BEYHEKĠM DEVLET HASTANESĠ
EĞĠTĠM PLANI
YÖN. PL. 04
KOD
YAYIN TRH
TEMMUZ 2011
REV. TRH
11.03.2013
REV. NO
01
SAYFA SAYISI
1
Genel eğitim planı
Eğitim Konusu
Eğitim Hedefi
Etkinlik
Değerlendirme
Yöntemi
Etkinlik
Değerlendirme
Süresi
Eğitim Tarihleri Saati ve Katılımcı
Grup
Süre
Eğitimci
Verem Haftası
Personel Verem
Hakkında Bilgi
Sahibi Olacak
Soru Cevap
10dk
Tüm
Personel
08.01.2014
15:30
ĠletiĢim Ve Beden
Dili(ÇalıĢanlar Arası ĠletiĢim,
Hasta Ve Hasta Yakınları Ġle
ĠletiĢim)
Etkili ĠletiĢim
Kurma Becerisi
Kazandırma
Ön Test-Son Test
10dk
Temizlik P.
30.01.2014
15:30
30 dk
Hastane Enfeksiyonları Ve
Dezenfeksiyon
Bilgi Düzeyini
Artırmak
Ön Test-Son Test
10dk
Temizlik P.
30.01.2014
15:30
30 dk
Hatice SUNA
El Hijyen
El Hijyenine
Uyumu
Arttırmak
Ön Test-Son Test
10dk
Temizlik P.
31.01.2014
15:30
30dk
Aynur COġKUN
Ön Test-Son Test
10dk
Temizlik
Güvenlik
Sekreter
03.02.201407.02.2014
14:30-16:30
600 dk
Engin DURUKAN
Hatice SUNA
Ön Test-Son Test
10dk
Tüm
Personel
07.02.2014
15:30
45 dk
Uz. Dr. Selim
KAHRAMAN
Hizmet Alım Personeli Kalite
Eğitimleri
Sigaranın Sağlığa Zararları
Personel
Sigaranı
zararlarından en
az 3 tanesi
sayabilecek
Sayfa 1 / 14
Uz. Dr. Selim
KAHRAMAN
Hakan KARADAġ
BEYHEKĠM DEVLET HASTANESĠ
EĞĠTĠM PLANI
KOD
YÖN. PL. 04
YAYIN TRH
TEMMUZ 2011
REV. TRH
11.03.2013
REV. NO
01
SAYFA SAYISI
1
Genel eğitim planı
El Hijyen
CPR-EKG
Yönetim Hizmetlerinde Adı
Geçen Eğitim Konuları
El Hijyenine
Uyumu
Arttırmak
Ön Test-Son Test
10dk
Hekimlere
12.02.2014
15:30
30
Aynur COġKUN
ÇalıĢanlar
yenilikler
hakkında bilgi
sahibi olabilecek
eğitim sonunda
yöneltilen
sorulara doğru
cevap
verebilecek
Soru Cevap
10dk
Acil Servis
ÇalıĢanları
13.02.2014
14:00
120 dk
112 Acil Sağlık
Hizmetleri
3150 DK
Hakan KARADAġ
Gülten ERDAġ
Nurgül ÖZTÜRK
KURT
Hatice SUNA
Rufen ORAL
Mustafa Ahmet KAR
Rasim BAY
Birsen ERTEKĠN
Onur BĠÇER
Aynur COġKUN
Fadime OFLAZ
Fatma AKYOL
KAKIġOĞLU
Özlem AKSOY
Ön Test-Son Test
10dk
Sayfa 2 / 14
17.02.2014
07.03.2014
08:30-12:00
BEYHEKĠM DEVLET HASTANESĠ
EĞĠTĠM PLANI
KOD
YÖN. PL. 04
YAYIN TRH
TEMMUZ 2011
REV. TRH
11.03.2013
REV. NO
01
SAYFA SAYISI
Genel eğitim planı
Acilde Kullanılan Ġlaçlar
Hastane Enfeksiyonları Ve
Dezenfeksiyon
Ġzolasyon Önlemleri Ve KiĢisel
Koruyucu Ekipman
ÇalıĢanlar
yenilikler
hakkında bilgi
sahibi olabilecek
eğitim sonunda
yöneltilen
sorulara doğru
cevap
verebilecek
Soru Cevap
10dk
Acil Servis
ÇalıĢanları
27.02.2014
14:00
60 dk
Neslihan KAYA
Bilgi Düzeyini
Artırmak
Ön Test-Son Test
10dk
Temizlik P.
28.02.2014
15:30
30 dk
Hatice SUNA
Bilgi Düzeyini
Artırmak
Ön Test-Son Test
10dk
Temizlik P.
28.02.2014
15:30
30 dk
Hatice SUNA
Soru cevap
10 dk
Planda Adı
Geçen Ġlgili
Personeller
Mart Ayı
20 dk
Bölüm Kalite
Sorumluları
Bilgi Düzeyini
Artırmak
Ön Test-Son Test
10dk
Hekim DıĢı
Personellere
06.032014
15:30
30 dk
Aynur COġKUN
ÇalıĢanlar
yenilikler
hakkında bilgi
sahibi olabilecek
eğitim sonunda
yöneltilen
Soru Cevap
10dk
Dahiliye
ÇalıĢanları
13.03.2014
14:00
60 dk
Kevser ÜNLÜ
Bölüm Hizmet Kalite
Standartları Eğitimleri
Ġzolasyon Önlemleri Ve KiĢisel
Koruyucu Ekipmanlar
Hipertansiyon
Sayfa 3 / 14
1
BEYHEKĠM DEVLET HASTANESĠ
EĞĠTĠM PLANI
KOD
YÖN. PL. 04
YAYIN TRH
TEMMUZ 2011
REV. TRH
11.03.2013
REV. NO
01
SAYFA SAYISI
Genel eğitim planı
YaĢlı Hasta Bakımı
sorulara doğru
cevap
verebilecek
ÇalıĢanlar
yenilikler
hakkında bilgi
sahibi olabilecek
eğitim sonunda
yöneltilen
sorulara doğru
cevap
verebilecek
Soru Cevap
10dk
Dahiliye
ÇalıĢanları
27.03.2014
14:00
60 dk
Kevser ÜNLÜ
Hastane Enfeksiyonları Ve
Dezenfeksiyon
Bilgi Düzeyini
Artırmak
Ön Test-Son Test
10dk
Temizlik P.
28.03.2014
15:30
30 dk
Hatice SUNA
HASTANE TEMĠZLĠĞĠ (Genel
Alanların, Belirlenen Risk
Düzeylerine Göre Alanların,
Temizlik Maddelerinin
Kullanım Özellikleri)
Etkili hastane
temizliği
sağlamak
Ön Test-Son Test
10dk
Temizlik P.
28.03.2014
15:30
30 dk
Hatice SUNA
El Hijyen
El Hijyenine
Uyumu
Arttırmak
Ön Test-Son Test
10dk
Hekim DıĢı
Sağlık
Personeli
09.04.2014
15:30
30dk
Aynur COġKUN
Personel Afet
çeĢitlerini
sayabilecek ve
alınması gereken
önlemler, görevi
Ön Test-Son Test
10dk
Tüm
Personel
Nisan Ayı
09:00-14:00
240 dk
Ġl Afet Müdürlüğü
Afet Yönetimi
Sayfa 4 / 14
1
BEYHEKĠM DEVLET HASTANESĠ
EĞĠTĠM PLANI
KOD
YÖN. PL. 04
YAYIN TRH
TEMMUZ 2011
REV. TRH
11.03.2013
REV. NO
01
SAYFA SAYISI
Genel eğitim planı
Kolon CA
Kan Ve Kan Ürünleri
Transfüzyonu
Kolon CA’li Hasta Bakımı
Hastane Enfeksiyonları Ve
Dezenfeksiyon
hakkında bilgi
sahibi olabilecek
ÇalıĢanlar
yenilikler
hakkında bilgi
sahibi olabilecek
eğitim sonunda
yöneltilen
sorulara doğru
cevap
verebilecek
Personel Kan
ürünlerini
sayabilecek
saklama
koĢulları,
saklama süreleri,
komplikasyonlar
ı hakkında bilgi
sahibi olabilecek
ÇalıĢanlar
yenilikler
hakkında bilgi
sahibi olabilecek
eğitim sonunda
yöneltilen
sorulara doğru
cevap
verebilecek
Bilgi Düzeyini
Artırmak
Soru Cevap
10dk
Genel
Cerrahi Ve
Cerrahi 2
ÇalıĢanları
Ön Test-Son Test
10dk
Tüm
Personel
11.04.2014
15:30
45 dk
Ahmet AVAN
Soru Cevap
10dk
Genel
Cerrahi Ve
Cerrahi
ÇalıĢanları
24.04.2014
14:00
60 dk
Fatma YILMAZ
Ön Test-Son Test
10dk
Temizlik P.
