T.C.
KOCAELİ
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/1232
YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI): CELAL İŞCİ
VEKİLİ: AV. FAHRİYE YİĞİT
Karabaş Mh. Şehit Musa Sk.No:15 Doruk Apt. K:2 İzmit/KOCAELİ
KARŞI TARAF (DAVALI): KOCAELİ VALİLİĞİ
VEKİLİ: AV. ESRA ULUS
İl Milli Eğitim Müdürlüğü İzmit/KOCAELİ
İSTEMİN ÖZETİ: Davacı tarafından, Kocaeli ili İzmit ilçesi Muammer Dereli Anadolu
Öğretmen Lisesinde müdür olarak görev yapmakta iken 6528 sayılı Yasa ile getirilen
hükümler kapsamında 652 sayılı KHK'nın 37. maddesi ile geçici 10. maddesi uyarınca görevi
sona erdiği için yapılan değerlendirme sonucunda 52 puan verilerek görev süresinin
uzatılmamasına ilişkin işlemin, somut bilgi ve belgeye dayanmadan tamamen soyut ve politik
değerlendirmelerle düşük puan verildiği, değerlendirme yapanların kendisiyle yeterince
çalışmadığı,yöneticilik görevi süresince yaptığı olumlu çalışmalar neticesinde aylıkla
ödüllendirilme, takdir, teşekkür ve başarı belgeleri bulunduğu iddialarıyla iptali istemiyle
açılan davada yürütmenin durdurulması istenilmektedir.
SAVUNMA ÖZETİ: Her bir kısım için ilgili değerlendirme komisyonu üyeleri tarafından
kendi şifreleri ile gizli olarak ve müdahale olmadan EK-1 form üzerinden değerlendirmesi
yapılan davacının görev süresi 75 puan üzeri alamadığından uzatılamadığı, görev süresinin
uzatılmamasının Kanun ve Yönetmelik gereğince belirlenen esaslarda yapılan değerlendirme
sonucu kendisine verilen puan sebebiyle yapılamadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği
savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Kocaeli 2.İdare Mahkemesi'nce dava dosyası yürütmenin durdurulması
istemi yönünden incelenerek gereği görüşüldü:
Dava; davacı tarafından, Kocaeli ili İzmit ilçesi Muammer Dereli Anadolu Öğretmen
Lisesinde müdür olarak görev yapmakta iken 6528 sayılı Yasa ile getirilen hükümler
kapsamında 652 sayılı KHK'nın 37. maddesi ile geçici 10. maddesi uyarınca görevi sona
erdiği için yapılan değerlendirme sonucunda 52 puan verilerek görev süresinin
uzatılmamasına ilişkin işleminiptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılmıştır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27 nci maddesinin değişik 2 nci
fıkrasında, "Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç
veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının
T.C.
KOCAELİ
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/1232
birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi
geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.
Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra
yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir. Yürütmenin
durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve
işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkânsız zararların neler olduğunun
belirtilmesi zorunludur...." hükmüne yer verilmiştir.
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname'nin 37. maddesinin 8. fıkrasında; Okul ve Kurum Müdürlerinin, İl
Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcılarının ise Okul
veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından
dört yıllığına görevlendirileceği, bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması,
süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve
esasların yönetmelikle düzenleneceği hükmü yer almış, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik'in 10.
maddesinde; Yöneticilerin dört yıllığına görevlendirileceği, aynı unvanla aynı eğitim
kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamayacağı, bulundukları
eğitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı
eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevlerinin, sekiz yılın dolduğu tarih
itibarıyla bu Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde sonlandırılacağı, yöneticilik görev süresi
uzatılmayanlardan yeniden görevlendirilmek isteğinde bulunanların, aynı görevlendirme
dönemiyle sınırlı olmak üzere, en son görev yaptıkları eğitim kurumlarında
görevlendirilemeyeceği hükümleri yer almış, 15. maddesinde; Görev sürelerinin uzatılmasını
isteyen müdürlerin elektronik ortamda başvuruda bulunacağı, Müdürlükte dört yıllık görev
süresini dolduranlar ile görev yaptıkları eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduran
müdürlerin, Ek-1’de yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri
Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirileceği düzenlenmiş, 16. maddesinde; Dört yıllık
görev süresi sona eren müdürlerden halen görev yapmakta oldukları eğitim kurumundaki
görevlerinin uzatılması için başvuruda bulunanların görev sürelerinin, Ek-1’de yer alan Form
üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları
halinde, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile uzatılacağı hükümleri yer
almıştır.
Yukarıda anılan Yönetmelik ile dört yıllık görev süreleri dolan eğitim kurumu
müdürlerinin, görev sürelerinin uzatılmasında, yönetmelik ekinde yer alan Görev Süreleri
Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilmeye tabi
tutulacağı düzenlenmiş, bu değerlendirme formunda yer alan kriterlerin, ilçe milli eğitim
müdürü, ilçe milli eğitim müdürlüğünde görev yapan iki şube müdürü, eğitim kurumunda
görev yapan en kıdemli ve kıdemi en az olan öğretmenler, öğretmenler kurulunca seçilen iki
öğretmen, okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısı, öğrenci meclisi başkanı tarafından
evet ya da hayır ile doldurularak değerlendirme yapılması, evet ile doldurulan kriterlerin
karşılığında yer alan puanların toplanması, hayır ile doldurulan kriterlere puan verilmemesi
T.C.
KOCAELİ
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/1232
suretiyle oluşan toplam puana göre 75 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı, bu puanın
altında kalanların ise başarısız sayılacağı düzenlenmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden; davacı tarafından, Kocaeli ili İzmit ilçesi Muammer
Dereli Anadolu Öğretmen Lisesinde müdür olarak görev yapmakta iken 6528 sayılı Yasa ile
getirilen hükümler kapsamında 652 sayılı KHK'nın 37. maddesi ile geçici 10. maddesi
uyarınca görevi sona erdiği için yapılan değerlendirme sonucunda 52 puan verilerek görev
süresinin uzatılmaması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.
İdari işlemler düzenleyici ve bireysel işlemler olarak sınıflandırılmakta olup söz
konusu işlemlerin hangi yargı organınca denetleneceği de yasalarla belirlenmektedir.
Kanunların uygulanmasını göstermek üzere idarelerce hazırlanan ve düzenleyici bir idari
işlem olan yönetmeliklerle idareler, kanunda öngörülen bir hükmün nasıl uygulanacığını
belirlemekte bireysel işlemlerle de bunu hayata geçirmektedirler. Bu anlamda düzenleyici
idari işlemlerin ve bireysel işlemlerin yasalara uygunluğunun denetimi de yargı mercilerince
yapılmaktadır.
2577 sayılı Yasanın yedinci maddesinde ifade edildiği üzere düzenleyici işleme
dayanılarak yapılacak bireysel bir idari işlem, düzenleyici işlem iptal edilmemiş olsa dahi
hukuka uygun olmadığının tespiti halinde iptal edilebilecektir.
14.03.2014 günlü 28941 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Temel
Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun
25. maddesiyle 692 sayılı KHK'ya eklenen geçici 10/8. maddesiyle okul ve kurum müdürleri,
müdür başyardımcıları ile müdür yardımcılarının görevleri kendiliğinden sona erdirilmiş, aynı
KHK'nın 36 ve 37. maddelerine dayanılarak hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim
Kurumları Yöneticilerin Görevlendirilmemisine İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca da
davacının değerlendirmeye tabi tutularak başarısız sayıldığı anlaşılmıştır.
652 sayılı KHK'nın 37. maddesiyle söz konusu yöneticilerin hizmet sürelerinin
belirlenmesi ve yeniden atanmalarına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği
öngörülmüş olup bunun dışında yasa maddesinde ayrıntılı bir düzenlemeye gidilmemiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Yönetmelikle yasal olarak görevi
sonlandırılan müdürlerden görev süresi uzatmak isteyenlerin durumları da düzenlenmiş bu
kapsamda önceden müdür olupta yasayla görevlerine son verilenler çeşitli kategorilerde
değerlendirilmiştir. Bu şekilde görev süresini kendi okulunda veya başka bir okulda uzatmak
isteyenlerin yönetmelik eki olan Ek-1’deki form üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacağı ve
100 üzerinden 75 ve daha üstü puan alanların başarılı sayılacağı, buna göre atama işlemlerinin
yönetmelikte belirtilen usulle gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır.
Bahse konu yönetmeliğin ekinde bulunan form içeriğindeki sorulara bakıldığında her
ne kadar bazı kriterler gözlemlere dayanılarak değerlendirilebilecek ise de, bazı soruların
ölçülebilir olmadığı, bu anlamda bu sorulara verilen puanların yargısal denetime imkan
vermediği (örneğinin demokratik bir toplumda kabul edilmiş etik standartlarda eğitimin
gerektirdiği rolü yerine getirir, personeli değerlendirme konularında objektif, tutarlı ve adildir,
değişimin kaçınılmaz olduğuna inanır, kurumu değişime ayak uydurmak için tedbirler alır,
T.C.
KOCAELİ
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/1232
uyum çalışmalarını planlar ve uygular, insanların sahip oldukları sosyal farklılıkları ve
eğilimleri bilir, anlar ve saygı duyar gibi) tek taraflı ve subjektif mahiyet içerdiği
görülmektedir.
Bu durumda; söz konusu sorularla davacının değerlendirmeye tabi tutularak düşük
puan verilmek suretiyle başarısız sayılmasının belirli ve öngörülebilir bir idari anlayıştan uzak
olduğu, bu anlamda davacı hakkında tanzim edilen değerlendirme formunun hukuka uygun
olmadığı sonucuna varılmıştır. Davacının başarısız sayılması nedeniyle de görev süresinin
uzatılmaması işlemi debu nedenle yerinde görülmemiştir.
Dava konusu işlem nedeniyle davacının görevi ve görev yeri değişeceği, bu
değişikliklerin silsile halinde il düzeyinde diğer görev ve görev yeri belirlemelerini
etkileyeceği, bununda eğitim hizmetinde aksamalara yol açabileceği dikkate alındığında, dava
konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği anlaşılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin;
uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi
uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7
gün içerisinde Sakarya Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 11/12/2014
tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.
BAŞKAN VEKİLİ
Üye
Üye
KADİR KIRMACI
CEBRAİL SARIKAYA
TURGUT DELAL
94942
101483
107196
X
AYRIŞIK OY
Uyuşmazlık okul müdürü olarak görev yaparken 6528 sayılı Yasa hükümleri uyarınca
yöneticilik görevi sona eren davacı hakkında tanzim edilen yönetici değerlendirme formu ile
anılan forma istinaden davacının görev süresinin uzatılmamasından kaynaklanmamaktadır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında idari
mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların
doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi
durumunda, gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri hükme
bağlanmıştır.
Bakılan uyuşmazlıkta, yukarıda anılan Kanun hükmünde öngörülen şartların birlikte
gerçekleşmediği anlaşılmaktadır.
Buna göre, yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerekirken, aksi yönde alınan
çoğunluk kararına katılmıyorum.
T.C.
KOCAELİ
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/1232
Üye
TURGUT DELAL
107196
Download

Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi - Türk Eğitim-Sen