Izbornom veću Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Izborno veće Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu na svojoj sednici održanoj 18.
decembra 2013. godine imenovalo nas je kao članove Komisije za utvrđivanje predloga i pisanje
izveštaja za izbor dr Slobodana Ničkovića u zvanje naučni savetnik za užu naučnu oblast Dinamička
meteorologija, u sastavu:
dr Mlađen Ćurić, redovni profesor Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
dr Miroslava Unkašević, redovni profesor Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
dr Slavica Rajšić, naučni savetnik, Institut za fiziku Univerziteta u Beogradu
Na osnovu priložene dokumentacije i ličnog poznavanja kandidata, podnosimo sledeći
IZVEŠTAJ
1. Biografski podaci
Dr Slobodan Ničković je rođen 17. juna 1951. u Skoplju, Jugoslavija. Diplomirao je 1974.
Meteorologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu (PMF).
Magistarsku tezu pod nazivom „Efekti horizontalnog rasporeda zavisno promenljivih na
mehanizam hidrodinamičke nestabilnosti smicanja“, odbranio je 9. maja 1980. na istom fakultetu.
Doktorsku tezu pod nazivom „Konstrukcija i provera šema za horizontalnu advekciju na sferi uz
održavanje integralnih osobina na E mreži“ odbranio je 23. juna 1982. na Prirodno-matematičkom
fakultetu u Beogradu. Tokom svoje karijere, bio je zaposlen u sledećim organizacijama:
1974: Centar za atmosferske nauke, (PMF); 1975-1980: Institut za meteorologiju, (PMF); 1980-1983:
Savezni hidrometeorološki zavod, Beograd (SHMZ); 1983-1991: Meteorološka služba JNA, Beograd;
1991-1993: SHMZ; 1993-1995: Institut za fiziku, Beograd; 1993-1995: Meteorološka služba Tunisa
(misija Svetske meteorološke organizacije); 1995 - 1998: University of Athens, Greece; 1998-2005:
University of Malta; 2005-2013: World Meteorological Organization, Ženeva, Švajcarska, gde je
penzionisan. Tokom 2012-2013. bio je angažovan kao Research Professor (Courtesy appointment),
Center for Aeolian Research and Applications, Chapman University, CA, USA. Nedavno je izabran kao
Adjunct Research Professo ru the School of Natural Resources and the Environment (SNRE), University
of Arizona, Tucson, USA.
Naučno-istraživačka karijera dr Ničkovića je usmerena na razvoj numeričkih metoda primenjenih
u atmosferskim, hidrološkim i modelima za transport aerosola. Ima 42 rada objavljena u časopisima od
međunarodnog značaja od čega je 35 u vodećim časopisima međunarodnog značaja. Takođe, ima više od
100 radova saopštenih na skupovima međunarodnog značaja.
2. Naučna aktivnost i analiza objavljenih radova
Naučna aktivnost dr Ničkovića je bila usmerena na različite oblike numeričkog modeliranja
atmosfere, transporta aerosola i kompozicije atmosphere, kao i prognozu-simulaciju hidrološke dinamike.
Ova naučna aktivnost se može podeliti u nekoliko celina:
Numeričke tehnike za modeliranje atmosfere (radovi sa M21pod brojevima: 1, ,32,34; radovi sa M23pod
brojevima:2,3,4,5,6)
Istraživanje efekata različitih horizontalnih rasporeda promenljivih (mreža) u numeričkim
modelima na atmosfersku dinamiku imalo je za cilj da ukaže koje su mreže najpogodnije za simuliranje
geostrofskog podešavanja i Rossby talasa. Ova istraživanja obuhvatala su osobine rektangularnih i
heksagonalnih mreža. Rad Ničkovića (1994) ukazuje na važne prednosti korišćenja heksagonalnih
rasporeda u odnosu na rektangularne, zbog toga što imaju bolju izotropnost pri disperziji gravitacionih
talasa, kao i zbog veće računske efikasnosti u poređenju sa rektangularnim mrežama ekvivalentnog
horizontalnog razlaganja. U okviru ovih istraživanja, on predlaže novu heksagonalnu mrežu naročito
pogodnu za tačno reprodukuje geostrofskog rešenja. Ničković je razvio numeričku šemu u hemisferskom
modelu koja čuva integralne osobine atmosfere (očuvanje energije i enstorofije). Šema postiže stabilnost
dinamike Rosby-Haurwitz talasa za period duži od 3 meseca, sto je nekoliko puta duže vreme u drugim
eksperimentima slične vrste. Ničković je jedan od autora numeričke tehnike koja adekvatnim rasporedom
promenljivih u okolini i na „zidovima“ stepeničastih planina u tzv. Eta vertikalnom koordinatnom sistemu
postiže očuvanje integralnih osobina atmosfere. Ovo je predstavljalo doprinos funkcionalnosti i
primenjivosti ETA modela, uvedenog u prognostičku operativu Saveznog hidrometeorološkog zavoda
krajem osamdesetih, i nešto kasnije primenjenog za rutinske prognoze Nacionalne meteorološke službe
SAD.
Numerička prognoza transporta pustinjskog i drugih aerosola (radovi sa M21pod brojevima: 3,4, 5, 6,
8,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,33; radovi sa M22 pod brojevima:1,2;
radovi sa M23pod brojevima:2,5,6)
Početkom devedesetih Ničković je razvio numerički model za emisiju/transport/depoziciju
aerosola pustinjskog porekla - Dust Regional Atmospheric Model (DREAM). DREAM je zasnovan na
numeričkom resavanju jednačine kontinuiteta za aerosol. To je on-line komponenta ugrađena u neki od
atmosferskih modela. DREAM je originalno dizajniran da prognozira životni ciklus pustinjskog aerosola
čije se razmere protežu od lokalnih do kontinentalnih, ali je kasnije proširen i na druge aerosole (polen,
vulkanski pepeo i aerosol morske soli). U okviru DREAM, Ničković je razvio parametrizacionu tehniku
za emisiju ovog aerosola koja zavisi od stanja tla (pokrivenost vegetacijom, tekstura, vlažnost zemljista) i
nivoa prizemne turbulencije. Za razliku od većine drugih atmosferskih dust modela kod kojih su emisioni
fluksevi direktno računati za najniži sloj modela, u DREAM modelu se izračunava fluks kao gradijent
površinske i najbliže koncentracije iznad, čime se omogućuje računanje i depozicije (”negativne emisije”)
aerosola pod istim uslovima turbulentnog mešanja pri tlu. Emisija aerosola je parametrizovana primenom
takozvanog modela viskoznog podsloja kod koga emisija aerosola direktno zavisi od jednog od tri
turbulentna stanja: laminarnog, tranzicionog i stanja intenzivne turbulencije. Depozicija aerosola, u
završnoj fazi njegovog atmosferskog ciklusa, parametrizuje se tako da zavisi od vrste podloge i hrapavosti
tla.
Tokom dve decenije, Ničković neprekidno usavršava DREAM, tako da njegova sadašnja verzija
uključuje: nehidrostatički atmosferski model kao driver, raspodelu mase aerosola baziranu na 8 delića
različitog radijusa, asimilaciju osmotrenih podataka u model, i dr. Nekoliko radova je posvećeno
problemu interakcije pustinjskog aerosola i atmosferske radijacije, u kojima je demonstrirano da kod jakih
pistinskih nepogoda, temperatura prizemne atmosfere opadne za 5-6 stepeni C iznad Sahare, a iznad
Balkana i južne Evrope za 1-2 stepena. Ova grupa radova ukazuje na važnost uključivanja pustinjskog
aerosola u modele za prognozu vremena i u klimatske modele i očekivanog poboljšanja prognoze
vremena i klimatskih simulacija, s obzirom na pokazuju važnost interakcije aerosol-zračenje.
Model je upoređivan sa sa različitim vrstama osmatranja, kao sto su površinska merenja
koncentracija aerosola, lidarska merenja vertikalnih profila aerosola, satelitski i površinski podaci o
optičkoj dubini aerosola. Takođe, DREAM je u više studija poređen sa drugim modelima ove vrste.
DREAM je, takođe, modifikovan i primenjen za prognozu/simulaciju i drugih vrsta aerosola
(polen, vulkanski pepeo i aerosol morske soli).
Minerologija aridnih zemljišta i transport minerala pustinjskim aerosolom (radovi sa M21pod brojevima:
2,7)
Mnogi efekti pustinjskog aerosola bitno zavise od mineralnog sastava peska-prašine (dust).