15:30
30 dk
Aynur COġKUN
10.04.2014
14:00
60 dk
Fatma YILMAZ
25.04.2014
Sayfa 5 / 14
1
BEYHEKĠM DEVLET HASTANESĠ
EĞĠTĠM PLANI
KOD
YÖN. PL. 04
YAYIN TRH
TEMMUZ 2011
REV. TRH
11.03.2013
REV. NO
01
SAYFA SAYISI
Genel eğitim planı
Atıklar Ve Atıkların
AyrıĢtırılması
Tıbbi Atık
Üretiminin
Azaltılması
Ön Test-Son Test
10dk
Temizlik P.
25.04.2014
15:30
30 dk
Aynur COġKUN
Kültür Alma Teknikleri
Doğru Kültür
Alımının
sağlanması
Ön Test-Son Test
10dk
Hekim DıĢı
Sağlık
Personeli
14.05.2014
15.30
30 dk
Nazan YILDIZ
Kalça Protezinde Bakım
ÇalıĢanlar
yenilikler
hakkında bilgi
sahibi olabilecek
eğitim sonunda
yöneltilen sorulara
doğru cevap
verebilecek
Soru Cevap
10dk
Ortopedi
ÇalıĢanları
15.05.2014
14:00
60 dk
Serap YURTTAġ
ÇalıĢanlar
yenilikler
hakkında bilgi
sahibi olabilecek
eğitim sonunda
yöneltilen
sorulara doğru
cevap
verebilecek
Soru Cevap
10dk
Ortopedi
ÇalıĢanları
29.05.2014
14:00
60 dk
Serap YURTTAġ
Bilgi Düzeyini
Artırmak
Ön Test-Son Test
10dk
Temizlik P.
30.05.2014
15:30
30 dk
Hatice SUNA
Bilgi Düzeyini
Artırmak
Ön Test-Son Test
10dk
Temizlik P
30.05.2014
15:30
30 dk
Hatice SUNA
Ağrı Ve YaklaĢım
Hastane Enfeksiyonları Ve
Dezenfeksiyon
Kesici-Delici Alet
Yaralanmaları Ve Kan Yoluyla
BulaĢan Hastalıklar
Sayfa 6 / 14
1
BEYHEKĠM DEVLET HASTANESĠ
EĞĠTĠM PLANI
KOD
YÖN. PL. 04
YAYIN TRH
TEMMUZ 2011
REV. TRH
11.03.2013
REV. NO
01
SAYFA SAYISI
1
Genel eğitim planı
Hizmet Alım Personeli Kalite
Eğitimleri
Ön Test-Son Test
10dk
Temizlik
Güvenlik
Sekreter
04.06.2014
08.06.2014
14:30-16:30
600dk
Engin DURUKAN
Hatice SUNA
Hastane Enfeksiyonları Ve
Önlenmesi
Bilgi Düzeyini
Artırmak
Ön Test-Son Test
10dk
Hekim DıĢı
Sağlık
Personeli
11.06.2014
15:30
30dk
Hatice SUNA
Nörolojik Değerlendirmeler
ÇalıĢanlar
yenilikler
hakkında bilgi
sahibi olabilecek
eğitim sonunda
yöneltilen sorulara
doğru cevap
verebilecek
Soru Cevap
10dk
Nöroloji
ÇalıĢanları
12.06.2014
14:00
60dk
Emel AKER
ÇalıĢanlar
yenilikler
hakkında bilgi
sahibi olabilecek
eğitim sonunda
yöneltilen
sorulara doğru
cevap
verebilecek
Soru Cevap
10dk
Nöroloji
ÇalıĢanları
26.06.2014
14:00
60dk
Emel AKER
Bilgi Düzeyini
Artırmak
Ön Test-Son Test
10dk
Temizlik P.
