SÖZEL BİLDİRİLER
Bildiri Adı
Yazar/lar
History of Preschool Institutions And of Pre-Elementary
Teachers in the Municipality of Gjilan
Adelina Hajrullahu
Merita Zejnullahu
350
Çalışanların Örgütsel Destek Algılamaları: Dershane
Öğretmenleri Üzerinde Bir Araştırma
151
Dinsel Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerliği ve
Güvenirliği
150
Aile İçinde Dini Aktiviteler Ölçeği’nin Türkçe Formunun
Geçerliği ve Güvenirliği
Adil OĞUZHAN
Agah Sinan ÜNSAR
Bünyamin SAKAL
Ahmet AKIN
Ahmet ÖZBAY
Mehmet Emin TURAN
Tuğba ÇEBİŞ
Mustafa SAVCI
Ahmet AKIN
Ahmet ÖZBAY
Şule ODABAŞI
İhsan BAYKUT
Oğuz AKKAYA
256
Yunanistan Eğitim Sistemi Üzerine Bir inceleme: Amaç, Yapı ve
Süreç Bakımından Türkiye Eğitim Sistemiyle Karşılaştırılması
Ahmet SAYLIK
59
Some Interdisciplinary Scientific Approaches About the
Importance of Music in The Function of Musical Education
Aida ISLAM
Stefanija LESHKOVA –
ZELENKOVSKA
221
The Satisfaction of The Students From The Education for
Promotion of Health Knowledge
Albena ANDONOVA
540
İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Derslerinde Biliş Üstü
Beceri Geliştiren Stratejileri Kullanma Düzeylerinin incelenmesi
Ali DOĞAN
Semra DEMİR
200
Fen Eğitimi Alanında İşbirlikli Öğrenme Yöntemi İle Yapılan
Çalışmaların İçerik Analizi
Ali Osman TAŞDELEN
Mustafa METİN
157
Öğretmen Yetiştirmede Bir Model: Ders İmecesi
Ali Rıza ERDEM
Emine GÖZEL
310
Sınıf Tekrarı
Ali TAŞ
Abdullah SELVİTOPU
Veysel BORA
Himmet SELVİTOPU
424
Çokkültürlü Eğitim Dersine İlişkin Öğrenen Görüşleri
Alper Başbay
549
Matematiğe Karşı İlgi ve Motivasyon: PISA 2012
Alperen Yandı
Bildiri No
4
261
Teachers’ Autonomy in Vocational Training School Units
Anastasios MARATOS
Aggeliki LAZARIDOU
220
Democracy And Education: A Global Research Project.
Preliminary Findings From A Greek Sample
Angeliki LAZARIDOU
110
Web Quest–A Tool For Acquiring Functional Language Literacy
in Elementary Education in The Republic of Macedonia
Anita SHTERJOSKA
406
The New Paradigm of Understanding A Child, Childhood and
Childhood institutionalization
Anka Jurčević –Lozančić,
114
Eğitim Sisteminin Eleştirel Pedagoji Perspektifinden
Değerlendirilmesi
Arslan BAYRAM
Fatma KESİK
155
Araştırma Görevliliğinde İstihdam Türlerine İlişkin Araştırma
Görevlilerinin Görüşleri: Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Eğitim
Fakülteleri Örneği
Arslan Bayram
İnci Öztürk
493
Sekizinci Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Programına İlişkin Ortak
Sınav Sorularının Değerlendirilmesi
Asım ARI
Tuğba İNCİ
162
Öğretmen Adaylarının Farklı Bilgi Uçurma Tercihlerinde
Belirleyici Olan Kültürel Değerleri
Asiye TOKER GÖKÇE
Ebru OĞUZ
343
Teachers’ Reactions to Misbehaviour in Schools: WhistleBlowing or Remaining Silent
Asiye TOKER GÖKÇE
Fatih KEZER
202
Beş Şehir/ İstanbul Da Aktarılan Değerler
Asuman AKAY AHMED
133
Commercialization of Children’s Toy
Asya VELEVA
571
Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar ve Otizm Spektrum Bozukluğu
Selmin ÇUHADAR
572
Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Eğitimlerinde
Disiplinler Üstü Yaklaşım
Selmin ÇUHADAR
187
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 5e Öğrenme Modeline Uygun
Hazırladığı Ders Planlarının Değerlendirilmesi
Ayberk BOSTAN SARIOĞLAN
542
Sınıf Öğretmenlerinin Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesinde
Duygusal Zekanın Önemi
Ayhan ÖZKAN
527
Akademisyenlerin Sosyo-Demografik Özellikleri ile
Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin incelenmesine
Yönelik Bir Çalışma
Aylin YAVAŞ-BOZKURT
425
Genç Yetişkinlerde İyimserliğin Mutluluk ve Yaşam Doyumu
Üzerindeki Etkisinin incelenmesi
Aynur GÜLCAN
Pervin NEDİM BAL
271
Öğretmen Adaylarının Öğretmeye İlişkin Görüşlerinin Öğrenen
Özerkliği Bağlamında incelenmesi
Aysel DEREGÖZÜ
324
Medya ve internet Bağımlılığı
Ayşe KALYON
İsmail BALCI
Mustafa ŞAHİN
Sanat Yoluyla Eğitim ve Sanat İçin Eğitim
Ayşe ÖZEL
Bir Grup Fen/Matematik Öğretmeninin Kavramların Öğretimi ve
Geliştirilmesi İle İlgili Görüşleri
Aytekin ERDEM
Gürcan UZAL
Yaşar ERSOY
57
Türkiye’de 2003 – 2013 Yılları Arasında Uygulanan Özel
Eğitime İlişkin Politikaların Analizi
Aytekin GÖÇÜNCÜ
513
Vaka Temelli Öğrenmeye İlişkin Öğrenciler Neler
Düşünüyorlar? Eğitim Psikolojisi Dersi Uygulaması
Ayten EREN ARTAN
Sevilay YILDIZ
239
The Care Trends in Elderly Population
Bagryana ILIEVA
346
Bando Okulları Komutanlığı’nda Çok Kültürlü Müzik Eğitimi
Bahadır ÇOKAMAY
66
Okuma ve Görsel Okumanın Bir Metnin Ana Düşüncesini Bulma
ile Metni Analiz Etme Üzerine Etkisi
Bahar DOĞAN
495
Flow Yaşantısı: Yabancı Dil Öğrenme Sürecinde Başarının
Anahtarı?
Bahar İŞİGÜZEL
316
60-66 Aylık Çocukların Empati Beceri Düzeylerinin Anne
Empati Beceri Düzeyi Açısından incelenmesi
Banu AKBAŞ
Gülay TEMİZ
51
Öğretmen Adaylarının Değer Algılarının Çok Kültürlülüğe
İlişkin Tutumlarına Etkisi (Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Örneği)
Banu YAMAN
50
Nasıl Bir Öğretmen Modeli? (Öğretmenlerin Görüşlerine Dayalı
Olarak)
Banu YAMAN
Asude MALKOÇ
159
188
491
255
Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları ve
Öğrenme Yaklaşımlarının Akademik Başarılarını Tahmin
Etmesi
Öğretmen Adaylarının Müzik Öğretimi Öz Yeterlik Algılarının
incelenmesi
Barış ÇETİN
Belgin UZUNOĞLU YEGÜL
160
Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Akademik Başarı Testi
Geliştirme Çalışması
Belgin UZUNOĞLU YEGÜL
415
Erken Çocukluk Eğitimi Kurumlarında Kalite Üzerine Bir
Çalışma
Belkıs TEKMEN
496
Kelime Hazinesi ve Okuma Arasındaki İlişkinin incelenmesi
Bengisu KAYA
145
4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinde Yalnızlığı Yordamada Öğrenilmiş
Güçlülük, Umut Ve Empatinin Rolü
Berna GÜLOĞLU
452
Okul Öncesi Kurumların Önemi ve Bu Kurumların Çocuk
Üzerindeki Etkileri
Berrin MAZICI
395
Multicultural Education – One of the Concepts aAnd
Philosophies for Inclusion in Early Child Development
Biljana CVETKOVA DIMOV
Tatjana ATANASOSKA
Marzanna SEWERYNKUZMANOVSKA
178
Deformıtıes of The Spıne And Chest of The Prımary School
Students In The Republıc of Macedonıa
Biljana Gligorova
266
Modern Educatıon Polıcıes in The Context of Promotıng
Concepts for the Development of Gıfted Chıldren
Biljana Kamcevska
409
The Lexis in the Literature for Children
Biljana Malenko
195
External Assessment in Educatıonal Instıtutıons in Macedonıa
Biljana Petkovska
Snezana Kirova
Dragana Kuzmanovska
372
Compatibility Between The Determined Motor Ability of Seven
Years Old Children And Realizaton of Physical Education
Curriculum for Second Grade in Republic of Macedonia
Biljana Popeska
488
Akademik Yazında Pragmatik Tutum: Eğitim Yönetimi Alanına
Bir Bakış
Binali TUNÇ
Gündüz GÜNGÖR
492
Teknolojik Araç ve Sistemlerin Okulların “Gözetiminde”
Kullanılmasına Dair Olgubilimsel Bir Çalışma
Binali TUNÇ
Pınar ULUTAŞ
275
The New Trends in The Word-Formation in The English
Language
Bisera KOSTADINOVSKA
109
Turkish Loan Words in the Latest Generation of Textbooks for
The Subject Macedonian Language
Blagica PETKOVSKA
46
Love as a Phenomenon in the Intercultural and Transcultural
Communıcatıon
Blaze Kitanov
280
Forming of Communication Skills in Students From Early
School Age
Bozhanka BAYCHEVA
Kameliya KOYCHEVA
277
Factor Structure of The Biomotor Space of The Fourth-Grade
Female Students In The Republic of Macedonia
Bujar SAITI
Agon SAITI
325
Sınıf Ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerinin Kimya
Kavramına İlişkinin Metaforik Algıları
Burcu ANILAN
410
Erken Çocukluk Dönemde Çevre Eğitimi: Öğretmenler Çevrenin
Farkındalar Mı?
Burcu ÇABUK
365
Öğretmen Adaylarının Öğrenilmiş Güçlülük, Denetim Odağı Ve
Öz Liderlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin incelenmesi
Burçak Çağla
GARİPAĞAOĞLU
Berna GÜLOĞLU
123
“Pupils Creativity Enhancement Through School Prints
Techniques In The Process of Visual Arts Education In
Macedonia”
BURHAN AHMETI
552
Alternatif Eğitim Sistemleri
Bünyamin Atıcı
Büşra AKKİREN
Fatih DOĞAN
Ramazan KARATAY
Canan CENGİZ
Faik Özgür KARATAŞ,
Büşra TEMİZ
Gülşah AKAN
264
Dershanelerin Gelecekteki Durumlarına İlişkin Ortaöğretimde
Okuyan Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi
165
“Gazlar Ve Sıvılar” Konusunun Beyin Temelli Öğrenme
Yaklaşımına Uygun Öğretiminin 10. Sınıf Öğrenci Başarısına
Etkisi
38
İşbirlikli Öğrenme Gruplarında Yardım İsteme
Canan KOÇ
339
Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme Ve Yardım İsteme
Eğilimlerinin incelenmesi
Canan KOÇ
Hülya ERCAN
Ferdağ YILDIRIM
Suna ARSLAN
500
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencileri Yaz Tatillerini Nasıl
Değerlendirmektedirler
Canses TİCAN
149
İdari Denetimin Okul Yöneticileri Açısından Etkiliği
Celal GÜLŞEN
Ayşenur ÇINAR
388
İlk Ve Ortaokul Yöneticilerinin Çoklu Zekâ Alanları İle Liderlik
Stilleri Arasındaki İlişki
Celal GÜLŞEN
Mehmet DEMİR
474
466
39
Öğretmenlik Sertifikası Programı Öğrencilerinin “Öğrenme
Öğretme Kuram Ve Yaklaşımları” Dersine İlişkin Bakışları İle
Akademik Başarıları Arasındaki Etkileşim
Is The Multiculturalism in The Process of Globalization An
Objective? Or A Tool? Different Interpretations of
Multiculturalism And Its Reflections Upon Education
Bilgisayar Bilimleri Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Ulusal Ve
Uluslararası Değişim Programlarından Yararlanma Talepleri,
Beklentileri Ve Bu Programlara Uygunluklarının incelenmesi
Cem BABADOĞAN
Cemile ARIKOĞLU-ÜNDÜCÜ
Cenk ATLIĞ
Risk Altındaki Kız Çocukların Resimlerinde Geleceğe İlişkin
Meslek Algıları
Ceren TEKİN KARAGÖZ
237
144
Kosova Yüksek Öğretiminde Türkoloji Bölümü
Müfredatinin Türkiye Türkoloji Bölümleri İle Mukayesesi
Cevdet ŞANLI
Ergin JABLE
22
Project Based Learning Using Information And Communication
Technologies
Christomir Zafirov
423
Hayat Bilgisi Ders Programında Yer Alan Değerlerin “Tutarlılık”
Açısından incelenmesi
Cihat YAŞAROĞLU
465
Self-Assessment of The Professional Competencies For Social
Work By Social Pedagogy Students
Cveta DELCHEVA
484
İngilizce Öğretmenlerinin İlkokul 2.Sınıf ingilizce Öğretim
Programı Hakkındaki Görüşleri
Çağan YILDIRAN
Işıl TANRISEVEN
537
“Kişiler Arası Bilişsel Problem Çözme Programının Okul Öncesi
Eğitim Kurumlarında Yaygınlaştırılması” Projesi-
Çağlayan DİNÇER
Gökçe KARAMAN
Nuray MAMUR
Is Internet Addiction Affects Adolescents’ Psycho-Social
Conditions? Family Relations, Impulse Control, Coping, SelfImage, Social Relations
Çiğdem BERBER ÇELİK
Hatice ODACI
42
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenmeye Yönelik
Algıları
Çiğdem KILIÇ
295
Using Model Poems in Elementary Classroom: Benefits And
Obstacles
Daniela ANDONOVSKATRAJKOVSKA
"Öğretmen Ölçme Yeterlikleri Ölçeği"Nin Geliştirilmesi
Demirali Yaşar ERGİN
"Sınav Uygulama Hataları Ölçeği"Nin Geliştirilmesi
Demirali Yaşar ERGİN
170
523
524
244
Roma Families And Bulgarian School (Case Studies On
Motivational And Educational Counseling Of Roma Parents And Denitsa ALIPIEVA
Children In The Psychological Offices At Schools)
Matematiği Sevdirmek İçin Kriptoloji
Derya ARDA
143
Contemporary Dimensions of The Principles of Family
Education
Desislava Vasileva STOYANOVA
177
Social Work in School To Overcome The Aggressive Behavior
Among Students
Desislava Vasileva STOYANOVA
Valentina Nikolova VASILEVA
Educators Views About The Inclusion of The Children With
Special Educational Needs in The Regular Groups of The
Kindergarten
Despina SIVEVSKA,
Jadranka RUNCEVA
Ortaokul ÖğrencilerininFene Yönelik Sorgulayıcı Öğrenme
Becerileri Algılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Didem İNEL EKİCİ
Olcay MUTLU
459
288
249
12
Current Status of Oral Visual Perception Skills in Hearingİmpaired Students integrated in 1st To 4th Classes of Mainstream Diyana GEORGIEVA
Schools
1
Women in Economy
Drita Mehmedi
431
Hafif Düzeyde Zihinsel Öğrenme Güçlüğü Olan Bir Öğrencinin
Okuma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Aksiyon
Araştırması
Durmuş EKİZ
Neslihan SEZGİN
131
Turkısh Loan Words As Denomınatıons For The Colors In The
Macedonıan Language
E. RALPOVSKA
494
Öğretmen Adaylarının Drama Dersine Ve Ders Sürecinde
Kendilerine Yönelik Görüşleri
Ebru SELÇİOĞLU DEMİRSÖZ
412
Müziksel İşitme Okuma Yazma Derslerinde Bilgisayar Destekli
Programlı Öğretim Yönteminin Etkililiği
Eda NAZLIMOĞLU
469
184
Representation of Fractions in The Mathematics Textbooks: A
Comparative Look in Kosovar, Albanian And Macedonian
Mathematics Textbooks
Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğretmenlerinde Gördükleri Estetik
Liderlik Davranışları
Eda VULA
Fitore PODVORICA
Ejder GÜVEN
Soner POLAT
14
The Point of "Tolerance" Between Teachers And Parents of
Children With Chronic İllnesses
Elena Buyuklieva
16
Development of Higher Education in The Context of
Globalization
Elena Lavrentsova
254
455
223
Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Resim-İş Eğitimi
Programı Öğretim Sürecinin Görsel Okuryazarlık Kazanımlarına
İlişkin Görüşleri
Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Resim-İş Eğitimi
Programı Öğretim Sürecinin Görsel Okuryazarlık Kazanımlarına
İlişkin Görüşleri
Üstün Ve Normal Yetenekli Öğrencilerin Problem Kurmaya
Yönelik Metaforik Algıları
Metaphorical Perception On The Concept of “Problem Posing”
of Gifted And Normal Students
Elif ÇAKIROĞLU
Elif ÇAKIROĞLU
Elif Esra ARIKAN
447
Türk Ve Singapur Lise Matematik Ders Kitaplarından Seçilen
Sorularla Problem Çözmenin Bir Durum Çalışması
Elif Esra ARIKAN
Erdoğan Mehmet
ÖZKAN
482
Velilerin Öğretmen Tercihleri Ve Beklentilerinin Karşılanması
Emel SARITAŞ
564
Türkçe Dersinde Üst Düzey Düşünme Becerilerini Geliştirmeye
Yönelik Bir Eğitim Durumu Örneği
Emel SİLAHSIZOĞLU
359
Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Oyuna İlişkin Algılarının
Metafor Analizi Yoluyla incelenmesi
Emel TOK
105
Multıculturalısm And Intercultural Values In Educatıon
Emil SULEJMANI
168
Öğretmen Yetiştirmede Bir Model: Ders İmecesi
Emine GÖZEL
Ali Rıza ERDEM
502
Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin ingilizceye Yönelik
Motivasyonlarının Çeşitli Değişkenler Açısından incelenmesi
Emine Şeyda SÜME
411
Astronomi Dersinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yıldızlar
Hakkındaki Kavramsal Anlamalarına Etkisi
Emrah OĞUZHAN DİNÇER
Derya ÇOBANOĞLU AKTAN
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sorularının İlköğretim
Matematik Öğretmeni Özel Alan Yeterliklerine Uyumu
Açısından İncelenmesi
Emre EV ÇİMEN
Kürşat YENİLMEZ
Valuation of Motoric Abilities Structure According To The
Standards At The End of Primary School Education
Enver Međedović
Benida Pljakić
Sabina Zejnelagić
Ahmet Medjedović
Besim Bilalović,
448
48
54
Bulgaristan’da Örnek Bir Eğitim Kurumu Medresetün Nüvvab
Erhan VATANSEVER
Zerrin BALKAÇ
311
Ortaöğretim Öğretmenlerinin Okul Kültürü Ve Bağlılık Algıları
Arasındaki İlişki
Erkan KIRAL
Ömer KAÇAR
İç Göç İle Gelmiş Öğrencilerin Ortaöğretim Okullarında
Karşılaşıkları Sorunlara İlişkin; Kendilerinin, Arkadaşlaının,
Öğretmenlerinin Ve Yöneticilerin Görüşleri
Erkan KIRAL
Vahap HATİPOĞLU
545
1.Sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programının, Programda Yapılan
Değişikliklerinve Progre-Amın Uygulanmasının incelenmesi
Erol Sözen
Mücahit Coşkun
547
Coğrafi Mekanı Planlamada Coğrafya Eğitiminin Rolü
Ersin Güngördü
307
75
5. Sınıf Öğrencilerinin Tarihsel Bilgiye İlişkin Algılarının
İncelenmesi
Ersin TOPÇU
Ahmet KATILMIŞ
Hülya ÇELİK
503
Öğretmen Yetiştirme Ve Uzaktan Eğitim
Ertuğ CAN
417
İlk ve Ortaokullarda Çevre Eğitiminin incelenmesi
Ertuğ CAN
İbrahim SERENÇELİK
530
Necati Cumalı’da Rumeli Coğrafyası
Esat Can
Salih Okumuş
340
Türkçe Eğitimi Öğrencilerinin Türkçe Dersi Algılarının Metafor
Yoluyla Belirlenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği
Esma DUMANLI KADIZADE
Demokratik Okul Kültürü Stratejisi Ve Faaliyetlerinin Denendiği
Pilot Okullarının Demokratik Okul Kültürü Oluşturma
Bakımından Uygunluğu (Edirne Örneği)
Ethem Nazif BAYAZITOĞLU
568
Maarif Müfettişlerinin Yansıtıcı Denetime İlşikin Görüşleri
Fatma ÖZMEN
Yar Ali METE
558
Sosyal Medya Kullanıcılarının Çokkültürlü Eğitime Dair Algıları
Fadime Koç DAMGACI
Hasan AYDIN
Rafet GÜNAY
559
Wh-Constraints in interlanguage Grammar of Persian EFL
Learners And İts İmplication For Teaching English As A
Foreign Langusge
Fariba Rahimi Esfahani
560
Mathematics Programming Based On Genetic Algorithms
Education
Farshad Kiyoumarsi
461
Toplam Kalite Yönetimi: Köşe Bucak Matematik Projesi
Uygulama Örneği
Fatih DEMİR
Ömer ASLAN
Muhammet YILMAZ
64
Üniversite Öğrencilerinin Devam Listelerinin Kontrolü
Aşamasında insan Faktörünü Azaltmak; Optik Tabanlı
Listeleme.
