Devlet Destekli Tarım Sigortaları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular;
1. Devlet Destekli Tarım Sigortaları kapsamında hangi riskler teminat altına alınmaktadır?
a) Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası
Tüm bitkisel ürünler için; Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Deprem, Sel ve Su Baskını risklerinin neden
olduğu miktar kaybı ile yaş meyve, sebze ve kesme çiçekler için doludan kaynaklanan Kalite Kaybı sigorta
kapsamındadır.
Ayrıca; Meyvelerde Don riskinin neden olduğu Miktar Kaybı, teminatı isteğe bağlı olarak, Dolu Paket teminatlarına
ek olarak sigorta kapsamına alınabilir. Ana teminat paketinde yer alan riskler tek başına alınamaz.
b) Devlet Destekli Sera Sigortası
Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik donanım ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için risk incelemedeğerlendirme sonucuna göre Dolu, Deprem, Taşıt çarpması ile Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Sel ve Su
Baskını, Kar ve Dolu Ağırlığı riskleri, teminat kapsamına alınabilmektedir.
c) Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası
Bu sigorta, sigortalı büyükbaş hayvanlarda; a) Sığır vebası, tüberküloz, bruselloz, şap ve BSE hastalıkları ile 5996
Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburi tüm bulaşıcı hastalıklar
hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale (Dar Kapsamlı
Tarifede, tüm hastalıklar teminat dışıdır.) b) Her türlü kazalar, yılan ve böcek sokması, c) Zehirli çayır otları ve
yem’e bağlı zehirlenmeler, d) Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması, e) Yangın veya infilâk sebebiyle
meydana gelen ölümler ve mecburi kesim riskleri ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde süt sığırları için yavru atma
riski sigorta kapsamındadır.
d) Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası
Bu sigorta, sigortalı küçükbaş hayvanlarda; a) Koyun ve keçi vebası (PPR), koyun ve keçi brucellozu, şap, mavi
dil, koyun-keçi çiçeği hastalıkları ile 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre
ihbarı mecburi, tüm bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya
cerrahi müdahale sonucu ölüm ile, b) Her türlü kazalar, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması, c) Zehirli
çayır otları ve yem’e bağlı zehirlenmeler, d) Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması, e) Yangın veya infilâk
sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır.
f) Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası
Bu sigorta, sigortaya kabul edilen kümes hayvanlarında; a) 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanunu’na göre, ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıklar, b)
Her türlü kaza ve zehirlenmeler, c) Her türlü doğal afetler, ç) Yangın veya infilâk, sebebiyle meydana gelen ölüm,
itlaf ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır.
e) Devlet Destekli Su Ürünleri Hayat Sigortası
Bu sigorta, sigortaya kabul edilen su ürünlerinde; a) Sigortanın başlangıcından önce mevcut olan hastalıklar ile
poliçe başlangıç tarihinden itibaren, 14 günlük bekleme süresi içinde, ortaya çıkan (paraziter, bakteriyel,
mikrobiyel, viral ve mantari) hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hastalık, b) Yetiştiricinin kontrolü dışındaki
kirlenme ve zehirlenmeler, c) Her türlü doğal afet, d) Kazalar, e) Predatörler, f) Alg patlaması, nedenleriyle
meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sigorta kapsamındadır.
g) Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası
Bu sigorta, aktif (içinde arı olan) kovanların; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, sel ve su
baskını, kovanların nakliyesi esnasında çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb (Sadece Gezginci Arıcılık için
geçerlidir.) nedenler sonucu meydana gelen zararlar sigorta kapsamındadır.
2. Devlet Destekli Tarım Sigortası yaptırmak için kayıt ve güncelleme işlemleri nerede yapılır?
Bitkisel ürün sigortası için; Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) güncelleme işlemleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl veya
İlçe Müdürlükleri’nde yaptırılmaktadır. Güncelleme işlemlerinin her yıl yaptırılması gerekmektedir.
