BĠTKĠ SATIN ALINACAKTIR
TEPEBAġI BELEDĠYE BAġKANLIĞI
Bitki alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin
ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır:
Ġhale Kayıt Numarası
: 2014/169101
1-Ġdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi
ç) Ġhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: HOSNUDIYE MAHALLESI SAHIN CADDESI NU:84
TEPEBAġI/ESKĠġEHĠR
: 2222114000 - 2223204920
: [email protected]
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi
: TepebaĢı Belediyesi hizmet sınırları içerisindeki park ve rekreasyon alanlarında
kullanılmak üzere 25.580 adet bitki alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
Ģartnameden ulaĢılabilir.
: TepebaĢı Belediyesi Zincirlikuyu ġantiyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
: Teslimat belirtilen süre içerisinde parça parça veya tamamı Ģeklinde TepebaĢı
Belediyesi Zincirlikuyu ġantiyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne yapılacaktır.
Ancak Ġdarenin telefon, faks veya posta iletileri ile yapılacak olan taleplere
öncelik verilecektir. Teslimatın tamamı kırk beĢ (45) gün içerisinde
tamamlanacaktır.
3- Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati
: HoĢnudiye Mahallesi ġahin Caddesi No:84 EskiĢehir
: 06.01.2015 - 14:00
4. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, ilgisine göre Ticaret ve/veya
Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde
bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile
tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ġhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali
müĢavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
Ġdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
4.3.1. ĠĢ deneyimini gösteren belgeler:
Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kesin kabul iĢlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün
deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) Ġmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet
belgesi.
Ġsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. Ġsteklinin
imalatçı olduğu aĢağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Ġstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Ġsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Ġsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Ġmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Ġsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiĢ olan teklif ettiği mallara iliĢkin yerli malı belgesi veya
teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen ve isteklinin teklif edilen ürünün üreticisi olduğunu gösteren
belge veya belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:
4.4.1.
Bitki alımı iĢleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karĢılığı TepebaĢı Belediyesi Destek Hizmetler
Müdürlüğüadresinden satın alınabilir.
7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HoĢnudiye Mahallesi ġahin Caddesi No:84 EskiĢehir adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. Ġstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır.
Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir.
10. Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
EK :
Sıra No
Açıklama
1
ABELĠA GRANDĠFLORA AUREA NANA-GÜZELLĠK ÇALISI / SAKSI / MĠN. 30adet