Fatih ULU
Kadir Kaan GÖNCÜ
532
BÖTE ve Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet
Kullanımına İlişkin Etik Dışı Davranışlarda Bulunma ve Maruz
Kalma Durumları
Fatma AKGÜN
Hasan ÖZGÜR
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Bulunan Öğrenme
Merkezlerinin Milli Eğitim Bakanlığı Programına Uygunluk
Durumunun incelenmesi
Fatma ALİSİNANOĞLU
P.Tuğba ŞEKER
Rana Nur BAŞKAL
Serap ERDEM
Gözde KARAHALİLOĞLU
230
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir
Araştırma; Mersin Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü
Örneği
Fatma ARİK
Lütfi ÜREDİ
Sait AKBAŞLI
507
Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Etkinlik Kavramına İlişkin
Görüşleri
Ferhat ÖZTÜRK
Bilge ÖZTÜRK
227
Özel Yetenek Sınavıyla Üniversiteyi Kazanan Öğretmen
Adaylarının Çeşitli Değişkenlere Göre Okul Deneyimine
Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması
Feryal BEYKAL ORHUN
351
Hikmet Barutçugil’in Ebrularında Efsun Çiçeği
Feryal BEYKAL ORHUN
Şule TEKEŞİ
89
Bazı Meslek Gruplarının Demokrasi Uygulamalarına Yönelik
Gözlem Ve Beklentileri
Feyyat GÖKÇE
533
Psikolojik Danışman Eğitiminde Mesleğe İlişkin Kişisel
Eğilimler
Fidan Korkut Owen
Meliha TUZGÖL DOST
Aslı Bugay
Dean Owen
348
Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Hizmetleri İle Mesleki
Gelişme Etkisi Konusunda Öğretmen Adaylarının Algıları
Filiz AKAR
78
Native Language interference in Learning And Using English
Phrasal Verbs, Seen From The Perspective of The Semantic
Approach, On The Overall English Learning Outcomes
Florim Ajdini
104
Cultural Accommodation of English Translations into Albanian,
İts Relevance To The Overall Translation Cohesion
Florim V. AJDINI
Designing A Multicultural Environment in Primary Education
Florina Shehu
318
Designing A Multicultural Environment in Primary Education
Florina Shehu
319
The Use of Action Researches For Developing Multiculturalism
in The Primary Education
Florina Shehu
Marieta Petrova
381
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dörtgen Ve Aile İlişkileri Algıları
Funda GÜNDOĞDU ALAYLI
Elif TÜRNÜKLÜ
Elif Nur AKKAŞ
419
389
180
Gabriela Kiryakova
Lina Yordanova
Nadezhda Agnelova
286
Flipped Classroom – A Pedagogical Model For Active Learning
293
Gamification in Education
11
Concept of The Curriculum According To The Adapted Physical
Activity For Future Preschool And Primary Teachers
235
Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Ve Öğretmenlerinin Zihin
Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin
Görüşleri (Edirne Örneği)
Galibiye ÇETREZ İŞCAN
Yeşim FAZLIOĞLU
396
Kimya Eğitiminde Kavram Karikatürleri Kullanımı: Gazlar
Konusu
Gamze DOLU
Handan ÜREK
314
Ortaokul Öğrencilerinin Fen Ve Teknolojiyle İlgili Merak
Ettikleri Soruların Konulara Göre Dağılımının Belirlenmesi
Gamze DOLU
İbrahim VESEK
193
Heart Defects (Congenital And Acquired) And Their Prevalence
in School Age Children in The Republic of Macedonia
Gjoko SPASEVSKI
490
The Transition of Preschool Education From The Ottoman
Empire To The Republic of Turkey
Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne Okul
Öncesi Eğitimin Değişimi
Gökçe KURT
317
Okul Öncesi Alanında 2005-2013 Yılları Arasında Yazılan
Tezlerin incelenmesi
Gökçen İLHAN ILDIZ
169
Balkan Ülkelerinde Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin
Kullanımındaki Değişim: 2009-2012 PISA Sonuçlarının
Karşılaştırılması
Gökhan ILGAZ
Durmuş ÖZBAŞI
535
Eğitim Kursuna Katılan Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin
Öğretim Yeterliliği Algıları
Gülay BEDİR
534
Orta Öğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stil Tercihleri (Tokat İli
Örneği)
270
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Zekâ Puanları İle
Öğrenmeye İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkinin incelenmesi
278
342
561
2013 MEB Okul Öncesi Eğitim Programına Göre Çocukların
Gelişim Özellikleri, Gelişim Takip Ve Değerlendirmeye Yönelik
Öğretmen Görüşlerinin incelenmesi
2013 Meb Okul Öncesi Eğitim Programına Göre Fiziksel
Ortamın Düzenlenmesine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin
incelenmesi
Ne Kadar Güçlüler? (PDR Öğrencilerin Genel Olarak Güçlü
Yanları Nelerdir?)
Gabriela Kiryakova
Nadezhda Agnelova
Lina Yordanova
Galena TERZIEVA
Vesselina IVANOVA
Gülay BEDİR
Sevgi BEKTAŞ BEDİR
Esra ÖNKUZU
Gülçin GÜVEN
Dilan BAYINDIR
Ezgi AKŞİN
Elif YILMAZ
Türker SEZER
Gülden Uyanık BALAT
Funda ÖNAL
Nesibe Nur ALHAN
Gülden Uyanık BALAT
Nesibe Nur ALHAN
Funda ÖNAL
Gülen UYGARER
Rahme UYGARER
Şerife ÖZBİLER
218
Çok Kültürlü Eğitim Kavramına İlişkin Öğretmen Adaylarının
Metaforik Algıları
Güler DUMAN
Mustafa ÇETİN
485
İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilim insanı Algıları (Denizli
Örneği)
Gülözge TÜRKÖZ
392
Çocuk Kedi Ve Şiir
Gülseren SAĞSÖZ
Berfin URAL
481
Öğretmen Adaylarının Mesleki Değerlere Yönelik Görüşleri
Gülsüm ÇATALBAŞ
460
Yerel Ekonomik Kalkınmada Mesleki Eğitimin Önemi: Edirne
İline Yönelik Bir Alan Çalışması
Gülüm Burcu DALKIRAN
191
Bir Grup Fen Öğretmeninin Laboratuar Uygulama Ve Deney
Tasarlama Becerileri Konusundaki Görüşleri
Gürcan UZAL
Aytekin ERDEM
Yaşar ERSOY
472
Türkiye’de Eğitim Politikaları Alanında Yapılan Lisansüstü
Tezlerin incelenmesi (2002-2014)
Güven ÖZDEM
140
Tarih Yazımı Ve Öğretimi Bağlamında Herodotos ve
Thukidides
Hacı ÇOBAN
176
A Neglected Dimension in Teacher Training Program:
Professional Deontology
Hakan DİLMAN
520
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Devam Eden
Öğrencilerin Programa Ve Derslere Yönelik Beklentilerinin
Gerçekleşme Düzeyleri
Hale SUCUOĞLU
518
Ekonomik Kalkınma Hedefinden Bin Yıl Kalkınma Hedeflerine:
Türkiye’de Eğitim Kalkınma İlişkisine Dair Bir Çözümleme
Halil BUYRUK
422
Almanca Yapı Bilgisine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Uygulama
Handan Köksal
418
Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımının Çeşitli
Değişkenler Açısından İncelenmesi
Hasan ÖZGÜR
Fatma AKGÜN
Ortaokul 7. Sınıf Matematikders Kitabının Değerlendirmesi
Hatice DEMİRBAŞ
Merve KOÇYİĞİT
471
Sanat Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar İçinde Etkili Öğrenmede
Öğrenci ve Öğretmenin Rolü
Hatice KETEN
171
The Role of Childhood Traumatic Experiences On Predicting
Risk-Taking And Aggression Tendency
Hatice ODACI
Çiğdem BERBER ÇELİK
420
Yazın Dersinde Kısa Film incelemesi
Hikmet Asutay
215
528
İnformal Çevre Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Çevre Etiği
Yaklaşımlarına Etkisinin incelenmesi
Hikmet SÜRMELİ
203
Öğretmen Adaylarının Etkili Dinleyici Profilleri
Hilal KAZU
Demet DEMİRALP
194
Öğretmenlerin Öğrenme-Öğretme Ortamlarındabilişsel
Farkındalık Stratejilerini Kullanma Düzeyleri
Hilal KAZU
Nuray YILDIRIM
525
Tipitop Ve Arkadaşları İle Toprağı Tanıyoruz 5 İsimli
TÜBİTAK Projesinin Sonuçları
Hülya GÜLAY OGELMAN
550
Eğitimde Bilge Liderlik
Hülya Kasapoğlu
Öğretmen Deneyimleri Işığında Birleştirilmiş Sınıf Gerçeği
Hüseyin ANILAN
516
