-ÖNDEKĠ ARACI GEÇMEATAKAN SÜRÜCÜ KURSU
BAŞARILAR DİLER.....
2
Kesikli çizgiler boyunca öndeki araç geçilebilir, Ģerit
değiĢtirilebilir.
GeçiĢler sadece sol Ģeritten yapılabilir.
Sadece trafik zorunluluğu nedeniyle duran araçların
sağından geçilebilinir veya banketlerden yararlanılabilinir.
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
3
KESİKLİ ÇİZGİ BOYUNCA ÖNDEKİ ARAÇ GEÇİLEBİLİR.
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
4
Devamlı çizgi boyunca öndeki araç geçilemez,
Ģerit değiĢtirilemez.
Araçlar, öndeki araçlarla takip mesafesini koruyarak,
bulundukları Ģeridi izlemek zorundadırlar.
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
5
DEVAMLI ÇİZGİ BOYUNCA ÖNDEKİ ARAÇ
GEÇİLEMEZ.
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
6
Kesikli çizgi tarafındaki araçlar öndeki aracı geçebilir,
Ģerit değiĢtirebilir.
Devamlı çizgiler tarafındaki araçlar öndeki aracı geçemez,
Ģerit değiĢtiremez.
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
7
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
8
BÖLÜNMÜġ YOLLARDA ġERĠT DEĞĠġTĠRĠLEMEZ.
DOLAYISIYLA ÖNDEKĠ ARAÇ GEÇĠLEMEZ.
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
9
Öndeki aracı geçmenin yasak olduğu yerler :
1-GörüĢ yetersizliği olan tepe üslerine, dönemeçlere yaklaĢırken
2-Yaya ve okul geçitlerine yaklaĢırken
3-KavĢaklarda, demiryolu geçitlerinde ve buralara yaklaĢırken
4-Ġki yönlü iki Ģeritli köprü ve tünellerde
5-Trafik iĢareti ile belirlenmiĢ yerlerde.
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
10
Öndeki aracı geçme kuralları :
1- Ġç ve dıĢ aynalardan trafik kontrol edilir.
2- Girilecek Ģerit boĢ olduğu zaman sola
sinyal verilir.
3- Öndeki araç gündüz korna, gece selektörle
uyarılarak takip mesafesi kadar uzaktan
sol Ģeride geçilir.
4- GeçiĢ Ģeridinde geçilen araç geriyi görüĢ
aynasından görülünceye kadar devam edilir.
5- Sağa sinyal verdikten sonra sağ Ģeride geçilir.
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
11
Öndeki aracı geçerken dikkat edilmesi gerekenler :
1- KarĢıdan gelen aracın hızı ve mesafesine
2- Geçilen aracın hızına
3- Geçilecek Ģeridin trafik yoğunluğuna
4- Yolun kaygan olup olmadığına
UYARI :
Öndeki araç geçilirken güvenli bir geçiĢ yapabilmek için
hız arttırılır.
Öndeki aracı geçerken hız limitini aĢana ceza yazılmaz.
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
12
Yasak olanlar :
Karayolunda seyir halinde iken önümüzdeki aracı ikaz
ederek hızlanmasını istemek yasaktır.
Arkamızdaki aracın geçme uyarısını alıp ondan daha
erken davranarak öndeki aracı geçmeye baĢlamak
yasaktır.
BaĢka aracı geçmeye çalıĢan araçlar geçmek yasaktır.
Ġki Ģeridi birden kullanmak yasaktır.
Geçmek için öndeki aracın iĢareti beklenmez.
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
13
Şekildeki yol çizgisinin anlamı nedir?
A) Öndeki aracı geçmek yasaktır.
B) Şerit değiştirmek yasaktır.
C) Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
D) Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna geçmiştir
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
15
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
16
Koşulların uygun olması hâlinde sürücü
kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
A) Diğer şeride geçemez.
B) Önündeki aracı geçebilir.
C) Takip mesafesini azaltabilir.
D) Sol şeritte sürekli seyredebilir.
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
17
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
18
Şekilde görülen yan yana çizilmiş kesik ve
devamlı yol çizgileri sürücüye neyi bildirir?
A) Devamlı çizgi tarafındaki araçlar şerit
değiştirebilirler.
B) Kesik çizgi tarafındaki araçlar önlerindeki
araçları geçebilirler.
C) Her iki yöndeki araçlar şerit değiştiremezler.
D) Her iki yöndeki araçta önündeki aracı geçemez
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
19
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
20
Kesik ve devamlı yol çizgisi olan bir karayolu için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceği
B) Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceği
C) Kesik çizgiler tarafından araçların şerit değiştirebileceği
D) Araçların bölünmüş yola gireceği
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
21
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
22
Kara yolunun hangi bölümünde öndeki
araç geçilebilir?
