T.C.
SAKARYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/1146
YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI): ENES IŞIKGÖZ
Bahçelievler Mh. Şehit Sinan Gümüştaş Sk. Kıraçevler No:72 D:B5Serdivan/SAKARYA
KARŞI TARAF (DAVALI)
: SAKARYA VALİLİĞİ
VEKİLİ: AV.ÖZNUR ÖZTATLICI
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hukuk Bürosu - Adapazarı/SAKARYA
İSTEMİN ÖZETİ: Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Mehmet Zorlu Ortaokulunda müdür olarak görev yapan
davacının, Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin
Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 "Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri
Değerlendirme Formu" gereğince yapılan değerlendirme sonucunda 73,75 puan verilmek suretiyle
başarısız sayılarak görev süresinin uzatılmamasına ilişkin olarak tesis edilen işlemin; hukuka aykırı
olduğu, objektif bir değerlendirme yapılmadığı ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması
istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ: İlgili mevzuata göre yönetici değerlendirme komisyonu oluşturulduğu, söz
konusu komisyon üyeleri tarafından kendi şifreleriyle gizli olarak puan verildiği ve yaptıkları
değerlendirmenin takdire dayalı olduğu, 14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 25. maddesiyle 652 sayılı KHK'ye eklenen Geçici 10. maddesi
uyarınca yöneticilik görevi sona eren davacının, 75 puanın altında değerlendirme puanı alması
nedeniyle dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın ve yürütmenin
durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
/
T.C.
SAKARYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/1146
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Sakarya 2. İdare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenerek yürütmenin
durdurulması istemi hakkındaişin gereği görüşüldü:
Dava, Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Mehmet Zorlu Ortaokulunda müdür olarak görev yapan
davacının, Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin
Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 "Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri
Değerlendirme Formu" gereğince yapılan değerlendirme sonucunda 73,75 puan verilmek suretiyle
başarısız sayılarak görev süresinin uzatılmamasına ilişkin olarak tesis edilen işlemin iptali istemiyle
açılmıştır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında, Danıştay veya
idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve
idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin
savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin
durdurulmasına karar verebileceği, uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi,
savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da
durdurulabileceği, yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka
açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkânsız zararların
neler olduğunun belirtilmesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname'nin 37. maddesinin 8. fıkrasında; Okul ve Kurum Müdürlerinin, İl Millî Eğitim Müdürünün
teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcılarının ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl
Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirileceği, bu
görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi
/
T.C.
SAKARYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/1146
ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği hükmü yer
almış, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin
Yönetmelik'in 10. maddesinde; Yöneticilerin dört yıllığına görevlendirileceği, aynı unvanla aynı eğitim
kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamayacağı, bulundukları eğitim
kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı eğitim kurumuna
yönetici olarak görevlendirilenlerin görevlerinin, sekiz yılın dolduğu tarih itibarıyla bu Yönetmelikte
öngörüldüğü şekilde sonlandırılacağı, yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden
görevlendirilmek isteğinde bulunanların, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere, en son
görev yaptıkları eğitim kurumlarında görevlendirilemeyeceği hükümleri yer almış, 15. maddesinde;
Görev sürelerinin uzatılmasını isteyen müdürlerin elektronik ortamda başvuruda bulunacağı,
Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar ile görev yaptıkları eğitim kurumunda sekiz yıllık görev
süresini dolduran müdürlerin, Ek-1’de yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri
Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirileceği düzenlenmiş, 16. maddesinde;Dört yıllık görev
süresi sona eren müdürlerden halen görev yapmakta oldukları eğitim kurumundaki görevlerinin
uzatılması için başvuruda bulunanların görev sürelerinin, Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılan
değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, il millî eğitim
müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile uzatılacağı hükümleri yer almıştır.
Yukarıda anılan Yönetmelik ile, dört yıllık görev süreleri dolan eğitim kurumu müdürlerinin,
görev sürelerinin uzatılmasında, yönetmelik ekinde yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu
Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilmeye tabi tutulacağı düzenlenmiş, bu
değerlendirme formunda yer alan kriterlerin, ilçe milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim müdürlüğünde
görev yapan iki şube müdürü, eğitim kurumunda görev yapan en kıdemli ve kıdemi en az olan
öğretmenler, öğretmenler kurulunca seçilen iki öğretmen, okul aile birliği başkanı ve başkan
yardımcısı, öğrenci meclisi başkanı tarafından evet yada hayır ile doldurularak değerlendirme
yapılması, evet ile doldurulan kriterlerin karşılığında yer alan puanların toplanması, hayır ile doldurulan
/
T.C.
SAKARYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/1146
kriterlere puan verilmemesi suretiyle oluşan toplam puana göre 75 ve üzeri puan alanların başarılı
sayılacağı, bu puanın altında kalanların ise başarısız sayılacağı düzenlenmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden, Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Mehmet Zorlu Ortaokulunda
müdür olarak görev yapmakta iken, 14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 25. maddesiyle 652 sayılı KHK'ye eklenen Geçici 10. maddesi
uyarınca yöneticilik görevi sona eren davacının, görev süresinin uzatılmasıyla ilgili hakkında
düzenlenen değerlendirme formunda bazı kriterler yönünden değerlendirmeye tabi tutulmak suretiyle
73,75 puan verilerek, 75 puanın altında değerlendirme puanı almasınedeniyle görev süresinin
uzatılmaması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Yukarıda anılan yönetmelikte yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri
Değerlendirme Formu incelendiğinde, değerlendirme kriterlerinin; olumluluk arz eden düşünce yapısı,
tavır ve davranış, vasıf, karakter ve benzeri niteliklerden oluştuğu, bu kriterlerin evet ya da hayır ile
doldurulacağı ve hayır denilen kriterler için puan verilmemesi öngörülmüş olup, bu duruma göre,
hakkında değerlendirme yapılan yönetici için puan verilmeyen kriterler bakımından, puan vermemenin
dayanağının, somut bilgi ve belge ile açıklığa kavuşturularak ispatlanması gerekmektedir.
Uyuşmazlık konusu olayda ise, dava konusu değerlendirme formunda yer alan bazı kriterler
yönünden davacıya puan verilmediği, her ne kadar bazı kriterler gözlemlere dayanılarak
değerlendirilebilecek ise de, bazı kriterlere "hayır" denilerek puan vermemenin, davacı hakkındasomut
gerekçelere ve yazılı belgelere dayanması gerektiği, davacı hakkında herhangi bir soruşturma ve
disiplin cezası bilgisine dava dosyasında yer verilmediği, bazı kriterler hakkında "hayır" yönünde
kanaat bildirilmesine karşılık ("Kurumun hedeflerine daha kolay ulaşabilmesi için performans
sonuçlarını kontrol eder, paylaşır ve eğitim planlaması yapar" , "Kurumun vizyonu, misyonu, eğitimsel
amaçları ve kurum için spesifik başarı hedeflerini belirler, günceller ve paydaşlarıyla paylaşır" kriteri
gibi) bu değerlendirmeleri haklı kılan bilgi ve belgelerin sunulmadığı,
/
T.C.
SAKARYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/1146
"Kurumun ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımını sağlar" ve "Eğitim yönetimi ve denetimi
alnında bilimsel çalışmaları ve yayınları vardır "kriterine hayır denilmesine karşılık dava dilekçesine
ekli belgelerden kurumun bir takım yarışmalara katıldığı ve davacının birtakım bilimsel eserinin
bulunduğunun anlaşıldığı, davalı idarece davacının müdürlük görevinde başarısızlığına veya
yetersizliğine ilişkin bilgi ve belgeler sunulamamasına karşılık, dava konusu değerlendirme formunda,
davacının başarısızlığına ve yetersizliğine ilişkin değerlendirmeler yapıldığı ("Kurumu etkileyen negatif
ve pozitif güçleri analiz ederek kurum ve çevresini etkileyecek politikalar üretir, uygular, süreçleri rapor
eder" kriteri, "Çalışanlar etkili performans göstermediğinde fark eder, rehberlik sağlar, tedbirleri alır ve
gerektiğinde ilgili prosedürü başlatır", "Personel performans değerlendirmelerine ilişkin kayıtları tutar
ve arşivler" kriteri), bununla birlikte değerlendirme komisyonu üyelerinden bazıları tarafından(kıdemli
öğretmen, kıdemi az öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen öğretmenler, öğrenci meclis başkanı,
okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısı) tüm kriterlere(1 kriter hariç) evet denilerek tam puan
verilir iken bazı üyelerin aynı nitelikteki kriterlere hayır puanı vermesinin kendi içerisinde de çelişkili ve
tutarsız olduğu, ayrıca birbirine yakın sorulara kendi içinde çelişkili puan verildiği ("Gereksiz ve yersiz
tartışmalardan uzak durarak dikkatini korur" kriterine "hayır" oyu verilmesine karşın "Muhatabını
dikkatle dinler, eleştiriye açık katılımcı bir yönetim dili kullanır" ve "Davranışlarının kurumu nasıl
etkileyeceğinin farkındadır ve ifadeleriyle kararları uyumludur" kriterine "evet" oyu verilmesi gibi)
anlaşıldığından, dava konusu değerlendirme işleminin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme
kriterlerine dayanmadığı ve bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olması nedeniyle
hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.
Dava konusu işlem nedeniyle davacının görevi ve görev yeri değişeceği, bu değişikliklerin
silsile halinde il düzeyinde diğer görev ve görev yeri belirlemelerini etkileyeceği dikkate alındığında,
dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği anlaşılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde
telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın
/
T.C.
SAKARYA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/1146
dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün
içerisinde Sakarya Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 26/11/2014 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.
Başkan
Üye
Üye
İLTER EKŞİ
CİHAN ÖNAL
TÜRKER KARAVAİZOĞLU
37995
101095
107223
/
Download

Sakarya 2. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi - Türk Eğitim-Sen