T.C.
ESKİŞEHİR
1. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/1045
YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI): İLKER NEBİ ÖZGÜR
VEKİLİ: AV. SEYİT AHMET YENİ
Kurtuluş Mah. Yenen Sk.Çetin Bayram Apt. B Blok No:5 K.4 D.8 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
KARŞI TARAF (DAVALI): ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
VEKİLİ: AV. HANİFE DİLEK KÖSE
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Büyükdere Mah. Atatürk Bulvarı No: 247
Merkez/ESKİŞEHİR
İSTEMİN ÖZETİ: Davacının, Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, TOKİ Şehit Savaş Kubaş Anadolu
Lisesi Müdürü olarak görev yapmakta iken, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları
Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan "Görev Süreleri
Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu" gereğince yapılan değerlendirmede
75 puanın altında puan verilmesine bağlı olarak yöneticilik görevinin uzatılmamasına dair tesis
edilen işlemin; 16 yıllık öğretmenliğinde 10 yıl süreyle müdür olarak görev yaptığı, çok sayıda
teşekkür ve ödül belgelerinin bulunduğu, defaatle teftiş geçirmiş olduğu ve teftişlerin hepsinde
başarılı bulunmuş olduğu, değerlendirmede objektif davranılmadığı, iddialarıyla hukuka ve
mevzuata aykırı olduğunu ileri sürerekyürütmenin durdurulması ve iptali istenilmektedir.
SAVUNMA ÖZETİ: Müdürlük görevinin yasa hükmü uyarınca sona ermiş olduğu, ortada idari
davaya konu edilebilecek bir işlem bulunmadığı, davanın yanlış hasımla görüldüğü, davacının 4
yıllık görev süresini tamamlamış olması nedeniyle müdürlük görevine son verildiği ve bu hususta
idarenin takdir yetkisinin bulunmadığı, davacı hakkında yapılan değerlendirme sonucu 75 puanı
alamamış olduğu, söz konusu formu düzenleyenlerin davacıya karşı yanlı bir tutum içinde
bulunmadıkları, söz konusu formun objektif bir biçimde düzenlenmiş olduğu, ayrıcadeğerlendirme
formunu düzenleyecek personelin görev sürelerine ilişkin kısıtlayıcı bir kuralın mevzuatta
bulunmadığı, yeni atanmış olsalar dahi değerlendirme formunu düzenlemek hususunda yetkili olan
kişiler tarafından davacıya ait değerlendirme formunun tanzim edildiği, idarenin takdir yetkisini
ortadan kaldıracak şekilde yargı kararı verilmesinin mümkün olmadığı belirtilerek, haksız açılan
davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Eskişehir 1. İdare Mahkemesi'nce, davalı idarenin usule ilişkin itirazları yerinde
görülmeyerek, dava dosyası incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
Dava; davacının, Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, TOKİ Şehit Savaş Kubaş Anadolu Lisesi
Müdürü olarak görev yapmakta iken, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları
Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan "Görev Süreleri
Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu" gereğince yapılan değerlendirmede
75 puanın altında puan verilmesine bağlı olarak yöneticilik görevinin uzatılmamasına dair tesis
edilen işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.
/
T.C.
ESKİŞEHİR
1. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/1045
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında, Danıştay veya
idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması
ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı
idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin
durdurulmasına karar verebileceği, uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi,
savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da
durdurulabileceği, yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka
açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkânsız zararların
neler olduğunun belirtilmesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname'nin 37. maddesinin 8. fıkrasında; Okul ve Kurum Müdürlerinin, İl Millî Eğitim
Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcılarının ise Okul veya Kurum
Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına
görevlendirileceği, bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların
yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasların yönetmelikle
düzenleneceği kurala bağlanmıştır.
Anılan Kanun hükmü baz alınarak hazırlanan ve 10/06/2014 gün ve 29026 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları
Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik'in 10. maddesinde; Yöneticilerin dört
yıllığına görevlendirileceği, aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici
olarak görev yapılamayacağı, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla sekiz
yıldan az görev yapanlardan aynı eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevlerinin,
sekiz yılın dolduğu tarih itibarıyla bu Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde sonlandırılacağı,
yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden görevlendirilmek isteğinde bulunanların, aynı
görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere, en son görev yaptıkları eğitim kurumlarında
görevlendirilemeyeceği hükümleri yer almış, 15. maddesinde; Görev sürelerinin uzatılmasını
isteyen müdürlerin elektronik ortamda başvuruda bulunacağı, Müdürlükte dört yıllık görev süresini
dolduranlar ile görev yaptıkları eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürlerin,
Ek-1’de yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu
üzerinden değerlendirileceği düzenlenmiş, 16. maddesinde;Dört yıllık görev süresi sona eren
müdürlerden halen görev yapmakta oldukları eğitim kurumundaki görevlerinin uzatılması için
başvuruda bulunanların görev sürelerinin, Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılan değerlendirme
sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, il millî eğitim müdürünün teklifi
üzerine valinin onayı ile uzatılacağı hükümleri yer almıştır.
