ÖzgeçmiĢ
KIġISEL BILGILER
ÇAĞATAY ERSĠN
ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRONĠK OTOMASYON BÖLÜMÜ
0506 292 17 03
[email protected]
Cinsiyet ERKEK| Doğum Tarihi 16/05/1988 | Uyruk T.C
TALEP EDILEN Iġ
BAġVURULAN Iġ
BAġVURULAN EĞITIM VE
ÖĞRETIM ALANI
POZISYON
Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektronik
Otomasyon Bölümü UZMAN
Ġġ DENEYIMI
Bu alanı tarihler ile değiĢtirin
(baĢlangıç-bitiĢ)
2012-2014 ISPARTA HALK EĞĠTĠM MERKEZĠ VE ASO GENEL MÜDÜRLUĞU BĠLGĠSAYAR ÖĞRETMENĠ
2013-2014 BEMAR KARĠYER OKULLARI EĞĠTĠM GENEL KORDĠNATÖRLÜĞÜ,BĠLGĠSAYAR EĞĠTMENLĠĞĠ
EĞITIM VE ÖĞRETIM
2013 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Tamamlama
2012 Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans
2007-2012 Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Bilgisayar Eğitimi Bölümü
Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
KIġISEL BECERILER
Ana dil(ler)
TÜRKÇE
Yabancı diller
KONUġMA
ANLAMA
YAZILI ANLATIM
Dinleme
Okuma
KarĢılıklı KonuĢma
Sözlü Anlatım
ĠNGĠLĠZCE
B1
B2
B1
B1
B1
ALMANCA
A1
A1
A1
A1
A1
.
.
Seviyeler: A1/2 Temel Seviye Kullanıcı - B1/2: Orta Seviye Kullanıcı - C1/2: Ġleri Seviye Kullanıcı
Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı
ĠletiĢim becerileri
▪ BEMAR KARĠYER OKULLARI ‘nda Eğitim Genel Kordinatörlüğü Yaptığım Ġçin ĠletiĢim Becerim
Yüksek
© Avrupa Birliği, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Say fa 1 / 2
ÖzgeçmiĢ
Organizasyonel/ yönetimsel
beceriler
Bilgisayar becerileri
Sürücü belgesi
Bu alanı Ad ve Soyadınız ile değiĢtirin
▪ Liderlik (5 kiĢilik ekiple resmi kurum gezileri)
Microsoft Office , Matlab ,Elektronik Workbench, C# ,C++ ,Proteus, Isıs-Ares , Java, SQl Server
Mysql, Keil
▪ B sınıfı
ĠLAVE BILGI
Yayınlar
Sunumlar
Projeler
Konferanslar
Seminerler
BaĢarı ve ödüller
Üyelikler
Referanslar
▪ Slolom Robot (Odtü Robot Günleri )
▪ Bitirme Projesi Basın Mensubu
▪ Oracle Ve Java Sertifikası
EKLER
© Avrupa Birliği, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Say fa 2 / 2
Download

Europass CV - Meslek Yüksekokulu - Çankırı Karatekin Üniversitesi