Gerilim Deðerleri
Anma Gerilimleri
Kablo ve iletkenlerin anma gerilimleri Uo/U þeklinde belirtilmektedir.
Uo: faz iletkeni ile toprak veya konsantrik iletkenler, ekran, zýrh ya da metal kýlýf gibi topraklama
elemanlarý arasýndaki gerilimdir.
U: Ýki faz iletkeni arasýndaki gerilimdir.
Kablo ve iletkenlerin anma gerilimleri TSE-IEC-VDE-BS ve benzeri uluslararasý standart ve norm
kurumlarýnca:
Uo/U = 0,6/1; 3,6/6; 6/10; 8,7/15; 12/20; 18/30; 20,3/35 kV ve daha yukarý deðerlerde
standartlaþtýrýlmýþtýr.
Üç fazlý alternatif akým sistemlerinde Uo gerilimi ve U gerilimi arasýndaki oran:
Uo=
U
3
Ýletkenlerinden hiç birisi topraklanmamýþ olan bir fazlý alternatif akým veya doðru akým sistemlerinde
Uo gerilimi ile U gerilimi arasýndaki oran:
Uo= U
2
Ýletkenlerinden bir tanesi topraklanmýþ olan bir fazlý alternatif akým veya doðru akým sistemlerinde
Uo gerilimi ile U gerilimi arasýndaki oran:
Uo=U
þeklindedir.
Ýþletme Gerilimleri
Doðru akým (DC) tesislerinde Uo= 0,6 kV ‘a göre imal edilmiþ bir kablonun arýza yapmadan
çalýþabilmesi için müsaade edilen en yüksek iþletme gerilimi:
Um= 1,8 kV’ tur.
Bir veya çok fazlý alternatif akým (AC) tesislerinde ise, belli bir anma gerilimine göre imal edilmiþ
kablolarýn müsaade edilen en yüksek iþletme gerilimleri Um için deðerler aþaðýdaki tabloda
gösterilmiþtir.
Sistem þekli
Üç fazlý alternatif akým
Anma Gerilimleri
Uo / U
0,6 / 1
1,8 / 3
3,6 / 6
6 / 10
8,7 / 15
12 / 20
18 / 30
20,3/ 35
26 / 45
36 / 60
64 / 110
76 / 132
87 / 150
127 / 220
220 / 380
(Um)
(1.2)
(3,6)*
(7,2)
(12)
(17,5)*
(24)
(36)
(42)
(52)
(72,5)
(123)
(145)
(170)
(245)
(420)
VDE Kablo Standartlarý
IEC 60183
IEC 60071-1
Anma Gerilimi
Müsaade edilebilir
en yüksek iþletme
gerilimi
Anma Gerilimi
Müsaade edilebilir
en yüksek iþletme
gerilimi
Un
Ub max
Un 2 Uo
Ub max
kV
kV
kV
kV
kV
kV
1
3
6
10
15
20
30
35
45
60
110
132
150
220
380
1,2
3,6
7,2
12
17,5
24
36
42
52
72,5
123
145
170
245
420
1,2
7,2
12
24
36
40,6
1,4
8,3
14
28
42
47,3
0,6
3,6
6
12
18
20,3
0,7
4,2
7
14
21
23,7
DIN VDE 0101
DIN VDE 0111
*Anma gerilimleri IEC 60071-1 ve IEC 60183’e göredir.
8
Bir fazlý alternatif akým
Ýki iletken de yalýtýlmýþ
Bir iletken topraklanmýþ
Bu gerilim
kademelerinde
kullanýlmaz.
Anma Gerilimi
Un
Uo
Müsaade edilebilir
en yüksek iþletme
gerilimi
Ub max
Bu gerilim
kademelerinde
kullanýlmaz.
VDE Kablo Standartlarý
Download

Aylık Yemek Listesi