Okul ve Kurum Yöneticilerinin Görev Yaptıları Okul Ya Da
Kurumları Tercih Nedenleri
Hüseyin YOLCU
405
Bilim Şenliğinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının ve Ortaokul
Öğrencilerinin Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi
Hüsnüye DURMAZ
Emrah OĞUZHAN DİNÇER
Aslıhan OSMANOĞLU
382
Köy Okullarındaki 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç
Becerileri, Bilimsel Tutum, Fen Öğrenmeye Karşı Motivasyon
ve Akademik Başarılarının incelenmesi
Hüsnüye DURMAZ
Seçkin MUTLU
241
Knowing Our Learners: Language Learning Strategies And The
Affective Filter Hypothesis
Igballe Miftari
433
Preparatıon And Qualıfıcatıon of Teachers - European Models
And Bulgarıan Specıfıcs
Iliana PETKOVA
49
Possibilities of Intercultural Education
Irena Kitanova
137
Eğitim Örgütlerinde Kültürel Çeşitlilik: Ampirik Bir Uygulama
Işıl UST
Agah Sinan ÜNSAR
364
Comparatıve Characterıstıc of Representatıons About Chıldren
And Pupıls By Contemporary Bulgarıan Parents And Teachers
Ivan DIMITROV
Farklı Ülkelerde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Eğitimde
Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Düzeylerinin
Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Deniz Mertkan
GEZGİN
Cem ÇUHADAR
185
Teacher’s Intercultural Competence In The Classroom
Izeta BABACIC
198
Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanları Ve Öğrencilerinin
Durumlu Öğrenme Yaklaşımını Kullanma Düzeyleri
İ.Yaşar KAZU
Emine BOZU EKŞİ
276
Meslekleşmeden Kadrolaşmaya Okul Yöneticiliği
İbrahim KALYONCU
Mehmet AKTİN
336
570
445
Sınıf Öğretmenlerinin Çokkültürlü Yeterlik Algılarının
incelenmesi
İbrahim KIR
Ayşe Merve YILDIZ
Derya CONTARLI
Ferda AKGÜL
73
Lojistik Konusunda Önlisans Düzeyinde Verilen Eğitimlerin
Ülkemiz Açısından Değerlendirilmesi
İlhan ATİK
74
New Approaches In Vocational Education And The Effects Of
Logistics Sector Upon The Employment
Mesleki Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve İstihdam Konusunda
Lojistik Sektörünün Etkisi
İlhan ATİK
Metin ATAK
127
Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Öğrencilerinin Özel Eğitim
Dersi Sürecindeki Kazanımlarının Belirlenmesi
İlker KÖSTERELİOĞLU
Kemal BAYTEMİR
363
Öz Değerlendirme Yönteminin Etkililiğinin Değerlendirilmesi
İlker KÖSTERELİOĞLU
Ümit ÇELEN
289
The Teacher And The Gifted Child
Jadranka RUNCEVA
Despina SIVEVSKA
142
Students’ Opportunities To Use ICT During The Teaching
Process Andtheir Computer Skills
Jasmina ARMENSKA
Nace STOJANOV
Goce ARMENSKI
268
The Issue of Identıty In The Contemporary Macedonıan
Lıterature
Jovanka Denkova
207
Implementation of The Formative Assessment in Combined
Classes
Jove Dimitrija TALEVSKI
Violeta JANUŠEVA
Milena PEJČINOVSKA
298
Eğitim Örgütlerinde Yönetici Ve Öğretmen Gözüyle Öç Alma
K. Funda Nayir
438
Okul Müdürünün Koçluk Davranışı Ve Sınıf Öğretmeninin İş
Doyumu
Kadriye PÜRÇEK
531
Bulgaristan`Da Malkoçoğulları
Katerina İvanova VENEDIKOVA
118
354
352
152
Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerisi Öğretimine
İlişkin Görüşleri
Volkan ERDOĞAN
Kaya YILDIZ
Yusuf CERİT
Tuncay ÖZDEMİR
Ayhan DİREK
Okul Yöneticilerinde Tükenmişlik (Tekirdağ/Süleymanpaşa
Merkez İlçesi Örneği )
Kenan ÖZDİL
Dilek BAŞTÜRK TÜRKSOY
Yöneticilerin Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama
Uygulamalarına Yönelik Değerlendirmeleri (Tekirdağ İli Örneği)
Kenan ÖZDİL
Hakan BULUT
Testing And Evaluation in The Practical Training of The
Students in The Specialty of „Midwife”
Kremena MITEVA
153
The Role of The Teacher in The Education of The Health
Professionals
Kremena MITEVA
Albena ANDONOVA
397
Öğretmenlerin Mesleki Profesyonellikleri İle İş-Yaşam
Dengesine İlişkin Görüşleri Arasındaki İlişki
Kürşad YILMAZ
Yahya ALTINKURT
555
Eğitimde Çokkültürlülüğe Bir Tehdit: Heteronormatif Okullar
L. Işıl Ünal
72
Üniversitelerde Lisans Düzeyinde Bir Ders Olarak Sevgi
Latif Onur UĞUR
236
“Protect Yourself From Brucellosıs”, A Chapter That Should Be
Part of Health Educatıon For Chıldren of Rural Areas In
Southern Albanıa
71
Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Kamu Personeli Seçme
Sınavı (Kpss) Alan Bilgisi Testi Sorularının incelenmesi
LAURA MEZINI
Zamira Vllaho
Henri Korro
Bledar Late
Levent AKGÜN
Betül GÖK
Zeynep EDE
Emine KAYA
Tuğba ÇAKIR
Burcu KARAATLI
Zeynep OSKAY
28
Unexpectedeventsın The Career Development
Levterova D.
115
The First Foreign Language (English Language) in The
Education System of The Republic of Macedonia
Lulzim ADEMI
116
The Educational Software In The Republic of Macedonia And Its
Use In Albanian Language Classes
Lulzim ADEMI
Lulzim ALIU
107
Mother Language Curriculum And Syllabus In Elementary
School In The Republic of Macedonia
Lulzim ALIU
106
Cultural And Psychosocıal Determınants of The Verbal Abılıtıes
of Chıldren: The Role of The Experıence In The Famıly And
Envıronment
Lulzim MURTEZAN
292
Creativity in Teaching- An innovative Approach in Education
Lulzime Lutfiu Kadriu
529
Yaşam Boyu Öğrenmede Televizyonun Rolü Bağlamında Bir
Gündüz Kuşağı Programı: “Gülben”
M. Yüsra ARSLAN
Zuhal DEMİR
320
Makedonya’da Türkçe Eğitim
Mahmut Celik
Jovanka Denkova.
251
Türkiye Ve İsveç Eğitim Sistemlerinin Yönetsel Açıdan
Karşılaştırılması
Mahmut POLATCAN
205
Multıculturalısm And Innovatıve Approaches In Art Educatıon
Maja Raunik Kirkov
536
International Mobility of The Students From Medical College Trakya University, Stara Zagora in Turkey
Marıya DİMOVA
Hristina MILCHEVA
36
Productıve Strategıes – A Tool For Formıng The Transversal
Competences of The Students Grade 1 – 4 In The Corse of
Educatıon In Mathematıcs
Maria Petrova TEMNIKOVA
17
Productive Strategies – Tool For Forming of Transversal
Competencies of The Primary School Students
Maria Petrova TEMNIKOVA
464
Cartographic Literacy For Pedagogy Students
Marian DELCHEV
121
Modern Methods of Teaching of Social Sciences, Tourism And
Economy
Mariana Lambova
Tonguç Başaran
167
Montessori - Multicultural Education As Educational Choice
Marieta PETROVA
139
The Importance of The Emotional Competence of The Team
Interaction Among Healthcare Professionals
Marieta TODOROVA
Nely PETROVA
103
Longitudinal Determination of The Differences of The Motor
Abilities of Female Students Aged 10 And 12
Marjan MALCEV
Maja MALCEVA
13
Life-Long Education And Adult Education. European Policies
And Strategies
Martin RANCHEV
421
Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının
Eleştirel Pedagojiye İlişkin Görüşleri
Mecit ASLAN
İshak KOZİKOĞLU
68
Eğitimde Demokrasi
Mehmet OKUTAN
321
Gastronomi Eğitimine Yeni Bir Yaklaşım: Sınıf Dışı Eğitim
Mehmet SARIOĞLAN
565
Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylerde Kendini İzleme Stratejisiyle
Yapılmış Araştırmaların İncelenmesi
Mehmet YAVUZ
İbrahim COŞKUN
124
Sanat Eğitiminde Kültürel Kuram
Mehtap KODAMAN
308
Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Öğrenme
Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenlere Göre incelenmesi
Melek DEMİREL
İshak KOZİKOĞLU