Skorašnje studije pokazuju da delići aerosola koji sadrže minerale kao sto su feldspar i kaolinit, čak i u
malim koncentracijama, dovode do formiranja leda u hladnim oblacima. Takođe, od sadržaja minerala
koji sadrže Fe i njegove rastvorljivosti zavisi nivo absorbcije atmosferskog zračenja. Oba ova efekta
imaju uticaj na klimu i vreme. Rastvorljiv Fe, kada se deponuje na otvoreni okean, zajedno sa
pustinjskom prašinom koja ga prenosi, je najvažniji nutrient u primarnom morskom lancu ishrane. Ovi
efekti su bili povod da Ničković razvije bazu podataka za 9 najvažnijih minerala prisutnih u dust
izvorima. Baza podataka je globalna, sa razlaganjem od 1km, i za red veličine ima finije razlaganje od
slične baze razvijene krajem 90-tih od strane francuskih istraživača i tada jedine takve vrste. Novu bazu je
Ničković upotrebio kao donji granični uslov u verziji modela DREAM koju je proširio tako da pored
koncentracije mineralnog (pustinjskog) aerosola model simulira i transport oksida Fe, od saharskih izora
do depozicije u Atlantski okean. U ovoj verziji DREAM modela, Ničković je uveo parametrizaciju koja
izračunava povećanje rastvorljivosti Fe pod uticajem sunčeve radijacije, oblačnosti i zagađenja vazduha,
uzimajući u obzir po prvi put i minerologiju zemljišta u izvorima pustinjskog aerosola na proces
rastvaranja Fe.
Numerička prognoza površinske hidrologije (radovi sa M21pod brojevima: 9,)
Ničković je razvio hidrološki prognostički model HYPROM (Hydrological Prognostic Model) za
prognozu lateralne hidrološke dinamike (uključujući rečne tokove) koja se na površini zemlje javlja kao
onaj višak padavina koji ne uspe da se infiltrira u zemljište. Najveći broj današnjih hidroloških modela
koristi samo prognozu visine površinske vode, dok komponente brzina računa dijagnostički, kao rezultat
aproksimacije o balansu gravitacione i sile trenja. Ničković je kao novinu uveo nekoliko numeričkih
tehnika koje su omogućile da se i količina kretanja, pored visine vode, računa kao prognostička varijabla.
Tako, u HYPROM-u je razvijena numerička tehnika koja postiže bezuslovno stabilnu numeričku
integraciju jednačina, zadržavajući u potpunosti prognostički karakter svih promenljivih modela. On
takođe primenjuje novu numeričku tehniku koja sprečava razdvajanje podmrežnih rešenja gravitacionih
talasa na polurazmaknutoj horizontalnoj mreži tačaka koju koristi model. HYPROM je uspešno primenjen
na nekoliko balkanskih rečnih slivova, postižući odličnu korelaciju u odnosu na osmotrene hidrološke
protoke. Model je takođe testiran simulacijama hidrologije rečnog sliva Bojane i količine sveže vode koje
ulaze u Jadransko more. Ovo istraživanje je realizovano kao deo projekta ADRICOSM finansiranom od
strane italijanskog Ministarstva za životnu sredinu.
Ostale studije modeliranja atmosferskih i drugih procesa životne sredine (radovi sa M21pod brojevima:
12, 30,32,34; radovi sa M23: 3)
Grupa radova Ničkovića odnosi se na studije različitih atmosferskih fenomena, kao sto su
ciklonski vrtlozi malih razmera u Mediteranu, geostrofsko podešavanje, upotreba paralelizovanih verzija
atmosferskih modela, i razvoj i primena nehidrostatičkog atmosferskog modeliranja. Deo ovih studija
odnosi se na upotrebu sistema modela koji uključuju različite povratne procese, kao sto su komunikacije
atmosfera-aerosoli, atmosfera-okean i okean-talasi, kao i modeliranje morskih talasa.
3. Citiranost objavljenih radova
Radovi su citirani ukupno 3962 puta, uključujući i autocitate, prema Google Scholar. Prema
evidenciji Univerzitetske biblioteke u Beogradu (bez autocitata) radovi Ničkovića su citirani 2160 puta.
Ovi radovi su objavljeni u časopisima koji imaju visok impact factor i odgovarajući uticaj u oblasti
atmosferske fizike i hemije. Najveći broj radova je objavljen u kolaboraciji, i sa 30 koautora. Jedan od
takvih radova je objavljen u časopisu Science.
4. Učešće i rukovođenje naučnim radom; kvalitativni
pokazatelji uspešnosti naučnog angažmana
Stepen istraživačke aktivnosti Ničkovića pokazuje se njegovim učešćem u velikom broju naučnih
projekata i radnih tela. Bio je recenzent u časopisima: Atmospheric Chemistry and Physics, Journal for
the Geophysical Research, Journal of Operational Oceanography.
Ničković je tokom karijere ostvario bogatu naučnu međunarodnu saradnju. Krajem 80-tih i
početkom 90-tih je predstavljao SHMZ u promovisanju primene Eta atmosferskog modela i njegove
implementacije u okviru tadašnjih projekata regionalnih saradnje zemalja srednje Evrope (Pentagonala,
Heksagonala). Takođe, učestvovao je u implementaciji Eta modela u World Laboratory (WL) centru
(Erice, Italija), kao i u meteorološkoj službi Turske gde je bio angažovan kao ekspert Svetske
meteorološke organizacije (WMO).
Period 1993-2003 je proveo kao istraživač u inostranstvu. U Tunisu (1993-1995) radio u
Tuniskoj meteorološkoj službi na primeni automatskog meteorološkog sistema za prognozu vremena
zasnovanoj na Eta modelu. Tokom ovog perioda je razvio DREAM dust model i realizovao 1994.
uspešnu prognozu atmosferskog transporta pustinjskog aerosola (prašine/peska). Tokom dve poslednje
decenije naučna javnost otkriva važne efekte ovog aerosola na životnu sredinu, čime je pionirski rad na
razvoju DREAM modela dobio na značaju. Ovi efekti se odnose: na vreme i klimu kroz uticaj na
atmosfersku radijaciju i kroz interakcije između oblaka i aerosola, na ljudsko zdravlje, na vazduhoplovnu
operativu i dr. Aerosoli, u kojima je mineralna prašina/pesak čini veliki deo, označeni su od strane IPCC
kao značajan klimatski faktor čiji su efekti malo istraženi i poznati. Prateći interes javnosti za ovakvom
naučnom i tehnološkom aplikacijom, tokom poslednje decenije mnoge druge organizacije (npr.
Meteorološke službe Nemačke, Francuske, Britanije, SAD, Španije, Evropski centar za srednjoročnu
prognozu vremena, i drugi) su razvile ovakvu vrstu modela.
U periodu 1995-1998 radio je kao gostujući naučnik na Atinskom univerzitetu, gde je bio
uključen u dva EU projekta – SKIRON i MEDUSE. U projektu SKIRON bio je zadužen da uključi
operativnu prognozu Eta i DREAM modela. Od 1998-2005. Ničković je kao gostujući naučnik bio
angažovan na Univerzitetu na Malti. Njegovo angažovanje je tada bilo obeleženo rukovođenjem grupom
za Environment modelling, i učešćem u nekoliko međunarodnih projekata: RAMZES, COMPASS,
LAND, GAIANET, ARAL-KUM, EARLINET, ADIOS, MFSTEP, HIPOCAS. Ovo je period kada je
DREAM, kao model koji je tada već stekao međunarodnu reputaciju, implementiran za istraživanja i
operativnu dust prognozu u dvadesetak organizacija, kao što su Univerziteti u Atini, Arizoni, Tel Avivu,
Malti, Barcelona Supercomputing Centre, Meteorološke službe Srbije, Crne Gore, Egipta, Sudana, Alžira,
Tunisa, Ujedinjenih Arapskih Emirata. Tokom 2005. kompletan softver DREAM operativne prognoze
prenet je u Barcelona Supercomputing Centre (BSC). Zahvaljujući toj saradnji, BSC je 2007. postao
WMO Regional Node Activity Centre za prognozu u Mediteranu i Srednjem istoku.
U periodu 2005-2013. Ničković je radio kao naučni službenik u Odseku za atmosferska
istraživanja Svetske meteorološke organizacije, WMO (Ženeva). Ovde je bio rukovodilac nekoliko WMO
istraživačkih projekata i odgovarajućih radnih grupa. Ovde se posebno izdvaja projekat WMO Sand and
Dust Storm Warning Advisory and Assessment System (SDS-WAS). U istom periodu Ničković je
uspostavio saradnju sa Univerzitetom u Arizoni na primeni modela DREAM za dust prognozu u
jugozapadnom delu SAD i uticaj mineralnog aerosola na zdravlje populacije . U ovoj saradnja Ničković je
kao konsultant učestvovao u nekoliko projekata finansiranih od strane NASA i Center for Disease
Control, USA, koji su prihvatili DREAM kao glavnu istraživačku alatku za modeliranje aerosola,
uključujući polen.
Kao naučni službenik u WMO, tokom 2005-2013, posao mu je bio da učestvuje u organizaciji
više stručnih konferencija i sastanka koje je organizovala WMO.
5. Kvantitativna ocena naučnih rezultata
Kandidat se po prvi put bira u neko naučno zvanje. Prijavio se za zvanje Naučni savetnik. Zbog
toga su u tabeli Kvantifikacije naučnoistraživačkih rezultata istraživača, pored rezultata kandidata za
poslednjih 25 godina, prikazani u zagradi rezultati ostvareni za poslednjih 15 godina (1999-2013) na
osnovu kojih se prema Pravilniku o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju
naučnoistraživačkih rezultata istraživača vrši ocena ispunjenosti kvantitativnih zahteva za sticanje
naučnih zvanja.
