (1 Ekim - 15 Ekim 2016)
VVIP Davetliler / Davetli Bakanların Konaklamaları
Suit Oda (8 Ekim - 10 Ekim 2016)
Çift Kişilik Oda (Koruma) (8 Ekim - 10 Ekim 2016)
Ara Toplam
14- ULAŞIM/TRANSFER HİZMETLERİ
DEK Transferleri
VIP F Segment Tahsis Araç
Transfer - Havalimanı-Otel-Havalimanı
Kongre Davetlileri Transferleri
101
5.000
5
5.000
5.000
10.00
0
500
1
Kişi
Adet
Kişi
Kişi
Adet
Kişi
2.000
Adet
Kişi
30
8
15
1
300
1.200
5
30
15
85
1
1
4
4
6
1
1
Defa
Defa
Defa
Defa
Gün
Defa
1
Defa
Defa
Adet
Adet
Adet
Adet
6
6
8
6
Gün
Gün
Gün
Gün
Kişi
Kişi
3
6
Gün
Gün
Kişi
Kişi
Kişi
50
30
Kişi
Kişi
Kişi
5
30
1
1
1
1
Defa
Defa
Defa
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
1
1
Defa
Defa
Defa
Suit
Oda
8
8
Gün
Gün
0,00 EUR
0,00 EUR
20
200
Suit
Oda
6
6
Gün
Gün
0,00 EUR
0,00 EUR
20
Oda
14
Gün
0,00 EUR
50
50
Suit
Oda
2
2
Gün
Gün
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
5
30
Adet
Adet
8
1
Gün
Defa
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
Transfer - Havalimanı-Otel-Havalimanı
Organizasyon Komitesi Transferleri
Transfer - Havalimanı-Otel-Havalimanı
Tahsis VIP Minibüs
VVIP Davetliler / Davetli Bakanların Transferleri
VIP F Segment Tahsis Araç
Binek Tahsis - Şöförsüz - Eskort Aracı (Giydirilmiş, İEM'ne
teslim edilmek üzere)
Binek Tahsis - Şöförsüz - Koruma Aracı (Tepe Lambalı,
İEM'ne teslim edilmek üzere)
Shuttle Ring Servisler
VIP Minibüs Shuttle Servisi
Midibüs Shuttle Servisi
Ara Toplam
15- İNSAN KAYNAKLARI
DEK-TMK tarafından atanacak Kongre Koordinatörü
Kongre Koordinatörü
Host-Hostes
Süpervizör
Host-Hostes - Konaklama
Host-Hostes - Kayıt
Host-Hostes - Vestiyer ve Bagaj Odası
Host-Hostes - Yönlendirme
Host-Hostes - Toplantı Salonları
Host-Hostes - Fuar Alanı
Host-Hostes - Havalimanı/Transfer
Host-Hostes - Sosyal Programlar
Host-Hostes - Sekretaryalar
Host-Hostes - Basın Merkezi
Host-Hostes - Yiyecek&İçecek
Sunucu (Master of Ceremony)
Sunucu (Master of Ceremony) (İngilizce/Fransızca bilen)
Mihmandarlar
Mihmandar
Konferans Tercümanları
Simultane Tercüman (İngilizce)
Simultane Tercüman (Fransızca)
Engelliler İçin Tercüman-İşaret Dili-Açılış ve Kapanışta
Stenograf
Not Tutucu (Stenograf-İngilizce)
Not Tutucu (Stenograf-Fransızca)
Ara Toplam
16- TEMİZLİK HİZMETLERİ
Temizlik Görevlilleri
Çalışma Alanları ve Ofis Temizliği
Temizlik Malzemeleri
Ara Toplam
17- GÜVENLİK / SİGORTA HİZMETLERİ
Kongrenin ve Fuarın Sigortalanması
Özel Güvenlik Görevlileri
X-Ray Cihazı
102
150
Adet
1
Defa
0,00 EUR
10
4
Adet
Adet
1
14
Defa
Gün
0,00 EUR
0,00 EUR
50
Adet
3
Gün
0,00 EUR
50
50
Adet
Adet
3
3
Gün
Gün
0,00 EUR
0,00 EUR
5
10
Adet
Adet
6
6
Gün
Gün
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
1
Kişi
30
Ay
0,00 EUR
9
20
35
8
10
30
12
8
8
30
4
8
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
9
8
9
6
6
6
6
6
5
6
6
6
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Kişi
3
Gün
0,00 EUR
50
Kişi
3
Gün
0,00 EUR
40
40
2
Kişi
Kişi
Kişi
5
5
2
Gün
Gün
Gün
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
20
20
Kişi
Kişi
4
4
Gün
Gün
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
110
1
1
Kişi
Adet
Adet
8
5
1
Gün
Gün
Defa
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
1
130
20
Adet
Kişi
Adet
1
7
6
Defa
Gün
Gün
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Metal Kapı Dedektörü
Arama Dedektörü
Ara Toplam
18 - DİĞER HUSUSLAR
Refakatçi Tur Programı
Jeneratör (250 KWA x 4)
UPS Sistem (20 KWA x 4)
Kablosuz Internet (500 mbit)
Fotoğraf Çekimi (Digital)
Video Kaydı (HD)
Ara Toplam
40
40
Adet
Adet
6
6
Gün
Gün
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
80
4
4
1
8
4
Kişi
Adet
Adet
Adet
Kişi
Kişi
2
6
6
6
6
6
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
Gün
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ)
500.000,00
EUR
Yukarıda belirtilen tüm hizmetler KDV hariç olarak
fiyatlandırılacaktır.
19- KONGRE ÇERÇEVESİNDE ÖDENECEK ÜCRETLER
Pound olarak ödenecek ücretler
WEC Londra Sabit Ücret Ödemesi - Sabit
1
Adet
1
Defa
DEK Uzman Personel Ödemesi - Sabit
1
Adet
2
Yıl
1
Adet
1
Defa
Ara Toplam
1.200.000,00 1.200.000,00
GBP
GBP
40.000,00
80.000,00
GBP
GBP
1.280.000,
00 GBP
Dolar olarak ödenecek ücretler
Gelişmekte olan Ülkeler Desteği
Ara Toplam
103
650.000,00
USD
650.000,00
USD
650.000,00
USD
Download

Teknik ve İdari Şartname - Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi