ANKARA HUKUK FAKÜLTESİ YAYINLARI
Sıra Müellifin adı
No. ve soyadı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Nusret Metya
Tevfik Kâmil
Prof. M. Cemil
Bilsel
Prof. M. Cemil
Bilsel
Prof. M. Şeref
Özkan
Ord. Prof. Vasfi
Raşit Seviğ
Ord. Prof. Vasfi
Raşit Seviğ
Nusret Metya
Prof. Süheyp
Derbil
Ord. Prof. Esat
Arsebük
Ord. Prof. S. Şakir Ansay
Hukuk Fakültesi
Dergisi
Hukuk Fakültesi
Dergisi
Hukuk Fakültesi
Dergisi
Prof. Nihat Erim
Kitabın Adı
Senesi
Lira Kr.
Hukuku Hususiyei Düvel
Hukuku Düveli Hususiye
1927 T.
1927 T.
Lozan Cilt I
1933 M.
3
—
Lozan Cilt II
1933 M.
4
—
İdare Hukuku (Ders Notları) 1935 T.
Ticaret Hukuku Şerhi Cilt 2
Ticaret Hukuku Şerhi Cilt 3
Devletler Hususî Hukuku
(Ders nottan)
İdare Hukuku Cilt 1
1936 T.
1936 T.
—
—
— —
2 50
2 50
1939 T.
— —
1940 T.
3 —
Medenî Hukuk (Aile Hukuku> 1940 T.
Hukuk Muhakeme
Usulleri
1941 M.
Cüz 4
— —
1 50
Cilt 1, Sayı 1
1943 M.
1 —
Cilt 1, Sayı 2
1944 M.
1 —
1944 M.
Cilt 1, Sayı 3
Devletlerarası Amme Hukuku
1945 M.
Cilt 2
Prof. Hasan Sa- Dış Ticaret ve Gümrük
1945 M.
ka
Politikası
Hukuk Fakültesi
Dergisi
Cilt 2, Sayı 1-4
1945 T.
Hukuk Fakültesi
Dergisi
Cilt 3, Sayı 1
1946 T.
Hukuk Fakültesi
1946 T.
Dergisi
Cilt 3, Sayı 2-3-4
Hukuk Fakültesi
Dergisi
Cilt 4, Sayı 1-4
1947 T.
Prof. Zeki M. Al- Devletler Hukukunda Yeni
1948 M.
san
Gelişmeler
1 —
8 50
2 —
2 —
2 —
2 50
2 50
4
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Prof. Faruk
Erem
İnsanlığa Karşı Cürümler
Ord. Prof. Ernest
Hirş
Fikrî ve Sınaî Haklar
Ord. Prof. Ernest
Hirş
Pratik Hukukta Metod
Doçent Hamide
Topçuoğlu
Eski İsrail Hukuku
Doçent Hamide Hukuk Felsefesi
Topçuoğlu
Konferansları
Hukuk Fakültesi
Dergisi
Cilt 5, Sayı 1-4
Prof. Zeki M. Milletlerarası Hayatın Düzeni
Alsan
ve Panamerikanizm
Doçent Sakir
Berki
Roma Hukuku
Prof. Süheyp
Derbil
İdare Hukuku Cilt 2
Prof. Coşkun
İlim olmak bakımından HukuÜçok
kun Değersizliği
Hukuk Fakültesi
Dergisi
Cilt 6, Sayı 1
Hukuk Fakültesi
Dergisi
Cilt 6, Sayı 2-3-4
Ord. Prof. Sabri
Şakir Ansay
Hukuk Yargılama Usulleri
Prof. Süheyp
Derbil
İdare Hukuku Cilt 1
Prof. Faruk
Erem
Adalet Psikolojisi
Doçent Jale
Hususî Hukukta Tüzel KişileGüral
rin Milletlerarası Mevcudiyeti
Doçent Kemal
Hususî Hukukta Emprevizyon
Gürsoy
Nazariyeleri
Doç. Yaşar
Karayalçın
İsviçre Federal Mahkemesi
Ord. Prof. Paul Roma Hususî Hukuku Ana
Koschaker
hatları
Doç. Hamide
Topçuoğlu
Kanuna Karşı Hile
Doçent İlhan
Federal Bir Dünya Nizamı
Lütem
Tasarıları
Hukuk Fakültesi
Dergisi
Cilt 7, Sayı 1-2
Hukuk Fakültesi
Dergisi
Cilt 7, Sayı 3-4
Ord. Prof. Esat
Arsebük
Borçlar Hukuku Cilt I, II
Prof.
Muvaffak
Akbay
Umumî Âmme Hukuku Cilt I
1948 M.
1 50
1948 M.
5 —
1948 M.
2 75
1948 M.
1 —
1948 M.
1 —
1948 M.
8 —
1949 M.
4 5ü
1949 M.
6 —
1949 M.
6 75
1949 M.
1 —
1949 M.
3 —
1949 M.
4 50
1950 M.
8 50
1950 M.
7 —
1950 M.
6 —
1950 T.
T.
5 50
1950 M.
3 —
1950 M.
2 —
1950 M.
6 50
1950 T.
—
—
1950 T.
—
—
1950 M.
4 50
1950 M.
6 —
1950 M.
17 50
M.
1951 M
10 _
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Prof. Zeki M.
Alsan
Doçent ilhan
Lütem
Doçent İlhan
Lütem
Prof. Kemal
Arar
Hukuk Fakültesi
Dergisi
Hukuk Fakültesi
Dergisi
Ord. Prof. Sabri
Şakir Ansay
Prof. Kemal
Arar
Prof. Süheyp
Derbil
Prof. Faruk
Erem
Doç. Yaşar
Karayalçın
Doçent Dr. H.