Yukarıda aktarılan Yönetmelik ile, dört yıllık görev süreleri dolan eğitim kurumu
müdürlerinin, görev sürelerinin uzatılmasında, yönetmelik ekinde yer alan Görev Süreleri
Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilmeye tabi
tutulacağı düzenlenmiş, bu değerlendirme formunda yer alan kriterlerin, ilçe milli eğitim müdürü,
ilçe milli eğitim müdürlüğünde görev yapan iki şube müdürü, eğitim kurumunda görev yapan en
kıdemli ve kıdemi en az olan öğretmenler, öğretmenler kurulunca seçilen iki öğretmen, okul aile
birliği başkanı ve başkan yardımcısı, öğrenci meclisi başkanı tarafından evet yada hayır ile
doldurularak değerlendirme yapılması, evet ile doldurulan kriterlerin karşılığında yer alan puanların
toplanması, hayır ile doldurulan kriterlere puan verilmemesi suretiyle oluşan toplam puana göre 75
ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı, bu puanın altında kalanların ise başarısız sayılacağı
düzenlenmiştir.
/
T.C.
ESKİŞEHİR
1. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/1045
Dava dosyasının incelenmesinden, Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, TOKİ Şehit Savaş Kubaş
Anadolu Lisesi Müdürü olarak görev yapmakta iken, 14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 25. maddesiyle 652 sayılı KHK'ye eklenen
Geçici 10. maddesi uyarınca yöneticilik görevi sona eren davacının, görev süresinin uzatılmasıyla
ilgili hakkında düzenlenen değerlendirme formunda bazı kriterler yönünden değerlendirmeye tabi
tutulmak suretiyle 59,25 puan verilerek, 75 puanın altında değerlendirme puanı almasınedeniyle
görev süresinin uzatılmaması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Yukarıda anılan Yönetmelikte yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri
Değerlendirme Formu incelendiğinde, görevsüreleri uzatılacak eğitim kurumu müdürleri için
değerlendirme formu 7 kısma ayrılmıştır. 1. Kısım İlçe Milli Eğitim Müdürünün
değerlendirmesitoplamda 25 puan, 2. Kısım İnsan KaynaklarındanSorumlu İlçe Milli Eğitim Şube
Müdürünün değerlendirmesi toplamda 20 puan, 3. Kısım Değerlendirilecek Eğitim kurumundan
Sorumlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürünün değerlendirmesitoplamda 15 puan, 4. Kısım Eğitim
KurumundakiEn KıdemliÖğretmen ile En Az kıdemli Olan Öğretmenin Değerlendirmesi toplamda
10 puan, 5. kısım ÖğretmenlerKurulunca Seçilecek İki Öğretmenin Değerlendirmesi toplamda 10
puan, 6. Okul Aile Birliği Başkanı ve Başkan Yardımcısının Değerlendirmesi toplam 10 puan, 7.
Kısım Öğrenci Meclisi Başkanının Değerlendirmesi toplamda 10 puan olarak belirlenmiştir. Ancak
formun açıklama kısmının 3. maddesinde en kıdemli ve kıdemi az olan öğretmenlerin
değerlendireceği müdür ile en az 6 ay çalışmış olması şartı getirildiği değerlendirme yapan diğer
kişiler ile ilgili böyle bir şart getirilmediği, ve yine açıklama kısmının 7. maddesinde, öğrenci
meclisi bulunmayan veya bulunmakla birlikte meclis başkanı değerlendirme yapabilme ehliyetine
sahip olmayan öğrencilerin eğitim gördüğü eğitim kurumu müdürünün değerlendirmesi (B) sütunu
üzerinde yer alan puan değerleri üzerinden yapılacağı belirtilmiştir.
Kısacası, görevsüreleri uzatılacak eğitim kurumu müdürlerinin amirleri
tarafındandeğerlendirilmesi toplamda 60 veya 65 puan, eğitim kurumuöğretmenleri, öğrencilerive
okul aile birliği başkanının, yani çalışma arkadaşlarınındeğerlendirmesi toplamda 35 veya 40 puan
olarak belirlenmiştir. Değerlendirme kriterlerinin; olumluluk arz eden düşünce yapısı, tavır ve
davranış, vasıf, karakter ve benzeri niteliklerden oluştuğu, bu kriterlerin evet ya da hayır ile
doldurulacağı ve hayır denilen kriterler için puan verilmemesi öngörülmüş olup, bu duruma göre,
hakkında değerlendirme yapılan yönetici için puan verilmeyen kriterler bakımından, puan
vermemenin dayanağının somut bilgi ve belge ile açıklığa kavuşturularak ispatlanması
gerekmektedir.