KVANTIFIKACIJA NAUČNOISTRAŽIVAČKIH REZULTATA ISTRAŽIVAČA
Oznaka grupe
М11
М12
М13
М14
М15
М16
М17
М18
М21
М22
М23
М24
М25
М26
М27
М28
М31
М32
М33
М34
М35
М36
М41
М42
М43
М44
М45
М46
М47
М48
М49
М51
М52
М53
М55
М56
М61
М62
М63
М64
М65
М66
М71
М72
М81
М82
М83
М84
М85
М86
М91
М92
М93
U k u p n o:
Vrednost
Broj bodova
Ukupno poena
8
5
3
35 ( 32)
2 (2)
6 (2)
280 ( 256)
10 (10)
18 ( 6)
1
0,5
6 ( 5)
98 ( 67)
6 (5)
49 (33.5)
363 ( 310.5)
MINIMALNI KVANTITATIVNI ZAHTEVI ZA STICANJE POJEDINAČNIH
NAUČNIH ZVANJA
Potrebno je da kandidat ima najmanje XX poena,
koji treba da pripadaju sledećim kategorijama:
Diferencijalni uslov od
prvog izbora u prethodno
zvanje do izbora u zvanje
Naučni saradnik
Viši naučni saradnik
Naučni savetnik
Neophodno
Ostvareno
Ukupno
16
72.5
M21 (8 × 7) + M23 (3 × 1)
M21 (8 × 7) + M23 (3 × 1)
10
5
59
59
Ukupno
48
130
M21 ( 8 × 14) + M22 (5 × 1) + M33 (1 × 3)
M21 (8 × 14) + M22( 5 × 1)
40
28
120
117
Ukupno
65
108
М21 (8 × 11) + M22 (5 × 1) + M23 (3 × 1) + М33 (1 × 2)
М21 (8 × 11) + М22 (5 × 1) + М23 (3 × 1)
50
35
98
96
Ukupno
310.5
DA
Citiranost
Rukovođenje projektima, potprojektima,
zadacima
Rukovođenje: Magistarske teze i
doktorske disertacije
Učešće u međunarodnoj saradnji
NE
×
×
×
×
6. Delatnost na obrazovanju i formiranju naučnih kadrova
Ničković nije bio rukovodilac u izradi magistarskih i doktorskih radova.
Ničković je posle odlaska u inostranstvo ostao u kontaktu sa kolegama u Beogradu koji su bili
uključeni u razvoj i primenu numeričke prognoze vremena. Tokom 90-tih je omogućio Saveznom
hidrometeorološkom zavodu upotrebu verzije Eta modela unapređene na Athens University na kome je
tada bio angažovan kao istraživač. Od 2010, kao naučni službenik u WMO, a zatim i po povratku u Srbiju
2013, intenzivno sarađuje sa istraživačkom grupom za modeliranje u South East European Virtual
Climate Change Center (SEEVCCC) čiji je domaćin Republički hidrometeorološki zavod. Sa tadašnjim
rukovodstvom Zavoda učestvovao je u razvoju koncepta Earth Modelling System-a, u koji su danas
uključene dve komponente koje je razvio, modeli DREAM i HYPROM. Zahvaljujući ovakvom razvoju,
RHMZ je postao partner u projektu Ministarstvu za nauku “Istraživanje klimatskih promena i njihovog
uticaja na životnu sredinu: praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje”. Ničković u svojstvu istraživača iz
dijaspore učestvuje na Projektu u okviru podpojekta “Regionalni integrisani geofizički model i scenariji
klimatskih promena na području Srbije”. Po povratku u zemlju 2013. Ničković se uključio u rad Instituta
za Fiziku na istraživačkoj temi koja povezuje lidarska osmatranja u Srbiji i modeliranje aerosola gde
sarađuje sa grupom mlađih istraživača, od kojih je jedan od njih uključen u istraživačku temu zasnovanu
na DREAM modelu.
7. Zaključak
Na osnovu izloženog može se zaključiti da podnosilac prijave za izbor u zvanje naučni savetnik
dr Slobodan Ničković ima značajne istraživačke rezultate. Oni su postignuti u drugom delu njegove
karijere, kada se uključio u više međunarodnih kolaboracija. Prema broju naučnih radova, i njihove
citiranosti, komisija smatra da Slobodan Ničković ispunjava uslove za izbor u zvanje naučni savetnik za
užu naučnu oblast Dinamička meteorologija, ali zbog nedostatka rukovođenja magistarskim i doktorskim
disertacijama smatramo da dr Slobodan Ničković moze biti izabran u zvanje viši naučni saradnik.
U Beogradu, 17. 2. 2014.
Komisija:
1. dr Mlađen Ćurić, redovni profesor
Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu
2. dr Miroslava Unkašević, redovni profesor
Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu
3. dr Slavica Rajšić, naučni savetnik
Institut za fiziku Univerziteta u Beogradu
Prilog
Reference razvrstane prema M koeficijentima
Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima (M21)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Frost, G.J., et al. (incl. Nickovic. S.), New Directions: GEIA’s 2020 vision for better air emissions
information, Atmospheric Environment (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2013.08.063, M21,
IF(2012) 3.110
Nickovic, S., Vukovic, A., and Vujadinovic, M.: Atmospheric processing of iron carried by mineral dust,
Atmos. Chem. Phys., 13, 9169-9181, doi:10.5194/acp-13-9169-2013, 2013, M21, IF(2012) 5.510
Basart, S., C. Perez, S. Nickovic, E. Cuevas and J.M. Baldasano, 2012, Development and evaluation of the
BSC-DREAM8b dust regional model over Northern Africa, the Mediterranean and the Middle East. Tellus
B, 2012, 64, 18539, http://dx.doi.org/10.3402/tellusb.v64i0.18539 , M21, IF(2012) 3.197
Haustein, K., Pérez, C., Baldasano, J. M., Jorba, O., Basart, S., Miller, R. L., Janjic, Z., Black, T.,
Nickovic, S., Todd, M. C., Washington, R., Müller, D., Tesche, M., Weinzierl, B., Esselborn, M., and
Schladitz, A.: Atmospheric dust modeling from meso to global scales with the online NMMB/BSC-Dust
model – Part 2: Experimental campaigns in Northern Africa, Atmos. Chem. Phys., 12, 2933-2958,
doi:10.5194/acp-12-2933-2012, 2012. M21, IF(2012) 5.510
Pérez, C., Haustein, K., Janjic, Z., Jorba, O., Huneeus, J., Baldasano, J.N., Black, T., Basart, S., Nickovic,
S., Miller, R.L., Perlwitz, J.P., Schulz, M. and Thomson, M. (2011) Atmospheric dust modeling from meso
to global scales with the online NMMB/BSC-Dust model: 1. Model description, annual simulations and
evaluation. Atmospheric Chemistry and Physics, 11: 13001-13027., M21, IF(2012) 5.510
Klein, H., S. Nickovic, S., W. Haunold, U. Bundke, B. Nillius, M. Ebert, S. Weinbruch, L. Schuetz, Z.
Levin, L. A. Barrie, and H. Bingemer, 2010, Saharan dust and ice nuclei over Central Europe. Atmos.
Chem. Phys., 10, 10211–10221, doi: 10.5194/acp-10-10211-2010 M21, IF(2012) 5.510
Schulz, M., J.M. Prospero, A.R. Baker, F. Dentener, L. Ickes, P.S. Liss, N.M. Mahowald, S. Nickovic, C.
Pérez García-Pando, S. Rodríguez, M. Sarin, I.Tegen, R. A. Duce, The Atmospheric Transport and
Deposition of Mineral Dust to the Ocean : Implications for Research Needs. | Environ. Sci. Technol. 2012,
46, 10390−10404 , dx.doi.org/10.1021/es300073u, M21, IF(2012) 5.257
Nickovic, S., A. Vukovic, M. Vujadinovic, V. Djurdjevic, and G. Pejanovic, Technical Note: Highresolution mineralogical database of dust-productive soils for atmospheric dust modeling Atmos. Chem.
Phys., 12, 845–855, 2012 www.atmos-chem-phys.net/12/845/2012/ doi:10.5194/acp-12-845-2012, M21,
IF(2012) 5.510
Nickovic, S., Djurdjevic, V., Vujadinovic, M., Janjic, Z.I., Curcic, M., Rajkovic, B. (2011): “Method for
efficient prevention of gravity wave decoupling on rectangular semi-staggered grids”. Journal of
Computational Physics, 230(5), 1865-1875. , M21, IF(2011) 2.310
Nickovic, S., G. Pejanovic, V. Djurdjevic, J. Roskar, and M. Vujadinovic (2010), HYPROM hydrology
surface-runoff prognostic model, Water Resour. Res., 46, W11506, doi:10.1029/2010WR009195, M21,
IF(2010) 2.737
Klein, H., S. Nickovic, S., W. Haunold, U. Bundke, B. Nillius, M. Ebert, S. Weinbruch, L. Schuetz, Z.
