TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU BAġKANLIĞI
Malatya Bölge Müdürlüğü
Türkiye Ġstatistik Kurumu
Edirne Bölge Müdürlüğü
ġubat Ayı Haber Bültenleri Özeti
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2013
Türkiye nüfusu 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 76 667 864 kişi oldu. Türkiye’de
ikamet eden nüfus 2013 yılında, bir önceki yıla göre 1 040 480 kişi arttı. Yıllık nüfus artış hızı
2012 yılında ‰12 iken, 2013 yılında ‰13,7’ye yükseldi.
Edirne nüfusu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 398 bin 582 kişi oldu.
Tekirdağ nüfusu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 874 bin 475 kişi oldu.
Kırklareli nüfusu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 340 bin 559 kişi oldu.
Yurt Ġçi Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2014
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2014 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre
%3,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,32, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,72 ve
on iki aylık ortalamalara göre %5,22 artış gösterdi.
Tüketici Fiyat Endeksi, Ocak 2014
TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,98, bir önceki
yılın Aralık ayına göre %1,98, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,75 ve on iki aylık
ortalamalara göre %7,53 artış gerçekleşti.
Hanehalkı Yurtiçi Turizm, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2013
Yurtiçinde ikamet edenlerin Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan III.
çeyrekte, bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir
önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,8 artarak 26 milyon 452 bin seyahat olarak gerçekleşti.
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Ocak 2014
En yüksek aylık reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile
indirgendiğinde %6,03, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %7,42
oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.
Perakende SatıĢ Hacim Endeksi, Aralık 2013
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2013
yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,3 oranında azaldı. Aynı ayda; gıda, içecek ve tütün
satışları %3,2 azalırken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1,3 arttı, otomotiv yakıtı
satışları ise %0,3 azaldı.
1
TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU BAġKANLIĞI
Malatya Bölge Müdürlüğü
Sanayi Üretim Endeksi, Aralık 2013
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1
arttı.
Kırmızı Et Üretimi, IV. Çeyrek: Ekim - Aralık, 2013
Toplam kırmızı et üretimi bir önceki döneme göre %78,3 oranında artarken, bir önceki
yılın aynı dönemine göre %0,8 oranında arttı.
DıĢ Ticaret Endeksleri, Aralık 2013
İhracat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,6, ithalat birim değer
endeksi %2,3 azaldı.
Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Aralık 2013
Ticari süt işletmelerince Aralık ayında 653 bin 585 ton inek sütü toplandı.
Kümes Hayvancılığı Üretimi, Aralık 2013
Tavuk yumurtası üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre %1,8 artarken, bir önceki
yılın aynı ayına göre ise %6,8 arttı.
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Ocak 2014
Tarım ürünleri ÜFE, 2014 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %2,78, bir önceki yılın
Aralık ayına göre %2,78, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,54 ve on iki aylık ortalamalara
göre %0,36 artış gösterdi.
Sanayi Ciro Endeksi, Aralık 2013
Sanayi Ciro Endeksi (Toplam), 2013 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre
%17,3 arttı.
Hanehalkı ĠĢgücü Ġstatistikleri, Kasım 2013
Türkiye genelinde işsiz sayısı 2013 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine
göre 154 bin kişi artarak 2 milyon 784 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık artış
ile %9,9 seviyesinde gerçekleşti.
Belediye Atıksu Ġstatistikleri, 2012
Belediyeler tarafından 4,1 milyar m3 atıksu deşarj edildi. Deşarj edilen atıksuların
%80’i arıtıldı.
Motorlu Kara TaĢıtları, Aralık 2013
Trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 17 939 447 oldu.
Edirne’de trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 128 bin 568, Tekirdağ’da 202 bin 487,
Kırklareli’nde ise 101 bin 016 adettir.
2
TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU BAġKANLIĞI
Malatya Bölge Müdürlüğü
Belediye Su Ġstatistikleri, 2012
Tüm belediyelere uygulanan 2012 yılı Belediye Su İstatistikleri Anketi sonuçlarına
göre 2 bin 950 belediyeden 2 bin 928’ine içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi.
Belediyeler tarafından su kaynaklarından içme ve kullanma suyu şebekesine 4,9 milyar m3 su
çekildi. Çekilen suyun %48,9’u barajlardan, %28,3’ü kuyulardan, %19,2’si kaynaklardan,
%2’si göl, gölet veya denizlerden ve %1,6’sı akarsulardan sağlandı.
Edirne’de kişi başı günlük çekilen su miktarı 197 litre olmuştur.
Tekirdağ’da kişi başı günlük çekilen su miktarı 156 litre olmuştur.
Kırklareli’nde kişi başı günlük çekilen su miktarı 183 litre olmuştur.
Belediye Atık Ġstatistikleri, 2012
Tüm belediyelere uygulanan 2012 yılı Belediye Atık İstatistikleri Anketi sonuçlarına
göre 2 bin 950 belediyenin 2 bin 894’ünde atık hizmeti verildiği tespit edildi. Atık hizmeti
verilen belediyelerden, 2012 yılı yaz mevsiminde 14,6 milyon ton, kış mevsiminde 11,2
milyon ton olmak üzere toplam 25,8 milyon ton atık toplandığı belirlendi.
Edirne’de kişi başı günlük atık miktarı 2,01 kg. olmuştur.
Tekirdağ’da kişi başı günlük atık miktarı 1,43 kg. olmuştur.
Kırklareli’nde kişi başı günlük atık miktarı 1,41 kg. olmuştur.
Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri Ġstatistikleri,2012
Türkiye’de 672 atık bertaraf ve geri kazanım tesisi faaliyette bulundu.
Sektörel Güven Endeksi, ġubat 2014
Bir önceki ayda 103,9 olan hizmet sektörü güven endeksi 104,3 değerine yükseldi.
Konut SatıĢ Ġstatistikleri, Ocak 2014
Türkiye’de 2014 yılı Ocak ayında 87 639 konut satıldı.
Edirne’de 2014 yılı Ocak ayında 444, Tekirdağ’da 2 183 ve Kırklareli’nde 429 konut el
değiştirdi.
Yapı Ġzin Ġstatistikleri, Ocak - Aralık 2013
2013 yılında bir önceki yıla göre belediyeler tarafından Yapı Ruhsatı verilen yapıların
bina sayısı%11,9, yüzölçümü %10,0, değeri %15,6, daire sayısı %8,4 oranında arttı.
Sanayi ĠĢgücü Girdi Endeksleri, IV.Çeyrek: Ekim - Aralık, 2013
Sanayi İstihdam Endeksi 2013 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre
%3,4 arttı, bir önceki çeyreğe göre %0,2 azaldı ve bir önceki yılın ortalamasına göre %3,6
arttı. Sanayi İstihdam Endeksi 2013 yılı IV. çeyreğinde 116,8 ve yıllık ortalamada 115,6 oldu.
3
TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU BAġKANLIĞI
Malatya Bölge Müdürlüğü
Ticaret ve Hizmet Endeksleri, IV. Çeyrek: Ekim - Aralık, 2013
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Ticaret ve Hizmet Ciro Endeksi 2013 yılı
IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %2,4 oranında arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış
Ciro Endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %10,7 oranında artarken, 2013 yılında
bir önceki yıla göre %9,5 oranında arttı.
ĠnĢaat ĠĢgücü Girdi Endeksleri, IV. Çeyrek: Ekim - Aralık, 2013
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış İnşaat İstihdam Endeksi 2013 yılı IV.
çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,5 oranında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış
İnşaat İstihdam Endeksi ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,0 oranında azalırken,
2013 yılında bir önceki yıla göre %5,2 oranında azaldı.
DıĢ Ticaret Ġstatistikleri, Ocak 2014
Dış ticaret açığı %6,8 azaldı.
Edirne’de ihracat %138,4, ithalat %48 arttı.
Tekirdağ’da ihracat %163,6, ithalat %273,2 arttı.
Kırklareli’nde ihracat %168,9, ithalat %130,7 arttı.
4
Download

BİLGİ NOTU