T.C.
ADANA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/1932
YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI): HAMDİ YARDIMCI
VEKİLİ: AV. OĞUZHAN KOCADURMUŞOĞLU
Çınarlı Mah. Atatürk Cad. Filiz Apt. N:47 K:7/21
Seyhan/ADANA
KARŞI TARAF (DAVALI): ADANA VALİLİĞİ - Merkez/ADANA
VEKİLİ: AV. AYŞE SAİDE ERGÜN - Aynı yerde
İSTEMİN ÖZETİ: Adana İli, Sarıçam İlçesi, Erdoğan Şahinoğlu İlkokulunda Müdür olarak
görev yapan davacıya, değerlendirme formunda 75 puanın altında puan verilmek suretiyle
başvuru hakkı tanınmamasına ve davacının müdürlük görevinin uzatılmamasına ilişkin işlemin;
objektif kriterlere uygun olmadığı, davacının başarılı bir yönetici olduğu, hukuka aykırılık teşkil
ettiği ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ: Mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan değerlendirme sonucu
tesis edilen dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği
savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Adana 2. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelenerek işin gereği
görüşüldü:
Dava; Adana İli, Sarıçam İlçesi, Erdoğan Şahinoğlu İlkokulunda Müdür olarak görev
yapan davacıya, değerlendirme formunda 75 puanın altında puan verilmek suretiyle başvuru
hakkı tanınmamasına ve davacının müdürlük görevinin uzatılmamasına ilişkin işlemin işlemin ve
yürütmenin durdurulması iptali istemiyle açılmıştır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 2. fıkrasında; Danıştay
veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların
doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi
durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe
göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri, uygulanmakla etkisi tükenecek olan
idari işlemlerin yürütülmesinin, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin
savunması alınmaksızın da durdurulabileceği, yürütmenin durdurulması kararlarında idari
işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak
telafisi güç veya imkânsız zararların neler olduğunun belirtilmesinin zorunlu olduğu, sadece ilgili
kanun hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin
durdurulması kararı verilemeyeceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname'nin 37. maddesinin, 8. fıkrasında; Okul ve Kurum Müdürlerinin, İl Millî Eğitim
Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcılarının ise Okul veya Kurum
Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına
/
T.C.
ADANA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/1932
görevlendirileceği, bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların
yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasların
yönetmelikle düzenleneceği hükmü yer almıştır.
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine
İlişkin Yönetmeliğin 10. maddesinde; yöneticilerin dört yıllığına görevlendirileceği, aynı
unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamayacağı,
bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla sekiz yıldan az görev yapanlardan
aynı eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin görevlerinin, sekiz yılın dolduğu tarih
itibarıyla bu Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde sonlandırılacağı, yöneticilik görev süresi
uzatılmayanlardan yeniden görevlendirilmek isteğinde bulunanların, aynı görevlendirme
dönemiyle sınırlı olmak üzere, en son görev yaptıkları eğitim kurumlarında
görevlendirilemeyeceği hükümleri yer almış, 15. maddesinde; görev sürelerinin uzatılmasını
isteyen müdürlerin elektronik ortamda başvuruda bulunacağı, Müdürlükte dört yıllık görev
süresini dolduranlar ile görev yaptıkları eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduran
müdürlerin, Ek-1’de yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri
Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirileceği düzenlenmiş, 16. maddesinde; dört yıllık
görev süresi sona eren müdürlerden halen görev yapmakta oldukları eğitim kurumundaki
görevlerinin uzatılması için başvuruda bulunanların görev sürelerinin, Ek-1’de yer alan Form
üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları
halinde, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile uzatılacağı hükümleri yer
almıştır.
Yukarıda anılan Yönetmelik ile dört yıllık görev süreleri dolan eğitim kurumu
müdürlerinin, görev sürelerinin uzatılmasında, Yönetmelik ekinde yer alan Görev Süreleri
Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürlerinin Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilmeye
tabi tutulacağı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan iki şube
müdürü, eğitim kurumunda görev yapan en kıdemli ve kıdemi en az olan öğretmenler,
öğretmenler kurulunca seçilen iki öğretmen, okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısı,
öğrenci meclisi başkanı tarafından söz konusu değerlendirme formunda yer alan kriterlerin
karşılığında yer alan puanların toplanması suretiyle 75 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı,
bu puanın altında kalanların ise başarısız sayılacağı düzenlenmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden; Adana İli, Sarıçam İlçesi, Erdoğan Şahinoğlu
İlkokulunda Müdür olarak görev yapan davacıya, görev süresinin uzatılmasıyla ilgili olarak
hakkında düzenlenen değerlendirme formunda bazı kriterler yönünden puan verilmemek
suretiyle 75 puanın altında puan verilerek davacının görev süresinin uzatılmaması üzerine
bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.
Yukarıda anılan Yönetmelikte yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu
Müdürleri Değerlendirme Formu incelendiğinde, görev süreleri uzatılacak eğitim kurumu
müdürleri için değerlendirme formunun 7 kısıma ayrıldığı, 1. Kısım İlçe Milli Eğitim
Müdürünün değerlendirmesinin toplamda 25 puan, 2. Kısım İnsan Kaynaklarından Sorumlu İlçe
Milli Eğitim Şube Müdürünün değerlendirmesinin toplamda 20 puan, 3. Kısım Değerlendirilecek
Eğitim kurumundan Sorumlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürünün değerlendirmesinintoplamda 15
puan, 4. Kısım Eğitim KurumundakiEn Kıdemli Öğretmen ile En Az Olan Öğretmenin
/
T.C.
ADANA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/1932
Değerlendirmesinin toplamda 10 puan, 5. kısım ÖğretmenlerKurulunca Seçilecek İki
Öğretmenin Değerlendirmesinin toplamda 10 puan, 6. OkulAile Birliği Başkanı ve Başkan
Yardımcısının Değerlendirmesinintoplam 10 puan, 7. Kısım Öğrenci Meclisi
BaşkanınınDeğerlendirmesinin toplamda 10 puan olarak belirlendiği, ancak anılan formun
açıklama kısmının 7. maddesinde; öğrenci meclisi bulunmayan veya bulunmakla birlikte meclis
başkanı değerlendirme yapabilme ehliyetine sahip sahip olmayan öğrencilerin eğitim gördüğü
eğitim kurumu müdürünün değerlendirmesi (B) sütunu üzerinde yer alan puan değerleri
üzerinden yapılacağı, 10. maddesinde ise; (B), (C) ve (D) sütunlarının değerlendirilmesinin, (A)
sütununda yer alan puan değerleri kıstas alınarakyapılacağı, yapılan değerlendirmenin sütunlarda
yer alan puan değerlerinin birbirine oranı üzerinden söz konusu sütunlarda yer alan puanlara
karşılık gelecek şekilde elektronik ortama dönüştürüleceği, görev süreleri uzatılacak eğitim
kurumu müdürlerinin amirleri tarafındandeğerlendirilmesinintoplamda 60 veya 65 puan, eğitim
kurumuöğretmenleri, öğrencilerive okul aile birliği başkanının, yani çalışma arkadaşlarının
değerlendirmesinin ise toplamda 35 veya 40 puanolarak belirlendiği görülmektedir.
Ayrıca, Yönetmelik ekinde yer alan anılan değerlendirme formunda, değerlendirme
kritelerinin ve karşılığında yer alan puan değerinin açıkça belirtilmesi karşısında, anılan
değerlendirme formunda bir kitere verilen puanın "evet" veya "hayır" şeklinde değil de formda
yer alan sayısal değerin alt veya üst sınırında ya da bu iki değer arasında birsayısal değer olarak
gösterilmesi gerektiği, dolayısı ile de anılan değerlendirme formunda bir kiterin "evet" ve "hayır"
şeklinde doldurulup "evet"in karşılığının tam puan, "hayır"ın karşılığının da hiç puan verilmediği
şeklinde yorumlanamayacağı anlaşılmaktadır.
Bunun yanında, anılan puanlamanın sonucunun olumsuz olması karşısında bunun
dayanağının davalı idarece somut bilgi ve belge ile açıklığa kavuşturularak ispatlanması
gerekmektedir.
Davacı hakkında düzenlenen değerlendirme formu incelendiğinde, davacının bilfiil
beraber görev yaptığı Eğitim Kurumundaki En Kıdemli Öğretmen ile Kıdemi En Az Olan
Öğretmenin, Öğretmenler Kurulunca Seçilen İki Öğretmenin, Okul Aile Birliği Başkanının ve
Başkan Yardımcısının değerlendirmelerinin olumlu olduğu, davacının amiri konumunda bulunan
İlçe Milli Eğitim Müdürünün, İnsan Kaynaklarından Sorumlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürünün
ve Eğitim Kurumundan Sorumlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürünün ise değerlendirmelerinin
olumsuz olduğu, değerlendirmenin "evet" ya da "hayır" şeklinde yapıldığı, "evet" ile doldurulan
kriterler karşılığında tam puan verildiğinin, "hayır" ile doldurulan kriterler karşılığında ise puan
verilmediğinin kabulü suretiyle yapılan hesaplama sonucunda davacıya 75 puanın altında bir
puan verilerek davacının başarısız sayıldığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, görev süreleri uzatılacak eğitim kurumu müdürleri değerlendirme formunda
bir kritere verilen puanın, "evet" ve "hayır" şeklinde değil de Yönetmelik eki formda belirtilen
puanların alt ve üst sınırları gözetilerek bu iki hadden biri veya alt ve üst değerler arasında bir
puan verilerek sayısal olarak gösterilmesi gerektiği, ancak dava konusu olayda değerlendirmenin
"evet" ya da "hayır" şeklinde yapıldığı, "evet" ile doldurulan kriterler karşılığında tam puan
verildiğinin, "hayır" ile doldurulan kriterler karşılığında ise puan verilmediğinin kabulü suretiyle
davacıya 75 puanın altında puan verilerek başarısız sayıldığı, bu suretle yapılan değerlendirmede
ise değerlendirme formunda yer alan bazı kriterler yönünden davacıya puan verilmediği, her ne
/
T.C.
ADANA
2. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/1932
kadar bazı kriterler gözlemlere dayanılarak değerlendirilebilecek ise de, bazı kriterlerin davacının
görevinde yetersizliğine ve başarısızlığına veya verilen görevleri tam veya zamanında
yapmamaya ilişkin olduğu, dolayısıyla "hayır" denilerek puan vermemenin, davacının yetersiz ya
da başarısız olduğunu gösteren bir bilgi ya da belgeye dayanması gerektiği dikkate alındığında
anılan olumsuz değerlendirmelerin dayanağı olabilecek herhangi bir bilgi ya da belgenin davalı
idarece Mahkememizce ara kararı ile istenildiği halde dava dosyasına ibraz edilememesi ve
değerlendirmenin Yönetmelik ekindeki formda olduğu gibi sayısal değerler üzerinden puan
verilmek suretiyle yapılması gerekirken "evet" "hayır" şeklinde cevaplandırılmak sureti ile
yapılması karşısında dava konusu değerlendirme işleminin nesnel, somut ölçme ve
değerlendirme kriterlerine dayanmadığı, bu haliyle objektiflikten uzak olduğu ve Yönetmeliğe
uygun olarak değerlendirme formu düzenlenmediği anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka
uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.
Dava konusu işlem nedeniyle davacının görevi ve görev yeri değişeceği, bu
değişikliklerin silsile halinde il düzeyinde diğer görev ve görev yeri belirlemelerini etkileyeceği
dikkate alındığında, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar
doğurabileceği anlaşılmıştır.
Öte yandan; davaya konu işlemin yürütmesinin durdurulmuş olması, davacının doğrudan
müdürlük görevinin uzatılması sonucunu doğurmayıp davalı idarece davacıya ilişkin "Görev
Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu"nun Yönetmelik hükümleri
ile anılan formun "Açıklama" kısmında yer alan hükümler doğrultusunda Yönetmelikte hüküm
altına alınan sayısal puanlar esas alınarak puan verilmek suretiyle yeniden doldurulması
sonucunda ortaya çıkacak puan durumuna göre yeni bir işlem tesis edileceği açıktır.
Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması
halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27/2. maddesi uyarınca
teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğ tarihini izleyen 7 gün
içerisinde Adana Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 03/12/2014 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.
Başkan
Üye
Üye
MEHMET TORUN
FAZİLET AKGÜL
HATİCE YILMAZ
37965
107153
167902
Ş.K.08.12.
/
Download

Adana 1. İdare Mahkemesinin Yürütmeyi - Türk Eğitim-Sen