40 CM / MĠN. 5 DAL / ALACA YAPRAKLI
200
2
ABELĠA GRANDĠFLORA NANA-GÜZELLĠK ÇALISI / SAKSI / MĠN. 30-40 CM /
adet
MĠN. 5 DAL / YEġĠL YAPRAKLI
200
3
ACER CAMPESTRE-OVA AKÇAAĞACI / ROOTBALL / MĠN. Q16-18 / 300+ CM adet
100
4
ACER NEGUNDO FLAMĠNGO-DĠġ BUDAK YAPRAKLI AKÇAAĞAÇ / ROOTB
adet
ALL / 150+ CM / MĠN. 5 DAL / ALACA YAPRAKLI
75
Birimi
Miktarı
5
ACER NEGUNDO FLAMĠNGO-DĠġ BUDAK YAPRAKLI AKÇAAĞAÇ / ROOTB
adet
ALL / MĠN. Q16-18 / 300+ CM / MĠN. TĠJ BOYU 200 CM / ALACA YAPRAKLI
100
6
ACER PALMATUM ATROPURPUREUM-JAPON AKÇAAĞACI / SAKSI / 150+ C
adet
M / MĠN. 7 DAL / KIRMIZI YAPRAKLI
25
7
ACER PALMATUM DISSECTUM ATROPURPUREUM-JAPON AKÇAAĞACI / S
adet
AKSI / MĠN. Q8-10 / 100+ CM / KIRMIZI YAPRAKLI
25
8
ACER PLATANOIDES CRĠMSON KĠNG-ÇINAR YAPRAKLI AKÇAAĞAÇ / ROO
TBALL / MĠN. Q16-18 / 300+ CM / MĠN. TĠJ BOYU 200 CM / KIRMIZI YAPRAKL adet
I, AġILI
150
9
ACER PLATANOIDES-ÇINAR YAPRAKLI AKÇAAĞAÇ TĠJLĠ / ROOTBALL / MĠ
adet
N. Q16-18 / 300+ CM / MĠN. TĠJ BOYU 200 CM / YEġĠL YAPRAKLI
100
10
ACER SACCHARUM-ġEKER AKÇAAĞACI / ROOTBALL / MĠN. Q16-18 / 300+
CM / MĠN. TĠJ BOYU 200 CM
adet
100
11
AESCULUS CARNEA BRĠOTTĠ-ATKESTANESĠ / ROOTBALL / MĠN. Q16-18 / 30
adet
0+ CM / MĠN. TĠJ BOYU 200 CM / PEMBE ÇĠÇEKLĠ
100
12
AMPHELOPSĠS SP.-AMERĠKAN SARMAġIĞI / POLĠETĠLEN POġET / 200+ CM /
adet
MĠN. 3 DAL
250
13
BAMBUSA AURE-BAMBU / SAKSI / 100+ CM / MĠN. 5 DAL
adet
50
14
BAMBUSA NĠGRA-SĠYAH BAMBU / SAKSI / 100+ CM / MĠN. 5 DAL
adet
50
15
BERBERĠS THUNBERGII MARĠA-HANIM TUZLUĞU / POLĠETĠLEN POġET / M
adet
ĠN. 40-60 CM / MĠN. 5 DAL / SARI YAPRAKLI
1.000
16
BERBERĠS THUNBERGĠĠ ATROPURPUREA NANA-BODUR HANIM TUZLUĞU
adet
/ POLĠETĠLEN POġET / MĠN. 40-60 CM / MĠN. 5 DAL / KIRMIZI YAPRAKLI
500
17
BERBERĠS THUNBERGĠĠ RED ROCKET-HANIM TUZLUĞU / POLĠETĠLEN POġ
adet
ET / MĠN. 40-60 CM / MĠN. 5 DAL / KIRMIZI YAPRAKLI, DĠK
500
18
BERBERĠS THUNBERGĠĠ ROSE GLOW-HANIM TUZLUĞU / POLĠETĠLEN POġE
adet
T / MĠN. 40-60 CM / MĠN. 5 DAL / BRONZ YAPRAKLI
300
19
BETULA ALBA PENDULA YOUNGĠĠ-SARKIK HUġ / SAKSI / MĠN. Q16-18 / 200
adet
+ CM
25
20
BETULA ALBA-HUġ TĠJLĠ / ROOTBALL / MĠN. Q16-18 / 300+ CM / MĠN. TĠJ BO
adet
YU 200 CM
75
21
BUDDLEĠA DAVĠDĠĠ-KELEBEK ÇALISI / POLĠETĠLEN POġET / MĠN. 40-60 CM
adet
/ MĠN. 5 DAL
200
22
BUXUS MĠCROPHYLLA FAULKNER-ġĠMġĠR / SAKSI / MĠN. 40-50 CM / DOLG
adet
UN / MĠNYATÜR YAPRAKLI
50
23
BUXUS SEMPERVĠRENS ELEGANS-ALACALI ġĠMġĠR / SAKSI / MĠN. 40-50 C
adet
M / DOLGUN / MĠNYATÜR YEġĠL-BEYAZ YAPRAKLI
400
24
CANNA ĠNDĠCA-TESBĠH ÇĠÇEĞĠ / SAKSI / MĠN. 50-60 CM / MĠN. 3 DAL / 4 RE
adet
300
NK
25
CARPĠNUS BETULUS FASTĠGĠATA-SÜTUNUMSU ADĠ GÜRGEN / SAKSI / MĠ
adet
N. Q16-18 / 300+ CM / DOLGUN
10
26
CATALPA BĠGNONĠOĠDES-TOP KATALPA TĠJLĠ / ROOTBALL / MĠN. Q16-18 /
adet
300+ CM /MĠN. TĠJ BOYU 200 CM / AġILI
250
27
CEDRUS ATLANTĠCA GLAUCA PENDULA-SARKIK DALLI ATLAS SEDĠRĠ / S
adet
AKSI / MĠN. Q16-18 / 250+ CM / AġILI
20
28
CEDRUS DEODORA PENDULA-SARKIK DALLI HĠMALAYA SEDĠRĠ / SAKSI /
adet
MĠN. Q16-18 / 250+ CM / AġILI
20
29
CEDRUS DEODORA-HĠMALAYA SEDĠRĠ / SAKSI / MĠN. Q16-18 / 250+ CM / D
adet
OLGUN
50
30
CEDRUS LĠBANĠ-TOROS SEDĠRĠ / SAKSI / MĠN. Q16-18 / 250+ CM / DOLGUN
150
31
CELTĠS AUSTRALĠS-ÇĠTLEMBĠK TĠJLĠ / SAKSI / MĠN. Q16-18 / 300+ CM / MĠN.
adet
TĠJ BOYU 200 CM
25
32
CERCIS SILIQUASTRUM-ERGUVAN / SAKSI / 150+ CM / MĠN. 5 DAL / LĠLA M
adet
OR ARASI
200
33
CERCIS SILIQUASTRUM-ERGUVAN TĠJLĠ / SAKSI / MĠN. Q14-16 / 300+ CM /
MĠN. TĠJ BOYU 200 CM
adet
250
34
CERCIS SILIQUASTRUM-ERGUVAN TĠJLĠ / ROOTBALL / MĠN. Q14-16 / 300+ C
adet
M / MĠN. TĠJ BOYU 200 CM
500
35
CORNUS-KIZILCIK / POLĠETĠLEN POġET/ MĠN. 40-60 CM / MĠN. 5 DAL / KIRM
adet
IZI YAPRAKLI
300
36
CORNUS-KIZILCIK / POLĠETĠLEN POġET / MĠN. 40-60 CM / MĠN. 5 DAL / ALA
adet
CALI YAPRAKLI
300
37
CORNUS-KIZILCIK / POLĠETĠLEN POġET / MĠN. 40-60 CM / MĠN. 5 DAL / SARI
adet
YAPRAKLI
300
38
CORYLUS AVELLANA CONTORTA-FINDIK / SAKSI / MĠN. 80-100 CM / DOLG
adet
UN / BURGULU
50
39
COTINUS-BULUT AĞACI / POLĠETĠLEN POġET / MĠN. 60-80 CM / MĠN. 3 DAL
adet
/ KIRMIZI YAPRAKLI
200
40
COTINUS-BULUT AĞACI / POLĠETĠLEN POġET / MĠN. 60-80 CM / MĠN. 3 DAL
adet
/ YEġĠL YAPRAKLI
100
41
COTINUS-BULUT AĞACI / POLĠETĠLEN POġET / MĠN. 60-80 CM / MĠN. 3 DAL
adet
/ SARI YAPRAKLI
200
42
COTONEASTER HORĠZONTALĠS MĠCROPHYLLUS-DAĞ MUġMULASI / POLĠ
adet
ETĠLEN POġET / MĠN. 40-60 CM / MĠN. 3 DAL / MĠNYATÜR YAPRAKLI
300
43
COTONEASTER LACTEUS-DAĞ MUġMULASI / POLĠETĠLEN POġET / MĠN. 40adet
60 CM / MĠN. 3 DAL / YAPRAK DÖKMEYEN
300
adet
44
CRATAEGUS PSEUDOHETEROPHYLLA-ALIÇ / SAKSI / MĠN. Q14-16 / 300+ C
adet
M / MĠN. TĠJ BOYU 200 CM
30
45
CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII-LEYLANDĠ / SAKSI / 300+ CM / DOLGUN / Y
adet
EġĠL ĠBRELĠ
1.000
46
CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII-LEYLANDĠ TĠJLĠ / SAKSI / MĠN. Q14-16 / 150
adet
+ CM / ÜÇ TOP
20
47
CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII-LEYLANDĠ TĠJLĠ / SAKSI / MĠN. Q14-16 / 150
adet
+ CM / TEK TOP, BASTON
25
48
CUPRESSOCYPARĠS LEYLANDĠĠ GOLD RĠDER-ALTUNĠ LEYLANDĠ / SAKSI /
adet
200+ CM / DOLGUN / SARI ĠBRELĠ
200
49
CUPRESSOCYPARĠS LEYLANDĠĠ SPĠRALLE-SPĠRAL LEYLANDĠ / SAKSI / 200
adet
+ CM / DOLGUN
20
50
CUPRESSOCYPARĠS LEYLANDĠĠ SPĠRALLE-SPĠRAL LEYLANDĠ / SAKSI / 300
adet
+ CM / DOLGUN
10
51
CUPRESSUS ARĠZONĠCA GLAUCA-MAVĠ ARĠZONA SERVĠSĠ / SAKSI / MĠN.
Q14-16 / 200+ CM / DOLGUN
100
52
CYDONIA JAPONICA-JAPON AYVASI / POLĠETĠLEN POġET / MĠN. 40-60 CM /
adet
MĠN. 5 DAL
50
53
EUONYMUS ALATUS COMPACTUS-TAFLAN / SAKSI / MĠN. 50-60 CM / MĠN.
adet
5 DAL / KIRMIZI YAPRAKLI
500
54
EUONYMUS CHĠNENSĠS-ÇĠN TAFLANI / SAKSI / MĠN. 40-50 CM / DOLGUN
/ SARI-YEġĠL ALACALI YAPRAKLI
adet
750
55
EUONYMUS JAPONĠCA VARĠGATE-GÜMÜġĠ TAFLAN / SAKSI / MĠN. 40-50 C
adet
M / MĠN. 5 DAL / GÜMÜġ RENKLĠ
500
56
EUONYMUS JAPONĠCUS-TAFLAN / SAKSI / MĠN. 40-50 CM / MĠN. 5 DAL / SA
adet
RI YAPRAKLI
500
57
FAGUS SYLVATĠCA-AVRUPA KAYINI / SAKSI / MĠN. Q16-18 / 300+ CM
10
58
GAURA LĠNDHEĠMERĠ-GAURA ÇALISI / SAKSI / MĠN. 40-50 CM / DOLGUN / P
adet
EMBE ÇĠÇEKLĠ
500
59
GAURA LĠNDHEĠMERĠ-GAURA ÇALISI / SAKSI / MĠN. 40-50 CM / DOLGUN /
BEYAZ ÇĠÇEKLĠ
adet
500
60
GĠNKGO BĠLOBA-MABET AĞACI / SAKSI / MĠN. Q14-16 / 200+ CM
adet
50
61
GLEDĠTSCHĠA TRĠACANTHOS SUNBURST-SARI GLADĠÇYA / SAKSI / MĠN. Q
adet
14-16 / 300+ CM
40
62
HEDERA SP.-ORMAN SARMAġIĞI / POLĠETĠLEN POġET / 200+ CM / MĠN. 3 D
adet
AL
300
63
HIBISCUS SYRIACUS-HATMĠ / POLĠETĠLEN POġET / MĠN. 40-50 CM / MĠN. 3
DAL
200
adet
adet
adet
64
JUNIPERUS COMMUNIS GREEN CARPET-YAYILICI ARDIÇ / SAKSI / MĠN. 40adet
60 CM / DOLGUN / YEġĠL YAPRAKLI
300
65
JUNIPERUS HORĠZONTALĠS BLUE CHIP-YAYILICI ARDIÇ / SAKSI / MĠN. 40-6
adet
0 CM / DOLGUN / MAVĠ YAPRAKLI
300
66
JUNIPERUS HORĠZONTALĠS ĠCEBLUE-YAYILICI ARDIÇ / SAKSI / MĠN. 40-60
adet
CM / DOLGUN / MAVĠ YAPRAKLI
250
67
JUNĠPERUS MEDĠA OLD GOLD-YAYILICI ARDIÇ / SAKSI / MĠN. 40-60 CM / D
adet
OLGUN / SARI YAPRAKLI
250
68
JUNĠPERUS SQUAMATA BLUE STAR-YAYILICI ARDIÇ / SAKSI / MĠN. 40-60
CM / DOLGUN / MAVĠ YAPRAKLI
adet
300
69
LABURNUM ANAGYROĠDES-SARISALKIM / SAKSI / MĠN. Q14-16 / 250+ CM
adet
100
70
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA-LAVANTA / POLĠETĠLEN POġET / MĠN. 30-40
adet
CM / DOLGUN
500
71
LĠGUSTRUM OVALIFOLIUM-LĠGUSTRUM / POLĠETĠLEN POġET / MĠN. 40-60
adet
CM / MĠN. 3 DAL / YEġĠL YAPRAKLI
500
72
LĠRĠODENDRON TULĠPĠFERA-LALE AĞACI TĠJLĠ / ROOTBALL / MĠN. Q16-18
adet
/ 300+ CM / MĠN. TĠJ BOYU 200 CM
100
73
LONĠCERA JAPONĠCA-SARMAġIK / POLĠETĠLEN POġET / MĠN. 200+ CM / MĠ
adet
N. 3 DAL / SARI-BEYAZ ÇĠÇEKLĠ
250
74
LONĠCERA NĠTĠDA-HANIMELĠ / SAKSI / MĠN. 40-60 CM / DOLGUN
100
75
MAGNOLĠA SOULANGEANA-SARAY MANOLYASI TĠJLĠ / SAKSI / MĠN. Q24adet
26 / 300+ CM / MĠN. TĠJ BOYU 200 CM / PEMBE ÇĠÇEKLĠ
5
76
MAGNOLĠA SOULANGEANA-SARAY MANOLYASI TĠJLĠ / SAKSI / MĠN. Q24adet
26 / 300+ CM / MĠN. TĠJ BOYU 200 CM / BEYAZ ÇĠÇEKLĠ
5
77
MALUS FLORĠBUNDA-SÜS ELMASI TĠJLĠ / SAKSI / MĠN. Q16-18 / 300+ CM / M
adet
ĠN. TĠJ BOYU 200 CM / AġILI
100
78
MALUS FLORĠBUNDA-SÜS ELMASI TĠJLĠ / ROOTBALL / MĠN. Q14-16 / 300+ C
adet
M / MĠN. TĠJ BOYU 200 CM / AġILI
350
79
MORUS ALBA PENDULA-TERS DUT / ROOTBALL / MĠN. Q12-14 / 150+ CM / A
adet
ġILI
80
80
NYMPHAE SP.-NĠLÜFER / SAKSI / MĠN. 40-60 CM / MĠN. 2 DAL
adet
200
81
PICEA ABĠES-BATI LADĠNĠ / SAKSI / MĠN. Q16-18 / 300+ CM / DOLGUN
adet
50
82
PĠCEA CONICA-KONĠK LADĠN / SAKSI / 100+ CM / DOLGUN
adet
35
83
PĠCEA PUNGENS GLAUCA GLOBOSA-BODUR MAVĠ LADĠN / SAKSI / MĠN. 6
adet
0-80 CM / DOLGUN / AġILI
50
84
PĠCEA PUNGENS GLAUCA GLOBOSA-BODUR MAVĠ LADĠN TĠJLĠ / SAKSI / M
adet
ĠN. Q12-14 / 100+ CM / MĠN. TĠJ BOYU 50 CM / AġILI
20
adet
85
PĠCEA PUNGENS GLAUCA-MAVĠ LADĠN / SAKSI / MĠN. Q16-18 / 300+ CM
adet
40
86
PĠCEA PUNGENS OLDENBURG-MAVĠ LADĠN / SAKSI / MĠN. Q16-18 / 300+ CM
adet
/ DOLGUN / AġILI
40
87
PĠNUS MUGO BAMBĠNO-BODUR DAĞ ÇAMI TĠJLĠ / SAKSI / MĠN. Q12-14 / 100
adet
+ CM / DOLGUN
25
88
PĠNUS MUGO WĠNTER GOLD-BODUR DAĞ ÇAMI / SAKSI / MĠN. 40-60 CM / D
adet
OLGUN / SARI ĠBRELĠ
25
89
PĠNUS MUGO-BODUR DAĞ ÇAMI / SAKSI / MĠN. 40-60 CM / DOLGUN
25
90
PĠNUS NĠGRA VAR. PYRAMĠDATA-EHRAMĠ KARAÇAM / SAKSI / MĠN. Q16-1
adet
8 / 250+ CM / DOLGUN
150
91
PĠNUS NĠGRA-KARAÇAM / SAKSI / MĠN. Q16-18 / 250+ CM / DOLGUN
adet
200
92
PLATANUS ORĠENTALĠS-ÇINAR / ROOTBALL / MĠN. Q16-18 / 300+ CM / MĠN.
adet
TĠJ BOYU 200 CM
100
93
PRUNUS CERASIFERA ATROPURPUREA-ÇALI SÜS ERĠĞĠ / ROOTBALL / 150+
adet
CM / MĠN. 5 DAL
75
94
PRUNUS CERASĠFERA NĠGRA-SÜS ERĠĞĠ TĠJLĠ / SAKSI / MĠN. Q16-18 / 300+ C
adet
M / MĠN. TĠJ BOYU 200 CM / AġILI
100
95
PRUNUS CERASĠFERA NĠGRA-SÜS ERĠĞĠ TĠJLĠ / ROOTBALL / MĠN. Q14-16 / 3
adet
00+ CM / MĠN. TĠJ BOYU 200 CM / AġILI
350
96
PRUNUS SERRULATA KUANZAN-SÜS KĠRAZI TĠJLĠ / SAKSI / MĠN. Q16-18 / 3
adet
00+ CM / MĠN. TĠJ BOYU 200 CM / AġILI
100
97
PRUNUS SERRULATA KUANZAN-SÜS KĠRAZI TĠJLĠ / ROOTBALL / MĠN. Q14adet
16 / 300+ CM / MĠN. TĠJ BOYU 200 CM / AġILI
350
98
PYRACANTHA COCCĠNEA NANA-MĠNYATÜR ATEġ DĠKENĠ / SAKSI / MĠN. 3
adet
0-40 CM / DOLGUN
300
99
PYRACANTHA COCCĠNEA-ATEġ DĠKENĠ / POLĠETĠLEN POġET / MĠN. 40-60 C
adet
M / MĠN. 5 DAL
250
100
QUERCUS RUBRA-MEġE TĠJLĠ / ROOTBALL / MĠN. Q16-18 / 300+ CM / MĠN. TĠ
adet
J BOYU 200 CM
100
101
ROBĠNĠA PSEUDOACACĠA UMBRACULĠFERA-TOP AKASYA / ROOTBALL /
MĠN. Q16-18 / 300+ CM / MĠN. TĠJ BOYU 200 CM
adet
700
102
ROSA SP.-PEYZAJ GÜLÜ / POLĠETĠLEN POġET / MĠN. 40-60 CM / MĠN. 3 DAL
adet
/ AġILI
500
103
ROSA SP.-YEDĠVEREN GÜL / POLĠETĠLEN POġET / MĠN. 40-60 CM / MĠN. 3 D
adet
AL / AġILI
500
104
SALIX BABYLONĠCA-SALKIM SÖĞÜT / SAKSI / MĠN. Q16-18 / 300+ CM
adet
50
105
SALĠX CAPREA PENDULA-TERS SÖĞÜT / SAKSI / MĠN. Q12–14 / 150+ CM / A
adet
50
adet
ġILI
106
SANTOLĠNA CHAMAECYPARĠSSUS-BĠBERĠYE / SAKSI / MĠN. 30-40 CM / MĠN
adet
. 5 DAL
200
107
SOPHORA JAPONĠCA PENDULA-TERS SOFORA / SAKSI / MĠN. Q16-18 / 150+
adet
CM / AġILI
50
108
SOPHORA JAPONĠCA-SOFORA / ROOTBALL / MĠN. Q14–16 / 300+ CM / MĠN. T
adet
ĠJ BOYU 200 CM
100
109
SORBUS AUCUPARĠA-ÜVEZ / SAKSI / MĠN. Q14–16 / MĠN. 300+ CM / MĠN. TĠJ
adet
BOYU 200 CM
75
110
SPĠRAEA JAPONĠCA GOLDFLAME-ĠSPĠRYA / POLĠETĠLEN POġET / MĠN. 60-8
adet
0 CM / MĠN. 5 DAL / PEMBE ÇĠÇEKLĠ
250
111
SPĠREA VANHOUTTEĠ-ĠSPĠRYA / POLĠETĠLEN POġET / MĠN. 60-80 CM / MĠN.
adet
5 DAL / BEYAZ ÇĠÇEKLĠ
250
112
SYMPHORĠCARPUS ALBUS-ĠNCĠ ÇALISI / POLĠETĠLEN POġET / MĠN. 60-80 C
adet
M / MĠN. 5 DAL / PEMBE ÇĠÇEKLĠ
250
113
SYMPHORĠCARPUS VULGARĠS-ĠNCĠ ÇALISI / POLĠETĠLEN POġET / MĠN. 60-8
adet
0 CM / MĠN. 5 DAL / BEYAZ ÇĠÇEKLĠ
250
114
SYRINGA VULGARIS-LEYLAK / POLĠETĠLEN POġET / MĠN. 60-80 CM / MĠN. 5
adet
DAL
200
115
TAXUS BACCATA-PORSUK / SAKSI / MĠN. 80-100 CM / DOLGUN / TOP FORM
adet
LU
30
116
THUJA OCCĠDENTALĠS SUNKĠST-ALTUNĠ YAPRAKLI MAZI / ROOTBALL / M
adet
ĠN. 50-60 CM / DOLGUN
50
117
THUJA ORIENTALIS AUREA NANA-ALTUNĠ TOP MAZI / ROOTBALL / MĠN. 5
adet
0-60 CM / DOLGUN
50
118
THUJA ORIENTALIS NANA-TOP MAZI / ROOTBALL / 100+ CM / DOLGUN
adet
100
119
THUJA ORIENTALIS SMARAGD-PRAMĠT MAZI / ROOTBALL / 200+ CM / DOL
adet
GUN
250
120
THUJA ORĠENTALĠS PYRAMĠDALĠS AUREA-ALTUNĠ PRAMĠT MAZI / ROOT
adet
BALL / 200+ CM / DOLGUN
250
121
THUJA ORĠENTALĠS PYRAMĠDALĠS-PRAMĠT MAZI / ROOTBALL / 200+ CM /
adet
DOLGUN
250
122
THUJA OCCĠDENTALĠS DANĠCA-TOP MAZI / SAKSI / MĠN. 50-60 CM / DOLG
adet
UN
50
123
THUJA OCCĠDENTALĠS TĠNY TĠM-TOP MAZI / SAKSI / MĠN. 50-60 CM / DOL
adet
GUN
50
124
THYMUS VULGARĠS-KEKĠK / SAKSI / MĠN. 30-40 CM / DOLGUN
500
adet
125
TILIA TOMENTOSA-IHLAMUR TĠJLĠ / ROOTBALL / MĠN. Q16-18 / 300+ CM /
MĠN. TĠJ BOYU 200 CM
adet
100
126
TILIA TOMENTOSA-IHLAMUR TĠJLĠ / SAKSI / MĠN. Q16-18 / 300+ CM / MĠN. T
adet
ĠJ BOYU 200 CM
100
127
ULMUS AMERĠCANA-KARAAĞAÇ / SAKSI / MĠN. Q16-18 / 300+ CM
adet
50
128
ULMUS PENDULA-KARAAĞAÇ / SAKSI / MĠN. Q12-14 / 150+ CM
adet
25
129
VIBURNUM OPULUS-YAPRAK DÖKEN KARTOPU / POLĠETĠLEN POġET / MĠ
adet
N. 60-80 CM / MĠN. 5 DAL
300
130
WEĠGELA-GELĠN TACI / SAKSI / MĠN. 40-60 CM / MĠN. 5 DAL
adet
200
131
YUCCA FLAMENTOSA-AVĠZE ÇĠÇEĞĠ / SAKSI / MĠN. 40-60 CM
adet
20
Download

İhale İlanı