Levin, L. A. Barrie, and H. Bingemer, 2010, Saharan dust and ice nuclei over Central Europe. Atmos.
Chem. Phys., 10, 10211–10221, doi: 10.5194/acp-10-10211-2010, M21, IF(2010) 5.309
Papayannis, A., et al. (incl. S. Nickovic) (2008), Systematic lidar observations of Saharan dust over Europe
in the frame of EARLINET (2000–2002), J. Geophys. Res., 113, D10204, doi:10.1029/2007JD009028.,
M21, IF(2008) 3.147
Musić, S and S. Nicković, (2008), 44-year wave hindcast for the Eastern Mediterranean. Coastal
Engineering, 55, 872-880. doi:10.1016/j.coastaleng.2008.02.024, M21, IF(2008) 1.844
14. Wang, X., A. Boselli, L. D’Avino, G. Pisani, N. Spinelli, A. Amodeo, A. Chaikovsky, M. Wiegner, S.
Nickovic, A. Papayannis, M.R. Perrone, V. Rizi, L. Sauvage, A. Stohl, (2008), Volcanic dust
characterization by EARLINET during Etna’s eruptions in 2001–2002 Atmos. Env, 42, 893–905., M21,
IF(2008) 2.890
15. Duce, R. A. et al. (incl. S. Nickovic) (2008), Impacts of Atmospheric Anthropogenic Nitrogen on the Open
Ocean. Science, 893-897 DOI: 10.1126/science.1150369, M21, IF(2008) 28.103
16. Kishcha, P., P. Alpert, A. Shtivelman, S. O. Krichak, J. H. Joseph, G. Kallos, P. Katsafados, C. Spyrou, G.
P. Gobbi, F. Barnaba, S. Nickovic, C. Pérez, and J. M. Baldasano (2007), Forecast errors in dust vertical
distributions over Rome (Italy): Multiple particle size representation and cloud contributions, J. Geophys.
Res., 112, D15205, doi:10.1029/2006JD007427., M21, IF(2007) 2.953
17. Pérez, C., S. Nickovic, J. M. Baldasano, M. Sicard, F. Rocadenbosch, and V. E. Cachorro (2006), A long
Saharan dust event over the western Mediterranean: Lidar, Sun photometer observations, and regional dust
modeling, J. Geophys. Res., 111, D15214, doi:10.1029/2005JD006579., M21, IF(2006) 2.800
18. Pérez, C., S. Nickovic, G. Pejanovic, J. M. Baldasano, and E. Ozsoy (2006), Interactive dust-radiation
modeling: A step to improve weather forecasts, J. Geophys. Res., 111, D16206,
doi:10.1029/2005JD006717., M21, IF(2006) 2.800
19. Uno, I, Z.Wang, M. Chiba, Y. S. Chun, S. L. Gong, Y. Hara, E. Jung, S.-S. Lee, M. Liu, M. Mikami, S.
Music, S. Nickovic, S. Satake, Y. Shao, Z. Song, N. Sugimoto, T. Tanaka, and D.L. Westphal, (2006), Dust
model intercomparison (DMIP) study over Asia: Overview, J. Geophys. Res., 111, D12213,
doi:10.1029/2005JD006575. , M21, IF(2006) 2.800
20. Koukouli, M.E. D.S. Balis, V. Amiridis, S. Kazadzis, A. Bais, S. Nickovic, O. Torres (2006), Aerosol
variability over Thessaloniki using ground based remote sensing observations and the TOMS aerosol index.
Atmos. Env. 40, 5367-5378 doi:10.1016/j.atmosenv.2006.04.046, M21, IF(2006) 2.630
21. Kallos, G., A. Papadopoulos, P. Katsafados, and S. Nickovic (2006), Transatlantic Saharan dust transport:
Model simulation and results, J. Geophys. Res., 111, D09204, doi:10.1029/2005JD006207, M21, IF(2006)
2.800
22. Viana, M., C. Pérez, X. Querol, A. Alastuey, S. Nickovic, and JM. Baldasano, (2005) Spatial and temporal
variability of PM levels and composition in a complex summer atmospheric scenario in Barcelona (NE
Spain). Atmos. Env, 39, 5343-5361, M21, IF(2005) 2.724
23. Yin, D, S. Nickovic, B. Barbaris, B. Chandy, W. A. Sprigg, (2005), Modeling wind-blown desert dust in
the Southwestern United States for public health warning: A case study, Atmos. Env. 39, 6243–6254, M21,
IF(2005) 2.724
24. Papayannis, A., D. Balis, V. Amiridis, G. Chourdakis, Tsaknakis, C. Zerefos, A.D.A. Castanho, S.
Nickovic, S. Kazadzis and J. Grabowski, (2005), Measurements of Saharan dust aerosols over the Eastern
Mediterranean using elastic backscatter-Raman lidar, spectrophotometric and satellite observations in the
frame of the EARLINET project. Atmos. Chem. Phys., 5, 2065–2079, M21, IF(2005) 3.495
25. Balis, D. S., V. Amiridis, S. Nickovic, A. Papayannis, C. Zerefos, 2004: Optical properties of Saharan dust
layers as detected by a Raman lidar at Thessaloniki, Greece. Geoph. Res. Let, 31, L13104,
doi:10.1029/2004GL019881, M21, IF(2004) 2.378
26. Ansmann, A., et al. (Nickovic incl.), 2003: Long-range transport of Saharan dust to northern Europe: The
11–16 October 2001 outbreak observed with EARLINET, J. Geophys. Res., Vol. 108, No. D24, 4783,
doi:10.1029/2003JD003757, M21, IF(2003) 2.992
27. Nickovic, S., M. B. Gavrilov, and I. A. Tosic, 2002: Geostrophic adjustment on hexagonal grids. Mon.
Wea. Rev., 130, 668-683, M21, IF(2002) 1.886
28. Ozsoy, E, N. Kubilay, S. Nickovic, C. Moulin (2001), A hemispheric dust storm affecting the Atlantic and
Mediterranean in April 1994: Analyses, modeling, ground-based measurements and satellite observations.
J. Geoph. Res. 106, 18,439-18,460, M21, IF(2001) 2.609
29. Nickovic, S., G. Kallos, A. Papadopoulos, O. Kakaliagou, 2001: A model for prediction of desert dust cycle
in the atmosphere J. Geophys. Res. 106, 18113-18130., M21, IF(2001) 2.609
30. Husar, R. B. et al., (incl. S. Nickovic) (2001), Asian dust events of April 1998. J. Geophys. Res. 106 ,
18,317-18,331, M21, IF(2001) 2.609
31. Janjic, Z.I., Gerrity J.P.Jr., and Nickovic, S., 2001. An Alternative Approach to Nonhydrostatic Modeling.
Monthly Weather Review, 129: 1164-1178., M22, IF(2001) 1.769
32. Kubilay, N., S. Nickovic, C. Moulin, and F. Dulac, 2000: An illustration of the transport and deposition of
mineral dust onto the eastern Mediterranean. Atmosph. Environ., 34, 1293-1303, M21, IF(2000) 1.942
33. Lagouvardos, K., V. Kotroni, S. Dobricic, S. Nickovic, G. Kallos, 1996: On the storm of 21-22 October
1994 over Greece: Observations and model results. J. Geoph. Res. 101, 26217-26226, M21, IF(1998)
2.577
34. Nickovic, S., and S. Dobricic, 1996: A model for long-range transport of desert dust. Mon. Wea. Rew., 124,
2537-2544, M21, IF(1998) 1.778
35. Mesinger, F., Z.I. Janjic, S. Nickovic, D. Gavrilov and D.G. Deaven, 1988: The steep-mountain coordinate:
Model description and performance for cases of Alpine lee cyclogenesis and for a case of an Appalachian
redevelopment. Mon. Wea. Rew., 116, 1493-1518, M21, IF(1988) 1.553
Radovi u istaknutim međunarodnim časopisima (M22)
1.
2.
Kishcha, P., S. Nickovic, B. Starobinets, A. di Sarra, R. Udisti, S. Becagli, D. Sferlazzo, C. Bommarito,
and P. Alpert., Sea-salt aerosol forecasts compared with daily measurements at the island of Lampedusa
(Central Mediterranean), Atmos. Res. (2011), doi:10.1016/j.atmosres.2010.12.021, M22, IF(2011) 1.911
Balis, D., V. Amiridis, S. Kazadzis, A. Papayannis, G. Tsaknakis, S. Tzortzakis, N. Kalivitis, M.
Vrekoussis, M. Kanakidou, N. Mihalopoulos, G. Chourdakis, S. Nickovic, C. Pérez, M. Drakakis, (2005)
Optical characteristics of desert dust over the East Mediterranean during summer. Ann. Geophys., 24, 807–
821, M22, IF(2005) 1.450
Radovi u međunarodnim časopisima (M23)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kishcha, P., Nickovic, S., Luvchik, A., Starobinets, B., di Sarra, A., Udisti, R., Becagli, S., Sferlazzo, D.,
Bommarito, C., Perez, N., Viana, M., Agnon, Y., Alpert, P. (2010). Sea-salt aerosol forecasts compared
with measurements in the open sea and at coastal sites. Atmospheric Research, Volume 100, Issue 1, April
2011, Pages 28–35. http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosres.2010.12.021, M23, IF(2010) 1.597
Lagouvardos, K., V. Kotroni, S. Nickovic, D. Jovic, and G. Kallos, 1999: Evidence of a winter “tropical
storm” over Central Mediterranean: Simulations with the Regional Atmospheric Modelling System
(RAMS) and the Eta/NMC model. Meteorological Applications, 6, 371-383. M23
Popovic, J. M., S. Nickovic, M. B. Gavrilov, 1996: Frequency of quasi-geostrophic modes on hexagonal
grids. Meteorol. Atmos. Phys. 58, 41-49, M23, IF(1998) 0.737
Nickovic, S., 1994: On the use of hexagonal grids for simulation of atmospheric processes. Contrib. Atmos.
Phys. 67, 103-107. M23
Rancic, M., and S. Nickovic, 1988: Numerical testing of E-grid horizontal advection schemes on the
hemisphere. Contr. Atm. Phys., 61, 265-273. M23
Nickovic, S., 1979: The effect of horizontal differencing on the shearing instability problem. Contr. Atm.
Phys., 52, 126-135. M23
Zbornici sa međunarodnih skupova M30
M33
1.
Pérez C., J M Baldasano, P Jiménez-Guerrero, Jorba, K Haustein, E Cuevas, S Basart and S Nickovic
(2009) Dust Modelling and Forecasting in the Barcelona Supercomputing Center: Activities and
Developments. WMO/GEO Expert Meeting on an International Sand and Dust Storm Warning System
IOP Publishing, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science Vol 7: 012013; doi:10.1088/17551307/7/1/012013 [ISSN 1755-1307]
2.
Ramos A.G., E. Cuevas, C. Pérez, J.M. Baldasano, J. Coca, A. Redondo, S. Alonso-Pérez, J.J. Bustos and
S. Nickovic (2009) Short-term changes in the northwest African Upwelling System induced by Saharan
dust deposition events. WMO/GEO Expert Meeting on an International Sand and Dust Storm Warning
System IOP Publishing, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science Vol. 7: 012019;
doi:10.1088/1755-1307/7/1/012013 [ISSN 1755-1307]
3.
Cuevas E., J.M. Baldasano, C. Pérez, X. Querol, M.A. Martínez, S. Nickovic y L. Barrie (2008) El Sistema
de Alerta de Tormentas de Polvo y Arena para Europa, África y Oriente Próximo de la Organización
Meteorológica Mundial. Asociación Española de Meteorología, AME Boletin 20 : 30-35
4.
Kishcha, P., Alpert, P., Shtivelman, A., Krichak, S.O., Joseph, J.H., Kallos, G., Katsafados, P., Spyrou, C.,
Gobbi, G.P., Barnaba, F., Nickovic, S., C. Pérez and J.M. Baldasano (2007)Forecast errors in dust vertical
distributions over Rome. Air Pollution Modeling and its Application XVII. Editors: C. Borrego and E.
Renner. Elsevier: 44-54.
5.
Balis D., V. Amiridis, S. Kazadzis, A. Papayannis, G. Tsaknakis, S. Tzortzakis, N. Kalivitis, M.
Vrekoussis, M. Kanakidou, N. Mihalopoulos, G. Chourdarkis, S. Nickovic, C. Pérez, J.M. Baldasano ans
M. Drakakis (2006) Optical characteristics of desert dust over the East Mediterranean during summer: a
case study Annales Geophysicae, 24: 807-821.
6.
Nickovic, S., Z.I. Janjic, M. Dragosavac, S. Petkovic, S. Music, B. Rajkovic, 1988: Preliminary study of
potential long-range cadmium transport into the Mediterranean Region. Final Rept., WMO Special Service
Agreement No. 14.518/A/CNS, Geneva, 1 June 1987, Federal Hydrometeorological Institute, Belgrade,
60pp. [Case Postale 2300 CH-1211 Geneve 2]
M34
1.
2.
E. Terradellas, S. Basart, M. Schulz, J. M. Baldasano, J.-J.Morcrette, G. Pejanovic, L. Menut, A. Benedetti,
O. Jorba, S. Nickovic and F. Benincasa, Intercomparison of dust prediction models in the framework of the
WMO SDS-WAS programme European Aerosol Conference, Granada, Spain, 2-7 September 2012
http://www.eac2012.com/EAC2012Book/6.html pp 150
Kishcha, P., S. Nickovic, B. Starobinets, A. di Sarra, R. Udisti, S. Becagli and P. Alpert. Sea-salt aerosol
forecasts compared with daily measurements in Lampedusa (Central Mediterranean). COST ES0602
Meeting,
April
14,
2011,
WMO,
Geneva.
http://chemicalweather.eu/material/8thmeeting/Kishcha_etal_COST_ES0602_Geneva_110330.pdf
3.
Luvall, J, W. Sprigg, E. Levetin, A. Huete, S. Nickovic, G. Pejanovic, P. Van de Water, O. Myers, A.
Budge, T. Crimmins, H. Krapfl, A. Zelicoff, 2011, Use of MODIS Satellite Images and an Atmospheric
Dust Transport Model To Evaluate Juniperus Spp. Pollen Phenology and Dispersal to Support Public
Health Alerts. American Academy of Allergy Asthma, & Immunology, 18-22 March 2011, San Francisco.
Session no. 2204 http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?mID=2638&sKey=683dd04e00df-4a03-a4c9-ed506d460cf8&cKey=94c1a111-c3e0-4a6f-8ba2-99e9a8cd8e77&mKey={7F39598CC5F1-4638-9E2C-D810286BC04A}
4.
Nickovic, S., M. Vujadinovic, A. Vukovic, V. Djurdjevic, G. Pejanovic, and M. Dacic, Database of mineral
composition in arid soils and its pplication in atmospheric transport of iron embedded in dust. Geophysical
Research Abstracts Vol. 13, EGU2011-13029-2, 2011 EGU General Assembly 2011
5.
Luvall, J. C. , W. A. Sprigg, E. Levetin, A. Huete, S. Nickovic, G. A. Pejanovic, A. Vukovic, P. K. Van de
Water, O. B. Myers, A. M. Budg, A. P. Zelicoff, L. Bunderson, T. M. Crimmins. Use of MODIS Satellite
Images and an Atmospheric Dust Transport Model to Evaluate Juniperus spp. Pollen Phenology and
Dispersal. 34th International Symposium on Remote Sensing of Environment (ISRSE), Sydney, 10-15
April 2011. TS-34-1 (Ref. 231) http://www.isprs.org/proceedings/2011/isrse-34/ISRSE-Program-Final.pdf
6.
Nickovic, S., M. Vujadinovic, A. Vukovic, V. Djurdjevic, G. Pejanovic, et al., Transport of atmospheric
iron embedded in mineral dust simulated by a regional atmospheric dust model Session: Dust Chemistry &
Biosphere Interaction, IUGG, Melbourne, Australia 28 June - 7 July 2011 2011. Abstr. no. M13S1
7.
Vukovic A., Pejanovic G., Vujadinovic M., Sprigg W, Nickovic S., Djurdjevic V., 2011: “Dust storm of
July 5th 2011, Phoenix, Arizona: Numerical simulation”, Abstract U14A-05 presented at 2011 Fall
Meeting, AGU, San Francisco, California, USA, 05-09 December 2011. Abstr. no U14A-05;
8.
J.C. Luvall, Huntsville, W. A. Sprigg, A. Huete, S. Nickovic, G. Pejanovic, E. Levetin, P. Van de water, O.
Meyers, A. M. Budge, H. Krapfl, and T. M. Crimmins, 2010, Integration of Dust Prediction Systems and
Vegetation Phenology to Track Pollen for Asthma Alerts in Public Health, AMS 2010 AMS meeting,
Seattle, Abstract ID: 183878
Nickovic, S., 2010: Global distribution of minerals in arid soils as lower boundary condition in dust models
Geophysical Research Abstracts Vol. 12, EGU2010-7339, 2010 EGU General Assembly 2010
9.
10. Kishcha, P., Nickovic, S., Agnon, Y., Alpert, P. (2010), Sea-salt aerosol forecasts: evaluation in the open
sea. Abstract of the contribution of the EGU General Assembly, Vienna, Austria, 2 - 7 May 2010,
Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU2010-2544.
11. Karsten Haustein, Carlos Pérez, Oriol Jorba, José María Baldasano, Zavisa Janjic, Tom Black, Nickovic
Slobodan, Catherine Prigent, and Benoit Laurent, 2010: NMMB/BSC-DUST: model validation at regional
scale in Northern Africa EGU2010-12347
12. Klein, H., S. Nickovic, L. Schuetz, S. Weinbruch, Z. Levin, 2010: Seasonal variability of ice nuclei over
Central Europe, EGU2010-11624
13. Nickovic, S., Vukovic A., Vujadinovic, M., Pejanovic, G., Djurdjevic, V., Dacic, M. (2010): Mineral
composition in arid soils: A global distribution. NH53A-1254, AGU Fall Meeting.
