mimarlık
1966
mimarlık
yayımlanan yazıların listesi
1967/1 in ekidir
ayrıca satılmaz.
GENEL KONULAR
Proje işleri özel sektöre mi, devlet sektörüne mi yaptırılmalı ?
İnşaat işletmelerinde organizasyon
Mimarlık ve şehirciliğin sorunları
İstanbul Şubesi XI. Genel Kurulundan izlenimler
Mimarlar Odası 1966 yılı çalışma programı
XII. Genel Kurul izlenimleri
İnşaat Yatırımları
Sidney Operası ve susayan tanrılar
Mimarlar Odasının depremle ilgili raporu
yılında
SAYI
Arman Güran
Haydar Kazgan
6 . Candilis
L. Costa
T. Crosby
M. Lods
P. L.Nervi
O. Niemeyer
P. Rudolph
K. Schwanzer
H. Siren
P. Vago
B. Zehrfuss
Firuzan Baytop
Firuzan Baytop
Halûk Baysal
Feyyaz Erpi
2
3
4
4
5
6
11/12
mimarlık'ta
SAHIFE
5
7
2
8
5
10
3/9
MEVZUAT;
Serbest mimarların gelir vergisi ile ilgili sorunları
Mimarlar Odası çizim standartları
2/3
3
19/28
27
9
9
7
9
Erol Kulaksızoğlu
Aptullah Kuran
S
9
9
9
11
18
22
27
Nur Karahasanoğlu
Ruşen Keleş
Eric Sibert
Donald Harris
2
4
6
6
23
22
14
15
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
17
19
24
27
31
37
39
43
46
48
54
58
60
61
67
69
75
77
79
Orhan Güner
6
17
Arman Güran
Ziya Eralp
8
8
7
11
Arman Güran
Nejat Ersin
8
8
12
14
Yalçın Tezer
MESLEĞİN İCRASI:
Meslekî sorunlarımız
Toplumumuzda dış ülkelere akımın nedenleri üzerine
Turhan Uyaroğlu
Orhan Şahinler
EĞİTİM:
Mimarlar Odası Meslekî Eğitim Komisyonu 1965 UIA
Kongresi hazırlık görüşü
VIII. UIA Kongresi sentez raporu
Mimarlık eğitimi konusunda düşünceler
DGSA, ODTÜ, İTÜ diploma çalışmaları
Meslekî eğitimi geliştirme çabaları
Başarılı bir staj denemesi
Jean Fayeton
Gazanfer Erim
Tulü Baytin
Aptullah Kuran
Erol Kulaksızoğlu
GENEL PLANLAMA - ŞEHİRCİLİK s
A.B.D.'de yeni bir şehir : Reston
Büyük şehirler ve bazı sorunları
Paris için yeni bölge planlaması
Bölge plânlamasının yeri ve ilişkileri
Türkiye'nin ülke yerleşme planlaması hakkında Mimarlar Odası görüşü
Yerleşmeler ve faal nüfus hareketleri
Şehirleşme ve toplum mikyası
Şehirleşmede denge çorunu
Türkiye'de nüfus artışı ve şehirleşme
Türkiye'de şehirleşme temayülünde yeni gelişmeler
Türkiye'deki yerleşme düzeninde tabiat ve ulaştırma
Ankara ve şehirciliğimiz
Türkiye'de şehir planlaması çalışmaları
Gecekondu yerleşmeleri
Şehirlerde arazi kullanışı sorunu
Şehirsel değişim
Aglomerasyon tanımı
Şehirsel örgütlenme
Ülke düzenleme veya Anadolu'nun organizasyonu
Toplum kalkınması ve yerleşme düzenimiz
Türkiye'de bölge planlama stratejisi
Türkiye'de İmar planlaması sorunu ve hedefleri
Elâzığ-Keban Bölge Planı
Kemal Ahmet Arû
Gündüz Özdeş
Ruşen Keleş
Besim Darkot
Halûk Cillov
Cavit Orhan Tütengil
Fehmi Yavuz
Rauf Beyru
Charles Abrama
Charles Abrams
Georges Candilis
M. François Rouge
Josef Lehmbrock
Tekin Aydm
Cevat Geray
Yılmaz Gürer
Bülent Berksan
TURİZM:
Turizm planlaması
Türkiye'nin turizm
cünün ortaya çıkan
Türkiye turizminde
Türkiye'de turistik
ihtiyaç
Turizm Sektörü ile
gelişmesi ve gerekli mimarlık güsorunları
fiziki planlama zorunluluğu
tesislerin durumu ve gelecekteki
ilgili Mimarlar Odası çabaları
\
MİMARÎ KRİTİK - MİMARLIK TARİHİ:
Osmanlı devri mimarları, yardımcıları ve teşkilâtları
Osmanlı camiinde mekân çorunu
Modern Mimarî : doğuşu, kuruluşu, görünüşü
T Planı ve çağdaş mimarimiz
Eski mimarlarımızın yetişmeleri
Türkiye'de malzeme koşullarına bağlı geleneksel konut
mimarisi üzerinde bazı gözlemler
Modern mimaride kompozisyon
Fonksiyon ve form
SAYI
SAHİFE
1
3
15
9
4
5
6
13
15
19
10
12
12
15
35
37
J. van Ettinger
Ruth Melamede
3
6
15
5
Arslan Terzioğlu
6
12
Arslan Terzioğlu
7
18
Serge Ketoff
Halit Demir
J. Stryjenski
Lûtfi Zeren
Lâmi Eser
M. Lamer
Doğan Hasol
Ruhî Kafesçioglu
1
1
1
3
5
5
6
10
10
11
22
24
16
7
9
7
13
21
Ömer
J. M.
E. B.
Orhan
10
23
10
10
10
10
25
31
37
40
1
27
4
5
5
5
24
19
27
28
3
5
6
12
12
14
10
22
15
19
12
12
12
22
25
28
Bülent Özer
Lûtfi Zeren
İ. Hulûsi Güngör
İ. Hulûsi Güngör
t
7
7
7
7
6
8
10
12
14
Orhan Özgüner
8
6
2
3
4
6
7
12
20
23
20
24
21
30
Orhan Erdenen
David Gebhard
Thymio Papayannis
Anna Venezis
Bülent Özer
Orhan Erdenen
Doğan Kuban
Matthew Nowicki
Matthew j^Towicki
KONUT:
Ucuz konut yapımının gelişim safhaları
Konutlarda ulntegration» sorunu
SAĞLIK YAPİLARİ:
III. Uluslararası Hastanecilik Kongresi
Hastane mimarlığında yeni akımlar ve bir prefabrike
hastane projesi üzerine
YAPI TEKNOLOJİSİ - YAPI MALZEMESİ:
Yapının endüstrileşmesi ve halk konutları
Kabuk inşaat hakkında
Yapı gereçleri fiat listesi
Gürültüye karşı korunmada fasadm rolü
Binalarda güneş tesiri
Döşeme kaldırma metodu ile inşaat
Duvarlarda rutubet
Mimari ve malzeme
Memleketimizin yapı malzemesi yönünden imkânları
Yapı malzemesinin kalite ve kullanılışlarına ilişkin görüşler ve çalışmalar
Yeni malzeme ve metodlar
Ucuz yapı yapmak için
Yapı gereçleri fiat listesi
1966 Yılı imâlat birim fiat listesi
Tekin
Richards
Mock
Alsaç
YARIŞMALAR :
ODTÜ Atatürk Anıtı yarışması
İzmir Agamemnon sıcak su tedavi merkezi
proje yarışması
Emekli sandığı Maçka Oteli proje yarışması
ODTÜ Atatürk Anıtı yarışması birinci ödülü
Uluslararası yarışmalar
mimarî
PROJE-TATBİKAT :
Samsun Fuarı Şişe ve Cam Pavyonu
Lâleli Çükurçeşme hanı düzenleme projesi
Kıbrıs'ta yatılı Türk Kız Lisesi
Adana'da bir ev
Büyükada'da Anadolu Kulübü plâj tesisleri
Levent'te Neyir örme fabrikası
Türk Tarih Kurumu binası
Taksim'de benzin istasyonu
Onur Ayangil
Önder Küçükerman
A. Vural Bahattin
Şevki Vanlı
Ertur Yener
Doğan Tekeli
Sami Sisa
Metin Hepgüler
Turgut Cansever
Maruf Önal
TEMEL DİZAYN :
Temel dizayn; tarihçe, felsefe ve gerçekçesi
Mimarlık öğreniminde temel dizayn
Almanya'da temel dizayn
Temel dizayn uygulaması
İTÜ Teknik Okulunda temel dizayn uygulaması
ODTÜ Mimarlık Fakültesinde «basic design» uygulamaları
PLÂSTİK SANATLAR:
Sabri Berkel'den üç litografya
Ressam Necati Ayden'in son çalışmalarından örnekler
Heykel : Lynn Chadwick hakkında
Heykel : Sadi Öziş
Pop Art : Doğuş ve gelişimi
Bir genç sanatçı : Devrim Erbil
FOTOĞRAF:
Frederick Laws
Peter Benchley
Nurullah Berk
Download

mimarlık