İmgehan ÖZKAN
379
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Üniversite Yaşam Durumları
Meltem ACAR GÜVENDİR
Gökhan ÖZKAN
128
Lise Öğrencilerinin Okul Yaşam Kalitesi Algılarının Çeşitli
Değişkenler Açısından incelenmesi: Amasya İli Örneği
Meltem AKIN KÖSTERELİOĞLU
İlker KÖSTERELİOĞLU
522
Özel Öğretim Yöntemleri Dersinin İlköğretim Sosyal Bilgiler
Öğretmen Adaylarının Başarı/Başarısızlık Yüklemelerine Etkisi
Meltem GÖKDAĞ BALTAOĞLU
Hale SUCUOĞLU
112
Anne Baba Tutumları İle Okul Öncesi Dönem Çocuğunun
Bilişsel Gelişimi Arasındaki İlişkinin incelenmesi
Meryem ALTINOK
Didem KILIÇ
505
Türk Yükseköğretim Sistemi İçin Önerilen Finansman
Modellerinin Yapısalcı Ve Neo-Liberal Bakış Açılarına Göre
incelenmesi
Metin ÖZKAN
Betül BALKAR
211
The Significance of Continual Enhancement of Teachers’ Skills
At Research Procedures Application in Primary Education
Milena PEJČINOVSKA
Jove Dimitrija TALEVSKI
Violeta JANUŠEVA
279
Work Project European Track - A Factor For Enhancing
Practical Training of Students
Milena TSANKOVA
Bozhanka BAYCHEVA
9
The Module "Word Processıng" In The Traınıngof Students of
Pedagogıcal Studıes In Informatıon Technologıes
Mima Trifonova
20
Autismandretentioninmental Development, Dynamics And
Problemsin Diagnosis
Mitko Shoshev
368
Interculture And The Literary Discourse
Mito SPASEVSKI
Iran ve Türkiye’de Okul Öncesi Eğitiminin Okullaşmade
Yaşayan Sonrunlar
Morteza GHASEMY AQDAMY
Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Annelerin Ebeveynlik
Algıları İle Çocuklarının Sosyal Beceri Düzeylerinin Çeşitli
Değişkenler Açısından incelenmesi
Muhammed ÖZTÜRK
Songül GİREN
7
442
Muhammed Öztürk
Songül Giren
Erdal Yıldırım
Ünal Şişek
Muhammet YARDIM
Mustafa ÇELİK
Miraç AYDIN
Muhammet YILMAZ
Fatih DEMİR
Ömer ASLAN
394
Yenilenen Okul Öncesi Eğitim Programında Coğrafya Eğitimi
269
Yükselen Paradigmaların Eğitime Yansımaları
458
İşbirliğine Dayalı Okul Yönetimi: Alacabal İlkokulu Örneği
226
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Yeterlilik Düzeylerinin
ve Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algılarının
Belirlenmesi
Muhammet YILMAZ
Lütfi ÜREDİ
Sait AKBAŞLI
569
Öğretim elemanlarının dil kullanma becerileri
Muharrem ÖZDEN
174
Female Weddıng Songs From The Vıllage of Sımnıca Near
Gostıvar
Mujaser Iljazi
401
Nörodidaktik Ve Nörobiyolojik Gelişmeler Açısından Erken
Yaşta Yabancı Dil Eğitiminin Önemi
Mukadder Seyhan YÜCEL
566
Öğretmen Adaylarının Fizik Problemi Çözmede Kullanılandıkları
Öz-Düzenleme Stratejileri ile Fizik Dersi Öz-Yeterlik Algılarının Murat ÇELTEK
İlişkisi
567
Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerine Yönelik
Tutumları ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öz-Yeterlik
Algılarının İlişkisi
Murat ÇELTEK
163
Konușma Biçimleri Ve Fransızca’nın Yabancı Dil Olarak
Öğretilmesindeki Yerleri
Murat DEMİRKAN
Şahika PAT
454
Lise Öğrencilerinin Özgüvenleri ve Bilişsel Farkındalıkları
Üzerine Bir Çalışma
441
Ortaokul Öğrencilerinin Ders Çalışma Sürecinde Bilişsel
Farkındalık Becerilerini Kullanma Düzeylerinin Karşılaştırılması
Murat DURAN
Muhammet DORUK
Abdullah KAPLAN
Murat DURAN
Zeynep Esra UYAR
Abdullah KAPLAN
257
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum ve
Motivasyonlarının Belirlenmesi
Murat KURT
Ahmet ÖZ
Songül KEÇECİ KURT
Fatih ÇERMİK
Sınıf Öğretmenlerinin Serbest Etkinlikler Dersine İlişkin Görüş
ve Sorunları: Bir Durum Çalışması (Şırnak İli Örneği)
Musa SARGIN
Mehmet TAŞDEMİR
426
Meslek Liselerinde Ders Başarısını Etkileyen Faktörler: Esenyurt
Örneği
Mustafa BAHAR
Alparslan ŞAHİN
87
İlkokul Öğrencilerinin Etkili Okul Algısı: Dezavantajlı Okul
Örneği
Mustafa BAHAR
Fatih ÜLKÜ
498
Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dönem Sonundaki Okuma
Performanslarının Metin Türlerine Göre incelenmesi
Mustafa KOCAARSLAN
Akile ERGÜN
Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yıl Sonundaki Sesli Okuma
Kayıtlarının Prozodi Yeterlikleri Açıdan Değerlendirilmesi
Mustafa KOCAARSLAN
Akile ERGÜN
175
Effective Classroom Managers Are Made: Comparison of
Novice And Experienced Teachers’ Perspectives On
“Withitness” And “Classroom Rules” in Classroom Management
Mustafa Onur CESUR
345
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Plazma Fiziği Ve
Teknolojileri Dersine Yönelik Görüşleri
Mustafa Zafer BALBAĞ
117
497
546
296
Üniversite Giriş Sınavlarında Sorulan Coğrafya Sorularına
(2000-2014) Bloom’un Bilişsel Alan Ve Piagetin Formal
Operasyonel Dönem Basamaklarına Göre İncelenmesi
Galileo’dan Lorentz’e, Newton’dan Einstein’a Fen Bilgisi
Öğretmenliği Öğrencilerinin Özel Rölativiteyi Kavrama
Durumları
Mücahit Coşkun
Erol Sözen
Müge AYGÜN
Ümmü Gülsüm DURUKAN
468
Hesap Verebilirlik Diline Dair Bir Çalışma
Münevver ÇETİN
Şamil TATIK
Sıtar KESER
Ayşe DURMAZ
45
Play As A Form And Means For The Formation of Tolerance
And Empathy in Children of Age 5-7 Years
Nadie KARAGYOZOVA
473
Hacettepe Üniversitesi Mezun İzleme Araştırması
Nagihan BOZTUNÇ ÖZTÜRK
Halil ÖZBERK
Suzan Beyza KAPTI
Leyla YILMAZ FINDIK
Selahattin GELBAL
Yüksel KAVAK
483
Ordu İli Merkezindeki Bağımsız Anaokulu Binalarına Ait
Tasarımların “Çocuğa Uygunluk” İlkesi Yönünden incelenmesi
Nalan ARABACI
41
Okulöncesi Dönemde Sosyal Becerilerin Gelişiminde Yaratıcı
Dramanın Yöntem Olarak Kullanılması
Nardane Ece Bülbül
327
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Nano-Teknoloji Ve
Uygulama Alanlarıyla İlgili Görüşleri
Nazlı ÜLKER
Faik Özgür KARATAŞ
214
Aile Katılımlı Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının 60-72 Aylık
Çocukların Farklı Kültürlere Bakış Açısına Etkisinin İncelenmesi
Necla TUZCUOĞLU
Ayşe Betül TUNÇ
15
Cooperatıon As A Form of Socıal Interest In Chıldren At The
Age of 5-7 Raısed In Foster Care Instıtutıon
Nedelina Zdravkova Koleva
479
Ortaokul Matematik Ders Kitaplarının Probleme Dayalı
Öğrenme Yaklaşımının Uygulanabilirliği Açısından
Değerlendirilmesi
Neslihan USTA
Fatih TAŞ
258
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Becerilerinin
İncelenmesi
Nesrin IŞIKOĞLU ERDOĞAN
Yasemin TANRIÖĞEN
521
Öğretmen Güdüsel Desteğinin Etkin Katılım Üzerindeki Etkileri
Neşe ÖZKAL
Cengiz ERDİK
141
An Instructional Design; “Character Education” For Higher
Education Students
Nida Temiz
312
Ortaöğretim Öğrencilerinin Siber Zorba Davranışların Anne
Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin incelemesi
Nilgün BELLİCİ
Erol YALÇINKAYA
161
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Dış Mekânda Oyun Fırsatları
Ve Ebeveyn Görüşleri
Nilgün CEVHER-KALBURAN
477
Sanat Eğitimi Almamış Bireylerin Sanata Katılımı ve
Farkındalık Yaratmak
Nilgün ŞENER
166
Kadın Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Yapma Sürecine İlişkin
Görüşleri
Nuray SEVİNÇ
Ezgi GÖL
413
Özel Okul İle Devlet Okulunun Öğrencilerin Görüşüne Dayalı
Olarak Eğitim Yönünden Karşılaştırılması
Nurcan ÖZKAN
476
Sosyal Bilgiler Dersinde Çoklu Zekâ Temelli Uygulamalar:
Öğretmenler Ne Söylüyor Ne Uyguluyorlar?