14. S. Nickovic L. Barrie, G. Pejanovic, A. Vukovic, M. Vujadinovic, M. Dacic L. Mona and G. Pappalardo F.
Russo, 2010, Aerosol Lidar Observations: A Missing Component Of Near-Real-Time Data Assimilation
Requirements for Weather and Air Quality Models. Second GALION workshop, WMO, Geneva 20-23
September 2010; http://alg.umbc.edu/galion/
15. Pérez, C., Haustein, K., Janjic, Z., Jorba, O., Baldasano, J.M., Black, T., Nickovic, S. (2009) An online
mineral dust model within the global/regional NMMB: current progress and plans . AGU Fall Meeting, San
Francisco, 1489, A41H-0212, 15-19 December
16. Kishcha, P., S. Nickovic, A. Luvchik, Z. Janjic, N. Pérez, M. Viana, Y. Mamane, O. Yossef, and P. Alpert,
2009, Sea-salt aerosol forecasts over the Mediterranean: Evaluation against ground-based measurements.
7th International Conference on Air Quality - Science and Application (Air Quality 2009), Istanbul, 24-27
March 2009
17. Haustein, K., C. Pérez, O. Jorba, J. M. Baldasano, Z. Janjic, T. Black, and S. Nickovic NMMB/BSCDUST: an online mineral dust atmospheric model from meso to global scales Vol. 11, EGU2009-11057-1,
2009 EGU General Assembly 2009 © Author(s) 2009
18. Kishcha, P., S. Nickovic, A. Luvchik, Z. Janjic, N. Perez, M. Viana, Y. Mamane, O. Yossef, P. Alpert,
(2009). Sea-salt aerosol forecasts over the Mediterranean: Evaluation against ground-based measurements.
Proceedings of short papers presented at the 7th International Conference on Air Quality – Science and
Application, Istanbul, 24-27 March, 2009. University of Hertfordshire, UK, ISBN: 978-1-905313-64-8
19. Kishcha, P., S. Nickovic, A. Luvchik, Z. Janjic, N. Perez, M. Viana, Y. Mamane, O. Yossef, P. Alpert
(2009). Sea-salt aerosol forecasting over the Mediterranean Sea, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11,
EGU2009-1708.
20. Nickovic, S., L. Barrie Desert dust impacts on environment: International research cooperation and review
of some modelling aspects ACC-CCI 2009 – Lecce, 2-4 November 2009 International Workshop on:
Atmospheric Composition Changes: Climate-Chemistry Interactions. Lecce, Italy - November 2-4, 2009
21. Nickovic S., C. Pérez, O. Jorba and J.M. Baldasano (2008) Atlantic tropical cyclones and Saharan dust:
simulation study. EGU2008-A-06697. Vienna, 14-18 April
22. Pérez C., S. Nickovic, M. Sicard, F. Rocadenbosch, C. Toledano, V.E. Cachorro, J.M. Baldasano (2005)
Characterisation of Saharan dust events over the Iberian Peninsula: LIDAR, sun photometer and DREAM
model simulations. European Geosciences Union Conference, Vienna, 25-29 April. Vol. 7, 05610.
23. Pérez C., S. Nickovic, M. Sicard, F. Rocadenbosch, C. Toledano, V.E. Cachorro, and J. M. Baldasano
(2005) A long Saharan dust event over the Western Mediterranean: LIDAR, sun photometer and DREAM
model simulations. 24th Annual AAAR Conference. Austin (TX, USA), 17-21 October. 2A6, pp84.
24. Pérez, C.; Nickovic, S.; Pejanovic, G.; Özsoy, E; Baldasano, J.M. (2006) Impact of Saharan dust on
numerical weather forecasts. European Geosciences Union Conference, Viena. 3 April, Vol. 8
25. Pérez, C., P. Jiménez, O. Jorba, J.M. Baldasano, E. Cuevas. S. Nickovic, and Querol, X. (2007) Long-term
trends (1987-2006) of Saharan dust over the Mediterranean and the Canary Islands with the DREAM
regional dust model. European Geosciences Union Conference, Vienna, 18 April. Vol. 9, EGU2007-A08525
26. Pérez C., P. Jiménez, O. Jorba, J. M. Baldasano, E. Cuevas, S. Nickovic, X. Querol (2007) Long-term
simulations (1958-2006) of Saharan dust over the Mediterranean and the Eastern North Atlantic with the
DREAM regional dust model. IUGG 2007 Perugia, Session: MS004 Mineral Dust Cycle and its Impact on
Clouds and Radiation (ICCP), Perugia (Italia), July
27. Papayannis A., V. Amiridis, G. Tsaknakis, D. Balis, J. Bösenberg, A. Chaikovski, F. De Tomasi, V.
Freudenthaler, I. Grigorov, I. Mattis, V. Mitev, D. Müller, L. Mona, S. Nickovic, J.M. Baldasano, A.
Pietruczuk, G. Pisani, F. Ravetta, V. Rizi, M. Sicard, and T. Trickl (2007) First systematic observations of
Saharan dust over Europe during EARLINET (2000-2002): Statistical analysis and results. In: XXIV
International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) General Assembly, Perugia, Italy, 2-13 July.
28. Ramos A.G., E. Cuevas, C. Pérez, J.M. Baldasano, J. Coca, A. Redondo, S. Alonso-Pérez, J.J. Bistos and S.
Nickovic (2008) Saharan dust and Bloom of Diazotrophic Cyanobacteria in the NW African Upwelling.
GU2008-A-11763. Vienna, 14-18 Abril
29. Pérez, C.,, K. Haustein, Z. Janjic, O. Jorba, J.M. Baldasano, T. Black, and S. Nickovic. An online mineral
dust model within the global/regional NMMB: current progress and plans. AGU Fall Meeting. San
Francisco, USA, 15-19 December 2008.
30. Nickovic, S., Z.I. Janjic, P. Kishsha and P. Alpert. Model for simulation of the sea salt aerosol atmospheric
cycle, Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling, WMO, Geneva, CAS/JSC WGNE, 2007
31. Pérez, C., S. Nickovic, G. Pejanovic, E. Ozsoy, and J.M. Baldasano: 2006: Impact of Saharan dust on
numerical weather forecasts Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 08818, 2006 SRef-ID: 16077962/gra/EGU06-A-08818, European Geosciences Union 2006
32. Pérez, C, S. Nickovic, M. Sicard, F. Rocadenbosch, C. Toledano, V.E. Cachorro, J.M. Baldasano: 2005:
Characterisation of Saharan dust events over the Iberian Peninsula: LIDAR, sun photometer and DREAM
model simulations, EGU2005.Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, 05610, 2005 SRef-ID: 16077962/gra/EGU05-A-05610
33. Kishcha, P., Nickovic, S., Alpert, P. and J. Barkan, 2005: Cyclone dust transport over the Mediterranean
region between 20-30 November. Israel Aerosol Society on December 29, 2005
34. Morain, S.A., Budge, A.M., Budge, T.K., Baros, S., Benedict, K.K., Hudspeth, W., Bales,, C., Sanchez,
G.M., Sprigg, W.A., Yin, D., Barbaris, B., Chandy, B., Nickovic, S., Caskey, S., Speer, J., and J. Bradbury.
2005. Modeling Atmospheric Dust for a Public Health Decision Support System. In Proceedings 31st
International Symposium on Remote Sensing of Environment: Global Monitoring for Sustainability and
Security. 20-24 June, St. Petersburg, Russia.
35. Nickovic, S., (2005), Distribution of dust mass over particle sizes: impacts on atmospheric optics, Forth
ADEC Workshop - Aeolian Dust Experiment on Climate Impact, 26-28 January, Nagasaki, Japan, 357-360.
36. Nickovic, S., G. Pejanovic, E. Ozsoy, C. Pérez and J.M. Baldasano, (2004), Interactive Radiation-Dust
Model: A Step to Further Improve Weather Forecasts. International Symposium on Sand and Dust Storm.
September 12-14. 2004, Beijing, China.
37. Balis, D., V. Amiridis, S. Nickovic, A. Papayannis, C. Zerefos, E. Giannakaki, 2004: Optical properties of
Saharan dust over Thessaloniki, Greece. 22nd International Laser Radar Conference, July 12-16, 2004,
Matera, Italy
38. Papayannis, A., et al., (incl. Nickovic), 2004: Saharan dust outbrakes towards Europe: 3 years of systematic
observations by the European lidar network in the frame of the EARLINET Project (2000-2003). 22nd
International Laser Radar Conference, July 12-16, 2004, Matera, Italy
39. Muler, D., I. Mattis, A. Ansmann, U. Wandinger, and, S. Nickovic, S., 2004: Import and Evolution of
Saharan Dust Over Europe Observed in the Framework of the European Aerosol Research Lidar Network.