Sera sigortaları için; Örtü Altı Kayıt Sistemindeki o yıla ait sera ve içindeki ürün bilgilerinin güncel olması
gerekir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl veya İlçe Müdürlükleri’nde Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemi’ne kayıt
yaptırılmalıdır.
Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları hayat sigortası için; sigorta yapılacak hayvanların ve kümes
çiftliklerinin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl veya İlçe Müdürlükleri’ne gidilerek Veteriner Bilgi Sistemi
(TÜRKVET)’ne kayıt ettirilmesi gerekmektedir.
Su Ürünleri sigortası için; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl-İlçe Müdürlükleri nezdinde tutulan Su Ürünleri
Kayıt Sistemi’nde kayıt güncellemesi yapılmaktadır.
Arıcılık (Arılı Kovan) sigortası için; Arılı kovanların, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl-İlçe Müdürlüklerine
gidilerek TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıt ettirilmesi gerekmektedir.
3. Muafiyet ve müşterek sigorta nedir, tazminat hesaplamasında nasıl uygulanmaktadır?
Muafiyet ve Müşterek Sigorta, Sigortacının üstlendiği riskleri belirli bir oranda kısıtlayarak, riskin sigortalı ile
paylaşımıyla sigorta priminin ucuzlatılmasını hedefleyen uygulamalardır. Sigortalı açısından hasarın kendisine
eksik ödenmesi gibi algılandığı için başlangıçta aleyhte bir uygulama olarak görünse bile, bu uygulamalar poliçe
primini çok ciddi bir oranda düşürdüğü için sigortalının lehine uygulamalardır.
Muafiyet: Poliçede yazılı önceden belirlenmiş bir miktara kadar olan hasarların sigortacı tarafından ödenmemesi
ve/veya belirlenmiş o miktardan daha yüksek hasarların o miktar tenzil edildikten sonra ödenmesi şekline
muafiyet uygulaması denir.
Müşterek Sigorta: Teminat kapsamındaki risklerin gerçekleşmesi sonucunda meydana gelen bir hasarın belli bir
bölümünün veya belli bir yüzdesinin sigortalı tarafından karşılanmasıdır.
4. Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası’nda kalite kaybı teminatı hangi risklere ve hangi ürünlere
verilmektedir?
Sadece dolu riskinden kaynaklanan kalite kaybı teminatı yaş meyve, sebze ve kesme çiçeklere verilmektedir.
Diğer riskler ve diğer ürünler için kalite kaybı teminatı verilmemektedir.
5. Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortalarında teminat ne zaman başlamaktadır?
Tarsim kapsamında düzenlenen poliçelerde teminat 7 gün sonra başlamaktadır. (Örneğin; Poliçe tanzim tarihi:
07.07.2014 ise poliçe başlangıç tarihi 14.07.2014 olacaktır.)
6. Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortalarında verim değişiklik talebimi ne zaman yapabilirim?
Üründe bir hasar meydana gelmeden verim değişiklik talebinde bulunmalıdır. Hasardan sonra yapılan verim
değişiklik talepleri değerlendirmeye alınmamaktadır. Poliçe üzerinde yazan verim ile arazide mevcut ürün verimi
arasında fark olan ve teminat kapsamına girmeyen her durum için üreticiler tarafından en erken tarihte talepte
bulunulmalıdır.
7. Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortalarında rakım yüksekliği don priminin artmasına neden olur mu?
Rakım Yüksekliği; Poliçe düzenleme aşamasında sadece “Fındık” ürününde prim fiyat değişikliğine sebebiyet
vermektedir. Diğer ürünlerde rakım yüksekliği prim fiyatına etkili değildir.
8. Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortalarında, teknik koruma önlemleri alan üreticinin primlerinde indirim
yapılıyor mu?
