Adı Soyadı:
Öğr. Gör. Dr. Necmi Aytan
E-Posta:
[email protected] / [email protected]
Birimi:
Eğitim Fakültesi/ Hukuk Fakültesi
Bölüm:
Türkçe Eğitimi
Ana Bilim Dalı: Türkçe Eğitimi
Telefon:
4519
Kişisel Web Sayfası:
http://www.necmiaytan.com
Öğrenim Bilgileri
Lisans
:Celal Bayar Üniversitesi-Fen Edebiyat Fakültesi-05.07.2002
Yüksek Lisans
:Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Eğitim Bilimleri
Enstitüsü - Türkçe Eğitimi-06.01.2012
Doktora
:Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü - Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı - 09.07.2014
Yüksek Lisans Tezi
1- Aytan, N. (2012). İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarındaki
Masal Ve Hikâyelerin Karakter Eğitimi Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans
Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,
Çanakkale.
Doktora Tezi
1- Aytan, N.(2014). Türkçe Derslerinde Yaratıcı Okuma Uygulamaları,
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi, Çanakkale.
Yabancı Diller
İngilizce:
C1
Arapça:
B2
İlgi Alanları
Okuma Eğitimi, Okuryazarlık, Okuma Motivasyonu, Hızlı Okuma, Okuduğunu
Anlama, Ekrandan Okuma, Görsel Okuma, Karakter Eğitimi, Dinleme Eğitimi,
Edebiyat Eğitimi, Çocuk Edebiyatı
Yayınlar
SCI, SSCI ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde
yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet
türünden yayınlar dışındaki makale
1- Kurudayıoğlu, M, Baş, B. ve Aytan, N. (2013). 7. sınıf Türkçe ders
kitaplarındaki hikâyelerin karakter eğitimi açısından incelenmesi. Ana Dili
Eğitimi Dergisi, 1(4), 22-37.
2- Tunçel, H & Aytan, N. (2013). İki Dilli Öğretmen Adaylarının Görsel Okuma
Ve Yazılı İfade Becerilerinin Değerlendirilmesi Turkish Studies - International
Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/12 Fall 2013, p. 1321-1343, ANKARA-TURKEY
Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri
1- N. Aytan, E. Yeşilyurt, Analyzıng Of Faıry Tales And Storıes Of Turkısh
Second Grade Educatıon Books In Term Of Character Educatıon, IV
Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi,sf. 2096-2107 Mayıs 2012,İstanbul,
Türkiye.
2- E. Yeşilyurt, N. Aytan, Drama Yoluyla Okuma Eğitimi Etkinlikleri, IV
Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi,sf. 2088-2094 Mayıs 2012,İstanbul,
Türkiye.
3- M. Kurudayıoğlu, B. Baş, N. Aytan, 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki
Hikâyelerin Karakter Eğitimi Açısından İncelenmesi,V Uluslararası Eğitim
Araştırmaları Kongresi, Haziran 2013, Çanakkale, Türkiye
4- A. Kılınç, N. Aytan, E. Yeşilyurt, Koca Dev ile Peri Kızı Masalının
Bağdaşıklık, Tutarlılık ve Metin Elementleri Açısından Değerlendirilmesi, V
Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Haziran 2013, Çanakkale, Türkiye
Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri
1- Yüce, K. ve Aytan, N. (2014). Türkçe Dersi Programlarında Temel Dil
Becerileri, VI International Congress of Educational Research, Hacettepe
University: Ankara.
2- Tok, M. ve Aytan, N. (2014). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Dinleme
Becerisi Hakkındaki Görüşleri: Odak Grup Görüşmesi, VI International
Congress of Educational Research, Hacettepe University: Ankara.
Ulusal
sempozyum,
kongre,
kurs
(workshop)
düzenlenmesi
gibi
etkinliklerde görev almak
1- Dil Değerlendirme Kriterleri ve Öğretim Yaklaşımları Çalıştayı, Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi
(TÖMER), 2012
2- Gençliğin Sorunları Çalıştayı (Ben Bu Ülkenin Geleceğiyim), Isparta İl Milli
Eğitim Müd., Öğretmenevi Konferans Salonu, 2013)
Üye olunan bilimsel kuruluş
1- International Reading Association (IRA)
2- Uluslararası Okuma Araştırmaları Derneği
3- The Colorado Council of the International Reading Association
Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev ya da katkı
1. SDÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi. Dr.
2.Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi. Dr.
Uluslararası Antalya Üniversitesinde Verdiği Dersler:
Yabancılara Türkçe Öğretimi 1
Yabancılara Türkçe Öğretimi 2
Türk Dili 1
Türk Dili 2
Download

CV - Uluslararası Antalya Üniversitesi