PARALiTiK GENU RECURVATUM VE iRWiN
OSTEOliOMiSiNiN ÖNEMi (*)
IRWIN'S OSTEJOTOMY IN THE TRE~TMENT OF PARALYTIC
GENU RECURVATUM
D~oçent Dr. Kut SARPYENER- Dr. Kazım GEDiK
GiRiŞ:
Çocuk felci sebebile meydana gelen Genu Recurvatum deformitesi yürümeyi ve ayakta durmayı çok güçleş~
tirmesi bakımından daima büyük malfıliyetlere sebep olmaktadır.
PoliomyeHtisde husule gelen genu
recurtavumda iki farklı tip ayırdedile­
bilir.
A ~M. quadriceps femorisin yetersizliği ile kemik örgüsünde meydana gelen değişikliklere bağlı genu recurvatum.
B
~
Diz ekieminin posterior tara-
fındaki yumuşak kısımların
ği
gevşekli­
sebebi ile meydana gelen genu recurvatum.
(*)
Birinci şekilde M. quadriceps femoris yetersizliği sebebi ile diz ekiemi yürüme esnasında extantion durumunda kilitlenemez. Umumiyetle diz
flexorları, triceps surae adalesi
normaldir. Başlangıçta yürüme ve ayakta
durma esnasında topuk yere basar ve
M. triceps surae ayak bileğinin dorsi
·neksiyonuna mani olarak hem ayağı,
hem de dizi stabilize eder. Devamlı vücut ağırlığı altında tibia kondillerinde
ve tibianın 1/3 üst ucunda postural de~
ğişiklikler başlar. Tibia kondilleri geriye doğru basar ve tibia kondillerinin,
tibia diafizi ile yaptığı açı darlaşır.
Tibianın 1/3 üst ucu geriye doğru basılır ve diz ekieminde kondillerin geriye doğru eğilmesine bağlı posterior
subluxation meydana gelir.
Zeynep-Kamil Hastanesi Ortopedi Servisi
-133-
çalışmalarından.
Resim: 1
~ 3~
No'lu
vak~a
:lmeliy;;.ttan
3. No'lu vak'a ameliyattan
sonra.
tince.
Resi!m: 3 -
Resim: 2 -
Vak'a 4 ameliyattan önce.
Resim; 4 -
Vak'a 4 ameliyattan sonra.
SARPYENER -
GEDiK
eklemi kolaylıkla geriye doğru gelebilir. M. Triceps Suarenin yetersizliği­
ne bağlı olarak ayakta calcaneus veya
calcaneovalgus deformitesi görülebi~
lir. Nadiren olduğu gibi adale kuvvetinde tam bir eksiklik varsa sarsak diz
ekiemine Miller (3) tarafından tavsiye
edilen diz artrodezi tatbik edilir.
Yukarda zikredildiği gibi paralitik gen u recur vatum iki bölümde incelenir se de her iki şekilde de tavsiye edilen ameliyat metodlarının başlıca iki
gayesi olmalıdır.
a - Mevcut genu recurvaturn deforrnitesi tamamen tashih edilmeli,
l
1
~
Resim: 5 ~ Vak'a 3'ün
önce radiografisi.
ameliyattan
İkinci
tip M. triceps surae ve diz
flexorlarının yetersizliğine bağlı
diz
Resim: 6 -
b -··· Deforrnitenin esas sebebi ortadan kaldırılmalıdır.
Y azırnızın konusunu birinci tip genu recurvatum ve bunun tashihi teşkil
etmektedir. Burada aşağıda zikredeceğimiz Irwin metodu (2,5)
muvaffakiyetle tatbik edilir. İcabederse diz flek-
lrwin Osteotomisi
~
135
~
tekniği.
ZEYNEP KAMIL TIP BÜlTEN i
sorları yardımı
ile M. Quadriceps fe~
moris plastiği Crego, Fisher (1) meto~
du ile tatbik edilecek olursa daiına iyi
neticeler alınmaktadır.
MATERYF!L VE METO·D
Yaş ortalaması
9 olan 3 ü kız ikisi
erkek ve en küçüğü 7, en büyüğü 13
yaşında olan 5 vak'amızda Irwin osteotomisini uygula dık. Vak' aların iki~
sinde 1 inci ameliyattan 6 ay sonra M.
