MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ
YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA BAŞVURU KRİTERLERİ
1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. maddesinin b fıkrasının 2. bendi uyarınca yapılacak
yabancı dil sınavından en az 65 puan almak (Bilim/sanat alanı yabancı bir dilde olanlar, yabancı dil
sınavına başka dilden girmek zorundadır).
2. a) Fen ve sağlık alanlarında, en az bir adet SCI, SCI-E, kapsamındaki dergilerde yayınlanmış bir
makale (vaka raporu, editöre mektuplar, ön bildiri, teknik özet vs. bu kapsamda sayılmaz) olmak üzere
madde A-B-C-D-E-F kapsamında 60 puan sağlamış olmak.
b) Diğer alanlarda, en az bir adet ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış bir
makale (vaka raporu, editöre mektuplar, ön bildiri, teknik özet vs. bu kapsamda sayılmaz) olmak üzere
madde A-B-C-D-E-F kapsamında 60 puan sağlamış olmak.
3. Yardımcı Doçentlik kadrosuna yeniden atamalarda;
a) Bir önceki atamadan sonra Madde A-B-C-D-E-F kapsamında 30 puan sağlamış olmak.
DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA BAŞVURU KRİTERLERİ
1. Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen kriterleri sağlayarak doçent unvanını almış olmak,
2. İlan edilen doçentlik temel alanına uyumlu olmak,
PROFESÖRLÜK KADROSUNA ATANMA BAŞVURU KRİTERLERİ
1) Fen ve sağlık alanlarında, Doçent unvanını aldıktan sonra 2547 sayılı yasanın gerekli gördüğü süre
ve şartlara ilaveten, doçentlik unvanı için yayın dosyasına konan tüm eserler hariç olmak üzere, en az
bir tanesi birinci isim veya başlıca yazar olarak SCI veya SCI-E kapsamındaki dergilerden birinde
yabancı dilde yayınlanmış ya da DOI numarası alınmış makalesi (vaka raporu, editöre mektuplar, ön
bildiri, teknik özet vs. bu kapsamda sayılmaz) bulunmak şartıyla toplamda madde A-B-C-D-E-F
kapsamında 150 puan almış olmak.
2) Diğer alanlarda, Doçent unvanını aldıktan sonra 2547 sayılı yasanın gerekli gördüğü süre ve
şartlara ilaveten, doçentlik unvanı için yayın dosyasına konan tüm eserler hariç olmak üzere, en az bir
tanesi birinci yazar olarak yabancı dilde yayımlanmış ulusal ya da uluslararası özgün bir eser (vaka
raporu, editöre mektuplar, ön bildiri, teknik özet vs. bu kapsamda sayılmaz) olmak üzere toplamda
madde A-B-C-D-E-F kapsamında 150 puan almış olmak.
Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama
A. YAYINLAR VE ATIFLAR
1. a) SCI (Science Citation Index), SCI Expanded, SSCI (Social
Science Citation Index) ve AHCI (Arts&Humanities Citation
Index) kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler
40 puan / makale*
b) Üniversiteler arası kurul tarafından kabul edilen
uluslararası alan indeksi kapsamındaki dergilerde yayınlanan
makaleler
30 puan / makale*
c) Uluslararası tanınmış yayınevleri tarafından İngilizce,
Almanca, Fransızca dillerinden birinde yayınlanmış
uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
50 puan / kitap*
20 puan / kitap bölümü*
d) Vaka raporu, editöre mektuplar, ön bildiri, teknik özet vs.
15 puan*
2. Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI
ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı
kapsamlardaki kongre kitabında tam metni veya özeti
yayınlanmış bildiriler.
15 puan / tam metin*
8 puan / özet*
3. SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamı dışındaki
uluslararası indeksler kapsamındaki dergilerde yayınlanan
makaleler.
15 puan / makale*
4. Ulusal hakemli dergilerde yer alan makaleler
10 puan / makale*
5. Uluslararası Atıflar (kendi makalesine atıflar hariç)
(a)Uluslararası nitelikte alınan her bir atıf için (A.1 grubu
indeksler)
(b) Yabancı dilde "textbook" ya da yabancı dilde referans
kitaplardaki atıflar (Atıflardan en fazla 10 puan dikkate
alınır)
6. İkinci madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde
sunulan ve tam metni yayınlanmış bildiriler
Uluslararası
Ulusal
Uluslararası
Ulusal
2 puan / atıf
5 puan / atıf
10 puan / tam metin*
8 puan / tam metin*
3 puan / özet*
2 puan / özet*
7. Ulusal/Uluslararası yayınevleri veya Üniversiteler tarafından
yayınlanan Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı (Adayın
kendi bilim alanı ile ilgili olmalıdır).
Kitap değerlendirme yazısı
Kitap bölümü değerlendirme yazısı
Ansiklopedide bir bölüm, derleme dahil
Ansiklopedide bir madde tanımlaması
30 puan / kitap*
15 puan / bölüm*
8. Kitap veya kitap bölümü çevirmenliği (Adayın kendi bilim
alanı ile ilgili olmalıdır).
15 puan / kitap**
5 puan / bölüm**
9. Uluslararası kitaplar ve çağrılı derleme dergilerinde yer almış
olan ve adayın adı ile anılan kişiye özgü denklem, şema,
şekil, resim, sendrom ve tablolar
40 puan*
5 puan / kitap*
2 puan / bölüm*
20 puan / bölüm*
5 puan / tanım*
B. KONGRE VE KONFERANSLAR:
(Sözlü sunulan, tarihi yeri belli olan yayınlanmamış sunumlar)
10. a) Uluslararası kongrelerde davetli konuşmacı olmak
b)Yurtdışında ders, konferans vb. vermek
15 puan
10 puan
11. a) Ulusal kongrelerde davetli konuşmacı olmak
(belgelendirilmesi gerekir)
b) Yurtiçinde, konferans vermek ve davetli konuşmacı
olmak.
10 puan
12. Panellerde davetli konuşmacı olmak.
Uluslararası
Ulusal
4 puan
10 puan
4 puan
C. HAKEMLİK VE EDİTÖRLÜK:
13. SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde
adayın adının yayın kurulu üyeliği
Bu dergilerde editörlük
Bu dergilerde hakemlik
20 puan / dergi
30 puan / dergi
3 puan / makale
14. a) 3. madde kapsamındaki uluslararası indekslere giren
dergilerde editörlük veya yardımcılığı
b) 3. madde kapsamındaki uluslararası indekslere giren
dergilerde hakemlik
10 puan /dergi
15. Ulusal hakemli dergilerde editörlük
Ulusal hakemli dergilerde editör yardımcılığı veya yayın
kurulu üyeliği
Bu dergilerde hakemlik
8 puan / dergi
4 puan / dergi
16. Yabancı dilde yazılmış uluslararası kitaplarda editörlük
40 puan / kitap***
17. a) Türkiye'de yazılmış ve yayınlanmış kendi alanı ile ilgili
kitaplarda editörlük ("proceeding", kongre derleme kitapları
hariç)
b) Türkiye'de yazılmış ve yayınlanmış kendi alanı ile ilgili
kitaplarda editör yardımcılığı ("proceeding", kongre derleme
kitapları hariç)
c) Kongre, sempozyum bildirilerinden oluşan kitaplarda
editörlük
d) Kongre, sempozyum bildirilerinden oluşan kitaplarda
editör yardımcılığı
25 puan / kitap***
2 puan / makale
2 puan / makale
15 puan / kitap
15 puan / kitap***
10 puan / kitap
D. EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YÖNETİM FAALİYETLERİ:
18. Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
Yüksek lisans tezi
Doktora tezi
19. Sonuçlandırılmış bilimsel proje raporları
NATO, NSF, AB çerçeve programları kapsamındaki ve
benzeri Uluslararası kuruluşlarca desteklenmiş projeler
TÜBİTAK, DPT ve benzeri Ulusal kuruluşlarca desteklenmiş
projeler
BAP birimince desteklenmiş projeler
20.a) Bir kurum ya da kuruluş tarafından talep edilen bilimsel
raporlar
b) AB projelerinde proje yöneticisi, koordinatör olmak
AB projelerinde ortak olmak
5 puan / tez*
10 puan / tez*
60 puan / proje**
40 puan / proje**
5 puan / proje**
6 puan / rapor**
10 puan
5 puan
21. Ön lisans, lisans ve/veya lisansüstü düzeyde ders verme
Önlisans/Lisans/Lisansüstü Öğrenci Danışmanlığı
2 puan / ders
5 puan / yıl
E. ÖDÜLLER VE DİĞER HİZMETLER:
22. Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri dışında kalan bilimsel
ödüller)
Uluslararası Ödüller
Ulusal Ödüller
Üniversite Ödülleri
30 puan / ödül****
15 puan / ödül****
15 puan / ödül****
23. Patent puanı
Uluslararası
Ulusal
50 puan / patent****
25 puan / patent****
24. Bir aydan uzun süreli bilimsel araştırma için alınan
uluslararası burslar (kongre destekleri vb. hariç)
10 puan 3 aydan uzun süreli burs
5 puan 1-3 ay süreli burs
25. Bildiri kitaplı bilimsel kongre düzenleyenler listesinde
bulunmak
Uluslararası kongre
Ulusal Kongre
26. Sempozyum, konferans, kongre bilim/danışma kurulu
üyeliği; Tübitak, BAP vb projelerde hakem, panelist, raportör
olarak görev almak
10 puan / kongre*****
5 puan / kongre*****
3 puan
F. SANAT DALLARINDAKİ ETKİNLİKLER:
Ulusal
27. a) Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile
40
kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje
uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb)
b) Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları
ile jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek
(sempozyum, festival, çalıştay bienal, trienal, gösteri,
dinleti, gösterim vb.)
Uluslararası
60
15
30
5
10
8
10
29. Jürili sanat ve tasarım organizasyonlarında ödül almak
20*****
30*****
30. Alanla ilgili jürilerde görev almak (her bir görev için)
5
10
31. Sempozyum, konferans, kongre, panel, festival, çalıştay
gibi sanatsal etkinlikleri düzenleyenler listesinde yer almak.
5
10
32. Sanat ve tasarım dergilerinde yer alan makaleler
10
20
33. Sanat ve tasarım dergilerinde editörlük veya yayın kurulu
üyeliği
8
15
28. a) Sanat yapıtlarının yayınlarda yer alması (kitap, katalog,
dergi, belgesel film)
b) Özgün sanat eserlerinin, tasarımların ya da yorum
çalışmalarının(telif haklarının ya da projelerin) sanat, eğitim
ve kültür kurumlarınca ya da özel koleksiyonerlerce satın
alınması; proje bedeli ve telif hakkı ödenmiş veya sanat
yapıtının alımı yapılmış olması koşuluyla sinema
televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya
gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin
uygulanmış olması
34. Tablolardaki kriterlerde yer alan, kriterlerden her hangi
birinde olabilecek kabul edilebilir bir yetersizlik, diğer
kriterlerdeki üstün başarılarla kapatılabilme hususunda veya yeni
kurulan, gelişim sürecinde olan, akademik personel temininde
güçlük çekilen birimlerin ihtiyacını karşılamak üzere karar
vermeye birimlerin teklifi üzerine Üniversite Senatosu yetkilidir.
Ortak Çalışmalarda Puan Dağılımı:
* Yayınlar: (A) kapsamındaki ortak çalışmalarda puanlar, danışmanlığında yapılan lisansüstü
öğrencileri ile yapılan yayınlar tek yazar sayılmak üzere; yazar sayısına göre aşağıdaki şekilde
hesaplanır.
Yazar Sayısı
1. Yazar 2. Yazar 3. Yazar 4. Yazar ve üstü
Tek Yazar
İki Yazar
1
1
1
Üç Yazar
0,7
0,60
0,50
Dört Yazar ve üstü 0,6
0,50
0,40
0,30
Toplam puanlar
** Çevirmen, rapor, proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacı,
*** Editör,
**** Ödül alanlar, patent sahibi veya
***** Düzenleyici sayısına eşit olarak bölünecektir.
Download

Öğretim Üyeliğine Atanma Kriterleri