A) Kavşakta
B) Demiryolu geçidinde
C) Yaya ve okul geçitlerinde
D) Tek yönlü iki şeritli yolda
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
23
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
24
Araçta geçme ile ilgili aşağıdaki davranışlar
hangi sıra ile izlenmelidir?
1) Geçiş şeridine yeteri kadar ilerlemek
2) Sola dönüş lambası ile sinyal vermek
3) Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek
4) Sağa dönüş lambası ile sinyal vermek
A) 1-2-3-4 B) 2-3-1-4 C) 2-1-3-4 D) 1-4-3-2
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
25
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
26
Öndeki aracı geçmeye başlamadan önce sürücünün
ilk yapması gereken nedir?
A) Geçiş yapacağı yolun güvenli olduğundan
emin olmak
B) Öndeki aracın sağa yanaşmasını beklemek
C) Selektör yapmak
D) Hızını artırmak
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
27
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
28
Şerit değiştirmek isteyen bir (1) numaralı araç
sürücüsü, sola sinyal vermeden önce hangisini kesinlikle yapmalıdır?
A) Uzun huzmeli farları yakarak seyretmeli
B) 2 numaralı aracın işaretini bekleme
C) İç ve dış aynalardan trafik durumu kontrol etmeli
D) 2 numaralı araca takip mesafesinden fazla
yaklaşılmalı
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
29
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
30
Şerit değiştirmek isteyen sürücü, öncelikle
aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Gireceği şeritteki araçların geçmesini
beklemelidir.
B) Önündeki aracın hızını anlamaya çalışmalıdır.
C) Arkasındaki aracın hızını kontrol etmelidir.
D) Önündeki aracın geçiş üstünlüğüne sahip
olup olmadığını anlamlıdır.
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
31
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
32
Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yolda şerit
değiştirme sırasında yapılması doğrudur?
A) Araçların durumuna göre ani ve hızlı hareket
etmek.
B) Girilecek şerit boş olduğunda işaret vermek.
C) Arkadaki araçları ikaz edip yavaşlatmak
D) Girilecek şerit boşsa işaret vermeden geçme
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
33
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
34
Şekle göre tek yönlü yolda 3 numaralı aracın
şerit değiştirebilmesi için aşağıdakilerden
hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
A) 2 numaralı aracın şerit değiştirmesi
B) 1 numaralı aracın sağa geçmesi
C) 4 numaralı aracın yavaşlaması
D) 5 numaralı aracın geçmesi
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
35
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
36
Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün
yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
37
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
38
Geçmeye başlamadan önce öndeki araca
en çok ne kadar yaklaşılır?
A) İki araç boyu kadar
B) Takip mesafesi kadar
C) Üç araç boyu kadar
D) Bir araç boyu kadar
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
39
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
40
Geçiş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır.
B) Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez.
C) Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz.
D) Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir.
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
41
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
42
Öndeki araç geçilirken, geçiş şeridinde ne
kadar seyredilmelidir?
A) Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar
B) Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar
C) Geçilen aracın boyunun yarısı kadar
D) Geriyi görüş aynasından geçilen araç
görülünceye kadar
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
43
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
44
Aşağıdakilerden hangisi araç geçme işleminin
son basamağıdır?
A) Aynadan geçilmekte olan aracı izlemek
B) Sağa dönüş lambasıyla işaret vermek
C) Sağ şeride girmek
D) Takip mesafesi kadar önceden sola geçmek
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
45
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
46
Şekildeki durumda hangisinin yapılması doğrudur?
A) 4 numaralı aracın hızını arttırması
B) 1 numaralı aracın sağ şeride geçmesi
C) 2 numaralı araç takip mesafesini azaltmalı
D) 2 numaralı aracın 3 numaralı aracı
geçmeye teşebbüs etmesi
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
47
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
48
Şekilde öndeki aracı geçmeye çalışan sürücünün
aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
I – Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
II – Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola
dönüş lambasıyla işaret vermesi
III– Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya
selektörle uyarması
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I-II-III
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
49
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
50
Aşağıdaki durumların hangisinde hız
arttırılır?
A) Bir başka araç tarafından geçilirken
B) Kavşaklara yaklaşırken
C) Öndeki araç geçilirken
D) Sağa veya sola dönülürken
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
51
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
52
İki yönlü karayolunda araç geçilirken, geçen
aracın hızını arttırmasının sebebi nedir?
A) Yolun geniş olması
B) Karşıdan gelen araç bulunmaması
C) Geçişi güvenli şekilde tamamlaması
D) Arkadan gelen araçların hızlı olması
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
53
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
54
Aşağıdaki durumların hangisinde hız sınırını
aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?
A) Öndeki araç geçilirken
B) Kavşaklara yaklaşırken
C) Sağa veya sola dönerken
D) Bir başka araç tarafından geçilirken
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
55
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
56
Aşağıdakilerden hangisi geçiş yapan araç
sürücüsünün yapacağı davranışlardan
biri değildir?
A) Yol durumunu kontrol etmek
B) Aracın hızını azaltmak
C) Şerit değiştirme lambalarını kullanmak
D) Öndeki araç sürücüsünü uyarmak
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
57
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
58
Güvenli bir geçiş yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?
A) Karşıdan gelen araçla olan mesafenin
B) Geçme yasağı olup olmadığının
C) Geçilecek aracın markasının
D) Geçilecek aracın hızının
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
59
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
60
Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Geçilecek aracın hızı dikkate alınmalıdır.
B) Karşı yöne ayrılmış şerit dolu ise öndeki
araç uyarılarak sağından geçilmelidir.
C) Geçme sırasında banket kullanılabilinir.
D) Şerit değiştirmeye başlamadan önce öndeki
araca iyice yaklaşılmalıdır.
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
61
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
62
Aşağıdakilerden hangisi araç geçme ile ilgili
doğru bir davranıştır?
A) Gireceği şeridi gösteren dönüş ışıklarını
kullanmamak
B) Geçilen aracı kontrol etmeden sağa geçmek
C) Başka aracı geçmeye çalışan araçları
geçmemek
D) Tepe üstü ve dönemeçte araç geçmek
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
63
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
64
Aşağıdakilerden hangisi araç geçilirken yapılan
yanlışlardan biridir?
A) Karşıdan gelen aracın güvenli bir mesafede
olduğundan emin olmak
B) Arkadan gelen araç olmadığı hâlde dönüş
lâmbalarını kullanmak
C) Yol ve trafik durumuna göre hareket etmek
D) İki şeridi birden kullanmak
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
65
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
66
Aşağılardakilerin hangisinde verilen durum ile
izlenecek şerit arasında uyumsuzluk vardır?
A) Sola döneceklerin sol şeritte seyretmesi
B) Yolun boş olması hâlinde iki şeridin birlikte
kullanılması
C) Araç geçenlerin sol şeritten gitmesi
D) Yavaş gidenlerin sağ şeridi izlemesi
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
67
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
68
Şekle göre hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı yanlıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
69
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
70
Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini
yapması yasak değildir?
A) İki şeridi birden kullanmaları
B) Kavşaklarda şerit değiştirmeleri
C) İşaret vermeden şerit değiştirmeleri
D) İki yönlü yollarda sol şeridi geçiş amaçlı
kullanmaları
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
71
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
72
Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sağ banketten geçiş için yararlanılabilinir.
B) Tramvayların sol yanından geçilmez.
C) Geçme sırasında hız sınırı ihlâline ceza
verilmez.
D) Çok şeritli yollarda sağ şeritten hızlı gitme
geçme sayılmaz.
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
73
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
74
Aşağıdaki durumlardan hangisinde araçların
sağından geçilebilir?
A) Yavaş seyreden araçların
B) Trafik zorunluluğu nedeniyle bekleyen
araçların
C) Tırmanma şeridi olmayan yollardaki
araçların
D) Konvoy oluşturmuş araçların
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
75
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
76
Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması
gereken kurallardan değildir?
A) Öndeki aracın işaretini beklemek.
B) Karşı yönden gelen trafiği kontrol etme
C) Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak.
D) Başka araç tarafından geçilirken şerit
değiştirmemek.
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
77
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
78
Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün hangisini
yapması yanlıştır?
A) Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi
B) Önündeki araçla takip mesafesine dikkat etmesi
C) Geçmek için en sol şeridi kullanması
D) En sağ şeride geçerek seyretmesi
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
79
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
80
Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç
sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini
yapması yanlıştır?
A) Uzunu gösteren lâmbaları yanıyorsa kısa
lâmbaları yakması
B) Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi
C) Önünde araç varsa takip mesafesini
artırması
D) Daha erken davranarak önündeki aracı
geçmeye başlaması
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
81
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
82
Şekildeki yolda geçme yapacak olan sürücü,
aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir?
I - Yolun kaygan olup olmadığına
II - Geçeceği aracın hızına
III - Geçiş yapılacak şeridin trafik yoğunluğuna
A) Yalnız l
C) II – lll
B) l – ll
D) l – ll – lll
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
83
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
84
Şekle göre geçme işlemi yapan araç sürücüsü
için aşağıdakilerden hangisi söylenir?
I - Karşı yönden gelen aracın hızını kaile almadığı
II - Geçilen araçtan yeteri kadar uzaklaşmadan
sağ şeride geçtiği
III- Geçiş kurallarına uyduğu
A) Yalnız I
C) II ve III
B) I ve II
D) I, II ve III
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
85
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
86
Şekle göre geçme işlemi yapan araç sürücüsü için
aşağıdakilerden hangisi söylenir?
l - Tehlikeli geçiş yaptığı
II - Geçilen araçtan yeteri kadar uzaklaşmadan
sağ şeride geçildiği
III- Görüşün yetersiz olduğu yoldan geçme yaptığı
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
87
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
88
Devamlı yol çizgisi neyi bildirir?
A) Sağ şeritten gidilemeyeceğini
B) Hiçbir sebeple durulamayacağını
C) Öndeki araçların geçilemeyeceğini
D) Sağ bankette durulamayacağını
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
89
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
90
Şekle göre, 1 numaralı araç sürücüsü takip
mesafesine uymak ve şeridinde seyretmek
zorundadır.
Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden
hangisi bildirir?
A) Devamlı yol çizgisi
B) Diğer taşıt sürücüsü
C) Yol kenarındaki çizgiler
D) Hız kontrolü yapan uyarı cihazları
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
91
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
92
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması
doğrudur?
A) 1 Numaralı aracın şerit değiştirmesi
B) 2 Numaralı aracın önündeki aracı geçmesi
C) 3 Numaralı aracın şerit değiştirmesi
D) Araçların bulundukları şeritlerde seyretmesi
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
93
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
94
Şekle göre, 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Öndeki aracın geç işaretine uymalıdır.
B) Hızını arttırarak öndeki aracı geçmelidir.
C) Öndeki araca takip mesafesinden daha
fazla yaklaşmalıdır.
D) Takip mesafesine uyarak bulunduğu
şeridi izlemelidir.
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
95
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
96
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 1 Numaralı araç sürücüsü şerit ihlali yapmıştır.
B) 3 Numaralı araç geçme yasağına uymamıştır.
C) 2 Numaralı araç takip mesafesine uymamıştır.
D) 2 ve 3 numaralı araçlar normal hızın altında
seyretmiştir.
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
97
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
98
Şekle göre hangi numaralı araç sürücüsü
hatalıdır?
A)1
B) 2
C) 3
D) 4
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
99
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
100
Şekilde görülen yan yana çizilmiş kesik ve devamlı
yol çizgileri sürücüye neyi bildirir?
A) İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini
B) Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğine
C) Devamlı çizgi tarafından araçların şerit
değiştiremeyeceğini
D) Her iki yönden seyreden araçların bölünmüş
yola gireceğini
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
101
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
102
Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini
bildirmez?
A) Kesikli çizgi tarafındaki aracın öndeki aracı
geçebileceği
B) Devamlı çizgi tarafındaki aracın kendi
şeridinde seyretmesi gerektiği
C) Devamlı çizgi tarafındaki aracın tehlikeli
yol bölümüne gireceği
D) Kesik çizgi tarafındaki yolun sadece ağır
taşıtlarca kullanılacağını
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
103
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
104
Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü yolun
tepe üstü kesimindeki yol çizgisidir?
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
105
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
106
-ARKADAN GELEN ARACAYOL VERME
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU
BAŞARILAR DİLER.....
10
7
Geçilmekte olan araç sürücüleri kendilerini geçen
araca yardımcı olmak zorundadır.
Bunun için;
1- Hızını artırmadan bulundukları Ģeridi izlemeli,
2- GidiĢ yönüne göre sağa yaklaĢmalı,
3- Dar ve trafiğin yoğun olduğu yollarda sağa
yanaĢtıktan sonra gerekirse durmalıdır.
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
108
Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç
sürücüsü hangisini yapmalıdır?
A) Hızını arttırmalıdır.
B) Bulunduğu şeridi izlemelidir.
C) Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır.
D) Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir.
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
110
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
111
Şekle göre, geçilmekte olan 1 numaralı araç
sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini
yapması doğrudur?
A) Hızını arttırması
B) Kesik çizgi tarafına yaklaşması
C) Uzun huzmeli farları art arda yakması
D) Gidiş yönüne göre sağa yaklaşması
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
112
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
113
Dar ve trafiğin yoğun olduğu taşıt yolunda
yavaş seyreden sürücü kendisini geçmek
isteyen diğer sürücülere nasıl davranmak
zorundadır?
A) Aracın hızını arttırmak
B) Hemen yavaşlayıp olduğu yerde durma
C) Sağa yanaşmak, gerekirse durmak
D) Hızını azaltıp seyrine devam etmek
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
114
ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR
DİLER.....
115
Download

Öndeki aracı geçme kuralları