SUNUŞ
Geçmişi yüz yıl öncesine dayanan Rize Ticaret ve Sanayi Odası
kurulduğu günden bugüne üstlendiği görev sorumlulukları üstün başarıyla
gerçekleştirerek belirlemiş olduğu misyonu, vizyonu ve kalite politikası
çerçevesinde İlimizin Bölgemizin ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda
bulunarak üyelerimizin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve ticari
faaliyetlerini başarıyla sürdürmelerine destek olmayı amaç edinmiştir.
Dünyada yaşanan değişim ve gelişmeler doğrultusunda Türkiye’de de
yeniden yapılanma, kurumsallaşma gibi ihtiyaçlardan sıkça söz edilmektedir.
Özel sektör ve Kamu kurum kuruluşları bu değişime ayak uydurabilmek ve
kuruluşlarına yön verebilmek için, geleceğe yönelik kendi plan ve programlarını
yapmak, uygulamak ve sonuçlarını ölçüp değerlendirerek kuruluşlarının
geleceğine yön vereceklerdir. Bizlerde bu doğrultuda hareket ederek
çalışmalarımız yaşanan gelişmelere göre planlayarak, üyelerimizi küresel
ekonomiye ve bölgemizin değişen şartlarına ayak uydurmalarına yardımcı
olacak şekilde yönlendirdik.
Rize Ticaret ve Sanayi Odası olarak sadece ilin ekonomisine değil, sosyal
ve kültürel gelişime de katkıda bulunmaya çalıştık. Odamız, örnek çalışmaları
ve sürekli geliştirdiği projeleri ile sadece ilimizi değil, bölgemizin ve ülkemizin
de ekonomik – sosyal açıdan değerini artırmıştır. 2012 yılında, Doğu Karadeniz
kalkınma ajansı destekli KOBİ profilleri Analizi ve Yatırım Alanları Araştırması
gibi projelerle üyelerimizin sorunlarını çözmeye yönelik faaliyetlerde bulunduk.
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Projesi ile Rize Ticaret ve Sanayi Odasının
Kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi projesi kapsamında ilimizde önemli
kurslar açtık ve istihdamın sürdürülebilir olması için çalışmalara devam ettik.
Günümüzde bölgesel kalkınmanın içeriği değişim geçirmektedir. Bölgesel
kalkınma geri kalmış bölgelere yönelik yeniden dağıtım ve teşvik sisteminden
ziyade rekabet gücünün arttırılmasına yönelmektedir. Yerel ve Ulusal rekabet,
yatırım ortamının iyileştirilerek şirketlerin yönetim ve iş yapma anlayışlarını
uluslararası standartlar çerçevesinde yapılandırmasını zorunlu kılmaktadır. Tam
bu noktada Ticaret ve sanayi odalarının önemi gündeme gelmektedir. Ticaret ve
Sanayi Odaları Faaliyet gösterdikleri şehirlerin girişimcilerinin kapasitelerini
yapılandırarak, güçlendirerek yerel ve küresel rekabete hazırlama işlevini yerine
getirmektedirler.
Ticaret ve Sanayi odaları üyelerinin geleceğine ve ülke ekonomisine
“Stratejik Planlar” ve buna paralel olarak “Yıllık İş Planları” aracılığıyla yön
vermektedirler. Günümüzün küresel rekabet şartlarında başarılı olan
organizasyonlar, geçmişte bu günü stratejik bir yaklaşımla planladıkları için
başarılı olmuşlardır. Gelecekte oluşabilecek potansiyel riskleri öncelikle
dirilerek etkilerini azaltan, fırsata dönüştüren, tesadüflere yer vermeyen,
kendisini yenileyen ve öğrenen organizasyonlar 21.Yüzyıla yön verecektir. Bu
1
çalışmalar doğrultusunda birlik ve beraberlik içinde Odamızı, daha etkin hale
getireceğimize olan inancımız tamdır. Geçmişte olduğu gibi, önümüzdeki
dönemlerde de başarıya ulaşmamızda Üyelerimizin, Meslek Komitelerimizin,
Oda Meclisimizin ve tüm personelimizin destek ve katkıları gerçek gücümüz ve
dayanağımız olacaktır.
Faaliyet Raporumuzda görüleceği üzere Rize Ticaret ve sanayi Odası
olarak sektörlerin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmaların yanında, Rize için
yerel, uluslararası düzeyde yoğun çaba harcadık. Yapılan çalışmalarda büyük
emek harcayan Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Meslek Komitesi Üyelerimiz,
Meclis Üyelerimize ve personelimize teşekkür ediyorum.
2013 yılında da üstlenmiş olduğumuz sorumlulukların bir gereği olarak,
birlik ve beraberlik içerisinde, takım ruhu ile görevimizi en iyi şekilde
başaracağımıza inanıyor, saygılarımı sunuyorum.
Ömer Faruk OFLUOĞLU
RTSO Yön. Kur. Bşk.
2
TOBB GENEL KURUL DELEGELERİ
123456-
Ömer Faruk OFLUOĞLU
Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU
Ali Şafak ŞAHİNLER
Yaşar İNCE
Şaban TURGUT
Rüştü ASLAN
ODAMIZDA FAALİYET GÖSTEREN KOMİSYONLAR
Hesapları İnceleme Komisyonu
Telat TELCİ
Murat KURT
İsmail Selim BİLGİN
Gökay YILMAZ
Gafur GÜL
Dış İlişkiler Komisyonu
Osman CİVELEK
Fatih KOÇAN
Rüştü ASLAN
Recep Ali AVCI
Ali ALTAY
Çeşitli İşler Komisyonu
İbrahim KARAVİN
Selahattin MURADOĞLU
Muzaffer ÖZKAN
Zeki Murat KOPUZ
Selim ERKAN
Proje AR-GE Komisyonu
Tahir ÇELİK
İbrahim TURGUT
Ayhan BERBEROĞLU
Fahrettin ERBAŞ
Hakan Murteza AĞUN
3
VİZYONUMUZ
Rize Ticaret ve Sanayi Odası olarak vizyonumuz;
• Ülkemizin saygın dünya devletleri arasına girerek, uluslar arası ticaretten
daha fazla pay alan, küresel boyutlardaki siyasi ve ekonomik oluşumları
kendi yararı doğrultusunda yönlendirebilen bölgesel bir güç olmasına
katkıda bulunmak,
• Özel sektörün yapısal ve güncel sorunlarının çözümü bilinciyle, iş
dünyasının gelişmesinin önündeki engelleri saptamak ve kaldırılması için
faaliyetlerde bulunmak,
• Rize ve bölgenin kalkınmasının sağlanması amacıyla, kamu ve özel her türlü
mesleki, bilimsel, toplumsal, ve kültürel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
• Hizmetlerimizi ulusal ve uluslar arası standartların üzerine taşıyarak müşteri
memnuniyetini en üst seviyeye taşımak,
• Komşu ülkeler başta olmak üzere mevcut dış ticaret ilişkilerinin artırılması
ve üyelerimizin dış ticaretinin gelişmesini sağlamak,
• İlimizi fuarlar, konferanslar, toplantılar ve bunlara bağlı turizm merkezi
haline getirmek,
• İlimizin bölgenin sağlık merkezi olmasını teşvik etmek ve bu konuda
çalışmak,
• İlimizin bölgemizin eğitim merkezi olmasını teşvik etmek ve bu konuda
çalışmak,
• İlimizin küçük ve orta ölçekli sanayinin geliştiği bir merkez olması için
çalışmalar yapmaktır.
MİSYONUMUZ
Rize Ticaret ve Sanayi Odası olarak misyonumuz;
Toplam kalite Yönetimi anlayışı içinde; 5174 Sayılı Kanun ve buna bağlı
yönetmelikler ile yürürlükteki diğer mevzuatların bize vermiş olduğu görevleri,
teknolojinin imkanlarından en üst düzeyde faydalanarak, güler yüzlü, çağdaş ve
müşteri memnuniyeti odaklı bir anlayışla üstün kalitede, verimli olarak
müşterilerimize sunmaktır.
KALİTE POLİTİKAMIZ
Rize Ticaret ve San Odası olarak, üyelerimize yerel, ulusal ve uluslararası
alanda hizmet sunarken; üyelerimizin beklentilerini ve gereksinimlerini yasalar
doğrultusunda karşılamak,
Çoğulcu ve katılımcı yönetim anlayışını benimseyerek kolektif çalışma
bilincinin oluşturulması amacıyla takım çalışması ve ekip ruhunu teşvik etmek,
Hızlı, etkin, güler yüzlü hizmet anlayışı ve personel eğitimi ile müşteri
memnuniyetini sağlamak,
Yatırım ve istihdamı artırıcı ortamın oluşmasına katkıda bulunmak,
Kurumsal saygınlığı artırarak öncü ve örnek bir kurum olma imajını sürdürmek,
İlimizin sosyal, kültürel ekonomik yaşam seviyesini yükseltmek,
Kalite yönetim sistemini sürekli geliştirmek prensibiyle hareket etmek kalite
politikamızdır.
4
5
6
7
DÜNDEN BUGÜNE
nayi Odası 1892 Yılında Reis Ahmet Efendi Başkanlığında, Azalar: Kara
Ömer Zade Efendi, Şehir Zade Hafız Osman Efendi, Babı Zade Ahmet Efendi ve
Katip: Hüsne Efendi den oluşan Rizeli tüccar ve esnafın önderliğinde kurulduğu
rivayet edilmektedir.
Milli Mücadelenin başlaması ve ilk hükümetinin kurulmasından sonra 22 Nisan
1923 tarihinde 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu kabul edilmiştir. Bu
kanunla Odalar ilk defa kanuni hüviyet kazanmışlardır.
Rize Ticaret ve Sanayi Odasının da kurulumu bu döneme dayanmakta olup,
ticaret erbaplarının az oluşu ve 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları kanununda kayıt
zorunluluğu olmaması nedeniyle, faaliyetini bir müddet valilik bünyesinde ve bir
müddet belediye bünyesinde yürütmüştür.
Cumhuriyet Döneminde ise 1925’te yapılan düzenlemeyle 655 sayılı Ticaret ve
Sanayi Odaları Kanunu çerçevesinde zorunlu üyelik getirilmiş ve karmaşık yapı
işlerlik kazanarak, odalar faaliyeti başlamıştır.
Kurtuluş Savaşı sonrası ticaretin durgunluğu ve 1929-1930 seneleri dünya
ticaret buhranı gibi sebeplerin de etkisi ile Rize Ticaret ve Sanayi Odası uzun müddet
bir varlık gösterememiş ve sadece bir teşekkül halinde kalmıştır. Ancak, 1932 yılından
sonra yavaş yavaş Hükümet üyeleri ile temas ve ticari mevzularda fikir ve rapor verme
gayretleri içinde olmuştur.
655 Sayılı Kanunun, Odaların ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiği anlaşılınca
1943 tarihinden önce 4355 sayılı ve daha sonra 1950 tarihinde 5590 sayılı Kanun
yürürlüğe girmiştir. Bu kanun 2005 yılında değiştirilmiş ve en son “5174 Sayılı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu” adını almıştır.
Rize’nin ve ticaretin gelişmesiyle 1950 yıllında Manifaturacılar Caddesinde
faaliyetine devam etmiştir.
Rize Ticaret ve Sanayi Odası Merkez Bankasını desteklemek amaçlı 1956
yılında kurucu ortak olmuştur.
1970’li yıllarda da Şehitler Caddesinde No: 19/ A da faaliyetlerini sürdürmeye
başlamıştır.
Rize Ticaret ve Sanayi Odası 1950'den sonra hükümetle yakın diyalog kurmuş
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini'nin kurulmasında öncü olmuş ve idaresinde
temsilcileri ile vazife almıştır. Bu yakın diyalog sayesinde ilimizin büyük sanayi
kuruluşu Çaysan Doğu Karadeniz Çay Entegre Sanayi A.Ş. ne 1975 tarihinde;
1989’de Ripaş Rize Pazarlama Mobilya İnşaat Sanayi Nak. İthalat İhracat
A.Ş.’ne
1997’de Risbaş Rize Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş.ye
1999’da Rize Ticaret ve Sanayi Odası Sosyal Tesisleri İnşa ve İşletme A.Ş.’ne,
2001’de Asilsan Ardeşen Silah San. Ve Tic. A.Ş.'ne kurucu üyesi olarak özel
sektörü temsilen yer almıştır.
2003 yıllarında şimdiki yeri olan Vakıflar genel müdürlüğünden kiralanan
Cumhuriyet Caddesindeki No:359 da hizmet vermeye devam etmektedir.
2005 yılında başlanan çalışmalarla şehrimizde kurulacak Rize Organize Sanayi
Bölgesi için çalışmalar sürmektedir. Müteşebbisleri Rize’ye getirmek ve istihdam
yaratmak için %40 oranında hissedardır.
8
Rize’nin kalkınması için,
2005’de Rize Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
2006’de Rize İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin kurulmasıyla
Rize’nin kalkınması ve sosyal hayatı canlandırma amaçlı aktivitelerini arttırma
amaçlanmıştır.
2007 yılında ilk AB projesi olan KOBİ Danışma merkezi gerçekleştirilmiş olup
KOBİ Danışma Merkezi faaliyetlerine KOBİ danışmanlığı ve AB projeleri uygulama
alanında devam etmektedir.
5 Ağustos 2008 tarihinde Türk Oda/Borsa Akreditasyon projesi çerçevesinde
yoğun çalışmalar sonucu akredite oda olmaya hak kazanıp faaliyetlerini bu çerçevede
sürdürmektedir.
2009 yılında Trabzon ABİGEM A.Ş.,
2011 yılında BALO-Batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş.,
Ve Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi Tic. Ltd. Şti.ye ortak olmuştur.
Odamız, Türk özel sektörünü ve kamuoyunu yakından ilgilendiren mevzularda
seminer, panel ve toplantılar tertip ederek görüşlerini dile getirmektedir.
Rize Ticaret ve Sanayi Odası, kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla verilen görevleri
yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde
meslek kuruluşudur.
Misyon ve vizyonuna destek ilkeler olarak,
• Üyelerin menfaatini mevzuatlar çerçevesinde korur,
• İlimizin ve bölgemizin kültürel gelişmesine katkıda bulunur,
• İlişkilerinde müşteri memnuniyetine öncelik verir,
• Hem üreticiye hem de tüketiciye karşı sorumlulukları yerine getirir
• Çalışanlarının sosyal haklarını gözetir, eğitimine önem verir.
9
ORGANİZASYON ŞEMASI
10
MECLİS
Oda meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur. Meslek
komiteleri beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda üçer,
dokuz kişiden oluşan gruplarda dörder, on bir kişiden oluşan gruplarda beşer meclis
üyesi seçilir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Meclis, kendi üyeleri arasından dört
yıl için başkan ile bir veya iki başkan yardımcısı seçer.
Oda Meclisinin görevleri şunlardır:
a) Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
b) Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak.
d) Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak.
e) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek.
f) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak.
g) Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu
sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak,
mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak.
h) Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları
karara bağlamak.
11
ı) Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek,
sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak.
j) Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para
almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri
çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar
vermek.
k) Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak.
l) Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin
olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak.
m) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak.
n) Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine
delege göndermek.
o) Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden
ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi
dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin
aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda
veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri
inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna
devretmek.
p) Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere
meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek.
r) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
MECLİS FAALİYETLERİ
2011 Yılında Meclisimiz; Meclis Başkanı Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU
’nun başkanlığında 12 oturum yaparak 95 karar alınmıştır.
26.01.2012 tarihli meclis toplantısında;
Tüketici hakem Heyeti Başkanı Sn. Demir ATEŞ hakem heyetinin faaliyetleri
konusunda meclisimize bilgi verdi.
İnsan hakları Komisyon Üyesi Varol AYVAZ meclisimize komisyon
faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
23.02.2012 tarihli meclis toplantısında;
Meclisimiz olağan toplantısını yaparak, gündemdeki konuları değerlendirdi.
12
29.03.2012 tarihli meclis toplantısında;
İl Emniyet Müdürü Sn. Hüseyin YENİCE meclisimizi ziyaret etti ve
Rize’de asayiş hakkında bilgilendirme yaptı.
19.04.2012 tarihli meclis toplantısında;
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasında Bölge Odalarının katılımıyla RizeMardin Otoyolu görüşüldü.
31.05.2012 tarihli meclis toplantısında;
Meclisimiz olağan toplantısını yaparak, gündemdeki konuları
değerlendirdi.
28.06.2012 tarihli meclis toplantısında;
İŞKUR İl Müdürü Sn. Hasan KİRAZ İŞKUR destekleri ve çalışmaları hakkında
Meclisimizi bilgilendirdi
KOSGEB İl Müdürü Sn. G. Selçuk USTA KOSGEB destekleri hakkında
bilgilendirme yaptı.
27.07.2012 tarihli meclis toplantısında;
Meclisimiz olağan toplantısını yaparak, gündemdeki konuları değerlendirdi.
31.08.2012 tarihli meclis toplantısında;
Meclisimiz olağan toplantısını yaparak, gündemdeki konuları değerlendirdi.
27.09.2012 tarihli meclis toplantısında;
Rize Valisi Sn. Nurullah ÇAKIR meclisimizi ziyaret etti ve Rize’de
yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
30.10.2012 tarihli meclis toplantısında;
Meclisimiz olağan toplantısını yaparak, gündemdeki konuları değerlendirdi.
29.11.2012 tarihli meclis toplantısında;
Vietnam Büyükelçiliği Ticaret Ateşesi Nguyen Tuan Quang meclis toplantımıza
katılarak Vietnam hakkında üyelerimizi bilgilendirdi.
27.12.2012 tarihli meclis toplantısında;
Meclisimiz olağan toplantısını yaparak, gündemdeki konuları değerlendirdi.
13
YÖNETİM KURULU
Oda yönetim kurulu, dört yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan
odalarda beş; yirmi ile yirmi dokuz arasında olanlarda yedi; otuz ile otuz dokuz
arasında olanlarda dokuz; kırk ve daha fazla olanlarda on bir kişiden oluşur. Meclis
kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini tek liste
halinde seçer. Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir veya iki başkan
yardımcısı ve bir sayman üye seçer.
Üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim
dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler.
Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek.
b) Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda
meclisine sunmak.
c) Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak.
d) Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve
nakillerine karar vermek.
e) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen
disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak.
f) Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise
sunmak.
g) Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.
h) Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında
yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak.
14
ı) Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak.
j) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve
sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisce belirlenen maddelerin
piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek.
k) Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve
usuller çerçevesinde karara bağlamak.
l) Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini
ödüllendirmek.
m) Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve
özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve
derslik yapmak.
n) Hakem veya hakem heyeti seçmek.
o) Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa
bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.
YÖNETİM KURULU FAALİYETLER
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk OFLUOĞLU ’nun başkanlığında 33
oturum yaparak 428 karar,
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şükrü CEVAHİR ’in başkanlığında 2 oturum
yaparak 29 karar,
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin KUTLU ’nun başkanlığında 16 oturum
yaparak 136 karar alınmış olup, toplam 51 oturum yapılarak 593 karar alınmıştır.
10 Ocak 2012
• T.C. Rize Valiliğinin düzenlediği ve Vali Yrd. Sn. Mustafa ERKAYIRAN’ın
başkanlığında Valilik Kütüphanesinde yapılan Mahalli Çevre Kurulu
Toplantısına Odamız Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ali Yaşar ER katıldı.
• Güneysu Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Sn. Sabri ÇEPNİ
Dernek çalışmaları hakkında bilgi vermek üzere Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Şükrü CEVAHİR’i ziyaret etti.
19 Ocak 2012
• Sn. Yusuf Doğan’ın Rize İl Müftüsü olarak atanmasının onuruna düzenlenen
kahvaltıya Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu katıldı.
• T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğü’nün 19/01/2012 tarih ve 138
sayılı yazısına istinaden; İşletme müdürlüğünüzün faaliyet alanı içerisinde Sarp
Gümrük Müdürlüğü Kaçak Eşya Ambarında bulunan çeşitli marka 2611 adet
kol saati cinsi eşyayı inceleyerek durumlarını belirtir rapor düzenlenebilmesi
için (orijinal-taklit olup olmadığı) uzman bilirkişi bulunmadığından bilirkişi
ataması yapılamayacağı konusunda Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge
15
Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına oy birliği
ile karar verildi.
23.01.2012
• T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği’nin 2012 Hayat
Boyu Öğrenme programı kapsamında AB ülkelerindeki farklı bölgelerden
bölgesel kalkınma ajanslarının ziyaretinin öngörüldüğü bir Leonardo Da Vinci
hareketlilik projesine Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı sağlandı.
25 Ocak 2012
• T.C. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Rize Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğünün düzenlediği İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantına
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu katıldı.
26 Ocak 2012
• T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlüğü Rize Gümrük Müdürlüğü’nün 19/01/2012 tarih ve 446 sayılı
yazısına istinaden, 2012 Yılı Dünya Gümrük Günü Etkinliği çerçevesinde İl
Müdürlüğünden bir heyet Odamız Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.
T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği’nin 2012 Hayat Boyu
28 Ocak 2012
• Rize Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin İsmail Kahraman
Kültür Merkezinde düzenlenen genel kuruluna Yönetim Kurulu Üyelerinin
katılımı sağlandı.
29 Ocak 2012
• Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI ile Gençlik ve Spor Bakanı Suat
KILIÇ katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda Rize’deki spor yatırımları
görüşüldü.
03 Şubat 2012
• Avrupa Birliği İş geliştirme Merkezi (ABİGEM) Eğitim ve Danışmanlığı’nın
30/01/2012 tarihli yazısına istinaden; Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Pazarkapı Mahallesi Sahil Caddesi No:103 Trabzon’da yapılan Olağan Genel
Kurul toplantısına odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk OFLUOĞLU
’nun katıldı.