Nurcan ŞENER
Yücel KABAPINAR
M. Cihangir DOĞAN
357
Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine
İlişkin Öz Yeterlik inançları
Nuri AKGÜN
Tuncay ÖZDEMİR
Mahmut Remzi SOYSAL
Sümeyra Dilek UYLAS
199
Fen Eğitimi Alanında Bilgisayar Destekli Eğitim Yöntemi İle
Yapılan Çalışmaların Bir İçerik Analizi
Nurullah KORKMAN
Mustafa METİN
Eğitim Örgütlerinde Mikropolitika ve Dağitimci Liderliğin
Uygulanma Sürecindeki Sinirlilik ve Çatişmalar
Oğuzhan BOZOĞLU
219
Öğretmen Adaylarının Gözlemlerine Göre İlkokullardaki İyi
Örnekler
Osman SAMANCI
Ebru OCAKCI
Gökhan YILDIRIM
Pedagojik Formasyon Alan Fen-Edebiyat Fakültesi Mezunlarının
Öğretmenlik Mesleğine Ve Çağdaş Öğretmen Niteliklerine
Yönelik Tutumları
Osman TİTREK
Şerife ÇETİN
Damla BÜLBÜL
A. Gökhan ASLANTÜRK
Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Annelerin Kabul-Red
Düzeyleri İle Sosyal Davranış Denetimleri Arasındaki İlişkinin
incelenmesi
Ozana URAL
Gülçin GÜVEN
Kadriye EFE AZKESKİN
Türker SEZER
Elif YILMAZ
Ezgi AKŞİN
Dilan BAYINDIR
429
Bir Testin Sınıflama Doğruluğunun Kümeleme ve ROC Analizi
İle incelenmesi
Ömay ÇOKLUK
Fazilet TAŞDEMİR
510
Araştırma Etiğine İlişkin Senaryo Denemeleri: Bir Örnek
Uygulama
Ömay ÇOKLUK
Gizem UYUMAZ
453
Tarihsel Süreçteki İslam Eğitim Anlayışları Ve Montessori
Yaklaşımı: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Özgür ERAKKUŞ
İslam MUSAYEV
511
Ortaokul Öğrencilerinin Hoşgörü Eğilimleri İle Demokrasi
Algıları Arasındaki İlişkinin incelenmesi
Özlem BEKTAŞ ÖZTAŞKIN
Mustafa İÇEN
84
Orff Schulwerk Seviye Geliştirme Kursu Katılımcılarının
Profillerinin Belirlenmesine Ve Bakış Açılarının Ortaya
Konmasına Yönelik Bir Durum Çalışması
Özlem ÇELEBİOĞLU MORKOÇ
475
İlkokul Öğrencilerinin Para Kavramına İlişkin Olarak İleri
Sürdükleri Metaforlar
Pembe Başak SİYAMBAŞ
399
Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları Programının
Değerlendirilmesi
Pervin Oya TANERİ
470
294
204
287
Relationship Between Basketball And Physics of The Trajectory
563
Web Tabanlı Eğitim Aracı İle interaktif Matematik Öğretimi:
Öğretmen Aday Görüşleri
444
Biyoloji Eğitiminde Bilimsel Hikâyeler Kullanmanın Öğrenci
Tutumlarına Etkisi
543
132
404
Petya PETKOVA
Teodora SIMEONOVA
Petko VASILEV
Mustafa MUSTAFA
Darina BACHVAROVA
Nadezhda YORDANOVA
Yanko YANKOV
Rahme UYGARER
Fatma TÜRÜÇ
Nigar ÇELİK
Ramazan KUŞ
Ortaokul Milli Tarih Dersi Öğretim Programları Ve Ders
Refik TURAN
Kitaplarının İlköğretimde Tarih Eğitimi Açısından
Değerlendirilmesi
Developing The Interethnic And Intercultural Competencies of
Rozalina POPOVA-KOSKAROVA
The Elementary Education Students In The Republic of
Macedonia Through The Syllabus
Motivation And Participation of Students From Specialty «
Rehabılıtati On Therapist » in Additional internships And
Ruska Paskaleva
Practices
402
New Approach in The Practical Training of Students For
Prevention of Spinal Deformities in Kindergartens
Ruska Paskaleva
Hristina Milcheva
Katya Mollova
Mariyana Petrova
Anushka Uzunova
86
Anne-Çocuk Arasındaki Bağ ve Çocuğun İlk Müzik Deneyimi
Ninniler
S. Özlem KAYA
Berna ÖZKUT
129
Education Technology - A Necessity of The Modern Education
Process
Sabit VEJSELI
Muamer ALA
375
376
478
435
192
Contrıbutıons of Estımable Educatıonalıst of The 2nd
Constıtutıonalıst Perıod Satı` Al-Husrı To Turkısh Educatıon
System
The Promınent Educatıonıst of The Second Constıtutıonal Era,
Emrullah Efendi And Hıs Contrıbutıons To Turkısh Educatıon
System
Sabri Can SANNAV
Sabri Can SANNAV
Eğitim Yönetiminde ‘Rubicon’u Geçmek’: Okul Yöneticilerinin
Çokkültürlü Eğitime İlişkin Perspektifleri
Sabri GÜNGÖR
Vefa Değeri: Öğrenciler Ne Söyledi?
Sabri SİDEKLİ
Yıldıray AYDIN
Sevgi ÇAKIR
Doğa Eğitimi Projesinin Zihinyetersizliği Olan Öğrencilerin
Çevreye Yönelik Sorumlu Davranışları Ve Duyuşsal Eğilimleri
Üzerine Etkisi
Sacit KÖSE
291
Ortaokul 5 – 8. Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik
Tutumlarının Belirli Değişkenler Açısından incelenmesi (SarayTekirdağ Örneği)
Sacit KÖSE
Sefa ÇOBAN
489
İlkokul 1. Sınıfta Ve Okul Öncesinde Uygulanan Uyum Haftası
Programının Değerlendirilmesi-Sinop İli Örneği
Sadiye AVCI DEMİRÖZ
486
İlköğretim Okullarında Kaynaştırma Uygulamalarının
İncelenmesi Amacıyla Yapılan Bir Çalışma-Sinop İli Örneği
Sadiye AVCI DEMİRÖZ
557
Enhancing Teachers' Self Professional Development Using Self
Evaluation Form
Saeed Mohammed Al Mashrafi
367
Göreve Yeni Başlayan Öğretmenlerin Öğretme-Öğrenme
Anlayışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Salih AKYILDIZ
31
Kosova'da Orta Öğretim Düzeyinde Yabancı Dil Türkçe
Öğretimi Açısından Misafir Aile Programı Etkinliği
Salih OKUMUŞ
H.Hüseyin DEMİR
32
Kosova'da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Bir
Dinleme/İzleme Etkinliği: Türkçe Dizi Filmler Ve Etkiler
Salih OKUMUŞ
H.Hüseyin DEMİR
554
“Çokkültürlü Eğitim”: “Irksız Bir Irkçılık” Mı, “Bir Özgürleşim
Pratiği” Mi?
Seçkin Özsoy
443
Türkiye’de Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Eğitimi: Nitel Bir
Değerlendirme
Seda Donat Bacıoğlu
82
Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırmaya İlişkin Görüşleri
509
Teknik Eğitim Fakültelerinden Teknoloji Fakültelerine Geçiş
Sürecinde Yenilikçi Yaklaşıma Sahip Bir inşaat Mühendisliği
Eğitimi Sistemi Modeli Kurgulanması Ve Hayata Geçirilmesi
Selçuk Şimşek
Ali Rıza Erdem
Vesile ALKAN
Serkan SUBAŞI
Yılmaz KOÇAK
Latif Onur UĞUR
Ali ATEŞ
Mehmet EMİROĞLU
Bekir ÇOMAK
Sercan SERİN
Sınıf Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Müzik Derslerine
İlişkin Görüşleri
Sevan NART
556
“-I” Biçimbirimi, İşlevleri, Anlam Alanları Ve Öğretimi Üzerine
Sevgi ÖZTÜRK
147
Kız Teknik Ve Meslek Liselerinde Görev Yapan ingilizce
Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Mesleki İngilizce Derslerinin
Değerlendirilmesi
Sevil BÜYÜKALAN
FİLİZ Elif ANDA
63
Acceptance of Diversity: A Case For Inclusion
Seyithan DEMIRDAG
33
Multiculturalism And interethnic Relations in Education in
Macedonia
Shpresa ADEMI
5
37
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci ve Öğretimine
İlişkin Algılarının Belirlenmesi
Sibel DEMİR
Seda USTA GEZER
Fatma ŞAHİN
Filiz KABAPINAR
391
Patchwork Algoritması İle Yazılmış Masaüstü Ve Mobil Bilgi
Gizleme Uygulamalarının Dayanıklılık Ve Histogram Analizi
Sinan SERBESTOĞLU
Andaç ŞAHİN MESUT
355
Öğretmenlerin Stres Kaynakları Ve Stresle Baş Etme Yolları
(Edirne İli Keşan İlçesi Örneği )
Sinem ENGİN ÖZDİL
Halime TURNA
267
Geometry And Measurement in Mathematics Education of
Primary School Teachers: How To Design And Teach An
Effective Course
Slagjana JAKIMOVIK
383
Multiculturalism And Interculturalism in Education
Snezana JOVANOVA –
MITKOVSKA
384
Self-Evaluatıon In Pre-School - Sıtuatıon, Challenges
Snezana JOVANOVAMITKOVSKA
538
Relıgıous Educatıon In Functıon of Multıculturalısm From
Macedonıan Perspectıve
Snezana MIRASCIEVA
Daniela KOCEVA
For Some Aspects of Macedonıan Multıculturalısm In Textbooks
For Prımary Educatıon
Programmed Teaching of The Subject “Fundamentals of Nature
Science” At The Faculty of Educational Sciences – R.