27.06.2014
15:30
30dk
Hatice SUNA
Sinir Sistemi Hastalık
Anotomisi Ve Fizyolojisi
Hastane Enfeksiyonları Ve
Dezenfeksiyon
Sayfa 7 / 14
BEYHEKĠM DEVLET HASTANESĠ
EĞĠTĠM PLANI
KOD
YÖN. PL. 04
YAYIN TRH
TEMMUZ 2011
REV. TRH
11.03.2013
REV. NO
01
SAYFA SAYISI
1
Genel eğitim planı
Atıklar Ve Atıkların
AyrıĢtırılması
Jinekolojik Aciller
NST yorumlanması
El Hijyen
Hastane Enfeksiyonları Ve
Dezenfeksiyon
ĠletiĢim Ve Beden
Dili(ÇalıĢanlar Arası ĠletiĢim,
Hasta Ve Hasta Yakınları Ġle
ĠletiĢim)
Tıbbi Atık
Miktarının
Azaltılması
Ön Test-Son Test
10dk
Hekim DıĢı
Sağlık
Personeli1
09.07.2014
15:30
30dk
Hatice SUNA
ÇalıĢanlar
yenilikler
hakkında bilgi
sahibi olabilecek
eğitim sonunda
yöneltilen sorulara
doğru cevap
verebilecek
Soru Cevap
10dk
Kadın
Doğum
ÇalıĢanları
10.07.2014
14:00
60dk
Nursel GÜRBÜZ
Soru Cevap
10dk
Kadın
Doğum
ÇalıĢanları
24.07.2014
14:00
60dk
Nursel GÜRBÜZ
Ön Test-Son Test
10dk
Temizlik P.
25.07.2014
15:30
30dk
Hatice SUNA
Bilgi Düzeyini
Artırmak
Ön Test-Son Test
10dk
Temizlik P.
25.07.2014
15:30
30dk
Hatice SUNA
Etkili ĠletiĢim
Kurma Becerisi
Kazandırma
Ön Test-Son Test
10dk
Temizlik P.
25.07.2014
15:30
30dk
Engin DURUKAN
Filiz ĠZMĠRLĠ
ÇalıĢanlar
yenilikler
hakkında bilgi
sahibi olabilecek
eğitim sonunda
yöneltilen
sorulara doğru
cevap
verebilecek
El Hijyenine
Uyumu
Arttırmak
Sayfa 8 / 14
BEYHEKĠM DEVLET HASTANESĠ
EĞĠTĠM PLANI
KOD
YÖN. PL. 04
YAYIN TRH
TEMMUZ 2011
REV. TRH
11.03.2013
REV. NO
01
SAYFA SAYISI
1
Genel eğitim planı
Yönetim Hizmetlerinde Adı
Geçen Eğitim Konuları
Ön Test-Son Test
10dk
04.08.2014
22.08.2014
08:30-12:00
3150 DK
El Hijyen
El Hijyenine
Uyumu
Arttırmak
Ön Test-Son Test
10dk
Hekimlere
28.08.2014
15:30
30dk
Ağrı Ve YaklaĢım
ÇalıĢanlar
yenilikler
hakkında bilgi
sahibi olabilecek
eğitim sonunda
yöneltilen
sorulara doğru
cevap
verebilecek
Soru Cevap
10dk
Ameliyathan
e ÇalıĢanları
28.08.2014
14:00
60dk
Sayfa 9 / 14
Hakan KARADAġ
Gülten ERDAġ
Nurgül ÖZTÜRK
KURT
Hatice SUNA
Rufen ORAL
Mustafa Ahmet KAR
Rasim BAY
Birsen ERTEKĠN
Onur BĠÇER
Aynur COġKUN
Fadime OFLAZ
Fatma AKYOL
KAKIġOĞLU
Özlem AKSOY
Hatice SUNA
Anestezi Hekimi
BEYHEKĠM DEVLET HASTANESĠ
EĞĠTĠM PLANI
KOD
YÖN. PL. 04
YAYIN TRH
TEMMUZ 2011
REV. TRH
11.03.2013
REV. NO
01
SAYFA SAYISI
Genel eğitim planı
Hastane Enfeksiyonları Ve
Dezenfeksiyon
Bilgi Düzeyini
Artırmak
Ön Test-Son Test
10dk
Temizlik P.