Cahit özen
Asistan İlhan
Akipek
Hukuk Fakültesi
Dergisi
Hukuk Fakültesi
Dergisi
Ord. Prof. V.
Raşit Seviğ
Doçent Akif
Erginay
Doçent Şakir
Berki
Doç. Hamide
Topçuoğlu
Doçent Jale
Gtiral
Yeni Devletler Hukuku a i t 2 1951 M.
Harp Suçluları ve Devletlerarası Hukuk
1951 M.
Avrupa İnsan Hakları ve
Sözleşmesi
1951 M.
10
3
1
Kara Ticareti Hukuku Cilt 2
1951 M.
4
Cilt 8, Sayı 1-2
1951 M.
6
Cilt 8,' Sayı 3-4
Eski Aile Hukukuna Bir
Nazar
Kara Ticareti Şirketler
Hukuku
1951 M.
5
1952 M.
3
1952 M.
7
İdare Hukuku Cilt 2
1952 M.
5
1952 M.
6
Hürriyet ve Suç
Kütüphanelerimize
Bir Bakış
Umumî
1952 M.
—
Adlî Tıp
1952 M.
6
Boşanma Sebepleri
1952 M.
1
Cilt 9, Sayı 1-2
1952 M.
5
Cilt 9, Sayı 3-4
1952 M.
5
Toprak Hukuku
1953 M.
9
Vergi Hukuku Prensipleri
1953 M.
Türk Hukukunda Evlenmenin
Aslî Şartlarından Doğan
1954 M.
Kanun İhtilâfları
4
Tabiî Hukuk Rönesansı
1953 M.
Hükümsüzlük
Nazariyeleri
Karşısında
Türk
Medenî
1953 M.
Kanununun Sistemi
Devletlerarası Hukuku ve
1953 M.
Siyasî Tarih Metinleri
7
Profesör Nihat
Erim
Profesör Süheyp
1953 M.
Derbil (Tercüme) Kamu Hukuku Dersleri
Prof. H. Avni
Medenî Hukuk (Şahsın Hu1954 M.
Göktürk
kuku)
Ord. Prof. Sabri Hukukta İcra ve İflâs Usulle1954 M.
Şakir Ansay
ri
3
7
10
3
4
7
71
72
Prof. Faruk
Erem
Doçent Hicri
Fişek
73
74
75
70
77
78
79
80
81
82
83
84
83
86
87
88
89
90
)1
92
93
Prof. Faruk
Erem
Doçent Yaşar
Karayalçm
Doçent İlhan
Lütem
Doçent Avni
Zarakolu
Profesör Yavuz
Abadan
Ord. Prof. S.
Şakir Ansay
Prof. Kemal
Arar
Doçent Kemal
Gürsoy
Asistan ilhan
Akipek
Türk Ceza Hukuku
Gayrı sahih nesepten
1954
12 OC
1954
1954
3 50
2 50
1954
50
1954
75
doğan
kanun ihtilâfları
Mükerrir Suçlular
Mahpusların tâbi tutulacağı
Asgari insanî muamele hak­
kında Birleşmiş Milletler Teş­
kilâtınca tesbit olunan esaslar
Bibliyografya
Meselelerimize
Umumî Bir Bakış
Birleşmiş Milletler Antlaşma­
sı Şerhi
Para ve Kredi Muamelelerin­
de Poliçe
1954
15 00
1954
5 00
Hukuk Felsefesi Dersleri
1954
4 00
Hukuk Yargılama Usulleri
1954
8 50
Kara Ticareti Cilt 2
1955
3 50
Mal vasiyeti
Devletlerarası Hukuk
Bakı­
mından Meşru
müdafaanın
mahiyeti ve benzeri müesse­
selerle mukayesesi
İstatistik dersleri
Adalet Psikolojisi
(2 nci bası)
tdare Hukuku C. 1
(4 ncü bası)
1955
8 00
1955
1955
4 50
10 00
1955
5 00
1955
6 50
1955
3 30
1955
4
Ratip Yüceuluğ
Prof. Faruk
Erem
Prof. Süheyp
Derbil
Prof. Faruk
Erem
Adliye aleyhinde cürümler
Prof. H. Avni
Göktürk
Medenî Hukuk (Aile)
Prof. Z. Mesut
Alsan
Yeni Devletler Hukuku C. 1
Doçent Jale Gü- Gayrimenkul malikinin mes'ral Akipek
uliyetinin hukukî neticeleri
Prof. Dr. Cahit
Özen
Adlî Tıp
Ord. Prof. V. Raşit
Sevig
Askerî Adalet
Prof. Şakir Berki Borçların Umumî Hükümleri
Doçent Müncı Ka-İcra organı karşısında Jıâkimpani
lerin istiklâli
00
1955
12 50
1955
3 75
1955
10 00
1955
1956 M.
11 00
5 00
1956 M.
6 00
94
Doçent ilhan Lü-Amerika Birleşik Devletlerintem
de fikir hürriyeti bakımın­
dan kanunların Anayasaya
uygunluğunun murakabesi
95 Hukuk Fakültesi
Dergisi
a i t 10 Sayı 1-4
96 Hukuk Fakültesi
Dergisi
Cilt II Sayı 1-2
97 Hukuk Fakültesi
Dergisi
Cilt II Sayı 3-4
98 Prof. Dr. Osman
F. Berki
Devletler Hususî Kukuku
M <=• Mevcutkitapları gösterir.
T = Tükenriıiş kitapları gösterir.
1956
1953
1954
1954
1956
Download

AUHF-1955-12-01-02-Y.. - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi