T.C.
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Malatya Bölge Müdürlüğü
Türkiye İstatistik Kurumu
Manisa Bölge Müdürlüğü
Haziran Ayı Haber Bültenleri Özeti
Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2014
TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,40, bir önceki
yılın Aralık ayına göre %5,38, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,66 ve on iki aylık
ortalamalara göre %8,23 artış gerçekleşti.
Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerini kapsayan bölgemizde ise bir önceki
yılın aynı ayına göre değişim oranı %9,16 olmuştur.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Mayıs 2014
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2014 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre
%0,52 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre
%11,28 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %8,66 artış gösterdi.
Katı yakıtlar, Şubat 2014
Katı yakıtların 2014 yılı Şubat ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında;
taşkömürünün 143 814 ton, linyitin 4 590 037 ton ve taşkömürü kokunun 358 419 ton,
teslimat(1) miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 2 142 721 ton, linyitin 4 801 743 ton
ve taşkömürü kokunun 392 037 ton olarak gerçekleştiği görüldü.
İstatistiklerle Çevre, 2012
CO2 (karbondioksit) eşdeğeri olarak 2012 yılı toplam seragazı emisyonunun 1990
yılına göre %133,4 artış göstererek 439,9 milyon ton olduğu tahmin edildi. 2012 yılı için kişi
başı CO2 eşdeğer emisyonu 5,9 ton/kişi, seragazı emisyonu yoğunluğu ise 0,31 kg CO2
eşd./GSYH (TL) olarak hesaplandı.
İşgücü Maliyeti Endeksi, I. Çeyrek: Ocak - Mart, 2014
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2014 yılı
I. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre %3,3 arttı. Endeks, sanayi sektöründe %3,5, inşaat
sektöründe %3,2 ve hizmet sektöründe %3,2 arttı.
Perakende Satış Hacim Endeksi, Nisan 2014
Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde; bilgisayar, kitap ve
iletişim aygıtları satışları %3,2 azaldı, elektrikli eşya ve mobilya satışları %2,6 arttı, tekstil,
giyim ve ayakkabı satışları %0,5 arttı, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları %3,1 arttı, posta
veya internet üzerinden satışlar ise %0,4 azaldı.
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Mayıs 2014
En yüksek aylık reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile
indirgendiğinde %5,91, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %4,94
oranlarıyla BIST 100 Endeksi’nde gerçekleşti.
Sanayi Üretim Endeksi, Nisan 2014
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre
%1,0 arttı.
1
T.C.
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Malatya Bölge Müdürlüğü
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, I. Çeyrek: Ocak - Mart, 2014
Üretim yöntemiyle gayri safi yurtiçi hasıla tahmininde, 2014 yılı birinci çeyreği bir önceki
yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla %4,3’lük artışla 29 210 Milyon TL oldu.
Dış Ticaret Endeksleri, Nisan 2014
İhracat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4 azaldı. Endeks bir
önceki yılın aynı ayına göre, “gıda, içecek ve tütün”de %1,1, “ham maddelerde (yakıt hariç)”
%1,7 ve “imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi”nde %0,1 azalırken, “yakıtlar”da %3,5 arttı.
Kümes Hayvancılığı Üretimi, Nisan 2014
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış yumurta üretim miktarı bir önceki aya göre
%0,7 arttı.
Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Nisan2014
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre; ticari süt işletmeleri tarafından
üretilen içme sütü miktarı 2014 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,1 artış, inek peyniri
üretimi %1,6 azalış, koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise
%2,2 artış gösterdi.
Sanayi Ciro Endeksi, Nisan 2014
Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2014 yılı Nisan ayında
bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi %5,8, imalat sanayi sektörü
endeksi ise %0,4 azaldı.
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Mayıs 2014
Tarım ÜFE, 2014 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre değişim göstermedi, bir
önceki yılın Aralık ayına göre %6,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,2 ve on iki aylık
ortalamalara göre %6,6 artış gösterdi.
Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, Mart 2014
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2014 yılı Mart
döneminde 2 milyon 747 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise %9,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik
oranı erkeklerde %9,1, kadınlarda ise %11 oldu.
İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2014
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış İnşaat Ciro Endeksi, 2014 yılı I.
çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %16,1 oranında arttı.
Merkezi Yönetim Bütçesinden Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve
Harcamalar, 2013-2014
Merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre 2013 yılında
Ar-Ge için bir önceki yıla göre % 28,9 artışla 5 828 Milyon TL harcama yapıldı.
Satınalma Gücü Paritesi (Geçici Sonuçlar), 2013
Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi tarafından açıklanan SGP’ye göre kişi başına
GSYH endeksi 2013 yılı geçici sonuçlarına göre 28 AB ülkesi ortalaması 100 iken, bu değer
Türkiye için 55 oldu ve AB ortalamasının %45 altında kaldı.
Motorlu Kara Taşıtları, Nisan 2014
Trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 18 215 460 oldu.
Manisa’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla
Afyonkarahisar’da 181 257, Kütahya’da 177 016, Uşak’ta 110 783 oldu.
486 802,
2
T.C.
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Malatya Bölge Müdürlüğü
Satınalma Gücü Paritesi (Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları), 2013
Türkiye’nin tüketim mal ve hizmetleri fiyat düzeyi endeksi 64 oldu.
Fiyat Düzeyi Endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna
göre alım gücünün göstergesidir. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100’den büyük ise bu ülke
karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre “pahalı”, 100’den küçük ise bu ülke
karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre “ucuz” olarak ifade edilmektedir.
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Mayıs 2014
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi aylık %1,62 düştü.
İntihar İstatistikleri, 2013
Ölümle sonuçlanan intihar sayısı, 2013 yılında 3 189 oldu. İntihar edenlerin
%72,7’sini erkekler, %27,3’ünü kadınlar oluşturdu.
2013 yılında, ölümle sonuçlanan intihar sayısı, Manisa’da 59, Afyonkarahisar’da 39,
Kütahya’da 32 ve Uşak’ta 11 oldu.
Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2012
Sanayi ve hizmet sektörlerinde 12 557 616 kişi çalıştı.
Sektörel Güven Endeksleri, Haziran 2014
Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi %0,9 arttı.
Konut Satış İstatistikleri, Mayıs 2014
Türkiye’de 2014 Mayıs ayında 90 377 konut satıldı.
Manisa’da 1 217, Afyonkarahisar’da 470, Kütahya’da 592 ve Uşak’ta 236 konut
satıldı.
Su Ürünleri, 2013
Su ürünleri üretimi 2013 yılında bir önceki yıla göre %5,8 azalarak 607 515 ton olarak
gerçekleşti. Üretimin %48,6’sını deniz balıkları, %7,2’sini diğer deniz ürünleri, %5,8’ini içsu
ürünleri ve %38,4’ünü yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.
Tüketici Güven Endeksi, Haziran 2014
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile
yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi Haziran
ayında bir önceki aya göre %3 oranında azaldı; Mayıs ayında 76 olan endeks Haziran ayında
73,7 değerine düştü.
Dış Ticaret İstatistikleri, Mayıs 2014
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan
geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yılı Mayıs ayında, 2013 yılının aynı ayına göre
%3,6 artarak 13 750 milyon dolar, ithalat %10,3 azalarak 20 859 milyon dolar olarak
gerçekleşti.
İhracat rakamları, Manisa’da %48,3, Afyonkarahisar’da %1,3 ve Uşak’ta %10,1
azalış, Kütahya’da %103 artış gösterirken, ithalat rakamları, Manisa’da %6,6 ve Kütahya’da
%35,8 artış, Afyonkarahisar’da %37,6 ve Uşak’ta %1,7azalış göstermiştir.
3
Download

2014 Haziran Ayı Haber Bülteni Özeti