29.08.2014
15:30
30dk
Aynur ÇOġKUN
Bilgi Düzeyini
Artırmak
Ön Test-Son Test
10dk
Temizlik P.
29.08.2014
15:30
30dk
Aynur ÇOġKUN
Soru cevap
10 dk
Planda Adı
Geçen Ġlgili
Personeller
Eylül Ayı
Ġnfaktüsler Fizyolojisi Ve
Anatomisi
ÇalıĢanlar yenilikler
hakkında bilgi sahibi
olabilecek eğitim
sonunda yöneltilen
sorulara doğru cevap
verebilecek
Soru Cevap
10dk
Kardiyoloji
ÇalıĢanları
11.09.2014
Anjiyo Sonrası HemĢire Bakımı
ÇalıĢanlar
yenilikler
hakkında bilgi
sahibi olabilecek
eğitim sonunda
yöneltilen
sorulara doğru
cevap
verebilecek
Soru Cevap
10dk
Kardiyoloji
ÇalıĢanları
HASTANE TEMĠZLĠĞĠ (Genel
Alanların, Belirlenen Risk
Düzeylerine Göre Alanların,
Temizlik Maddelerinin
Kullanım Özellikleri)
Etkili hastane
temizliği
sağlamak
Ön Test-Son Test
10dk
Temizlik P.
Ġzolasyon Önlemleri Ve KiĢisel
Koruyucu Ekipmanlar
Bölüm Hizmet Kalite
Standartları Eğitimleri
Sayfa 10 / 14
20 dk
Bölüm Kalite
Sorumluları
14:00
60dk
Güleser AKSOY
25.09.2014
14:00
60 dk
Güleser AKSOY
25.09.2014
15:30
30 dk
Aynur ÇOġKUN
1
BEYHEKĠM DEVLET HASTANESĠ
EĞĠTĠM PLANI
KOD
YÖN. PL. 04
YAYIN TRH
TEMMUZ 2011
REV. TRH
11.03.2013
REV. NO
01
SAYFA SAYISI
Genel eğitim planı
Hastane Enfeksiyonları Ve
Dezenfeksiyon
El Hijyen
Akciğer CA Ve HemĢirelik
Bakımı
Torasentez Ve HemĢire
YaklaĢımı
Atıklar Ve Atıkların
AyrıĢtırılması
Bilgi Düzeyini
Artırmak
Ön Test-Son Test
10dk
Temizlik P.
26.092014
15:30
30 dk
Aynur ÇOġKUN
El Hijyenine
Uyumu
Arttırmak
Ön Test-Son Test
10dk
Hekim DıĢı
Sağlık
Personeli
15.10.2014
15:30
30dk
Hatice SUNA
Soru Cevap
10dk
Göğüs
ÇalıĢanları
16.10.2014
14:00
60 dk
Zehra BAġTAN
Soru Cevap
10dk
Göğüs
ÇalıĢanları
30.10.2014
14:00
60 dk
Zehra BAġTAN
Ön Test-Son Test
10dk
Temizlik P.
30.10.2014
15:30
30 dk
Hatice SUNA
ÇalıĢanlar
yenilikler
hakkında bilgi
sahibi olabilecek
eğitim sonunda
yöneltilen
sorulara doğru
cevap
verebilecek
ÇalıĢanlar
yenilikler
hakkında bilgi
sahibi olabilecek
eğitim sonunda
yöneltilen
sorulara doğru
cevap
verebilecek
Tıbbi Atık
Üretiminin
Azaltılması
Sayfa 11 / 14
1
BEYHEKĠM DEVLET HASTANESĠ
EĞĠTĠM PLANI
KOD
YÖN. PL. 04
YAYIN TRH
TEMMUZ 2011
REV. TRH
11.03.2013
REV. NO
01
SAYFA SAYISI
1
Genel eğitim planı
Hastane Enfeksiyonları Ve
Dezenfeksiyon
Bilgi Düzeyini
Artırmak
Ön Test-Son Test
10dk
Temizlik P.