Quadriceps fernoris plastiği tatbik edildi.
Ameliyat
Tekniği
:
n1al kısmına kadar inen bir alçı yapılır.
Bu esnada tibianın proksimal fragına­
nı öne çekilirken femurun distal kısmı
geriye doğru itHerek mevcut deformite tashih edilmiş olur. Bundan sonra
tibianın distal fragmanı geriye itilir.
Tibianın kondillerinin geri gitmesine
Kirschner teline takılan nala yukarıya
ekstansiyon tatbik edilerek ınani ollunduktan sonra 8 haftalık bir alçı tatbik eelilir ve 1- 2 sene tatbik edilen bir
dizlikle dizin genu recurvatuma gitmesi önlenir.
Vak'alar
5 vak'ada da klasik Irwin tekniği
(2,5) kullanıldı. Storen ( 4) modifikas~
yonuna müracaat edilmedi.
Şimdi kısaca
ameliyat tekniğini
inceliyelim: Ameliyattan on ce sağlam
tarafta mukayese edilerek ve her iki
diz maksirnal genu recurvatuma getirilerek yandan radyografik tetkik yapılır. Gen u recurvatumun derecesi ve
tibiada ve feınurda nıeydana getirdi~
ği deformite incelenir. Vakaların % 95
inde (bizim 5 vakamızda olduğu gibi)
kemiğe ait deformite tibiada tesbit edilir. Bunu takiben turnike tatbiki suretiyle olan ekstrimitede evvela yandan
yapılan bir şakla fibula ba§ının altın­
dan oblik bir osteotomi yapıldıktan
sonra antere-medial bir şakla şekilde
g5rüldüğü gibi bir osteotoıni yapılır ve
proksimal fragınandan bir Kirschner
veya Steinmann teli geçirilir. İs tenilen derecede tashih osteotominin arka
üçgen yüzünde yapıldıktan sonra ameliyat şakkı kapatılır ve hasta m·topedik masaya alınarak tibianın proksi-
S.E.
yaş
cins
13
Kız
Sol dizde 20° genu
recurvatum Tam şifa
~-~-------~-
E.P.
9
Kız Sağ
dizde 30° genu
recurvatum Tam şifa
(quadriceps plas.)
~--
A.T.
9 Erkek Sol dizde 50° genu recurvatum Tam şi­
fa (Resim 1- 2)
T.A.
7 Erkek Sol dizde 20° genu recurvatum Tam
şifa
S.H.
9
Kız Sağ
dizde 20° genu
recurvatuın (quad. P.)
NETiCE:
Bu yazıda polio sekeli olarak sık
gorülen M. Quadriceps femoris yetersizliğine
bağlı genu
recurvatumda
Irwin osteotomisi ve vakasına gore icabederse M. quadricens femoris plastiği­
nin iyi sonuç veren bir ameliyat metodu
olduğu belirtilmektedir. Yazarlar
klinikte tedavi edilen 5 vak'ayı ve bunlarm iyi neticelerini bildirmektedirler.
-. 136-
SARPYENER
GEDIK
SU M MARY
Authors reported Irwin osteotomy in
the treatment of gemı recurvatum, due to
poliomyelitis. They mentioneel five
with excelleı1t results.
cases
LITERATÜR
ı ~ Crego, C.H. Jr. and : Transplantion of
the biceps feınoris for the relief of
,quadriceps femoris paralysis in residua! poliomyelitis. J. Bone and Joint
Surg. 13:515, 1931.
2 ~ ı rwln, C. E. : Gen u recurvatum fallawing polieınyelitis. Controlled met~
had of operative correction. J.A.M.A.
3-
120:277, 1942.
Miller, O.l. : Paralytic
knee fusions.
South M.J. 2Q:782, 1927.
4 ~- Storerı, G. : Gemı recurvaturn, treatment by wedge osteotomy of tibia with
use of compression. Acta Chir. Sean d.
114:40, 1957.
5 ~ Zarzecki, C.A. and lrwin 1 C.E. : Para-
lytic genu recurvatum and its treat·
ment. Duke Cor. Club Letter, Nov. 14,
1949.
-·. 137 -·
Download

PDF Printing 600 dpi - zeynepkamiltipbulteni.org