Alan
nya Hamd
dullah Em
min Paúa Üniversite
Ü
esi
Üniversitemiz Turizm Fakültesi bünyesinde Turizm İşletmeciliği Bölümü ve Gastronomi ve Mutfak
miBölümü;
Bölü
ümü ve Tasarım
Un
nvanÕ Fakültesi
Ad
det bünyesinde Mimarlık Bölümü
Özel Kooúullar
Birim
Sanatları
Sanat
için aşağıda belirtilen 2547
Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile ilgili diğer
mevzuat
‘’Öğretim
Üyesi’’ alınacaktır. Turizzmin Sistem
Turi
Turizm
muyarınca
izm
msel Analizi ve Sürdürüllebilir Turizzm
Proofesör
1
Fakülteesi Adaylardan
øúlettme İstenilen Belgeler;
konullarÕnda çalÕúúmalarÕ olmak.
Başvuracak
Atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’nde” belirtilen
şekilde, dilekçe ekinde özgeçmişini, Doçentlik belgesini
için),
4 adet fotoğraflarını,
Pazarrlama(Profesörler
AraútÕÕrmalarÕ
konnusunda
Y.L
Lisans, Üretyayın
tim
Turizm
m
izm
YarrdÕmcÕ
listesini
(BaşlıcaTuri
araştırma
eseri
belirtilecektir.),
bilimsel
ve yayınları
ile bunlara
yapılan atıfları
1
Yöneetimiçalışma
ve Pazarlama
konuusunda
Dokktora
Fakülteesi içinøúlet
tmedosya –Do
oçent
(Profesörler
6 adet
Yardımcı
Doçentler
için
4 adettamam
dosya)
halinde
hazırlayarak Rektörlüğümüz
progr
ramÕnÕ
mlamÕú
olm
mak.
Genel Sekreterlik İnsan Kaynakları Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.
im Sistemler
ri konusundda Y.Lisans,, Teknoloji
Biliúi
Adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
başvurmaları
gerekmektedir.
Turiizm
YarrdÕmcÕ
Turizm
m
Yöneetimi konusuunda Doktorra programÕnÕ tamamlam
mÕú;
1Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış
Yabancı
alınan diplomaların
Fakülteesiülkelerden
øúlettme
Dooçent
Üniveersite TasarÕÕmÕ ve ARG
GE konularÕnnda
olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafındanaraútÕ
denkliği
onaylanmamış
diplomayla veya eksik evrakla
ÕrmalarÕ
olm
mak.
başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.
GÕda Mühendislii÷i TasarÕmÕÕ, GÕda Teknnolojisi, GÕdda
Gastroonomi
Turizm
m uygun görülen adaylar için sözlü mülakat sınavı yapılacaktır. Sözlü mülakat tarihleri
Başvurusu
Proofesör
ve Muutfak
1
Analiizleri ve GÕdda Maddelerri Fiziksel Ö
Özellikleri
Fakülteesi resmi web sitesinde yayınlanacaktır.
Üniversitemiz
SanaatlarÕ
konullarÕnda çalÕúúmalarÕ olmak.
İlgililerin Üniversitemizin Cikcilli Beldesi, Saraybeleni Mah. Saraybeleni Cad. No:7 Alanya, ANTALYA
Besleenme Bilimlleri Anabilim
m dalÕnda D
Doktora
Gastroonomi
adresine
Turizm
mbaşvurmaları gerekmektedir.
YarrdÕmcÕEksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır ve en fazla bir
ve Muutfak
1
progrramÕnÕ tamam
mlamÕú; Tem
mel Beslenm
me, Türk vee
pozisyon
için
başvuru
yapılacaktır.
Fakülteesi
Dooçent
SanaatlarÕ
Dünyya Mutfa÷Õ kkonularÕnda araútÕrmalaarÕ olmak.
Öğretim Üyesi dışında alınacak Öğretim Elemanı kadroları ile ilgili ilanlar, Üniversitemiz web sayfasında
Gastroonomi
yayınlanmaktadır.
Biyom
Turizm
m
mühendislikk ve Biyotekknoloji Y.Liisans ve Kim
mya
YarrdÕmcÕ
ve Muutfak
İlanımıza
http://www.ahep.edu.tr
adresinden1 ulaşılabilir.
Fakülteesi
Dooçent
Müheendisli÷i Dooktora progrramÕnÕ tamam
mlamÕú olm
mak
İlan Tarihi SanaatlarÕ
: 20.01.2014
Alan
nya Hamd
dullah Em
min Paúa Üniversite
Ü
esi
Sanat
vve Tarihi: 03.02.2014
Son
Başvuru
Sürdüürülebilir MimarlÕk
M
ve Y
YapÕ Malzemeleri
MimaarlÕk
TasarÕm
m
Proofesör
1
konullarÕnda çalÕúúmalarÕ olmak.
Fakülte
esi
Birim
mi
Bölü
ümü
Un
nvanÕ
Ad
det
Özel Ko
oúullar
Sanatt Tarihi Bölüümünde Dooktora yapm
mÕú ve Sanatt
Sanat vve
Turizm
m
TasarÕm
m
Fakülte
esi
Fakülteesi
Turiizm
Mima
arlÕk
YarrdÕmcÕ
Pro
ofesör
Dooçent
11
Turiz
zmin Sistem
msel Analizi ve Sürdürüllebilir Turiz
zm
Tarih
hi konularÕnd
da çalÕúmalaarÕ olmak.
konullarÕnda çalÕúúmalarÕ olmak.
Sanat
vve
Turizm
m
TasarÕm
m
Fakülte
esi
Fakülteesi
Mima
arlÕk
øúlettme
Turiizm
Yar
YarrdÕmcÕ
rdÕmcÕ
Do
oçent
Do
oçent
11
Mima
arlÕk AraútÕ
konusu
unda Lisans
vve/veya
, Y.Lisans
Pazar
rlama
ÕrmalarÕ
kon
nusunda
Y.L
Lisans,
Ürettim
Yöne
etimi
ve Pazarlama
konu
usunda
Dokto
ora derecesi
ine sahip
olm
mak. Dokktora
progrramÕnÕ tamam
mlamÕú olm
mak.
Fen
Turizm
m
eri
Bilimle
Fakülte
esi
Enstitüüsü
Turiizm
øúlettme
YarrdÕmcÕ
Pro
ofesör
Do
oçent
11
imBölümü
Sistemler
ri.Lisans
konusund
Y.Lisans,
, Teknoloji
Biliúi
Fizik
Y.
vedaD
Doktora
prog
gramlarÕnÕ
Yöne
etimi konusu
unda Doktorra programÕnÕ tamamlam
mÕú;
tamam
mlamÕú,
Yük
ksek
Enerji
Fizi÷i
konu
ularÕnda
Ünive
ersite TasarÕÕmÕ ve ARG
GE konularÕn
nda
çalÕúm
malarÕ
olmak
k.
araútÕÕrmalarÕ olm
mak.
Turizm
m
Fakülte
esi
onomi
Gastro
ve Mu
utfak
Sana
atlarÕ
Pro
ofesör
1
GÕda Mühendislii÷i TasarÕmÕÕ, GÕda Tekn
nolojisi, GÕd
da
Analiizleri ve GÕd
da Maddelerri Fiziksel Ö
Özellikleri
konullarÕnda çalÕúúmalarÕ olmak.
Turizm
m
Fakülte
esi
Besle
onomi
enme Bilimlleri Anabilim
m dalÕnda D
Doktora
Gastro
YarrdÕmcÕ
ve Mu
utfak
1ahallesi, progr
ramÕnÕ
tamam
mlamÕú;
Tem
mel
Beslenm
me, Türk ve
e
Cikcilli Beldes
i,
Saraybeleni
Ma
Saraybel
leni
Cad.
No:7,
07
7400,
Alanya,
AN
NTALYA
Do
oçent
Sana
atlarÕVergi No : Alanya
ya0.242.513
Mutfa÷Õ
k
konularÕnda
araútÕrmala
arÕ olmak.
A
V.D. 04800535759 Düny
Tel: +90
69 69
F +90.242.513
Fax:
3 69 66
Turizm
m
Fakülte
esi
onomi
Gastro
ve Mu
utfak
Sana
atlarÕ
YarrdÕmcÕ
Do
oçent
1
Biyom
mühendislik
k ve Biyotek
knoloji Y.Liisans ve Kim
mya
Mühe
endisli÷i Do
oktora progrramÕnÕ tamam
mlamÕú olm
mak
Mima
arlÕk
Pro
ofesör
1
Sürdü
ürülebilir MimarlÕk
M
ve Y
YapÕ Malzemeleri
konullarÕnda çalÕúúmalarÕ olmak.
Sanat v
ve
TasarÕm
m
Fakülte
esi
Mima
arlÕk
YarrdÕmcÕ
Do
oçent
1
Sanatt Tarihi Bölü
ümünde Do
oktora yapm
mÕú ve Sanatt
Tarih
hi konularÕnd
da çalÕúmala
arÕ olmak.
Sanat v
ve
TasarÕm
m
Fakülte
esi
Mima
arlÕk
YarrdÕmcÕ
Do
oçent
1
Mima
arlÕk konusu
unda Lisans, Y.Lisans v
ve/veya
Dokto
ora derecesiine sahip olm
mak.
Fen
eri
Bilimle
Enstitü
üsü
-
Pro
ofesör
1
Sanat v
ve
TasarÕm
m
Fakülte
esi
øúlettme
www.ahep.eedu.tr
Fizik Bölümü Y..Lisans ve D
Doktora prog
gramlarÕnÕ
tamam
mlamÕú, Yük
ksek Enerji Fizi÷i konu
ularÕnda
çalÕúm
malarÕ olmak
k.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de
Cikcilli Beldesi, Saraybeleni Ma
ahallesi, Saraybelleni Cad. No:7, 07
7400, Alanya, AN
NTALYA
A
V.D. 0480
0535759 Tel: +90
0.242.513 69 69 Fax:
F
+90.242.513
3 69 66
Vergi No : Alanya
www.ahep.e
edu.tr
(Basın: 3355)
Download

Alanya Hamdullah Emmin Paşa Üniversitesi