International Symposium on Sand and Dust Storm, Beijing, China, 12-14 September2004.
40. Nickovic, S., 2004: Interactive Radiation-Dust Model: A Step to Further Improve Weather Forecasts
(invited presentation). International Symposium on Sand and Dust Storm, Beijing, China, 12-14
September2004.
41. Nickovic, S.,, S. Music, and A. Ansmann, 2003: DREAM Dust Model: Ongoing and Future Developments
(invited presentation). 2nd Workshop on Mineral Dust, Paris, 10-12 September 2003.
42. Nickovic, S., 2003: RAMSES Atmospheric-Ocean Prediction System for Supporting Oil Spill Monitoring
(keynote speaker). Oil Pollution and Its Environmental Impacts in the Arabian Gulf Region. 5-7 October,
Al Ain, United Arab Emirates.
43. Bösenberg, J., et al., (incl. Nickovic), 2003: EARLINET: A European Aerosol Research Lidar Network to
Establish an Aerosol Climatology MPI-Report No. 348, ISSN 0937-1060, Max-Planck-Institut für
Meteorologie, Hamburg, 192 pp.
44. Ansmann, A., et al., (incl. Nickovic), 2003: Co-ordinated vertical profiling of Saharan dust over western
and central Europe with a continental lidar network: The 11-16 October 2001 Outbreak. 6th International
Symposium on Tropospheric Profiling, Leipzig, 14-20 Sept. 2003
45. Wang, W., A. Amodeo, A. Chaikovsky, S. Nickovic, A. Papayannis, M.R. Perrone, V. Rizi, N. Spinelli,
2003: Volcanic Dust Characterization by the European Aerosol Research Lidar Network (EARLINET
project) during Etna's Eruption in 2001-2002. P3-3. First EARLINET symposium on the structure and use
of the data base derived from systematic lidar observations, Hamburg,11-12 February 2003.
46. Nickovic, S., 2003: Saharan dust outbreaks: modelling. First EARLINET symposium on the structure and
use of the data base derived from systematic lidar observations, Hamburg,11-12 February 2003.
47. Music, S. and Nickovic, S.: Implementation of the ICoD data assimilation system appropriate for highresolution modeling in the meteorological models used in the I.E.R.S.D./N.O.A., Final Project report,
ICoD, University of Malta, 2003
48. Nickovic, S, and A. Micallef, 2002: Modelling of environmental conditions relevant to assessment of
fishery and ecosystems in the Central Mediterranean. Report on the expert consultation on the spatial
distribution of demersal resources in the Straits of Sicily and influence of environmental factors and fishery
characteristics, FAO MedSudMed Technical Document No. 2, GCP/REP/010/ITA/MSM-TD-02, Gzira,
Malta, 20-12 December 2002. p. 37
49. Nickovic, S., S Music, D. Dramlic, M. Popovic, 2002: Modelling of desert dust deposition into the
Mediterranean Sea: Possible implications on marine biochemistry and fish life cycle. International
Conference on Fishering and environment in SE Europe, 28-30 June 2002, Trakia, Greece
50. Özsoy, E., S. Nickovic and N. Kubilay, 2002: Modeling dust in the Mediterranean and Euro-Asian regions.
“Bi-national Israeli-Turkish Workshop on Atmospheric Deposition of Aerosols and Gases In the Eastern
Mediterranean" 6-8 January 2002, Golden Tulip Hotel, Dead Sea, Israel.
51. Kallos, G., A. Papadopoulos, P. Katsafados and S. Nickovic, 2002: Recent developments towards the
prediction of desert dust cycle in the atmosphere. Bi-national Israeli-Turkish Workshop on Atmospheric
Deposition of Aerosols and Gases In the Eastern Mediterranean, 6-8 January 2002, Golden Tulip Hotel,
Dead Sea, Israel
52. Nolle, M., R. Ellul, S. Nickovic and H. Güsten, 2002: Photosmog episodes on the island of Gozo in the
central Mediterranean - A case study of a Recirculated polluted air mass. IGAC meeting, Crete, September
2002
53. Nickovic, S., 2002: Dust Aerosol Modeling: Step Toward Integrated Environmental Forecasting (Invited
paper), Eos. Trans. AGU, 83(47), Fall Meet. Suppl., Abstract A71E-04, 2002.
54. Nickovic S., S. Music, G.P. Gobbi, C. Zerefos, “Dust regional Atmospheric Model (DREAM): Basic
concepts and comparison with observations”, International Association of Meteorology and Atmospheric
Sciences (IAMAS, 74), Innsbruck 10 – 18 July, 2001.
55. Janjic, Z.I., J.P. Gerrity and S. Nickovic, 2000: An alternative approach to nonhydrostatic modeling, part I:
Cold bubble test. Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling, WMO, Geneva, CAS/JSC
WGNE.
56. Zecchetto, S., F. De Biasio, S. Nickovic, S. Music and N. Pierdicca, 2000: Analysis of the structure of a
tropical cyclone in the Mediterranean Sea, CERSAT News n. 11
57. Janjic, Z.I., J.P. Gerrity and S. Nickovic, 2000: An alternative approach to nonhydrostatic modeling, part
II: Warm bubble test. Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling, WMO, Geneva,
CAS/JSC WGNE.
58. Janjic, Z.I., J.P. Gerrity and S. Nickovic, 2000: An alternative approach to nonhydrostatic modeling, part
III: Nonlinear mountain wave test. Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling, WMO,
Geneva, CAS/JSC WGNE.
59. Nickovic, S., V. Spiridonov, M. Andreevska, and S. Music 2000: Simulation and measurements of dust
deposition in Macedonia. Proceedings of 15th International Conference: NUCLEATION AND
ATMOSPHERIC AEROSOLS, Rolla, Missouri (USA) 6-11 Aug 2000, Vol 534(1) pp. 530-533. August 2,
2000
60. Kubilay, N., Özsoy, E., Özsoy, T. and Nickovic, S. (2000): Monitoring of the transport of chemicals to the
eastern Mediterranean and the Black Sea through the atmosphere. SOLAS Open Science Conference,
Damp, Germany. 20-24 February, 2000.
61. Nickovic, S. , S. Music, 2000: Heat wave over Malta simulated by the NCEP/Eta model. European
Geophysical Society XXV General Assembly, Nice, France 25-29 April
62. Nickovic, S., 2000: Regional Atmospheric model for desert dust production. European Geophysical Society
XXV General Assembly, Nice, France 25-29 April
63. Özsoy, E. N. Kubilay, S. Nickovic, and C. Moulin, 2000: Anatomy of a Hemispheric Dust Storm. AGU
CHAPMAN CONFERENCE "The North Atlantic Oscillation" November, 28- December 1, 2000 University
of Vigo (Orense campus), Orense, Galicia, Spain
64. Kubilay, N., T. Özsoy, S. Nickovic, C. Moulin, F. Dulac, 1999: Monitoring of the transport of chemicals to
the eastern Mediterranean and the Black Sea through the atmosphere. International Conference on
Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea, 23-26 February 1999, Athens, Greece.
65. Kubilay, N., E. Özsoy, S. Nickovic, İ. Salihoglu, 1999: A hemispheric dust storm affecting the Atlantic and
Mediterranean (April 1994): Analyses, modelling, ground based measurements and satellite observations.
Sixth Scientific Conference of the International Global Atmospheric Chemistry Project (IGAC). September
13-17, Bologna, Italy. Book of Abstracts, p 17.
66. Kubilay, N., S. Nickovic, and F. Dulac, 1999: An illustration of the transport and deposition of mineral dust
onto the Eastern Mediterranean. IUGG, The 22nd General Assembly of the International Union of Geodesy
and Geophysics The University of Birmingham, UK 18 - 30 July 1999
67. Kallos G., V. Kotroni, O. Kakaliagou, A. Voudouri, S. Nickovic, N. Pirrone, L. Forlano, I. Hedgecock, R.
Ferrara, and J. Pachyna, 1999: Recent development in regional/mesoscale modelling of the atmospheric
mercury cycle. 5th International Conference, 23-28 May 1999, Rio de Janeiro, Brazil. Proceedings pp99.
68. Kallos, G., A. Papadopoulos, S. Nickovic, and P. Katsafados, 1998: The Regional Weather Forecasting
Models as Predictive Tools for Major Environmental Disasters and Natural Hazards. NATO/ARW workshop
on Large Scale Computations in Air Pollution Modelling, Sofia, Bulgaria, July 6-10, 1998
69. Kallos, G., A. Papadopoulos, S. Nickovic, P. Katsafados, and O. Kakaliagou, 1998: Forecasting Extreme
Rainfall Events in the Mediterranean Region With the SKIRON System: Sensitivity Tests. 6th International
Conference on Precipitation: Predictability of rain at the various scales, 29 June-01 July, Hawaii, USA
70. Kallos, G., S. Nickovic, A. Papadopoulos, and O. Kakaliagou, 1998: The SKIRON forecasting system and
its capability to predict extreme weather events in the Mediterranean. Seventh International Symposium on
Natural and Man-Made Hazards (HAZARDS-98), May 17-22, 1998, Chania, Greece.