31.10.2014
15:30
30 dk
Organ BağıĢı Ve Önemi
Personel Organ
bağıĢının
önemini
kavrayacak ve
bağıĢ için
isteklilik
gösterecek
Ön Test-Son Test
10dk
Tüm
Personel
06.11.2013
15:30
45 dk
Cennet SOLAK
Kesici-Delici Alet
Yaralanmaları Ve Kan Yoluyla
BulaĢan Hastalıklar
Bilgi Düzeyini
Artırmak
Ön Test-Son Test
10dk
Hekim DıĢı
Sağlık
Personeli
12.11.2014
15:30
30 dk
Hatice SUNA
Soru Cevap
10dk
Çocuk
Servisi
ÇalıĢanları
13.11.2014
14:00
60 dk
Kezziban YALÇIN
Arife BUDAK
Ön Test-Son Test
10dk
Tüm
Personel
14.11.2014
15:30
45 dk
Özlem BARIġ
CENSUR
Ġlaç Uygulama Teknikleri
Diyabet Ve Beslenme
ÇalıĢanlar
yenilikler
hakkında bilgi
sahibi olabilecek
eğitim sonunda
yöneltilen
sorulara doğru
cevap
verebilecek
Personel diyabet
hastalığın
belirtilerinden
en az 4 tanesi
sayabilecek
Sayfa 12 / 14
Hatice SUNA
BEYHEKĠM DEVLET HASTANESĠ
EĞĠTĠM PLANI
KOD
YÖN. PL. 04
YAYIN TRH
TEMMUZ 2011
REV. TRH
11.03.2013
REV. NO
01
SAYFA SAYISI
1
Genel eğitim planı
Premefüre Bebekler ve Sık
Görülen Sorunlar
Hastane Enfeksiyonları Ve
Dezenfeksiyon
Kesici-Delici Alet
Yaralanmaları Ve Kan Yoluyla
BulaĢan Hastalıklar
CPR-EKG
Posttaravmatik Sendromda
HemĢirelik Bakımı
Rehabilitasyon Hastasında
Bakım
ÇalıĢanlar
yenilikler
hakkında bilgi
sahibi olabilecek
eğitim sonunda
yöneltilen
sorulara doğru
cevap
verebilecek
Soru Cevap
10dk
Çocuk
Servisi
ÇalıĢanları
27.11.2014
14:00
60 dk
Kezziban YALÇIN
Arife BUDAK
Bilgi Düzeyini
Artırmak
Ön Test-Son Test
10dk
Temizlik P.
28.11.2014
15:30
30 dk
Aynur ÇOġKUN
Bilgi Düzeyini
Artırmak
Ön Test-Son Test
10dk
Temizlik P
28.11.2014
15:30
30 dk
Aynur ÇOġKUN
Soru Cevap
10dk
Yoğun
Bakım
ÇalıĢanları
11.12.2014
14:00
60 dk
Çiğdem BEġTEMĠR
Soru Cevap
10 dk
11.12.2014
14:00
60dk
Hülya AZĠZĠZOĞLU
ÇalıĢanlar
yenilikler
hakkında bilgi
sahibi olabilecek
eğitim sonunda
yöneltilen
sorulara doğru
cevap
verebilecek
ÇalıĢanlar
yenilikler
hakkında bilgi
sahibi olabilecek
eğitim sonunda
yöneltilen
sorulara doğru
cevap
verebilecek
Sayfa 13 / 14
FTR
ÇalıĢanları
BEYHEKĠM DEVLET HASTANESĠ
EĞĠTĠM PLANI
KOD
YÖN. PL. 04
YAYIN TRH
TEMMUZ 2011
REV. TRH
11.03.2013
REV. NO
01
SAYFA SAYISI
1
Genel eğitim planı
Skalalar
Bası Yarası
Hastane Enfeksiyonları Ve
Dezenfeksiyon
ÇalıĢanlar
yenilikler
hakkında bilgi
sahibi olabilecek
eğitim sonunda
yöneltilen
sorulara doğru
cevap
verebilecek
Soru Cevap
10dk
Yoğun
Bakım
ÇalıĢanları
25.12.2014
14:00
60 dk
Bilgi Düzeyini
Artırmak
Ön Test-Son Test
10dk
Temizlik P.
26.12.2014
15:30
30 dk
EĞĠTĠM HEMġĠRESĠ
KALĠTE YÖNETĠM DĠREKTÖRÜ
Sayfa 14 / 14
Çiğdem BEġTEMĠR
Aynur ÇOġKUN
EĞĠTĠM KOMĠTESĠ BAġKANI
Download

2014 genel eğitim planı - Beyhekim Devlet Hastanesi