16
13 Şubat 2012
• T.C. Rize Valiliği AB Proje Koordinasyon Birimi’nin 13/02/2012 tarih ve
AB.53-36 sayılı yazısına istinaden; “AB Yolunda Rize Projesi” kapsamında AB
üyelik sürecini bölgenin yerelde desteğini alarak hızlandırmak ve hazırlanacak
projeler ile ulusal ve uluslararası kaynaklardan daha fazla faydalanmasını
sağlamak amacı ile 5-6-7 Mart 2012 tarihleri arasında 3 gün süreyle düzenlenen
III. Eğitim programının odamız toplantı salonunda yapılması uygun
görülmüştür.
22 Şubat 2012
• İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen “Rize ilinde Engelliliğin Önlenmesi”
projesi kapsamında Prof. Dr. A. Gönül Akçamete’nin konuşmacı olarak
katıldığı, Ali Metin Kazancı Lisesi Konferans salonunda düzenlenen
“Önlenebilir Engellilik” konulu konferans ve proje açılış etkinliğine Odamız
Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı sağlandı.
23 Şubat 2012
• Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezinde (Büyük Salon) Rize Üniversitesi,
Maltepe Üniversitesi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının ortaklaşa
düzenlediği “Rize Sektörel Kalkınma Sempozyumu”na odamızı temsilen
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Hüseyin KUTLU katıldı.
24 Şubat 2012
• T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği, Gümrük
ve Ticaret Bakanı Sn. Hayati Yazıcın’nın teşrifleriyle gerçekleşen Kentsel
Dönüşüm Proje Merkezi açılışına Odamız Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hüseyin KUTLU katıldı.
27 Şubat 2012
• EDFA Turizm ve Seyahat Acentası - Türk Hava Yolları yeni ofisinin açılış
törenine Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
28 Şubat 2012
• T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlüğü Rize Gümrük Müdürlüğü’nün 15/02/2012 tarih ve 1051 sayılı
yazısına istinaden; Rize İl Emniyet Müdürlüğünce 5607 sayılı yasaya muhalefet
suçundan el konulan 42 FM 915, 27 UT 685, 42 BP 010, DCD 233, YEA 707
plaklı araçların motor numaralarının tespiti için odamızda bilirkişinin
olamadığı, makine mühendisleri odasından uzman bilirkişi talep edileceği
konusunda T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve
Ticaret Bölge Müdürlüğü Rize Gümrük Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına karar
verildi.
17
29 Şubat 2012
• Vergi Haftası nedeniyle Yakamoz Restourantta düzenlenen 2010yılı beyanları
üzerinden ilk beş sırayı alan vergi rekortmenleri için düzenlenen yemek ödül
törenine Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu katıldı.
• Yeşilay haftası münasebetiyle İyidere Kaymakamlığı ve İyidere Belediye
Başkanlığı’nın ortaklaşa organize ettiği kutlama programına Odamızı Yönetim
Kurulu Üyelerinin katılımı sağlandı.
01 Mart 2012
• T.C. Rize Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde Vali Yrd.
Mustafa Erkayıran’ın Başkanlığından düzenlenen “İl Sosyal Hizmetler Kurulu”
olağan toplantısına Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu
katıldı.
13 Mart2012
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 02/11/2011 tarih ve 25177 sayılı
yazısına istinaden; TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler
Kurulu için oluşturulan listeler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Girişimcilik
Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.
14 Mart 2012
• TOBB Dış İlişkiler Komisyon toplantına Odamız Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Faruk Ofluoğlu katıldı.
16 Mart 2012
• Rize Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün düzenlediği “Bedir’den
Çanakkale’ye” isimli konferansa konuşmacı olarak katılan Prof Dr. Nasrullah
Hacımüftüoğlu’na yaptığı çalışmalardan dolayı Odamız Yönetim Kurulu
tarafından vazo hediye edildi.
21 Mart 2012
• Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının Rize Dedeman Otelde düzenlediği
toplantıya Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Aydoğan katıldı.
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 02/03/2012 tarih ve 513/5310 sayılı
yazısına istinaden; Akredite oda olarak değerlendirme ve tasdik amacıyla yıllık
Öz Değerlendirme Raporu imzalanarak TOBB Akreditasyon Kurul
Sekreterliğine gönderilmiştir.
22 Mart 2012
• T.C. Rize Üniversitesi Rektörlüğü’nün 21/03/2012 tarih ve 160 sayılı yazısına
istinaden; üniversitenin beş yıllık (2013-2017) dönemini kapsayacak stratejik
Plan çalışmaları kapsamında ışık tutmak ve şehrimizin planlanmasına da bir
katkı sağlamak adına paydaş bilgi formu doldurularak T.C. Rize Üniversitesi
Rektörlüğü’ne gönderilmiştir.
18
23 Mart 2012
• TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. M. Rifat HİSARCILIOĞLU’nun Odamıza
ziyareti.
• İlmizde yapılan ve Odamızında ev sahipliğini yaptığı Yeni Türk Ticaret
Kanunu Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısına Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Sn. Binali YILDIRIM, Gümrük ve Ticaret Bakanı Sn.
Hayati YAZICI, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. Erdoğan BAYRAKTAR ve
TOBB Yön. Kur. Bşk. Sn. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’ nun katılımlarıyla
gerçekleştirildi.
• Oda Borsa Müşterek toplantısı TOBB Başkanı Sn. M. Rifat Hisascıklıoğlu’nun
başkanlığında yapıldı.
27 Mart 2012
• RİSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ömer
Faruk Ofluoğlu’nu makamında ziyaret etti.
• Ardeşen Hentbol Kulübü Başkanı ve oyuncuları Odamız Yönetim Kurulu
Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu’nu makamında ziyaret etti.
10 Nisan 2012
• Türk Polis Teşkilatımızın 167. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle İl Emniyet
Müdürü makamın Odamız yönetimi adına çiçek gönderildi.
12 Nisan 2012
• “Ahilik Haftasına İlişkin Kutlama Programının” hazırlanabilmesi için Vali
Yardımcısı Mustafa Erkayıran’ın başkanlığında toplanan Ahilik İl Kutlama
Komitesine Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Ramazan MERAL
katıldı.
13 Nisan 2012
• Doğu Karadeniz kalkınma Ajansının mali desteği ile MÜSİAD’in yürüttüğü
“Rize’nin Uygun Yatırım Alanlarının Tespiti ve Fizibiliteleri” isimli projenin
“Ortak Akıl” toplantısına Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Yıldız katıldı.
19 Nisan 2012
• Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Odamız Toplantı Salonunda düzenlediği “Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile İkincil Mevzuatla” ilgili panele
Odamız Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı sağlandı.
26 Nisan 2012
• Rize Valiliği tarafından düzenlenen Ahilik Haftası etkinlikleri çalışmaları için
düzenlenen toplantıya Odamız Yönetim Kurulu Ramazan MERAL katıldı.
19
09 Mayıs 2012
• Rize Kent Konseyinin “Samsun-Batum Demiryolu ve Hızlı Tren” konulu
toplantısına Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Murat ARTAN katıldı.
13 Mayıs 2012
• Sn. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, İkizdere Sivrikaya
Köyü Mevkiinde düzenlenen “Ovit Tüneli” temel atma törenine Odamız
Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
• TOBB Fen Lisesinin açılışı Başbakanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, Gümrük
ve Ticaret Bakanı Sn. Hayati Yazıcı, TOBB Yön. Kur. Bşk. Sn. M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, Rize Milletvekili Sn.Hasan Karal, TOBB Yön. Kur. Bşk
Yardımcıları Halim Mete ve Faik Yavuz’un katılımıyla gerçekleştirildi.
18 Mayıs 2012
• MÜSİAD’in düzenlediği “Rize Müsiad Başarı Ödülleri” 2011 ödül töreni
programına Odamız Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı sağlandı.
20 Mayıs 2012
• T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin 57. Kuruluş Yıldönümü törenine
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu adına çelenk
gönderildi.
23 Mayıs 2012
• Son dönemde bazı sivil toplum kuruluşları tarafından inşaat müteahhitleri odası
kurulması yönünde girişimlerde bulunulmaktadır. Bu hususta odamız tarafından
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yazı yazılmıştır.
29 Mayıs 2012
• Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından
ilimiz İsmail Kahraman Kültür Merkezinde düzenlenen “Bölgesel Halk Eğitim
Etkinlikleri” açılış programına odamız Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
01 Haziran 2012
• Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından gelen heyet onuruna verilen yemeğe
Odamız Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
• Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri AK Parti İl Başkanı Hikmet Ayar’ı
makamında ziyaret etti.
08 Haziran 2012
• T.C Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2011-2012 Yılı mezuniyet törenine
Odamız Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı sağlandı.
20
12 Haziran 2012
• Murat Karayalçın Odamız Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.
13 Haziran 2012
• T.C. Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı’nın 05/06/2012 tarih ve 89 sayılı yazısına istinaden; Bölgenin
kalkınma ve gelişmesine yönelik olarak tüm sektörleri kapsayan, DOKAP
bölgesini ön plana çıkaracak ve insan odaklı entegre bölgesel kalkınma
çalışmalarına öncülük edecek, destek verecek “DOKAP Eylem Planı” için,
1- Samsun – Sarp Demiryolu ve Hızlı Tren projesi,
2- Rize’nin doğu istikametinde olmak üzere bir havaalanı projesi,
3- Çaydaki katma değerin yükseltilmesi için Rize bölgesindeki çay tarımının
tamamının organik çaya dönüştürülmesi projesi,
4- Çay tarımında kullanılmak üzere 15 tonluk bir organik çay fabrikası projesi
odamızca yürütülmektedir. Ancak yeterli olmayacağı, bölgenin ihtiyacı olan
gübrenin belirlenmesi ve organik gübre fabrikası kurulma projelerinin
geliştirilmesi,
5- Yerel ürünlerimizden (karadut, kivi, likapa, kara üzüm, böğürtlen) meyve suyu
ve marmelat üretilmesi için üretim tesisleri kurulması. Ayrıca bu ürünlerin
direk satış önemi için saklama koşulları (soğuk hava deposu) yönünde proje
üretilmesi,
6- Sürdürmekte olduğumuz Rize Organize Sanayi Bölgesi projesinin hayatiyet
bulması yönünde eylem planında yer alması ve desteklenmesi,
7- Temeli atılan Rize’nin ve bölgenin de mega projesi olan Ovit Tünelinin 3,5
yıllık bir planlama ile hayatiyet bulacağı, Rize ve bölgemizin 3,5 yıllık süre
sonuna bugünden hazırlanması için projelendirilme çalışmalarının başlatılması
ve DOKAP tarafından hazırlanan eylem planlarında yer alması,
8- Rize de turizm bölgesi ilan edilen Çamlıhemşin – Ayder bölgesi ve İkizdere
bölgesinde turizmi geliştirecek, kış turizminde planlanması yönünde kayak ve
teleferik tesisleri projelerinin planlanması, hayatiyet bulması yönünde
çalışmalar yapılması,
9- Samsun’dan Artvin’e varacak ve planlanmasına başlanmış olan turizm master
planlarının devam eden yeni bir turizm yolunu, konaklama tesislerini ve sosyal
tesisleri projesinin takip edilip, Doğu Karadeniz Bölgesinde projenin hayatiyet
bulması, Doğu Karadeniz Bölgesi Turizm çeşitliğinin artırılması yönünde
çalışmalar yapılması ve bu alanda planlar yapılması, tüm bu projelerin
yapılması durumunda bölgemizin işsizlik sorununun çözüleceği, göç veren
durumdan göç alan duruma geleceğini şimdiden görüyoruz.
Odamızca önerilebilecek plan, program, proje ve faaliyetler hakkında görüş ve
önerilerimizi bir yazı ile T.C. Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanlığı’na gönderilmiştir.
21
16 Haziran 2012
• Antalya Ticaret Borsası’nın 09/02/2012 tarih ve 12/70 sayılı yazısına istinaden;
Bu yıl Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş. organizasyonunda, 16-24 Haziran
2012 tarihlerinde Antalya Expo Center’da düzenlenen 3. Yöresel ve Geleneksel
Ürünler Fuarına Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Sayman Üye Ali Yaşar Er,
Yönetim Kurulu Üyesi Halit KASPAROĞLU, Murat ARTAN ve Ramazan
AYDOĞAN katıldı.
19 Haziran 2012
• T.C. Rize Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’nün 18/06/2012
tarih ve 4166 sayılı yazısına istinaden; bölgenin kalkınma ve gelişmesine
yönelik tüm sektörleri kapsayan “DOKAP Eylem Planı” için odamız tarafından
hazırlanan öncelik ve önerilerimizi başlıklar halinde bir yazı ile T.C. Rize
Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.
23 Haziran 2012
• T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi İhtisas
Kursundan mezun olan 1. Dönem kursiyerlerin mezuniyet töreni ve tasavvuf
musikisi dinletisi programına Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
27 Haziran 2012
• T.C. Kalkandere Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün 18/06/2012 tarih ve
484 sayılı yazısına istinaden; Müracaat sahibi Burhan ÇOLAK’ın satın almış
olduğu spor ayakkabıya ödediği bedelin geri iadesini talep etmesi konusunda
odamızda uzman bilirkişi bulunmadığından raporun tanzim edilemeyeceği,
bilirkişinin Rize Tüketici Hakem Heyetinden talep edilebileceği ile ilgili T.C.
Kalkandere Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne yazı yazılmıştır.
29 Haziran 2012
• Adalet Komisyonu Başkanı (Ağır Ceza Reisi) Fatih AKÇAY Odamız Yönetim
Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu adına çelenk gönderildi.
02 Temmuz 2012
• Türkiye İhracatçılar Meclisinin Gümrük ve Ticaret Bakanı Sn. Hayati
Yazıcı’nın katılımıyla Rize’de gerçekleştirdiği haziran ayı ihracat rakamları
basın toplantısına Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk OFLUOĞLU
katıldı.
10 Temmuz 2012
• Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin düzenlediği A Milli Takım Teknik
Direktörü Abdullah AVCI’nın konuşmacı katıldığı “Sporda Ahlak Başarı ve
Motivasyon” panele Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
22
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yürütülmekte olan Tır karneleri
himayesinde uluslararası eşya taşımacılığına dair Gümrük Sözleşmesi (Tır
Sözleşmesi) altında karayolu ile eşya taşımacılığı yapmak isteyen tır sistemine
dahil olan firmalarımızın odamıza yapmış oldukları müracaatla hem maddi hem
zaman açısından büyük kayıp yaşadıklarını dile getirmektedirler. Taşımacılık
sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın özellikle maddi ve zaman kaybını
önlemek için Tır karnesi işlemlerinin onay ve tasdiği için Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliğinden odamızın yetkilendirilmesi için gerekli işlemler
yapılmıştır.
13 Temmuz 2012
• Rize Çalışma ve İş Kurumu ile Karadeniz Grup Özel Mesleki Eğitim Kursu
tarafından düzenlenen “Kursiyer Sertifikası ve İstihdama Katkısı Olan İş
Adamlarına Plaket Takdimi” merasimine Odamız Yönetim Kurulu Başkanı
katıldı.
25 Temmuz 2012
• Rize Valiliğinin düzenlediği İl İstihdam Kurulu Toplantısına Odamız Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin KUTLU katıldı.
Garnizon Komutanı J. Albay Turhan Talu Odamız Yönetim Kurulu Üyelerine veda
ziyaretinde bulundu.
26 Temmuz 2012
• Çayeli Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği iftar yemeğine Odamız Yönetim
Kurulu Üyeleri katıldı.
28 Temmuz 2012
• MÜSİAD Rize Şubesi temsilcilerinin Ridos Termal Otelde düzenlediği İftar
Yemeğine Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu adına çelenk
gönderildi.
05 Ağustos 2012
• Rize Ticaret Borsasının geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeğine Odamız
Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
09 Ağustos 2012
• Rize Belediyesi eski Başkanlarından Merhum Ekrem Orhon’un ölümünün 29.
Yıl Dönümü Anma Programına Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
• Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran Odamız Yönetim Kurulu üyelerine veda
ziyaretinde bulundu.
13 Ağustos 2012
• TOBB Birlik Merkezinde düzenlenen Oda/Borsa Yön. Kur. Bşk. İstişare
toplantısına Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu katıldı.
23
• Garnizon Komutanı J. Albay İsmet Cansaran’ın makamına Odamız Yönetim
Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu adına çiçek gönderildi.
27 Ağustos 2012
• İlimizde göreve başlayan Vali Sn. Nurullah Çakır’ı Odamız Yönetim Kurulu
Bşk. Ömer Faruk Ofluoğlu, Meclis Başkanı Ş. Aziz Karamehmetoğlu, Disiplin
Kurulu Başkanı M. Cevdet Akmehmet, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin
Kutlu, Şükrü Cevahir, Ramazan Aydoğan, Ramazan Meral ve Murat Artan
makamında ziyaret etti.
• Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Başkanımız Şaban Aziz
Karamehmetoğlu Garnizon Komutanı J. Albay İsmet Cansaran’ı makamında
ziyaret etti.
30 Ağustos 2012
• Rize Valiliği tarafından Zafer Bayramının 90. Yıldönümü münasebetiyle
düzenlenen Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu katıldı.
06 Eylül 2012
• Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği’nin 17/07/2012 tarihli yazısına istinaden;
“Makedonya’ya Bir Dost Selamı” adında proje kapsamında; İstanbul
Milletvekili ve KEİPA Türk Grup Başkanı Dr. İsmail SAFİ’nin himayelerinde
Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yapılan organizasyon kapsamında iki
ülkenin ekonomik ilişkileri ve yatırım imkanlarının değerlendirileceği bir kültür
gezisi, bir dizi kültür-sanat etkinliği düzenlenmiştir. Türkiye’den işadamları,
yatırımcılar, bürokratlar ve basın mensuplarından oluşacak yaklaşık 23-30
kişilik bir heyet ile gerçekleştirilen organizasyon sırasında Makedonya-Türkiye
Ticaret Odası, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
ile yatırım ve iş imkanları konularında bilgilendirme toplantısına odamızı
temsilen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Hüseyin KUTLU ve Yönetim
Kurulu Üyesi Ramazan AYDOĞAN katılmıştır.
17 Eylül 2012
• Rize Valiliği İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünce düzenlenen Ahilik
Kültürü Haftası Etkinliklerine Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
18 Eylül 2012
• İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Meşhud Nohasi Odamız
Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret ederek iki ülke arasındaki ilişkilerden
bahsetti.
24 Eylül 2012
• Rize Polis Meslek Yüksek Okulu 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış
törenine Odamız Meclis Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu ve Yönetim
Kurulu Üyeleri katıldı ve açılışa çelenk gönderildi.
24
25 Eylül 2012
• Garnizon Komutanı Jan. Albay İsmet Cansaran Odamız Yönetim Kurulu
Üyelerini ziyaret etti.
26 Eylül 2012
• TÜMSİAD Rize Şubesinin düzenlediği “Aile Şirketlerinde Kurumlaşma”
konulu eğitim programına Odamız Meclis Başkanı Şaban Aziz
Karamehmetoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
05 Ekim 2012
• Rize Belediyesinin Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılacak “Timya
Vadisi” şantiye açılışı etkinliğine odamız adına Yön. Kur. Bşk. Yrd. Hüseyin
Kutlu katıldı.
16 Ekim 2012
• Çay Tv de yayınlanan Çayda Sabah programına Odamız Yönetim Kurulu
Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu katıldı.
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 11/10/2012 tarih ve 21387 sayılı
yazısına istinaden; TIR işlemlerini Odamızca yürütmek üzere gerekli yetki
talebimiz Birliğimiz Yönetim Kurulunca uygun bulunmuştur. Tır Sözleşmesi
Uygulama Esaslarına ilişkin, TIR Karnesi iş ve işlemlerinin başlatılması ve
yürütülmesi için gerekli olan ekipmanların (Bilgisayar, tarayıcı, yazıcı, UTM
cihazı v.b.) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yaptırılmasına,
faturaların odamız tarafından demirbaşlar hesabından ödenmesine, Tır karnesi
işlemlerinin Odamız Dış Ticaret Memurluğu tarafından yürütülmesine ve
odamız Dış Ticaret Birim Personelleri Aydın SARI ve Salih TOPRAK’ ın
görevlendirilmesine ve istenilen belgelerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Tır ve Ata Karnesi Müdürlüğü’ne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
17 Ekim 2012
• Batum Başkonsolosu Engin Arıkan ve Tic. ateşe Volkan Berker Odamız
Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.
18 Ekim 2012
• Finlandiya Büyükelçisi Nina Vaskunlahti Odamız Yönetim Kurulu Üyelerini
ziyaret etti.
• TÜMSİAD Rize Şubesinin düzenlediği “Ticarette Helal Kazanç” konulu eğitim
programına Odamız Meclis Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu ve Yönetim
Kurulu Üyeleri katıldı.
20 Ekim 2012
• Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yeni hizmet binasının açılışına
Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
25
• Odamızın, Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin daha da
geliştirilmesi için başlatılan ve Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilen METEK Projesine destekleyici ortak olunmasına,
proje bilgisini ve uygulama hedeflerinin paylaşılacağı 8 Kasım 2012 Perşembe
günü 09:00 – 12:00 saatleri arasında Rize Kültür merkezinde düzenlenecek olan
toplantıda Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk OFLUOĞLU ’nun bir
konuşma yapmasına ve toplantıya katılım sağlanmasına oy birliği ile karar
verildi.
29 Ekim 2012
• Cumhuriyetin 89. Yılı münasebetiyle Rize Valiliğinin Yakamoz Restaurantta
düzenlediği resepsiyona Odamız Meclis Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu
ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
03 Kasım 2012
• Türk Telekom Genel Müdürü Tahsin YILMAZ’ın katılımıyla düzenlenen öğle
yemeğine Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu katıldı.
12 Kasım 2012
• T.C. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati
Yazıcı ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
katılımıyla gerçekleştirilen Fındıklı TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi protokol
İmza törenine Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu katıldı.
• Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Akademik yılı açılışına Odamız Yönetim
Kurulu Üyeleri katıldı.
15 Kasım 2012
• Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğide
Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Turizm
Örgütü (UNWTO) Kent Turizmi Küresel Zirvesine Odamız Meclis Başkanı
Şaban Aziz Karamehmetoğlu ve Yönetim Kurulu Sayman Üye Ali Yaşar Er
katıldı.
18 Kasım 2012
• Türkiye Ziraatçıler Derneği Rize Şubesinin İsmail Kahraman Kültür
Merkezinde düzenlediği 9. Olağan Genel Kurul Toplantısına Odamız Yönetim
Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu katıldı.
21 Kasım 2012
• TÜMSİAD Rize Şubesinin düzenlediği Eğitimci – Yazar Onur Yeşilçavdar’ın
konuşmacı olduğu “İnsan Tanıma Sanatı ve Motivasyon” konulu seminere
Odamız Meclis Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu ve Yönetim Kurulu
Üyeleri katıldı.
26
27 Kasım 2012
• T.C. Rize Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’nün 27/11/2012
tarih ve 041.2 sayılı yazısına istinaden; Kalkınma Bakanlığı, Doğu Karadeniz
Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 28 Kasım
2012 tarihinde saat 14:30’da İsmail Kahraman Kültür Merkezinde yapılacak
“Turizm Master Planı” konulu toplantı için odamız meclis üyeleri, yönetim
kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri, meslek komite başkanları ve turizm
meslek grubu üyelerinin bilgilendirilmesine ve toplantıya katılım sağlandı.
• T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Stratejik Planlama ve Programlama
Birimi’nin 19/11/2012 tarih ve 1397 sayılı yazısına istinaden; Doğu Karadeniz
Kalkınma Ajansı koordinasyonunda 29 Kasım 2012 tarihinde saat 10:00’da
İsmail Kahraman Kültür Merkezinde düzenlenecek “TR90 Bölgesi 2014-2018
Bölge Plan” bilgilendirme toplantısı için odamız meclis üyeleri, yönetim kurulu
üyeleri ve meslek komite başkanlarının bilgilendirilmesine ve toplantıya katılım
sağlandı.
28 Kasım 2012
• Rize PTT Başmüdürü Şinasi Duman Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ömer
Faruk Ofluoğlu’nu makamında ziyaret etti.
20 Aralık 2012
• Kalkınma Bakanlığı, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığı tarafından bölgenin kalkınma ve gelişmesine yönelik tüm
sektörleri kapsayan “DOKAP Eylem Planı”nın odamız toplantı salonunda
yapılmasına. Toplantı için odamız meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyelerinin
bilgilendirilmesine ve toplantıya katılım sağlandı.
27
2012 GÖREVLENDİRMELER
• T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı Koordinasyon ve Uygulama
Dairesi Başkanlığı’nın 30/12/2011 tarih ve 208 sayılı yazısına istinaden; Rize
Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 27/12/2012 tarih ve 712
sayılı yazısına istinaden; 07.12.2011 tarih ve 28135 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Sebze ve Meyve Ticareti ile Hal Kayıt Sistemi hakkında 2011/1
sayılı Tebliğ’in Geçici Birinci Maddesi 2’nci fıkrası hükümlerince
oluşturulacak “Hal Hakem Heyeti”ne Odamız Meclis Üyesi Şaban TURGUT
Asil Üye ve Kenan YAVUZ Yedek Üye olarak görevlendirildi.
• T.C. Rize Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nün 30/12/2011 tarih ve 3729
sayılı yazısına istinaden; V.U.K.’nun 72 ve 73. Maddeleri uyarınca
oluşturulacak Takdir Komisyonu Başkanlığında görev yapmak üzere aynı
kanunun 87. Maddesinde belirtilen şartlara haiz iki asıl iki yedek üyenin üç
yıllık süreyi doldurduğundan, Vergi Usul Kanunun 91. Maddesi hükmü
uyarınca Asıl Üye olarak Odamız Üyesi Muzaffer ASLAN ve Yönetim Kurulu
Üyemiz Ramazan AYDOĞAN, Yedek Üye olarak Yönetim Kurulu Üyeleri
Ramazan MERAL ve Halit KASPAROĞLU görevlendirilmiştir.
• T.C. Rize Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 22/12/2011 tarih ve
2602 sayılı yazısına istinaden; 15-22 Nisan 2012 tarihleri arasında kutlanacak
olan “Turizm Haftası” ile ilgili çalışmaları yapmak üzere oluşturulacak
komisyonda odamızı temsilen Ramazan AYDOĞAN görevlendirilmiştir.
• T.C. Rize Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nün 12/01/2012 tarih ve 99
sayılı yazısına istinaden; Trabzon Liman Başkanlığınca, Rize Limanında
olduğu bildirilen ve kütük kayıt örneği yazı ekinde gönderilen Mete Güzel
isimli kuru yük gemisinin alım satımına esas olmak üzere kıymet takdir
komisyonunda bilirkişi olarak odamız yönetim kurulu başkan vekili Şükrü
CEVAHİR görevlendirilmiştir.
• T.C. Rize Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nün 30/01/2012 tarih ve 243
sayılı yazısına istinaden; 6183 sayılı A.A.T.U.J.K.’nun 90’ncı maddesi uyarınca
satış komisyonunca yapılacak değer tespitine esas olmak üzere halen Rize
Balıkçılar Köyü barınağında bulunan “Kardelen” isimli Balık Avlama Gemisi
için odamız yönetim kurulu üyesi Kamil YILDIZ bilirkişi olarak
görevlendirilmiştir.
28
• T.C. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstihdam Dairesi Başkanlığı
(Kapatılan) nın 02/02/2012 tarih ve 22781 sayılı yazısına istinaden; Kamu
İstihdam Hizmetlerinin Geliştirilmesi Operasyonunun kurumsal gelişim bileşeni
kapsamında Antalya’da yapılacak 5 günlük eğitime katılmak üzere odamız İç
Hizmetler Memuru Hakkı ŞEKER görevlendirilmiştir.
• Rize Kent Konseyi’nin bila tarih ve 1 sayılı yazısına istinaden; Rize’de “Trafik
Sorunu Nasıl Çözülür” sorusunu, yerel paydaşların fikirleri alınarak Türkiye’de
Trafik Sorunlarını çözümleyen uzman bir firma tarafından şehir trafiğinin
çalışılması, bu sonuçta yapılacak bir planla trafik sorununun çözüleceği
kanaatinde olduğumuz konusunda Rize Kent Konseyi’ne yazı yazılmasına ve
Trafik Çalışma Gurubuna odamızı temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Murat
ARTAN görevlendirilmiştir.
• T.C. Kalkandere Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 14/02/2012
tarih ve 139 sayılı yazısına istinaden; Rize İli, Kalkandere İlçesi, Kuruköy
Mahallesi İyidere Caddesi No:18 sayılı yerde ikamet eden Hasan ÇOLAK’ın
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına yapmış olduğu müracaat sonucu
Güven Otomobil Turizm İthalat İhracat Şirketinden almış olduğu 2 adet 205/70
R 15C 105/104 R TL AGILIS GR oto lastiklerinin garanti süresi içerisinde
deforme olup kullanılmaz hale geldiğinden ayıplı mal kapsamında
değerlendirilerek yenileriyle değiştirilmelerini talep etmiş olmasına rağmen
ilgili firma tarafından “kullanıcı hatası” kapsamında değerlendirildiğinden
ilgilinin talebi reddedilmiştir. Müracaat sahibi Hasan ÇOLAK firmanın
“kullanıcı hatası” değerlendirmesine itiraz ettiğinden oto lastiklerinin
kullanımıyla ilgili konu hakkında bilgisi olan odamız meclis üyesi Ahmet Arif
METE ’nin bilirkişi olarak görevlendirilmesine, hazırlanacak raporun
kaymakamlığına gönderilmiştir.
• T.C. Rize Valiliği Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün 15/02/2012
tarih ve 970 sayılı yazısına istinaden; İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüklerinin koordinasyonunda, Üniversiteler, İhracatçı Birlikleri,
Fiskobirlik, Fındık Araştırma Enstitüsü, Ziraat Odaları, Ticaret Odaları ve
Borsaları ile Ulusal Fındık Konseyinin katılımı ile “Fındık Rekolte Tespit
Çalışmaları” için oluşturulacak komisyona odamızı temsilen Asil olarak
Yönetim Kurulu Üyemiz Kamil YILDIZ, Yedek olarak Yönetim Kurulu
Üyemiz Muammer KUVEL görevlendirilmiştir.
• T.C. Rize Valiliği Gıda, Tarım ve Hayvancılık İL Müdürlüğü’nün 23/02/2012
tarih ve 1143 sayılı yazısına istinaden; 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 5. Maddesinin 4. Fıkrası gereği, İlimiz
Merkez İlçedeki hayvan sahiplerine ödenecek tazminat tutarlarının belirlenmesi
için oluşturulacak Yerel Kıymet Takdir Komisyonuna Asil üye olarak Yönetim
Kurulu Üyesi Murat ARTAN ve Yedek Üye olarak Yönetim Kurulu Üyesi
Halit KASPAROĞLU görevlendirilmiştir.
29
• T.C. Rize Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nün 17/03/2012 tarih ve 901
sayılı yazısına istinaden; Trabzon Liman Başkanlığınca, Rize Limanında
olduğu bildirilen Pala Reis isimli Balık Avlama gemisinin alım satımına esas
olmak üzere kıymet takdiri için odamızı temsilen bilirkişi olarak odamız
yönetim kurul üyesi Kamil YILDIZ görevlendirilmiştir.
* Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 02/04/2012 tarih ve 511-7707 sayılı
yazısına istinaden; 16/01/2012 tarihinde onaylanan Bakanlar Kurulu Prensip Kararı ile
yapılacak yeni düzenlemeler ile TOBB Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon
Kurulu (YOİKK) çalışma gruplarında yer almak üzere,
*Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Kamil YILDIZ Şirket İşlemleri ve Kurumsal
Yönetim
*Odamız Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim TURGUT İstihdam,
*Odamız Meclis Üyesi Hakan Mürteza AGUN GİTES ve Sektörel Lisanslar,
*Odamız Meclis Üyesi Gökay YILMAZ Yatırım Yeri, Çevre ve İmar İzinleri,
* Odamız Meclis Üyesi Muzaffer ÖZKAN Vergi ve Teşvikler,
* Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin KUTLU Dış Ticaret ve
Gümrükler,
* Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Murat ARTAN Fikri, Sinai Mülkiyet Hakları ve
ARGE,
* Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Muammer KUVEL Yatırım Ortamı Mevzuatı ve
Hukuksal Süreçler,
* Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Halit KASPAROĞLU Finansmana Erişim,
* Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan AYDOĞAN’ın Altyapı
adayı olarak belirlenmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bildirilmiştir.
• T.C. Rize Valiliği İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün 26/04/2012
tarih ve 591 sayılı yazısına istinaden; Ulusal Enerji (En-Ver) Hareketine uygun
olarak gerekli çalışmalar çerçevesinde 13/05/2008 tarih ve 2045 sayılı Valilik
Oluru ile enerji verimliliğinin korunması amacı ile İl Enerji Kurulunun yeniden
güncelleştirilmesine teminen, odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Hüseyin KUTLU görevlendirilmiştir.
• T.C. Ekonomi Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü’nün 04/05/2012
tarih ve 078 sayılı yazısına istinaden; Türk Standartlarının Uygulaması
Hakkında Tüzüğün 18 inci maddesi gereğince, Ekonomi Bakanlığı’nın
20/05/1996 tarih ve 23085 sayılı yazıları eki 96/1 sayılı Genelgelerindeki
talimatları doğrultusunda kurulması öngörülen Bilirkişi Kurullarında, odamızı
temsilen asil üye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin KUTLU ve
yedek üye Meclis Üyesi Şaban TURGUT Ürün Denetmenleri Rize Grup
Başkanlığı Bilirkişi Kurulunda görevlendirilmiştir.
30
• T.C. Rize İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 01/06/2012 tarih ve 2993
sayılı yazısına istinaden; Rize İl Özel İdaresine ait logo’nun belirlenmesi ile
ilgili yapılmakta olan Logo Yarışmasına yönelik oluşturulacak “Seçici Kurul”
da görev almak üzere odamızı temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Murat
ARTAN görevlendirilmiştir.
• T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlüğü Rize Gümrük Müdürlüğü’nün 06/08/2012 tarih ve 4681 sayılı
yazısına istinaden; 2011/76 sayılı kaçakçılık dava dosyası muhteviyatı eşyalar
ile ilgili olarak gümrüğün kaçak eşya ambarında bulunan cep telefonlarının
orijinal mi yoksa taklit ürün mü oldukları yönünde rapor düzenlemek üzere
odamızı temsilen yönetim kurulu sayman üye Ali Yaşar ER görevlendirilmiştir.
• T.C. Rize Valiliği Hasan Kemal Yardımcı Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi
Müdürlüğü’nün 31/07/2012 tarih ve 125/458 sayılı yazısına istinaden; 20122013 eğitim öğretim yılı öğrenci kayıtları için 2012 ortaöğretim kurumlarına
geçiş sistemi tercih ve yerleştirme e-kılavuzunun 2.6.1 maddesi doğrultusunda,
29/08/2012 tarihinde okulda yapılan Denizcilik Alanı Mülakat sınavında sektör
temsilcisi olarak odamızı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Halit
KASPAROĞLU görevlendirilmiştir.
• T.C. Rize Valiliği Defterdarlık Yeşilçay Vergi Dairesi Müdürlüğü Yeşilçay
Geçici Takdir Komisyonu Başkanlığı’nın 10/08/2012 tarih ve B.07.4.DEF.4.
53.00.31/6147 yazısına istinaden; 213 Sayılı VUK’nın 298. Maddesine göre
emsal bedelinin tespitine yönelik olarak ekte sunulan yazıda sicil bilgileri
yazılan “Eska Baba” isimli balık avlama gemisinin takdir değerinin
belirlenmesi için odamızı temsilen bilirkişi olarak odamız yönetim kurulu
başkan yardımcısı Şükrü CEVAHİR görevlendirilmiştir.
• T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlüğü Rize Gümrük Müdürlüğü’nün 10/09/2012 tarih ve 5831 sayılı
yazısına istinaden; 2010/11 sayılı kaçakçılık dava dosyası muhteviyatı eşyalar
ile ilgili olarak cep telefonlarının orijinal mi yoksa taklit ürün mü oldukları
yönünde rapor düzenlemek üzere odamızı temsilen odamız Yönetim Kurulu
Sayman Üye Ali Yaşar ER görevlendirilmiştir.
• T.C. Rize Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü (Gelir Şefliği)’nün 29/09/2012
tarih ve 691/3793 sayılı yazısına istinaden; Mülkiyeti belediyeye ait olan
işyerlerinde mükelleflerin kira sözleşmeleri 31/12/2012 tasrihinde sona
erdiğinden, günün ekonomik şartlarına göre 01/01/2013 tarihinden itibaren
geçerli olacak kira artışlarının belirlenmesi için oluşturulan kira takdir
komisyonuna odamızı temsilen Yönetim Kurulu Sayman Üye Ali Yaşar ER
görevlendirilmiştir.
31
• S.S. Rize Kivi ve Yaş Sebze Meyve Pazarlama Birliği’nin 2012-02 sayılı
yazısına istinaden; Kivi hasat zamanının belirlenmesi, alıcı ve satıcıların bir
arada anlaşmalarına yardımcı olmak amacı ile 05/11/2012 tarihinde saat 13:30
da yapılan toplantıya, odamızı temsilen yönetim kurulu üyesi Murat ARTAN
görevlendirilmiştir.
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 11/10/2012 tarih ve 21387 sayılı
yazısına istinaden; TIR işlemlerini Odamızca yürütmek üzere gerekli yetki
talebimiz Birliğimiz Yönetim Kurulunca uygun bulunmuştur. Tır Sözleşmesi
Uygulama Esaslarına ilişkin, TIR Karnesi iş ve işlemlerinin başlatılması ve
yürütülmesi için gerekli olan ekipmanların (Bilgisayar, tarayıcı, yazıcı, UTM
cihazı v.b.) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yaptırılmasına,
faturaların odamız tarafından demirbaşlar hesabından ödenmesine, Tır karnesi
işlemlerinin Odamız Dış Ticaret Memurluğu tarafından yürütülmesine ve
odamız Dış Ticaret Birim Personelleri Aydın SARI ve Salih TOPRAK
görevlendirilmiştir.
• T.C. İyidere Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 01/11/2012 tarih ve
421 sayılı yazısına istinaden; İyidere İlçesi Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne
odamızı temsilen Asil Üye olarak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü
CEVAHİR ve yedek üye olarak odamız üyesi Abdullah METE
görevlendirilmiştir.
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri
için seçmen listesini incelemek ve seçimleri yapmak üzere 1 başkan ve 2 üye
olmak üzere seçim sandık kurulu oluşturulmasına, odamızı temsilen Seçim
Sandık Kurul Başkanı Genel Sekreter Gafur KARALİ, Üye İç Ticaret Memuru
Mısra KULAKSIZOĞLU ve KOBİ Danışma Memuru Fatma Nur İZMİRLİ
görevlendirilmiştir.
32
2012 SOSYAL AMAÇLI YARDIMLAR
• DMC Demirci Grup Yapım Organizasyon Medya Menajerlik Ahmet
Demirci’nin 09/01/2012 tarihli dilekçesine istinaden; Hem kültürel hem de
turizm alanında önemli ölçüde gelişimini sağlayan 5. Çamlıhemşin Ayder
Kardan Adam Şenlikleri için, bölgenin ve Çamlıhemşinin kış turizmini
geliştirmek ve bölge halkının sosyal-kültürel-sportif ihtiyaçlarını karşılamak ve
katkıda bulunmak amacı ile 500,00-TL yardım yapılmıştır.
• T.C. Rize İli Çamlıhemşin İlçesi Belediye Başkanlığı Şenlik Tertip
Komitesi’nin 24/04/2012 tarih ve 2012/298 sayılı yazısına istinaden; XVII.
Çamlıhemşin Ayder Galer Düzü Kültür, Sanat ve Doğa Festivali için, DağDoğa yapısının kısa vadede ülkemize tanıtmak amacı ile düzenlenen festivale
1.000,00-TL yardım yapılmıştır.
• Fırtına Vadisinde gerçekleşen ve ilimizin tanıtımında katkı sağlayan
uluslararası fırtına rafting şenliğine odamızca 1.000,00-TL yardım yapılmıştır.
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 02/07/2012 tarih ve 14705 sayılı
yazısına istinaden; Birliğimizce 2012 yılında yoksul ve muhtaç ailelere ayni
olarak 25.000,00-TL ve Rize Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 5.000,00-TL
olmak üzere toplam 30.000,00-TL gıda yardımı yapılmıştır.
• Rize Eğitimciler Derneği İktisadi İşletmesi organizasyonunda, Gümrük ve
Ticaret Bakanımız Sayın Hayati YAZICI ’nın katılımı ile 30 Mayıs 2012
tarihinde Yenişehir stadında yapılan 10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatlarına
Odamızca yardımca bulunulmuştur.
• Türkiye Diyanet Vakfı Rize İl Şubesi’nin 05/09/2012 tarih ve 94 sayılı yazısına
istinaden; yapacağı faaliyetler kapsamında İlimizi tanıtımı amacıyla Rize
meydanında kurulacak olan LCD ekran projesine 10.000,00-TL yardım
yapılmıştır.
• Sarp Gümrük kapısındaki çıkış yoğunluğundan dolayı yaşanan sıkıntıların
giderilmesi için ihtiyaç duyulan 5 adet bilgisayarın alınabilmesi için odamız
tarafından 1.500,00-TL yardım yapılmıştır.
• Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği’nin 03/12/2012 tarih ve 16 sayılı yazısına
istinaden; dernek olarak Kişisel Gelişim Uzmanı Ahmet Şerif İZGÖREN ’in
katılacağı bir “Eğitim Semineri” düzenleyeceklerini, hem kişisel hem de
kurumsal olarak faydalı olacağını düşünerek planladıkları seminer için 500,00TL yardım yapılmıştır.
• Rize Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneğinin getirmiş olduğu
tiyatro için 600,00- TL yardım yapılmıştır.
33
2012 EĞİTİM YARDIMLARI
• T.C. Güneysu Kaymakamlığı Yeşilköy Türkoğlu İlköğretim Okulu okulun
ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 1.600,00 – TL eğitim yardımı yapılmıştır.
• Dörtyol İlçesi Payas Beldesinde yapılan Mahalli İzci Kampına ilimizi temsilen
katılacak okul izci liderleri ve izci öğrencilerine 720,00-TL katkıda
bulunulmuştur.
• T.C. Rize Valiliği İMKB Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü
“UMEM BECERİ 10” kapsamında yürütmekte oldukları kursların verimliliği
artırmak ve günümüz teknolojisiyle kursiyerlere ve öğrencilerimize bilgi
aktarmak için ihtiyaçları olan KTS 570 motor test ve diaknostik cihaz alımı için
2.000,00-TL yardım yapılmıştır.
• T.C. Rize Valiliği Rize TOBB Fen Lisesi okulunun sınıflarında bulunan
sıraların demir kısımları sınıf duvarlarını tahrip ettiğinden, ihtiyaç duydukları
sıra arkası korumalık malzemeleri yaptırılmıştır.
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 04.09.2012 tarih ve 18661 sayılı
yazısına istinaden; Birliğimiz tarafından 2012 yılında, odamızın çalışma
alanları içinde tespit edilen ilköğretimde okuyan yoksul ve muhtaç öğrencilere
ayni olarak 25.000,00-TL kırtasiye yardımı yapılmıştır.
• Odamıza başvuru yapan ve odamız yönetim kurulu tarafından uygun görülen
ikinci öğretim ihtiyaç sahibi öğrencilerinin okul harç bedellerinin Eğitim
Yardımları hesabından ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
• Zavendikli Mustafa Hoca Kuran Kursunda öğrencilere eğitim vermek için
Odamız tarafından destek olunmuştur.
• T.C. Rize Valiliği Rize Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü okul kütüphanesinin
kaynak yönünden güçlendirilmesi için kitap ve halk oyunları ekibi
kıyafetlerinin temini okula maddi yardımda bulunuldu.
34
2012 MUHTELİF YARDIMLAR
• T.C. Rize Valiliği Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün 25/01/2012
tarih ve 54 sayılı yazısına istinaden; Kurumun hizmet sunumunda ve
uygulamasında vatandaşa ve öğrencilere hizmetin en etkin biçimde
sunulabilmesi için; binalarında yapılacak iyileştirilmelerden dolayı 1.000,00-TL
yardım yapılmıştır.
• TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları
Koruma Vakfı’nın 06/02/2012 tarihli yazısına istinaden; geleceğimizi emanet
edeceğimiz çocukların sağlıklı, mutlu, bilinçli bir şekilde yetişmesinde önemli
katkı sağlayacağı Minik TEMA Eğitim Paketi için Rize iline gelecek
Akademisyenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için 500,00-TL yardım yapılmıştır.
• Rize Kent Konseyi’nin 24/02/2012 tarih ve 216/126 sayılı yazısına istinaden; 8
Mart Kadınlar Günü etkinlikleri için 1.000,00-TL yardım yapılmıştır.
• T.C. Rize Valiliği İl Müftülüğü’nün 09/04/2012 tarih ve 1024 sayılı yazısına
istinaden; İlimiz merkezinde yapılacak olan “Kutlu Doğum Haftası”
etkinliklerinin gerçekleştirilebilmesi için 4.000,00-TL yardım yapılmıştır.
• T.C. Rize Valiliği Emniyet Müdürlüğünün 13/04/2012 tarih ve 24259 sayılı *
yazısına istinaden; Türk Polis Teşkilatının 167. Kuruluş Yıldönümü Kutlama
Programı kapsamında, ülkemizde görevli 16 ülkenin Emniyet Müşavirlerinin
ilimizi ziyaretlerinde takdim edilmek üzere Rize ilini tanıtıcı yöresel ürünlerin
temini katkıda bunuldu.
• Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerinin bölgemize ve ilimize yaptıkları
Karadeniz turunda, ilimizin tanıtımı açısından üniversite öğrencilerine akşam
yemeği verildi.
• Üniversiteler arası dayanışmayı sağlamak amacıyla; Rize Recep Tayyip
Erdoğan Üniversitesini ziyaret etmek ve bölgemizi tanıtmak amacıyla ilimize
gelen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyeleri ve
öğrencilerinin otobüsleri kaza yaparak hasarlanması nedeniyle Ani gelişen bu
kazanın ve üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerin Kahramanmaraş’a
dönüşleri sağlanmıştır.
35
• Erdal KALKAVAN’ın 31/05/2012 tarihli dilekçesine istinaden; Kaçkar TV de
her cuma akşamı yayınlanan programda Karadeniz kültürünü ve sanatını
işlenmesi sebebiyle 250,00-TL yardım yapılmıştır.
• Rize Gazeteciler ve Muhabirler Derneği’nin 03/07/2012 tarih ve 11 sayılı
yazısına istinaden; gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılıp spora
yönlendirilmesi amacı ile “Sporda Ahlak, Başarı, Motivasyon ve şehrin
kalkınmasına katkısı” konulu panel için 1.000,00-TL yardım yapılmıştır.
• Rize İli Üniversite Geliştirme Derneği’nin 17/09/2012 tarih ve 2012/0040 sayılı
yazısına istinaden; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim
Araştırma Hastanesi tarafından temin edilen Kulak Burun Boğaz Cerrahi
Ameliyat Mikroskobunun alımına katkı sağlamak üzere 25.000,00TL yardım
yapılmıştır.
36
37
Disiplin Kurulu
Oda disiplin kurulu, meclisçe odaya kayıtlı olanlar arasından dört yıl için
seçilen altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulu, seçimden sonraki ilk
toplantısında, üyeleri arasından bir başkan seçer. Başkanın bulunmadığı zamanlarda,
en yaşlı üye kurula başkanlık eder.
Disiplin kurulu üyelerinde aranılacak şartlar, Birliğin uygun görüşü alınmak
suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Oda disiplin kurulunun görevleri şunlardır:
a) Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta
öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek.
b) Meclise, odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek.
Odamız Disiplin Kurulu Üyeleri
GÖREVİ
AD- SOYADI
Disiplin Kurulu Başkanı
Mehmet Cevdet AKMEHMET
Disiplin Kurulu Üyesi
Erhan MANDEV
Disiplin Kurulu Üyesi
Muhammet NALKIRAN
Disiplin Kurulu Üyesi
Gökhan İSMAİLOĞLU
Disiplin Kurulu Üyesi
Abdulvahap KÖSEOĞLU
Disiplin Kurulu Üyesi
Gökhan BAĞDATLI
38
KOMİTE
Oda meslek komiteleri, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek beş veya yedi
kişiden, üye sayısı on bini aşan odalarda beş, yedi, dokuz veya on bir kişiden oluşur.
Asıl üyeler kadar da yedek üye seçilir. Komite kendi üyeleri arasından dört yıl için bir
başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.
Oda meslek komitelerinin görevleri şunlardır:
a) Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri
görüşülmek üzere yönetim kuruluna teklif etmek.
b) Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan,
başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis
toplantısına katılmasına karar vermek.
c) Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi
istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak.
d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Odamızda 21 meslek komitesi vardır. 2012 yılında komitelerimiz 252 toplantı
yapmıştır.
Meslek Komite Listesi
Meslek Komitesi Adı
Meslek Komitesi Üye Sayısı
Meslek Komitesi Başkanı
Meslek Komitesi Başkan Yrd.
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Yedek Üyesi
1. Meslek Komitesi
7
İsmail OĞUZ
Nurettin DUMAN
Şaban TURGUT
Emrullah YILMAZ
Kenan YAVUZ
Adem AKKUŞ
Meslek Komitesi Adı
Meslek Komitesi Üye Sayısı
Meslek Komitesi Başkanı
Meslek Komitesi Başkan Yrd.
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Yedek Üyesi
2. Meslek Komitesi
5
Ümit CİVELEK
Ziya SANCAKTUTAN
Ömer OFLUOĞLU
Ali ALTAY
İsmail ASLAN
39
Meslek Komitesi Adı
Meslek Komitesi Üye Sayısı
Meslek Komitesi Başkanı
Meslek Komitesi Başkan Yrd.
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Yedek Üyesi
Meclis Yedek Üyesi
3. Meslek Komitesi
7
Ali Rıza USTA
Hüseyin MERCAN
Mustafa TAŞPINAR
Muammer KUVEL
Şakir ÖZTÜRK
Ömer BALCI
Sadullah KÖSE
Meslek Komitesi Adı
Meslek Komitesi Üye Sayısı
Meslek Komitesi Başkanı
Meslek Komitesi Başkan Yrd.
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Yedek Üyesi
Meclis Yedek Üyesi
4. Meslek Komitesi
7
Coşkun YEĞEN
Ömer DİZDAR
Murat KURT
Şükrü CEVAHİR
Tahir ÇELİK
Bilal ASLAN
Mustafa Kenan YAZICILAR
Meslek Komitesi Adı
Meslek Komitesi Üye Sayısı
Meslek Komitesi Başkanı
Meslek Komitesi Başkan Yrd.
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Yedek Üyesi
5. Meslek Komitesi
7
Fazlı RÜSTEMOĞLU
Alaattin DEMİRCİ
İbrahim TURGUT
Hamit ŞANDA
İsmail Selim BİLGİN
Hamza TÜYLÜOĞLU
Meslek Komitesi Adı
Meslek Komitesi Üye Sayısı
Meslek Komitesi Başkanı
Meslek Komitesi Başkan Yrd.
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Yedek Üyesi
6. Meslek Komitesi
5
Zekeriya ERDOĞAN
Emrullah ÇEMBERCİ
Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU
Kenan ALAN
Naci TOPALOĞLU
Meslek Komitesi Adı
Meslek Komitesi Üye Sayısı
Meslek Komitesi Başkanı
Meslek Komitesi Başkan Yrd.
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Yedek Üyesi
7. Meslek Komitesi
5
Hasan ŞENKAYA
Yusuf YAZICI
Muzaffer ÖZKAN
Fatih KOÇAN
Muharrem TAT
40
Meslek Komitesi Adı
Meslek Komitesi Üye Sayısı
Meslek Komitesi Başkanı
Meslek Komitesi Başkan Yrd.
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Yedek Üyesi
Meclis Yedek Üyesi
8. Meslek Komitesi
7
Ahmet Ayhan YILDIZ
Mehmet GÜLTEKİN
Ali Şafak ŞAHİNLER
Ahmet Arif METE
Fahrettin ERBAŞ
Sami ALPAK
Bahtiyar PEHLİVAN
Meslek Komitesi Adı
Meslek Komitesi Üye Sayısı
Meslek Komitesi Başkanı
Meslek Komitesi Başkan Yrd.
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Yedek Üyesi
Meclis Yedek Üyesi
9. Meslek Komitesi
7
Kemal VANLI
Hamza NALKIRAN
Hüseyin BIÇAKÇI
Muammer ÇELİK
Zeki Murat KOPUZ
Mahmut YANBAY
Ömer SEMİZ
Meslek Komitesi Adı
Meslek Komitesi Üye Sayısı
Meslek Komitesi Başkanı
Meslek Komitesi Başkan Yrd.
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Yedek Üyesi
10. Meslek Komitesi
7
Dursun Ali PEKER
İrfan NALKIRAN
Kamil YILDIZ
Mustafa İSTİF
Ömer KUVEL
Seyfullah PAKKAN
Meslek Komitesi Adı
Meslek Komitesi Üye Sayısı
Meslek Komitesi Başkanı
Meslek Komitesi Başkan Yrd.
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Yedek Üyesi
Meclis Yedek Üyesi
11. Meslek Komitesi
7
Hüseyin HUTOĞLU
Eyüp Levent EYÜBOĞLU
Mehmet KOPUZ
Mehmet TAŞKIN
Ayhan BERBEROĞLU
Adem YILMAZ
Yıldıray OKTAY
41
Meslek Komitesi Adı
Meslek Komitesi Üye Sayısı
Meslek Komitesi Başkanı
Meslek Komitesi Başkan Yrd.
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Yedek Üyesi
Meclis Yedek Üyesi
12. Meslek Komitesi
7
Selçuk KASAP
Mahmut HANTAL
Halit KASPAROĞLU
Rüştü ASLAN
Varol AYVAZ
Fatma KARAMAHMUTOĞLU
Murat KURT
Meslek Komitesi Adı
Meslek Komitesi Üye Sayısı
Meslek Komitesi Başkanı
Meslek Komitesi Başkan Yrd.
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Yedek Üyesi
Meclis Yedek Üyesi
12. Meslek Komitesi
7
Muzaffer KÖSE
Mehmet Dinçer USTA
Gafur GÜL
Ali YILMAZ
Niyazi KESKİN
Necip GÜNGÖR
Zekeriya AYDIN
Meslek Komitesi Adı
Meslek Komitesi Üye Sayısı
Meslek Komitesi Başkanı
Meslek Komitesi Başkan Yrd.
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Yedek Üyesi
14. Meslek Komitesi
5
Fethi AZAKLI
Osman VARLI
Ramazan MERAL
Mustafa MERCAN
Yusuf Ziya MÜRTEZA
Meslek Komitesi Adı
Meslek Komitesi Üye Sayısı
Meslek Komitesi Başkanı
Meslek Komitesi Başkan Yrd.
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Yedek Üyesi
15. Meslek Komitesi
5
İbrahim KÖROĞLU
Burhan SAVUK
Telat TELCİ
Selim ERKAN
Haluk KARAKAN
Meslek Komitesi Adı
Meslek Komitesi Üye Sayısı
Meslek Komitesi Başkanı
Meslek Komitesi Başkan Yrd.
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Yedek Üyesi
16. Meslek Komitesi
7
Özgür AKBULUT
Mehmet AYDOĞAN
Yaşar İNCE
Hüseyin KUTLU
Osman CİVELEK
Serkan METE
42
Meslek Komitesi Adı
Meslek Komitesi Üye Sayısı
Meslek Komitesi Başkanı
Meslek Komitesi Başkan Yrd.
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Yedek Üyesi
17. Meslek Komitesi
5
Kenan MURZOĞLU
Mehmet ÇEPNİ
Ramazan AYDOĞAN
Mehmet YAZICI
Recep MEMİŞOĞLU
Meslek Komitesi Adı
Meslek Komitesi Üye Sayısı
Meslek Komitesi Başkanı
Meslek Komitesi Başkan Yrd.
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Yedek Üyesi
18. Meslek Komitesi
5
Bülent KAYA
Yaşar BİLGİN
Ali Yaşar ER
Recep Ali AVCI
Murat YETİMOĞLU
Meslek Komitesi Adı
Meslek Komitesi Üye Sayısı
Meslek Komitesi Başkanı
Meslek Komitesi Başkan Yrd.
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Yedek Üyesi
19. Meslek Komitesi
5
Murat YAZICI
Alparslan SARUHAN
Hakan Mürteza AĞUN
Gökay YILMAZ
Ayhan Kadir BİLSEL
Meslek Komitesi Adı
Meslek Komitesi Üye Sayısı
Meslek Komitesi Başkanı
Meslek Komitesi Başkan Yrd.
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Yedek Üyesi
20. Meslek Komitesi
5
İhsan ALBAYRAK
Şemsettin SARI
M. Emin PERUZOĞLU
Murat ARTAN
Mustafa Kadir BÜYÜK
Meslek Komitesi Adı
Meslek Komitesi Üye Sayısı
Meslek Komitesi Başkanı
Meslek Komitesi Başkan Yrd.
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Asıl Üyesi
Meclis Yedek Üyesi
21. Meslek Komitesi
5
Mustafa EKŞİ
Can KUK
İbrahim KARAVİN
Yavuz Osman MURADOĞLU
Süleyman BIÇAKÇI
43
GRUP
MESLEK GRUP TANIMI
01
TARIM - ORMANCILIK - BALIKÇILIK (TARIM - SEBZE - MEYVE TOPTAN VE PERAKENDE
SATICILARI - SU ÜRÜNLERİ - ORMAN ÜRÜNLERİ - S.S.TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİ
02
MADEN VE TAŞ OCAKÇILIĞI - ELEKTRİK GAZ BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE
DAĞITIMI - SU TEMİNİ; KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLER
03
İMALAT (ÇAY - ŞEKERLİ ŞEKERSİZ İÇECEK MADDELERİ - PAKETLEME)
04
İMALAT (GIDA MADDELERİ - İNŞAAT VE İNŞAAT AMAÇLI MALZEME İMALATI - MAKİNE ASANSÖR - BİLİMUM MALZEME İMALATI
05
İNŞAAT ( İKAMET VEYA İKAMET AMAÇLI OLMAYAN İNŞAAT - HAFRİYAT MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ )
06
İNŞAAT ( KONUT VE İŞYERİ KOOPERATİFLERİ - HAZIR KAPI - PENCERE - ÇATI YAPIMI AĞIR İŞ MAKİNELERİ KİRALANMASI VE GAYRİMENKUL ACENTELİKLERİ)
07
İNŞAAT ( SIHHİ TESİSAT - ISITMA VE HAVALANDIRMA TESİSATI - ELEKTRİK TESİSATI
YAPIMI VE TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİ )
08
MOTORLU VE MOTORSUZ ARAÇLAR - OTO YEDEK PARÇALARI - AKARYAKIT
İSTASYONLARI VE MADENİ YAĞLARIN TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞLARI
09
HER TÜRLÜ GIDA MADDELERİNİN - İÇECEKLERİN TOPTAN TİCARETİ
10
HER TÜRLÜ GIDA MADDELERİNİN - İÇECEKLERİN PERAKENDE TİCARETİ - TÜKETİM
KOOPERATİFLERİ
11
İNŞAAT MALZEMELERİ - HIRDAVAT - CAM - TOPTAN VE PERAKENDE SATICILARI
12
(BİLGİSAYAR - ELEKTRİKLİ VE ELEKTRİKSİZ EV EŞYALARI İLE DAYANIKLI TÜKETİM
MALLARI VE ELEKTRONİK EŞYANIN - CEP VE EV TELEF. TOP.VE PER.TİCARETİ)
13
KONFEKSİYON - TEKSTİL - GİYİM - TUHAFİYE - MANİFATURA - TOPTAN VE PERAKENDE
SATICILARI
14
MOBİLYA İMALATI VE SATIŞI - HALI - KİLİM MALZEMELERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE
SATIŞI
15
SAAT - MÜCEVHERAT (ALTIN VE KUYUMCULUK ) TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİ
16
ULAŞTIRMA DEPOLAMA (ŞEHİRLERARASI VE ULUS.ARASI YÜK VE YOLCU TAŞ.KARGO KURYE-SU YOLU-TAŞIMACILIĞI-LİMAN İŞLETMELERİ-MOTORLU TAŞIYICILAR
KOOPERATİFİ
KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ OTO KİRALAMA - SEYAHAT
ACENTELİKLERİ
17
18
FİNAS VE SİGORTA FAALİYETLERİ ( BANKACILIK - KEFALET KOOPERATİFLERİ - SİGORTA
ACENTELİKLERİ - DÖVİZ BÜROLARI)
19
MESLEKİ BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER (MİMARLIK - MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK - VETERİNERLİK HİZMETLERİ)
20
EĞİTİM - SÜRÜCÜ KURSLARI - SAĞLIK MERKEZLERİ-ÖZEL GÜVENLİK-TEMİZLİKMEDİKAL-ECZACILIK-GÖZLÜK-KOZMETİK ÜRÜN-FOTOĞRAF MALZ. TOPTAN VE
PERAKENDE SATICILAR
BASIN YAYIN - KIRTASİYE - MATBAA - REKLAM HİZMETLERİ - BİLGİ İLETİŞİM - EĞLENCE
DİĞNLENCE VE SPOR FAALİYETLERİ
21
44
GRUP
MESLEK GRUP TANIMI
01
TARIM - ORMANCILIK - BALIKÇILIK (TARIM - SEBZE - MEYVE TOPTAN VE
PERAKENDE SATICILARI - SU ÜRÜNLERİ - ORMAN ÜRÜNLERİ - S.S.TARIMSAL
KALKINMA KOOPERATİ
02
MADEN VE TAŞ OCAKÇILIĞI - ELEKTRİK GAZ BUHAR VE İKLİMLENDİRME
ÜRETİMİ VE DAĞITIMI - SU TEMİNİ ; KANALİZASYON,ATIK YÖNETİMİ VE
İYİLEŞTİRME FAALİYETLER
İMALAT (ÇAY - ŞEKERLİ ŞEKERSİZ İÇECEK MADDELERİ - PAKETLEME)
03
04
05
HAKİKİ HÜKMİ
ŞAHIS ŞAHIS
İMALAT (GIDA MADDELERİ - İNŞAAT VE İNŞAAT AMAÇLI MALZEME İMALATI MAKİNE - ASANSÖR - BİLİMUM MALZEME İMALATI
İNŞAAT ( İKAMET VEYA İKAMET AMAÇLI OLMAYAN İNŞAAT - HAFRİYAT MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ )
06
İNŞAAT ( KONUT VE İŞYERİ KOOPERATİFLERİ - HAZIR KAPI - PENCERE - ÇATI
YAPIMI - AĞIR İŞ MAKİNELERİ KİRALANMASI VE GAYRİMENKUL ACENTELİKLERİ )
07
İNŞAAT ( SIHHİ TESİSAT - ISITMA VE HAVALANDIRMA TESİSATI - ELEKTRİK
TESİSATI YAPIMI VE TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİ )
08
MOTORLU VE MOTORSUZ ARAÇLAR - OTO YEDEK PARÇALARI - AKARYAKIT
İSTASYONLARI VE MADENİ YAĞLARIN TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞLARI
09
HER TÜRLÜ GIDA MADDELERİNİN - İÇECEKLERİN TOPTAN TİCARETİ
10
HER TÜRLÜ GIDA MADDELERİNİN - İÇECEKLERİN PERAKENDE TİCARETİ TÜKETİM KOOPERATİFLERİ
11
İNŞAAT MALZEMELERİ - HIRDAVAT - CAM - TOPTAN VE PERAKENDE SATICILARI
12
(BİLGİSAYAR - ELEKTRİKLİ VE ELEKTRİKSİZ EV EŞYALARI İLE DAYANIKLI
TÜKETİM MALLARI VE ELEKTRONİK EŞYANIN - CEP VE EV TELEF. TOP.VE
PER.TİCARETİ)
13
KONFEKSİYON - TEKSTİL - GİYİM - TUHAFİYE - MANİFATURA - TOPTAN VE
PERAKENDE SATICILARI
MOBİLYA İMALATI VE SATIŞI - HALI - KİLİM MALZEMELERİNİN TOPTAN VE
PERAKENDE SATIŞI
14
15
SAAT - MÜCEVHERAT (ALTIN VE KUYUMCULUK ) TOPTAN VE PERAKENDE
TİCARETİ
16
ULAŞTIRMA DEPOLAMA (ŞEHİRLERARASI VE ULUS.ARASI YÜK VE YOLCU
TAŞ.KARGO - KURYE-SU YOLU-TAŞIMACILIĞI-LİMAN İŞLETMELERİ-MOTORLU
TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
17
KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ OTO KİRALAMA - SEYAHAT
ACENTELİKLERİ
18
FİNAS VE SİGORTA FAALİYETLERİ ( BANKACILIK - KEFALET KOOPERATİFLERİ SİGORTA ACENTELİKLERİ - DÖVİZ BÜROLARI)
19
MESLEKİ BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER (MİMARLIK - MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK - VETERİNERLİK HİZMETLERİ)
20
EĞİTİM - SÜRÜCÜ KURSLARI - SAĞLIK MERKEZLERİ-ÖZEL GÜVENLİK-TEMİZLİKMEDİKAL-ECZACILIK-GÖZLÜK-KOZMETİK ÜRÜN-FOTOĞRAF MALZ.TOPTAN VE
PERAKENDE SATICILAR
21
BASIN YAYIN - KIRTASİYE - MATBAA - REKLAM HİZMETLERİ - BİLGİ İLETİŞİM EĞLENCE DİĞNLENCE VE SPOR FAALİYETLERİ
TOPLAM
48
107
155
11
59
70
30
146
176
31
102
133
72
144
216
5
51
56
20
44
64
28
91
119
39
72
11
36
85
121
42
60
102
39
83
122
58
51
109
21
29
50
32
13
45
32
105
137
22
98
120
33
73
106
44
46
90
26
77
103
21
36
57
693
1572
2265
GENEL
TOPLAM
45
ODANIN FAALİYET KAPSAMINDA VERDİĞİ BELGELER
ODA SİCİL SERVİSİ
-
Sanayi Sicil Belgesi
Meslek Grubu Değişikliği Tebligatı
Sicil Kayıt Levhası
Yerli İstekli Belgesi
Derece Değişikliği Tebligatı
RE’SEN Kayıt Belgesi
Kayıt Yapıldığına Dair Tebligat
Teşekkür Belgesi
Yerli Malı Belgesi
TAPDK Belgesi
İÇ TİCARET SERVİSİ
-
İş Makinesi Tescil Belgesi
Sigorta Acenteleri Levha Kayıt Belgesi
DIŞ TİCARET SERVİSİ
-
K1, K2, K3 Yetki Belgeleri
K1A Yetki Belgesi
Sayısal Takograf Kartı
Sürücü Kartı
Şirket Kartı
Servis Kartı
Kapasite Raporu
ATR, Menşe Evri Dolaşım Belgeleri Onayı, Form
TİCARET SİCİL SERVİSİ
-
Yetki Belgesi
Ortaklık Teyit Belgesi
Ticaret Sicil Tasdiknamesi
Ticaret Sicil Gazetesi
İlan Gönderildiğine Dair Belge
T.S.T 47. Maddesine Göre Düzenlenmiş Belgedir
İflas ve Konkordato Belgesi
Seçim Yetki Belgesi
TAHSİLAT SERVİSİ
-
Sicil Kayıt Sureti
Faaliyet Belgesi
İmza Onay Belgesi
İhale Durum Belgesi
Ticari Ehliyet Belgesi
Ortaklık Kayıt Belgesi
Ticari İkametgah Belgesi
46
47
2012 YILINDA ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR
BCCT – İNGİLİZ TİCARET ODASI
Türk İngiliz iş dünyasının destek ve iş ağını organize eden İngiliz Ticaret
Odası’na ( BCCT) üye olundu.
48
49
Ek Bina
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hapeloğlu Tüketim Maddeleri Pazarlama Nakliye ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Cevahir Hazır Beton Mıcır San. ve Tic. Ldt. Şti.
Hikmet Ayar
Er Muhasebe
RİNERJİ – Rize Elektrik Üretim A.Ş.
Berberoğlu –Pirpir – Birben - Gültekin aileleri kültür ve dayanışma derneği
Baş İnş. Hafriyat San. ve Tic. Ldt. Şti.
Tüketici Hakları Derneği
Telsiz ve Radyo Amatörler Cemiyeti Rize Şubesi
Alternatif Dış Tic. Ltd. Şti.
50
İŞTİRAKLER
Ortak Olunan Şirket Ünvanı
Ödenen Sermayesi
1- 1975 / Çaysan A.Ş
97,50
2- 1991/ ASİLSAN- Ardeşen Silah San. Ve Tic. A.Ş
4.455,00
3- 2004/ Rize Organize Sanayi Bölgesi
186.232,00
4- 2005/ Rize Yatırım A.Ş
2.709,60
5- 2006/ Rize İnşaat Yatırım San. A.Ş
50.750.00
6- 2009/ Trabzon ABİGEM A.Ş.
500,00
7- 2011/ BALO-Batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş
50.000,00
BAĞLI ORTAKLIKLAR
Ortak Olunan Şirket Ünvanı
Ödenen Sermayesi
1- 1999/ Rize Ticaret ve Sanayi Odası
389.232,91
2- 2011/ Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi Tic. Ltd.Şti.
ÜYE OLUNAN KURULUŞLAR
Üye Olunan Kuruluşlar
1- 2007/ Ulusal Fındık Konseyi
2- 2007/ Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO)
3- 2008/ Ulusal Çay Konseyi
4- 2009/ Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA)
5- 2011/ Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI)
6- 2012/ İngiliz Ticaret Odası Derneği (BCCT)
51
300.000,00
52
53
54
55
2012 YILINDA TASFİYE KAPSAMINA ALINAN
ÜYELER LİSTESİ
S.N
ÜYE
SİCİL NO
ÜNVANI
1
8711
TASFİYE HALİNDE ATLAS İHTİYAÇ
MADDELERİ HAZIR GİYİM BİLGİSAYAR
TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
2
5485
TASFİYE HALİNDE AVK YAPI İNŞAAT
TİCARET ve MÜŞAVİRLİK LTD ŞTİ.
ADRES
TOPHANE
MAH.CUMHURİYET CAD.
KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ
MERKEZ/RİZE
KAZIM KARABEKİR
CAD.HACI OSMAN İŞHANI
MERKEZ/RİZE
ÜYE KAYIT
TARİHİ
DURUMU
TASFİYEYE
GİRİŞ
TARİHİ
05.05.2009 TASFİYE 21.03.2012
02.07.1991 TASFİYE 03.07.2012
3
8617
4
5178
TASFİYE HALİNDE AYANANO İNŞAAT
PİRİÇELEBİ MAH.M.FEVZİ
GIDA TURİZM DANIŞMANLIK SANAYİ ÇAKMAK CAD.DOKTORLAR
İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LTD.ŞTİ. SİTESİ KAT.2 MERKEZ/RİZE 28.10.2008 TASFİYE 23.10.2012
Eminettin Mah. Atatürk
TASFİYE HALİNDE AYNI İNŞAAT
Cad. No:280/B
MALZEMELERİ NAK. VE TİC.LTD. ŞTİ.
MERKEZ/RİZE
23.01.1990 TASFİYE 13.11.2012
8388
TASFİYE HALİNDE BE-TA ISI SİSİTEMLERİ
DOĞALGAZ MÜHENDİSLİK İNŞAAT SAN.
TAAHHÜT VE DIŞ TİC. LİMİTED ŞİRKETİ
YENİKÖY MAHALLESİ
PAZAR SOKAK NO.49
MERKEZ/RİZE
11.09.2007 TASFİYE 07.08.2012
6250
TASFİYE HALİNDE CAM-PA CAM
PAZARLAMA İNŞAAT TEMİZLİK VE
GÜVENLİK HİZ.TİC. VE SAN.LTD. ŞTİ.
ADA CAD. NO:723/15/A
FINDIKLI/RİZE
13.12.1993 TASFİYE 03.07.2012
5966
TASFİYE HALİNDE DOYİÇ ÇAY ve GIDA
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
EMİNETTİN MAH. ŞANSAL
AP.ALTI ATATÜRK
CAD.NO.196 MERKEZ/RİZE
05.03.1993 TASFİYE 27.03.2012
7402
TASFİYE HALİNDE FENER KONUT YAPI
KOOPERATİFİ
Çanakkale Cad.1/B RİZE
MERKEZ/RİZE
13.11.2000 TASFİYE 17.02.2012
TASFİYE HALİNDE GÜCÜM ENERJİ
MAKİNA SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
TASFİYE HALİNDE GÜLBAHAR EV
EŞYALARI VE MOBİLYA TEKSTİL DIŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TASFİYE HALİNDE KALYONCU
ZÜCCACİYE TİCARET İTH. İHRACAT
LİMİTED ŞİRKETİ
ÇARŞI MH. ŞEHİTLER CD.
EKŞİLER İŞ MERKEZİ KAT :
5 NO:9 MERKEZ/RİZE
HALICILAR CD. KUTLUHAN
ZEMİN KAT 53100
MERKEZ/RİZE
Ekrem Orhon Mah. Laleli
Cad. No:16/B
MERKEZ/RİZE
5
6
7
8
9
9068
10
8188
11
7280
12
7003
13
7088
TASFİYE HALİNDE KAR-MET OTOMOTİV
Cumhuriyet Caddesi
SANAYİ İÇ ve DIŞ TİC. LİMİTED ŞİRKETİ No:131/A R MERKEZ/RİZE
Kale Mah. Atatürk
TASFİYE HALİNDE KAÇKAR KARO CAM
Cad.Kerestec Sok.Kale
MOZAİKLERİ SANAYİ VE PAZARLAMA
Apt.Altı NO:19
DIŞ TİC. LİMİTED ŞİRKETİ.
MERKEZ/RİZE
56
08.03.2011 TASFİYE 10.12.2012
28.11.2006 TASFİYE 07.08.2012
10.11.1999 TASFİYE 04.12.2012
08.01.1998 TASFİYE 10.07.2012
17.06.1998 TASFİYE 31.12.2012
14
15
16
9093
9144
8813
TASFİYE HALİNDE KRM MADENCİLİK
TURİZM VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
TASFİYE HALİNDE PEDİ OTOMOTİV
İNŞAAT TURİZM GIDA NAKLİYAT
ELEKTRİK TEKSTİL SANAYİ DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
TASFİYE HALİNDE Rİ-KAP-SA MOBİLYA
SANAYİ İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ
CUMHURİYET CD.
KARAMEHMETOĞLU
PLAZA NO:113 KAT : 7
MERKEZ/RİZE
05.04.2011 TASFİYE 09.10.2012
TAŞLIDERE MH. DOSTEL
SİTESİ A BLOK NO:3
MERKEZ/RİZE
14.06.2011 TASFİYE 04.09.2012
DÖRTYOL KÖYÜ DERE
CİVARI MERKEZ/RİZE
08.12.2009 TASFİYE 15.05.2012
17
8176
18
7542
TASFİYE HALİNDE RİM-PART MATBAA İSLAMPAŞA MH. YÜZÜNCÜ
VE YAYINCILIK REKLAM TURİZM İNŞAAT YIL LOJMANLARI 3. BLOK
NAKLİYE TAAHHÜT SAN. VE Tİ. LTD. ŞTİ KAT : 4 D : 7 MERKEZ/RİZE 31.10.2006 TASFİYE 13.03.2012
TASFİYE HALİNDE RİZE İPEK YOLU
DENİZ TAŞIMACILIĞI TİCARET ANONİM Şehitler Cad. No:30 Kat:7
ŞİRKETİ
MERKEZ/RİZE
23.05.2002 TASFİYE 17.02.2012
19
8584
TASFİYE HALİNDE SAHİL SEBZE MEYVE
MARKET SU ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT
TİC. İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ
20
8960
21
8861
22
7721
BAĞDATLI MH. M.EDİP
TAVİL SK. NO:10 / İÇ KAPI
NO:9 MERKEZ/RİZE
12.08.2008 TASFİYE 12.06.2012
ÇARŞI MAH.ANAFARTALAR
CAD.MEGA ANADOLU İŞ
MERKEZİ KAT.7 NO.40
TASFİYE HALİNDE SERENDER YAPI
DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ
MERKEZ/RİZE
24.08.2010 TASFİYE 07.08.2012
TASFİYE HALİNDE SINIRLI SORUMLU 73
ATATÜRK CD. NO:1
NO'LU MOTORLU TAŞIYICILAR KOOP.
HEMŞİN/RİZE
16.02.2010 TASFİYE 19.06.2012
TASFİYE HALİNDE SINIRLI SORUMLU
GÜR-ŞİM KAÇKAR ÜRETİM VE
YUKARI ŞİMŞİRLİ KÖYÜ
PAZARLAMA KOOPERATİFİ
ÇAMLIHEMŞİN/RİZE
04.03.2004 TASFİYE 22.03.2012
8094
TASFİYE HALİNDE SINIRLI SORUMLU
RİZE İNŞAAT MALZEMELERİ SATICILARI
TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ.
24
7330
TASFİYE HALİNDE SİMGE KİTAP
PARK SOKAK NO : 7/B YENİ
KIRTASİYE BASIM YAYIM TURİZM SAN.
BELEDİYE KARŞISI
TEKSTİL PAZ. VE DIŞ TİC.LTD. ŞİRKETİ
MERKEZ/RİZE
10.04.2000 TASFİYE 20.11.2012
25
6555
TASFİYE HALİNDE TEK TURİZM-İNŞAAT
ve PAZ. İTHALAT-İHRACAT TİC.LTD ŞTİ
26
6283
TASFİYE HALİNDE YEŞİL RİZE PAZ. VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
27
8958
TASFİYE HALİNDE ÇAY YAPI DENETİM
LİMİTED ŞİRKETİ
28
7891
TASFİYE HALİNDE ÇINAR KONUT YAPI
KOOPERATİFİ
6291
TASFİYE HALİNDE ÖZ-EN KONUT YAPI
KOOPERATİFİ
23
29
ATATÜRK CAD.NO.359/2
MERKEZ/RİZE
16.05.2006 TASFİYE 18.07.2012
SAKIP SABANCI CD.
NO:26/A FINDIKLI/RİZE
14.12.1995 TASFİYE 22.03.2012
PİRİÇELEBİ MH. NİYAZİ BEY
SK. KOÇLAR APT. B BLOK
KAT : 3 MERKEZ/RİZE
22.07.1994 TASFİYE 13.03.2012
HAMİDİYE MAH.
YILDIZKENT SİTESİ B BLOK
NO.1/A MERKEZ/RİZE
24.08.2010 TASFİYE 16.10.2012
Atatürk Caddesi Kazdal
Pasaji No: MERKEZ/RİZE
GÜLBAHAR MH. ŞEHİT
OKTAY SOK. NO:1 53100
MERKEZ/RİZE
57
05.05.2005 TASFİYE 17.02.2012
27.07.1994 TASFİYE 17.02.2012
2012 YILI AYLAR İTİBARİ İLE
ODAMIZA KAYIT OLAN VE ODAMIZDAN SİLİNEN ÜYELER
2012 YILI OCAK AYI
KAYIT OLAN İŞLETMELER
12 Adet
1 Adet
6 Adet
Limited Şirketi,
Kooperatif
Şahıs olmak üzere, toplam 19 adet firmanın kayıt ve tescili yapıldı.
KAYDI SİLİNEN İŞLETMELER
3
18
6
59
Adet
Adet
Adet
Adet
Anonim Şirket,
Limited Şirket,
Kooperatif
Şahıs olmak üzere, toplam 86 adet firmanın kaydı kapanmıştır.
2012 YILI ŞUBAT AYI
KAYIT OLAN İŞLETMELER
8 Adet
Limited Şirketi,
1 Adet
Kollektif Şirketi,
3 Adet
Kooperatif
6 Adet
Şahıs olmak üzere, toplam 18 adet firmanın kayıt ve tescili yapıldı.
KAYDI SİLİNEN İŞLETMELER
1 Adet
8 Adet
1 Adet
7 Adet
Anonim Şirket,
Limited Şirket,
Kooperatif
Şahıs olmak üzere, toplam 17 adet firmanın kaydı kapanmıştır.
2012 YILI MART AYI
KAYIT OLAN İŞLETMELER
1 Adet
10 Adet
7 Adet
Anonim Şirketi,
Limited Şirketi,
Şahıs olmak üzere, toplam 18 adet firmanın kayıt ve tescili yapıldı.
KAYDI SİLİNEN İŞLETMELER
4 Adet
2 Adet
Limited Şirket,
Şahıs olmak üzere, toplam 6 adet firmanın kaydı kapanmıştır.
58
2012 YILI NİSAN AYI
KAYIT OLAN İŞLETMELER
6 Adet
Limited Şirketi,
9 Adet
Şahıs olmak üzere, toplam 15 adet firmanın kayıt ve tescili yapıldı.
KAYDI SİLİNEN İŞLETMELER
2 Adet
1 Adet
2 Adet
Limited Şirket,
Kooperatif
Şahıs olmak üzere, toplam 5 adet firmanın kaydı kapanmıştır.
2012 YILI MAYIS AYI
KAYIT OLAN İŞLETMELER
5
9
1
11
Adet
Adet
Adet
Adet
Anonim Şirketi,
Limited Şirketi,
Kooperatif,
Şahıs olmak üzere, toplam 26 adet firmanın kayıt ve tescili yapıldı.
KAYDI SİLİNEN İŞLETMELER
1 Adet
1 Adet
2 Adet
Limited Şirket,
Kooperatif
Şahıs olmak üzere, toplam 4 adet firmanın kaydı kapanmıştır.
2012 YILI HAZİRAN AYI
KAYIT OLAN İŞLETMELER
2 Adet
Anonim Şirketi,
7 Adet
Limited Şirketi,
1 Adet
Girişim Ortaklığı,
12 Adet
Şahıs olmak üzere, toplam 22 adet firmanın kayıt ve tescili yapıldı.
KAYDI SİLİNEN İŞLETMELER
2 Adet
2 Adet
Limited Şirket,
Şahıs olmak üzere, toplam 4 adet firmanın kaydı kapanmıştır.
2012 YILI TEMMUZ AYI
KAYIT OLAN İŞLETMELER
2 Adet
4 Adet
8 Adet
Anonim Şirketi,
Limited Şirketi,
Şahıs olmak üzere, toplam 14 adet firmanın kayıt ve tescili yapıldı.
KAYDI SİLİNEN İŞLETMELER
1 Adet
6 Adet
2 Adet
Anonim Şirketi
Limited Şirket,
Kooperatif olmak üzere, toplam 9 adet firmanın kaydı kapanmıştır.
59
2012 YILI AĞUSTOS AYI
KAYIT OLAN İŞLETMELER
3 Adet
8 Adet
5 Adet
Anonim Şirketi,
Limited Şirketi,
Şahıs olmak üzere, toplam 16 adet firmanın kayıt ve tescili yapıldı.
KAYDI SİLİNEN İŞLETMELER
3 Adet
2 Adet
Limited Şirket,
Şahıs olmak üzere, toplam 5 adet firmanın kaydı kapanmıştır.
2012 YILI EYLÜL AYI
KAYIT OLAN İŞLETMELER
7 Adet
5 Adet
Limited Şirketi,
Şahıs olmak üzere, toplam 12 adet firmanın kayıt ve tescili yapıldı.
KAYDI SİLİNEN İŞLETMELER
1 Adet
2 Adet
2 Adet
Anonim Şirket,
Limited Şirket,
Şahıs olmak üzere, toplam 5 adet firmanın kaydı kapanmıştır.
2012 YILI EKİM AYI
KAYIT OLAN İŞLETMELER
3 Adet
Anonim Şirketi,
10 Adet
Limited Şirketi,
1 Adet
Kollektif Şirketi,
2 Adet
Kooperatif,
1 Adet
Dernek İktisadi İşletmesi,
9 Adet
Şahıs olmak üzere, toplam 26 adet firmanın kayıt ve tescili yapıldı.
KAYDI SİLİNEN İŞLETMELER
1 Adet
7 Adet
Limited Şirket,
Şahıs olmak üzere, toplam 8 adet firmanın kaydı kapanmıştır.
2012 YILI KASIM AYI
KAYIT OLAN İŞLETMELER
12 Adet
1 Adet
4 Adet
Limited Şirketi,
Diğer İktisadi İşletmesi,
Şahıs olmak üzere, toplam 17 adet firmanın kayıt ve tescili yapıldı.
KAYDI SİLİNEN İŞLETMELER
4 Adet
4 Adet
Limited Şirket,
Şahıs olmak üzere, toplam 8 adet firmanın kaydı kapanmıştır.
60
2012 YILI ARALIK AYI
KAYIT OLAN İŞLETMELER
2 Adet
Anonim Şirketi,
13 Adet
Limited Şirketi,
7 Adet
Şahıs olmak üzere, toplam 22 adet firmanın kayıt ve tescili yapıldı.
KAYDI SİLİNEN İŞLETMELER
3 Adet
7 Adet
4 Adet
Anonim Şirket,
Limited Şirket,
Şahıs olmak üzere, toplam 14 adet firmanın kaydı kapanmıştır.
61
K TÜRÜ YETKİ BELGELERİ
2012 yılı sonu itibarıyla Odamız tarafından 1329 adet K1 yetki belgesi, 308
adet K2 yetki belgesi, 208 adet *K2 yetki belgesi, 2adet *K1 yetki belgesi
düzenlenip verilmiştir.
1-K1 Yetki Belgesi
2-K2 Yetki Belgesi
3-K3 Yetki Belgi
4-Yıldızlı K1 Yetki Belgesi
5-Yıldızlı K2 Yetki Belgesi
K1 yetki Belgesi için: Başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil
edilmiş eşya taşımaya mahsus öz mal 20 yaşından büyük olmayan birim taşıtlarla en
az 35 ton taşıma kapasitesi ve 10.000 Türk lirası sermaye veya işletme sermayesine
sahip olmaları şarttır.
K1 Yetki Belgesi için başvuran Kooperatifler dahil tüzel kişilerin, ticari olarak
kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus öz mal 20 yaşından büyük olmayan
taşıtlarla en az 110 ton taşıma kapasitesine ve 10.000 Türk lirası sermaye veya işletme
sermayesine sahip olmaları şarttır. Ayrıca Tüzel kişiliğe haiz K1 Yetki belgesi
sahiplerinin ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde en az bir adet orta
düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu niteliklere haiz
kişi veya kişileri istihdam ettirmeleri şarttır.
K2 Yetki Belgesi için: Başvuranların, Ticari ve hususi olarak kayıt ve tescil
edilmiş en az 1 adet eşya taşımaya mahsusu öz mal birim taşıta sahip olmaları şarttır.
K3 yetki Belgesi İçin: Başvuranların Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya
taşımaya mahsus öz mal 2 adet birim taşıta sahip olması, öz mal çekici cinsi taşıtların
kantar ağırlıkları ile öz mal kamyon ve kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü
ağırlıklarının toplamı 45 tondan az olmaması ve 5.000 Türk Lirası sermaye ve işletme
sermayesine sahip olmaları şarttır.K3 yetki Belgesi Ticari amaçla ev ve büro eşyası
taşımacılığı yapacaklara düzenlenir. Araçların kapalı kasa olması esastır.
Yıldızlı K1 Belgesi İçin: Başvuran gerçek ve tüzel kişilerin sadece
kamyonetlerle il içi ve/veya şehir içi taşımacılık yapmak üzere başvuran gerçek
kişilerden 1 adet öz mal bir birim taşıt dışında asgari kapasite ve sermaye şartı
aranmaz. Bu Şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi ek taşıt belgesine toplam
yüklüğü ağırlığı 3500 kilogram’dan fazla olan eşya taşımak için imal edilmiş taşıtlar
yetki belgelerine ilave kayıt edilemez.
Yıldızlı K2 yetki Belgesi için: Başvuran gerçek ve tüzel kişilerin sadece kendi
esas iştigal konusuyla ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık
yapacaklara düzenlenir. Bu şekilde yetki belgesi alacaklar. Sadece kamyonetlerle
taşımacılık yapmak üzere başvuran gerçek ve tüzel kişilerin ticari veya hususi olarak
kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet eşya taşımaya mahsus öz mal birim taşıta sahip
olmaları şarttır.
62
SAYISAL TAKOGRAF KARTI
2012 yılında 516 adet sayısal takograf kartı başvuru sahiplerine
odamız tarafından düzenlenip verilmiştir. Genel toplamda ise günümüze
kadar Odamızdan 2 adet şirket takograf kartı 1 adet servis kartı 603 adet
sürücü takograf kartı düzenlenip verilmiştir.
Karayoluyla taşımacılık yapan araçlarda kullanılan aracın hızı ve kat edilen
mesafe gibi bilgileri otomatik olarak kaydeden Tokograf cihazlarının araçlara takılarak
araçların karayolunda seyri sırasında sürücülerin trafik güvenliğine ve sürüş
hassasiyetine uyma zorunluluğunun yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan
“Uluslararası Karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan Takograf cihazları
hakkında yönetmenlik 21.05.2010 tarihli ve 27587 sayılı resmi gazetede
yayımlanmıştır.
Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren
16 Haziran 2010 tarihinden sonra tescil edilen ve uluslararası taşımalarda kullanılan
ticari yük veya yolcu taşıma araçlarında sayısal takograf (ST) kullanılması zorunlu
hale gelmiştir. Avrupa Birliği Ülkelerine yönelik taşıma yapan taşımacıların
sürücülerinin bir takım cezalara maruz kalmaması için sayısal Takograf takılı araçların
Şoförlerinin sürücü Takograf kartı almaları gerekmektedir.
Bu nedenle, C2,C1- B1,B2 Yetki belgesi sahipleri Avrupa Birliği Ülkelerine
yönelik yük ve yolcu taşımacılığı yapan firmalar Şirket Takograf kartı, sürücüler ise
sürücü Takograf kartı almaları gerekmekte olup, aksi takdirde Sürücü Takograf kartı
olmadan araçlar Avrupa Birliği Ülkelerine yönelik ve AETR ‘ye taraf Ülkelere taşıma
yapamayacaklaradır.
Ayrıca yurt içinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişiler 2010
model ve üstü araçlarla yapılan taşımalarda sürücü Takograf kartı almaları
gerekmektedir. Başvurular Odamızdan yapılmaktadır.
63
İŞ MAKİNESİ
Trafikte kaydı olmayan özel ve tüzel kişilere ait iş makinelerinin 2918 sayılı
karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılarak tescil belgesinin verilmesi,
plakalarının verilmesi, devir işlemlerinin yapılması, seferberlik ve savaş hali
hazırlıkları çalışmalarına ışık tutmak, yurt savunması ile ilgili olarak ülke içinde
mevcut İş Makinelerinin potansiyelinin bilinmesi ve devamlı olarak izlenmesi için
yapılan İş Makineleri Tescilleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ’ne
gönderilmektedir.
Odamız 2012 Yılında 47 adet iş makinesi tescil etmiştir.
64
65
66
KAPASİTE RAPORU
2012 Yılında üyelerimize 61 adet kapasite raporu düzenlenmiştir. Kapasite
raporu geçerlilik süresi devam eden 181 tane firmamız bulunmaktadır.
Kapasite raporu; sınai üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının
üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 3 yıl geçerli olan bir
belgedir. Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle imalat sanayinde faaliyet
gösteren firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye
olması gerekir.
Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim
kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile
sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.
Kapasite Raporu Tanziminde Amaç: Kapasite raporları ülkenin sınai üretim
gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla
düzenlenirler.
Kapasite Raporunun Yasal Dayanağı: 28.5.1975 tarihli Resmi Gazete de
yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
6948 sayılı Sanayi Sicil kanunudur.
Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler:
• Yatırım Teşvik Belgesi
• Dahilde İşleme İzin Belgesi,
• Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
• Muhtelif ithalat ve ihracat işlemlerinde
• İhalelerde,
• Kredi teminlerinde,
• Sanayi Veri Tabanının hazırlanmasında
Odaların Kapasite Raporu Tanzim Yetkisi;
Odalar, çalışma alanlarında bulunan sınai işletmelerin kapasitelerini tespit eder
ve bu işletmelerin üretim gücünü gösteren kapasite raporlarını düzenler. Ticaret
odaları ile sanayi odalarının ayrı olduğu yerlerde, sanayiciler için kapasite raporları
sanayi odasınca düzenlenir. Ancak, sanayi odasına kaydolma zorunluluğu
bulunmayanların kapasite raporları ticaret odasınca düzenlenir. Çalışma alanları ayrı
birden fazla odaya kayıtlı olan sınai işletmelerin kapasite raporları, tesisin bulunduğu
yerdeki odaca yapılır.
Odaların çalışma alanlarında bulunan bütün sınai işletmeler kapasitelerini tespit
ettirmekle yükümlüdür.
Kapasite raporları; tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak
hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya
tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün
üreten işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim
teknolojisi ile yazılım üretenler için düzenlenir. Kanunun 5 inci maddesinin 8 inci
fıkrası uyarınca sanayici sayılmayanlar için kapasite raporu düzenlenmez. Ürünlerini
parkende olarak satan elle paketleme ve dolum yapan iş yerlerine odamız tarafından
ekspertiz raporu düzenlenir.
67
01/01/2012 – 31/12/2012 TARİHLERİ ARASI
TSE MAHALLİ TEMSİLCİLİĞİ RAPORU
TSE RİZE MAHALLİ TEMSİLCİLİĞİ 2012 AYI GELİR ÇİZELGESİ
GELİR CİNSİ
TOPLAM
K.D.V.
GENEL TOPLAM
BELGELENDİRME HİZMETLERİ
-----
-----
-----
TSE/TSEK MARKA GELİRİ
-----
-----
-----
KALİTE GELİRİ
-----
-----
-----
LABORATUAR HİZM.GELİRİ
-----
-----
-----
MERKEZ LAB.HİZ.GELİRİ
-----
-----
-----
TAŞRA BÖLGESİ LAB.HİZ.GELİRİ
-----
-----
-----
DİĞER HİZMET GELİRLERİ
-----
-----
-----
STANDART SATIŞ
-----
-----
-----
738 ADET
12.343,16.TL
80.319,40.TL.
SAİR TAHSİLAT
-----
-----
-----
TOPLAM
-----
-----
-----
ARAÇ PROJE ONAY GELİRİ
68
69
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
TARAFINDAN YENİ BAŞVURU ÜZERİNE DÜZENLENEN BELGELERE İLİŞKİN
LİSTEDİR
İLK
TARİH : 01.01.2012
SON
TARİH : 31.12.2012
SIRA
NO
BELGENİN
TARİHİ
SİCİL NO
YETKİLİ
ADI-SOYADI
SATICININ
ÜNVANI
1
2
3
4
5
12.01.2012 53040288PT
İLHAMİ DEMİRCİ
EREN MARKET
13.01.2012 53020312PT
MELEK EKSİLMEZ
EKSİLMEZ MARKET
26.01.2012 53040289PT
AHMET KANDİŞ
KANDİŞLER MARKET
14.02.2012 53060176Tİ
AYNUR KARA
OŞONİ TİCARET
08.03.2012 53011186TT
YAKUP GENÇ
6
7
16.03.2012 53011187PT
MAHMUT YANBAY
Rİ BAK BAY GIDA ANONİM ŞİRKETİ
SOFRA GIDA TEMZİLİK
MAD.LTD.ŞTİ.ÇARŞI ŞB.
22.03.2012 53011188PT
HÜSEYİN KARACA
8
27.03.2012 53040293PT
MEHMET KUTLU
9
10
28.03.2012 53011189TT
EKREM HANEDAR
10.05.2012 53040296PT
11
16.05.2012
NECAT YILDIRIM
ÖMER FARUK
AKTAŞ
12
23.05.2012 53090043Aİ
13
23.05.2012 53011205PT
14
15
18.06.2012 53020330PT
CEMİL EKŞİ
MEMİŞ
ZEHİROĞLU
ÖZCAN
MAFRATOĞLU
16.07.2012 53020331Aİ
KAMİL YENİAY
16
17
18
01.08.2012 53011214PT
EŞREF UZUN
YEŞİL AYDER OTELCİLİK LTD.ŞTİ.
UZUNLAR TEMİZLİK HİZMETLERİ
LTD.ŞTİ.
13.08.2012 53011216PT
HAKAN ÖZÇELİK
RİZE PETROL NAK.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
23.08.2012
SORMAZ PETROL
19
20
11.10.2012 53011220PT
KEMAL SORMAZ
MEHMET
ŞERAFETTİN
ÖZBAY
KALE GIDA LİMİTED ŞİRKETİ MÜFTÜ
MAHALLESİ ŞB.
16.10.2012 53030072Aİ
CEVDET OĞUZ
NATURA LODGE OTEL
53011203P
53030071P
70
YAĞMA MARKET
KUTLU KARDEŞLER PETROL ÜRÜNLERİ
LTD.ŞTİ.
HANEDAR KIRTASİYE ŞEKERLEME
LTD.ŞTİ.
YILDIRIM GIDA VE TEMİZLİK LTD.ŞTİ.
ŞOK MARKETLER A.Ş. RİZE SATIŞ
MAĞAZASI
EKŞİOĞLU K İNŞ.TUR.SAN.A.Ş.İKİZDERE
MERKEZ ŞB.
İMECE GIDA A.Ş.ÇARŞI ŞUBESİ
MAFRATOĞLU PETROL LTD.ŞTİ.
SİGORTA
Ülkemiz sigortacılığının geliştirilmesini sağlamak, sigorta sözleşmesinde yer
alan kişilerin hak ve menfaatlerini korumak ve sigortacılık sektörünün güvenli ve
istikrarlı bir ortamda etkin bir şekilde çalışmasını temin etmek üzere bu Kanuna tâbi
kişi ve kuruluşların, faaliyete başlama, teşkilât, yönetim, çalışma esas ve usûlleri ile
faaliyetlerinin sona ermesi ve denetlenmesine ilişkin hususlar ve sigorta
sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesine yönelik olarak sigorta tahkim
sistemi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir.
Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, Türkiye
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, aracılar, aktüerler ile sigorta eksperleri bu
Kanun hükümlerine tâbidir.
Sosyal güvenlik kurumları, Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi ile
bu Kanunun denetimle ilgili hükümleri hariç olmak üzere özel kanunlarına göre
sigortacılık faaliyetinde bulunan diğer kuruluşlar bu Kanun kapsamında değildir.
5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu gereğince, Sigorta Eksperleri ruhsatı ile Sigorta
Acenteleri uygunluk belgesi başvurularının kabulüne ilişkin olarak odamız
yetkilendirilmiştir.
Sigortacılık Acente İşlemleri için odamıza bugüne kadar, 169 başvuru olmuştur.
71
72
01.08.2012 - 30.10.2012 TARİHLERİ ARASINDA RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
ÜYELERİNE YAPILAN ANKET ÇALIŞMASI SONUÇLARI
Yapmış olduğumuz Anketimize katılan Üyelerimizin Statüleri,
Üyelerimize yapılan anket sonucunda, anketimize katılan üyelerimizin,
% 41'i Limited Şirket
% 42'si Sahıs işletmesi
% 1'i Kollektif Şirket
% 12'si Anonim Şirket
% 4'ü Kooperatif
Olduklarını belirtmişlerdir.
Ankete Katılan Üyelerimizi İştigal konusuna göre sıralarsak,
% 44'ü İç ve Dış Ticaret İşletme
% 24'ü Hizmet İşletmesi
% 22'si İmalat İşletmesi
% 4'ü Turizm
% 4'ü Ulaştırma
% 2'si Tarım ve Hayvancılık sektörlerinde Faaliyet gösterdiklerini belirtmişlerdir.
73
Üyelerimizi çalıştırdıkları İşçi sayısına göre siniflandırdığımızda,
% 62
% 27
%7
%4
% 62'sinin 1 ile 9 arasında işçi çaliştırdığını
% 27'sinin 10 ile 49 arasında işçi çalıştırdığını
% 7'sinin 50 ile 249 arasında işçi çalıştırdığını
% 4 ünün işe 250 nin üzerinde işçi çalıştırdıklarını belirtmişlerdir.
Üyelerimizi İş hacmi ve cirolarına göre siniflandırdığımızda,
% 43'ünün 1 milyondan az ciro yaptığını
% 43'unün 1 ila 5 milyon arasında ciro yaptıklarını
% 9'unun 5 ile 25 milyon arasında cira yaptıklarını
% 5'i ise 25 milyonnun üzerinde ciro yaptıklarını belirtmişlerdir.
74
Üyelerimizi üyelik yilları itibari ile sıraladığımızda,
% 10'unun 1 ile 3 yıllık üye olduklarını,
% 26'sının 4 ile 7 yıllık üye olduklarını,
% 27'sinin 8 ile 11 yıllık üye olduklarını,
% 13'ünün 12 ile 15 yıllık üye olduklarını,
% 12'sinin 16 ile 20 yıllık üye olduklarını,
% 3'ünün 21 ile 25 yıllık üye olduklarını,
% 5'inin 26 ile 30 yıllık üye olduklarını,
% 3'ünün 31 ile 36 yıllık üye olduklarını,
% 1'inin ise 40 yıl ve üzerinde üye olduklarını belirtmişlerdir.
Üyelerimiz, Hizmet birimlerimizi değerlendirdiğinde,
Anketimize katılan Üyelerimizin, hizmet birimlerimizi değerlendirmesi sonucunda ise, üyelerimizin,
% 85'i Başkanlığın çalışmalarını iyi bulurken,
% 9'u orta ,
% 6'sı ise kötü bulmaktadır.
75
Üyelerimiz Genel Sekreterimizin çalışmalarını,
% 85'i iyi bulurken % 11'i orta , % 4'ü kötü bulmaktadır
Üyelerimize Tahsilat servisimizin çalışmalarının yeterliliği , kalitesi, tavır ve
davranışları sorulduğunda, üyelerimizin % 86'sı iyi ,% 10'u orta % 4'ü ise kötü bulmuştur.
Üyelerimize Ticaret Sicil biriminin çalışmalarının yeterliliği , kalitesi, tavır ve davranışları
sorulduğunda, üyelerimizin % 85'i iyi ,% 11'i orta % 4'ü ise kötü bulmuştur.
76
Üyelerimize Muhasebe servisinin çalışmalarının yeterliliğini,kalitesi, tavır ve davranışlarını
sorduğumuzda, üyelerimizin % 85'i iyi, % 11'i orta, % 4'ü ise kötü bulmuştur.
Üyelerimize İç Ticaret servisinin çalışmalarının yeterliliği , kalitesi, tavır ve davranışları
sorulduğunda, üyelerimizin % 87'si iyi ,% 9'u orta, % 4'ü ise kötü bulmuştur.
Üyelerimize Oda Sicil servisinin çalışmalarının yeterliliği, kalitesi, tavır ve davranışları
sorulduğunda, üyelerimizin % 82'si iyi ,% 14'ü orta, % 4'ü ise kötü bulmuştur.
77
Üyelerimize Dış Ticaret servisinin çalışmalarının yeterliliği, kalitesi, tavır ve davranışları
sorulduğunda, üyelerimizin % 85'i iyi ,% 12'si orta, % 3'ü ise kötü bulmuştur.
Üyelerimize Oda Sekreterlik servisinin çalışmalarının yeterliliği, kalitesi, tavır ve davranışları
sorulduğunda, üyelerimizin % 86'sı iyi ,% 10'u orta, % 4'ü ise kötü bulmuştur.
Üylerimize Odamızın Kalite Yönetim Sistemi ve Kobi Danışmanın Çalışmalarının yeterliliği,
kalitesi, tavır ve davranışları sorulduğunda, üyelerimizin %86'sı iyi, %11'i orta, %3'ü ise kötü
bulmuştur.
78
Üyelerimize, Odamızın Yapmış olduğu Faaliyetlerden, Hangi Haber kaynaklarını
kullanarak Bilgi edindiklerini sorduğumuzda,
% 17'si Telefon
% 9'u Faks
% 25'i Dergi
% 14'ü Basın
% 2'si Meslek komite çalışmaları
% 6'sı E-posta
% 16'sı SMS
% 7'si RTSO Web sitesi
% 4'ü Posta haber kaynaklarından ,Odamızın çalışmaları hakkında haber kaynaklarından
bilgi edindiklerini belirtmişlerdir.
Üyelerimize, Oda faaliyetleri hakkında bilgilerin kendilerine hangi
İletişim kanalından ulaşılmasını istediklerini sorduğumuzda,
% 37'si E-posta
% 12'si Fax
% 5'i Dergi
% 8'i Telefon
% 24'ü SMS
% 14'ü RTSO Web sayfası
Haber kaynaklarından Üyelerimiz kendilerinin bilgilendirilmesini istemiştir
79
Üyelerimize, Odamızın düzenlediği Toplantı ve Eğitim seminerlerine
Katılma sıklığını sorduğumuzda,
% 54'ü ara sıra katıldığını
% 22'si çok sık katıldığını
% 11'i çok seyrek katıldığını
% 10'u Haberi olmadığını
% 3'ü hiç katilmadığını belirtmiştir.
Üyelerimize, Odamızın düzenlediği Toplantı ve Eğitim seminerlerinden
memnuniyetleri sorulduğunda,
% 62'sı iyi
% 35'i orta
% 3'ü ise kötü olduğunu belirtmiştir
80
Üyelerimize, İşlerini geliştirebilmeleri için gerek duydukları eğitimler sorulduğunda,
% 17'si Pazar Yönetimi (Pazar araştırması ,Satış ve pazarlama , Fiyatlandırma )
% 8'si Genel Yönetim ( Kurumsallaşma,Stratejik plan ,Yönetim modelleri
İş kurma ve geliştirme )
% 22'si İnsan Kaynakları Yönetimi
% 11'i Kalite Yönetim Sistemi
% 11'i Mali işler ve Finans kaynakları
% 14'ü Dış Ticaret mevzuatı
% 6'sı Üretim Yönetimi (Malzeme yönetimi ve otomasyon)
% 11'i Bilgisayar ve bilgi teknolojisi eğitimlerine ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir.
Üyelerimize, Odanızın sizi temsil etme düzeyi sorulduğunda,
% 52'si iyi düzeyde telsil edildiklerini
% 38'i orta düzeyde temsil edildiğini
% 10'u ise kötü temsil ettiğini belirtmiştir.
81
Üyelerimize, Oda içi Yönlendirmeler sorulduğunda,
% 63'ü yönlendirmelerin yeterliliğini iyi bulduklarını
% 33'ü yönlendirmelerin yeterliliğinin orta düzeyde bulduklarını
% 4'ü ise yönlendirmelerin yeterliliğini kötü bulduklarını belirtmişlerdir.
Üyelerimize, Odamızın genel temizliği, tertip ve düzenini sorduğumuzda,
% 90'ı binamızın genel temizliğini iyi bulduğunu
% 10'u binamızın genel temizliğini normal bulduğunu belirtmişlerdir.
Üyelerimize, Odamız Üst Yönetimine ulaşmadaki zorluk derecesini sorduğumuzda,
Üyelerimizin % 72 i zorluk çekmezken
% 22'si orta düzeyde zorluk çektiğini
% 6'sı ise, üst yönetime hiç ulaşamadıklarını belirtmiştir.
82
Oda Üyelerimize, Üye oldukları Meslek komitelerinin çalışmalarını sorduğumuzda,
Üyelerimizin % 28'i iyi, %43'ü orta, '29'u ise, Meslek Komite Çalışmalarının kötü ve yetersiz
olduğunu belirtmişlerdir.
83
UMEM
•
•
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğinde hayata geçirilen BECERİ’10 (Uzmanlaşmış
Meslek Edindirme Merkezleri) Projesi kapsamında, ilgili sektörlerdeki firmalar ile
birebir görüşülerek, firma talepleri toplanmış ve “Doğalgaz kaynakçılığıTesisatçılığı”, “Gaz altı kaynakçılığı” ve “Otomekaniker” kursları açılmıştır. Kursları
tamamlayan kursiyerlerin yaklaşık %75’i ilgili işyerlerinde işe başlamıştır.
BECERİ’10 projesi kapsamında açılması planlanan “Sigortacılık” ve “ Ön Muhasebe”
kurslarına yönelik, Rize ilinde faaliyet gösteren “Sigortacı” ve “Muhasebecilerle”
birebir görüşülerek, açılması planlanan kurslar ile ilgili firma talepleri toplanmıştır.
KOBİDAM FAALİYETLERİ
• Firmaların talepleri göz önünde bulundurularak ve mevcut durum analizi (Firmaları
yerinde ziyaret) yapılarak ihtiyaca yönelik olarak “Proaktif Kişilik ve Reaktif Kişilik
Özellikleri, Pazarlama İlkeleri, Pazarlamanın Konusu, Pazarlama – Talep İlişkisi,
Pazarlama Hedefleri, Satış Aşamaları, Sektörlerdeki Satış Şekilleri, Kişisel Satış
Tanımları, Müşteri Bulmanın Yolları, İletişim, Uygulamalı Satış Örnekleri” konulu
eğitim semineri düzenlenmiştir.
• Odamıza kayıtlı yaklaşık 300 Firma yerinde ziyaret edilerek, mevcut destekler, hibe
kaynakları, güncel konularda bilgilendirme yapılmış, öneri-şikayetleri kaydedilmiştir.
İletişim bilgileri tamamlanmış ve alınan mail adresleri ile “Mail Bilgilendirme
Sistemi” oluşturulmuştur.
• Proje hazırlama-Başvuru yapılması-Uygulama-Raporlama dönemleri-uygun hibe
kaynağı bulunması konularında başvuruda bulunan üyelere danışmanlık yapılarak,
destek verilmiştir.
• Yeni iş kuracak kişilere iş yeri açma-iş planı hazırlama-hibe destekleri konularında
birebir yardımcı olunmuştur.
• Fuar, seminer, eğitim, açıklanan ve açık olan hibeler, destekler, iş gezileri,
organizasyonlar, ilgili güncel konular vs. konularında sektörlere göre odamız
üyelerine mail, fax, telefon, posta ile bilgilendirme yapılmıştır.
• Rize Ticaret ve Sanayi Odasının başvuru sahibi, Rize Ticaret Borsasının ortağı olduğu
“Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesinin” yürütme çalışmaları
yapılmıştır.
• Odamızın ortağı olduğu “İntels-TR KOBİ’lere Uluslararası Ticaret Alanında
Elektronik Ortamda Eğitim” projesi çalışmaları yürütülmüş ve proje tamamlanmıştır.
• Odamızın başvuru sahibi olduğu “Rize Ticaret ve Sanayi Odası’nın Kurumsal
Kapasitesinin Geliştirilmesi” projesi kapsamında Odamız personeli ve Odamız
üyelerine yönelik 10 farklı eğitim gerçekleştirilmiş, Proje çalışmaları yürütülmüş ve
projemiz tamamlanmıştır.
84
2012 YILIN İÇERİSİNDE AR-GE VE PROJE OFİSİNİN
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER
• 11.03.2012 tarihinde saat:14:00-15:30 saatleri arasında Odamız toplantı
salonunda, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Trabzon ve
Odamız işbirliği ile, “Yatırımlarda devlet yardımları” konulu eğitim
semineri düzenlenmiştir.
• 21 Eylül 2012 tarihinde, “INTELS-TR KOBİ’LERE ULUSLARARASI
TİCARET ALANINDA ELEKTRONİK ORTAMDA EĞİTİM” projemiz
kapsamında, “Elektronik Ortamda Dış Ticaret” konulu, sertifikalı eğitim
semineri düzenlenmiştir.
• 2 Ekim 2012 tarihinde, Odamız toplantı salonunda “2012 Kırsal Kalkınma
Yatırımlarının Desteklenmesi Programı/ Tarıma Dayalı Ekonomik
Yatırımların Desteklenmesi” konulu eğitim semineri düzenlenmiştir.
• Odamız ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi iş
birliği ile, 01.11.2012-30.11.2012 tarihleri arasında, “Proaktif Kişilik ve
Reaktif Kişilik Özellikleri, Pazarlama İlkeleri, Pazarlamanın Konusu,
Pazarlama – Talep İlişkisi, Pazarlama Hedefleri, Satış Aşamaları,
Sektörlerdeki Satış Şekilleri, Kişisel Satış Tanımları, Müşteri Bulmanın
Yolları, İletişim, Uygulamalı Satış Örnekleri” konularında 20 saatlik,
sertifikalı, eğitim semineri düzenlenmiştir.
• Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği tarafından, ihracatçıların dış ticarete
yönelik güncel mevzuatlar, prosedürler hususunda bilgilendirilmesi ve Rize
ilinin ihracat potansiyelinin arttırılması amacıyla, 20-21 Mart 2012 tarihlerinde
Odamız toplantı salonunda “Dış Ticaret Yönetimi” konulu sertifikalı eğitim
programı düzenlenmiştir
• Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın “Sanayi Katılımı Uygulamaları” konulu
bilgilendirme toplantısı, 02.04.2012 tarihinde Odamız toplantı salonunda
gerçekleştirilmiştir.
85
“Rize Ticaret ve Sanayi Odasının
Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi”
Odamız tarafından, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı desteği ile yürütülen,
TR90/11/TD04/59 referans numaralı “ Rize Ticaret ve Sanayi Odasının Kurumsal
Kapasitesinin Geliştirilmesi” adlı projemiz kapsamında, 21 Mayıs – 1 Haziran 2012
tarihleri arasında, Odamız üyelerine 10 farklı konuda eğitim gerçekleştirilmiştir.
• “Stres ve Motivasyon Yönetimi” eğitimi : 21 mayıs 2012 tarihinde, saat
09:30-16:30 saatleri arasında, odamız toplantı salonunda, “stres yönetimine
giriş”, “örgütlerde stres yönetimi” ve “motivasyon” konulu eğitim semineri
düzenlenmiştir.
• “Kurum Kültürü ve Kurumsal Kimlik Oluşturulması” eğitimi: 22 Mayıs
2012 tarihinde, saat 09:30-16:30 saatleri arasında, odamız toplantı salonunda,
“kurum, kurum kültürü, kurumsallaşma, kurumsal kimlik ve oluşturulması”
konularında eğitim semineri düzenlenmiştir.
• “Kurumsal Verimlilik için Hedeflerle Yönetim ve Süreç Yönetimi” eğitimi:
23 Mayıs 2012 tarihinde, saat:09:30-16:30 saatleri arasında, odamız toplantı
salonunda “ proses, yönetimde kalite, hedeflere yönelme, sıfır hata, süreç
yönetimi” konularında eğitim semineri düzenlenmiştir.
• “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma” eğitimi: 24 Mayıs 2012 tarihinde,
saat:14:00-16:30 saatleri arasında, Odamız toplantı salonunda, “aile şirketi
nedir, kurumsallaşma nasıl olur, aile şirketlerin Türkiye’de ki durumu”
konularında” gerçek bir aile şirketi yönetim kurulu başkanının katılımı ile,
eğitim semineri düzenlenmiştir.
• “Problem Çözme Teknikleri” eğitimi: 25 Mayıs 2012 tarihinde, saat:09:3016:30 saatleri arasında, Odamız toplantı salonunda, “Problem nedir, problem
çözme teknikleri nelerdir, uygun çözüm yöntemi belirlenmesi” konularında
eğitim semineri düzenlenmiştir.
• “Stratejik Yönetim İçin Stratejik Planlama” eğitimi: 28 Mayıs 2012
tarihinde, saat:09:30-16:30 saatleri arasında, Odamız toplantı salonunda,
“yönetim, işletme yönetimi, stratejik yönetim ve stratejik analiz teknikleri”
konularında eğitim semineri düzenlenmiştir.
86
• “Sosyal Pazarlama” eğitimi: 29 Mayıs 2012 tarihinde, saat:09:30-16:30 saatleri
arasında, Odamız toplantı salonunda, “ pazarlama nedir, sosyal pazarlama nedir,
sosyal pazarlamada yol haritası-marka-mesaj” konularında eğitim semineri
düzenlenmiştir.
• “Uluslararası Pazarlama Teknikleri ve CRM” eğitimi: 30 Mayıs 2012 tarihinde,
saat:09:30-16:30 saatleri arasında, Odamız toplantı salonunda, “pazarlama, uluslar
arası pazarlama, pazara giriş, müşteri analizi, müşteri ilişkileri” konularında eğitim
semineri düzenlenmiştir.
• “İhracatta Pazarlama Planlaması ve Yurtdışında Müşteri Bulma Stratejileri”
eğitimi: 31 Mayıs 2012 tarihinde, saat:09:30-16:30 saatleri arasında, Odamız
toplantı salonunda, “Pazar araştırması, GTİP numarası, Türkiye’de ki
kuruluşlardan sağlanabilecek veriler, internetten müşteri ve sektör bilgisi edinme,”
konularında eğitim semineri düzenlenmiştir.
• “İhracatın Finansmanı, İhracatta Devlet Yardımları ve Alternatif Finansal”
eğitimi: 1 Haziran 2012 tarihinde, saat:09:30-16:30 saatleri arasında, Odamız
toplantı salonunda, “ihracata yönelik devlet yardımları, desteklenecek sektör ve
konular” konularında eğitim semineri düzenlenmiştir.
87
RTSO 2012 ETKİNLİKLERİ
02 Ocak 2012
• Yayla Peynirciliğin Çarşı Mahallesinde yapmış olduğu açılışa Odamız adına çelenk
gönderildi.
04 Ocak 2012
• Murat Yağcı Odamız Genel Sekreteri Gafur Karali’yi ziyaret ederek Zorlu Holding
çalışmaları hakkında bilgi verdi.
11 Ocak 2012
• Üyemiz Fen Aydınlatma Malz. Elek. Tes. İnş. Tah. Tic. Ltd. Şti.’nin Yeniköy
Mahallesinde “FEN AYDINLATMA” mağaza açılışına Odamız adına çelenk
gönderildi.
12 Ocak 2012
• T.C. Ziraat Bankası Trabzon Bölge Yöneticisi Murat Öztürk Odamız Genel
Sekreteri Gafur Karali’yi ziyaret ederek bankanın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi
verdi.
30 Ocak 2012
• Dünya Çay sektörünü yerinde incelemek için Sri-Lanka’ya giden heyete Odamızı
temsilen Genel Sekreter Gafur KARALİ katıldı.
09 Şubat 2012
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 20/01/2012 tarih ve 0545/1995 sayılı
yazısına istinaden; İspanya/Barselona yapılan, odalarımızın ve borsalarımızın genel
sekreterleri arasında birlik ve dayanışmayı artırmak ve odalarımızı ilgilendiren
konulara ilişkin güncel bilgileri paylaşmak maksadıyla “Genel Sekreterler Eğitim
Semineri” ne odamız Genel Sekreteri Gafur KARALİ katılmıştır.
11 Şubat 2012
• Ataman Mobilyanın yaptığı AVONSOFA Mağaza açılışına Odamız adına çelenk
gönderildi.
27 Şubat 2012
• EDFA Turizm ve Seyahat Acentası’nın Türk Hava Yolları Yeni Ofisinin açılışına
Odamız adına çiçek gönderildi.
02 Mart 2012
• Rize Dernekler Federasyonu tarafından 02-05 Mart 2012 tarihleri arasında
Ankara’da düzenlenen “Rize Günleri Etkinlikleri” organizasyona Rize Ticaret ve
Sanayi Odası olarak katılım sağlandı.
88
• Evvel Zaman Kahvaltı Salonunun Eminettin Mahallesindeki açılışına Odamız
adına çelenk gönderildi.
08 Mart 2012
• Rize Kent Konseyi’nin İsmail Kahraman Kültür Merkezinde Dünya Kadınlar günü
kapsamında düzenlediği programa Odamız adına çelenk gönderildi.
13 Mart 2012
• Rize İl Müftülüğünün İsmail Kahraman Kültür Merkezinde düzenlediği Diyanet
İşleri Başkan Yrd. Prof. Dr. H. Kamil Yılmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı
“İslam’da Manevi ve Kalbi Hayat” konulu konferans hakkında Odamız Meclis
Üyelerine bilgilendirme mesajı gönderildi ve konferans salonuna odamız adına
çelenk gönderildi.
14 Mart 2012
• TÜRMOB Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın 07/03/2012 tarih
ve 2012/112 sayılı yazısına istinaden; 14 Mart 2012 tarihinde TÜRMOB Genel
Sekreteri Yücel AKDEMİR ile TÜRMOB Disiplin Kurulu Başkan Yrd. YMM
İbrahim DEĞİRMENCİ ’nin katıldığı “Mesleki Gelişmeler” ile “Dönem Sonu
Muhasebe İşlemleri ve İnşaat Muhasebesi” konularında düzenlenen eğitim
seminerini odamız toplantı salonunda yapıldı.
16 Mart 2012
• Rize Valiliği – İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün Çanakkale Zaferi’nin 97.
Yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Prof Dr. Nasrullah
HACIMÜFTÜOĞLU’nun konuşmacı olarak katıldığı “Bedir’den Çanakkale’ye”
adlı konferans hakkında Odamız Meclis Üyelerine bilgilendirme mesajı gönderildi
ve konferansa Odamız adına çelenk gönderildi.
17 Mart 2012
• Üyemiz İMECE Gıda’nın Trabzon Mirapark AVM açılışına Odamız adına çelenk
gönderildi.
28 Mart 2012
• Şahika Eğitim Kurumlarının düzenlediği FEN-MATya.2012 ödül törenine odamız
adına çelenk gönderildi.
27 Mart 2012
• T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı Rize Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün 16/03/2012 tarih ve 614 sayılı
yazısına istinaden; Mogilev Valiliğinin daveti üzerine, bölgeyi tanımak, yatırım,
ticaret vb. iş birliği imkanlarını değerlendirmek ve Türkiye ve Belarus KOBİ’leri
arasında eşleştirme görüşmeleri sağlamak üzere 2012 yılı haziran ayı son
haftasında Belarus Cumhuriyeti Mogilev iline düzenlenmesi planlanan etkinliğin
odamız web sitesi ve Kobidam kanalıyla üyelerimize duyuru yapıldı.
89
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 20/03/2012 tarih ve 0515-93/6715 sayılı
yazısına istinaden; Türkiye’de çalışma hayatı ve rekabet gücü açısından kritik öneme
haiz olan Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısında sağlık, aile, çalışma ve sosyal işler
komisyonu çalışmaları sürecinde yapılan ciddi değişiklikler ile ilgili yazı yönetim
kurulu üyelerine ve meclis üyelerine gönderildi.
02 Nisan 2012
• Valilik ve odamız işbirliğinde, Savunma Sanayi Müsteşarlığınca, Savunma Sanayi
Müsteşar Yardımcısı Sedat GÜLDOĞAN, Sanayileşme Daire Başkanı Bilal
AKTAŞ, Makine ve Gemi İnşaat Sektör Müdürü ile Savunma Sanayi firmalarından
TAİ, MKEK, Roketsan, FNSS, Kale Havacılık, STM den 2 şer temsilcilerinin
katılımı ile ilimizdeki önemli sanayi tesisleri ile ilgili olarak düzenlenen etkinliğe
Odamız üyelerinin katılımı sağlandı.
07 Nisan 2012
• Rize İli Arı Yetiştiricileri Birliğinin Rize Ticaret Borsasında düzenlediği 4. Olağan
Genel Kurul Toplantısına Odamız adına çelenk gönderildi.
09 Nisan 2012
• Buket Çiçekçiliğinin açılışına Odamız adına çiçek gönderildi.
10 Nisan 2012
• Şahika Eğitim Kurumlarının düzenlediği “Altın Çocuklar Yarışıyor” adlı ödül
törenine Odamız adına çelenk gönderildi.
• Türk Polis Teşkilatının 167. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle İl Emniyet Müdürü
Makamına Odamız adına çiçek gönderildi.
13 Nisan 2012
• Türk Polis Teşkilatının 167. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Programı kapsamında,
ülkemizde görevli 16 ülkenin Emniyet Müşavirlerinin ilimizi ziyaretlerinde
onurlarına verilen yemeğe Odamız Meclis Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu
katıldı.
14 Nisan 2012
• Rize Anadolu İmam Hatip Lisesinin Uluslararası Arapça Yarışmaları kapsamında
düzenlediği 3. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmalarının Bölge elemelerine Odamız
adına çelenk gönderildi.
• Sınırlı Sorumlu Rize-Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri
Birliği’nin 07/03/2012 tarih ve 12 sayılı yazısına istinaden; Rize-Artvin Esnaf ve
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği’nin 2011 yılı Olağan
Genel Kurulu 14/04/2012 Cumartesi günü saat 11:00 da odamız toplantı salonunda
yapıldı.
90
• Rize İl Müftülüğünün düzenlediği 2012 Yılı Kutlu Doğum Haftası Etkinliklerini
münasebetiyle meclis üyelerimize mesaj gönderildi.
18 Nisan 2012
Kuzeyi Güneyle buluşturacak, Orta Doğuyu Orta Asya ile birleştirecek büyük bir proje
olan Rize-Mardin Otoyolu ve Ovit geçişi tünelleri projesi kapsamında; 18-21 Nisan
2012 tarihleri arasında Rize, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep’e düzenlenen
ziyarete Odamız Genel Sekreteri Gafur KARALİ katıldı.
19 Nisan 2012
• Yönetim Kurulu Üyemiz Ramazan Meral’in Kızının düğününe Odamız adına çiçek
gönderildi.
• Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin düzenlediği “İnternet Haftası” etkinlikleri
programı Odamız web sitesinde yayınlanarak üyelerimize duyuruldu.
23 Nisan 2012
• Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama programlarına Odamız Meclis
Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu katıldı.
24 Nisan 2012
• Ankara’da yapılan Rize Çay Araştırma ve Uygulama Projesi toplantısına odamız
Genel Sekreteri Gafur KARALİ katıldı.
26 Nisan 2012
• Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından düzenlenen “Sezona Girerken Çay
ve Rize’nin Vizyonu” adlı program hakkında Odamız Meclis Üyeleri mesaj yolu
ile bilgilendirildi.
02 Mayıs 2012
• Rize Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün İsmail Kahraman Kültür Merkezinde
düzenlediği karma sergiye Odamız adına çelenk gönderildi.
12 Mayıs 2012
• Ovit Tüneli temel atma töreni için ilimize gelen Doğu İlleri Oda Temsilcileri
onuruna Polisevi Sosyal tesisinde yemek verildi.
16 Mayıs 2012
• Rize Sosyal Güvenlik Kurumu Müdür Yardımcısı Ömer Susam Odamızı ziyaret
ederek bilgi alışverişinde bulundu.
91
20 Mayıs 2012
• TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde düzenlenen 67. Genel Kurulu
toplantısına Odamız TOBB Delegeleri Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk
OFLUOĞLU, Meclis Başkanı Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU, Meclis
Üyeleri Ali Şafak ŞAHİNLER, Rüştü ASLAN, Şaban TURGUT, Yaşar İNCE ve
Genel Sekreter Gafur KARALİ katıldı.
25 Mayıs 2012
• İmece Gıda’nın Çarşı Mahallesindeki şube açılışına Odamız adına çelenk
gönderildi.
28 Mayıs 2012
• Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Derneği tarafından Basın İlan
Kurumu ve İMEF işbirliği ile etkinliği her geçen gün artan İnternet Medyasına
yönelik olarak eğitme ve bilgilendirme amacında İsmail Kahraman Kültür
Merkezinde düzenlenen “İnternet ve Yeni Medya Konferansına” katılabilmeleri
için Odamız Meclis Üyelerine mesaj gönderildi.
29 Mayıs 2012
• Akbank Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Sn. Murat Can Korkmaz’ın katılımlarıyla
banka ile odamız arasında protokol imzalandı.
04 Haziran 2012
• Rize Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün İsmail Kahraman Kültür Merkezinde
düzenlediği karma sergiye Odamız adına çelenk gönderildi.
09 Haziran 2012
• Rize Halk Eğitim Merkezi “Bir Demet Marifet ile Renklerin Dansı Sanat
Sergisi”ne Odamız adına çelenk gönderildi.
• 18. Çamlıhemşin Ayder Kültür Sanat ve Doğa Festivali etkinlikleri hakkında
Odamız Meclis Üyeleri bilgilendirildi.
14 Haziran 2012
• T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin Prof Dr. Süleyman Uludağ’ın
katılımıyla düzenlediği “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin Yabancı Öğrenci
Açılımı ve Kafkasya” konulu istişare toplantına Odamız Genel sekreteri Gafur
Karali katıldı.
21 Haziran 2012
• İstanbul Ticaret Borsa’sından Odamıza ziyaret.
22 Haziran 2012
• Rize Belediyesinin düzenlediği Geleneksel 4. Yaz Sporları Şenliği programı
hakkında Odamız Meclis Üyeleri bilgilendirildi.
92
06 Temmuz 2012
• Doğu Kardeniz Doğa Sporları Turizm İhtisas Kulübü’nün düzenlediği 6.
Uluslararası Fırtına Rafting Şenliği programı hakkında üyelerimiz bilgilendirildi.
18 Temmuz 2012
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 28/06/2012 tarih ve 14474 sayılı yazısına
istinaden;18 Temmuz 2012 tarihinde odalarımızda sanayi kapasitesi raporları
çalışmalarına yönelik Birlik merkezi konferans salonunda “PRODCOM
Sınıflaması” eğitim programına odamızı temsilen Genel Sekreterimiz Gafur
KARALİ ve Dış Ticaret Memuru Aydın SARI katılmıştır.
19 Temmuz 2012
• Rize Deniz Caddesinde Piyano isimli Cafe & Kebap salonu açılışına Odamız Genel
Sekreteri Gafur Karali katıldı.
31 Temmuz 2012
• Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Yusuf Baltacı’ya yeni görevinde başarılar
dilemek için oda adına çiçek gönderildi.
29 Ağustos 2012
• T.C. Artvin Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’nün 07/08/2012 tarih
ve 3949 sayılı yazısına istinaden; Ülkemizin Gürcistan Cumhuriyeti’ne açılan Sarp
Kara Hudut Kapısı ile ilgili olarak, “Mevcut yapı ve uygulamalardan dolayı
karşılaşılan sorunlar ile talep ve önerilerin değerlendirilmesi” amacıyla Artvin
Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya odamızı temsilen Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin KUTLU ve Genel Sekreterimiz Gafur
KARALİ katıldı.
13 Ekim 2012
• T.C. Van Valiliğinin düzenlediği Said Nursi Eğitim Felsefesi-Medresetüzzehra
Sempozyum programı Odamız web sitesinde yayınlanarak üyelerimize duyuruldu.