71. Ozsoy, E., N., S. Nickovic, N. Kubilay, and C. Saydam, 1998: A hemispheric dust storm in April 1994
affecting the Atlantic and Mediterranean: Observations, modelling, and analysis, 23rd NATO/CCSM
International Technical Meeting on Air Pollution Modelling and Its Application, Varna, September 28 –
October 2 1998.
72. Kubilay, N., E. Özsoy, S. Nickovic, I. Tegen, A. C. Saydam, 1998. A hemispheric dust storm affecting the
Atlantic and Mediterranean (April 1994): analyses, modelling, ground based measurements and satellite
observations. International Symposium, Satellite-based observation: a tool for the study of the
Mediterranean basin, November 1998, Tunis.
73. Kubilay, N., E. Ozsoy, S. Nickovic, I. Tegen, and C. Saydam, 1998: A hemispheric dust storm affecting the
Atlantic and Mediterranean (April 1994): Analysis, Modelling, ground-based measurements and satellite
observations. International Symposium: Satellite-Based Observation: A Tool for the Study of the
Mediterranean Basin, Tunis, 23-27 November 1988.
74. Kallos, G., V. Kotroni, K. Lagouvardos, S. Nickovic, D. Jovic, O. Kakaliagou, A. Papadopoulos, and M.
Varinou, 1997: Torrential rains in the North-Eastern Mediterranean. Proceedings of the INM/WMO
International Symposium on cyclones and hazardous weather in the Mediterranean. 14-17 April 1997,
Palma de Mallorca, Spain.
75. Kallos, G., S. Nickovic, D. Jovic, O. Kakaliagou, A. Papadopoulos, N. Misirlis, L. Boukas, N. Mimikou,
1997: The ETA model operational forecasting system and its parallel implementation. Proceedings of the
1st Workshop on Large-Scale Scientific Computations, 7-11 June, Varna, Bulgaria, pp 15.
76. Nickovic, S., D. Jovic, O. Kakaliagou, and G. Kallos, 1997: Production and long-range transport of desert
dust in the Mediterranean region: Eta model simulations. 22nd NATO/CCMS International Technical
Meeting on Air Pollution Modelling and Its Applications , 2-6 June 1997, Clermont-Ferrand, France, 190197.
77. Kallos, G., S. Nickovic, A. Papadopoulos, D. Jovic, O. Kakaliagou, N. Misirlis, L. Boukas, N. Mitikou, G.
Sakelaridis, J. Papageorgiou, E. Anadranistakis, M. Manousakis 1997: The regional weather forecasting
system SKIRON: an overview. Proceedings of the Symposium on Regional Weather Prediction on Parallel
Computer Environments. October 1997, Athens, 109-123.
78. Kallos, G., M. Varinou, A. Voudouri, K. Lagouvardos, V. Kotroni, S. Nickovic, D. Jovic, O. Kakaliagou,
and A. Papadopoulos, 1997: Air quality in the Greater Athens Area: Forecasting Possibilities. Athens 2004
Olympic Committee Rept,. Pp 32
79. Sunderic, P., S. Nickovic, and D. Jovic, 1997: The Eta step mountain regional-scale atmospheric model:
description of the prognostic system and simulation of extreme events. 19thMeeting of the European
Working Group on Limited Area Modelling (EWGLAM), Budapest, 6-8 October 1997.
80. Nickovic, S., 1997: A model for atmospheric transport of desert dust: method description and simulation
results. Wind Erosion: An International Symposium/Workshop, Manhattan, Kansas, USA, 3-5 June 1997.
p25.
81. Nickovic, S., G. Kallos, A. Papadopoulos, and D, Jovic, 1997: The Eta model: Surface data specification
and assimilation. Sensitivity tests. The Forth International Summer School in Meteorology (Limited area
models: Overview, Data Assimilation, Physical Parameterizations, Recent developments), 1-12 September
1997, Krivaja - Backa Topola,Yugoslavia (invited lecture).
82. Nickovic, S., and D. Jovic, 1997: The grid decoupling: Problems and solutions. The Forth International
Summer School in Meteorology (Limited area models: Overview, Data Assimilation, Physical
Parameterizations, Recent developments), 1-12 September 1997, Krivaja - Backa Topola,Yugoslavia
(invited lecture).
83. Nickovic, S., O. Kakaliagou, G. Kallos, D. Jovic, and A. Papadopoulos, 1997: Eta/dust model: Sensitivity
to model resolution and desert source specification. The First International Symposium on Sand and Dust
Storms, Damascus, 2-7 November 1997.
84. Kallos, G., S. Nickovic, D. Jovic, O. Kakaliagou, A. Papadopoulos, N. Misirilis, L. Boukas, N. Mimikou,
G. Sakellaridis, J. Papageorgiou, E. Andranistakis, M. Manousakis, 1997: The regional weather forecasting
system SKIRON and its capabilities for forecasting dust uptake and transport. The First International
Symposium on Sand and Dust Storms, Damascus, 2-7 November 1997
85. Nickovic, S., D. Jovic, O. Kakaliagou and G. Kallos, 1997: The dust uptake and transport capabilities of the
Eta model. Proceedings of the Symposium on Regional Weather Prediction on Parallel Computer
Environments, 15-17 October 1997, Athens, Greece. pp 6.
86. Nickovic, S., G. Kallos, O. Kakaliagou, and D. Jovic, 1997: Aerosol production/transport/deposition
processes in the Eta model: Desert dust cycle simulations. Symposium on Regional Weather Prediction on
Parallel Computer Environments. Athens, 15-17 October 1997.
87. Mihailovic, D.T., D. Jovic, B. Rajkovic, G. Kallos, B. Lalic, S. Nickovic, and I. Arsenic, 1997: The basic
features of LAPS Land Surface Scheme for use in ETA Numerical Prediction Model. Symposium on
Regional Weather Prediction on Parallel Computer Environments. Athens, 15-17 October 1997.
88. Papadopoulos, A., G. Kallos, S. Nickovic, D. Jovic, and M. Dacic, 1997: Sensitivity studies of the surface
and radiation parameterization schemes of the SKIRON system. Symposium on Regional Weather
Prediction on Parallel Computer Environments. Athens, 15-17 October 1997.
89. Nickovic, S., D. Jovic, O. Kakaliagou, and G. Kallos, 1997: Production and long-range transport of desert
dust in the Mediterranean Region: Eta model simulations. Proc. of the 22nd NATO/CCMS Int. Techn.
Meeting on Air Pollution Modelling and Its Application, 2-6 June 1997, Clermont Ferrand, France. Edited
by Sven-Erik Gryning and Nandine Chaumerliac, Plenum Press, New York, 20, pp.8.
90. Nickovic, S., D. Jovic, and G. Kallos, 1996: The Eta step mountain regional atmospheric model: Major
features and a forecasting example. In: Proceedings of the 3rd Greek Scientific Conference on
Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, 25-27 Sept. 1996, Athens, Greece. 45-52.
91. Lagouvardos, K., V. Kotroni, S. Nickovic, and G. Kallos, 1996: Evidence of a winter “Tropical Storm”
over south-eastern Mediterranean: Simulations with the regional atmospheric modelling system (RAMS)
and the Eta/NMC model. 7th Conference on Mesoscale Processes, 9-13 September 1966, Reading, UK, 5355.
92. Kubilay, N., C. Saydam, S. Nickovic and S. Dobricic, 1995: Soil derived dust particulates over the eastern
Mediterranean. Proc. of XXXIV Congres of Commission International Pour L'Exploration Scietifique De
La Mer Mediterranee. 27-31 March 1995, Malta. p61.
93. Nickovic, S., 1993: Limited area forecasting system at INM Tunis: Description and proposed solutions.
Techn. Rept. Inst. National. Meteor, Tunis, 52 pp.
94. Nickovic, S., S. Dobricic, M. Dacic and S. Mejbar,1992: Computational performance of two high
performance workstations for a barotropic and a full prognostic model. EMME-1 Envir. Rep. 2/92, 12 pp.
95. Nickovic, S., Z.I. Janjic, M. Dragosavac, and B. Rajkovic, 1992: Potential airborne long-range cadmium
transport into Mediterranean region. MAP Technical reports Series No. 64, 163-171.
96. Mesinger, F., B. Rajkovic, S. Nickovic, and Z.I. Janjic, 1989: Synoptic-scale model simulation of transport
of passive substances over the European region. In the Report and Proceeds. of a WMO/UNEP Workshop
"Airborne Pollution of the Mediterranean Sea" (Belgrade, 10-13 Nov. 1987), 197-203.
97. Nickovic, S., and M. Rancic, 1987: Integration with Janjic type advection scheme on the hemisphere.
Research Activities in Atmospheric and Oceanic Modelling. WCRP, 10, 3-14
98. Nickovic, S., 1985: Two-dimensional meso-model (TDMM): Preliminary results. Proc. of 12th Inter. Conf.
Carpat. Met. 17-22 Nov 1984., Opatija.
Download

Izbornom veću Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu