M i e s t n e z a s t u p i t e ľ s t v o Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
UZNESENIA
z ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Dargovských
hrdinov, konaného dňa 20. 12. 2010.
číslo 1/2010 - K bodom 2, 3, 4, 5 programu rokovania
číslo 2/2010 - Voľba mandátovej komisie
číslo 3/2010 - Správa mandátovej komisie
číslo 4/2010 - Program rokovania ustanovujúceho zasadnutia MiZ, voľba overovateľov
zápisnice, voľba návrhovej komisie
číslo 5/2010 - Organizačné a personálne otázky
číslo 6/2010 - Určenie platu starostu MČ Košice – DH
číslo 7/2010 - Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2011
číslo 8/2010 - Poverenie poslancov na zastupovanie starostu MČ pri obrade uzavretia
manželstva
M i e s t n e z a s t u p i t e ľ s t v o Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov
UZNESENIE
z ustanovujúceho. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice Dargovských hrdinov,
číslo 1/2010
zo dňa 20. 12. 2010
K bodom 2, 3, 4, 5 programu rokovania
MiZ MČ Košice - DH
a/ b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy MČ Košice – DH, konaných dňa 27. 11. 2010
2. vystúpenie novozvoleného starostu MČ Košice – DH
b/ k o n š t a t u j e, že
1. novozvolený starosta MČ Košice – DH, Mgr. Jozef Andrejčák, zložil zákonom predpísaný
sľub starostu MČ Košice – DH
2. zvolení poslanci MiZ MČ Košice – DH zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
Mgr. Jozef Andrejčák
starosta
Za správnosť : JUDr. Katarína Dudíková
JUDr. Katarína Králiková
Zapisovateľka : Zdenka Mrukviová
M i e s t n e z a s t u p i t e ľ s t v o Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Dargovských
hrdinov,
číslo 2/2010
Zo dňa 20. 12. 2010
Voľba mandátovej komisie
MiZ MČ Košice – DH
volí
za členov mandátovej komisie poslancov Vladimíra Potemru, Helenu Furikovú, Ľudmilu
Harčárovú a Mariána Krasnovského.
Mgr. Jozef Andrejčák,
starosta
Za správnosť : JUDr. Katarína Dudíková
JUDr. Katarína Králiková
Zapisovateľka : Zdenka Mrukviová
M i e s t n e z a s t u p i t e ľ s t v o Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Dargovských
hrdinov,
číslo 3/2010
Zo dňa 20. 12. 2010
Správa mandátovej komisie
MiZ MČ Košice – DH
berie na vedomie
správu mandátovej komisie.
Mgr. Jozef Andrejčák,
starosta
Za správnosť : JUDr. Katarína Dudíková
JUDr. Katarína Králiková
Zapisovateľka : Zdenka Mrukviová
M i e s t n e z a s t u p i t e ľ s t v o Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov
UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Dargovských
hrdinov,
číslo 4/2010
zo dňa 20. 12. 2010
Program rokovania ustanovujúceho zasadnutia MiZ, voľba overovateľov zápisnice,
voľba návrhovej komisie
MiZ MČ Košice – DH
a/ s c h v a ľ u j e
program ustanovujúceho zasadnutia MiZ MČ Košice – DH
b/ v o l í
1. za overovateľov zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia MiZ MČ Košice – DH poslancov
Martina Sopku a Katarínu Čižmárikovú.
2. za členov návrhovej komisie poslancov Martina Jánošíka, Jána Bendžalu, Eduarda
Valkovského a Mariána Krasnovského.
Mgr. Jozef Andrejčák,
starosta
Za správnosť : JUDr. Katarína Dudíková
JUDr. Katarína Králiková
Zapisovateľka : Zdenka Mrukviová
M i e s t n e z a s t u p i t e ľ s t v o Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Dargovských
hrdinov,
číslo 5/2010
zo dňa 20. 12. 2010
Organizačné a personálne otázky
MiZ MČ Košice – DH
a/ u r č u j e,
že vo volebnom období 2010 – 2014 bude mať Rada MiZ MČ Košice – DH sedem členov
b/ v o l í
za členov Rady MiZ MČ Košice – DH poslancov : Ladislav Gaura, Matúš Sedlák,Milena
Husťáková, Helena Furiková, Eduard
Valkovský, Ján Bendžala, Roman Križalkovič
c/ v o l í
1. za členov finančnej komisie poslancov :
Ladislav Gaura - predseda
členovia : Vladimír Potemra, Viktor Zvolenský, Ľudmila Harčárová, Roman Križalkovič,
Eduard Valkovský
2. za členov komisie na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a výstavby
poslancov :
Marek Béreš – predseda
členovia : Marián Sidor, Anton Mudrák, Jozef Cinkanič, Marek Firkaľ, Marián Krasnovský,
Ján Bendžala
3. za členov komisie kultúry, mládeže a športu poslancov :
Michal Tkáč – predseda
členovia : Martin Sopko, Matúš Sedlák, Ján Sekáč, Katarína Čižmáriková
4. za členov sociálnej komisie poslancov :
Helena Furiková – predseda
členovia : Ladislav Becza, Milena Husťáková, Ľubor Kalafus
5. za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov MČ
poslancov :
Milena Husťáková – predseda
členovia : Marián Sidor, Helena Furiková, Eduard Valkovský, Marián Krasnovský, Ľudmila
Harčárová, Katarína Čižmáriková
Mgr. Jozef Andrejčák
starosta
Za správnosť : JUDr. Katarína Dudíková
JUDr. Katarína Králiková
Zapisovateľka : Zdenka Mrukviová
M i e s t n e z a s t u p i t e ľ s t v o Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Dargovských
hrdinov,
číslo 6/2010
Zo dňa 20. 12. 2010
Určenie platu starostu MČ Košice - DH
MiZ MČ Košice – DH
určuje
plat starostovi MČ Košice – DH, Mgr. Jozefovi Andrejčákovi, vo výške 2 390,00 €.
Mgr. Jozef Andrejčák,
starosta
Za správnosť : JUDr. Katarína Dudíková
JUDr. Katarína Králiková
Zapisovateľka : Zdenka Mrukviová
M i e s t n e z a s t u p i t e ľ s t v o Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Dargovských
hrdinov,
číslo 7/2010
zo dňa 20. 12. 2010
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2011
MiZ MČ Košice – DH
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2011
Mgr. Jozef Andrejčák,
starosta
Za správnosť : JUDr. Katarína Dudíková
JUDr. Katarína Králiková
Zapisovateľka : Zdenka Mrukviová
M i e s t n e z a s t u p i t e ľ s t v o Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
UZNESENIE
z ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Dargovských
hrdinov,
číslo 8/2010
zo dňa 20. 12. 2010
Poverenie poslancov na zastupovanie starostu MČ pri obrade uzavretia manželstva
MiZ MČ Košice – DH v súlade s ustanovením § 4 zákona NR SR č. 36/2005 Z.z. o rodine
v znení neskorších predpisov
poveruje
1. Ing. Vladimíra Potemru
2. Ing. Mariána Sidora
zastupovaním starostu MČ Košice – DH pri akte uzavretia manželstva.
Mgr. Jozef Andrejčák,
starosta
Za správnosť : JUDr. Katarína Dudíková
JUDr. Katarína Králiková
Zapisovateľka : Zdenka Mrukviová
Download

Uznesenia - Mestská časť KOŠICE