17 Ekim 2012
• Başbakanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşen “Türkiye
Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı’nın açıklanacağı programa Odamız Genel
Sekreteri Gafur Karali katıldı.
19 Ekim 2012
• Ayane Doğalgaz ve Su Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti.’nin açılış törenine Odamız
adına çelenk gönderildi.
Ars Ayakkabıcılığın yeni mağazasının açılışına odamız adına çelenk gönderildi.
06 Kasım 2012
• Halk Bankası Müdürü Odamız ziyaret ederek bankada yaptığı çalışmalardan
bahsetti.
93
07 Kasım 2012
• ING Bank Müdürü Serkan Piyale Odamız ziyaret ederek bankada yaptığı
çalışmalardan bahsetti.
08 Kasım 2012
• METEK tarafından İsmail Kahraman Kültür Merkezinde düzenlenen “Kariyer ve
Tanıtım Günü” toplantısına Odamız adına çelenk gönderildi.
19 Kasım 2012
• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde düzenlenen “Kuzey Kıbrıs’ta Bir Çay Molası”
etkinliğine odamızı temsilen Genel Sekreter Gafur KARALİ katılmıştır.
• Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) başkanı Günay ÇERKEZ ile heyetin görüşmesi.
03 Aralık 2012
• Bank Asya Katılım A.Ş. Müdürü Hamdi Yamakoğlu Odamız ziyaret ederek
bankada yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.
11 Aralık 2012
• Odamızın üyelerine yönelik Proaktif Kişilik ve Reaktif Kişilik Özellikleri,
Pazarlama ilkeleri Pazarlamanın konusu, Pazar talep ilişkisi, Pazarlama hedefleri,
Satış aşamaları, Sektörlerdeki satış şekilleri, Kişisel satış tanımları Müşteri
bulmanın yolları ve İletişim Eğitim seminerini tamamlayan eğitimcilerin yapılan
törenle sertifikaları takdim edildi.
13 Aralık 2012
• T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca ÖDES programı çerçevesinde finanse
edilen ve Valiliğimiz himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen “Rize
İlinde Engelliğin Önlenmesi projesi kapsamında Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu’nun
konuşmacı olarak katıldığı “Engelliliğin Nedenleri ve Önleyici Tedbirler” konulu
konferansa Odamız Genel Sekreteri Gafur Karali katıldı.
14 Aralık 2012
• Odamızda yapılan Kadın Girişimciler Kurulu seçiminde Mürşide Okumuş başkan
seçildi.
• Genç Girişimciler Kurulu
15 Aralık 2012
• Rize Barosu Yavuz Plazadaki Sosyal Tesis açılışına Odamız adına çiçek
gönderildi.
94
31 Aralık 2012
• T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Proje Yönetim Birimi’nin 31/12/2012 tarih
ve 1570 sayılı yazısına istinaden; 2013 yılı mali destek programları kapsamında,
“İmalat Sanayi” ve “Kültür ve Turizme Yönelik Altyapı” alanlarında TR90 Bölgesi
illeri genelinde 08/01/2013 tarihinde saat 13:30 da Rize Ticaret Borsasında
yapılacak detaylı bilgilendirme ve 21-22 Ocak 2013 tarihlerinde 10:30-17:00
saatleri arasında Rize Ticaret Borsasında yapılan proje hazırlamaya yönelik eğitim
toplantılarının odamız üyelerine duyurusu yapıldı.
95
1. SÜRGÜ
2008 - 2012 YILLARI 1. SÜRGÜ YAŞ ÇAY ALIMLARI
TİCARET BORSASI ADI
2008
2009
2010
2011
2012
%+-
RİZE TİCARET BORSASI
ÖZEL SEKTÖR
85.970.085
127.337.200
194.778.371
174.536.443
136.518.343
-27,85
ÇAYKUR
183.323.025
160.859.399
156.139.748
186.599.261
172.337.447
-8,28
TOPLAM
269.293.110
288.196.599
350.918.119
361.135.704
308.855.790
-16,93
TRABZON TİCARET BORSASI
ÖZEL SEKTÖR
15.789.456
20.750.247
35.750.123
34.186.867
26.449.338
-29,25
ÇAYKUR
45.570.339
37.726.580
34.138.411
41.409.717
41.598.355
0,45
TOPLAM
61.359.795
58.476.827
69.888.534
75.596.584
68.047.693
-11,09
GİRESUN TİCARET BORSASI
ÖZEL SEKTÖR
2.439.466
3.714.002
6.000.903
5.311.746
5.652.200
6,02
ÇAYKUR
4.501.265
3.996.053
3.876.129
4.645.415
4.439.444
-4,64
TOPLAM
6.940.731
7.710.055
9.877.032
9.957.161
10.091.644
1,33
SAMSUN TİCARET BORSASI
ÖZEL SEKTÖR
217.877
970.368
275.745
225.549
-22,26
GENEL TOPLAM
ÇAYKUR TOPLAMI
233.394.629
202.582.032
194.154.288
232.654.393
218.375.246
-6,54
ÖZEL SEKTÖR TOPLAM
104.416.884
151.801.449
237.499.765
214.310.801
168.845.430
-26,93
GENEL TOPLAM
337.811.513
354.383.481
431.654.053
446.965.194
387.220.676
-15,43
69,09
57,16
44,98
52,05
56,40
ÇAYKUR % ORANI
200.000.000
180.000.000
160.000.000
140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
Öze Sektör
çaykur
30,91
42,84
55,02
47,95
43,60
2008-2012
YILLAR
YAŞ
ÇAY İSTATİSTİK
38,18
-10,04
12,79
( 14,33
RİZE 1 . SÜRGÜ
) 4,10
YAŞ ÇAYIN
İLLERE
GÖRE %'LİK
DAĞILIMI
1
85.970.085
183.323.025
2
127.337.200
160.859.399
96
3
194.778.371
156.139.748
RİZE
TRABZON
GİRESUN
SAMSUN
4
174.536.443
186.599.261
79,76
17,57
2,61
0,058248181
5
136.518.343
172.337.447
2009
ÖZEL SEKTÖR % ORANI
TOPLAMDA FARK
%'LERİ
1. SÜRGÜ
2008-2012 YILLAR YAŞÇAY İSTATİSTİK
( TRABZON 1. SÜRGÜ )
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
1
2
3
4
5
Özel Sektör 15.789.456 20.750.247 35.750.123 34.186.867 26.449.338
Çaykur
45.570.339 37.726.580 34.138.411 41.409.717 41.598.355
2008-2012 YILLAR YAŞÇAY İSTATİSTİK
( GİRESUN 1. SÜRGÜ )
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
1
Özel Sektör 2.439.466
Çaykur
4.501.265
2
3.714.002
3.996.053
3
6.000.903
3.876.129
İLLERE GÖRE YAŞ ÇAY ALIM
( 2012 1. Sürgü )
80,00
5
5.652.200
4.439.444
YAŞÇAY ÜRÜN ALIM ORANLARI
(1. Sürgü 08 -12 )
70,00
90,00
80,00
4
5.311.746
4.645.415
79,76
60,00
50,00
70,00
40,00
60,00
30,00
20,00
50,00
10,00
0,00
40,00
30,00
97
17,57
20,00
10,00
2,61
0,0582481
81
GİRESUN
SAMSUN
0,00
RİZE
TRABZON
-10,00
-20,00
Çaykur
01/mm/ 02/mm/ 03/mm/ 04/mm/ 05/mm/
1900
1900
1900
1900
1900
69,09
57,16
44,98
52,05
56,40
Özel Sektör
30,91
42,84
55,02
47,95
43,60
Fark
38,18
14,33
-10,04
4,10
12,79
2. SÜRGÜ
2008 - 2012 YILLARI 2. SÜRGÜ YAŞ ÇAY ALIMLARI
TİCARET BORSASI ADI
2008
2009
2010
2011
2012
%+-
RİZE TİCARET BORSASI
ÖZEL SEKTÖR
164.005.485
158.269.853
202.714.968
178.139.092
136.547.643
-23,35
ÇAYKUR
247.931.822
194.871.399
169.565.335
191.257.895
191.553.366
0,15
TOPLAM
411.937.307
353.141.252
372.280.303
369.396.987
328.101.009
-11,18
TRABZON TİCARET BORSASI
ÖZEL SEKTÖR
30.819.838
32.629.794
40.224.660
31.608.487
22.916.350
-27,50
ÇAYKUR
56.793.116
47.771.194
37.052.839
43.179.865
45.702.066
5,84
TOPLAM
87.612.954
80.400.988
77.277.499
74.788.352
68.618.416
-8,25
GİRESUN TİCARET BORSASI
ÖZEL SEKTÖR
3.723.673
4.388.285
5.317.894
5.841.184
4.809.875
-17,66
ÇAYKUR
4.909.980
3.950.893
3.724.303
4.227.607
4.351.034
2,92
TOPLAM
8.633.653
8.339.178
9.042.197
10.068.791
9.160.909
-9,02
SAMSUN TİCARET BORSASI
ÖZEL SEKTÖR
712.642
895.516
974.440
213.092
-100,00
GENEL TOPLAM
309.634.918
246.593.486
210.342.477
238.665.367
241.606.466
1,23
ÖZEL SEKTÖR
TOPLAMI
199.261.638
196.183.448
249.231.962
215.801.855
164.273.868
-23,88
508.896.556
442.776.934
459.574.439
454.467.222
405.880.334
-10,69
60,84
55,69
45,77
52,52
59,53
40,47
GENEL TOPLAM
ÇAYKUR % ORANI
ÖZEL SEKTÖR % ORANI
TOPLAMDA FARK
%'LERİ
250.000.000
39,16 - 201244,31
54,23
47,48
2008
YILI YAŞÇAY
İSTATİSTİK
( RİZE
2. SÜRGÜ
) 5,03
21,69
11,38
-8,46
YAŞ ÇAYIN
İLLERE
GÖRE %'LİK
DAĞILIMI
RİZE
TRABZON
GİRESUN
SAMSUN
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
1
2
3
4
5
98
Özel Sektör 164.005.48 158.269.85 202.714.96 178.139.09 136.547.64
Çaykur
247.931.82 194.871.39 169.565.33 191.257.89 191.553.36
19,05
80,84
16,91
2,26
0,00
2009
ÇAYKUR TOPLAM
2. SÜRGÜ
2008 - 2012 YAŞÇAY İSTATİSTİK
( TRABZON 2. SÜRGÜ )
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
1
2
3
4
5
Özel Sektör 30.819.838 32.629.794 40.224.660 31.608.487 22.916.350
Çaykur
56.793.116 47.771.194 37.052.839 43.179.865 45.702.066
2008 - 2012 YAŞÇAY İSTATİSTİK
( GİRESUN 2. SÜRGÜ)
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
1
2
3
4
5
Özel Sektör 3.723.673 4.388.285 5.317.894 5.841.184 4.809.875
Çaykur
4.909.980 3.950.893 3.724.303 4.227.607 4.351.034
90,00
İLLERE GÖRE YAŞÇAY DAĞILIMI
( 2012 2. Sürgü )
80,84
YAŞÇAY ÜRÜN ALIM ORANLARI
( 2. Sürgü 08 - 12 )
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
-10,00
-20,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
16,91
30,00
2,26
20,00
10,00
0,00
RİZE
TRABZON
GİRESUN
0,00
99
SAMSUN
Özel Sektör
Çaykur
Fark
1
60,84
39,16
21,69
2
55,69
44,31
11,38
3
45,77
54,23
-8,46
4
52,52
47,48
5,03
5
59,53
40,47
19,05
3. SÜRGÜ
2008 - 2012 YILLARI 3. SÜRGÜ YAŞ ÇAY ALIMLARI
TİCARET BORSASI ADI
2008
2009
2010
2011
2012
%+-
RİZE TİCARET BORSASI
ÖZEL SEKTÖR
119.283.272
122.197.194
185.293.748
125.872.667
134.748.510
7,05
ÇAYKUR
88.719.266
117.195.710
149.637.002
146.579.480
155.970.672
6,41
TOPLAM
208.002.538
239.392.904
334.930.750
272.452.147
290.719.182
6,70
TRABZON TİCARET BORSASI
ÖZEL SEKTÖR
35.146.608
35.310.616
34.941.323
15.128.017
23.225.837
53,53
ÇAYKUR
16.294.478
25.119.701
33.441.397
32.489.980
36.322.784
11,80
TOPLAM
51.441.086
60.430.317
68.382.720
47.617.997
59.548.621
25,05
GİRESUN TİCARET BORSASI
ÖZEL SEKTÖR
5.635.310
4.354.164
6.993.589
5.733.560
4.318.618
-24,68
ÇAYKUR
2.060.391
2.047.145
2.821.613
2.591.353
3.010.050
16,16
TOPLAM
7.695.701
6.401.309
9.815.202
8.324.913
7.328.668
-11,97
772.653
1.976.679
155,83
SAMSUN TİCARET BORSASI
ÖZEL SEKTÖR
713.268
595.327
1.389.800
GENEL TOPLAM
ÇAYKUR TOPLAM
107.074.135
144.362.556
185.900.012
181.660.813
195.303.506
7,51
ÖZEL SEKTÖR
TOPLAMI
160.065.190
161.861.974
227.228.660
146.734.244
164.269.644
11,95
267.139.325
306.224.530
413.128.672
328.395.057
359.573.150
9,49
40,08
47,14
45,00
55,32
54,32
GENEL TOPLAM
ÇAYKUR % ORANI
YAŞ ÇAYIN
İLLERE
GÖRE %'LİK
DAĞILIMI
200.000.000
TRABZON
GİRESUN
SAMSUN
45,68
8,63
80,85
16,56
2,04
0,549729311
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
1
2
3
4
5
Özel Sektör 119.283.272 122.197.194 185.293.748 125.872.667 134.748.510
Çaykur
88.719.266 117.195.710 149.637.002 146.579.480 155.970.672
100
2009
2008 -59,92
2012 YILI52,86
YAŞÇAY55,00
İSTATİSTİK
44,68
19,84
5,71
10,00
-10,64
TOPLAMDA FARK %'LERİ
( RİZE 3. SÜRGÜ )
RİZE
ÖZEL SEKTÖR % ORANI
3. SÜRGÜ
2008 - 2012 YILI YAŞÇAY İSTATİSTİK
( TRABZON 3. SÜRGÜ )
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
1
2
3
4
5
Özel Sektör 35.146.608 35.310.616 34.941.323 15.128.017 23.225.837
Çaykur
16.294.478 25.119.701 33.441.397 32.489.980 36.322.784
2008 - 2012 YILI YAŞÇAY İSTATİSTİK
( GİRESUN 3. SÜRGÜ )
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Özel Sektör
Çaykur
1
5.635.310
2.060.391
2
4.354.164
2.047.145
İLLERE GÖRE YAŞÇAY DAĞILIM
( 2012 3. Sürgü)
100,00
80,00
60,00
16,56
2,04
20,00
0,00
RİZE
4
5.733.560
2.591.353
0,5497293
11 101
TRABZON GİRESUN SAMSUN
5
4.318.618
3.010.050
YAŞÇAY ÜRÜN ALIM ORANLARI
( 3. Sürgü 08 -12)
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
-10,00
-20,00
80,85
40,00
3
6.993.589
2.821.613
1
Çaykur
40,08
Özel Sektör 59,92
Fark
19,84
2
47,14
52,86
5,71
3
45,00
55,00
10,00
4
55,32
44,68
-10,64
5
54,32
45,68
8,63
GENEL TOPLAM
2008 - 2012 YILLARI GENEL TOPLAM YAŞ ÇAY ALIMLARI
2008
TİCARET BORSASI ADI
2009
2010
2011
2012
%+-
RİZE TİCARET BORSASI
ÖZEL SEKTÖR
369.258.842
407.804.247
582.787.087
478.548.202
407.814.496
-17,34
ÇAYKUR
519.974.113
472.926.508
475.342.085
524.436.636
519.861.485
-0,88
TOPLAM
889.232.955
880.730.755
1.058.129.172
1.002.984.838
927.675.981
-8,12
TRABZON TİCARET BORSASI
ÖZEL SEKTÖR
81.755.902
88.690.657
110.916.106
80.923.371
72.591.525
-11,48
ÇAYKUR
118.657.933
110.617.475
104.632.647
117.079.562
123.623.205
5,29
TOPLAM
200.413.835
199.308.132
215.548.753
198.002.933
196.214.730
-0,91
GİRESUN TİCARET BORSASI
ÖZEL SEKTÖR
11.798.449
12.456.451
18.312.386
16.886.490
14.780.693
-14,25
ÇAYKUR
11.471.636
9.994.091
10.422.045
11.464.375
11.800.528
2,85
TOPLAM
23.270.085
22.450.542
28.734.431
28.350.865
26.581.221
-6,66
1.261.490
2.202.228
42,72
SAMSUN TİCARET BORSASI
2.297.948
ÖZEL SEKTÖR
4.624.091
3.334.608
GENEL TOPLAM
ÖZEL SEKTÖR TOPLAMI
465.111.141
513.575.446
715.350.187
577.619.553
497.388.942
-16,13
ÇAYKUR TOPLAMI
650.103.682
593.538.074
590.396.777
652.980.573
655.285.218
0,35
1.115.214.823
1.107.113.520
1.305.746.964
1.230.600.126
1.152.674.160 -6,76
221.422.704
265.066.634
221.508.023
213.244.720
7,22
-9,57
TOPLAM
ÜRETİLEN YAKLAŞIK
KURUÇAY
223.042.965
ÇAYKUR % ORANI
TOPLAMDA FARK
%'LERİ
#DEĞER!
YAŞ ÇAYIN
İLLERE
GÖRE %'LİK
DAĞILIMI
600.000.000
500.000.000
6,12
RİZE
TRABZON
GİRESUN
SAMSUN
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0
1
2
3
4
5
Özel Sektör 369.258.84 407.804.24 582.787.08 478.548.20 407.814.49
Çaykur
519.974.11 472.926.50 475.342.08 524.436.63 519.861.48
102
13,70
80,48
17,02
2,31
0,19
2009
2008 - 2012 YILLARI YAŞÇAY GENEL
46,39
54,78
46,94
43,15
( RİZE
)
53,61
45,22
53,06
56,85
41,71
(C391/C392)*100
ÖZEL SEKTÖR % ORANI
-3,88
GENEL TOPLAM
2008 - 2012 YILLARI YAŞÇAY GENEL
( TRABZON )
140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
1
2
3
4
5
Özel Sektör 81.755.902 88.690.657 110.916.10 80.923.371 72.591.525
Çaykur
118.657.93 110.617.47 104.632.64 117.079.56 123.623.20
2008 - 2012 YAŞÇAY GENEL
( GİRESUN )
20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
Özel Sektör
Çaykur
1
11.798.449
11.471.636
2
12.456.451
9.994.091
İLLERE YAŞÇAY GÖRE GENEL DAĞILIM
( 2012 Genel)
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
-10,00
-20,00
17,02
2,31
RİZE
4
16.886.490
11.464.375
TRABZON
GİRESUN
0,19
SAMSUN
5
14.780.693
11.800.528
YAŞÇAY ÜRÜN ALIM ORANLARI
(2008- 2012 Genel)
80,48
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
3
18.312.386
10.422.045
103
1
2
3
4
5
Özel Sektör 41,71 46,39 54,78 46,94 43,15
Çaykur
0,00 53,61 45,22 53,06 56,85
Fark
0,00 7,22 -9,57 6,12 13,70
İHRACAT VERİLERİ
Rize ilinde faaliyet gösteren firmaların 2012 Yılı Sonu itibarıyla T.C.
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Doğu Karadeniz Hububat Bakliyat Yağlı
Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği verilerine göre kayda
alınan toplam ihracatın ülkeler bazında bakıldığında toplam 383.403.851 $ (dolar)
olurken 2011 yılında ise gerçekleşen toplam ihracat 389.223.428 Milyon $
seviyelerindeydi.
Rizeli İhracatçıların 2012 Yılında gerçekleştirmiş oldukları toplam ihracat
miktarları 2011 Yılına kıyasla % 1 oranında bir azalma olmuştur.
İhracatın sektörel bazında dağılımına bakıldığında 2012 Yılında Bitkisel
ürünlerin ihracatında 2011 yılına kıyasla yıl sonu itibarıyla bakıldığında %24
dolayında bir düşüş olmuştur. İşlenmiş Kimyevi maddeler ve petrol ürünlerinde ve
Sanayi Mamulleri ihracatında ise Makine Aksamları, Elektrik –Elektronik İhracatında
ise geçen yıla kıyasla % 16 oranında artış ve ilimizin ihracatının büyük bir bölümünü
oluşturan maden ihracatında ise %1 oranında bir artış olmuştur.
Genel olarak İhracatımıza bakıldığında ise ilimiz ihracatının toplamının
%76‘sini maden ihracatı %24 ‘lık kısmını ise Rizeli İhracatçıların ihracatını
gerçekleştirmiş oldukları Bitkisel ürünler ve Tarıma dayalı Sanayi ürünleri
oluşturmaktadır. Sektör el bazda ihracat grafiği ilişiktedir.
İTHALAT VERİLERİ
Rize ilinde Ana konuları ile 2012 yılında İthalatını yaptığımız ürünler başlıca
Yeşil ve siyah Çay, Bitkisel Çayları, Taş kömürü, Orman ürünleri, filitre kağıdı ve
deriden oluşmaktadır. 2012 yılında yaklaşık olarak 22.885.424 $ dolardır.
RİZE’DE SERBEST BÖLGE FAALİYETLERİ
Rize Serbest Bölgesinde 2012 itibarıyla Ruhsat sahibi kullanıcı sayısı 1
firmadır. Rize Serbest Bölgesinde bugün için üretim ya da imalata yönelik bir faaliyet
bulunmamaktadır. Sadece alım satım olarak kullanılmaktadır. Rize Serbest bölgemizde
2012 Yılında Ticaret Hacmi 970.938.-$ (Dolar) olarak gerçekleşmiştir.
104
105
Download

SUNUŞ - Rize Ticaret ve Sanayi Odası