Uyuşmazlık konusu olayda ise, dava konusu değerlendirme formunda yer alan bazı kriterler
yönünden davacıya puan verilmediği, her ne kadar bazı kriterler gözlemlere dayanılarak
değerlendirilebilecek ise de, bazı kriterlere hayır denilerek puan vermemenin, davacı
hakkındasomut gerekçelere ve yazılı belgelere dayanması gerektiği, davacı hakkında herhangi bir
soruşturma ve disiplin cezası bilgisine dava dosyasında yer verilmediği, bazı kriterler hakkında
hayır yönünde kanaat bildirilmesine karşılık (kurumu etkileyen negatif ve pozitif güçleri analiz
ederek kurum ve çevresini etkileyecek politikalar üretir, uygular, süreçleri raporlar,kurumun
hedeflerine daha kolay ulaşabilmesi için performans sonuçlarını kontrol eder, paylaşır ve eğitim
planlamasını yapar kriteri gibi) bu değerlendirmeleri haklı kılan bilgi ve belgelerin
sunulmadığı,davalı idarece davacının müdürlük görevinde başarısızlığına veya yetersizliğine ilişkin
bilgi ve belgeler sunulamamasına karşılık, dava konusu değerlendirme formunda, davacının
başarısızlığına ve yetersizliğine ilişkin değerlendirmeler yapıldığı (çalışanların çoğunluğu
/
T.C.
ESKİŞEHİR
1. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/1045
tarafından onaylanmış açık, anlaşılır ve adil bir performans değerlendirme sistemi gerçekleştirir,
çalışanlar etkili performans göstermediğinde fark eder, rehberlik sağlar, tedbirleri alır ve
gerektiğinde ilgili prosedürü başlatır,kurumun hedeflerine daha kolay ulaşabilmesi için performans
sonuçlarını kontrol eder, paylaşır ve eğitim planlaması yapar kriteri),öte yandan davacı hakkında
değerlendirme formunda örneğin;ilçe milli eğitim müdürüne yöneltilen (muhatabını dikkatle dinler,
eleştiriye açık katılımlı bir yönetim dili kullanır) sorusuna ilçe milli eğitim müdürü tarafından hayır
yanıtı verilmiş, yine aynı minvaldeki (eğitim çalışanlarına karşı eleştiriye açık, katılımcı yönetim
yaklaşımını kullanır ve teşvik eder) sorusuna insan kaynaklarından sorumlu şube müdürünce evet
yanıtı verilmiş, söz konusu sorularla benzer mahiyetteki (eleştiriye açık, katılımcı yönetim
yaklaşımını kullanır ve teşvik eder, kurumda güvene dayalı duygusal bir etki yaratır) sorusuna diğer
muhataplar olan kıdemli öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen 1. ve 2. öğretmenlerce evet yanıtı
verilmiş olup, dolayısıyla aynı tip sorulara çelişkili yanıtlar verilmiş olduğu, hatta (çalışanların
çoğunluğu tarafından onaylanmış açık, anlaşılır ve adil bir performans değerlendirme sistemi
gerçekleştirir) sorusuna ilçe milli eğitim müdürü tarafından hayır yanıtı verildiği, aynı soruya insan
kaynaklarından sorumlu şube müdürünce evet yanıtı verilmiş olup, değerlendirme esnasında
birbiriyle çelişkili değerlendirmeler yapıldığı da dikkate alındığında, dava konusu değerlendirme
işleminin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadığı ve bu haliyle
objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olması nedeniyle hukuka aykırı olduğu ve neticesinde söz
konusu değerlendirme dikkate alınarak tesis edilen görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin
de hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.
Dava konusu işlem nedeniyle davacının görevi ve görev yeri değişeceği, bu değişikliklerin
silsile halinde il düzeyinde diğer görev ve görev yeri belirlemelerini etkileyeceği dikkate
alındığında, dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği
anlaşılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde
telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat
alınmaksızın dava sonuna kadar yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğ tarihini izleyen
günden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememiz aracılığıyla Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi'ne
itiraz yolu açık olmak üzere 12/12/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan
Üye
Üye
YUSUF ÖZDEMİR
ŞEVKİ DAVUT
DUYGU EREN
37775
40600
152967
/
Download

Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi - Türk Eğitim-Sen