T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
KİŞİSEL FAALİYET RAPORU
(01 Eylül ……….- 30 Ağustos ………)
Bölüm / Program:
Adı, Soyadı ve Ünvanı:
İdari Görevi (varsa):
1.
YAYINLAR
Makale
Kitap
Uluslararası
 Tümü*
 SCI, SSCI ve AHCI kapsamında
Ulusal
Toplam
* SCI, SSCI ve AHCI kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın tüm uluslararası yayınlar.
Yayın Türü
Makale
(Uluslararası-SCI)
Makale
(Ulusal)
Yayının Künyesi
2. BİLİMSEL TOPLANTILAR
a) Katıldığı toplantı sayısı
Sunulu*
Ulusal
Uluslararası
Toplam
* Kongre, panel konuşması, konferans, seminer vb.
Konferans
Konusu
Tarihi ve Yeri
Katılanlar
Sunusuz
Kitap Bölümü
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Panel
Konusu
Tarihi ve Yeri
Katılanlar
Sempozyum ve Kongreler
Konusu
Tarihi ve Yeri
Katılanlar
Seminer
Konusu
Tarihi ve Yeri
Katılanlar
Teknik Geziler
Konusu
Tarihi ve Yeri
Katılanlar
b) Bildiri Sayısı
Tam Metin
Bildiri*
Özet
Bildiri*
Uluslararası
Ulusal
Toplam
* Özet kitabı basılmamış kongrelerde sunulan bildiriler yazılmayacaktır. Ekte bildiri tam metnine / özete ait bir
kopyayı veriniz.
Yayın Türü
Bildiri
(Uluslararası-Tam
Metin)
Bildiri
(Uluslararası-Özet)
Bildiri
(Ulusal-Tam Metin)
Bildiri
(Ulusal-Özet)
*Ekte yayına ait bir kopyayı veriniz.
Yayının Künyesi*
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
3. BİLİMSEL ATIFLAR
Atıf indekslerinde (Citation Index) yeralan yayınlara yapılan atıflar*
Adet
Atıf yapılan makale
Yapılan atıf
*Ekte tarama sonuç sayfasını (Ulakbim, Web of Science, Scopus gibi) veriniz.
Tabloda verilen sayıları aşağıdaki formata göre detaylandırınız.
1. Atıf yapılan makale adı:
Atıf sayısı:
2. Atıf yapılan makale adı:
Atıf sayısı:
4. ARAŞTIRMALAR / PROJELER
Projeler:
PROJE ADI
GÖREVİ
Yürütücü
Araştırmacı
Araştırmacı
Bilimsel ve Teknik Raporlar:
Yayın Türü
Rapor
Teknik Rapor
Çalışmanın Künyesi
PROJE TÜRÜ
BAP
DPT
TÜBİTAK
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
5. EĞİTİM-ÖĞRETİM
Verdiği önlisans-lisans düzeyindeki dersler:
Akademik
Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
T
U
Öğrenci
Sayısı
Haftalık Saati
T
U
Öğrenci
Sayısı
Güz
Bahar
Verdiği lisansüstü düzeyindeki dersler:
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
Bahar
Yönetilen Tezler:
Tezin Adı
Tezin Türü
Tezi Yapan
6. ÖDÜLLER
Ödülün Adı
Ödülü Veren Kuruluş
Ödül Alınan Çalışma
Tarih
Dersin Adı
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
7. HAKEMLİK / EDİTÖRLÜK / YAYIN KURULU ÜYELİĞİ / BİLİMSEL-SANATSAL
TOPLANTI DÜZENLEME FALİYETİ
Hakemlik Yapılan Dergiler* (Uluslar arası ve ulusal)
 Dergi adı, tarandığı indeks, (…../….. tarihinde)
Editörlük Yapılan Dergiler* (Uluslar arası ve ulusal)
 Dergi adı, tarandığı indeks, (…../….. tarihleri arasında)
Yayın Kurulu Üyeliği Yapılan Dergiler* (Uluslar arası ve ulusal)
 Dergi adı, tarandığı indeks, (…../….. tarihleri arasında)
Düzenlenen Bilimsel-Sanatsal Toplantı* (Uluslar arası ve ulusal)
 Toplantı adı, Tarihi Organizasyondaki Görevi, (…../….. tarihleri arasında)
*İlgili konulardaki görevlendirme yazıları veya bu aktivitelerde yer aldığının gösterir belgeler ekte sunulmalıdır.
8. KURUMSAL KATKI
İdari görevler: (ekte atama yazılarının bir örneğini veriniz)
 Müdür Yardımcılığı (…../….. tarihleri arasında)
 …………. Bölüm Başkanlığı (…../….. tarihleri arasında)
 …………. Bölüm Başkan Yardımcılığı (…../….. tarihleri arasında)
Jüri Üyelikleri: (ekte görevlendirme yazılarının bir örneğini veriniz)
Türü
Tarihi
Konusu
Komisyon Üyelikleri: (ekte görevlendirme yazılarının bir örneğini veriniz)
 ……... Komisyonu Üyeliği (…../….. tarihleri arasında)
 ……… Komisyonu Başkanlığı (…../….. tarihleri arasında)
Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri: : (ekte görevlendirme yazılarının bir örneğini veriniz)
 ……... Topluluğu Sorumlu Öğretim Elemanı (…../….. tarihleri arasında)
 ……… Topluluğu ……. Aktivitesinden Sorumlu Öğretim Elemanı (…../….. tarihleri
arasında)
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Danışmanlık Faaliyetleri: (ekte görevlendirme yazılarının bir örneğini veriniz)
 ……... Bölümü ……. Programı Öğrenci Danışmanlığı (…../….. tarihleri arasında)
Tanıtım Faaliyetleri:
 ……... Bölümü ……. Programı Oryantasyon Çalışması (…../….. tarihleri arasında)
 ……... Bölümü ……. Programı Kariyer Günü Söyleşisi (…../….. tarihlerinde)
Teknik Gezi Faaliyetleri:
 ……... Bölümü ……. Programı Teknik Gezi Etkinliği (…../….. tarihleri arasında)
Download

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Kdz. Ereğli