Yapılıyor. Dolu için “Dolu Ağı” (sadece dolu ve kalite kaybı teminatı priminde %50 indirim), don için “Rüzgâr
pervaneleri, sisleme-yağmurlama” (sadece don teminatı priminde %25 indirim) sistemi kurarak dolu ve don
hasarlarını önleyici ve azaltıcı önlem alan üreticilerin ödeyeceği primlerde indirimler uygulanmaktadır. Poliçe
düzenleme aşamasında dolu ve/veya don riskine karşı alınan önlemler seçilmelidir. İndirimler, Tarsim
eksperlerinin ilgili bahçede yaptığı kontroller sonrasında zeyil yapılmak suretiyle verilmektedir.
9. Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortalarında, hasarsızlık veya peşin indirimi var mıdır?
- Teminat kapsamındaki her hangi bir risk nedeniyle, hasar dosyası açılmamış olması kaydıyla, hasarsız geçen
bir dönemi takip eden yılda, dolu paketi tarife primleri üzerinden, % 10 nispetinde, yenileme indirimi
uygulanmaktadır.
- Muafiyet altında kalan hasarlı parsellere dolu paketi tarife primleri üzerinden, %5 nispetinde yenileme indirimi
uygulanmaktadır.
- Ayrıca, İlk defa sigorta ettirilenler için dolu paketi tarife primleri üzerinden, % 5 nispetinde, başlangıç indirimi de
uygulanmaktadır.
10. Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortalarında, ürünümde hasar olması halinde hasar ihbarını nereye ve
ne zaman yapmalıyım?
Hasar ihbarı, acentesi aracılığıyla Tarsim’ e yapılmalıdır. İhbar süresi; rizikonun gerçekleşme tarihinden itibaren,
don hasarlarında 10 günü, diğer hasarlarda 15 günü aşmamalıdır.
11. Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortalarında, tazminat ödemesi ne zaman yapılmaktadır?
Hasar dosyasının tamamlanmasından sonra, kesinleşmiş tazminat miktarları, en geç poliçe bitim tarihinden
itibaren 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya, banka kanalıyla ödenir. Üretici, herhangi bir Ziraat
Bankası şubesine giderek, Nüfus cüzdanı göstermek ve poliçe numarasını söylemek suretiyle tazminatını alabilir.
12. Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortalarında, poliçenin süresi uzatılabilir mi?
Sadece turunçgiller ve zeytin ürünlerinde poliçe süresi uzatılabiliyor. Poliçe süresinin uzatılması talebi, poliçe bitiş
tarihinden 30 gün öncesine kadar yapılmalıdır. poliçede belirtilen hasat tarihinin uzatılmasının talep edilmesi
halinde, poliçede belirtilmiş olan son hasat tarihinden itibaren, en fazla 30 gün ile sınırlı olmak üzere, yapılacak
risk değerlendirmesi sonucuna göre; fırtına ve hortum dışındaki teminatlar için ek prim uygulanarak, sigorta
sözleşmesinin süresi uzatılabilir.
13. Bitkisel ürün sigortalarımı ne zaman yaptırabilirim?
ÇKS kaydının güncelletilmesinden sonra;
Tarsim tarafından açıklanan ürün_il-ilçe köy bazında detaylandırılan poliçe son kabul tarihlerine kadar poliçe
tanzimi yapılabilmektedir. Poliçe son kabul tarihleri Tarsim.gov.tr adresinde yer almaktadır.
14. Son kabul tarihi geçtikten sonra don teminatı alabilir miyim?
Don teminatı tarsim tarafından açıklanan son kabul tarihine kadar alınabilmektedir. Bu tarihten sonra, yapılan
sigorta başvurularında (tarımsal kredili işler için), tarsim tarafından yaptırılacak risk inceleme sonucuna göre
sadece dolu paket teminatları verilebilmektedir.
15. Devlet Destekli Hayvan hayat sigortaları tüm hastalıkları kapsıyor mu ?
Sığır vebası, tüberküloz, bruselloz, şap ve BSE (deli dana) hastalıkları ile 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburi tüm bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere (kuduz ve antrax
hariç) her türlü hayvan hastalıkları teminat dahilindedir.
16. Devlet Destekli Su ürünleri branşında poliçe nasıl yapılmaktadır?
Su ürünleri taleplerinin değerlendirmeye alınması için öncelikle yıllık yetiştiricilik planının üretici tarafından o
günkü tarihten itibaren 12 aylık dönem için hazırlanması gerekmektedir. Hazırlanan plan ve Su Ürünleri
yetiştiricilik Belgesi iletilmesi sonrasında işlemler değerlendirmeye alınmaktadır. Planın, Tarsim tarafından kabul
edilmesi halinde, risk incelemesi neticesinde göre poliçe tanzim edilmektedir.
17. Devlet Destekli Büyükbaş Besi Hayvanları poliçesi yaptırırken dikkat edilmesi gereken hususlar
nelerdir?
Besi hayvanlarında, hayvanların sigorta bedellerini doğru belirleyebilmek için; poliçe süresi sonunda hayvanın
ulaşacağı canlı ağırlığa göre maksimum bedeller belirlenmelidir. Örneğin; poliçenin vade sonunda hayvanın
ulaşacağı ağırlık 450 kg olacaksa, bu ağırlığa göre sigorta bedeli belirlenmelidir.
18. Devlet Destekli Küçükbaş hayvan hayat sigortalarında muafiyetsiz poliçe yaptırılabilir mi?
Küçükbaş hayvan hayat sigortalarında %3 muafiyet uygulanmaktadır. Muafiyetsiz poliçe yapılamamaktadır.
19. Devlet Destekli Arılı kovan sigortalarında hangi teminatlar sigorta kapsamındadır?
Sadece içinde aktif arı bulunan kovanlar teminat dâhilindedir. İçinde arı olan kovanlar; fırtına, hortum, yangın,
heyelan, deprem, taşıt çarpması, sel ve su baskını, kovanların nakliyesi esnasında çarpma, çarpışma, devrilme,
yanma vb (Sadece Gezginci Arıcılık için geçerlidir.) nedenler sonucu meydana gelen zararlar sigorta
kapsamındadır.
Arılı kovan haricinde; sadece arı, bal, baraka vb. için teminat verilememektedir.
20. Arılı Kovanların sigorta edilebilmesi için işletmede en az kaç adet arılı kovan olmalıdır? İşletmede
bulunan AKS sistemine kayıtlı bütün kovanları sigorta edilmesi zorunlu mudur?
İşletmede en az 30 adet kovan olması gerekmektedir. İşletmede bulunan, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı
olan bütün kovanların sigorta edilmesi zorunludur.
21. Arılı Kovanlar hangi bedelle sigorta yapılmaktadır? Kredi verilen veya projeli işlerde kovan sigorta
bedelleri arttırılabilir mi?
2014 yılı için 1 kovan ve içindeki arı kolonisinin sigorta bedeli 175 TL olarak belirlenmiştir. 175-TL üzeri
bedellerindeki bedel tutarı kadar Ziraat Sigorta bünyesinde teminat verilebilmektedir.
22. Kümes sigortası hangi şartlarda yapılabilir?
Bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları, yapılacak risk değerlendirmesi
sonucunda, sigortaya kabul edilir. Risk incelemede işletme şartları, hayvan sağlığını etkileyen faktörler bir arada
değerlendirilmektedir.
23. Devlet Destekli Sera Sigortalarında, poliçedeki mevcut ürünümün hasat edilmesinden sonra
yetiştireceğim yeni ürün poliçe kapsamına girer mi?
Poliçede yer alan ilk ürünün hasat edilmesinden sonra, seraya 2. Ürün ekilmesi durumunda, yeni ürünün Örtü Altı
Kaydı yaptırılarak mevcut poliçeye zeyil ile eklenmelidir. Aksi halde 2.ürün teminat kapsamına girmez
Download

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Hakkında Sıkça