Macedonia (ICT Tools in Biology Education – Structure of
DNA)
Lise Öğrencilerinin Biyoloji Dersinde Kullandıkları Üst Biliş
Stratejilerinin Başarı Hedef Yönelimleri Ve Öz-Yeterlik Algıları
İle İlişkisinin İncelenmesi
Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Babaların Ebeveynlik
Algıları İle Çocuklarının Sosyal Beceri Düzeylerinin Çeşitli
Değişkenler Açısından İncelenmesi
Snezana MIRASCIEVA
Vlado PETROVSKI
35
356
416
377
Snezana Staveva Veselinovska
Solmaz AYDIN
Sündüs YERDELEN
Songül GİREN
Muhammed ÖZTÜRK
414
Characteristics of Successful Systems For The Evaluation of
Teachers’ Work
Sonja PETROVSKA
253
Inclusive Education - Role of The Teacher And Benefits
Sonja PETROVSKA
341
4+4+4 Eğitim Sistemiyle İlgili Öğretmen Görüşlerinin
Değerlendirilmesi
Suat ÜNAL
Melike ZEYTİNLİ ÜNAL
Taner ALTUN
374
Öğretmen Adaylarının Epistemolojik inanç Ve Güdülenme
Stratejileri Arasındaki İlişkisi
Suat YAPALAK
373
Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz-Yeterlik Algıları İle
Teknopedagojikeğitim Yeterlikleri Arasındaki İlişki
Suat YAPALAK
65
Lıterary Texts of Foreıgn Authors In Serbıan Readers For Lower
Grades In Prımary Schools As A Factor In Overcomıng Cultural
Dıfferences
Sunčica Denić
Nenad Dejković
A Comparative Study of English And Albanian Idioms in
Learning English Language As A Foreign Language
Suzana EJUPI
361
The School Lıbrarıes In The Functıon of Successful Realızatıon
of Modern Educatıon
Suzana Kotovcevska
Tudzarovska Kupeva
360
Docımologıcal Categorıes In The Educatıon Process
Suzana Nikodinovska –
Bancotovska
8
İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Yöneticilerinin
Demografik Özelliklere Göre Teknoloji Liderliği Yeterlilikleri
Süleyman CAN
Alper YORULMAZ
61
Beklenti Kuramı Kapsamında Öğretmen Performans ve Ödülleri
Süleyman GÖKSOY
Türkan ARGON
6
407
182
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda Müze Eğitimi Dersi ve
Uygulamaları
Temel Branşlarda Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğini Tercih
Etme-Ayrılma Nedenleri ve Ayrılma Oranları
Süreyya GENÇ
Hüseyin UYSAL
Şakir ÇINKIR
Gül KURUM
213
Öğretmelerin Sınıf Yönetimindeki Olumlu Davranışlarının
Öğrenci Başarısına Katkısına İlişkin Öğrenci Algıları
Şenay SEZGİN NARTGÜN
Sefer YERLİKAYA
Sümeyra Dilek UYLAS
210
Lise Öğrencilerinde Sanal Zorbalığa Duyarlık Ve Sanal
Mağduriyet Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Şenay SEZGİN NARTGÜN
Sümeyra Dilek UYLAS
Sefer YERLİKAYA
306
Noktalama İşaretlerinin İlköğretim II. Kademe Türkçe Dersi
Öğretim Programlarına Ve Ders Kitaplarına Yansıması
Şenol SANCAK
Mehmet ALVER
562
Ergenlerin Aile Tutumları Üzerindeki Görüşleri Kuşak Çatışması
349
Maddenin Yapısı Ve Özellikleri Konusuna İlişkinanimasyon
Destekli Etkinliklerin Öğrencilerin Fen Öğrenmeye Yönelik
Motivasyonlarına Ve Tutumlarına Etkisi
228
Postmodern Terapilerin Çok Kültürlülüğe Bakış Açıları
Şule BAŞTEMUR
Erdal BAŞTEMUR
451
Bir Durum Çalışması: Çocuk Üniversitesi Programı,
Öğrencilerin Beklentileri Ve Değerlendirmeleri
Şule ÇEVİKER AY
446
Çocuk Üniversitesi Programına İlişkin Veli Görüşlerine Dayalı
Bir Program Değerlendirme Çalışması
Şule ÇEVİKER AY
233
İlkokul 1. Sınıf Öğretmenlerinin Sınıflarında Bulunan 60-72 Ay
Arasındaki Öğrencilerin Okul Ve Derslere Karşı İlgi, Tutum Ve
Motivasyonları Hakkındaki Görüşleri
Taner ALTUN
Caner ÖZDEMİR
Şerife ÖZBİLER
Gülen UYGARER
Rahme UYGARER
Şeyma ULUKÖK
Ebru AYDIN
Kadriye BAYRAM
Mustafa METİN
229
Farklı Branşlardaki Öğretmen Adaylarının Epistemolojik
inançları Ve Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgileri Arasındaki
İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Taner ALTUN
Salih AKYILDIZ
322
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Okul Yöneticisi Görevlendirme
Sistemi Üzerine Bir Politika Analizi
Tarık SOYDAN
335
Educational Context And Continuity in The Transition of
Children From Preschool Toward Primary Education
Tatjana Koteva – Mojsovska
526
Türkçe Eğitiminde Dede Korkut Hikayelerinin Karakter
Eğitiminde Kullanımı: Çalışma Yaprakları
Tazegül DEMİR
300
Physical Capability And Coordination of Students in Grades 9 12
Teodora SIMEONOVA
Petya PETKOVA
Nadezhda YORDANOVA
Yanko YANKOV
Petko VASILEV
Mustafa MUSTAFA
Darina BACHVAROVA
134
Inclusıve Educatıon – The Human Aspect of Educatıon
Teuta SABANI
206
Technology Training Model For Electronic Musical Instruments
of The Future Students-Primary Teachers
Tsanimir BAYCHEV
508
Okul Fiziki Çevresinin Okula İlişkin Algısı (İstanbul İliBaşakşehir Ve Bayrampaşa İlçeleri Örneği)
Tufan KOÇAK
İlkokul Öğrencilerine Yönelik Geliştirilen Trafik Eğitim
Programının Etkililiğinin Değerlendirilmesi
Tuncer Bülbül
Alpay Erdem
Meltem Acar Güvendir
Banu Yaman
Ebru Selçioğlu
29
Yönetim Uygulamaları Ölçeği’ni Türkçeye Uyarlama Çalışması
Tuncer Bülbül
Binali Tunç
Güven Özdem
Meltem Acar Güvendir
201
Okul Yöneticilerinin Değerlere Göre Yönetimleri İle Yenilik
Yönetimlerine Yönelik Öğretmen Görüşleri
Türkan ARGON
Buket İŞERİ
Mehmet İSMETOĞLU
548
Bireysel Psikolojik Danışma Almak İçin Başvuran Danışanların
Problem Alanların incelenmesi
Türkan Doğan
158
Vıews And Opınıons of Teachers Regardıng The Impacts of
Musıc Folklore On Pupıls From Grade I To Grade V “
Ubavka MILOSESKA
512
Günümüz Sanat Eğitimi Bağlamında Güncel Sanat Dersleri Ve
Öğrenci Projelerinden Örnekler
Ü. Ilgaz (ÖZGEN) TOPCUOĞLU
515
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Elektrik Akımı İle İlgili
Kavramlar Hakkındaki Önbilgilerinin Belirlenmesi
Ümmü Gülsüm DURUKAN
Ayşegül SAĞLAM-ARSLAN
23
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Görüntü Çizimi Ve
Görüntünün Özellikleri Hakkındaki Bilgilerinin Belirlenmesi
Ümmü Gülsüm DURUKAN
Müge AYGÜN
3
Rethinking Teacher Competencies To Work in A Multicultural
Environment
Valentina Gulevska
Dimitar Pandev
366
Rethinking Teacher Competencies To Work in A Multicultural
Environment
Valentina Gulevska
Dimitar Pandev
400
Some Regular In The Development of Adult Educatıon In
Bulgarıa
Valentina Nikolova VASILEVA
43
Student Centered Learning in Bulgarian School Education And
Continuing Teacher Training
Valentina SHARLANOVA
21
Laboratory Work in The Training of Students Majoring in
Preschool And Primary School Education
Vanya Petrova
Angel Slavchev
Margarita Peneva
18
Motor Education At Preschool Age – Actuality And Tendencies
Veselina Ivanova
Galena Terzieva
156
Aktif Öğrenme Yöntem Ve Tekninkleri İle Uygulanan Projeye
Dayalıbilim Eğitim Programının Çocukların Bilimsel Süreç
Becerilerine Etkisi
19
Spread the Delayinmental Developmentat The Age of
Primaryschooling, The Distribution And Dynamics in Stara
Zagora
Vesile YILDIZ DEMİRTAŞ
Bilge CAN
Erdi ALTUN
Aslı YİĞİT
Veska Shosheva
Krasimira Benkova
Stefka Dinchiyska
Anton Stoykov
Milena Ilieva
154
Characteristics of The Logical-Mathematical Cognition of The
Children in The Early Childhood Development
Vesna MAKASHEVSKA
56
Cumhuriyetin Halk Eğitimine Örnek Olması Bakımından
“Edirne Halk Dershaneleri”
Veysi AKIN
24
Social Media in The Education
Violeta GEORGIEVA
208
Teaching Macedonian As A Foreign Language
Violeta JANUŠEVA
Jove Dimitrija TALEVSKI
Milena PEJČINOVSKA
30
Relationships Between Childrenin Group (Contemporary
Challenges in Preschool Education)
Violeta Kartselianska
136
The Slavonıc Archeographıc Collectıon In Nub “St. Klıment
Ohrıdskı” In Skopje And Educatıonal Publıshıng
Violeta MARTINOVSKA
138
Characterıstıcs, Methods And Classıfıcatıon of The Musıc –
Dıdactıc Games
Vladimir Talevski
Ivana Temelkoska
501
EFL students’ perceptions about mobile phones for language
learning
Yakup ÇETİN
315
551
EFL Vocabulary Learnıng: Mobıle Phone Versus Self Study
Yakup ÇETİN
Elif GÜRERGENE
514
"Eğitime Dayalı Meritokrasi" Söyleminin Eleştirel Analizi
Yalçın ÖZDEMİR
553
Realist Romanlarda Öğretmen Tipolojileri
Yarali METE
47
İlköğretim Öğretmenlerinin Matematiğe Yönelik Tutumlarının
Öğretmen Özellikleri Açısından incelenmesi
Yeliz ÇELEN
519
Türkiye ve Balkan Ülkeleri Matematik Okuryazarlığı
Performanslarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
Yeşim ÖZER ÖZKAN
Duygu ANIL
Ergül DEMİR
Proje, Performans ve Araştırma Ödevlerinde Etik: Öğrenciler Ne
Söyledi?
Yıldıray AYDIN
Sabri SİDEKLİ
Kasım YILDIRIM
427
Web-Siteleri Yardımıyla Almanca Yabancı Dil Becerilerinin
Geliştirilmesi Ve Yaşam Boyu Öğrenme
Yıldırım TUĞLU
428
Almanca Dil Kurslarında İşitsel Materyallerle Dil Becerilerin Ve
Kelime Haznesinin Geliştirilmesi
Yıldırım TUĞLU
Banu TABAK
467
Rehber Öğretmen Adaylarının Ölçme Ve Değerlendirme Dersine
İlişkin Metaforik Algıları
Yurdagül GÜNAL
304
İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Algılarına Göre Maarif
Müfettişlerinin Öğretimsel Liderlik Rollerini Yerine Getirme
Düzeyleri
Erkan KIRAL
Vedat AKSOY
480
Ortaöğretim 11. Sınıf Öğrencilerinin “Tozlaşma” Hakkındaki
Bilgi Düzeyleri
Zübeyde CAN
Serap IŞIK
111
Bazı Kişisel Değişkenlere Göre Sınıf Öğretmenlerinin Okulun
Organik Örgütsel Yapısına İlişkin Algılarının incelenmesi
Yusuf CERİT
Nuri AKGÜN
Tuncay ÖZDEMİR
Kaya YILDIZ
544
Eğitimde Anadil Uluslararası Ve Ulusal Belgeler Ve İki Dilli
Eğitim İstekleri
Yücel Atila Şehirli
439
Öğretmen Adaylarının “Öğretmenlik Uygulaması” Dersine
Yönelik Görüşlerinin incelenmesi (Trakya Üniversitesi Örneği)
Yücel Atila Şehirli
440
Öğretmen Adaylarının “Sosyal Bilgiler Öğretimi” Dersinde
Portfolyo Kullanımına İlişkin Nitel Bir Çalışma
Yücel KABAPINAR
101
Temel Eğitimin Başlangıç Aşamasındaki Bilgi Ve İletişim
Teknolojilerinin Entegre Özelliği
Yüliya Donçeva
100
Bulgaristan Cmhuriyetinin Ana Okullarindaki Karışık Yaş
Grupları - Gerçekler Ve Eğilimler
Yüliya Donçeva
Fatme Yamakova
434
231
224
40
Protection From Intestinal Parasites Objective To Improve
Children's Education And Communication
Project - Based Education of The Students in The Specialty of
"Midwife"
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Psikolojik
Danışman (Rehber Öğretmen) Kavramına İlişkin Algılarının
Metafor Analizi Yöntemiyle İncelenmesi
Zamira VLLAHO
Laura MEZINI
Arjeta XHEMALI
Marsel VLLAHO
Henri KORRO
Zdravka ATANASOVA
Zehra Nesrin BİROL
541
Okul Öncesinde Matematik Eğitimine İlişkin Öğretmen
Uygulamalarının Sınıf Ortamına Yansıması
Zehra Saadet ÖZDEMİR
Çağlayan DİNÇER
85
Tanzimat Dönemi Eğitim Sistemi
Zerrin BALKAÇ
328
Assessment Literacy For EFL Language Teachers Testing
Writing
Zeynep ÇOLAKOĞLU SABURLU
183
‘Bilim İle Sanat Buluşması’ Eğitim Programı İle Çocukların
Bilim - Sanat Entegrasyonu Algılarının Belirlenmesi
Zeynep Merve OSKAY
Esi TAVİLOĞLU
Vesile Yıldız DEMİRTAŞ
252
Farabi Değişim Programının Sosyal Ağ Analizi: Öğrenci
Hareketliliği
Zeynep UĞURLU
390
Integrated Education Initiatives in Macedonia
Zojka Naskova
122
"Parents’ Personality, Perceived Parenting Style And
Sociometric Status of Fifth Grade Pupils"
Zoran MIHAJLOVSKI
60
Medyada 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Sistemi
Zuhal DEMİR
M. Yüsra ARSLAN
250
245
246
Güzel Sanatlar Fakültesi Ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Resim –İş Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin ‘Sanatta
Yaratıcılık’ Kavramına İlişkin Görüşleri
Konservatuar Müzik Öğrencileri İle Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümümüzik Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin ‘Sanatta
Yaratıcılık’ Konusuna İlişkin Görüşlerinin incelenmesi
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğrencilerinin “Sanatçı Ve
Görsel Sanatlar Öğretmeni” Kavramlarına İlişkin Sahip
Oldukları Metaforik Algıları
53
19. Yüzyılda Bir Eğitim Rönesansı Denemesi (Selanikte Eğitim
Uygulamaları)
83
Fen Ve Teknoloji Öğretiminde Kavram Öğretimi Ve Kavram
Yanılgılarının Giderilmesinde Kullanılan Yöntemlerin Çeşitliliği
55
Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylerde Kendini İzleme Yöntemiyle
Yapılmış Araştırmaların incelenmesi
Zühal DİNÇ ALTUN
Yelda ÇILDIR
Zühal DİNÇ ALTUN
Çağlar ARAZ
Zühal DİNÇ ALTUN
Esra AL
385
Özel Dershaneler Eşitsizliğe Mi Yol Açmakta, Yoksa Eşitliği Mi
Sağlamaktadır?
517
Türkiye ve Japonya Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması
Sevilay YILDIZ
Mehtap YILDIRIM
Fatih YALÇIN
Demet BAYCAN
Ender KAHRAMANOĞLU
574
The Problems from Mathematical Olympiads in the Teaching
of Students - Future Primary School Teachers
H. MELEMOV
575
Semantic Classification of the Turkish Names of the Villages in
the Smolyan Region
E. NIKOLOVA
V. KRASTANOVA
M. MIHAYLOV
576
Archaisms and borrowings of languages in contact in the regions Zarije NUREDINI
of the Balkans
577
Developing Intercultural Communicative Competence in Foreign Blerta DEMIRI
Language Teaching
90
Learnıng The Methodology of Mathematıcal Problem Solvıng
In Elementary Educatıon
Metodi Glavche
Katerina Anevska
Risto Malcheski
480
Ortaöğretim 11. Sınıf Öğrencilerinin “Tozlaşma” Hakkındaki
Bilgi Düzeyleri
Zübeyde CAN
Serap IŞIK
102
The Connection Of Some Cognitive Functions and
Developmental Characteristics Of The Student
Leonora JEGENI
POSTER SUNUMLAR
Bildiri Adı
Yazar/lar
222
Lecture – Modern Aspects
197
Partıcıpatıon of The Patıont As A Subject In The Traınıng of
Healthcare Specıalısts
Albena ANDONOVA
Kremena MITEVA
ALIE HAVALYOVA
OKEAN KOSTOV
NEJDIE ISMAIL
ALIE HAVALYOVA
OKEAN KOSTOV
NEJDIE ISMAIL
Bildiri No
196
274
The Most Preferred Method For Control And Evaluatıon of
Healthcare Specıalısts In Hıghter Medıcal School
Ortaöğretimde Taşımalı Eğitim Uygulaması Sorunları Ve
Çözüm Önerileri Hakkında Yönetici Görüşleri (Kdz.Ereğli
Örneği)
Ayhan DİREK
Volkan ERDOĞAN
216
İlköğretim Sanat Eğitiminde İç-Dış Mekân Birarada Resim
Örneklerinin Görsel Algıya Etkisi
Aylin BEYOĞLU
232
Oyuncak Kütüphanelerine Genel Bir Bakış
Ayşegül ÇELİK
239
The Care Trends in Elderly Population
Bagryana ILIEVA
380
İlk ve Ortaokul Yöneticilerinin Çoklu Zekâ Alanları İle
Liderlik Stilleri Arasındaki İlişki
Celal Gülşen
393
6-8. Sınıf Öğrencileri İçin En Çok Tercih Edilen Okuma
Kitaplarının PISA Okuma Alanı Ve Türkçe Öğretim Programı
Temel Becerilerini Karşılama Düzeylerinin incelenmesi
Emel Dinç
302
Lesson Study: Observation And Feedback in The Education of
Teacher Candidates
297
Are General Practitioners Satisfied With Their Postgraduate
Training Program?
299
Motivation Rate Among Postgraduate Students in General
Medicine
284
Yetişkinlere Verilen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin
Güvenlik Kültürü Oluşumuna Etkisi
Gizem AKALP
Bülgan TOMAÇ
272
2009 – 2012 Yılları Arasında, İstanbul İli Arnavutköy,
Ataşehir, Bakırköy, Bağcılar, Beyoğlu, Esenler, Kartal,
Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli İlçe Belediyelerinin Eğitime
Katkılarının Analizi
Habil TAMER
135
Playing Games As An Interactive Environment For Education
And Training
Maria BECHEVA
Nikola VAKRILOV
44
Presentation of Health Professions At Medical College of
Trakia University
Hristina MILCHEVA
Marıya DİMOVA
285
Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantılarının Niteliği ve
Alınan Kararların Etkililği
İbrahim KALYONCU
Gamzegül ENGİN
58
2003-2013 Yılları Arasında Uygulanan Eğitime İlişkin Sosyal
Politikaların Analizi
İmran Bayrakdar
76
333
79
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Zorunlu Staj Yeri
Seçimlerinde Sektörel Tercihlerin incelenmesi; Lojistik
Bölümü Örneği.
Ortaokul 7.Sınıf Öğrencilerinin Dörtgenleri Sınıflandırma
Konusundaki Becerilerinin Uzamsal Yetenekleri Açısından
İncelenmesi
Fizik Okul Laboratuvar Uygulamalı Derslerde VebTeknolojilerin Kullanımı
Galini REKALIDOU
Efthimia ANDREADOU
Fani MOKAITI
Evangelia PAPASTRATAKI
G. Petrova
G. Foreva
R. Asenova
G. Petrova
G. Foreva
R. Asenova
Mehmet Arda YILMAZ
Kadir Kaan GÖNCÜ
Merve KOÇYİĞİT
Rafet Şahbazov
Oktay Hasanov
Rasim Abdurazaqov
Romik Taqıyev
Ruska Paskaleva
Hristina Milcheva Katya Mollova
Mariyana Petrova
Anushka Uzunova
81
XXI Asır Sinergetik Egitim Asrı
25
New Approach in The Practical Training of Students For
Preventıon of Spinal Deformities in Kindergartens
164
Lojistik Programı Başarı Durumu Analizi
Selçuk DURANLAR
242
The Methods of Playng Games in The Training of The Medical
Specialists
Sylvia KYUCHUKOVA
240
Developing in The Students With Medical Specialties Training
Competencies For Working With Children Deprived of
Parental Care
Sylvia KYUCHUKOVA
281
2002-2013 Yılları Arası Uygulanan Eğitim Politikaları ve
Yerel Yönetimlerin Eğitime Katkısı
Yasemin Kılınç
225
The Students’ Motivation in Health Care to Improve Their
Communication Skills
Zdravka ATANASOVA
Silviya KYUCHUKOVA
69
Getting Know To Endangered Species in Turkey
Türkeye’deki Nesli Tükenmekte Olan Türleri Öğrenmek
Zeynep AKDAĞ
430
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kendi Kendine Öğrenme
Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından incelenmesi
Cana ACAR
İzzet KARA
Fatma TAŞKIN EKİCİ
70
6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Sonrası
Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Anadolu Öğretmen
Liselerinin Yeri (Sinop İli Örneği)
Engin BAYRA
Hakan SÜZGÜN
Download

Kabul Edilen Bildiriler